Plan for utvikling av en næringsklynge knyttet til Teknology Center Mongstad DA og utprøving av CO2 renseteknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for utvikling av en næringsklynge knyttet til Teknology Center Mongstad DA og utprøving av CO2 renseteknologi"

Transkript

1 VIDEREFØRING AV MONGSTADPROSJEKTET Plan for utvikling av en næringsklynge knyttet til Teknology Center Mongstad DA og utprøving av CO2 renseteknologi 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bygging av kraftvarmeverket Energiverk Mongstad (EVM) med nytt gassrør mellom gassbehandlingsanlegget på Kollsnes og Statoils raffineri på Mongstad er allerede i gang. Raffineriet oppgraderes og skal koples til kraftvarmeverket. Paralellt etableres et eget testanlegg for CO2-teknologi, Teknologisenter Mongstad DA (TCM). Staten og StatoilHydro signerte i 2006 en avtale om samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad. Gjennomføringen skal skje i to steg. Første steg er å etablere et teknologiselskap som skal bygge TCM. Teknologisenteret skal stå ferdig samtidig som kraftvarmeverket kommer i drift i Neste skritt er bygging av et fullskala-anlegg med årlig kapasitet på å kunne fange over to millioner tonn CO2. To typer renseteknologi skal testes ved TCM. Det ene er en ny metode kalt chilled ammonia, eller CO2-fangst ved bruk av karbonatteknologi. Sammen med selskapet Alstrom Norway AS ønsker StatoilHydro å teste ut dette i et eget anlegg. Den andre metoden er bruk av aminteknologi som Statoil tidligere har benyttet ved CO2-fangst på Sleipner-feltet i Nordsjøen. Partnerskapet bak CO 2 teknologisenteret på Mongstad har inngått kontrakt med Aker Clean Carbon AS som har det største potensial på kort sikt når det gjelder fullskala rensing av CO 2. Gjennom TCM-prosjektet har man foreløpig satt seg følgende teknologiambisjoner: Utvikling av CO2-fangstteknologier som kan ha bred nasjonal og internasjonal anvendelse Reduksjon av miljømessig, teknisk og finansiell risiko for fullskala fangstanlegg Testing, verifikasjon og demonstrasjon av CO2-fangstteknologier eid og markedsført av leverandører Oppmuntre til utvikling av et marked for slik fangstteknologi Tørking, rensing, komprimering, lagring og videre transport av CO2 fra fangstanlegget er ikke inkludert i TCM, men vil eventuelt tas hånd om i et eget prosjekt i regi av Staten. I forbindelse med at det bygges infrastruktur og kompetanse på håndtering av store mengder CO2 på Mongstad er det også påvist kommersielle muligheter forbundet med å etablere en mottakssentral, CO2 Hub, for prosessering, mellomlagring og videre rørtransport av CO2 for deponering i havbunnsformasjoner i Nordsjøen. Mongstad har i denne forbindelse potensiale til å bli en CO2 Hub for mottak og deponering av CO2 fra hele Europa. Hordaland Fylkeskommune har igangsatt studier for å kunne identifisere potensial for regional næringsutvikling i forbindelse med investeringer i Mongstadanleggene generelt, og CO2 Teknologisenteret spesielt. Storskala fangst, transport og offshore lagring av CO2 er en mulig stor, fremtidig industri hvor StatoilHydro Mongstad i første omgang spiller en sentral nasjonal rolle for teknologi-utvikling (oppskalering og demonstrasjon av ulike teknologier), dernest bygging og drift av et fullskala renseanlegg.

2 Potensialet tilknyttet investeringene i TCM DA er tredelte: Mulige leveranser fra regionale produkt- og tjenesteleverandører til TCM DA og fullskala renseanlegg. Driftspersonell og tjenester tilknyttet ren forvaltning, drift og vedlikehold av anleggene Kvalifisering og utvikling av regionalt næringsliv, forsknings- og undervisningskompetanse knyttet til CCS-teknologiutvikling 1.2 Prosjektmål Målet for prosjektet er å bidra til regional næringsutvikling ved at regionale underleverandører, forskningsmiljøer og kompetansemiljøer får anledning til å delta i utvikling av effektiv miljøteknolog i forbindelse med rensing, transport og lagring av CO2. Bidra til økt verdiskaping i regionalt næringsliv ved å stimulere til samarbeidsprosjekter mellom leverandør og kunde om utvikling av nye produkter, produksjonsmetoder eller tjenester ifm med CCS. Bidra til knoppskytinger fra eksisterende bedrifter og etablering av nye virksomheter ifm CCS-teknolog Åpne TCM DA for nye teknologier med relevans for regionale aktører Initiere teknologi- og produktutviklingsprosjekter mellom TCM DA og regionale og nasjonale aktører Videreutvikle samarbeid vertikalt og horisontalt mellom regionale aktører Bidra til kompetanseformidling og nettverksbygging Det er en klar ambisjon at prosjektet skal bidra til etablering av et bedriftsnettverk og minst ett forprosjekt ifm Industrielle forsknings og utviklingskontrakter (IFU). Målgruppen Målgruppen for prosjektet er FoU og kompetansemiljøer og næringsaktører i regionen som har kommersiell interesse for CO2 renseteknologi, transport og lagring (CCS). Likeledes de offentlige aktørene som har engasjert seg i å utnytte de muligheter som TCM DA og CO2-håndtering åpner for. 2. OMFANG OG AVGRENSNING Geografisk skal prosjektet omfatte leverandørindustrien i regionen og forsknings- og kompetansemiljøene på nasjonalt plan. Tematisk avgrenses prosjektet til å fokusere på verdikjeden innen for CCS, dvs CO2- renseteknologi, transport og lagring, dessuten anvendelse av CO2.

3 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektledelse Prosjektansvarlig er HOG Energi. Prosjektleder vil bli innleiet fra et konsulentmiljø med kompetanse på fagområdet CCS. 3.2 Styringsgruppe Det skal etableres en styringsgruppe for prosjektet som skal bestå av følgende personer; Representant fra TCM DA Statoil Representant fra CO2-alliansen Representanter fra næringsaktørene 3.3 Øvrige roller Det er en forutsetning at prosjektet forankres i styringsgruppen for TCM DA, Statoil og Gassnova. 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter Det foreslås følgende beslutningspunkter i prosjektet: 1.desember 2009 Finansiering foreligger og prosjektleder er engasjert. Iverksette det operative arbeid i prosjektet 25. april 2010 Prosjektet avsluttes. Sluttrapport foreligger med plan for videreføring av nettverkprosjektet. 4.2 Oppfølging Månedlig rapportering 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorer Følgende faktorer er definert som kritiske suksessfaktorer i forprosjektet: Forankre prosjektet i TCM DA og i partnerskapet bak Teknologisenteret på Mongstad Forankre prosjektet i StatoilHydro og Gassnova At en kommer i god dialog med teknologileverandørene Alstom og Aker Clean Carbon AS slik at det blir mulig å starte en prosess for kartlegging av aktuelle utviklingsområder for norske forsknings- og industrimiljø. At en lykkes med å mobilisere aktuelle industrivirksomheter til å utnytte kommersielle muligheter som avdekkes gjennom prosjektet 5.2 Kvalitetssikring Tett kontakt med premissleverandører og ledende aktører ifm kraftvarmeverket og TCM

4 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter Prosjektet vil bestå av følgende hovedaktiviteter: Hanr Hensikt Viktige oppgaver Resultat HA- 01 Forankring og presentasjon for TCM DA, StatoilHydro og Gassnova - Presentere prosjektet for styringsgruppen i TCM DA - Presentere prosjektet for StatoilHydro og Gassnova HA- 02 HA- 03 HA- 04 HA- 05 HA Arrangere speed dating mellom teknologileverandører og mulige underleverandører - Gjennomføre en til en møter mellom teknologileverandører og aktuelle underleverandører - identifisere mulige samarbeidsprosjekt - Etablere møteplasser - Vurdere etablering av kommersielle bedriftsnettverk. - Bistå underleverandører med samarbeids-, intensjons- og IPRavtaler - Utarbeide plan for videreføring av nettverksprosjektet HA- 07 Kartlegge kommersielle muligheter og dokumentere verdiskapingspotensialet Systimatisere informasjon om de viktigste aktørene og underleverandørindustrien ifm CCS. (Aktørene er stort sett klarlagt gjennom Idevekst og UiB, CMR, mf) Mobilisere næringsaktørene, FoU og kompetansemiljøene Arrangere møter mellom TCM DA, Alstrom, Aker Clean Carbon, SUCCESS, etc og mulige leverandørbedrifter og FoU-miljø Utvikle relasjoner mellom aktørene og utarbeide forslag til videre samarbeid og konkrete utviklingsprosjekt Utarbeide omforente mål, strategier og videre planer for etablering av et nettverksprosjekt - Kartlegge behov for teknologileveranser og mulige utviklingsprosjekt til TCM DA, StatoilHydro, Gassnova, Alstrom Norway, ACC, SUCCESS, etc - Kartlegge aktørenes produkter og tjenester ifm CCS - Kartlegge aktuelle utviklingsprosjekt relatert til CCS - Kartlegge samarbeid mellom bedrifter, FoU og kompetansemiljøer - Gjennomføre workshop med teknologileverandører - presentere kommersielle muligheter for underleverandørindustrien - presentere mulige samarbeidsprosjekt med FoU miljøene

5 6.2 Tids- og ressursplaner Hoved- Tidsplan ress. aktiviteter 49/ 02/ 04/ 06/ 08/ 10/ 12/ 15/ HA-01 Forankring og presentasjon for TCM HA-02 Kartlegge kommersielle muligheter HA-03 Systimatisere informasjon om de viktigste aktørene HA-04 Mobilisere næringsaktørene, FoU og kompetansemiljøene HA-05 Arrangere møter HA-06 Utvikle relasjoner mellom aktørene HA-07 Utarbeide omforente mål, strategier og videre planer Arbeidsmøter Styringsgr.møter Milepæler Beslutningspunkt Sum ukeverk: ØKONOMI Kostnader Finansiering Kostnadsart Beløp (NOK) Finansieringstype og kilde Beløp Honorar konsulent Hordaland Fylkeskommune Prosjektadm og møteutgifter Innovasjon Norge Regionale midler Sum Sum

6 Vedlegg 1. Relevante regionale aktører: Aktør Statoil Mongstad Aker Solutions AS Kanfa Aragon AS Aibel AS & Aibel Gas Technology AS Propure AS Frank Mohn AS Framo Engineering AS Bergen Engineering AS Siemens Energy Roxar AS Mongstad Test & Inspeksjon AS Mongstad Elektro AS Aak Dedico AS KTN AS Reinertsen AS Aker Inspection & Consulting AS Det norske Veritas AS Scandpower AS KCA Deutag AS Odfjell Drilling/Odfjell Well Services Beerenberg AS Nomaco AS Radøygruppen AS Kaefer AS Kompetanse/produkt Multidisiplinær bygge- og driftskompetanse prosessanlegg Multidisiplinær engineering-, bygge- og driftskompetanse prosessanlegg. Egne produkter. Engineeringselskap gassprosess Multidisiplinær engineering-, bygge- og driftskompetanse prosessanlegg. Egne produkter. Engineeringselskap, gass- og væskeprosess Leverandør av pumper bl.a. pumping av CO2. Leverandør av kompressorer, flerfase instrumentering, etc. Engineeringselskap, gass- og væskeprosess Multidisiplinær engineering-, bygge- og driftskompetanse prosessanlegg. Egne produkter. Instrumentering av olje- og gassbrønner, prosess- og røranlegg og liknende Selskap som driver tilstandskontroll, inspiserer og analyserer strukturer Elektroselskap; planlegging, bygging, vedlikehold Selskap som driver tilstandskontroll, inspiserer og analyserer strukturer Selskap som driver tilstandskontroll, inspiserer og analyserer strukturer Engineeringselskap, gass- og væskeprosess Selskap som driver tilstandskontroll, inspiserer og analyserer strukturer Risikohåndtering fra inspeksjon til analyse, sertifisering og klassing Risikohåndtering fra inspeksjon til analyse, sertifisering og klassing On- og offshore engineering- og boreselskap On- og offshore engineering- og boreselskap, rederi Løsninger for vedlikehold av bl.a. prosessanlegg Overflatebehandling Produksjon av mindre moduler, vedlikehold og modifikasjoner. Løsninger for vedlikehold av bl.a.

7 STS AS Forsknings/kompetanse miljøer Havforskningsinstituttet Storm Weather Centre Norsk Meteorologisk Institutt Universitetet i Bergen, MatNat fakultetet Uni Miljø Uni CIPR, Centre for Integrated Petroleum Research Uni Bjerknessenteret prosessanlegg Løsninger for vedlikehold av bl.a. prosessanlegg Brede analyser av kjemi og liv i havet. Meteorologisk fagmiljø Meteorologisk fagmiljø Bredt sammensatt fagmiljø innen instrumentering, kjemi, prosess og andre relaterte fag. Miljøanalyser i luft, jord og vann Blant verdens ledende miljøer innen reservoar-modellering, inklusive CO2- deponering Klimaforskning, senter for fremragende forskning Chr. Michelsen Research AS Bredt sammensatt forskermiljø koordinerer Forskningssenter for Miljøvennlig Energi, CO2, SUCCESS GexCon AS Prototech AS (m/ IFE) Sintef Universitetet i Stavanger og IRIS Polytec, Haugesund Gasslekkasjer, simulering av strømning, risiko- og tiltaksanalyser Engineering og bygging av brenselcellebaserte energisystemer, blant annet Zero Emission Gas Plant (ZEG) Bredt sammensatt forskermiljø blant verdens ledende innen CO2-forskning. Koordinerer Forskningssenter for Miljøvennlig Energi, BigCO2 Bredt sammensatt forskermiljø arbeider aktivt med CCS, bl.a. på Risavika Gassenter Fagmiljø på CO2 gasstransport

8 VIDEREFØRING AV MONGSTADPROSJEKTET KOMPETANSESENTER FOR CO2 PÅ MONGSTAD 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet er vedtak om utbygging av Energiverk Mongstad (EVM) i Dong Energy er utbygger og operatør, StatoilHydro er oppdragsgiver og kunde. Energiverket skal produsere strøm (280 MW) til onshore ( bl.a til anlegget på Mongstad og Kollsnes) og offshore (bl.a Gjøa) og varme (380 MW)for raffinerianlegget på Mongstad. Driften er basert på naturgass, EVM vil være i operativ drift primo Virkningsgraden blir høy (over 70%). Hensikten med EVM er å styrke og bevare anlegget på Mongstad som en kostnadseffektiv produsent av raffinerte petroleumsprodukter og å videreutvikle Mongstad som et robust, konkurransedyktig og langsiktig industristed. Raffineriet på Mongstad har i dag betydelige utslipp av CO2 og med drift på EVM vil Mongstadanlegget være Norges største punktutslipp av CO2. Det globale klima påvirkes av CO2 utslipp og regjeringen har pakt ut Mongstad som testsenter for utvikling av teknologi som kan fange CO2. Gassnova ble i 2007 etablert som staten sitt organ for CO2 håndtering. (fangst/transport/lagring) Teknologisenter på Mongstad (TCM) er nå under utbygging og det er hittil bevilget 5,3 milliarder NOK til TCM. Anlegget forventes i drift fra teknologier levert av hhv Aker Clean Carbon (amin)og Alstom (karbonater) skal testes/utvikles. Anlegget er dimensjonert for utprøving av i alt 3 teknologier. Regjeringen har utpekt Mongstad som den viktigste arena i Norges bidrag til å redusere CO2 utslipp for å utvikle teknologi som kan fange CO2 i storskala. Dette setter Mongstad i en særstilling. I tillegg til selve kompetanseutviklingen, er det en sentral oppgave å legge forholdene til rette for nye arbeidsplasser knyttet til CCS.

9 1.2 Prosjektmål Målet for prosjektet er etablere et visnings- og kompetansesenter på Mongstad som støtter opp om de politiske mål og som kan utvikle regionen til et nasjonalt/internasjonalt senter for kompetanseutvikling og industrialisering innen fangst, distribusjon, lagring og bruk av CO2. Dette skal skje gjennom å: etablere et samarbeid blant aktuelle offentlige institusjoner og industrielle aktører som deltar i oppnåelse av målet. Være et bindeledd mellom butikk og politikk. Etablere et utviklende samarbeid med aktører i C02 klyngen. Tilrettelegg for en økonomisk plattform som ivaretar etablering og drift av senteret. etablere beslutningsgrunnlag for et bygg på Mongstad som inneholder: o en informasjonsarena ( besøks-og visningsdel inkludert møteromsfaciliteter) o en kompetanseareana ( laboratorium, undervisningsareal, kontorer ) etablere en informasjons- og drifts enhet som bidrar til å støtte opp under målet. 1.3 Rammer CO2 fangst og lagring innebærer utviklings- og driftskostnader av ukjent/betydelig størrelse. Målet må være at de ressurser som brukes, gir langsiktig avkastning og at virkningsgraden blir størst mulig. Det haster med innsats for å begrense virkningene av CO2 utslipp. København møtet i desember 2009 forventes å legge sterkere føringer knyttet til redusert utslipp globalt. Dette prosjektet må derfor avklares innenfor 1. halvår 2010 for å være på høyde tidsmessig med den øvrige utvikling på Mongstad.

10 2. OMFANG OG AVGRENSNING Prosjektet skal : Utarbeide en detaljert spesifikasjon som inneholder: a. argumentasjon for etablering av et kompetansesenter på Mongstad til bruk mot aktuelle deltakere (forretningside) b. Gjennomføre møte(r)/ worksshop(s)/konferanse(r) for å skape engasjement og forankring i aktuelle miljøer. c. Utarbeide en plan for arealbehov og konkretsisere dette gjennom: - romprogram for senteret - skisse av bygg (3D) basert på plan og fasade - forslag til fysisk plassering - fremlegge et kostnadsestimat for bygget - foreslå finansieringsløsninger for bygget d. Utarbeide en plan som viser årlige driftskostnader (bemanning og drift) samt forslag til hvem som kan være bidragsytere. 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektledelse Prosjektansvarlig: HOG Energi. Prosjektleder: Prosjektleder blir innleiet fra relevant miljø 3.2 Øvrige roller Styringsgruppe : Representant fra NHIL Representant fra vertskommunene Representant fra forskningsmiljøene i Bergen (f.eks UiB, CMR, NHH) Representant fra myndighetene (f.eks OED, Gassnova) Representant fra StatoilHydro Representant fra naturvernorganisasjoner (f.eks Natur og Ungdom) Representant fra næringsaktører ( f.eks Frank Mohn, Aker Solutions, Shell, Dong, andre) Referansegruppe: I tillegg skal det oppnevnes en bredt sammensatt referansegruppe med representanter fra utdannings- og forskningsmiljø, Næringsalliansen, Regionrådet og BRB.

11 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter 7. oktober: Vedtak om gjennomføring Ultimo oktober: Etablering av styrings- og referansegruppe ( møte i gruppen i november) 25.april 2010: ferdig rapport 4.2 Oppfølging Månedlig/jevnlig rapport til prosjektansvarlig 4.3 Milepæler Avklares ifm oppstart og i samarbeid med referansegruppen. 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorer Forankring av prosjektet skape entusiasme/forståelse for målet, bl.a hos: - Statoil, Mongstad - Statoil, Ny energi - lokale politiske myndigheter - sentrale politiske myndigheter - Gassnova - andre 5.2 Kvalitetssikring Tiltak : Møter med - og god informasjon til aktørene

12 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter 1. Informasjon for og dialog med: - StatoilHydro, Mongstad - StatoilHydro, Ny energi - UiB, CMR, NHH - Olje- og energidepartementet - Gassnova - Andre Hensikt : Få innspill til videre utvikling av planen 2. Utarbeide skisse for bygget. Hensikt: Danne grunnlag for investeringskalkyle og vekke interesse for planen 3. Kartlegge/systematisere hvem som kan være aktuelle industrielle aktører i senteret samt deres rolle/produkter og hva de antas å kunne bidra med. Hensikt: Danne grunnlag for videre engasjement/deltakelse. 4. Foreslå dekkende navn Hensikt: skape identitet/tilhørighet og begeistring og for å unngå sammenblanding med Teknologisenteret (TCM) 5. Utarbeide et investerings- og driftsbudsjett for senteret. Hensikt: Danne grunnlag for finansiering 6. Gjennomføre workshop/konferanse Hensikt: for utvikling av grunnlaget/forbedre målsettingen og skape interesse og forankring for senteret 7. Fremme forslag til finansieringsmodeller for investering og drift, herunder OPS løsninger og mulige tilskuddsordninger fra EU. Hensikt: skape økonomisk fundament for realisering av senteret. 8. Fremme forslag/utdype mulige tilleggsaktiviteter knyttet mot / i senteret f,eks : - CO2 børs (finansielt senter for handel med C02 kvoter) - maritimt senter ( for utvikling av skipstyper for transport av CO2) - materialteknologi ( for utvikling knyttet til fangst, distribusjon og lagring - bruk av CO2 som råvare (f.eks biodiesel via algeproduksjon, binding i mineraler) - utstyrsutvikling (pumper, rør, måleutstyr etc) Hensikt : skape et bredere miljø knyttet til CO2, tilrettelegge for nye arbeidsplasser

13 7. ØKONOMI Kostnader Finansiering Kostnadsart Beløp (NOK) Finansieringstype og kilde Beløp Honorar konsulent Hordaland Fylkeskommune Prosjektadm og møteutgifter Regionale midler Sum Sum VIDEREFØRING AV MONGSTADPROSJEKTET Prosjekt 3 ORGANISERING AV DET LANGSIKTIGE ARBEID 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Hordaland fylkeskommune har i lengre tid arbeidet sammen med HOG Energi for å legge forholdene til rette for ny næringsutvikling og verdiskaping i Hordaland med utgangspunkt i myndighetenes CO2 satsing på Mongstad. Dette arbeidet er gjort gjennom Hordaland fylkeskommunes Mongstadprosjekt, og prosjektet er støttet økonomisk av Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge og regionale myndigheter i Nordhordland. Sintef og Idevekst AS har utarbeidet to rapporter som inneholder forslag til konkrete prosjekter som bør gjennomføres for å nå hovedmålet med prosjektet. Et av disse forslagene er å gjennomføre et videre arbeid for å finne fram til hvordan det langsiktige arbeidet med Mongstadprosjektet skal organiseres. 1.2 Prosjektmål Prosjektets mål:

14 Legge fram anbefalt forslag til hvordan det langsiktige arbeidet med Mongstadprosjektet skal organiseres og finansieres 2. OMFANG OG AVGRENSNING Prosjektets skal forgå innen en tidsramme på 4 måneder fra 15. oktober Prosjektet skal legge fram forslag til framtidig organisering av Mongstadprosjektet Prosjektet skal gjennomføres innenfor oppsatte økonomiske rammer 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektledelse Prosjektansvarlig: HOG Energi Innleid konsulent 3.2 Øvrige roller Styringsgruppe: Representanter fra: Hordaland fylkeskommune Regionale myndigheter StatoilHydro Regionale næringsinteresser FoU-miljøet 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter 15. oktober 2009: Prosjektstart 15.desember: Foreløpig avrapportering 15 februar endelig forslag 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING

15 5.1 Kritiske suksessfaktorer Sannsynligheten for at kritiske suksessfaktorer vil oppstå betraktes generelt som liten. Endring i rammevilkår og manglende oppfølging av politiske vedtak vil kunne forsinke og hindre oppnåelse av Mongstadprosjektets hovedmål 5.2 Kvalitetssikring Politiske vedtak fra myndighetene- oppfølging gjennom kontinuerlig dialog med: Olje og Energidepartementet Statsministerens kontor(stk) Gassnova Statoil 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter Kartlegge geografisk virkeområde Kartlegge framtidige arbeidsoppgaver Foreslå bemanningsbehov Foreslå organisasjonsform Foreslå eierskap Foreslå finansiering Oppstart: 15. Oktober 2009 Prosjektslutt: 15. februar 2010 Samtaler og intervjuer: 15-oktober-15.januar 2010 Utarbeide anbefalt forslag 15.januar-15. Februar ØKONOMI Kostnadsramme: kr eks mva.-

På god vei til å realisere fullskala CO 2 -håndtering

På god vei til å realisere fullskala CO 2 -håndtering På god vei til å realisere fullskala CO 2 -håndtering Gassnova SF er statens foretak for CO 2 -håndtering. Gassnova stimulerer til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi ved å yte finansiell

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

FOU satsing innen energi- og klimaplanen. Anne Solheim Seniorrådgiver ipax

FOU satsing innen energi- og klimaplanen. Anne Solheim Seniorrådgiver ipax FOU satsing innen energi- og klimaplanen Anne Solheim Seniorrådgiver ipax Hovedmål i planen Rogaland skal produsere 4TWh ny fornybar energi innen 2020 Rogaland skal redusere sitt energiforbruk med 20 prosent

Detaljer

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Norsk Konferanse om Energi og Verdiskapning Energirikekonferansen 2006 Frederic Hauge, Bellona CO2 fabrikk Gasskraftverk Global temperaturendring Fremtidens energiløsninger

Detaljer

Har vi en bred og samlende strategi. Erfaringer med Energi21, Ragne Hildrum, Statkraft

Har vi en bred og samlende strategi. Erfaringer med Energi21, Ragne Hildrum, Statkraft Har vi en bred og samlende strategi for fornybarforskningen i Norge? Erfaringer med Energi21, Ragne Hildrum, Statkraft 1 Agenda: Om Energi21 Operasjonell fase Bred og samlende strategi? 2 Hva er energi21

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

CO 2 håndtering Offentlig satsing, forskning, utvikling og demonstrasjon

CO 2 håndtering Offentlig satsing, forskning, utvikling og demonstrasjon CO 2 håndtering Offentlig satsing, forskning, utvikling og demonstrasjon Industrikonferansen 2008 Vrådal 5.-6.11.09 Anne Margrete Blaker Dir. Kommunikasjon &samfunnskontakt Kilde: IPPC AR4 Fig.2-3 Statens

Detaljer

CCS- barrierer og muligheter, hva må til?

CCS- barrierer og muligheter, hva må til? CCS- barrierer og muligheter, hva må til? NTVA Energistrategimøte 14 oktober 2013 Dr. Nils A. Røkke, Klimadirektør SINTEF 5 Spørsmål Hvorfor skjer det ikke i Europa? Hvorfor skjedde det i Norge men ikke

Detaljer

CO2-satsing - FoU-senter og hub Mongstad

CO2-satsing - FoU-senter og hub Mongstad CO2-satsing - FoU-senter og hub Mongstad Regionale muligheter - næringsutvikling UTKAST Skaper merverdi ved å rådgi, utvikle og restrukturere teknologibaserte selskaper i energi- og maritim sektor Fortrolig

Detaljer

CLIMIT Nasjonalt program for finansiering av FoU

CLIMIT Nasjonalt program for finansiering av FoU Bellona CCS Forum, Oslo 15. november 2011 CLIMIT Nasjonalt program for finansiering av FoU Aage Stangeland, Norges Forskningsråd E- post: ast@rcn.no 1 CLIMIT akselerere kommersialisering av CO 2 - håndtering

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Hva gjør vi etter Mongstad?

Hva gjør vi etter Mongstad? Hva gjør vi etter Mongstad? Hvordan utvikle leverandør- og teknologiindustrien relatert til CCS? SINTEF-seminar 13. mars 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen Norsk Industri Veikart for reduksjon av klimagasser

Detaljer

Innst. S. nr. 206. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.prp. nr. 38 (2008 2009)

Innst. S. nr. 206. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.prp. nr. 38 (2008 2009) Innst. S. nr. 206 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra energi og miljøkomiteen St.prp. nr. 38 (2008 2009) Innstilling fra energi og miljøkomiteen om investering i teknologisenter for håndtering på

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole Fase: Navn: Overgang barnehage / skole 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn FM i Oppland har i år gitt klare føringer på at fokus på tidlig intervenering, sett i forhold til læringsutbytte skal prioriteres. SØVN

Detaljer

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn Fremtiden skapes nå! Forskningsmiljøenes bidrag og rolle i klimakampen? Hva er fremtidens energikilder? Hva er utfordringene knyttet til å satse fornybart? Unni Steinsmo Konsernsjef, SINTEF Natur og ungdom

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

St.prp. nr. 38 (2008 2009)

St.prp. nr. 38 (2008 2009) St.prp. nr. 38 (2008 2009) Investering i teknologisenter for CO 2 -håndtering på Mongstad Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 30. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

ZEG Power - gasskraftverk med integrert CO 2 -fangst

ZEG Power - gasskraftverk med integrert CO 2 -fangst ZEG Power - gasskraftverk med integrert CO 2 -fangst Unik teknologi for høyeffektiv og miljøvennlig energiproduksjon Bjørg Andresen Daglig leder, ZEG Power as ZEG-teknologien (ZEG ) Samtidig produksjon

Detaljer

TEKNOLOGI PÅ TESTBENKEN

TEKNOLOGI PÅ TESTBENKEN TEKNOLOGI PÅ TESTBENKEN Gasskonferansen i Bergen, 26 april 2007 Gro Cederløf, Risavika Gas Centre Disposisjon Utgangspunkt / Etablering / Visjon Hva kan vi tilby? Etablering av Faglig Samarbeid Prosjekter

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Modeller for realisering av CCS i Norge Innspill til et veikart

Modeller for realisering av CCS i Norge Innspill til et veikart Modeller for realisering av CCS i Norge Innspill til et veikart SINTEF Seminar CCS 13 mars 2014 Nils A. Røkke klimadirektør SINTEF CCS et columbi egg i klimasammenheng CCS er billig CCS er gjørbart CCS

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

CO2-prosjekt Longyearbyen Relevans for CLIMIT-programmet. Fridtjof Unander Divisjonsdirektør

CO2-prosjekt Longyearbyen Relevans for CLIMIT-programmet. Fridtjof Unander Divisjonsdirektør CO2-prosjekt Longyearbyen Relevans for CLIMIT-programmet Fridtjof Unander Divisjonsdirektør Longyearbyen CO 2 Lab Resultater i tråd med CLIMITs målsetninger Feltpilot i parallell med forskningsprosjekter

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Anvendt Prosessteknologi

Anvendt Prosessteknologi Anvendt Prosessteknologi Partnere Samarbeidsavtale Tel-Tek HiT Norner 2 Mål Samarbeide på områder der Innovasjonsbedriftene og akademia kan danne en sterk R&D front nasjonalt/internasjonalt Levere tjenester

Detaljer

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse 1 Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse Johan Einar Hustad, prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner, NTNU I samarbeid med SINTEF/HiST Stjørdal 07.12.12

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Teknologisk forskning for regional utvikling i Hordaland

Teknologisk forskning for regional utvikling i Hordaland Teknologisk forskning for regional utvikling 1 Teknologisk forskning for regional utvikling i Hordaland Innspill til samråd om regionalt forskningsfond, 3. juni 2009 Dr. Christopher Giertsen Direktør Christian

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

16.09.15: Partssamarbeidet i Siemens Power Electronic Centre (PEC) i Trondheim Frank Drevland og Bård E. Ofstad

16.09.15: Partssamarbeidet i Siemens Power Electronic Centre (PEC) i Trondheim Frank Drevland og Bård E. Ofstad 16.09.15: Partssamarbeidet i Siemens Power Electronic Centre (PEC) i Trondheim Frank Drevland og Bård E. Ofstad Litt om enheten PEC 190 ansatte 70 montører 90 ingeniører Har hele verdikjeden med Salg -

Detaljer

Kraftkrise i Hordaland

Kraftkrise i Hordaland Classification: Statoil internal Status: Draft Kraftkrise i Hordaland - er oljeindustrien problemet eller løsningen? Energiforum, 15. november 2006 Kraftkrise i Hordaland - er oljeindustrien problemet

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Regjeringens arbeid knyttet til CO 2 -fangst, transport og lagring (CCS) anbefalinger

Regjeringens arbeid knyttet til CO 2 -fangst, transport og lagring (CCS) anbefalinger Statsminister Erna Solberg postmotta@smk.dep.no Kopi: postmottak@oed.dep.no, postmottak@kld.dep.no, postmottak@nfd.dep.no Deres ref: Vår ref: tht Dato: 8.5.2014 Regjeringens arbeid knyttet til CO 2 -fangst,

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) Kristin Guldbrandsen Frøysa Daglig leder NORCOWE Bergen Næringsråd 8. mars 2010 Slide 1 / 17-Mar-10 Miljøvennlig

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Om gass og gassteknologi behov for nye løsninger og forventninger til forskning og undervisning

Om gass og gassteknologi behov for nye løsninger og forventninger til forskning og undervisning Om gass og gassteknologi behov for nye løsninger og forventninger til forskning og undervisning SINTEF/NTNU 22. april 03 Statsråd Einar Steensnæs Forskning små oppdagelser - store muligheter Energi prognosene

Detaljer

Fremtidens energiteknologi

Fremtidens energiteknologi Fremtidens energiteknologi Prototech: et firma i CMR-konsernet CMR-konsernet består av CMR (Industriell R&D), Gexcon AS (Prosess & sikkerhet) og Prototech AS CMR-konsernet har levert innovative tekniske

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2 Næringsutviklingspotensialet - hvorfor er vi med Morten Fossum, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Kort om TREF Næringsutvikling Behov og muligheter Hvorfor er

Detaljer

CO2 fangst i industrien Norcems fangstprosjekt i Brevik

CO2 fangst i industrien Norcems fangstprosjekt i Brevik CO2 fangst i industrien Norcems fangstprosjekt i Brevik Per Brevik Director alternative fuels 7. august 2013 HeidelbergCement / Hovedtall 52 500 ansatte Kjernevirksomhet: Tilslag Sement Tilhørende aktiviteter

Detaljer

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune Landstrøm fra ide til realisering Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune 29.mai 2008 Det igangsettes et prosjekt parallelt med arbeidet med plan for indre havn. Prosjektets visjon skal være "Bergen

Detaljer

Skagerrak CO 2 prosjekt

Skagerrak CO 2 prosjekt Skagerrak CO 2 prosjekt Gass- og energiteknologi, Langesund, 10. juni 2009 Hans Aksel Haugen og Dag Bjørnsen Tel-Tek CO 2 region Skagerrak Grenland Lysekil Stenungsund Ålborg Göteborg Värö bruk CO 2 -kildene

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast 24.10.2012 Bilde: Trond Haavik, Segel AS, prefabrikerte element kan brukast både på små og store bygg, så vel nye som ved rehabilitering. Her eksemplifisert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

Har karbonfangst en fremtid i kraftsektoren?

Har karbonfangst en fremtid i kraftsektoren? Har karbonfangst en fremtid i kraftsektoren? Stiftelsen for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no IEA EU Norge Har karbonfangst en fremtid i kraftsektoren?

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

CO2 - en ressurs i utvikling av ny bioindustri. Omega -3 i fiskefor Svein M Nordvik 23. mai 2013

CO2 - en ressurs i utvikling av ny bioindustri. Omega -3 i fiskefor Svein M Nordvik 23. mai 2013 CO2 - en ressurs i utvikling av ny bioindustri Omega -3 i fiskefor Svein M Nordvik 23. mai 2013 CO 2 to Bio integrering av verdikjeder Hva? CO 2 Fanget CO 2 O 2 Raffineri TCM CO 2 Restvarme Hvorfor? Hvordan?

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Gasskraftverk. Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK

Gasskraftverk. Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK Gasskraftverk -utfordringer og muligheter Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK BKK - Vestlandets eget kraftselskap Tema Litt om BKK Gasskraftverk i Norge Betydelig omfang! Utfordringer

Detaljer

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Enova og ny teknologi Energiomleggingen er rettet mot kjente energiløsninger som ennå ikke er konkurransedyktige

Detaljer

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd BTO The Technology Transfer Office in Bergen Established 2004 and owned by: University of Bergen (40%) Helse Bergen (40%) Institute

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass?

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2 (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Ny infrastruktur og global utvikling Et gass rør fra Barentshavet

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Karbonfangst, transport og lagring

Karbonfangst, transport og lagring Karbonfangst, transport og lagring CCS «Carbon Capture and Storage» Arne Markussen, Polarkonsult AS East West Arena CCS Arne Markussen - 1 Carbon Capture and Storage East West Arena CCS Arne Markussen

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA ****** 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FORENINGEN NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SITT VIRKE 2. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA NCE SUBSEA

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

ETABLERING AV PILOTANLEGG FOR INDUSTRIELL ALGEPRODUKSJON PÅ MONGSTAD, TILSKOTT TIL PILOTSENTER

ETABLERING AV PILOTANLEGG FOR INDUSTRIELL ALGEPRODUKSJON PÅ MONGSTAD, TILSKOTT TIL PILOTSENTER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201202972-5 Arkivnr. 146 Saksh. Døskeland, Inge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.11.2012 ETABLERING AV PILOTANLEGG FOR INDUSTRIELL

Detaljer

Energi21- energiforskning for det 21 århundre

Energi21- energiforskning for det 21 århundre Energi21- energiforskning for det 21 århundre Lene Mostue direktør Energi21 25-Year Anniversary Conference: Nordisk Energiforskning 25.-26. oktober 2010 Hva er energi21(1) Nasjonal strategi for energisektoren

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

NORSK GASS. v/ Tore Nordtun Energi- og miljøpolitisk talsmann Arbeiderpartiet

NORSK GASS. v/ Tore Nordtun Energi- og miljøpolitisk talsmann Arbeiderpartiet NORSK GASS v/ Tore Nordtun Energi- og miljøpolitisk talsmann Arbeiderpartiet Soria Moria Innenlands bruk av naturgass Innenfor våre internasjonale klimaforpliktelser må en større del av naturgassen som

Detaljer

Søknad om tilskudd til etablering av pilotanlegg på Mongstad

Søknad om tilskudd til etablering av pilotanlegg på Mongstad UNIVERSITETET I BERGEN Rektor Hordaland Fylkeskommune Pb 7900 5020 BERGEN Att, Regionalavdelingen Deres ref Vår ref 2012/11018-JULSK Dato 02.10.2012 Søknad om tilskudd til etablering av pilotanlegg på

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest SCIENCE CITY BERGEN Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest 1 VISJON Fremtidens energiløsninger kommer fra Vest SCB i ett blikk SCB er en virtuell og fysisk portal

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik

CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik Per Brevik Direktør alternativt brensel, HeidelbergCement Northern Europe Bodø, 18. september 2014 Norcem en del av HeidelbergCement Nr 3 innen Sement Nr 1

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Hvorfor går industrien inn i CO 2 -håndtering?

Hvorfor går industrien inn i CO 2 -håndtering? Hvorfor går industrien inn i CO 2 -håndtering? Kjell Skjeggerud Technical director, HeidelbergCement Northern Europe CLIMIT-dagene 2011, 6. oktober 2011 Disposisjon 1. Kort om HeidelbergCement / Norcem

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Oversikt over CLIMIT prosjekter

Oversikt over CLIMIT prosjekter Oversikt over CLIMIT prosjekter Klaus Schöffel Soria Moria, 11.oktober 2010 1 Organisering Mandat Finansiering CLIMIT Programstyre Kjell Bendiksen + 9 styremedlemmer Strategi Vedtak i tilskuddsaker Sekretariat

Detaljer

CO 2 rensing, status, teknikk og politikk

CO 2 rensing, status, teknikk og politikk CO 2 rensing, status, teknikk og politikk TCM In Salah Nils A. Røkke, Klimadirektør SINTEF Seniorteknologene 15 mars 2011 -Oslo Statoil Struktur Hvorfor CCS Hva er CCS Hva skjer globalt lt innenfor nf

Detaljer