Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010"

Transkript

1 Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010

2 ÅRSRAPPORT TIL KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 2010 Forbruk og utslipp på Gjøafeltet Innholdsfortegnelse Innledning 1 Status Feltets status Olje, gass og vannproduksjon Tillatelser for feltet Status for nullutslippsarbeidet fra boring Boring med vannbasert borevæske Boring med oljebasert borevæske Boring med syntetisk borevæske av oljeholdig vann, inkludert løste komponenter og tungmetaller Beskrivelse av produsertvann og drenasjevann systemene på Gjøa Semi Produsertvann Gjøafeltet Produsertvann Vegafeltet Drenasjevann Vann fra jetting/sandrensing av oljeholdig vann av løste komponenter i produsertvann Prøvetaking og analyse av oljeholdig vann Produsertvann Drenasjevann Bruk og utslipp av kjemikalier Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 2 of 41

3 4.1 Samlet forbruk og utslipp Evaluering av kjemikalier Oppsummering av kjemikaliene Bore- og brønnkjemikalier Produksjonskjemikalier Injeksjonskjemikalier Rørledningskjemikalier Gassbehandlingskjemikalier Hjelpekjemikalier Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen Kjemikalier fra andre produksjonssteder Reservoar styring Bruk og utslipp av miljøfarlige forbindelser Kjemikalier som inneholder miljøfarlige forbindelser Prioriterte miljøfarlige forbindelser som tilsetning i produkter Prioriterte miljøfarlige forbindelser som forurensning i produkter til luft Forbrenningsprosesser ved lagring og lasting av olje Diffuse utslipp og kaldventilering Gassporstoff Akutte utslipp Akutte oljeutslipp Akutte kjemikalieutslipp Akutte gassutslipp Avfall Vedlegg Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 3 of 41

4

5 Innledning Rapporten omfatter bore- og brønnaktiviteter, produksjon, forbruk av kjemikalier, utslipp til sjø og luft og håndtering av avfall fra Gjøafeltet i Kontaktpersoner hos operatørselskapet: Eva Fagernes (Myndighetskontakt/Head of HSEQ), tlf: , e-post: Wenche R Helland (Miljørådgiver/Advisor Environment), tlf: , e-post: Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 5 of 41

6 1 Status 1.1 Feltets status Gjøafeltet er et olje- og gassfelt som er lokalisert i nordlige del av Nordsjøen. Feltet omfattes av produksjonstillatelse PL 153 og strekker seg over blokkene 35/9 og 36/7. Utvinningstillatelse PL153 ble tildelt i Gjøafeltet ble påvist i Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i desember 2006 og godkjent i juni Statoil var operatør for utbyggingen av feltet, mens GDF SUEZ E&P Norge AS overtok som operatør for feltet den 25. november Rapporten omfatter følgende felt og innretninger: Gjøafeltet er bygget ut med den halvt nedsenkbare plattformen Gjøa Semi og fem havbunnsrammer (B, C, D, E og F). Havbunnsrammene er koblet opp mot Gjøa Semi. All behandling av olje, gass og produsert vann skjer på Gjøa Semi. Det er ikke injeksjon av produsert vann på Gjøa. Oljen transporteres til Mongstad i Troll oljerørledning (TOR II). Gassen blir transportert i rørledningen FLAGS til St. Fergus i Storbritania. Produksjonstart var 7. november Vegafeltet, hvor Statoil er operatør, består av havbunnsrammene Vega Sør, Vega Nord og Vega Sentral. Havbunnsrammene er koblet opp mot Gjøa Semi. All behandling av kondensat, gass og produsert vann skjer på Gjøa Semi. Kondensat transporteres til Mongstad sammen med olje fra Gjøafeltet og gassen til St. Fergus sammen med gassen fra Gjøafeltet. Statoil sender en egen årsrapport for Vegafeltet som omhandler det som ikke rapporteres for Gjøafeltet. Produksjonen fra Vegafeltet startet den 2. desember Boreriggen Transocean Searcher som har boret produksjonsbrønner på Gjøafeltet. Oversikt over rettighetshavere i lisens PL 153 er vist i tabellen under. Rettighetshavere Eierskap GDF SUEZ E&P Norge AS (Operatør) 30 % Petoro 30 % Statoil 20 % Norske Shell 12 % RWE Dea Norge 8 % Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 6 of 41

7 1.2 Olje, gass og vannproduksjon Tabellene 1.0a og 1.0b viser status forbruk og produserte mengder olje, gass og vann for Gjøa i Forbruks- og produksjonsdata er opplyst av Oljedirektoratet og omfatter ikke data for flyttbare innretninger. Tabell 1.0a Status forbruk Måned Injisert gass (m3) Injisert sjøvann (m3) Brutto faklet gass (m3) Brutto brenngass (m3) Diesel (l) Oktober November Desember Tabell 1.0b Status produksjon Måned Brutto olje (m3) Netto olje (m3) Brutto kondensat (m3) Netto kondensat (m3) Brutto gass (m3) Netto gass (m3) Vann (m3) Netto NGL (m3) November Desember Tillatelser for feltet Tillatelser i 2010 for feltet er beskrevet i tabellen under. Det er ikke registrert avvik i forhold til gitte tillatelser. Tillatelser Dato Referanse Boring: Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Gjøafeltet. Boring og klargjøring av 13 brønner på Gjøa Produksjon: Tillatelse etter forurensningsloven for produksjon på Gjøa. Rørledninger: Gjøa RFO. Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Radioaktivitet i produsert vann: av naturlig forekommende radioaktive stoffer til sjø fra Gjøa , Endret / / / /00458/425.1 Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 7 of 41

8 Tillatelser Dato Referanse Kvotepliktige utslipp av klimagasser: Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Statoil, Gjøafeltet. Oppdatert tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser på Gjøafeltet / Status for nullutslippsarbeidet Feltet er bygget ut for å gi minst mulig påvirkning på miljøet. Strøm fra land sørger for hovedelen av kraften til drift av innretningen. For drift av gasseksportkompressoren er det installert en single fuel DLE 2500 lav-nox turbin. I tillegg er det installert en varmegjenvinningsenhet (WHRU) som forsyner prosessen med varme. Under normal drift er det slukket fakkel på feltet. Det er lagt vekt på å velge kjemikalier i kategori gul og PLONOR. Produsert vann blir renset i to parallelle to-trinns Epcon flotasjonsenheter, med to tanker i serie før utslipp til sjø. Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 8 of 41

9 2 fra boring Kapittel 2 gir en oversikt over borevæsker benyttet under boring samt oversikt over disponering av kaks, fordelt på brønnene som er boret. For brønnene boret på Gjøa har det vært et gjenbruk av vannbasert, oljebasert borevæske og brine på henholdsvis 51 %, 73 % og 19 %. Ved beregning av mengde utboret kaks er det brukt en brønnspesifikk faktor som representerer forholdet mellom teoretisk hullvolum boret og kaksmengden. Tabellen under gir en oversikt over boreaktiviteter utført i Brønn Seksjon 35/9-B-1 H 36, 26, 17 ½ 35/9-B-2 H 36, 26 35/9-B-3 H 36, 26 35/9-C-1 Y1H 17 ½, 12 ¼ x 13 ½ 35/9-C-2 H 17 ½, 8 ½, Perm. P&A 35/9-C-2 AH 12 ¼, 8 ½ 35/9-C-3 Y1H 17 ½, 12 ¼, 8 ½ 35/9-C-3 Y2H 8 ½ 35/9-C-4 Y1H 17 ½, 12 ¼ x 13 ½, 8 ½ 35/9-C-4 Y2H 8 ½ 35/9-D-1 Y1H 36, 26 35/9-D-3 H 36, Boring med vannbasert borevæske Tabell 2.1 og 2.2 viser henholdsvis bruk og utslipp av vannbasert borevæske og disponering av borekaks ved boring med vannbasert borevæske. Tabell 2.1 Bruk og utslipp av vannbasert borevæske Brønnbane av borevæske til sjø Borevæske injisert Borevæske til land som avfall Borevæske etterlatt i hull eller tapt til formasjon Totalt forbruk av borevæske 35/9-B-1 H /9-B-2 H /9-B-3 H /9-C-2 H* /9-D-1 Y1H /9-D-3 H *vannbasert borevæske brukt som spacer for sement plugg ved tilbakeplugging av pilot hull Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 9 of 41

10 Tabell 2.2 Disponering av kaks ved boring med vannbasert borevæske Brønnbane Lengde (m) Teoretisk hullvolum (m3) Total mengde kaks generert av kaks til sjø Kaks injisert Kaks sendt til land Eksportert kaks til andre felt 35/9-B-1 H /9-B-2 H /9-B-3 H /9-C-2 H /9-D-1 Y1H /9-D-3 H Boring med oljebasert borevæske Tabell 2.3 og 2.4 viser henholdsvis bruk og utslipp av oljebasert borevæske og disponering av borekaks ved boring med oljebasert borevæske. Alt overskudd av oljebasert borevæske og generert borekaks med oljevedheng ble sendt til land for sluttbehandling. Tabell 2.3 Boring med oljebasert borevæske Brønnbane av borevæske til sjø Borevæske injisert Borevæske til land som avfall Borevæske etterlatt i hull eller tapt til formasjon Totalt forbruk av borevæske 35/9-B-1 H /9-C-1 Y1H /9-C-2 AH /9-C-2 H /9-C-3 Y1H /9-C-3 Y2H /9-C-4 Y1H /9-C-4 Y2H Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 10 of 41

11 Tabell 2.4. Disponering av kaks ved boring med oljebasert borevæske Brønnbane Lengde (m) Teoretisk hullvolum (m3) Total mengde kaks generert av kaks til sjø Kaks injisert Kaks sendt til land Eksportert kaks til andre felt 35/9-B-1 H /9-C-1 Y1H /9-C-2 AH /9-C-2 H /9-C-3 Y1H /9-C-3 Y2H /9-C-4 Y1H /9-C-4 Y2H Boring med syntetisk borevæske Ikke aktuelt. Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 11 of 41

12 3 av oljeholdig vann, inkludert løste komponenter og tungmetaller av vann til sjø på Gjøa Semi kommer fra følgende kilder: Produsertvann Gjøafeltet Produsertvann Vega feltet Drenasjevann Det er utarbeidet måleprogram for prøvetaking og analyser av olje i vann for Gjøafeltet. Boreinnretningen Transocean Seacher har ikke hatt utslipp av oljeholdig vann i Alt oljeholdig vann fra riggen samles opp og sendes i land som farlig avfall. 3.1 Beskrivelse av produsertvann og drenasjevann systemene på Gjøa Semi Produsertvann Gjøafeltet Figur viser en oversikt over produsertvann systemet på Gjøa Semi. Figur Oversikt over produsertvann systemet Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 12 of 41

13 Renseanlegget består av: VIEC (Vessel Internal Electrostatic Coalescer) i 2. Trinn separator To parallelle hydrosykloner for vann fra 2. trinn separator En Epcon flotasjonsenhet for vann fra 3. trinn separator To parallelle to trinns Epcon flotasjonsenheter, med to tanker i serie for rensing av produsert vann fra avgassingstank. En coalescer er montert i 2. trinn separator for separasjon av produsert vann fra olje og gass. Hovedelen av det produserte vannet går fra 2. trinn separator til hydrosyklonene. Produsert vann renses deretter i to trinns Epcon flotasjonsenheter med hjelp av flokkulant. Epcon enhetene renser vann fra 2. og 3. trinn separatorene. Brenngass brukes som flotasjonsgass. Renset produsert vann slippes ut til sjø på 6 meters dyp. Separert olje føres tilbake til 2. trinn separator Produsertvann Vegafeltet For å forhindre at det dannes hydrater i rørledningen fra Vega til Gjøa Semi injiseres MEG kontinuerlig på brønnhodene på havbunnsrammene på Vega feltet. Injisert MEG blir regenerert på Gjøa Semi. Fra MEG-regenererings anlegget får man en saltholdig væskestrøm som inneholder noe olje og MEG. Den saltholdige væsken blir renset i eget rensesystem som består av: To partikkel filter To high-flow filter enheter i serie Ett Crudesorb filter Sentrifuge Renset væske blir sluppet ut til sjø i samme utslippspunkt som produsertvann fra Gjøa Drenasjevann Drenasjesystemet på Gjøa Semi skal samle og lede regnvann, spillvann og brannvann fra prosess-, hjelpesystem og stigerørsmodulen til sumptanker for rensing før utslipp til sjø. Det åpne drenasjesystemet er delt inn i hazardous og non-hazardous. Det er separate drenasje punkter og tanker for de to systemene. Væske fra non-hazardous tankene pumpes til hazardous tankene. Væsken i hazardous tankene pumpes til rensenheten for drenasjevann som består av to Epcon flotasjonsenheter i serie, før vannet slippes ut til sjø, se figur Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 13 of 41

14 Figur Oversikt over drenasjevann systemet med Epcon CFU enheter Vann fra jetting/sandrensing Ikke relevant for av oljeholdig vann I 2010 var vannproduksjonen marginal. Det var ikke tegn på gjennombrudd av formasjonsvann fra reservoaret og vannet som ble produsert var hovedsakelig kondensert vann fra gass i brønnstrømmen. På grunn av små vannmengder var det ikke kontinuerlige utslipp av vann til sjø. Tabell 3.1 gir en oversikt over utslipp av oljeholdig vann. Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 14 of 41

15 Tabell 3.1 av olje og oljeholdig vann Vanntype Totalt vannvolum (m3) Midlere oljeinnhold (mg/l) Olje til sjø Injisert vann (m3) Vann til sjø (m3) Eksportert prod. vann (m3) Importert prod. vann (m3) Produsert Fortregning 0 Drenasje av løste komponenter i produsertvann Det er ikke analysert for løste komponenter i produsertvann i Prøvetaking og analyse av oljeholdig vann Produsertvann Det er ikke tatt prøver av produsertvann. En nærmere forklaring er gitt i eget brev til Klif Drenasjevann Det har ikke vært utslipp av drenasjevann i Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 15 of 41

16 4 Bruk og utslipp av kjemikalier Kapittel 4 gir en oversikt over forbruk og utslipp av kjemikalier som er benyttet på Gjøafeltet. I kapittel 10 Vedlegg, tabell til er det vist massebalanse for kjemikaliene innen hvert bruksområde etter funksjonsgruppe. Produksjonen på Gjøa startet i 2010 og det er av den grunn ikke vist noen historiske data for feltet. 4.1 Samlet forbruk og utslipp Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier på feltet er vist i tabell 4.1. Tabell Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier Bruksområdegruppe Bruksområde Forbruk Injisert A Bore og brønnkjemikalier B Produksjonskjemikalier C Injeksjonskjemikalier D Rørledningskjemikalier E Gassbehandlingskjemikalier F Hjelpekjemikalier G Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen H K Kjemikalier fra andre produksjonssteder Reservoar styring Bore- og brønnkjemikalier: Forbruk og utslipp av borekjemikalier og sementkjemikalier er basert på miljøeregnskapet etter ferdigstilling av hver enklet seksjon eller sementjobb. av kjemikalier er beregnet på bakgrunn av massebalanser av borevæsker og mengde kaks som er sluppet ut. I disse tallene er det en unøyaktighet fordi det ikke er mulig å måle den eksakte mengden av borevæske som er sluppet til sjø som vedheng til kaks. Kjemikalier som benyttes ved komplettering er også basert på rapportert forbruk for hver enkelt jobb. Røledningskjemikalier: I 2010 er det brukt og sluppet ut kjemikalier i forbindelse med klargjøring av rørledningene for oppstart av produksjonen på Gjøafeltet. Større utslipp enn forbruk skyldes at kjemikalier ble fylt i rørledningene ved legging i 2009, men sluppet ut i Kjemikaliet Musol er brukt for klargjøring av injeksjonlinje på Vega feltet, men sluppet ut på Gjøa Semi. Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 16 of 41

17 5 Evaluering av kjemikalier Dette kapittelet angir forbruk og utslipp av kjemikalier i henhold til kjemikalienes miljøegenskaper. De ulike bruksområdene for kjemikaliene er oppsummert mht mengder av miljøklassene grønne, gule, røde og svarte stoffgrupper (ref. Aktivitetsforskriften). Datagrunnlag for beregninger er mengdene rapportert i kapittel Oppsummering av kjemikaliene Tabell 5.1 viser en oversikt over stoffene i det totale forbruk og utslipp av kjemikalier på feltet, fordelt etter kjemikalienes miljøegenskaper. Forbruket av rødt stoff stammer fra gjengefettet OCR 325AG. Forbruket av svart stoff stammer fra hydraulikkvæsker i lukkede system med manglende HOCNF, se pkt 5.7. Det har ikke vært utslipp av røde eller svarte stoff. Prosentvis fordeling av stoffer i kjemikalier som er sluppet ut er vist i figur 5.1. Tabell Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier Kategori Klifs fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 17 of 41

18 Gul 3 % Grønn 97 % Figur 5.1 Samlet utslipp av stoffer fordelt etter kjemikalienes miljøegenskaper Det fremgår av figuren at 97 % av stoffene som er sluppet ut er i kategori grønn. 5.2 Bore- og brønnkjemikalier I tabell 5.2 er det vist en oversikt over forbruk og utslipp av stoffer i bore- og brønnkjemikaliene. Klassifiseringen er iht Klifs kjemikaliekriterier. Tabell Bore og brønnkjemikalier Kategori Klifs fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 18 of 41

19 5.3 Produksjonskjemikalier I tabell 5.3 er det vist en oversikt over forbruk og utslipp av stoffer i produksjonskjemikaliene. Klassifiseringen er iht Klifs kjemikaliekriterier. Tabell Produksjonskjemikalier Kategori Klifs fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Injeksjonskjemikalier Ikke relevant. 5.5 Rørledningskjemikalier I tabell 5.5 er det vist en oversikt over forbruk og utslipp av stoffer i rørledningskjemikaliene. Klassifiseringen er iht Klifs kjemikaliekriterier. Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 19 of 41

20 Tabell 5. 5 Rørledningskjemikalier Kategori Klifs fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Gassbehandlingskjemikalier I tabell 5.6 er det vist en oversikt over forbruk og utslipp av stoffer i gassbehandlingskjemikaliene. Klassifiseringen er iht Klifs kjemikaliekriterier. Tabell Gassbehandlingskjemikalier Kategori Klifs fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 20 of 41

21 Kategori Klifs fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Hjelpekjemikalier I tabell 5.7 er det vist en oversikt over forbruk og utslipp av stoffer i hjelpekjemikalier. Klassifiseringen er iht Klifs kjemikaliekriterier. Kjemikaliene i fargekategori svart er hydraulikkoljer i lukkede system som brukes på boreriggen Tranocean Searcher. Disse kjemikaliene (se tabell ) har per dags dato ikke HOCNF og er derfor blitt satt til fargekategori svart, ref endring i krav i Aktivitetsforskriften 62. Tabell 5.7 Hjelpekjemikalier Kategori Klifs fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 21 of 41

22 5.8 Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen I tabell 5.8 er det vist en oversikt over forbruk og utslipp av stoffer i eksportkjemikaliene. Klassifiseringen er iht Klifs kjemikaliekriterier. Tabell 5. 8 Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen Kategori Klifs fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Kjemikalier fra andre produksjonssteder Ikke relevant Reservoar styring Ikke relevant. Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 22 of 41

23 6 Bruk og utslipp av miljøfarlige forbindelser 6.1 Kjemikalier som inneholder miljøfarlige forbindelser Kapittelet gir en samlet oversikt over bruk og utslipp av alle kjemikalier som inneholder miljøfarlige forbindelser iht kategori 1-8 i tabell 5.1. Datagrunnlaget er etablert i EW (Environment Web) på stoffnivå. Rapporteringen under dette kapittelet inneholder fortrolig informasjon og tabellen er derfor ikke vedlagt rapporten. Tabellen ligger tilgjengelig for Klif i EW. 6.2 Prioriterte miljøfarlige forbindelser som tilsetning i produkter Det forekommer ingen miljøfarlige forbindelser som tilsetninger i produkter benyttet ved boring eller produksjon på feltet. 6.3 Prioriterte miljøfarlige forbindelser som forurensning i produkter Miljøfarlige forbindelser som forurensning i produkter benyttet er vist i tabell 6.3. Det er forurensning av miljøfarlige forbindelser i flere bore- og brønnkjemikalier, hvor det største bidraget til tungmetaller kommer fra barytt. Målte verdier, som oppgitt i HOCNF, er benyttet i beregningene av utslippene. Tabell Miljøfarlig forbindelse som forurensning i produkter Stoff/Komponent gruppe A (kg) B (kg) C (kg) D (kg) E (kg) F (kg) G (kg) H (kg) K (kg) Sum (kg) Kvikksølv Kadmium Bly Krom Kobber Arsen Tributylforbindelser Organohalogener Alkylfenolforbindelser PAH Andre Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 23 of 41

24 7 til luft For utslipp fra gassturbinen er det benyttet feltspesifikk utslippsfaktor for CO2, basert på online GC analyser av brenngassen, og faktor oppgitt av leverandør for utslipp av NOx. For utslipp fra fakling er CMR-modellen brukt for beregning av utslippsfaktor for CO2. For NOx er utslippsfaktor 1,4 g/sm3 brukt, faktor anbefalt av OD og Klif. For utslipp fra diesel og brønntesting er OLFs anbefalte faktorer brukt. 7.1 Forbrenningsprosesser Strøm fra land sørger for hovedelen av kraften til drift av innretningen. For drift av gasseksportkompressoren er det installert en single fuel DLE 2500 lav-nox turbin. I tillegg er det installert en varmegjenvinningsenhet (WHRU) som forsyner prosessen med varme. Diesel motorer brukes for drift av brannvannspumper, essensiellgenerator og nødgenerator. Tabell 7.1a viser utslipp til luft fra forbrenningsporsesser på Gjøa Semi. Tabell 7.1a til luft fra forbrenningsprosesser på permanent plasserte innretninger Kilde Mengde flytende brennstoff Mengde brenngass (m3) CO2 NOx nmvoc CH4 SOx PCB PAH dioksiner til sjø - fallout fra brønntest Oljeforbruk Fakkel Kjel Turbin Ovn Motor Brønntest Andre kilder Mye fakling i 2010 skyldes oppstart av Gjøa- og Vegafeltet, og problemer med gasseksportkompressoren. Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 24 of 41

25 Tabell 7.1aa til luft fra forbrenningsprosesser på permanent plasserte innretninger (Turbiner LavNOx) Kilde Mengde flytende brennstoff Mengde brenngass (m3) CO2 NOx nmvoc CH4 SOx PCB PAH dioksiner til sjø - fallout fra brønntest Oljeforbruk Turbin Tabell 7.1b viser utslipp til luft fra forbrenningssystemer på boreriggen Transocean Searcher og fra testing av brønner. Tabell 7.1b - til luft fra forbrenningsprosesser på flyttbare innretninger Mengde til Kilde flytende brenn- Mengde brenngass CO2 Utslip p NOx nmvoc CH4 SOx PCB PAH dioksiner sjø - fallout fra Oljeforbruk stoff (m3) brønntest Fakkel Kjel Turbin Ovn Motor Brønntest Andre kilder Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 25 of 41

26 7.2 ved lagring og lasting av olje Ikke relevant. 7.3 Diffuse utslipp og kaldventilering Tabell 7.3 viser diffuse utslipp av nmvoc og CH4. ene er beregnet på bakgrunn av OLFs standard utslippsfaktorer. Tabell Diffuse utslipp og kaldventilering Innretning nmvoc CH4 GJØA Gassporstoff Ikke relevant. Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 26 of 41

27 8 Akutte utslipp Ethvert utilsiktet utslipp til sjø rapporteres internt og behandles som en uønsket hendelse. En kort beskrivelse av utslipp i 2010 er vist i tabellen under. Det har vært total 7 utslipp til sjø i rapporteringsåret. Innretning Transocean Searcher Transocean Searcher Transocean Searcher Transocean Searcher Transocean Searcher Transocean Searcher Transocean Searcher Dato Synergi nr Kategori Volum (m 3 ) Beskrivelse/Årsak Olje Andre oljer 0,005 Lekkasje av hydraulikkolje fra ROV Kjemikalier 0,008 Ved blåsing av slange Oljebasert borevæske for OBM var inspeksjonsluke på tank åpen og OBM ble blåst ut på dekk. Ca. 8 liter ble sluppet ut til sjø Oljer Andre oljer 0,0002 Slopvann ble blåst ut av tankventil. Det meste ble samlet opp i trau under ventil Oljer - Andre oljer 0,002 Lekkasje fra hydraulikkslange til 2. barrieretank Oljer - Andre oljer 0,0034 Lekkasje av hydraulikkolje fra ROV Olje- Andre oljer 0,003 Hydraulikk lekkasje fra ROV Olje Andre oljer 0,008 I forbindelse med installasjon av pumpe på havbunnen ble fitting til hydraalikkslange på ROV skadet Tiltak ROV ble tatt til overflaten og reparert. Blåsing av slange ble stoppet og OBM på dekk ble samlet opp. Gjennomgå prosedyrer og retningslinjer for lossing av OBM Endret rutiner ved overføringa av slop til supply båt Defekt slange ble byttet ut. Se på mulighet for å montere fast linje for hydraulikk ROV ble tatt til overlaten og reparert. Se på vedlikeholdsrutiner for ROV Byttet ut hydraulikkslange ROV ble tatt til overflaten og reparert. 8.1 Akutte oljeutslipp Det er rapportert seks akutte oljeutslipp på feltet i Tabell 8.1 viser en oversikt over akutt oljeforurensning. Tabell Oversikt over akutt oljeforurensning av i løpet av rapporteringsåret Type søl Antall < 0,05 m3 Antall 0,05-1 m3 Antall > 1 m3 Totalt antall Volum < 0,05 (m3) Volum 0,05-1 (m3) Volum > 1 (m3) Totalt volum (m3) Andre oljer Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 27 of 41

28 8.2 Akutte kjemikalieutslipp Det er rapportert ett akutt utslipp av borevæske på feltet i Tabell 8.2 viser en oversikt over akutt kjemikalieforurensning og tabell 8.3 viser akutt forurensning av kjemikalier og borevæsker fordelt etter deres miljøegenskaper. Tabell Oversikt over akutt forurensning av kjemikalier og borevæske i løpet av rapporteringsåret Type søl Antall < 0,05 m3 Antall 0,05-1 m3 Antall > 1 m3 Totalt antall Volum < 0,05 (m3) Volum 0,05-1 (m3) Volum > 1 (m3) Totalt volum (m3) Oljebasert borevæske Tabell Akutt forurensning av kjemikalier og borevæsker fordelt etter deres miljøegenskaper Kategori Klifs fargekategori Mengde sluppet ut Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Stoff som er antatt å være eller er arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 1 Svart 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Akutte gassutslipp Det var ingen akutte utslipp til luft i Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 28 of 41

29 9 Avfall Alt næringsavfall og farlig avfall bortsett fra fraksjonen 7141 Brukt borevæske/slop/kaks som sendes til land fra GDF SUEZs offshoreaktiviteter håndteres av avfallskontraktøren. SAR er avfallskontraktør for både Gjøa Semi og Transocean Searcher. Avfallskontraktøren sørger for en optimal håndtering og sluttbehandling av avfallet i henhold til inngåtte kontrakter. Alle aktuelle nedstrømsløsninger som velges skal godkjennes av GDF SUEZ E&P Norge AS. For 2010 ble avfallet registrert i Statoils miljøregnskap TEAMS fram til og med november og for desember i GDF SUEZs miljøregnskap TEAMS SR. Alt avfall kildesorteres offshore i henhold til OLFs anbefalte avfallskategorier. Avfall som kommer til land og ikke tilfredstiller disse sorteringskategoriene, blir avvikshåndtert og ettersortert. Avfallskontraktøren benyttes også som rådgiver i tilrettelegging av avfallshåndteringen ute på installasjonene. Fraksjonene 7141 Brukt borevæske/slop og 7141 Borekaks sendes til borevæskekontraktør for videre behandling. Væske/slop som ikke kan gjenbrukes sendes til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Det er en hovedmålsetning at mengde avfall som går til sluttdisponering skal reduseres. Dette skal i størst mulig grad oppnås gjennom optimalisering av materialbruk, gjenbruk, gjenvinning eller alternativ bruk av væsker og materialer innenfor en forsvarlig ramme av helse, miljø og sikkerhet, samt kvalitet. Tabell 9.1 gir en oversikt over mengde farlig avfall i rapporteringsåret. Det var ingen sorteringsavvik for farlig av fall i Tabell 9.1 Farlig avfall Avfallstype Beskrivelse EAL kode Avfallstoff nummer Sendt til land Annet 2 komponent maling, uherdet komponent maling, lakk og lim Bokser med rester, tomme upressede bokser Brukte brønnvæsker (oljebasert/pseudobasert/sloppvann) Brukte oljefilter (diesel/helifuel/brønnarbeid) Drivstoff og fyringsolje Drivstoff-fyringsolje-Uspes Fett (gjengefett, smørefett) Filterduk fra renseenhet Frostvæsker som inneholder farlige stoffer Grease & smørefett (spann, patroner) Hydraulikk- og motorolje som spillolje Hydraulikkolje Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 29 of 41

30 Avfallstype Beskrivelse EAL kode Avfallstoff nummer Sendt til land Løsemiddelbasert maling, uherdet Løsemidler Lysstoffrør og sparepære, UV lampe Maling med løsemiddel Oljef.masse-uspesifisert Oljefilter Oljeforue. bunnslam tanker Oljeforur. masse- slam f. avløpsvann Oljeforurenset masse (filler, absorbenter, hansker) Oljeholdig avfall Oljeholdig kaks Oppladbare lithium ORG SLAG, NO HALOGEN ORG WASTE NO HAL UNSPEC Org-løsem u/halog. Uspes Rengjøringsmidler Rester av AFFF, slukkemidler m/halogen (klor, fluorid, bromid) Rester av rengjøringsmidler Rester av syrer uorg Rester av tungmetallholdige kjemikalier Slagg/blåsesand/kat-Uspes Slop Slopp/oljeholdig saltlake (brine), oljeemul m/saltholdig vann Småbatterier Spillolje (motor/hydraulikk/trafo) m/ref Svovelholdig avfall fra avsvovling av olje Tomme fat/kanner med oljerester Uorg. Base uspes Uorganiske salter og annet fast stoff Vaskemedium Vaskevann Vaskevann fra tankvask OBM Batterier Blybatteri (Backup-strøm) Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 30 of 41

31 Avfallstype Beskrivelse EAL kode Avfallstoff nummer Sendt til land Diverse blandede batterier Knappcelle med kvikksølv Oppladbare lithium Oppladbare nikkel/kadmium Blåsesand Boreavfall Sand, overflaterester m/tungmetall (se grenseverdi i forskrift) Brukte brønnvæsker (oljebasert/pseudobasert/sloppvann) Oljeholdig kaks Kjemikalieblanding m/halogen Brukt MEG/TEG, forurenset med salter Brukt rensevæske til ventilasjonsanlegg (f.eks. kerasol) Slopp/oljeholdig saltlake (brine), oljeemul. m/saltholdig vann Væske fra brønn m/saltvann el. Halogen (Cl, F, Br) Kjemikalieblanding m/metall Brukte kjemikalier fra fotolab Kjemikalieblanding u/halogen u/tungmetaller Væske fra brønn m/metallisk 'crosslinker' el. tungmetall Brukte kjemikalier fra offshore lab analyser (ekstraksjonsmidler, m.m.) Filterkakemasse fra brønnvask Sekkeavfall med 'merkepliktig' kjemikalierester (NaOH, KOH, m.m.) Væske fra brønnbehandling uten saltvann Lysrør/Pære Lysstoffrør og sparepære, UV lampe Maling 2 komponent maling, uherdet Fast malingsavfall, uherdet Løsemiddelbasert maling, uherdet Løsemidler Oljeholdig avfall Avfall fra pigging Brukte oljefilter (diesel/helifuel/brønnarbeid) Drivstoffrester (diesel/helifuel) Fett (gjengefett, smørefett) Filterduk fra renseenhet Oljeforurenset masse (filler, absorbenter, hansker) Spillolje (motor/hydraulikk/trafo) Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 31 of 41

32 Avfallstype Beskrivelse EAL kode Avfallstoff nummer Sendt til land Spillolje div.blanding Tomme fat/kanner med oljerester Rene kjemikalier m/halogen KFK fra kuldemøbler Rester av AFFF, slukkemidler m/halogen (klor, fluorid, bromid) Slukkevæske, halon Rene kjemikalier m/tungmetall Kvikksølv fra lab-utstyr Rester av tungmetallholdige kjemikalier Rene kjemikalier u/halogen u/tungmetall Rester av lut (f.eks. NaOH, KOH) Rester av rengjøringsmidler Rester av syre (f.eks. saltsyre) Rester av syre (f.eks. sitronsyre) Spraybokser Bokser med rester, tomme upressede bokser Tabell 9.2 gir en oversikt over kildesortert vanlig avfall. Det var ingen sorteringsavvik for næringsavfall. Tabell 9.2 Kildesortert vanlig avfall Type Mengde Matbefengt avfall 33.2 Våtorganisk avfall 0.7 Papir 20.8 Papp (brunt papir) 0.9 Treverk 38.1 Glass 1.2 Plast 13.1 EE-avfall 6.2 Restavfall 42.3 Metall Blåsesand Sprengstoff Annet Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 32 of 41

33 10 Vedlegg Tabell Månedsoversikt av oljeinnhold i produsert vann Månedsnavn Mengde produsert vann (m3) Mengde reinjisert vann (m3) til sjø (m3) Oljekonsentrasjon i utslipp til sjø (mg/l) Oljemengde til sjø Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 33 of 41

34 Tabell Massebalanse for bore- og brønnkjemikalier etter funksjonsgruppe TRANSOCEAN SEARCHER Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori Adapta 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Rød Aqualink 300F 10 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Gul Baracarb (all grades) 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Grønn Baraklean Dual 27 Vaske- og rensemidler Gul Baraklean Gold 27 Vaske- og rensemidler Gul Barazan 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Grønn Barite 16 Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Grønn Barofibre F/M/C 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Grønn BDF Emulgeringsmiddel Gul BDF Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Gul Calcium Bromide 37 Andre Grønn CALCIUM BROMIDE BRINE 37 Andre Grønn Calcium Chloride 16 Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Grønn Calcium Chloride 26 Kompletteringskjemikalier Grønn CFR-8L 19 Dispergeringsmidler Gul CFR-8L 25 Sementeringskjemikalier Gul CGM-1 (former FDP-C575) 25 Sementeringskjemikalier Grønn CGM-2 25 Sementeringskjemikalier Grønn Citric acid 11 ph regulerende kjemikalier Grønn Dextrid E 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Grønn DRILTREAT 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Grønn Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 34 of 41

35 Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori DRILTREAT 22 Emulgeringsmiddel Grønn DRILTREAT 37 Andre Grønn Duratone E 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Gul ECONOLITE LIQUID 25 Sementeringskjemikalier Grønn EDC Oljebasert basevæske Gul EZ MUL NS 22 Emulgeringsmiddel Gul EZ-Flo II 25 Sementeringskjemikalier Grønn Foamer 760 NS 25 Sementeringskjemikalier Gul Gascon Sementeringskjemikalier Grønn Gascon III 25 Sementeringskjemikalier Grønn GEM GP 21 Leirskiferstabilisator Gul HALAD-400L 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Gul HALAD-400L 25 Sementeringskjemikalier Gul HR-4L 25 Sementeringskjemikalier Grønn HR-5L 25 Sementeringskjemikalier Grønn JET-LUBE NCS-30ECF 23 Gjengefett Gul JET-LUBE SEAL-GUARD(TM) ECF 23 Gjengefett Gul KCl brine 16 Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Grønn KCl Potassium Chloride 16 Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Grønn Lime 11 ph regulerende kjemikalier Grønn Mica 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Grønn Microsilica Liquid 25 Sementeringskjemikalier Grønn Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 35 of 41

36 Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori Monoethylene Glycol 10 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Grønn Musol Solvent 25 Sementeringskjemikalier Gul Musol Solvent 27 Vaske- og rensemidler Gul N-DRIL HT PLUS 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Grønn NaCl, PVD 26 Kompletteringskjemikalier Grønn NF-6 4 Skumdemper Gul NF-6 25 Sementeringskjemikalier Gul NORCEM CLASS "G" CEMENT 25 Sementeringskjemikalier Grønn NORCEM CLASS G" CEMENT" 25 Sementeringskjemikalier Grønn OCMA Bentonite 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Grønn OCR 325 AG 23 Gjengefett Rød OMC-3 19 Dispergeringsmidler Gul Oxygon 5 Oksygenfjerner Gul PAC LE/RE 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Grønn PAC LE/RE 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Grønn SCR-100L NS 25 Sementeringskjemikalier Gul SEM 8 25 Sementeringskjemikalier Gul Soda ash 11 ph regulerende kjemikalier Grønn Soda ash 37 Andre Grønn SODIUM BICARBONATE 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Grønn SODIUM BICARBONATE 26 Kompletteringskjemikalier Grønn SODIUM BROMIDE 26 Kompletteringskjemikalier Grønn Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 36 of 41

37 Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori Sodium Chloride Brine 16 Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Grønn Stack Magic ECO-F 10 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Gul Starcide 1 Biosid Gul STEELSEAL(all grades) 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Grønn STEELSEAL(all grades) 25 Sementeringskjemikalier Grønn Sugar powder 25 Sementeringskjemikalier Grønn Tuned Spacer E+ 25 Sementeringskjemikalier Grønn WALLNUT 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Grønn XP-07 Base Fluid 29 Oljebasert basevæske Gul Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 37 of 41

38 Tabell GJØA Massebalanse for produksjonskjemikalier etter funksjonsgruppe Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori FX Voksinhibitor Gul Gyptron SA Avleiringshemmer Gul HR Gasstørkekjemikalier Gul KI Korrosjonshemmer Gul Monoethylene glycol 7 Hydrathemmer Grønn SCW Avleiringshemmer Gul Sodium hydroxide 30% 11 ph regulerende kjemikalier Gul Tabell GJØA Massebalanse for rørledningskjemikalier etter funksjonsgruppe Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori MB Biosid Gul Monoethylene glycol 7 Hydrathemmer Grønn Musol 27 Vaske- og rensemidler Gul OR-13 5 Oksygenfjerner Grønn RX Fargestoff Gul Temblock Andre Gul Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 38 of 41

39 Tabell GJØA Massebalanse for gassbehandlingskjemikalier etter funksjonsgruppe Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori Defoamer AF380 4 Skumdemper Gul Gastreat K240 2 Korrosjonshemmer Gul Triethylene glycol (TEG) 8 Gasstørkekjemikalier Gul Tabell GJØA Massebalanse for hjelpekjemikalier etter funksjonsgruppe Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori Bactron B Biosid Gul Castrol Brayco Micronic SV/B 10 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Gul Castrol Transaqua HT2 10 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Gul Citric acid 50% 11 ph regulerende kjemikalier Grønn OS3 5 Oksygenfjerner Grønn Sodium carbonate 20% solution 11 ph regulerende kjemikalier Grønn Sodium hydroxide 30% 11 ph regulerende kjemikalier Gul VK-Kaldavfetting Extra 27 Vaske- og rensemidler Gul Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 39 of 41

40 TRANSOCEAN SEARCHER Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori Aqueous Degreaser 2000NW 27 Vaske- og rensemidler Gul Castrol Hyspin AWH-M Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Svart Castrol Hyspin AWH-M Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Svart Tabell GJØA Massebalanse for kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen etter funksjonsgruppe Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori Cortron RN Korrosjonshemmer Gul Cortron RN Korrosjonshemmer Gul Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 40 of 41

41 Tabell 10.6 Brønnbane til luft i forbindelse med testing og opprenskning av brønner fra flyttbare innretninger Total oljemengde Gjenvunnet oljemengde Brent olje Brent gass (m3) 35/9-C-2 H /9-C-3 Y1H /9-C-4 Y2H Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 41 of 41

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 HYDRO Oseberg Sør Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 7 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) Ormen Lange

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) Ormen Lange Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) 2013 Ormen Lange Innhold 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje/gass... 8 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 9 1.4 Krav i utslippstillatelsen...

Detaljer

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003 Innhold 1 Status... 6 1.1 Feltstatus... 6 1.2 Status forbruk og produksjon... 7 1.3 Status på nullutslippsarbeidet... 9 1.4 Kommentarer fra SFT til årsrapport 2005... 11 2 Utslipp fra boring... 12 2.1

Detaljer

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160 Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 1 av 121 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 2 av 121

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2024-03-01 Side 1 av 117 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer

Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet

Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet 1 Side 2 av 29 Tittel: Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.:

Detaljer

8.3.2 Prøvetaking av utslipp fra rigg... 40 8.3.3 Miljøovervåking...41 8.3.4 Prøvetakingsprogram...42 9 MILJØRISIKO- OG BEREDSKAPSANALYSER... 9.

8.3.2 Prøvetaking av utslipp fra rigg... 40 8.3.3 Miljøovervåking...41 8.3.4 Prøvetakingsprogram...42 9 MILJØRISIKO- OG BEREDSKAPSANALYSER... 9. Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 GENERELL BESKRIVELSEN AV AKTIVITETER... 6 2.1 FORMÅL OG BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 6 2.2 BELIGGENHET OG AVSTANDER TIL ANDRE INSTALLASJONER......6 2.3 FREMDRIFTSPLAN OG BOREPROGRAM......

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1 1.1 Forkortelser 4 2 GENERELL INFORMASJON 5 2.1

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland OMV (Norge) AS Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 1 1.1 Forkortelser... 4 2 INNLEDNING... 5 2.1 Generell

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER Doc. no: Rev No. Dato Beskrivelse 0 April 2015 Endelig versjon A Mars 2015 For revisjon Eier av dette document er:

Detaljer

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS RAPPORT NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS Kristiansund - Søknad om utslipp av PFC forbindelser Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning Industri AS v/ Ellen Palmgren Rapport nummer 13509190017-3 Rapportnavn:

Detaljer

Document identification: Our ref.: DM ref.: 2395030

Document identification: Our ref.: DM ref.: 2395030 2 of 96 1. SAMMENDRAG... 5 1.1 Forkortelser - forklaring... 8 2. INNLEDNING... 10 2.1 Omsøkte grønne og gule stoffer...14 2.2 Oljevernberedskapen Goliat, innovasjon...14 2.3 Spesielle utfordringer med

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 25.03.2015 Deres ref.: Mdir1501_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn

Detaljer

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter Plan for utbygging og drift Troll Prosjekter Troll Unit (PL 054/PL 085) Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av StatoilHydro Mai 2008

Detaljer

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E Utvikling av Dagny og Eirin Del 2 Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2012 Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2

Detaljer

Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner

Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner Følgende typer materialer skal sorteres ut fra egenskaper, i henhold til norsk regelverk: - Farlig avfall - Radioaktivt avfall - EE-avfall - Smittefarlig avfall - Eksplosiver

Detaljer

Plan for Utbygging og Drift av Bream - Del 2 Konsekvensutredning. October 2014 PL406 PL407

Plan for Utbygging og Drift av Bream - Del 2 Konsekvensutredning. October 2014 PL406 PL407 Plan for Utbygging og Drift av Bream - Del 2 Konsekvensutredning October 2014 PL406 PL407 Bream area development 03 14.10.14 Issue for public consultation KTV / MIA CHC NB 02 10.10.14 Final issued for

Detaljer

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning PL435 Zidane Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Innhold Sammendrag 1 1 Innledning 4 1.1 Formålet med konsekvensutredningen 5 1.2 Lovverkets krav til konsekvensutredning 5 1.2.1 Krav i internasjonalt

Detaljer

Utvinningstillatelsene 040, 043 og 043BS. Plan for utbygging, anlegg og drift av Hild. Del 2 Konsekvensutredning

Utvinningstillatelsene 040, 043 og 043BS. Plan for utbygging, anlegg og drift av Hild. Del 2 Konsekvensutredning Utvinningstillatelsene 040, 043 og 043BS Plan for utbygging, anlegg og drift av Hild Del 2 Konsekvensutredning Desember 2011 DM# 958449 DM# 958449 Side 2 av 118 December 2011 FORORD Rettighetshaverne i

Detaljer

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Grunnlagsrapport til utredning av konsekvenser av ytre påvirkning, helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet SFT rapport TA 2366/2008

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer

DEL C VEILEDNING TIL BRUK AV VEDLAGT REGNEARK

DEL C VEILEDNING TIL BRUK AV VEDLAGT REGNEARK DEL C VEILEDNING TIL BRUK AV VEDLAGT REGNEARK Innhold 1 Innledning... 2 2 Regnearkformat... 2 3 Håndtering av regnearketfilene... 3 4 Overføring av data til Utslippsrapporten... 3 5 Veiledning for utfylling

Detaljer

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET UTREDNING AV KONSEKVENSER AV HELÅRLIG PETROLEUMSVIRKSOMHET I OMRÅDET LOFOTEN - BARENTSHAVET STUDIE REF. 13: UTREDNING AV AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL AVFALLSHÅNDTERING

Detaljer

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Desember 2002 Innhold: Sameksistens mellom fiskeri, havbruk,

Detaljer

Miljøteknologi. Kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Miljøteknologi. Kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel. Foto: Øyvind Hagen/Statoil Miljøteknologi Kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel Foto: Øyvind Hagen/Statoil September 2011 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING... 7 1.1 PETROLEUMSAKTIVITET

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer