Sikkerhetsdatablad. Side: 2/8. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad. Side: 2/8. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31"

Transkript

1 Side: 1/8 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1. Produktidentifikator Artikkelnummer: K_ BASE, K_ TECH, K_ PLUS, K_ ECON; Ergolastec, Fiberlastec 1.2. Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/ tilberednin g: Regummiering av dekk Gummimatter Teknisk materiale Anvendelser som fraråde s: Andre bruksområder Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet Produsent/leverandør: KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG Webersdorf 11 A-5132 Geretsberg/Oberösterreich Telefon: +43/7748/ Fax: +43/7748/ Avdeling for nærmere informasjoner: E-post: 1.4. Nødnummer: WF Gendorf (24h), Tel * Avsnitt 2: Viktigste faremomenter 2.1. Klassifisering av stoff eller stoffblanding Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/200 8: t er ikke klassifisert i henhold til CLP-forordningen. Klassifisering iht. europeisk direktiv 67/548/EEC eller 1999/45/ EC: Bortfaller Etikettelementer Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008: Bortfalle r. Farepiktogramme r: Bortfalle r. Signalor d: Bortfalle r. Advarselsetninge r: Bortfalle r Andre farer Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Innholdsstoffene i denne tilberedelsen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som PBT eller vpvb. * Avsnitt 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering 3.2. Blandinger Beskrivelse: Vulkanisert gummi blanding. (fortsatt på side 2)

2 Side: 2/8 (fortsatt fra side 1) Farlige innholdsstoffer: bortfaller * Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelle informasjoner: Ingen spesielle tiltak nødvendig. Etter hudkontakt: Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå. Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege. Etter øyekontakt: Beskytt det øyet som ikke er skadet. Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ta av eventuelle kontaktlinser dersom mulig. Fortsett rensingen. Ved vedvarende besværlighet oppsøk lege De viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinke t: 4.3. Indikasjon på omgående medisinsk hjelp eller påkrevet spesialbehandling Elementærhjelp, dekontaminasjon, symptomatisk behandling. * Avsnitt 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Slokkemiddel Egnede slukningsmidler: Skum Kulldioksyd Slukningspulver Vann i spredt stråle Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full stråle 5.2. Spesielle farer som oppstår pga. substanser eller blandinger t er: brennbart. Under brann kan det frisettes: Kullmonoksyd (CO) Kulldioksyd (CO₂) Svoveloksider (SOx) Nitrogenoksyd (x) (kvelstoffoksyd) Se kapittel Informasjon vedr. brannbekjempelse Spesielt verneutstyr: Pust ikke inn eksplosjons- og branngasser. Bær åndedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften. Bær hel beskyttelsesdrakt. (fortsatt på side 3)

3 Side: 3/8 (fortsatt fra side 2) Ytterligere informasjone r: Slå ned gasser/damper/tåke med vann i spredt stråle. Samle sammen kontaminert slukningsvann for seg, må ikke komme ned i kloakker eller avløp. Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffes i.h.t. myndighetenes forskrifter. * Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved nødsituasjoner Ta på personlig beskyttelsesdrakt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk av åpen ild forbudt Miljøverntiltak La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann. Innføring i miljøet bør unngås Metoder og materiale for oppsamling og opprensing Ta opp mekanisk. Oppsamlet materiale bortskaffes forskriftsmessig Henvisning til andre avsnitt Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7. Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13. * Avsnitt 7: Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk personlig beskyttelsesutrustning. Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen. Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt Vilkår for sikker lagring, inkl. eventuelle inkompatibiliteter Lagring: Krav til lagerrom og beholdere: Lagres på et kjølig sted. Informasjoner om felles lagring: Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Må ikke lagres sammen med oksyderende og sure stoffer. Ikke lagre sammen med: Base. Ytterligere informasjoner om lagervilkårene: Lagres tørt. Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning. (fortsatt på side 4)

4 Side: 4/8 (fortsatt fra side 3) Lagerklasse: Spesiell sluttbruk Se kapittel 1. * Avsnitt 8: Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Tekniske tiltak og bruken av egnet arbeidsmåte er viktigere enn bruken av personlig verneutstyr Kontrollparametere Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes: t inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes Begrensning og kontroll av eksponering Personlig verneutstyr: Generelle verne- og hygienetiltak: Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes. Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fórstoffer. Sørg for vaskemulighet på arbeidsplassen. Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt. Unngå berøring med øyne og hud. Ikke spis, drikk, røyk eller snus inn under arbeidet. Åndedrettsvern: Ikke nødvendig ved god ventilasjon i lokalene. Håndvern: Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernhansker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer. Kjemikalievernhansker må utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av risikostoff og -mengde. Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfornevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten. Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen. Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering. Hanskematerial e: Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk. Gjennomtrengingstid for hanskematerial e: Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes. Øyevern: Ikke nødvendig. Kroppsvern: Arbeidsbeskyttelsesdrakt Begrenset og kontrollert miljøeksponerin g: Innføring i miljøet bør unngås. (fortsatt på side 5)

5 Side: 5/8 (fortsatt fra side 4) * Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Alminnelige opplysninger Utseende: Form: Farge: Lukt: Fast Svart Karakteristisk Tilstandsendring Smeltepunkt/smelteområde: Ikke bestemt. Kokepunkt/kokeområde: Ikke bestemt. Flammepunkt: > 200 C Antennelsestemperatur: > 200 C Eksplosjonsfare: t er ikke eksplosjonsfarlig. Tetthet ved 20 C: 1,1-1,2 g/cm³ Løslighet i / blandbarhet med vann: Uløslig Annen informasjon * Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivite t: t er stabilt under normale forhold (temperatur, trykk) under oppbevaring og håndtering Kjemisk stabilite t: t er stabilt under normale forhold (temperatur, trykk) under oppbevaring og håndtering Mulighet for farlige reaksjone r: Det kjennes ingen farlige reaksjoner Forhold som bør unngås Hete Må beskyttes mot direkte solstråling Inkompatible materialer Syrer Base Oksyderingsmidler Farlige nedbrytningsprodukter Ved brann kan oppstå: Kullmonoksyd (CO) og kulldioksyd (CO₂) (fortsatt på side 6)

6 Side: 6/8 Svoveloksyder (SOx) Kvelstoffoksyder (x) Giftige gasser/damper Etsende gasser/damper Irriterende gasser/damper Antennelige gasser/damper (fortsatt fra side 5) * Avsnitt 11: Opplysninger om helsefare Informasjon om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet: Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier: Det foreligger ingen informasjoner. Primær irritasjonsvirkning: på øyet: Ingen data tilgjengelige. Sensibilisering: Ingen sensibiliserende virkning kjent. Ytterligere toksikologiske henvisninger: t er ikke merkningspliktig på bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiserings-retningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave. Ved sakkyndig omgang og formålsriktig bruk har produktet, etter våre erfaringer og etter de informasjoner som foreligger hos oss, ingen helseskadelige virkninger. CMR-virkninger (kreftfremkallende virkninger, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige virkninger) Karsinogenitet: Ingen henvisninger til karsinogenitet hos mennesker finnes. Mutagenitet i kimcellene: Ingen henvisninger til kimcellemutagenitet hos mennesker finnes. Utviklingstoksisitet/misdannelse: Ingen henvisninger til reproduksjonstoksisitet hos mennesker finnes. * Avsnitt 12: Miljøopplysninger Giftighet Akvatisk toksisitet: Persistens og nedbrytbarhe t: Bioakkumulasjonspotensia l: Mobilitet i jor d: Generelle informasjoner: Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker. Bør helst ikke tilføres miljøet. Emisjon i miljøet bør unngås Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PBT: Ikke brukbar. (fortsatt på side 7)

7 Side: 7/8 vpvb: Ikke brukbar. (fortsatt fra side 6) Andre skadelige virkninge r: * Avsnitt 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling Anbefaling: Ta kontakt med fabrikanten angående recycling. Uskadeliggjøring etter myndighetens forskrifter. Avfallskodenummer: Ikke rengjort emballasje: Anbefaling: Ikke kontaminerte emballasjer kan tilføres recycling. Kontaminerte emballasjer skal tømmes så godt som mulig. De kan deretter, etter tilsvarende rengjøring, tilføres recycling. Emballasjer som ikke kan rengjøres deponeres som stoffet selv. * Avsnitt 14: Opplysninger om transport UN-nummer: ADR, ADN, IMDG, IATA Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse ADR, ADN, IMDG, IATA Bortfaller. Bortfaller transport fareklasser ADR, ADN, IMDG, IATA klasse Bortfaller Emballasjegruppe: ADR, IMDG, IATA Bortfalle r Miljøfarer: Marine pollutant: Nei Særskilte forholdsregler for bruker Ikke brukbar Transport i bulk iht. anneks II til MARPOL 73/78 og til IBC-koden * Avsnitt 15: Opplysninger om lover og forskrifter Ikke brukbar Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller stoffblandingen EU-forskrifte r: Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) (fortsatt på side 8)

8 Side: 8/8 Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC Directive 98/24/EC (fortsatt fra side 7) Nasjonale forskrifter: En må i tillegg være oppmerksom på de nasjonale rettsforskrifter! Informasjoner om arbeidsinnskrenkning: Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer. Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for blivende mødre og slike som gir bryst. Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for kvinner i fødselsdyktig alder. Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninge r: Kjemisk sikkerhetsvurdering: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført. * Avsnitt 16: Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet. Opplæringstip s: t bør bare bli håndtert av personer over 18 år som er blitt tilstrekkelig informert om arbeidsmåten, de farlige egenskapene, såvel som de nødvendige sikkerhetstiltakene. Forkortelser og akronymer: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent * Data forandret i forhold til forrige versjon

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/5 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: A9019 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 56L051040 CAS-nummer: 77-92-9 EC nummer: 201-069-1 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 2 Viktigste faremomenter. 3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 2 Viktigste faremomenter. 3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: A0893 CAS-nummer: 8002-43-5 EC nummer: 232-307-2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 030.790 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 006.550 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: A0461 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Kit Components. Lyphochek Hemostasis Control

Kit Components. Lyphochek Hemostasis Control 05/27/2015 Product code 598X Kit Components Description Lyphochek Hemostasis Control Components: 597 Lyphochek Hemostasis Control Level 1 598 Lyphochek Hemostasis Control Level 2 599 Lyphochek Hemostasis

Detaljer

Kit Components. pfn31k NLuc CMV-neo Flexi Vector

Kit Components. pfn31k NLuc CMV-neo Flexi Vector 07/21/2014 Kit Components Product code N1321 Components: N132 Description pfn31k NLuc CMV-neo Flexi Vector pf-nnk Side: 1/6 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: A7615 CAS-nummer: 143-74-8 EC nummer: 205-609-7 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Side: 1/8 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Trykkdato:.2014 revidert den: 30.05.2014 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Artikkelnummer: 290190 Relevante, identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 871125276428 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 9703023 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

DMG MORI SEIKI Spare Parts GmbH Lausitzer Str. 7 D - 82538 Geretsried

DMG MORI SEIKI Spare Parts GmbH Lausitzer Str. 7 D - 82538 Geretsried Side: 1/7 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Bruk av produktet: Beskyttelsesmiddel for kjølere Artikkelnummer: 10409 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 110 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 31000 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Kit Components. Sephacryl S-400, 10ml

Kit Components. Sephacryl S-400, 10ml 07/20/2014 Kit Components Product code V3181 Description Sephacryl S-400, 10ml Components: V318 Sephacryl S-400 Side: 1/7 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: SDP-ST Silver Digiplate Stabilizer 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 2 Viktigste faremomenter. 3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 2 Viktigste faremomenter. 3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: A8994 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Kit Components. CheckMate Positive Control Vectors. pbind-id Control Vector pact-myod Control Vector

Kit Components. CheckMate Positive Control Vectors. pbind-id Control Vector pact-myod Control Vector 07/20/2014 Kit Components Product code C9370 Components: E247 E248 Description CheckMate Positive Control Vectors pbind-id Control Vector pact-myod Control Vector Side: 1/6 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/6 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: A2490 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Avsnitt 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering 3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger Beskrivelse: - (fortsatt på side 2) N

Avsnitt 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering 3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger Beskrivelse: - (fortsatt på side 2) N Side: 1/5 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: VEUS Pearl 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 1536055, 9701044, 10040470, 10041579, L1536055, 10041578, L9701044 CAS-nummer: 7790-28-5 EC

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 174438 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 821099 Betegnelse: Oksideringsreagens Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer