RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2013"

Transkript

1 1

2 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2013 Pristrend fra tredje kvartal fortsetter med et gjennomsnitt på 85 USD Bedring i produksjonsforhold Svea Nord og Gruve 7 etter problematisk høst Salg og skipning i henhold til plan Første kull kom ut av gruva i Lunckefjell Q Q Kullsalg 827,9 460, ,7 877,2 Andre inntekter 11,7 26,9 52,3 48,9 Sum driftsinntekter 839,6 487, ,9 926,1 Driftsresultat -8,4 14,0-76,0-377,9 Resultat før skatter -15,5 98,3-75,3-276,2 MNOK Økonomiske resultater Store Norske konsernet hadde driftsinntekter på 839,6 MNOK i fjerde kvartal Driftsinntektene i samme periode i fjor var 487,4 MNOK. Dette skyldes hovedsakelig høyere salg i fjerde kvartal 2013 enn i fjerde kvartal Konsernet hadde et underskudd før skatt på 15,5 MNOK i årets fjerde kvartal. I fjorårets fjerde kvartal hadde selskapet et overskudd på 98,3 MNOK. Årsaken til at resultatet for fjerde kvartal 2013 er svakere enn fjerde kvartal 2012, til tross for betydelig høyere omsetning, er at det er betydelig lavere produksjon i Akkumulert for 2013 var driftsinntekter for konsernet på 1318,9 MNOK, mot 926,1 MNOK i Konsernet viser et underskudd før skatt på 75,3 MNOK, mot 276,2 MNOK for Hovedårsaken til resultatforbedringen er høyere samlet produksjon og salg av kull i 2013 til tross for svakere priser og sterkere kronekurs. Salgsvolumet i 2013 ble tonn høyere enn forgående år, mens oppnådd kullpris inklusive sikring ble kr 68, lavere pr tonn. en gjennomsnittlig kurs på 6,04, mot 6,21 i Datterselskapet Pole Position Logistics AS har hatt vekst i 2013, og ga et positivt bidrag til Store Norskes resultat med 3,5 MNOK. Helse, miljø og sikkerhet Med to fraværsskader i fjerde kvartal ble det totalt seks fraværsskader i 2013, mot 14 i Dette ga en H verdi for 2013 på 9,8, mot 20,2 i H verdi er antall personskader med fravær pr million arbeidstimer. Det er en god utvikling fra 2012 til 2013, men fortsatt er det et stort forbedringspotensial i forhold til selskapets visjon om null skader. Store Norskes delmål er en H verdi under 5. I Norsk bergindustri samlet ligger H verdien på 8,8, mens den for norsk industri samlet er 3,7. Det er i fjerde kvartal igangsatt ytterligere aktiviteter for skadeforebygging gjennom blant annet et bredt program med Jobb Observasjoner og evaluering av hele HMS/internkontroll systemet for å identifisere ytterligere forbedringspotensial. Store Norskes resultat er sterkt påvirket av forholdet mellom norske kroner og amerikanske dollar. I 2013 ble det oppnådd 2

3 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Q Q Q Q Q Q Q Q4 H verdi pr. kvartal Kullproduksjonen Kullproduksjonen i fjerde kvartal ble på 348 tusen tonn (brutto) mot 684 tusen tonn sammenlignet med fjerde kvartal Volumene påvirkes av at det var strosseflytt i fjerde kvartal I Gruve 7 påvirkes volumet for fjerde kvartal negativt av vedlikeholdsstans i desember. Netto produksjon av kull (utvunnet masse fratrukket steininnhold) i fjerde kvartal ble 333 tusen tonn, mot 576 tusen tonn i fjerde kvartal Totalt ble det produsert netto tusen tonn i 2013, mot tusen tonn i Gjennomsnittlig steinavgang for 2013 var 13,3 % mot 22,4 % i Viktigste årsaker til bedre produksjonsresultater i 2013 enn 2012 er bedre forhold i Svea Nord og fortsatt god drift og kapasitetsutnyttelse ved oppredningsverket (ORV). I Lunckefjell ble det historiske, første lasset med kull kjørt ut av gruva 25. oktober. Totalt ble det produsert omlag 12 tusen tonn kull fra oppfaringen i Lunckefjell i fjerde kvartal. Kullfløtsen er 1,6 1,9 meter høy og forholdsvis jevn. Det er hittil ikke observert geologiske forhold som representerer større utfordringer for strosseproduksjon. Mengden renset kull fra oppredningsverket i Svea (ORV) er lavere enn forventet i fjerde kvartal. Dette henger sammen med tidsforskyvning for strosseflytt, samt at en i perioden har kjørt urenset kull fra eldre lagerbeholdninger. ORV ble i desember stanset for planlagt revisjon og oppgradering for å forberede anlegget for neste års produksjon. I 2014 vil det bli produsert i siste panel av Svea Nord, som har høyt steininnhold Q Q Q Q Q Q Netto kullproduksjon (1.000 tonn) Kullsalg Det er i fjerde kvartal solgt tusen tonn, mot 701 tusen tonn i fjerde kvartal Totalt er det solgt tusen tonn kull i 2013 mot tusen tonn i Dette tilsvarer en økning på 61 % fra 2012 Prisbildet i fjerde kvartal var mer positivt enn for året som helhet, med gjennomsnitt pris på 84 USD pr tonn. Dette nivået har også vedvart inn i Snittpris for hele året ble 82 USD pr tonn (API2). Til tross for en økning på slutten av året har prisene for 2013 ligget betydelig under prisene som ble oppnådd i Det er fremdeles en kombinasjon av mye tilgjengelig kull og billig skifergass i USA som bidrar sterkt til å holde prisene på dette nivået. På kort sikt bidrar en flaskehals i lastekapasiteten i Colombia til en «boost» for kullindeksen. Skipningssesongen 2013 ble avsluttet med siste kullbåt fra Svea 20. november. I alt tusen tonn ble skipet fra Svea fordelt på 36 skipsanløp, mot tusen tonn fordelt på 20 skip året før. 3

4 Lunckefjell prosjektet Lunckefjell ligger nordøst for Svea Nord og inneholder 8,4 millioner tonn salgskull. Oppfaringsdrift startet i desember, og er ved utgangen av året cirka seks uker forsinket i forhold til fremdriftsplan. Avviket skyldes i hovedsak noe dårligere bergforhold i innslaget til gruven enn forventet, samt en del uforutsette problemer med montasjearbeid for belteanlegg. En forventer at forsinkelsen kan hentes inn i For å oppnå en mest mulig «sømløs» overgang mellom drift i Svea Nord og hovedproduksjon i Lunckefjell ble det i fjerde kvartal besluttet å bestille produksjonsutrustning. Forventet leveranse av dette utstyret er fjerde kvartal 2014 og produksjonsoppstart mars Lunckefjell prosjektet utviklet seg for øvrig i henhold til planer og budsjetter pr fjerde kvartal De samlede investeringene i Lunckefjell er budsjettert til om lag 1,2 milliarder kroner. Ved utgangen av fjerde kvartal er det kommittert investeringsmidler for 928 MNOK kroner til Lunckefjell. Av dette er 522 MNOK bokført. Prospektering I fjerde kvartal ikke foretatt leteundersøkelser, men bearbeiding av undersøkelsesdata fra letesesongen for kull i Salgsprosess for Store Norske Gull fortsatte i fjerde kvartal og forventes avsluttet i første kvartal FoU aktiviteter Store Norskes, CMRs (Christian Michelsen Research) og Norsars søknad om finansiering av prosjektet «Miljøvennlig energiløsning for Svalbard utnyttelse av geotermisk energi» ble innvilget av Norges forskningsråd. Målet med prosjektet er å undersøke mulighetene for alternativ energiproduksjon basert på jordvarme. Prosjektet har en ramme på NOK 3,2 over to år. Kostnadstilpasninger Program for kostnadstilpasninger, herunder bemanningsreduksjoner, fortsatte gjennom fjerde kvartal. Tiltakene vil gi en betydelig lavere kostnadsbase i 2014 sammenlignet med HR Konsernet hadde ved utgangen av ansatte mot 396 ansatte på samme tid året før. Sykefraværet for 2013 ble 5,6 % for konsernet, som er lavere enn målsettingen på 6 %. I 2012 var sykefraværet 6,2 % Sykefravær (%) Pole Position Logistics Store Norske har en eierandel på 55 % i Pole Position Logistics AS. Med hovedkontor i Longyearbyen og ambisjon om å være det ledende logistikkselskapet i Arktis, leverer selskapet tjenester innenfor områdene cargo, shipping og feltlogistikk. Pole Position Logistics har en nøkkelrolle i forhold til å effektivisere Store Norskes logistikk ytterligere og har en vesentlig rolle i håndtering av fraktene knyttet til Lunckefjellprosjektet. På tross av en intensiv utviklingsperiode er selskapet inne i en god og positiv vekst både på etablert portefølje og på forretningsområder knyttet til SNSK. Driftskonsept og system utvikles fortløpende med mål om vekst på nye kunder og som et ledd i satsningen om tydelig posisjonering i en forventet aktivitetsøkning i Arktis. 4

5 Fjerde kvartal preges av høy aktivitet, i sammenheng med organisering og skipning av utstyr til den nye gruva i Lunckefjell. Omsetning i fjerde kvartal ble på 18 MNOK mot 4,8 MNOK i samme periode For hele 2013 er omsetningen på 49,5 MNOK mot 30 MNOK i Store Norske Boliger Store Norske Boliger eier og leier ut nær 390 boenheter i Longyearbyen, og er dermed den desidert viktigste eiendomsaktøren på Svalbard. I 2013 er seks nye familieboliger ferdigstilt i Longyearbyen. Samfunnsansvar Store Norske har som målsetting å sørge for en bærekraftig utnytting av naturressursene og begrense miljøpåvirkningen fra selskapets virksomhet også ut over de kravene som blant annet stilles i Svalbardmiljøloven og kravene fra myndighetene. Som et ledd i arbeidet med ytre miljø har Store Norske startet et forprosjekt for energiøkonomisering i Svea. Dette prosjektet ble i november 2013 tildelt støtte fra Svalbards miljøvernfond. Prosjektet vil adressere de mulighetene som ligger i mer effektiv styring av energiforbruket i første rekke ved anlegget i Svea. Store Norske har i 2013 startet et forsøksprosjekt med solenergi for å redusere dieselforbruket og dermed utslippene fra energiverket i Svea. Et pilotanlegg er ferdigstilt i Svea i 4.kvartal Prosjektet er støttet av Enova. I tillegg til å drive kommersiell kulldrift på Svalbard innenfor tydelige grenser for miljøpåvirkning, har selskapet, i kraft av sin tilstedeværelse, en viktig samfunnsrolle som bidragsyter til opprettholdelse og videreutvikling av en livskraftig norsk tilstedeværelse på Svalbard. De økonomiske ringvirkningene av Store Norske virksomhet er vesentlige for det øvrige næringslivet på Svalbard. Selskapet er også den største bidragsyteren til kultur og idrettslivet i Longyearbyen. Se selskapets nettsider for utfyllende informasjon. Finansiell situasjon Resultat før skatter for 2013 er et underskudd på 75,3 MNOK, som er 200,3 MNOK bedre enn forgående år. Grunnen til endring av resultatet er i hovedsak høyere produksjonsog salgsvolum. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning på 719,5 MNOK, som er 45,6 MNOK høyere enn utgangen av I balansen er det avsatt 554,9 MNOK til fremtidige forpliktelser, mens rentebærende gjeld er på 54,9 MNOK. Økning av rentebærende gjeld i 2013 er som følge av låneopptak i Store Norske Boliger til finansiering av nye boliger i Longyearbyen. Egenkapitalandelen er ved utgangen av 2013 på 64,1 % mot 68,5 % ved utgangen av Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende. Finansiell sikring Selskapet sikrer dollarkurs og kullpris for å redusere risikoen ved svingninger i markedet. I og med at prisen på kull for tiden ligger under kostpris, er det ikke gjort sikringer på kull siste år. Strategi Selskapet vil fortsette arbeidet med effektivisering av driften. Det ligger et potensiale i større grad av automatisering på flere områder og bedre utnyttelse av tilgjengelig teknologi. En vil også styrke fokus på produktkvalitet og produktutvikling rettet mot markedsnisjer med potensiale for bedre pris enn energimarkedet. 5

6 Fremtidsutsikter Markedet for kull forventes fortsatt å være volatilt de neste årene, og sensitivt i forhold til overkapasitet, tilgang på skifergass, lave fraktrater og rammebetingelser for energimarkedet gitt av CO2 sertifikater. Forwardkurvene ligger i en priskorridor mellom 80 USD og 95 USD fra 2014 til 2017 Kvaliteten på kullet fra Lunckefjell er bedre enn hva som produseres i Svea Nord og det gir normalt en høyere pris i markedet Lunckefjell prosjektet er fortsatt marginalt lønnsomt med de forwardkurvene en ser i fjerde kvartal

7 Resultatregnskap Store Norske - konsern Q Q Kullsalg Andre inntekter Sum driftsinntekter Beholdningsendring Lønn og sosiale kostnader Frakter/kommisjon kullsalg Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansposter RESULTAT FØR SKATTER Balanse Store Norske konsern Pr Pr Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Varer Fordringer Markedsmessige investeringer Bankinnskudd, kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Selskapskapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL

8 Kontantstrøm Store Norske - konsern 2013-Q Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg anleggsmidler Gevinst ved salg av aksjer Avskrivninger Endring varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført og innbetalt pensjon Resultat ved bruk av egenkapital- og bruttometoden Verdiøkning kortsiktige investeringer Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Kullprisutvikling siste 12 måneder 8

STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS

STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS N LUNCKEFJELL SVEA NORD 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SVEA ØST SVEA VEST STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS Innhold Styre... 3 Forord Det tøffe året... 4 Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 7 Regnskap...

Detaljer

Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5. Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25

Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5. Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25 2012 Store Norske Innhold Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25 Vedlegg 1 Store Norskes prinsipper for eierstyring og selskapsledelse...40

Detaljer

96. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 10. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000

96. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 10. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000 Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 96. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000 Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS 10. driftsår Selskapets foretaksnr.:

Detaljer

94. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 8. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000

94. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 8. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000 Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 94. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000 Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS 8. driftsår Selskapets foretaksnr.:

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

93. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 7. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000

93. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 7. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000 Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 93. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000 Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS 7. driftsår Selskapets foretaksnr.:

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Gode rom Kvartalsrapport 1/2011 Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Resultatregnskap 1. kvartal Hele Driftsinntekter 1.953,4 1.476,8 1.456,2 7.184,5 6.247,8 Avskrivninger 56,1

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013 HØYDEPUNKTER Q1/2013 JANUAR MARS 2013 Omsetning MNOK 113,6 (119,2) EBITDA MNOK 7,4 (9,4) EBIT MNOK 2,2 (5,0) i Q1. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,8 (6,8) Forslag til utbytte NOK 0,06 pr aksje Egenkapital

Detaljer

Årsrapport Goodtech ASA

Årsrapport Goodtech ASA 2014 Årsrapport Goodtech ASA Dette er Goodtech Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen elektro, automatisering,

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal 2001. Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår

Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal 2001. Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår Acta Holding ASA Delårsrapport 2. kvartal 2001 Sterk vekst i Sverige - driftsunderskudd for Acta totalt første halvår Marginal økning i omsetningen første halvår 2001 i forhold til samme periode i fjor

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % HØYDEPUNKTER Q4/2014 OKTOBER DESEMBER 2014 Omsetning MNOK 110,4 (125,1) EBITDA MNOK 3,1 (13,2) EBIT før engangsposter MNOK -2,2 (7,6) Operasjonell kontantstrøm MNOK 46,8 (35,8) Bankinnskudd MNOK 67,2 (68,0)

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling.

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling. Årsberetning 2006 Hovedpunkter Året 2006 ble meget godt for BKK med vekst i alle virksomhetsområder. I forhold til 2005 er endringene som følger Energiinntekter 1 875 mill. kroner - øker med 2,3 prosent.

Detaljer

1477 GWh. et år. Oddbjørn Schei Konsernsjef

1477 GWh. et år. Oddbjørn Schei Konsernsjef 2011 ÅRSRAPPORT et år i motvind 1477 GWh fornybar energi i 2011 1 GWh (gigawattimer) er lik 1 million kwh (kilowattimer). Dette er nok til å dekke årsforbruket til cirka 50 husstander. Troms Krafts produksjon

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

Jotun og regnskapene for 2011 Utdrag fra årsregnskapene for 2011

Jotun og regnskapene for 2011 Utdrag fra årsregnskapene for 2011 Jotun i 2011 Jotun og regnskapene for 2011 Utdrag fra årsregnskapene for 2011 Overgang til nytt regnskapsspråk, IFRS Jotun har gjennom årene utviklet seg til å bli et internasjonalt konsern, og ved fjorårets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer