ÅRSRAPPORT EYDE-NETTVERKET 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT EYDE-NETTVERKET 2010"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT EYDE-NETTVERKET 2010 I H E N H O L D T I L H A N D L I N G S P L A N F O R A R E N A E Y DE Til: Fra: Årsmøte Eyde-nettverket Prosjektleder Helene F Fladmark Dato: 19 januar 2011 Hovedformål Arena Eyde: For bedriftene handler Arena Eyde om å møte turbulensen i verdensmarkedet og klimautfordringene på en offensiv måte. Bedriftslederne ønsker å utvikle sin bedrift i Agder, og vil bidra til at den kraftbaserte prosessindustrien videreutvikles som livskraftig næring i Norge. Ved å samarbeide regionalt om å bygge kompetanse, og om felles tiltak for å øke lønnsomheten og konkurransekraften, vil prosjektet styrke de regionale fortrinnene for lokalisering og utvikling av prosessindustrien. Deltakere på PROSIN-konferansen, mai Foto Pål Runde 1

2 Hovedmål og strategier Hovedmål: Gjennom Arena Eyde skal bedriftene styrke lønnsomheten og konkurransekraften ved å øke produktivitet og innovasjonsevne, samt oppnå vesentlig energieffektivisering. Strategi: Utvikling til en reell klynge gjennom: 1. Bred strategiutviklings-prosess og bred deltakelse i utviklingen av klyngen I 2010 har vi registrert 264 personer som har deltatt i våre aktiviteter (eksl PROSIN-konferansen). Av disse er 200 fra Eyde-bedriftene, og de resterende fra forskningsinstitusjoner (regionale, nasjonale og internasjonale), fra det offentlige og fra andre bedrifter. Vi har gjennomført strategimøte og toppledersamling, og vi har mobilisert kvinner til å delta aktivt i klyngeutviklingen gjennom samarbeidsprosjektet med NODE: NEW - NODE Eyde Women. For yngre medarbeidere har vi igangsatt et samarbeidsprosjekt (Eyde-utfordringen) bl.a for å utvikle identitet blant fremtidens ledere i medlemsbedriftene. 2. Felles læring i nettverk FoU-forum, Energi-forum, Lean-forum og HR-forum er godt etablert og fungerer som motor for gjensidig læring og prosjektutvikling. Tilsvarende er i startfasen på områdene Automasjon og HMS. Foraene er styrt av egne arbeidsutvalg med nøkkelpersoner i bedriftene og (noen) med har representasjon fra andre kompetansemiljøer (Teknova, Agderforskning, UiA, fylkeskommunen). har HR-forum har etablert felles møtested med NODE HR-forum. Vi har diskutert mulig samarbeid med Arena Fritidsbåt, som også har sitt tyngdepunkt i vår region. 3. Strategisk omdømme og kommunikasjon Politisk omdømme: Eyde-nettverket har i løpet av året hatt besøk fra/møte med fire regjeringsmedlemmer, fra flere stortingskomiteer- og medlemmer og fra regionale beslutningstakere. Eyde-nettverket har jevnlig kontakt med Agderbenken på Stortinget. Vårt felles prosjekt med Norsk Industri og Forskningsrådet PROSIN og PROSIN-konferansen er et viktig utgangspunkt for nasjonal nettverksbygging, synlighet og kontakt med myndigheter. Prosjektleder har innledet om Eyde-nettverket på de nasjonale konferansene Lerchendalkonferansen (Sintef, Forskningrådet, NTNU og Tekna) og på BIA-dagen (Forskningrådets næringslivskonferanse, ca 700 deltakere), og for en rekke regionale miljøer. Eyde-nettverket deltar i det regionale omdømmeprosjekt og vårt NEW har spesielt fokus på strategisk omdømme. Støre og Faremo på besøk Prosjektleder Helene Fladmark innleder på BIA-dagen 2

3 Kommunikasjon: Vi har i 2010 fornyet nettstedet vårt og bruker det aktivt for å annonsere aktiviteter og nyheter. Vi sender ut nyhetsbrev med lenker til nettstedet månedlig til ca 300 abonnenter. I Eyde-magasinet har vi samlet historier fra alle bedriftene samt om Eyde-nettverkets aktiviteter. Dette vil vi bruke aktivt i kontakt med omverdenen, både myndighetspersoner og i rekrutteringsaktiviteter. Vi har gjennomført en foranalyse for å vurdere hvordan bedriftene forholder seg til Samfunnsansvar (CSR Corporate Social Responsabiliy). Denne viser at bedriftene ligger lagt fremme på mange av områdene som definerer CSR, men få har hittil synliggjort dette systematisk utad. Siden bedriftene allerede rapporterer på mange av områdene, ligger det godt til rette for å lage en samlet bencmarkrapport for å vise bedriftenes samlede ståsted vedrørende CSR. Media: Vi opplever å ha god relativt god dekning i regionale og lokale medier (9 registrerte oppslag), og PROSIN-konferansen utløste førstesideoppslag i Dagens Næringsliv. Delmål 1: Produktivitets- og kvalitetsutvikling Etter ett år er alle bedriftene i Eyde-nettverket engasjert i systematisk produktivitets- og kvalitetsutvikling, og Eyde-nettverket har bidratt til å etablere en nasjonal arena for Leanmetodikkutvikling. Det er etablert felles kompetanseutvikling med fokus på Lean og HMS. Mulighetene og behov for å utvikle fellesfunksjoner i forhold til logistikk, kompetanse og annet er kartlagt. Det er også gjort en analyse av leverandørindustrien og muligheter for felles utviklingstiltak med disse. Etter tre år er alle bedriftene i Eyde-nettverket internasjonalt ledende ift sammenlignbare bedrifter når det gjelder produktivitet og kvalitet. Eyde-nettverket har bidratt til å etablere studietilbud og FoUmiljø på dette området i regionen. Leverandørbedrifter til Eyde-nettverket er godt posisjonert i forhold til det internasjonale markedet. Oppnådde resultater pr 31/12/2010 Gjennom Eyde Lean-Forum arbeider bedriftene systematisk med felles utvikling innenfor dette området. Det er også etablert samarbeid bedrift-bedrift, der nøkkelpersoner i en bedrift lærer opp tilsvarende medarbeider i annen bedrift innenfor spesifikke områder, og der disse også reviderer hverandre. Det har vært kontaktmøter med andre nasjonale Lean-miljøer. Samarbeidsforum innenfor HMS og automasjon er i ferd med å etableres. Vi har gjennomført en kompetansekartlegging som har initiert flere andre samarbeidsområder (Trainee-ordning, automasjon, pilot/testfasilitet mv). Vi har valgt å utsette en bred gjennomgang av hele leverandørindustri, og velger å nærme oss dette innenfor de respektive satsingsområdene. Sammen med NCE NODE har vi fått støtte fra Sørlandet Kompetansefond til et forprosjekt kalt Den Sørlandske Innovasjonsmodellen, som har til formål å styrke bedriftenes innovasjonsevne, og å legge til rette for et sterkere regionalt kompetansemiljø som kan bistå bedriftenes innovasjonsarbeid. Gjennom forprosjektet, som skal fokusere på inkrementell innovasjon og økt forståelse av 3

4 innovasjonsprosessene i konkuranseutsatt og teknologitunge bedrifter, skal vi legge grunnlaget for et langsiktig utviklingsprosjekt for å støtte innovasjonsprosessene i bedriftene. Vi har etablert Eyde-utfordringen der yngre medarbeidere fra ulike bedrifter settes sammen i team for å jobbe sammen om å løse en konkret utviklingsoppgave som er definert av topplederne. Teamet blir sammensatt av medarbeidere med ulik fagbakgrunn, og slik at begge kjønn er representert. På denne måten legger vi til rette for innovative løsninger, som ikke ville kommet opp med mer tradisjonell fagspesifikke grupper. Det første Eyde-utfordringsteamet ble igangsatt november 2010, og skal levere sommeren Deres oppgave er å vurdere hvordan bedriftene kan samarbeide om vedlikehold. Lean-samling om vedlikehold Delmål 2: Energieffektivisering og Miljø Etter ett år har alle bedriftene i Eyde-nettverket innført den nye internasjonale standarden for energiledelse (kommer i løpet av 2009), eller er i prosess for å oppnå dette. Arena Eyde har initiert minst ett NFR-finansiert der bedrifter i klyngen samarbeider med universitet/institutt. Det er utviklet kompetansetilbud for medarbeidere i nettverket på området. Etter tre år har Eyde-nettverkets bedrifter redusert sitt samlede energiforbruk med 10% i forhold til 2008-nivå. Eyde-nettverket har bidratt til å etablere relevante studietilbud og forskningsmiljøer innenfor energieffektivisering i regionen, og flere bedrifter deltar aktivt i nasjonale og internasjonale FoU-programmer på dette området. Oppnådde resultater pr 31/12/2010 Eyde Energi-forum er arenaen hvor bedriftene samarbeider om innføring av energiledelse og som gir ideer til prosjekter. Dette er også arenaen for kompetanseøkning for medarbeidere i nettverket 4

5 innenfor dette området. Det arrangeres temavise samlinger der bedriftene lærer av hverandre. Enova har også bidratt i læringsprosessen. To av bedriftene er sertifisert i henhold til standarden, og de fleste andre er i prosess for å innføre energiledelse og/eller å søke Enova om porteføljestøtte. Eyde-nettverket søkte to større forskningsprosjekter med fokus på energieffektivisering til Forskningsrådets Renergi-program (EnOp energioptimalisering og InSitu - måleteknologi for prosessforbedring) ved utlysningen høsten Vi fikk ikke støtte til programmene, men ble anmodet (og lovet støtte) for å jobbe videre med energioptimaliseringsprosjektet til neste Renergisøkand. Etter råd fra Forskningsrådet vil vi også gå videre med prosjekter innenfor måleteknologi, men i mindre delprosjekter. (Se mer om prosessen under.) Vi har også fått støtte fra Agder forskningsfond til et prosjekt med fokus på energieffektivisering rettet mot EUs støtteordninger. Dette startes opp januar Arbeidsutvalget i Energiforum har vært i aktiv dialog med energimiljøet på UiA i et forsøk på å gi bidrag til at studietilbudet der også gir relevante kandidater for Eyde-bedrifter. Energisamling, Saint-Gobain Delmål 3: Bedre innovasjonsevne gjennom økt felles FoU og kompetanse Etter ett år har Eyde-nettverket i samarbeid med Norsk Industri og Norges forskningsråd etablert en nasjonal møteplass (konferanse) for forskningsbasert innovasjon i prosessindustribedrifter og relevante nasjonale forskningsmiljøer. Det har vært gjennomført work shops innen flere relevante fagområder der også Grenlands industrimiljø er trukket med. Kompetansebehovene til bedriftene i Eyde-nettverket er kartlagt, og det er utviklet en felles strategi for å møte behovene. 5

6 Etter tre år har Arena Eyde bidratt til at Prosin er etablert som den nasjonale plattformen for forskningsbasert innovasjon i prosessindustrien og har lagt grunnlaget for etableringen av et internasjonalt ledende FoU-senter innenfor relevant fagområde for prosessindustrien. Gjennom Prosin skal norske miljøer ha fått innpass i EUs programmer. Det er etablert felles kompetanseutviklingsprosjekter i samarbeid med andre klynger og bedrifter i regionen. Oppnådde resultater pr. 31/12/2010 Arbeidet med å etablere PROSIN har skjedd parallelt med arbeidet for å nå Arena Eydes målsetting om å definere felles FoU-prosjekter. Gjennom en prosess som har foregått i halvannet år, har vi identifisert tre hovedprosjekterområder (Energioptimalisering, Filtrering og Måleteknologi), som nå er i søkeprosess til forskjellige programmer: Renergi og BIA. Arbeidet startet med at forskningsmiljøene i bedriftene definerte problemstillinger innenfor områdene. Disse ble lagt frem for diskusjon blant bedriftene og relevante norske og utenlandske forskningsmiljøer på en work shop i februar 2010, og på et oppfølgingsseminar i mars. Etter dette har vi jobbet videre med å definere forskningsprosjekter og å organisere samarbeidet. Både fylkeskommunene i Agder og Sørlandets kompetansefond har gitt støtte til dette forprosjektarbeidet, og vi har også fått støtte fra Agder forskningsfond for å utvikle søknad til EU. Dette arbeidet startes opp i disse dager. Teknova er prosjektledere for arbeidet, men vi samarbeider også med andre norske forskningsmiljøer (SINTEF, NTNU, CMR). Work shop en ga oss verdifulle kontakter i anerkjente forskningsmiljøer i bl.a Finland, Storbritannia og Tyskland. PROSIN-samarbeidet har også gitt Arena Eyde en nasjonal rolle i forhold til synliggjøring av kompetansen og mulighetene i prosessindustrien. Sammen med partnerne Norsk Industri og Forskningsrådet, og med støtte fra Kristiansand kommune, har vi etablert PROSIN-konferansen som en nasjonal arena for prosessindustrien i Kristiansand. Den første konferansen ble arrangert mai 2010 og ble en suksess både faglig og sosialt. Også media interesserte seg for konferansen, og hovedinnlederen (Executive Vice President i Alcoa, Bernt Reitan) fikk hovedoppslag i Dagens Næringsliv fra konferansen. PROSIN-konferansen 2011 avholdes 25 og 26 mai, med bl.a toppsjefen i Hydro til stede. Stortingsrepresentant Svein Flåtten (H), Norsk Industris Svein Sundsbø og Alcoas Bernt Reitan, PROSIN-konferansen Eyde FoU-forum har adressert behov for et større felles test og pilot-anlegg, og et forprosjekt for å avklare dette er i støpeskjeen. Vi ønsker å gjøre dette i samarbeid med NODE dersom det er mulig. Det har vært kontakt med UIA for å utvikle studier som kan gi relevant kjemikompetanse på bachelornivå. 6

7 HR-forum har initiert et prosjektsamarbeid med UIA om nærvær der forskere ved UiA i første omgang skal kartlegge årsaker til fravær ved bedriftene. Vest Agder fylkeskommune ønsker også å delta i dette samarbeidet, og bidrar økonomisk. Delmål 4: Langsiktig rekruttering Etter ett år er Eyde-nettverket godt kjent som skaperkraften bak effektive industrielle løsninger for miljø- og klimautfordringer blant relevante studentgrupper på de viktigste studiestedene i Norge. Ungdom og lærere i regionen som har deltatt i samarbeidsprosjekter har fått innsikt i hvilke kunnskapsområder som er viktige i prosessindustrien. Samtidig blir Eyde-nettverket regnet som en aktiv aktør i forhold til å trekke frem kvinner i regionen. Etter tre år trekker Eyde-nettverket og klyngen på Sørlandet til seg kvinnelig og mannlige kandidater fra de beste lærestedene i Norge og Verden. Flere ungdommer i regionen velger utdanninger som er tilpasset behovene i prosessindustrien. Oppnådde resultater pr. 31/12/2010 Eyde HR-forum var ansvarlig for felles Eyde stand på NTNU og UiA våren 2010, og det er opprettet kontakt med studentgrupper som ønsker bedriftsbesøk og kontakt. For å sikre langsiktig rekruttering til bedriftene har Eyde HR-forum utviklet et felles trainee-program, Trainee Eyde. Vi søker etter traineer som skal arbeide et halvt år i hver bedrift, og vi samarbeider med den regionale organisasjonen Trainee Sør om fellesfunksjoner for traineene som blir ansatt. Første utlysning til Trainee Eyde skjer våren Gjennom prosjektet NEW -NODE Eyde Women har Arena Eyde og NCE NODE tatt et strategisk initiativ for utvikling av vår region med utgangspunkt i kvinners ståsted, erfaring og kompetanse. Ettersom kvinner er underrepresentert i NODE- og Eyde-miljøene skal NEW bidra til å styrke kvinners posisjon i industrien og i regionen gjennom å øke kunnskapen om kvinners situasjon, gjennom læring i nettverk og ved å initiere og utvikle tiltak for å sikre og beholde kritisk arbeidskraft til industrien og regionen. I 2011 har NEW fått tilsagn om egen støtte fra Innovasjon Norge til utvikling av NEW og aktiviteter i regi av NEW. Statsråd Grete Faremo på NEW-samling. November

Årsrapport fra Arena Eyde 2013

Årsrapport fra Arena Eyde 2013 Årsrapport fra Arena Eyde 2013 Prosjektnavn : Arena Eyde Kontraktspartner : Eyde-nettverket, org.nr: 993209767 Prosjektleder : Helene Falch Fladmark Prosjektstart : 1. januar 2010 Utfylt av/dato : Helene

Detaljer

Evaluering av Arena Eyde. Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Eyde. Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Eyde Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

RAPPORT 2011. ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011

RAPPORT 2011. ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011 RAPPORT 2011 KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011 Kunnskapsparken Helgeland AS bidrar til vekst

Detaljer

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 23.09.2015 Kl. 12:30-15:30 Møterom Gastronomi, Måltidets Hus, Ipark 01.09.2015

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Rapport Innhold Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Side 2-5 Side 6-9 med studenter, universiteter, internasjonale bedrifter ol Kommunikasjon Side 9 Kvinnesatsing

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK

VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda VIRKEMIDLER FOR REGIONAL INNOVASJON I FINNMARK Finnmark fylkeskommune ser VRI-programmet som en mulighet til å realisere sentrale mål i de strategiene for

Detaljer

Senter for likestilling formål, organisering og finansiering

Senter for likestilling formål, organisering og finansiering Senter for likestilling formål, organisering og finansiering Rapport fra forprosjektet Senter for likestilling ved Universitetet i Agder May-Linda Magnussen, Agderforskning Birgitte Kleivset, Universitetet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014

Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014 Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014 ARENA PROFIL SØKNAD OM OPPTAK I ARENAPROGRAMMET 2014 1. Programnivå Profilgruppa søker med dette om opptak i Program for klyngeutvikling, på programnivå

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker. NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2011 Det klynger seg på sørlandet Noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer finnes her. Fremover som en flokk gjess.

Detaljer