SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat"

Transkript

1 Spylervæske Konsentrat Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Spylervæske Konsentrat Artikkelnr. 56 Formel Formulert produkt Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Produktgruppe Vindusspylervæske Kjemikaliets bruksområde Spylervæske 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Nedstrømsbruker Firmanavn Kebco AS Besøksadresse Sofiemyrveien 4 Postadresse Sofiemyrveien 4 Postnr. N-1412 Poststed SOFIEMYR Land Norge Telefon Telefaks E-post Org. nr. NO MVA 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjon: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon R-setninger R10 Brannfarlig. R10 Brannfarlig. S-setninger S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S7 Emballasjen skal holdes tett lukket. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Sammensetning på merkeetiketten Etanol: %, Etylenglykol: % 2.3 Andre farer PBT / vpvb Farebeskrivelse PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. Brannfarlig.

2 Spylervæske Konsentrat Side 2 av 8 Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.1. Stoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Etanol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Etanol Etylenglykol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Komponentkommentarer Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging F; R11 Flam. Liq. 2; H225 Xn; R22 Acute tox. 4; H302 STOT RE2; H % % For H- og R-setninger i klartekst, se seksjon 16. Produktet er tilsatt denaturering. Produktet er tilsatt Nanopartikler. Flere komponenter inngår i produktet,men er ikke merkepliktige. Frisk luft og hvile. Ved behov gi åndedretsshjelp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ta av tilsølte klær. Skyll huden med mye vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll med vann i minst 15 minutter. Kontakt lege ved fortsatt ubehag. FREMKALL IKKE BREKNING! Drikk et par glass melk eller vann. Om mer enn en ubetydelige mengde er svelget, kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Risiko for kjemisk lungebetennelse ved aspirasjon ved og etter svelging.utfør ventrikkelskylling ved svelging av større mengder.symptomatisk behandling med henblikk på luftveier, respirasjon og hypoglykemi.ved akutte mentale forstyrrelser kan klopromazin gis Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises. Karbondioksid (CO2), pulver, alkoholbestandig skum eller vann i spredt stråle. Vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer BRANNFARLIG Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr. Annen informasjon Hvis det er mulig uten risiko flyttes beholderen fra brannstedet. Flammeutsatte beholdere kjøles ned med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon For ikke-innsatspersonell Verneutstyr Benytt verneutstyr som beskrevet i seksjon For innsatspersonell

3 Spylervæske Konsentrat Side 3 av 8 For innsatspersonell Benytt verneutstyr som beskrevet i seksjon Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se seksjon 8 og seksjon 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Ved spill som medfører risiko for miljøskade kontaktes ansvarshavende innen kommunen. Absorberes i sand, jord eller lignende. Forhindre utslipp i avløp. Observer risikoen for antennelse og eksplosjon. STORE SPILL: Kontakt brannvesenet. Ved større spill i vann/avløp kontakt vannverk eller renseanlegg. Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug kan behøves. Mulighet for øyenskylling. INGEN røyking, ild, gnister eller sveising. Forhindre gnistdannelser som følge av statisk elekstrisitet. Unngå fritt fallende stråle. Bruk eksplosjonsbeskyttet utstyr Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Lagres tørt, kjølig og i godt lukket emballasje. Lagres adskilt fra antennelseskilder - røyking forbudt. Dampene er tyngere enn luft og kan samles ved gulv og i rom med lav takhøyde. Lagringstemperaturen bør ikke overstige 30 C. Skal ikke utsettes for direkte sollys. 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Etanol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Etanol Etylenglykol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Varselsskilt 8 t.: 500 ppm 8 t.: 950 mg/m t.: 25 ppm, HT 2011 Administrativ norm for eksponering skal overholdes, og faren for innånding av damper og sprøytetåke skal gjøres minst mulig. Det skal være effektiv ventilasjon, og faren for innånding av damper og oljetåke skal gjøres minst mulig. Hygieniske forhold: Vask hendene før spising, drikking, røyking og toalettbesøk. Mulighet for øyeskylling og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen. Åndedrettsvern Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon brukes halv- eller helmaske med brunt filter (A)

4 Spylervæske Konsentrat Side 4 av 8 Håndvern Håndvern Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern mot organiske løsningsmiddler. Anvend vernehansker av butylgummi, naturgummi, viton, PVC eller lignende. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Benytt hansker som er CE-merket og i klasse 6: gjennomtrengningstid > 8 timer. Bruk CE-godkjente vernebriller med sideskjold eller ansiktsskjerm. Arbeidsklær og plastforkle. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Blå Lukt Karakteristisk Kommentarer, Smeltepunkt / Se punkt 1 nedenfor under ''Fysiske og kjemiske egenskaper''. smeltepunktsintervall Flammepunkt Verdi: 24 C Testmetode: Closed Cup Kommentarer, Flammepunkt Brannfarlig væske. kat. 3. Kommentarer, Damptrykk Ikke bestemt. Relativ tetthet Verdi: ~ 900 kg/m3 Løselighet i vann Lett oppløselig. Løselighet i fett Blandbar Kommentarer, Viskositet Ikke bestemt. 9.2 Annen informasjon Luktgrense Ikke bestemt. Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Punkt 1) Produktet har følgende smeltepunkt i disse blandingsforholdene med vann: 1:1-20 C 1:2-12 C 1:3-8 C 2:1-28 C Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Brannfarlig Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Ingen opplysninger. Stabilt ved normale forhold Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Oksidasjonsmidler Farlige spaltningsprodukter Kan reagere kraftig med oksidasjonsmidler, som f.eks. salpetersyre, vannstoffperoksid, permanganater, klorater mv.

5 Spylervæske Konsentrat Side 5 av 8 Farlige spaltningsprodukter Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toxiologiske effekter Toksikologisk informasjon LD50 oral LD50 dermal LC50 innånding Ved brann eller høy temperatur dannes:karbonmonoksid (CO).Karbondioksid (CO2). Kommentarer: Kommentarer: Kommentarer: Toksikologiske data fra komponenter Komponent Etylenglykol LD50 oral LD50 dermal Luftveis- eller hudsensibilisering CMR effekter Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Forsinket / Repeterende Kroniske effekter Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akutt akvatisk, fisk. Kommentar Akutt akvatisk, fisk Lclo. Kommentar Akutt akvatisk, alge. Kommentar Akutt akvatisk, alge. LCLo Kommentar Akutt akvatisk, Daphnia, Kommentar Akutt akvatisk, Daphnia, LCLo Kommentar Økotoksisitet Verdi: 4000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: Denne (letteraturdata) avviker fra klassifiseringen som er foreskrevet av EU. (Leverandørs anmerkning). Verdi: ~ mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Plasterprøve på frivillige forsøkspersoner viser ikke overfølsomhetsegenskaper. Kjønnscelle mutagenitet : Ikke mutagen i Ames-test. Moderat irriterende.symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og beruselse. Moderat irriterende.avfetter huden. Kan gi sprekkdannelser og fare for eksem.langvarig og gjentatt eksponering kan irritere huden og gi hudbetennelse (dermatitis). Moderat irriterande.sprut og damp kan gi irritasjon og svie i øynene. Svelging av konsentrert produkt kan gi alvorlige skader i svelg/spiserør. Inntak av større doser kan føre til bevisstløshet og eventuell død. Produktet inneholder større mengder av 1,2-Etandiol, som i konsentrert form kan føre til død ved inntak over 1dl. Gjentatt innånding av løsemiddeldamper over lengre tid kan gi varig hjerneskade (Løsemiddelskade). Toksikologiske data fra komponenter Komponent Etylenglykol Akutt akvatisk, fisk Verdi: mg/l Tilgjengelige miljødata tyder på at kun større lokale utslipp utgjør noen risiko. LC/IC/EC50> 1000 mg/l.

6 Spylervæske Konsentrat Side 6 av 8 Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Annen økotoksikologisk informasjon om komponenten vedrørende alger Mobilitetsbeskrivelse Testmetode: LC50 Art: Oncorhynchus mykiss Varighet: 96 t Verdi: mg/l Testmetode: EC50 Art: Pseudokirchneriella subcapitata Varighet: 96 t Verdi: > mg/l Testmetode: EC50 Art: Daphnia Magna Varighet: 48 t Bakterier. EC mg/l (Pseudomonas putida; 16t). Mobilitetsbeskrivelse: Grunnvannforurensing er sannsynlig. Produktet er vannløselig. Biologisk nedbrytbarhet Verdi: 56 Testperiode: 28 t Testmetode: OECD 301 C Kommentarer: Biologisk nedbrytbar. Biologisk oksygenforbruk (BOD) Verdi: 1245 Bioakkumulering Bioakkumulerer ikke Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Produktet er bionedbrytbart Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord Mobilitet Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Andre skadevirkninger Miljøopplysninger, konklusjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Blandbar med vann.fordamper hurtig fra vann- og jordoverflater. Produktet vurderes ikke miljøfarlig. Kun større utslipp vurderes å medføre fare for akvatiske organismer. Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass for farlig avfall. Ja Ja Avfallskode EAL / NORSAS 7133 Annen informasjon EAL-koden er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer ADR 1993 RID 1993 IMDG 1993

7 Spylervæske Konsentrat Side 7 av 8 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA Transport fareklasse ADR 3 Fare nr. 30 RID 3 IMDG 3 ICAO/IATA Emballasjegruppe ADR III RID IMDG ICAO/IATA BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. III III III Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker EmS F-E, S-E Spesielle forholdsregler Ta hensyn til brannfaren Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Kommentarer Deklarasjonsnr Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført ADR/RID Produktforskriften. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet 16. juli Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best. nr. 361), med siste endringer desember Norsk stoffliste Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr REACH forskriften (No 1907/2006). CLP (No 1272/2008). Advarsel: Skal ikke brukes til fortæring, ulovlig bruk er straffbart. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Brukte forkortelser og akronymer Opplysninger som er nye, slettet eller revidert R10 Brannfarlig. R11 Meget brannfarlig. R22 Farlig ved svelging. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H302 Farlig ved svelging. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering Forkortelser og akronymer: PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig). vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende. REVISJONSOVERSIKT:

8 Spylervæske Konsentrat Side 8 av 8 Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad : Generell oppdatering av datablad : Endring i seksjon 3, sammensetning. Oppdatert til Annex II format : Generell oppdatering av datablad. Kebco AS

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T OMO Profesjonell Finvask 3T Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.11.2009 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder Integra glassfiberlim Herder Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer