RAPPORT. Samfunnsøkonomisk analyse av Austevoll fiskerihavn 2012/01. Simen Pedersen, Karin Ibenholt og Henrik Lindhjem. Utarbeidet for.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Samfunnsøkonomisk analyse av Austevoll fiskerihavn 2012/01. Simen Pedersen, Karin Ibenholt og Henrik Lindhjem. Utarbeidet for."

Transkript

1 RAPPORT 2012/01 Samfunnsøkonomisk analyse av Austevoll fiskerihavn Simen Pedersen, Karin Ibenholt og Henrik Lindhjem Utarbeidet for Kystverket

2 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn VistaAnalyseAS 2

3 Dokumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapporttittel ISBN Forfattere Rapportnummer2012/01 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn 978B82B8126B050B4 SimenPedersen,KarinIbenholtogHenrikLindhjem Datoforferdigstilling 28.februar2012 Prosjektleder Kvalitetssikrer Oppdragsgiver Tilgjengelighet Publisert Nøkkelord KarinIbenholt NicolaiHeldal Kystverketv/ØysteinLinnestad Offentlig Web NytteBkostnadsanalyse,fiskerihavnogoffentlig investering

4 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Forord%. Vista Analyse har, på oppdrag fra Kystverket Vest utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Austevoll. Analysen er et avrop innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser. Arbeidet med fartøysdata og AIS har vært gjennomført i nært samarbeid med Kjell Røang,ChristianMichelsenResearch(CMR). ØysteinLinnestadogRitaM.Svendsbø har vært Kystverkets kontaktpersoner,ogogså biståttmednøkkelkompetanseiutredningsarbeidet.iprosjekteterdetgjennomførten befaringpåaustevoll,meddeltakelsefraflerelokaleaktører,ogviharogsåhattkontakt medflereavdisseutoveriprosjektet.itilleggerflereaktørerintervjuetpertelefoni løpetavprosjektet. UtredningenergjennomførtutenbindingerogstårforVistaAnalysesansvar.Vitakker vår samarbeidspartner, oppdragsgiver og lokale kontakter for alle bidrag og et godt samarbeid. 28februar2012 KarinIbenholt Prosjektleder VistaAnalyseAS VistaAnalyseAS 4

5 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Innholdsfortegnelse. Forord...4 Sammendrag.og.konklusjon Innledning RammeavtalemedKystverket Vårtilnærming Beregningsforutsetninger Strukturenidensamfunnsøkonomiskeanalysen Austevoll.fiskerihavn Tiltaksbeskrivelse Tiltaketsvirkningerpåoppsattebehov Situasjonen.i.dag HavfiskeflåtenmedtilhørighettilAustevoll DagensbrukavSalthellafiskerihavn TilbudogetterspørseletterliggekaieriAustevoll FartøystrafikkiområdetrundtAustevoll Beskrivelseavværforholdrundttiltaksområdet Beskrivelseavberørtnæringsliv Samfunnsøkonomiske.kostnader Investeringskostnader Kostnaderveddrift,vedlikeholdogreinvesteringer Ulemperforoppdrettsnæringen KostnadersomfølgeavflereskaderoguhellvedSalthella Effekterpålandskap,miljøogfriluftsliv Skattekostnaden Samledekostnader...49 VistaAnalyseAS 5

6 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn 5 Samfunnsøkonomisk.nytte Verdiavfiskerihavnensomliggehavnforhavfiskeflåten VerdiavfiskerihavnensomnødBogliggehavnfortilfeldigforbipasserende Verdiavfrigjortenæringsarealer NytteavprivatekaiinvesteringeritilknyttingtilAustevollfiskerihavn Nytteavredusertereisekostnadervedreparasjonforhavfiskeflåten Spartereisekostnadervedtilgangpåflerenæringsarealer Verdiavøktsikkerhetihavnebassenget VerdiavAustevollfiskerihavnsomavlastningshavnforBergenhavn Positiveeffektervedatflereutenlandskefartøyerbesøkerkommunen Restverdi Samletnytte Følsomhetsanalyser Kalkulasjonsrentensbetydning Lengreanalyseperiode Endretreallønnsvekst Usikkerhetiinvesteringskostnadene Betydningen.for.lokalsamfunnet Tiltaketkangilokaleringvirkninger Fordelingavvelferdpåaktørgruppene Bidragtiletbærekraftiglokalsamfunn...72 Referanser...73 Vedlegg.1..Informanter.vi.har.vært.i.kontakt.med...74 Vedlegg.2..Havfiskeflåten.med.tilhørighet.til.Austevoll*...75 Vedlegg.3..Metode.for.beregning.av.gjennomsnittlig.distansekostnad...76 VistaAnalyseAS 6

7 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Figurer. Figur1 Nåverdi(2011)avprissattbruttonytte,kostnaderognettonyttevedulike kalkulasjonsrenter,imillioner2011bkroner...12 Figur2 Nåverdi(2011)avprissattbruttonytte,kostnaderognettonyttevedendret lengdepåanalyseperioden,imillioner2011bkroner...13 Figur3 Nåverdi(2011)avprissattbruttonytte,kostnaderognettonyttevedulike forutsetningeromreallønnsvekst,imillioner2011bkroner...14 Figur4 Nåverdi(2011)av prissattbruttonytte,kostnaderognettonyttevedulike forutsetningerominvesteringskostnadene,imillioner2011bkroner...14 Figur2.1 Tiltaksområdet er Salthella som er lokalisert i Austevoll kommune i Hordalandfylkeskommune...19 Figur2.2 Illustrasjon av Kystverkets tiltak ved bygging av Austevoll fiskerihavn ved Salthella...21 Figur3.1 Fiskefartøyer med tilhørighet til Austevoll kommune, rangert etter fartøylengdeimeter...22 Figur3.2 Illustrasjon av havfiskeflåten i Austevoll sitt operasjonsområde med tilhørendefiskeområder...24 Figur3.3 AndelliggetidforhavfiskefartøyermedtilhørighettilAustevollkommune,i prosentavtotaltid...25 Figur3.4 Figur3.5 Figur3.6 Figur3.7 Figur3.8 Figur3.9 PlottavanløptilSalthellahavniløpetav2010*...26 AnløptilSalthellailøpetav2010*...26 FiskefartøyanløptilSalthellailøpetav2010*...28 RegistrertestatligefiskerihavneriAustevolli AISBregistrerteliggehavnerforhavfiskeflåteniAustevollkommune*...30 FartøytrafikkidetdefinerteAustevollBområdet...32 Figur3.10 Registrerte innfarter til AustevollBområdet i 2010, fordelt etter fartøykategori*...34 Figur3.11 RegistrerteinnfartertilAustevollBområdeti2010,fordeltettermåned*...35 Figur3.12 Registrerte innfarter til AustevollBområdet i 2010, som prosentandel av totaleinnfarterfordeltettermåned...35 Figur3.13 Andelavtidenmedkritiskeværforholdfra1981til2010*...37 VistaAnalyseAS 7

8 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Figur3.14 Figur4.1 Figur4.2 Figur4.3 OppdrettsanlegginærhetenavSalthella...39 AnløptilSalthella,iløpetav Konsekvensviftenforvurderingavikkeprissatteeffekter...46 MuligeskjellsandforekomstervedSalthella...48 Figur6.1 Nåverdi(2011)avprissattbruttonytte,kostnaderognettonyttevedulike kalkulasjonsrenter,imillioner2011bkroner...67 Figur6.2 Nåverdi(2011)avprissattbruttonytte,kostnaderognettonyttevedendret lengdepåanalyseperioden,imillioner2011bkroner...68 Figur6.3 Nåverdi(2011)avprissattbruttonytte,kostnaderognettonyttevedulike forutsetningeromreallønnsvekst,imillioner2011bkroner...69 Figur6.4 Nåverdi(2011)avprissattbruttonytte,kostnaderognettonyttevedulike forutsetningerominvesteringskostnadeneimillioner2011bkroner...70 Figur7.1 Fordelingavprissattnyttepåulikeaktører...72 FigurV3.0.1 Estimertlineærsammenhengmellombruttotonnasjeogkostnadperkm forhveravtøi/sitmasfartøyskategorier,i2010bkroner...76 Tabeller.. Tabell1 Hovedelementene i den samfunnsøkonomiske analysen av Austevoll fiskerihavn,nåverdi2011bkroner*...11 Tabell3.1 Tabell3.2 Havfiskeflåtensfiskeetterart,havområdeogmåned...23 AnløptilSalthellaetterfartøyiløpetav Tabell3.3 Identifiserte liggeplasser i Austevoll med tilhørende havfiskefartøyer og kapasitet...30 Tabell3.4 OversiktoverliggehavnerforhavfiskefartøyiAustevoll,medsvakheter...31 Tabell3.5 Registrerte innfarter av passasjerskip i rutegående trafikk til AustevollB områdeti Tabell4.1 Kystverkets investeringskostnader og levetid fordelt etter delbaktivitet, 2011Bkronerekskl.mva...42 Tabell4.2 Tabell4.3 Forutsattlevetidforhverdelaktivitet...43 Samfunnsøkonomiskekostnader,millioner2011Bkrnåverdi...50 VistaAnalyseAS 8

9 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Tabell5.1 Oversikt over fartøyer som vil benytte Austevoll fiskerihavn, deres kjennetegnogliggetidiaustevolli Tabell5.2 Beregning av samlet betalingsvillighet per år for tilgang til Austevoll fiskerihavn som liggehavn for havfiskeflåten med tilhørighet til Austevoll, 2011B kroner 55 Tabell5.3 Beregning av samlet betalingsvillighet per år for tilgang til Austevoll fiskerihavn som nødb og liggehavn for tilfeldig forbipasserende fartøyer, 2011B kroner 58 Tabell5.4 SamletnytteavnyfiskerihavniAustevoll.Millioner2011Bkr,nåverdi...65 TabellV3.0.1 Sammenheng mellom Norske hovedkategorier og fartøyskategorier i TØI/SITMA(2011)...77 TabellV3.0.2 Kostnad per km for hver av de norske hovedkategorier og ulike bruttotonnasjeintervaller(bt),i2010bkroner...79 TabellV3.0.3 Andelfartøyerinnenforhvertbruttotonnasjeintervall(BT),iprosentav totalt antall fartøyer (som beveget seg inn i AustevollBområdet) i samme fartøyskategori*...80 TabellV3.0.4 Gjennomsnittligkostnadperkmforulikefartøyskategorier,vektetetter antallfartøyerihvertstørrelsesintervall...81 TabellV3.0.5 Gjennomgang av beregning av gjennomsnittlig kostnad per km vektet etterhvormange...82 VistaAnalyseAS 9

10 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Sammendrag)og)konklusjon. Resymé' Den$ samfunnsøkonomiske$ nytten$ av$ en$ ny$ fiskerihavn$ i$ Austevoll$ er$ verdsatt$ til$ 107$ millioner$2011:kroner$mens$ressursbruken$er$verdsatt$til$193$millioner$2011:kroner.$netto$ prissatt$ nytte$ av$ tiltaket$ er$ dermed$ negativ$ og$ lik$ minus$ 85$ millioner$ 2011:kroner.$ Austevoll$vil$isolert$sett$kunne$ha$en$høyere$nytte$av$tiltaket,$men$mesteparten$av$denne$er$ kun$ en$ omfordeling$ fra$ andre$ lokalsamfunn$ og$ ikke$ noen$ netto$ gevinst$ for$ Norge$ totalt$ sett.$ Nytten$ vil$ øke$ hvis$ servicebedrifter$(som$ mekaniske$ verksted)$ flytter$ til$ havnen$ som$ følge$av$havneinvesteringen,$men$det$er$usikkert$om$det$vil$skje.$av$den$verdsatte$nytten$vil$ litt$ under$ en$ tredjedel$ tilfalle$ havfiskerederier$ med$ tilhørighet$ til$ Austevoll,$ drøyt$ halvparten$andre$fartøyer$som$opererer$i$området,$mens$øvrig$næringsliv$i$austevoll$vil$få$ en$femtedel$av$nytten.$kystverket$har$en$målsetning$om$å$sikre$bærekraftig$lokalsamfunn$ langs$ norskekysten.$ Austevoll$ er$ et$ bærekraftig$ samfunn$ i$ dag$ og$ lokalsamfunnets$ fremtidige$ bærekraft$ er$ etter$ vår$ vurdering$ sannsynligvis$ lite$ avhengig$ av$ at$ denne$ investeringen$gjennomføres.$$ Bakgrunn'og'problemstilling' Austevoll fiskerihavn er en ny havn som planlegges lokalisert ved området Salthella/Djupevågen i Austevoll kommune i Hordaland. I de siste 10B15 årene har størrelsenpåfiskefartøy,butstyrogbredskaperøkt,ogfiskesesongensvarighetharblitt mindre. Det er derfor et behov for å øke havnekapasiteten for havfiskeflåten med tilhørighettilaustevoll.andrebehovsomkandekkesavennyfiskerihavnerbehovfor en trygg og sikker havn, både for lengre perioder og som tilfeldig liggehavn ved uvær eller annen venting, behov for næringsarealer og behov for en lokal servicehavn. Kystverket har i samarbeid med Austevoll kommune vurdert at en fiskerihavn ved SalthellaiAustevollkommunevilkunnedekkedissebehovene. Somendelavbeslutningsgrunnlagetforeneventuellinvesteringiennyfiskerihavnhar vigjennomførtensamfunnsøkonomiskanalyseavinvesteringen.mandatetforanalysen er gitt i Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om Utarbeiding av samfunnsøkonomiskeanalyser. Samfunnsøkonomisk'analyse'av'Austevoll'fiskerihavn' ''hovedresultater' Tabell 1 viser hovedelementene i den samfunnsøkonomiske analysen. Tallfestede, forventede samfunnsøkonomiske kostnader av å bygge Austevoll fiskerihavn er beregnet til 193 millioner kroner. Tallfestet forventet samfunnsøkonomisk nytte er beregnettil107millionerkroner.differansenmellomkostnaderoginntekterforventes dermedåvære85millioner,dvs.attiltaketharennegativnettonytte.talleneernedb diskonterttil2018,ogmålesi2011bkroner. Ianalysenharvigjennomgåendelagttilgrunnpositiveforutsetninger.Dettetalerforat verdsattnyttepå107millioner2011bkronerbørseespåsomethøytanslag. VistaAnalyseAS 10

11 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Tabell.1. Hovedelementene. i. den. samfunnsøkonomiske. analysen. av. Austevoll. fiskerihavn,.nåverdi.2011qkroner*. Samfunnsøkonomiske$kostnader$ Kystverketsinvesteringskostnader 159,1millioner DriftsBogvedlikeholdskostnader 1,1millioner Ulemperforoppdrettsnæringen 0,5millioner KostnadsomfølgeavflereskaderpåskipvedSalthella B UlemperforbosatteogfritidsboligeiereinærhetenavSalthella B Effekterpålandskap,miljøogfriluftsliv B Skattefinansieringskostnad 32,0millioner Samfunnsøkonomisk$nytte$ Verdiavfiskerihavnensomliggehavnforhavfiskeflåten 21,3millioner VerdiavfiskerihavnensomnødBogliggehavnforøvrigefartøyer 45,8millioner Verdiavfrigjortenæringsarealer 1,3millioner Verdiavprivatekaiinvesteringeritilknyttingtilfiskerihavnen 8,6millioner Verdiavredusertereisekostnadervedreparasjonavhavfiskeflåten 0millioner Verdiavspartereisekostnadervedtilgangpåflerenæringsarealer 6,7millioner Verdiavspartetaueoppdrag 3,7millioner VerdisomavlastningshavnforBergenhavn 0millioner VerdiavatflereutenlandskesjøfolkbesøkerNorge + Restverdi 19,9millioner *DefinisjonavvurderingenavikkeBprissatteeffekterframegetstorpositivkonsekvens(++++)tilmeget stornegtivkonsekvens(bbbb). For at prosjektet skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt, må nåverdien av ikkeb prissatte nytteeffekter av Austevoll fiskerihavn være minst 85 millioner 2011Bkroner. Dettetilsvarertotaltenfastårlignyttepå5,8millionerkroner2011Bkroneriløpetaven 25Bårsperiode. Siden det også er flere negative ikkebprissatte effekter av prosjektet, mener vi det er god grunn til å konkludere at fiskerihavnen mest sannsynlig er en samfunnsøkonomiskulønnsominvestering. Usikkerhet' Bådekostnaderognyttevirkningererusikre.Viharikkehattgrunnlagforågjøreegne usikkerhetsanalyser av disse virkningene. Våre analyser og vurderinger har hatt som mål å etablere forventningsverdier for fremtidige effekter. Disse er neddiskontert med risikojustertrente,lik4,5prosentforallekostnadsboginntektsstrømmer. Usikkerhetenianslageneerkvalitativtdrøftetideenkeltedelkapitlenesomomhandler de ulike effektene. Vi har dessuten gjennomført følsomhetsanalyser av endringer i sentrale forutsetninger, som reallønnsutvikling, diskonteringsrente, analyseperiode og investeringskostnader. ViharviderekunsettpåenmuliglokaliseringavnyfiskerihavniAustevoll,ogdermed ikkevurderthvorvidtandrelokaliseringervillehagittstørrenettonytte. VistaAnalyseAS 11

12 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Følsomhet'for'sentrale'forutsetninger' Kalkulasjonsrenten. Enovergripendeusikkerheterkalkulasjonsrenten, som er måten man i analysen oversetter effekter i fremtidentil idag.johøyeredennerentener, desto mindre verdi i dag vil en gitt nytteeffekt i et fremtidig år ha. Siden kostnadene kommertidlig,ognytteeffektenesentiprosjektetslevetid,villavererenteinnebæreat nåverdienavnyttenøkermerennnåverdienavkostnadene. Sombasisharvivalgtenkalkulasjonsrentepå4,5prosent.Medkalkulasjonsrentepå3,5 prosentendresnettonyttevedaustevollfiskerihavnfrab85millionertilb64millioner. Medenrentepå5,5prosentendresnettonyttefraB85tilB104millioner.Betydningenav endretkalkulasjonsrenteervistifigur1. Figur..1. Nåverdi.(2011).av.prissatt.brutto.nytte,.kostnader.og.netto.nytte.ved.ulike. kalkulasjonsrenter,.i.millioner.2011qkroner Samfunnsøkonomisk kostnad Samfunnsøkonomisknytte Nettosamfunnsøkonomisk nytte ) )50 )100 )150 3,5$prosent$ 4,5$prosent$ 5,5$prosent$ )64 )85 )104 Kilde:VistaAnalyse(2012) Analyseperiode. Som referansealternativ har vi beregnet effekter inntil 25 år etter ferdigstillelse, med en forventet levetidforfiskerihavnenpå40år. Fiskerihavnen vil imidlertidmestsannsynlighaenøkonomisklevetidsomerlengreenndette.viberegner derfor endringer i samfunnsøkonomisk nytte ved å forlenge analyseperioden og levetidenfraferdigstillingfra25årtil75år. VistaAnalyseAS 12

13 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Figur.2. Nåverdi. (2011). av. prissatt. brutto. nytte,. kostnader. og. netto. nytte. ved. endret.lengde.på.analyseperioden,.i.millioner.2011qkroner Samfunnsøkonomisk kostnad Samfunnsøkonomisknytte Nettosamfunnsøkonomisk nytte ( (50 25#år#+#restverdi# 75#år# (20 (100 (85 Kilde:VistaAnalyse(2012) Økes analyseperioden med 50 år, økes nåverdien av den fremtidige nytten av fiskerihavnen,menskostnadeneilitengradpåvirkes.økningenianalyseperiodebidrar tilenreduksjoninåverdienavnettonytte(nytte kostnader)frab85tilb20millioner kroner.prosjektetforbliraltsåulønnsomttiltrossforentredoblingavanalyseperioden. Reallønnsvekst. Ireferansealternativetharvilagttilgrunnat de samfunnsøkonomiske kostnadenevedarbeidskraftøkermed1,6prosentperårsomfølgeavøkonomiskvekst. Likeledesharvilagttilgrunnatsamfunnetsbetalingsvillighetforåunngåulykker,samt samfunnetsverdsettingavredusertreisetid,ogsåøkermed1,6prosentperår. Viberegnerfølsomhetenavreallønnsveksten,gjennometlavtalternativmed0prosents vekstperårogethøytalternativmed2prosentperår,sefigur3.åikketahensyntil reallønnsveksten betyr at netto nytte av investeringen blir redusert med drøye 20 prosent,tilb105millionerkroner,mensennoehøyerereallønnsvekst(2prosent)betyr atnettonytteøkermed7,5prosent,tilb79millionerkroner. I beregningen tas det ikke hensyn til at økt reallønnsvekst i investeringsperioden kan føre til økte investeringskostnader eller fremtidige driftskostnader. Begrunnelsen for dette er at det antas at de økte lønnskostnadene motsvares av økt effektivitet slik at nettoeffekten på disse kostnadene er null. Denne følsomhetsberegningen påvirker dermedivåranalyseihovedsakfremtidigverdsettingavtidogavulykker. VistaAnalyseAS 13

14 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Figur.3. Nåverdi.(2011).av.prissatt.brutto.nytte,.kostnader.og.netto.nytte.ved.ulike. forutsetninger.om.reallønnsvekst,.i.millioner.2011qkroner ) ) ,0$prosent$ 1,6$prosent$ 0$prosent$ Samfunnsøkonomisk kostnad Samfunnsøkonomisknytte Nettosamfunnsøkonomisk nytte )100 )79 )85 )105 )150 Kilde:VistaAnalyse(2012) Endrede$investeringskostnader.$IreferansealternativetharvilagttilgrunninvesteringsB kostnader slik de fremkommer i det forprosjektet som Kystverket har gjennomført for Austevoll fiskerihavn. Usikkerheten i disse tallene er imidlertid ukjent. For å illustrere betydningenavinvesteringskostnadeneharviderforgjennomførtenfølsomhetsanalyse hvor vi har lagt til grunn 20 prosent lavere og høyere investeringskostnader enn i referansealternativet,sefigur4. Figur.4. Nåverdi.(2011).av.prissatt.brutto.nytte,.kostnader.og.netto.nytte.ved.ulike. forutsetninger.om.investeringskostnadene,.i.millioner.2011qkroner Samfunnsøkonomisk kostnad Samfunnsøkonomisknytte Nettosamfunnsøkonomisk nytte * *50 *100 *150 Minus&20& prosent& *58 Forventning& *85 Pluss&20&prosent& *113 Kilde:VistaAnalyse(2012) Hvis investeringskostnadene blir 20 prosent lavere enn forventet vil den samfunnsb økonomiskekostnadenblirredusertmednærmere17prosent,ogtilsvarendeøkerden med samme prosentsats hvis investeringskostnadene blir 20 prosent høyere enn VistaAnalyseAS 14

15 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn forventet. Den samfunnsøkonomiske nytten blir marginalt lavere ved lavere investeringskostnad,grunnetatrestverdienavinvesteringenvedanalyseperiodensslutt (dvs.etter25år)blirlavere.motsattgjeldervedøkteinvesteringskostnader.nettonytte økermed28millionerkroner(tilb58millionerkroner)hvisinvesteringskostnadeneblir 20 prosent lavere enn forventet, og tilsvarende 28 millioner kroner lavere (B113 millionerkroner)hvisinvesteringskostnadeneblir20prosenthøyereennforventet. Fordelingsvirkninger' Austevoll fiskerihavn vil mest sannsynlig ha til dels store positive effekter for næringslivsaktører i Austevoll og for bosatte i kommunen som helhet. Men for Norge totalt sett er flere av disse ikke å betrakte som reelle samfunnsøkonomiske effekter, siden de i stor grad kun vil være omfordeling av ressurser fra andre steder og virksomheter. Enmåderforvurdereom storsamfunnet kanventesåhaenbetalingsvillighetforøkt næringsvirksomhet i Austevoll (som kan bidra til åsikre bærekraftighet i dette lokalb samfunnet)somerlikestorellerstørreenndenberegnedenettonyttenavtiltaket(som jo er negativ). Kystverket har en eksplisitt målsetting om å sikre bæredyktige lokalsamfunn langs kysten hvilket kan ses som et (implisitt) uttrykk for en betydelig politiskbetalingsvillighetforåbidratilstimuleresamfunnsomaustevoll.mensamtidig er det lite som tyder på at Austevoll kommune er avhengig av en offentlig finansiert fiskerihavnforåsikrefremtidigbærekraft. VistaAnalyseAS 15

16 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn 1 Innledning. 1.1 Rammeavtale.med.Kystverket.. Idennerapportenpresenteresensamfunnsøkonomiskanalyseaveneventuellbygging avaustevollfiskerihavnvedsalthella.mandatetfordensamfunnsøkonomiskeanalysen sompresenteresher,ergittirammeavtalemellomkystverketogvistaanalyseasom Utarbeidingavsamfunnsøkonomiskeanalyser. 1.2 Vår.tilnærming. DensamfunnsøkonomiskeanalysenavtiltaketergjennomførtihenholdtilKystverkets veileder for samfunnsøkonomiske analyser, men med enkelte tilpasninger for bedre å fangeoppnoeneffekter. Kystverket har fått utført et forprosjekt av Austevoll fiskerihavn, se Myklebust(2011), som gir en beskrivelse av tiltaket og anslag på investeringskostnadene. Usikkerheten i disse kostnadstallene er ikke kjent, men er i vår analyse håndtert gjennom egne følsomhetsanalyser.myklebust(2011)inkludererikkeallressursbruksombindesoppi tiltaket, for eksempel Austevoll kommunes kostnader ved å bygge kaianlegget. Deres analyseerderforsupplertmedandrekostnadsestimaterderdeternaturlig. Ved beregning av samfunnsøkonomiske kostnader har vi også tatt hensyn til hvordan investering og drift finansieres, ettersom dette kan gi opphav til vridninger med realb økonomiske effekter. For eksempel skal det for tiltak som finansieres via generelle skatter(statsbudsjettet)leggespåenskattekostnadpå20prosent. På nyttesiden har det ikke blitt utarbeidet tilsvarende underlagsmateriale. Vår tilnærmingharværtåkvantifiseredenytteeffektenesomvifinnerdetfagligforsvarligå verdsette, mens vi for øvrige nytteeffekter kun har gjort en kvalitativ vurdering. Nytteeffektene vi har funnet det faglig forsvarlig å verdsette er verdsatt ved hjelp av informasjonfralokaleinformanterogfølgendedatagrunnlag: Skipstrafikk,hvornoefinnessomAISBdata 1,menhvorviogsåharkomplettertmed datafrassbogkystverket. EnhetskostnaderforulikeskipstypersomtidligereberegnetavTØI/SITMA(2011). VærdatafraMeteorologiskinstitutt. Informasjon om dagens havneavgift i Bergen havn fra Bergen og omegn havnevesen. 1.3 Beregningsforutsetninger. I den samfunnsøkonomiske analysen har vi brukt samme forutsetninger som brukes i øvriganalysearbeidetiforbindelsemednasjonaltransportplan(ntp),herunder 1 Automatiskidentifikasjonssystem(AIS). VistaAnalyseAS 16

17 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn prognoserforskipstrafikken,basertpådatalevertavkystverket,mensomviogså harjustertetterlokaleforhold faste2011bpriser,menmedrealprisjusteringersomoppgitticowi(2010) kalkulasjonsrentepå4,5prosent analyseperiodepå25år,oglevetidfortiltaketpå40år sammenstillingsårsettestil2018,medvirkningsberegningerper1.januarhvertår Forflereavdisseparameterneharvigjennomførtfølsomhetsanalyser,herunderlevetid oganalyseperiode. I samfunnsøkonomiske analyser i samferdselssektoren er det vanlig å bruke bruttokostnadsprinsippet, dvs. at kostnader og nytte for hver enkelt gruppe (trafikanter/transportbrukere, operatører, det offentlige og samfunnet ellers) oppgis særskilt. 2 Detteprinsippeterviktigforåkunnebelyseeventuellefordelingsvirkninger av et tiltak.i vår analyse er det imidlertid ingen endringer verken i transportmønster eller andre forhold som påvirker nivået på statens avgiftsinntekter eller brukernes avgiftsutbetalinger vesentlig. Vi har derfor ikke satt opp det samfunnsøkonomiske regnestykket etter bruttokostnadsprinsippet, men omtaler disse fordelingseffektene kvalitativt. Iberegningeneavdeulikenyttekomponenteneharviiprinsippetvalgtåbrukeetøvre anslag på nytten, slik at resultatene bør tolkes som høyest mulig nytte heller enn forventetnytte. 1.4 Strukturen.i.den.samfunnsøkonomiske.analysen. Rapportenerdeltoppisyvkapitler.Ikapittel2gisenbeskrivelseavtiltaket Austevoll fiskerihavn,samtenkortbeskrivelseavdebehovhavnenvildekke. Sometbakteppefordensamfunnsøkonomiskeanalysengirviikapittel3enbeskrivelse av havfiskeflåtenmedtilhørighettilaustevoll dagensbrukavsalthella tilbudogetterspørseletterliggeplasserforhavfiskefartøyeriaustevoll fartøystrafikkiområdetrundtaustevoll værforholdenerundttiltaksområdet berørtnæringsliv,utoverhavfiskeflåten Kapittel 4 inneholder en gjennomgang av de samfunnsøkonomiske kostnadene av tiltaket. Dette innebærer blant annet en gjennomgang av investeringskostnader i tilknytningtilfiskerihavnen,driftbogvedlikeholdskostnaderavhavneanlegget,ulemper 2 Vedenbompengefinansiertveivilbompengenekommesomenkostnadforbilistene(trafikantene),eninntektfor bomselskapet (operatør), og en overføring fra bomselskapet til det offentliger. Den samfunnsøkonomiske nettoeffektenvilimidlertdværenull(medunntagforeventuelletransaksjonskostnader). VistaAnalyseAS 17

18 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn for oppdrettsnæringen, for eiere av boliger og fritidsboliger og for landskap, miljø og friluftslivogskattefinansieringskostnaden. Ikapittel5følgerengjennomgangavsamfunnsøkonomiskenytteeffekter. Kapittel 6 viser resultatene fra de følsomhetsanalyser vi har gjennomført for å kontrollerehvorrobustresultatetavdensamfunnsøkonomiskeanalysener. Itilleggtildesamfunnsøkonomiskeeffektenevileninvesteringinyfiskerihavnhanoen fordelingseffektersombørinngåibeslutningsgrunnlaget,ogdisseeffekteneernærmere beskrevetikapittel7. VistaAnalyseAS 18

19 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn 2 Austevoll)fiskerihavn). AustevollkommuneerenavNorgesstørstefiskerikommuner.Over25prosentavden norskehavfiskeflåtenhartilhørighettilkommunen.itilleggutføresenbetydeligandel avlandetsfiskeoppdrettikommunen. Austevoll fiskerihavn er en ny havn som planlegges lokalisert ved området Salthella/DjupevågeniAustevollkommuneiHordaland,seFigur2.1.Detfinnesenrekke andrefiskerihavnerikommunen,mendisseerentenforsmåformodernefiskefartøyer eller allerede fullt utnyttet. I tettstedet Salthella finnes det 20B25 bolighus, men det er usikkert hvor mange av disse som er henholdsvis helårsboliger, fritidsboliger eller ubebodd. I kommunen er det totalt nærmere innbyggere. En del av området Salthella/Djupevågenerregulertfornæringsvirksomhet,ogidagerdettovirksomheter som er lokalisert i området: Hordafor, som produserer for til oppdrettsnæringen i området, og Mørenot, som lagrer, selger og reparerer nøter til den havgående fiskeflåten.itilleggerdetengoddelnæringsvirksomhetirabbensomutgjørnordredel avdettiltenktehavneområdet. Figur.2.1. Tiltaksområdet. er. Salthella. som. er. lokalisert. i. Austevoll. kommune. i. Hordaland.fylkeskommune. Austevoll)kommune Hordaland)fylkeskommune Salthella Kilde:VistaAnalyse(2012) 2.1 Tiltaksbeskrivelse. Idesiste10B15åreneharstørrelsenpåfiskefartøy,ButstyrogBredskaperøkt,ogfiskeB sesongens varighet har blitt mindre. Med dette utgangspunkt er det ytret ønske om å økehavnekapasitetenforhavfiskeflåtenmedtilhørighettilaustevoll.deterflerebehov somkandekkesavennyfiskerihavniaustevoll,herunder VistaAnalyseAS 19

20 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn behov for en trygg og sikker havn, både for lenger perioder (utenom sesong) og somtilfeldigliggehavnveduværellerannenventing behovformerkaiplassgrunnetstørrebåterogøktaktivitet behovfornæringsarealer behovforlokalservicehavn Kystverket har i samarbeid med Austevoll kommune vurdert at en fiskerihavn ved SalthellaiAustevollkommunevildekkedeoppsattebehovene.Detertidligerevurdert flere lokaliseringer av fiskerihavnen og også ulike utforming av havnen på Salthella, hvor den nå foreslåtte lokaliseringen og utformingen er vurdert som det eneste realistiskealternativet. Etableringen av Austevoll fiskerihavn betyr at følgende fire deltiltak gjennomføres på Salthella: 1. At$det$sprenges$ut$fyllmasse$på$land foråskaffetilveieentilstrekkeligmengde fyllmassetilåbyggemoloer. 2. At$det$bygges$moloer$rundt$det$planlagte$havnebassengetBforåsikreatfartøyene somoppholdersegihavnebassengetikkeblirutsattforbølger. 3. At$ man$ sprenger$ bort$ undervannsskjær$ som$ ligger$ på$ en$ dybde$ under$ 10$ meter$ foråsikreatfartøyenesombenyttersegavhavnebassengetikkegårpågrunne. 4. At$ det$ bygges$ flere$ kaianlegg$ i$ tilknytning$ til$ moloene slik at fartøyene som benyttersegavhavnebassengetharetstedåliggetilhavn. AvdefiredeltiltakeneharKystverketansvaretforåsprengeutfyllmassepåland,bygge moloer og sprenge bort undervannsskjær (dvs. punkt 1B3 over), mens Austevoll kommuneharansvaretforåbyggekaianleggeneogtilretteleggefornæringsvirksomhet på land. Videre er det antatt at flere av næringsaktørene vil etablere egne kaianlegg i havneområdet. Sprengningen på land for å skaffe tilveie tilstrekkelig fyllmasse er som nevnt Kystverkets ansvar, men lokaliseringen av steinbruddene må reguleres i arealdelen i Austevoll kommunes kommuneplan. Kommunen har satt i gang arbeidet med ny kommuneplan, men denne er per desember 2011 ikke ferdig. Kystverket forutsetter imidlertid at man i kommuneplanen setter av tilstrekkelige arealer ved Salthella som samtidigfrigjørarealertilnynæringsvirksomhetitilknytningtilfiskerihavnen. Molobyggingen, som er Kystverkets ansvar, består i å lage fire moloer ved å fylle opp havbunden mellom fastlandet og fire øyer/skjær utenfor Salthella ved hjelp av fyllmassensprengtfrifraland.plasseringenavmoloeneermerketirødtifigur2.2. Utdypningenavdetnyskaptehavnebassengettilenminimumsdybdepå10meter,som også er Kystverkets ansvar, innebærer at man sprenger vekk fire undervannsskjær. DisseundervannsskjæreneervistmedblåfargeiFigur2.2. For at tiltaket skal ha en verdi for havfiskeflåten forutsettes det også at Austevoll kommune står for byggingen av nødvendige kaianlegg. Basert på samtaler med VistaAnalyseAS 20

21 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn kommunen oppfatter vi at kommunen vil bygge ut 200 meter kai i tilknytning til det nyskaptehavnebassenget. Figur.2.2. Illustrasjon.av.Kystverkets.tiltak.ved.bygging.av.Austevoll.fiskerihavn.ved. Salthella. Kilde:Myklebust(2011),bearbeidetavVistaAnalyse 2.2 Tiltakets.virkninger.på.oppsatte.behov. Austevoll fiskerihavn ser ut til å dekke de overordnede behovene (se over) som har utløst arbeidet med å realisere tiltaket. Moloen og utdypningen av det nyskapte havnebassengettil10metersikreratfartøyenehartilgangpåentryggogsikkerhavn. Moloene er som nevnt planlagt å bygges av fyllmasse som sprenges løs fra land i nærområdet. Siden planene innebærer planering av sprengingsområdene på land frigjøresnyearealerogbehovetfornyenæringsarealetdekkes.itilleggforutsettesdet at Austevoll kommune gjør nødvendige investeringer i kaianlegget og tilhørende infrastruktur (som elektrisitet, vei, vann, avløp og bredbåndstilgang). Denne tilretteb leggingenbidrartilatbehovetformerkaiplassblirdekketogøkersannsynlighetenfor atnæringsvirksomhetflyttertilområdet. Selvomtreavdefirebehovenemedstorsikkerhetvilmøtesvedhjelpavtiltaket,erdet ikkesikkertattiltaketerlønnsomtietsamfunnsøkonomiskperspektiv.forattiltakene skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt må verdien av de positive effektene som oppstår som følge av tiltaket overstige verdien av ressursbruken og ulempene tiltaket gir. VistaAnalyseAS 21

22 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn 3 Situasjonen+i+dag. Som et bakteppe for den samfunnsøkonomiske analysen gir vi i dette kapittelet en beskrivelseav havfiskeflåtenmedtilhørighettilaustevoll dagensbrukavsalthella tilbudogetterspørseletterliggeplasserforhavfiskefartøyeriaustevoll fartøystrafikkiområdetrundtaustevoll værforholdenerundttiltaksområdet berørtnæringsliv,utoverhavfiskeflåten Hensiktenmedågjennomføreendetaljertbeskrivelseavdagenssituasjonertodelt.For detførstegirengodsituasjonsbeskrivelsenødvendiginnsikttilåkunneidentifisereog vurdere omfanget av de samfunnsøkonomiske effektene av Austevoll fiskerihavn. For det andre gir innsikt i dagens situasjon nødvendige inngangsdata til å verdsette de identifiserteeffektene. 3.1 Havfiskeflåten.med.tilhørighet.til.Austevoll. Ifølge Fiskeridirektoratets fartøyregister har 92 fiskefartøy tilhørighet til Austevoll kommune. Av disse fartøyene inngår en stor andel i den norske kystfiskeflåten, som innebæreratdekunfiskerlangsnorskekysten.selvomdissefartøyeneogsåvilkunne benytte seg av Austevoll fiskerihavn er det de havgående fiskefartøyene som er den primære målgruppen for tiltaket. I Figur 3.1 er alle fiskefartøyene med tilhørighet til Austevollrangertetterlengde. Figur.3.1. Fiskefartøyer. med. tilhørighet. til. Austevoll. kommune,. rangert. etter. fartøylengde.i.meter. Fartøyenes*lengde*i*meter Fartøyer*med*tilhørighet*til*Austevoll Kilde:Fiskeridirektoratetsfartøyregister(november2011),bearbeidetavVistaAnalyseAS. VistaAnalyseAS 22

23 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Hvishavgåendefartøyenedefineressomfartøyermedenlengdeover20meterfinnervi at25fiskefartøyerkandefineressomtilhørendehavfiskeflåteniaustevoll(sevedlegg2 forfulloversiktoverhavfiskefartøyenemedtilhørighettilaustevoll). 3 IfølgelokalerepresentanterforhavfiskeflåtenmedtilhørighettilAustevollutgjørdisse 25 fartøyene mellom 25 og 30 prosent av landets havfiskeflåte. 4 Disse fartøyene omsetter samlet for om lag 1 milliard kroner årlig. Som vi kan se fra Tabell 3.1 er havfiskeflåten i drift hele året. Ifølge våre informanter er månedene mai, juni, juli og augustderoligste,ogkandefineressomutenforsesong. Tabell.3.1. Havfiskeflåtens.fiske.etter.art,.havområde.og.måned. Art Havområde Måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kolmule VestforIrland X X Lodde Island/Barentshavet X X Storsild VestforLofoten X X X X X Makrell Nordsjøen X X X Hestmakrell Nordsjøen X X Brisling Skagerak X Norsjøsild SøriNordsjøen X X X Tobis* SøriNordsjøen X X *Det er kun tre fiskefartøyer i Austevoll som kan fiske Tobis, disse er: Morten Einar, Magnarson og Østanger. Kilde:VistaAnalyseAS,basertpåsamtalermedlokaleredere Figur 3.2 viser operasjonsområdet for havfiskeflåten med tilhørighet til Austevoll. OmrådetstrekkersegfrahavområdenevestforIrlandogIslandmotvest,denEngelske kanal(nordsjøen)motsørogbarentshavetmotnord. Ifølge lokale informanter er havfiskeflåten i en kontinuerlig effektiviseringsprosess. Fartøyene har blitt større og mer effektive, noe som øker deres behov for større og sikrere liggehavner. Med større og færre fiskefartøyerviltroligdriftstidenperfartøy øke, noe som taler for behov for antall liggehavner reduseres over tid. Større fartøyer talersamtidigforatverdienperliggedøgnogbehovetforstørreogsikrereliggehavner øker,dautstyretharenstørreverdi.sometutgangspunktfordennediskusjonenerdeti interessant å undersøke hvor stor andel av tiden Austevolls havgående fiskefartøyer liggertilhavniløpetavetår. VedåbrukeAISBdatafornærområdetrundtAustevollharvikartlagthvilkehavgående fiskefartøyersomharliggettilkaiiaustevolli2010,samthvorlengehvertavfartøyene 3 Idagerdet26havgåendefartøyersomhartilhørighettilAustevoll. 4 Sevedlegg1foroversiktoverinformantenesomviharsnakketmed. VistaAnalyseAS 23

24 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn harliggetiro.5gjennomsnittligliggetidforde25havfiskefartøyenemedtilhørighettil Austevoll(sevedlegg2)vari2010omlag23prosentavtiden,tilsvarendecirka2.025 timer per år per skip. Samlet lå de 25 fartøyene i ro i cirka timer, dager eller5,8år. Figur.3.2. Illustrasjon. av. havfiskeflåten. i. Austevoll. sitt. operasjonsområde. med. tilhørende.fiskeområder. Kilde:GoogleEarthogVistaAnalyseASettersamtalermedhavfiskeredereiAustevoll. Figur3.3viserfartøyermedtilhørighettilAustevollsortertetterliggetid(somandelav totaltid)ikommuneni2010.viharbegrensetosstilådokumenterefartøyenesomhar enliggetidover10prosent,hvilketutgjør80prosentavhelehavfiskeflåteniaustevoll. Figuren viser at fire av fartøyene (Knester, Hardhaus, Staaløy og Morten Einar) lå i ro over40prosentavtideni Allefiskefartøyermedenlengdeover15meterskalværeutstyrtmedautomatiskidentifikasjonssystem(AIS).Siden havgåendefiskefartøyerharenlengdepå20meter,ogaisbsystemettilenhvertidskalværepåslått,blirallehavb gåendefiskefartøyerinkludertiaisbdataene. VistaAnalyseAS 24

25 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Figur.3.3. Andel.liggetid.for.havfiskefartøyer.med.tilhørighet.til.Austevoll.kommune,.i. prosent.av.total.tid. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% *, **HavfiskefartøyetBoaneshavogStaaløyblesolgti2011ogerderforikkeinkluderti FiskeridirektoratetsfartøyregisteroverhavfiskefartøyerfraAustevoll. Kilde:AISBonline,bearbeidetavVistaAnalyseAS. 3.2 Dagens.bruk.av.Salthella.fiskerihavn. En nøkkelvariabel for beregningen av samfunnsøkonomisk nytte av en fiskerihavneb utbygging er omfanget av de ekstra fartøyer som vil benytte seg av havnen etter utbyggingen. Et naturlig utgangspunkt er derfor å kartlegge dagens bruk av Salthella fiskerihavn(kaltaustevollfiskerihavnnårtiltaketeventueltblirgjennomført).figur3.4 illustrereranløptilsalthellailøpetav2010. Ifølge AISBdata ble det i løpet av 2010 gjennomført 685 anløp til Salthella fiskerihavn, altsåcirka1,9anløpperdøgn.somvistifigur3.5.able48prosentavanløpenei2010 gjennomførtavandreservicefartøy,37prosentavfiskefartøyog15prosentavfartøyeri andrefartøyskategorier. Somviskalkommetilbaketiliavsnitt3.6skyldesdeflesteanløpenesomervistiFigur 3.5 at bedriftene Mørenot og Hordafor er lokalisert på Salthella. Mørenot generer fiskefartøyanløp da de reparerer nøter og annet fiskeutstyr for den norske havfiskeflåten, mens Hordafor som bearbeider marine biprodukter har flere fartøyer som til stadighet anløper for å levere råvarer til produksjonen og hente ferdige produkter. VistaAnalyseAS 25

26 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Figur.3.4. Plott.av.anløp.til.Salthella.havn.i.løpet.av.2010*. *AntallanløptilSalthellafiskerihavniløpetav2010var685stykker. Kilde:AISBonline,bearbeidetavVistaAnalyseAS Ved å fordele skipsanløpene (for andre servicefartøyer og fiskefartøyer) på måned finnerviathavnenermesttrafikkertimånedenejanuar,marsogaugust,sefigur3.5.b. Nårdetgjelderanløpfrafiskefartøyerdetflestanløpimånedenejanuarogoktoberog færrestiapril,juliogseptember. Figur.3.5. Anløp.til.Salthella.i.løpet.av.2010*. A$ $Andel$anløp$per$fartøyskategori,$i$prosent$ av$totalt$antall$anløp$ B$ $Andel$anløp$per$måned,$i$prosent$av$ totalt$anløp$per$kategori$ Andre$servicefartøy Fiskefartøy Ukjent$fartøyskategori Kjemikalie:/Produkttankere Stykkgodsskip Passasjerskip Kjøle:/fryseskip Roro$lasteskip 2,3$% 0,3$% 0,3$% 0,1$% 6,1$% 6,0$% 36,5$% 48,3$% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Fiskefartøy Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des *AntallanløptilSalthellailøpetav2010var685. Kilde:AISBonline,bearbeidetavVistaAnalyseAS VistaAnalyseAS 26

27 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn DetsamtidiginteressantåsehvilkefartøyersombrukerSalthellahavnidag.ITabell3.2 er alle fartøyer som har anløpt havnen flere enn 10 ganger i løpet av 2010 listet opp. Tabellen viser at fartøyet Jakken står for 191 anløp, tilsvarende 27 prosent av alle anløpene til Salthella i løpet av Jakken inngår i Hordafors fartøysflåte, som også beståravhordaforii,hordaforiiioghordafor 4. Samlet sto disse fartøyene for 330 anløpi2010,tilsvarende48,2prosentavanløpenetilsalthella. Tabell.3.2. Anløp.til.Salthella.etter.fartøy.i.løpet.av Fartøyets lengdeimeter Fartøyskategori JAKKEN 15 Andreserviceaktiviteter 191 HORDAFORIII 50 Andreserviceaktiviteter 62 HORDAFORII 56 Andreserviceaktiviteter 51 HORDAFOR4 58 Andreserviceaktiviteter 26 BIRKELAND 69 Fiskefartøy 16 HARDHAUS 69 Fiskefartøy 13 KNESTER 71 Fiskefartøy 13 NORDERVON 67 Fiskefartøy 13 SLAATTERØY 67 Fiskefartøy 13 HARVEST 62 Fiskefartøy 11 Kilde:AISBonline,bearbeidetavVistaAnalyseAS AnløptilSalthellafiskerihavn Som det fremkommer av Tabell 3.2 og Figur 3.5 er 36,5 prosent av de registrerte anløpenetilsalthellai2010anløpsomergjennomførtavfiskefartøy.birkelandvardet fiskefartøyetsombesøktesalthellaflestgangeriløpetav2010,hele16ganger.ilikhet med de fleste andre registrerte fiskefartøyanløpene på Salthella inngår fiskefartøyet Birkelandidenhavgåendefiskeflåten,somblebeskrevetiavsnitt3.1.Ellersharallede seks fiskefartøyene, som er listet opp i tabellen, tilhørighet til Austevoll kommune. Av disseseksharfartøyeneknesterognordervontilhørighettilsalthella/rabbenidag. DeterogsåinteressantåsehvormangefiskefartøyersomharbesøktSalthellailøpetav 2010, samt hvor ofte de benyttet seg av havnen. Som vist i Figur 3.6 var det 50 fiskefartøyer som benyttet seg av havnen i løpet av I gjennomsnitt anløp fiskefartøyene Salthella fem ganger, som totalt innebærer 250 anløp og om lag 1/3 av alle anløpene til Salthella. Av fiskefartøyene som besøkte Salthella var det 21 fartøyer sombesøktesalthellamerennfemgangeriløpetav2010,og16avdisseharaustevoll somhjemstedskommune. VistaAnalyseAS 27

28 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Figur.3.6. Fiskefartøyanløp.til.Salthella.i.løpet.av.2010* Antall*anløp*Salthella Gjennomsnittlig*antall*fiskefartøyanløp 2 0 AMBASSADOR G.M.*DANNEVIG HAVDROEN HAVGLANS HEROEY HILLERSOY HOVDEN*VIKING INGRID*MAJALA KINGS*CROSS KVANNOY LONNINGEN MAGNARSON*(AV) MOSTEIN MUNIN*(AV) ROALDSEN ROGNE SIGLAR SOTRABAS STALRINGEN SVANAUG*ELISE VESTBAS FUGLOYBAS GERDA*MARIE*(AV) HUNDVAAKOEY*(AV) LIGRUNN ROETINGOEY VENDLA*(AV) KAM0YFISK*(AV) STOREKNUT*(AV) MANON*(AV) ORDINAT*(AV) TALBOR*(AV) BOANESHAV HAUGAGUT*(AV) MOGSTERFJORD*(AV) GARDAR*(AV) KROSSFJORD MOEGSTERHAV NORDERVEG*(AV) OSTERBRIS*(AV) STAALOEY RADEK*(AV) TUNFISK VESTVIKING*(AV) HARVEST*(AV) HARDHAUS*(AV) KNESTER*(AV) NORDERVON*(AV) SLAATTEROY*(AV) BIRKELAND*(AV) Fartøynavn *Notasjonen(AV)etterflereavfartøynavneneindikereratfartøyethartilhørighettilAustevollkommune. Kilde:AISBonline,bearbeidetavVistaAnalyseAS 3.3 Tilbud.og.etterspørsel.etter.liggekaier.i.Austevoll. EtavargumenteneforåbyggeAustevollfiskerihavnerathavfiskeflåtenmedtilhørighet tilaustevollharbehovforflereogbedreliggekaier.foråforståhavfiskeflåtensbehov for liggekaier i Austevoll har vi forsøkt å kartlegge dagens tilbud av liggeplasser og se detteisammenhengmedhavfiskeflåtensbehov. Et naturlig sted å starte for få oversikt over dagens tilbud av liggekaier er å ta utgangspunkt i Kystverkets fiskerihavnoversikt som har blitt utarbeidet i forbindelse med den Statlige kartleggingen av fiskerihavner i 2011.Figur 3.7.A viser en oversikt over alle registrerte statlige fiskerihavner i Austevoll, mens Figur 3.7.B lister opp de statligefiskerihavneneogdagensbrukavhveravdem(oversiktenerikkekomplett).ut fra denne oversikten er det åtte fiskerihavner som ser ut til å være i bruk av fiskefartøyermedtilhørighettilaustevollkommune.disseerfiskerihavnenebekkjarvik, Klepsvik,Kolbeinsvik,Litlekalsøy,Møkster,Rabben,SalthellaogStolmavåg. Selvomflereavdissefiskerihavneneeridrifterdettoforholdsomtalerforatdetikke girenfullstendigoversiktovertilbudetavliggehavnerforhavfiskeflåteniaustevoll.for detførstevetviatflereavrederienehartilgangtilprivateliggekaier.fordetandrehar viikkekvalitativinformasjonomdestatligefiskerihavneneskapasitetogtilgjengelighet. VistaAnalyseAS 28

29 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Figur.3.7. Registrerte.statlige.fiskerihavner.i.Austevoll.i A$ $Kart$over$registrerte$fiskerihavner$ B$ $Status$bruk$av$statlige$fiskerihavner*$ Fiskerihavn Dagensbruk Bekkjarvik Gauksheim Hevrøy Kalve Klepsvik Statligallmenningskai Ingenfiskeriaktivitet Liggehavnforfremmedfiskere Ikkenæringsaktivfiskerihavn Næringsaktivfiskerihavn Kolbeinsvik Næringsaktivfiskerihavn Litlekalsøy Møkster Rabben Salthella Stolmavåg Noefiskeriaktivitetihavnen Noeaktivitet Næringsaktivfiskerihavn Næringsaktivfiskerihavn Ikkeaktuellforavhending *Denstatligekartleggingenavfiskerihavnererikkekomplett. Kilde:Kystverket,bearbeidetavVistaAnalyseAS VedåbrukeAISBdataforfiskefartøyerover20meteriAustevollharviidentifiserthvor dehavgåendefiskefartøyeneharliggettilroikommuneni2010,sefigur3.8.i2010var 10 liggehavner i bruk. Informanter fra Austevolls havfiskeflåte har hjulpet oss å identifiserehvilkefartøyersomhartilhørighettilhveravhavneneoghveravhavnenes kapasitet,setabell3.3. VistaAnalyseAS 29

30 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Tabell.3.3. Identifiserte. liggeplasser. i. Austevoll. med. tilhørende. havfiskefartøyer. og. kapasitet. Liggehavner Tilhørendefartøyer Plasser Skaravågen Vestviking 1 Torangsvåg MortenEinar,Austerfjord,Østerbris,Magnarson,Østanger,Gerda Marie,H.Østervold,Ordinat,Staaløy,Vendla,Hundvåkøy,Haugagut ogstoreknut Storebø BirkelandogTalbor 2 Rostøysundet B 0 Beinskroken HardhausogHarvest 2 Kolbeinsvik AbeloneMøgster* 1 Veivågen Radek 1 Bekkjarvik Staatterøy,ManonogGardar 3 Rabben Knester,Kamøyfisk,Norderveg,NordervonogHavbas** 5 Salthella B 0 SUM 27 *Havgående fiskefartøy døpt den 12. november 2011, eid av PR Kolbjørn AS. **Havgående fiskefartøy kjøptidesember2011,eidavolsengruppenas. Kilde:AISBonline,GoogleEarth,Gulesider,representanterforhavfiskeflåteniAustevoll 13 Figur.3.8. AISQregistrerte.liggehavner.for.havfiskeflåten.i.Austevoll.kommune*. *Alle liggehavner for fiskefartøyer (over 25 meter) som har ligget stille i minst 6 timer er identifisert. Kilde:AISBonline,GoogleEarthogGulesider,bearbeidetavVistaAnalyseAS VistaAnalyseAS 30

31 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Selv om tilbudet og faktisk bruk av havnene er kartlagt er vi ikke helt i mål. Flere av havnene ligger utsatt til ved dårlig vær og er presset kapasitetsmessig. Etter samtaler med representanter for næringen har vi kartlagt hvilke liggehavnene som har kapasitetsproblemeroghvilkehavnersomerutsattveddårligvær,setabell3.4.. Tabell.3.4. Oversikt.over.liggehavner.for.havfiskefartøy.i.Austevoll,.med.svakheter. Liggehavner Kapasitet Kritiskeværforhold Skaravågen 1 Nei Nei Torangsvåg 13 Nei Nei Storebø 2 Nei Nei Beinskroken 2 Nei Nei Kolbeinsvik 1 Nei Nei Veivågen 1 Kulingfranordvest Nei Bekkjarvik 3 Kulingfrasørogvest Ja Kapasitetsproblemer Rabben 5 Kulingfranordvest Ja Kilde:AISBonline,GoogleEarth,Gulesideroglokaleinformanter,bearbeidetavVistaAnalyseAS Våre samtaler med representanter fra havfiskeflåten leder frem til at fiskerihavnene Veivågen, Bekkjarvik og Rabben er de havnene som er spesielt utsatte ved vindb hastigheter tilsvarende kuling eller mer med retninger fra sør til nord. Ved disse værb situasjoneneoppstårsåkalt«sjødrag»somskaperuroligheterihavnebassengeneidetre havnene.sjødragetkanbidratilatfartøyenesliterfortøyning,ogiverstefallatfartøyet drifter meddekonsekvenserdetvilmedføre.foråunngådettebrukerfiskerrederne mye tid og ressurser på å passe på båtene sine. De må løpende vurdere om fartøyene skal flyttes til alternative havner, som Bergen havn, da det er viktig å «ikke være for seintuteføruværetkommer».deforsøkersålangtdetlarseggjøreåunngåflyttingav fartøyeneiuvær,dafarenforskadererspesieltstor. I tillegg har fiskerihavnen Rabben, rett ved Salthella, kapasitetsproblemer da detikke finneskaiertilallefartøyene.bekkjarvikfiskerihavnerspesieltpressetpga.athavnen tiltrekkersegannenfartøystrafikk(fritidsfartøyermv.)somgjøratdettiltideroppstår kapasitetsutfordringer, samt farlige situasjoner(store vs. små fartøyer).detudekkede behovet for liggehavner for havfiskeflåten i Austevoll kommune kan oppsummeres på følgendemåte: Ved vindstyrker på kuling eller mer fra sør til vest er det behov for ni sikre liggehavner(forfartøysomidagliggerpåveivågen,rabbenogbekkjarvik). Vedøvrigeværforholderdetbehovforsekssikreliggehavner(fordetrefartøyene somidagliggerpårabbenogtreavfartøyenesomidagliggeribekkjarvik). 3.4 Fartøystrafikk.i.området.rundt.Austevoll. Austevoll fiskerihavn kan også fungere som liggeb og nødhavn for tilfeldig forbib passerendefartøyer.foråfåetgrepoveromfangetavfartøystrafikksompotensieltkan ha nytte av Austevoll fiskerihavn har vi kartlagt antall innfarter til et definert område rundtaustevoll,sefigur3.9forenkartbillustrasjonavdetdefinerteområdet. VistaAnalyseAS 31

32 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn Med utgangspunkt i det definerte AustevollBområdet har vi ved hjelp av AISBdata talt antallinnfarteriløpetav2010.totaltfinnervi innfarter til området. Vi vet at AISBdataene er ufullstendige. Fiskefartøyer under 15 meter, lasteskip under 300 bruttotonn og fritidsfartøy er ikke pliktige til å være utstyrt med AISBsender. Det innebærer at vår statistikk er mangelfull, da flere mindre fiskefartøyer, lasteskip og fritidsfartøy ikke er inkludert i datagrunnlaget. Vi mangler imidlertid empirisk belegg foråanslåhvormangefartøydettekanutgjøre. 6 Av de innfartene ble om lag 36 prosent ( innfarter) gjennomført av passasjerskip, 25 prosent av stykkgodsskip, 12 prosent av ukjent fartøyskategori, 7 prosentavfiskefartøyerog5prosentavandreservicefartøyer. Figur.3.9. Fartøytrafikk.i.det.definerte.AustevollQområdet. Kilde:AISBonline,bearbeidetavVistaAnalyseAS ViønskeråkvantifisereantallinnfartersommedkanhanytteavAustevollfiskerihavn somnødbogliggehavnutoverdenprimæremålgruppenhavfiskeflåtenmedtilhørighet 6 Foråkunnebaserejusteringenpåempirierviavhengigeavåhaengodkildepådettotaleomfangetforhverav fartøyskategoriene. Det er tilfelle for fiskefartøy, som alle er registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister. FritidsbåterkanmeldesinntilSmåbåtregisteret,mensideninnmeldingenerfrivilligvilikkeregisteretgiossdet totaleomfangetavfritidsbåter.viharhellerikkefunnetfremtilenkildesominneholderdettotaleomfangetav øvrige fartøyer under 300 bruttotonn. Med utgangspunkt i dette kan vi i prinsippet bare korrigere for mindre fiskefartøyer.sidenfiskerihavntilbudetformindrefiskefartøyerikkeerfulltutnyttet,sefigur3.7,harvivalgtåikke gjøredette. VistaAnalyseAS 32

33 SamfunnsøkonomiskanalyseavAustevollfiskerihavn til Austevoll, ettersom dagens behov for havfiskeflåten med tilhørighet til kommunen alleredeerkartlagt,seavsnitt3.3. HavfiskefartøyenemedtilhørighettilAustevollstofor401avde2.083innfartenesom varfiskefartøyi2010,tilsvarendeomlag19prosentavdennegruppen.videreercirka1 prosentgjennomførtavkystfiskeflåteniaustevoll.deøvrige80prosentenefordelerseg mellom andre norske havfiskefartøyer (65 prosent), norske kystfiskefartøyer (11 prosent)ogutenlandskefiskefartøyer(4prosent). 7 Isamtalermedlokaleinformanterkommerdetfrematpassasjerskipirutetrafikk(som utgjør10.485eller36prosentavalleinnfartertilaustevollbområdeti2010)troligiliten gradvilbenyttesegavaustevollfiskerihavnsomnødbogliggehavn.bådefordideistor grad opererer innaskjærs øst og nord for kommunen og at dagens ruter går et stykke unnasalthella.deterspesieltforderutegåendepassasjerskipenesomdeterliteaktuelt åbrukeaustevollfiskerihavn.viharidentifisertderutegåendefartøyeneogtilsammen står disse for innfarter, eller 96 prosent av alle passasjerskipinnfarter, til området,setabell3.5. Tabell.3.5. Registrerte. innfarter. av. passasjerskip. i. rutegående. trafikk. til. AustevollQ området.i Fartøynavn Rute InnfartertilAustevoll RENNESOY FergesambandmellomAustevollogBergen 2600 SVEIO FergesambandmellomAustevollogFitjar 1395 TEISTEN HurtigbåtrutemellomAustevollogBergen 1143 BERGENSFJORD FergesambandE39mellomOsogFitjar 1127 FANAFJORD FergesambandE39mellomOsogFitjar 850 TYRVING HurtigbåtrutemellomStavangerogBergen 619 RAUNEFJORD FergesambandE39mellomOsogFitjar 590 VIKINGEN FergesambandmellomAustevollogBergen 474 STORD FergesambandmellomAustevollogBergen 401 TIDEADMIRAL HurtigbåtrutemellomStavangerogBergen 321 TIDEBRIS HurtigbåtrutemellomStavangerogBergen 193 MAANDOLPHIN HurtigbåtrutemellomStavangerogBergen 127 TRANEN HurtigbåtrutemellomAustevollogBergen 103 JONDAL FergesambandmellomAustevollogBergen* 68 SNARVEIEN HurtigbåtrutemellomAskøyogBergen 36 VINGTOR HurtigbåtrutemellomStavangerogBergen 33 SUM *Passasjerfergen Jondalen går opprinnelig i drift mellom KinsarvikBUtneBKvanndal som er utenfor det definerteaustevollbområdet,viharikkeklartåidentifiserehvorforfergenharregistrert68innfartertil området. Kilde:AISBonlineognettsøk,bearbeidetavVistaAnalyseAS 7 Norskekystfiskefartøyererherdefinertsomnorskregistrertefiskefartøyermedenlengdeunder25meter. VistaAnalyseAS 33

Opplæringskurs i KVIRK

Opplæringskurs i KVIRK Opplæringskurs i KVIRK Gardermoen mandag den 28. og 29. januar 2013 Simen Pedersen og Nic Heldal www.vista-analyse.no Agenda dag 2 09:00-11:00 Gruppeoppgave (grupper på 2) farledstiltak 11:00-11:30 Gjennomgang

Detaljer

RAPPORT. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo og utdyping ved Myre fiskerihavn 2012/20. Simen Pedersen, Henning Wahlquist og Karin Ibenholt

RAPPORT. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo og utdyping ved Myre fiskerihavn 2012/20. Simen Pedersen, Henning Wahlquist og Karin Ibenholt RAPPORT 2012/20 Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo og utdyping ved Myre fiskerihavn Simen Pedersen, Henning Wahlquist og Karin Ibenholt Utarbeidet for Kystverket Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer

Detaljer

Stad skipstunnel et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt

Stad skipstunnel et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt Stad skipstunnel et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt Oslo, 13 juni 2012 Håkon Raabe Siv.øk., Dr.ing. SINTEF Bedriftsutvikling AS Stad skipstunnel Investeringskostnad ca. 1,6 mrd. Le Rove Tunnel, Marseilles-Marignane,

Detaljer

RAPPORT 2014/42. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og nye moloer i Kalvåg fiskerihavn. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2014/42. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og nye moloer i Kalvåg fiskerihavn. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2014/42 Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og nye moloer i Kalvåg fiskerihavn Simen Pedersen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/42 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk

Detaljer

RAPPORT 2013/22. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og avkorting av molo i Sommarøy fiskerihavn. Simen Pedersen og Kristin Magnussen

RAPPORT 2013/22. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og avkorting av molo i Sommarøy fiskerihavn. Simen Pedersen og Kristin Magnussen RAPPORT 2013/22 Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og avkorting av molo i Sommarøy fiskerihavn Simen Pedersen og Kristin Magnussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/22 Rapporttittel

Detaljer

RAPPORT 2015/23. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring ved Åmnøy og i Stabbsundet. Kristin Magnussen, Henrik Lindhjem og Simen Pedersen

RAPPORT 2015/23. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring ved Åmnøy og i Stabbsundet. Kristin Magnussen, Henrik Lindhjem og Simen Pedersen RAPPORT 2015/23 Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring ved Åmnøy og i Stabbsundet Kristin Magnussen, Henrik Lindhjem og Simen Pedersen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2015/23 Rapporttittel

Detaljer

RAPPORT. Håndbok - Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.0 2013/17. Simen Pedersen og Kristin Magnussen

RAPPORT. Håndbok - Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.0 2013/17. Simen Pedersen og Kristin Magnussen RAPPORT 2013/17 Håndbok - Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.0 Simen Pedersen og Kristin Magnussen Håndbok Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.0 Dokumentdetaljer

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

RAPPORT 2014/45. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Mehamn fiskerihavn. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2014/45. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Mehamn fiskerihavn. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2014/45 Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Mehamn fiskerihavn Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/45 Rapporttittel

Detaljer

RAPPORT 2013/21. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Båtsfjord fiskerihavn. Simen Pedersen og Kristin Magnussen

RAPPORT 2013/21. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Båtsfjord fiskerihavn. Simen Pedersen og Kristin Magnussen RAPPORT 2013/21 Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Båtsfjord fiskerihavn Simen Pedersen og Kristin Magnussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/21 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk

Detaljer

KS1 Stad skipstunnel- Samfunnsøkonomisk analyse

KS1 Stad skipstunnel- Samfunnsøkonomisk analyse Vedlegg 4 KS1 Stad skipstunnel- Samfunnsøkonomisk analyse Utarbeidet for Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet 13. mars 2012 Innhold SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 1 1 INNLEDNING... 4 1.1

Detaljer

RAPPORT 2015/29. Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune. Vivian A. Dyb og Simen Pedersen

RAPPORT 2015/29. Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune. Vivian A. Dyb og Simen Pedersen RAPPORT 2015/29 Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune Vivian A. Dyb og Simen Pedersen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2015/29 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse

Detaljer

R-109/14 13/5240-27 30.04.2014. Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv.

R-109/14 13/5240-27 30.04.2014. Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-109/14 13/5240-27 30.04.2014 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv. 1. Rundskrivets innhold

Detaljer

RAPPORT 2015/34. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av Kalvøysundet, nordre innseiling Ålesund. Sofie Waage Skjeflo og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2015/34. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av Kalvøysundet, nordre innseiling Ålesund. Sofie Waage Skjeflo og John Magne Skjelvik RAPPORT 2015/34 Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av Kalvøysundet, nordre innseiling Ålesund Sofie Waage Skjeflo og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2015/34

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

RAPPORT 2015/16. Håndbok - Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.06. Simen Pedersen og Kristin Magnussen

RAPPORT 2015/16. Håndbok - Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.06. Simen Pedersen og Kristin Magnussen RAPPORT 2015/16 Håndbok - Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.06 Simen Pedersen og Kristin Magnussen Håndbok Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.06 Dokumentdetaljer

Detaljer

Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av Varig tilrettelagt arbeid? Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av Varig tilrettelagt arbeid? Tallmateriale og beregninger Margrete Laland Linn Renate Sjøveian Andersen 2011 Denne teksten er en gjennomgang av tallmaterialet og

Detaljer

RAPPORT 2013/23. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping av farleden inn til Polarbase. Simen Pedersen og Kristin Magnussen

RAPPORT 2013/23. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping av farleden inn til Polarbase. Simen Pedersen og Kristin Magnussen RAPPORT 2013/23 Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping av farleden inn til Polarbase Simen Pedersen og Kristin Magnussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/23 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk

Detaljer

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen Lars Christian Stendal 02.09.14 Hanne Dybwik-Rafto 16.06.14 Oppdraget Jernbaneverket fikk 07.03.2014 i oppdrag å utarbeide KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen

Detaljer

RAPPORT 2015/06. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2015/06. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2015/06 Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2015/06 Rapporttittel

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

RAPPORT 2015/27. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av innseilingen til Ålesund havn. Sofie Waage Skjeflo og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2015/27. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av innseilingen til Ålesund havn. Sofie Waage Skjeflo og John Magne Skjelvik RAPPORT 2015/27 Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av innseilingen til Ålesund havn Sofie Waage Skjeflo og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2015/27 Rapporttittel

Detaljer

RAPPORT 2015/39. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kiberg fiskerihavn. Karin Ibenholt, Annegrete Bruvoll og Simen Pedersen

RAPPORT 2015/39. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kiberg fiskerihavn. Karin Ibenholt, Annegrete Bruvoll og Simen Pedersen RAPPORT 2015/39 Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kiberg fiskerihavn Karin Ibenholt, Annegrete Bruvoll og Simen Pedersen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2015/39 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk

Detaljer

RAPPORT 2015/47. Samfunnsøkonomisk analyse av flytting av molo og utdyping i Engenes fiskerihavn

RAPPORT 2015/47. Samfunnsøkonomisk analyse av flytting av molo og utdyping i Engenes fiskerihavn RAPPORT 2015/47 Samfunnsøkonomisk analyse av flytting av molo og utdyping i Engenes fiskerihavn Simen Pedersen, Pernille Parmer og Magnus Aagaard Skeie Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer

Detaljer

Nyttekostnadsanalyse av høyhastighetstog

Nyttekostnadsanalyse av høyhastighetstog Nyttekostnadsanalyse av høyhastighetstog Presentasjon på Samferdselsdepartementets seminar om høyhastighetstog 27. november, 2008 Karin Ibenholt Agenda Nyttekostnadsanalyser i Norge og Tyskland Våre beregninger

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes

Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes Disposisjon Sesongsvingninger Endring av kvoteåret Andre tiltak Omsetningssystemer Sesongsvingninger Torsk N62 Leveranser fra norske fartøy 25000 20000

Detaljer

RAPPORT 2015/48. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Andenes havn. Simen Pedersen og Annegrete Bruvoll

RAPPORT 2015/48. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Andenes havn. Simen Pedersen og Annegrete Bruvoll RAPPORT 2015/48 Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Andenes havn Simen Pedersen og Annegrete Bruvoll Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2015/48 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser. vista-analyse.no

Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser. vista-analyse.no Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser Bakgrunn Prosjekt: Metodeutvikling for nytte-kostnadsanalyser av nasjonale databaser, med utprøving på nasjonal

Detaljer

Kystverket Delrapport 1

Kystverket Delrapport 1 Delrapport Som en del av bestillingen har Samferdselsdepartementet bedt Kystverket om å bearbeide prosjektets mål og krav med det formål å oppnå tilfredsstillende sammenheng og konsistens mellom disse.

Detaljer

Stad skipstunnel - en økonomisk og samfunnsmessig gevinst

Stad skipstunnel - en økonomisk og samfunnsmessig gevinst Stad skipstunnel - en økonomisk og samfunnsmessig gevinst Randi P. Humborstad Daglig leder i Nordfjord Vekst og prosjektleder for Stad skipstunnel Transport- og logistikkmessa på Gardermoen 19.10.2015

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral

Vardø sjøtrafikksentral Dato frigitt: 214-3-11 Årsrapport 213 for petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, utskipning Melkøya og nordøstpassasjen. ÅRSRAPPORT 213 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning Denne

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 11.1 Årlige innbetalinger 600 000 - utbetalinger til variable kostnader 350 000 - utbetalinger til betalbare faste kostnader 50 000 Årlig innbetalingsoverskudd

Detaljer

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Produksjonsop+malisering Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Midt- Norsk Havbruk Fra Osen i S- Tr.lag 0l Nordlandsgrensa Alle ledd i verdikjeden Fra rogn 0l marked Midt- Norsk

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Var det alt? Samfunnsøkonomiske beregninger av jernbanetiltak under norske forhold

Var det alt? Samfunnsøkonomiske beregninger av jernbanetiltak under norske forhold Var det alt? Samfunnsøkonomiske beregninger av jernbanetiltak under norske forhold Innlegg ved Baneseminaret, Multiconsult 27. januar 2016 Harald Minken, Transportøkonomisk institutt Ved alle større tiltak

Detaljer

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Effs årsrapport Hytter ved sjøen Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Oppsummering 2012 I 2012 ble det solgt 1 376 fritidsboliger ved sjøen

Detaljer

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering Sertifikatkraft og skatt - oppdatering På oppdrag fra Energi Norge mai 2014 THEMA Rapport 2014-26 - Sammendrag SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I denne rapporten analyserer vi hvordan fordelingen av sertifikatkraft

Detaljer

Stad skipstunnel- verdens første skipstunnel!

Stad skipstunnel- verdens første skipstunnel! Stad skipstunnel- verdens første skipstunnel! Le Rove tunnelen Stad skipstunnel-verdens første skipstunnel! Mindre tunnel for båt- Og lektertrafikk I sør-frankrike, ved Marseille Bygget i 1916 7 km lang,

Detaljer

Investering i veg og bane for framtidas behov: InterCity som case for nytteberegninger

Investering i veg og bane for framtidas behov: InterCity som case for nytteberegninger Investering i veg og bane for framtidas behov: InterCity som case for nytteberegninger Arbeidsgiverforeningen Spekter ble etablert i 1993. Spekter er i dag en av Norges ledende arbeidsgiverforeninger med

Detaljer

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland Sammendrag: Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland TØI rapport 1192/2012 Forfatter(e): Viggo Jean-Hansen Oslo 2012, 49 sider Vi har gjennomført en nyttekostnadsanalyse av ny infrastruktur

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

RAPPORT 2015/31. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kjøllefjord fiskerihavn. Simen Pedersen og Petter Lindgren

RAPPORT 2015/31. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kjøllefjord fiskerihavn. Simen Pedersen og Petter Lindgren RAPPORT 2015/31 Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kjøllefjord fiskerihavn Simen Pedersen og Petter Lindgren Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2015/31 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk

Detaljer

Fiskeridirektoratet, Utviklingsseksjonen v/ Dagfinn Lilleng 2.3.2011 Innspill til Sysselmannens arbeid med forvaltningsplaner for verneområdene

Fiskeridirektoratet, Utviklingsseksjonen v/ Dagfinn Lilleng 2.3.2011 Innspill til Sysselmannens arbeid med forvaltningsplaner for verneområdene Fiskeridirektoratet, Utviklingsseksjonen v/ Dagfinn Lilleng 2.3.2011 Innspill til Sysselmannens arbeid med forvaltningsplaner for verneområdene Fisket ved Svalbard i dag og videre frem i tid Kartet under

Detaljer

Kostnader ved kraftig nedbør. Nyttekostnadsmetode for overvannstiltak. Kongsberg 15. desember 2015 Hanne Samstad, COWI. Foto: Olav Fergus Kvalnes

Kostnader ved kraftig nedbør. Nyttekostnadsmetode for overvannstiltak. Kongsberg 15. desember 2015 Hanne Samstad, COWI. Foto: Olav Fergus Kvalnes Kostnader ved kraftig nedbør & Nyttekostnadsmetode for overvannstiltak Kongsberg 15. desember 2015 Hanne Samstad, COWI Foto: Olav Fergus Kvalnes 1 Innhold 1. Kostnader ved kraftig nedbør Kartlegging av

Detaljer

Nytte- kostnadsvurdering av ITS løsninger

Nytte- kostnadsvurdering av ITS løsninger Nytte- kostnadsvurdering av ITS løsninger Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet Kursdagene 2010, NTNU 6. januar, 2010 1 Hvorfor ITS? Intelligente transportsystemer (ITS) kan benyttes til å realisere

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMISKE VIRKNINGER AV SAMFERDSELSINVESTERINGER

SAMFUNNSØKONOMISKE VIRKNINGER AV SAMFERDSELSINVESTERINGER SAMFUNNSØKONOMISKE VIRKNINGER AV SAMFERDSELSINVESTERINGER ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Sammendrag Del A: Mernytte av samferdselsprosjekter Del

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 25 21. juni 2002 Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FNL: levert fra slakteri. NSL: FCA Oslo) Uke Kilde 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning 1 UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning http://www.utmark.org 1/2007 Skriv ut html-fil / Print html-file Last ned pdf-fil / Download pdf-file Fritidsboliger og villreinens leveområde i Rondane Hans

Detaljer

Er det god samfunnsøkonomi i å forebygge arbeidsulykker? Rådgiver Nils Henning Anderssen Direktoratet for arbeidstilsynet 24.10.

Er det god samfunnsøkonomi i å forebygge arbeidsulykker? Rådgiver Nils Henning Anderssen Direktoratet for arbeidstilsynet 24.10. Er det god samfunnsøkonomi i å forebygge arbeidsulykker? Rådgiver Nils Henning Anderssen Direktoratet for arbeidstilsynet 24.10.2006 Utgangspunkt hvorfor samfunnsøkonomiske vurderinger av forebygging?

Detaljer

Slipp oss til - ungdom inn i landbruket! Bente Lorentzen og Dagny Warner Ullensvang 17.november 2012

Slipp oss til - ungdom inn i landbruket! Bente Lorentzen og Dagny Warner Ullensvang 17.november 2012 Slipp oss til - ungdom inn i landbruket! Bente Lorentzen og Dagny Warner Ullensvang 17.november 2012 3 spørsmål: Hva er Slipp oss til - ungdom inn i landbruket? Hvorfor står mange gardsbruk ubebodde? Hvordan

Detaljer

Vardø trafikksentral NOR VTS

Vardø trafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 013-11-19 Vardø trafikksentral Petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, Melkøya og Nordøstpassasjen oktober 013 Oljetransporter langs kysten i nord, oktober 013 Innledning Trafikksentralen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer Trude Helen Westerberg RAPPORT Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging

Detaljer

RAPPORT 2015/13. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund. Simen Pedersen, Thomas Myhrvold-Hanssen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2015/13. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund. Simen Pedersen, Thomas Myhrvold-Hanssen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2015/13 Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund Simen Pedersen, Thomas Myhrvold-Hanssen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2015/13

Detaljer

F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN

F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN F O R U T V I K L I N G AV LEVERANDØRINDUSTRIEN NORSK/SVENSK ELSERTIFIKAT-MARKED 01.01.2012 31.12.2020 26,4 26,4 TWh skal på nett innen TWh utgangen av 2020 13-14 drøyt halvparten av dette forventes å

Detaljer

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013

Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Effs årsrapport Fritidsboliger på fjellet Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Januar 2013 Oppsummering 2012, fritidsboliger på fjellet I 2012 ble

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 21 Forord Sandefjord kommune gir for første gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Nyttekostnadsanalyse av å bedre seilingsleden gjennom Brevikstrømmen i Grenland havn

Nyttekostnadsanalyse av å bedre seilingsleden gjennom Brevikstrømmen i Grenland havn Sammendrag: TØI notat 1185/2000 Forfatter: Viggo Jean-Hansen Oslo 2000, 15 sider Nyttekostnadsanalyse av å bedre seilingsleden Transportøkonomisk institutt (TØI) er av Grenland Havnevesen blitt bedt om

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29. 06.2010 Saksnummer: 2010126433 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Teatersalen, Prøvesalen, Week Numbers

Teatersalen, Prøvesalen, Week Numbers mar 2015 (Oslo) 23 24 25 26 27 28 1 TeaterNova/Simone/Prøver dagtid Anton og Henrik prøver Uke 9 i 2015 Kim Fairchild 2 3 4 5 6 7 8 Anton og Henrik prøver Anton og Henrik forestilling. Uke 10 i 2015 9

Detaljer

Hvordan kan fastlandsøkonomien

Hvordan kan fastlandsøkonomien Hvordan kan fastlandsøkonomien overleve? Temaseminar, 10. april 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Utvikling i industribransjene - brutto driftsmargin Brutto driftsresultat/ produksjonsverdi

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen 1 Innledning I dette studie er mål å knytte sammen relevant kunnskap

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 Velkommen til 2014 Arrangeres for niende gang sammen med DNB Presenterer årlig undersøkelse om helsetilstanden Totalt 21 selskaper presenterer seg 5 selskaper legger frem

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

Gryllefjord havn/molo

Gryllefjord havn/molo Gryllefjord havn/molo Ett eksempel på godt samarbeid Fred Ove Flakstad Ordfører i kommune Hvor i Norge er vi? - Troms Fylke - Senja - kommune - Gryllefjord Historikk og status - Lokalt har man arbeidet

Detaljer

Effektiv KU-metode. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Effektiv KU-metode. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 Effektiv KU-metode Lars Syrstad, Rambøll Norge AS HVA BETYR ORDET KONSEKVENS?? 2 Følge Resultat Virkning Tap/skade EFFEKTIV KONSEKVENSUTREDNING 3 Hva er planen - er det krav til KU? Hva er metode? Standard

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Tilførsels- og markedssituasjonen for hvitfisk og pelagisk fisk

Tilførsels- og markedssituasjonen for hvitfisk og pelagisk fisk Tilførsels- og markedssituasjonen for hvitfisk og pelagisk fisk AALESUNDS REDERIFORENINGS 105. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, FREDAG 9. DESEMBER 2011 Kyrre Dale, Nordea Bank Agenda Tilførsels- og markedssituasjonen

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

hvor mye, hvordan, til hvilken pris?

hvor mye, hvordan, til hvilken pris? Statnett Er markedet presentasjon innen rekkevidde hvor mye, hvordan, til hvilken pris? Norsk fornybar energi i et klimaperspektiv Oslo 6.mai 2008 Odd Håkon Hoelsæter Konsernsjef Markeder innen rekkevidde

Detaljer

Notat 2010-020. Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder

Notat 2010-020. Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder Notat 2010-020 Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder Econ-notat nr. 2010-020, Prosjekt nr. 5ZH20141.10.12 EBO /mja, HHA 7. januar 2010 Offentlig Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder

Detaljer

Nytte Kostnads Analyse. Teoretisk grunnlag. Nytte kostnadsanalyse (NKA), definisjon: J. S. Kapittel 11

Nytte Kostnads Analyse. Teoretisk grunnlag. Nytte kostnadsanalyse (NKA), definisjon: J. S. Kapittel 11 I perioden etter at Gardermobanen sto ferdig var det en del diskusjoner vedrørende om prosjektet var verdt pengene eller ikke. Bør det legges sjøkabler, luftlinje, eller ingen av delene i Hardanger? Nytte

Detaljer

HANDLINGSPLAN med tiltaksdel

HANDLINGSPLAN med tiltaksdel HANDLINGSPLAN med tiltaksdel 2011 2012 Gamvik - Nordkyn havn KF Versjon 31.08.2011 Innhold 1 GAMVIK-NORDKYN HAVN KF... 3 2 OM PLANEN... 3 3 GAMVIK KOMMUNE... 4 4 MARITIM OG MARIN NÆRINGSSTRUKTUR... 5 4.1

Detaljer

NOU 21012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser:

NOU 21012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser: www.nhh.no 1 NOU 21012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser: Fokus på tilrådninger og virkninger for langsiktige investeringer innenfor samferdsel DFØ-seminar 12. desember 2012 Kåre P. Hagen Professor em. NHH

Detaljer

Et knutepunkt midt i Norge

Et knutepunkt midt i Norge KF Et knutepunkt midt i Norge Et knutepunkt midt i Norge Mosjøen ligger ikke bare midt på Helgeland byen ligger også midt i Norge. Foruten å være et tradisjonsrikt handelssenter på Helgeland, er Mosjøen

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

PÖYRY ER ET SELSKAP MED INFRASTRUKTUR KOMPETANSE

PÖYRY ER ET SELSKAP MED INFRASTRUKTUR KOMPETANSE PÖYRY ER ET SELSKAP MED INFRASTRUKTUR KOMPETANSE URBAN & MOBILITY Urban planning Real estate development Transport planning Rail infrastructure Road infrastructure Construction management Building design

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Fiskeriinteressene i planområdet

Fiskeriinteressene i planområdet Fiskeriinteressene i planområdet Ola Midttun Leirvik, 18.03.2015 Planområdet: kjerneområde for kystfiske i Hordaland Hjemmehørende fiskeflåte og antall fiskere i planområdet Kommune Fiskebåter inntil 20m

Detaljer

NOU 2012:16 Tilrådinger av spesiell betydning for klima- og miljøtiltak. DFØ-seminar 12. desember 2012 Brita Bye Statistisk sentralbyrå

NOU 2012:16 Tilrådinger av spesiell betydning for klima- og miljøtiltak. DFØ-seminar 12. desember 2012 Brita Bye Statistisk sentralbyrå NOU 2012:16 Tilrådinger av spesiell betydning for klima- og miljøtiltak DFØ-seminar 12. desember 2012 Brita Bye Statistisk sentralbyrå Prinsipper for verdsetting Nytte- og kostnadseffekter verdsettes i

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

RAPPORT. Samfunnsøkonomisk analyse av Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss 2014/39. Karin Ibenholt, Vibeke Wøien Hansen, Henning Wahlquist

RAPPORT. Samfunnsøkonomisk analyse av Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss 2014/39. Karin Ibenholt, Vibeke Wøien Hansen, Henning Wahlquist RAPPORT 2014/39 Samfunnsøkonomisk analyse av Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss Karin Ibenholt, Vibeke Wøien Hansen, Henning Wahlquist Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20116 SamfunnsøkonomiskanalyseavRingeriksbanenogE16Skaret9Hønefoss

Detaljer

I forbindelse med dette prosjektet er det samlet inn en rekke kartdata. Oversikt over kilder og kvalitet på dataene er gitt i tabell 1.

I forbindelse med dette prosjektet er det samlet inn en rekke kartdata. Oversikt over kilder og kvalitet på dataene er gitt i tabell 1. Vedlegg innsamlede kartdata Innsamlede kartdata I forbindelse med dette prosjektet er det samlet inn en rekke kartdata. Oversikt over kilder og kvalitet på dataene er gitt i tabell 1. Sammenstilling av

Detaljer

Historikk cruise i Nordfjord

Historikk cruise i Nordfjord Nordfjord Havn IKS Kontoradresse Måløy, Vågsøy kommune Eigarkommunar: Vågsøy (48%), Selje (13%), Eid (13%), Gloppen (13%) og Stryn (13%). Oppretta 01. januar 2002. Hovudaktivitetar i hamnedistriktet rangert

Detaljer

B e s k r i v e l s e o g l a n d s k a p s v u r d e r i n g e r a v a l t e r n a t i v t f o r s l a g

B e s k r i v e l s e o g l a n d s k a p s v u r d e r i n g e r a v a l t e r n a t i v t f o r s l a g Hamar seilforening Hamar båtforening FORSLAG TIL UTVIDELSE AV SMÅBÅTHAVN PÅ TJUVHOLMEN, HAMAR B e s k r i v e l s e o g l a n d s k a p s v u r d e r i n g e r a v a l t e r n a t i v t f o r s l a g I

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Nytte- kostnadsanalyse. Steinar Strøm, Universitetet i Torino 9.12. 2010

Nytte- kostnadsanalyse. Steinar Strøm, Universitetet i Torino 9.12. 2010 Nytte- kostnadsanalyse Steinar Strøm, Universitetet i Torino 9.12. 2010 Anvendt på diskrete/kontinuerlige valg Investeringer i samferdsel, høyhastighetstog Refusjon av utgifter til legemidler, sykehusbudsjett

Detaljer