Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH)"

Transkript

1 Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Revisjonsdato: 8-Aug-2011 Versjonsnummer: 2 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn:/betegnelse Dow Corning Xiameter PMX 200/100 cs silicone fluid Produkt-nr. Stoff-navn Dow Corning Xiameter PMX 200/100 cs silicone fluid CAS-nr EU-identifikationsnummer REACH registreringsnr. Not yet communicated down the supply chain. Andre betegnelser 1.2 Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot Identifiserte relevante bruksmåter for laboratorier og kjemisk produksjon. 1.3 Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet leverandør (produsent/importør/etterordnet bruker/forhandler) VWR International AS Gate Haavard Martinsens vei 30 Postnummer/Sted 0978 Oslo Land Norge Telefon Telefax E-post (kompetent person) 1.4 Nødnummer Telefon (+47) (Giftinformasjonen) 2. Farlige egenskaper 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Plassering etter direktiv 67/548/EØS eller 1999/45/EF 1-11

2 2.2 Kjennetegnselementer Kjennetegn ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Farepiktogrammer: Signalord Hensvisniger om fare Sikkerhetsanvisninger Merking (67/548/EEC eller 1999/45/EU) Faresymboler: R-settninger Sikkerhets-setning S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Ved kontakt med øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. 2.3 Andre farer ingen 3. Opplysninger om innhold sammensettning Formel: Molarmasse: CAS-nr EU-nummer EU-identifikationsnummer 4. Første hjelp 4.1 Generell informasjon I alle tvilstilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege. Ved bevisstløshet: bring personen i stabil liggestilling på siden og lege. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper. Bytt tilsølt, gjennomvåt bekledning. Impliser 2-11

3 være uten tilsyn. 4.2 Etter innånding Personen føres ut i frisk luft og holdes varm og i ro. Ved pusteproblemer eller pustestans begynn kunstig ånderett. Oppsøk lege ved irritasjon av luftveiene. 4.3 Ved hudkontakt Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Ta av tilsmussede eller kontaminerte klær umiddelbart. ved hudreaksjoner oppsøk lege 4.4 Etter øyekontakt Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege. Beskytt det uskadde øyet. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 4.5 Etter svelging Ved svelging skylles munnen med mye vann (dersom personen er ved bevissthet) og medisinsk hjelp søkes umiddelbart. Gi ikke mat eller drikke. Forhindere oppkast. 4.6 Selvbeskyttelse for førstehjelper Førstehjelp: bruk verneutstyr! 4.7 Informasjon til legen. Symptomer Faretype Behandling 5. Forhandsregler ved brann 5.1 Egnet løsemiddel Produktet i seg selv brenner ikke. Tilpass slokningstiltak til omgivelsene. 5.2 Av sikkerhetsmessige årsaker uegnet som slukningsmiddel. ingen begrensning. 5.3 Spesielle farer med stoffet eller blandingen Ved brann kan oppstå: Pyrolyseprodukt(er), toksisk 5.4 Anvsining for brannslukking IKKE bekjemp brannen når den når eksplosive varer. Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes. 3-11

4 5.5 Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender Ikke la slukkevannet havne i avløpet, jorden eller vassdrag. Ikke pust inn eksplosjons- og branngasser. 6. Forholdsregler ved uforutsatt utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Unngå innånding av gass/damp/sprøytetåke. 6.2 Miljøbeskyttelsestiltak Må ikke komme i kloaksystemet eller i vassdrag. 6.3 Metoder og materialer for oppbevaring og rengjøring Samles sammen i egnede, lukkede beholder og avfallshåndteres. 6.4 Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender 7. Håndtering og lagring 7.1 Beskyttelsestiltak for sikker håndtering Alle arbeidsoperasjoner skal prinsipielt gjøres slik at det så lite som mulig: Innånding av damp eller spray Innånding av støv/partikler Hudkontakt Øyekontakt. Bruk personlig beskyttelsesutrustning. (se kapittel 8). 7.2 Betingelser for sikker lagring med henblikk på inkompabiliteter Lagertemperatur Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Lagres kjølig og tørt. 7.3 Spesifikk sluttbruk 8. Begrensning og overvåkning av ekposisjonen/ Personlig beskyttelsesutrustning 8.1 Kontrollparametre Inneholder ingen stoffer i mengder over konsentrasjonsgrensen som er nedfelt i arbeidsplassgrenseverdien. 8.2 Egnede tekniske styringskontrollmekanismer 4-11

5 Tekniske tiltak og bruken av egnet arbeidsmåte er viktigere enn bruken av personlig verneutstyr. Ved åpen omgang/håndtering må man bruke anretning med lokalt avsug. 8.3 Personlig beskyttelsesutrustning Bruk egnede verneklær Øye-/ansiktsbeskyttelse Vernebriller med sidebeskyttelse DIN-/EN-standard: DIN EN Hudvern Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernhansker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer. Anbefalte hanskefabrikat DIN-/EN-standard: DIN EN 374 Ved planlagt gjenbruk av hanskene må man rengjøre dem før man tar dem av, og oppbevare dem ved god ventilasjon. Ved nylig håndkontakt Egnet material: Tykkelse på hanskematerialet Penetrasjonstid (maksimal varighet) Ved hyppig hudkontakt Egnet material: Tykkelse på hanskematerialet Penetrasjonstid (maksimal varighet) Vernebekledning Det er nødvendig å beskytte seg mot umiddelbar hudkontakt ved å bruke kroppsbeskyttelse i tillegg til vanlige arbeidsklær Pustebeskyttelse Pustemaske er nødvendig ved: Aerosol- eller tåkedannelse. Egnet åndedrettsvern: Egnet material: 8.4 Ytterligere informasjon For pausene og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Unngå kontakt med huden og øynene. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Øyendusjene er klargjort og plasseringen av dem er tydelig avmerket. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon om de grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskapene a) Utseende Form 5-11

6 Farge b) Lukt c) Lukte grense Sikkerhetsrelevante data d) ph-verdi e) Smeltepunkt/Frysepunkt f) Kokepunkt g) Brannpunkt 321 C (closed cup) h) Fordampingshastighet i) Antennelighet (fast, gassformet) j) Eksplosjonsgrenser (UEG, OEG) Nedre eksplosjonsgrense (Vol%) Ovre eksplosjonsgrense (Vol%) k) Damptrykk l) Damptetthet m) Relativ densitet 0,965 g/cm³ (20 C) n) Oppløslighet Opløslighet i vann (g/l) ved/hos C: Oppløselig (g/l) i o) Fordelingskoeffisient: n-octanol/vann p) Selvantennelsestemperatur q) Spaltningstemperatur r) Viskositet Kinetisk viskositet 100 cst (25 C) Dynamisk viskositet s) Eksplosive egenskaper t) Oksiderende egenskaper 9.2 Ovrige opplysninger Bulktetthet brytningsindeks Dissosiasjonskonstant Overflatespenning Henry-Konstante 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet 10.2 Kjemisk stabilitet 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner 10.4 Omstendigheter som bør ungås. 6-11

7 10.5 Inkompatible materialer 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter 10.7 Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender 11. Opplysninger om toxologie 11.1 Informasjon om toksiologiske effekter Akutt virkning Akut oral toksitet Virkedosering bemerkning kilde Akutt hudtoksisitet Virkedosering bemerkning kilde Akutt inhaleringstoksisitet Virkedosering bemerkning kilde Irritasjon og etsevirkning I første rekke hudirriterende Resultat Øyeirritasjon 7-11

8 Resultat Irritasjon av luftveiene Resultat sensibilisering Ved hudkontakt Etter innånding Ikke sensibiliserende. Ikke sensibiliserende. Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) uten betydning Spesifisk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering) uten betydning CMR-virkninger ( kreftfremkallende, arvestoffforandrende og forplantningstruende virkning) Cancerogenitet Ingen indikasjon på karsinogene effekter på mennesker. Mutagenitet i kimcellene/gentoksitet Ingen henvisninger til kimcellemutagenitet hos mennesker finnes. Reproduksjonstoksisitet Ingen henvisninger til reproduksjonstoksisitet hos mennesker finnes. Innåndingsfare uten betydning 11.2 Andre skadelige følger 11.3 Ytterligere informasjon 8-11

9 12. Miljøbetinget informasjon 12.1 Okotoxiske virkninger Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet Kronisk (langsiktig) fisketoksisitet Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet Kronisk (langsiktig) daphnitoksitet Akutt (kortsiktig) algetoksitet Kronisk (langsiktig) algetoksitet 12.2 Opplysning om eliminering 12.3 Bioakkumulasjonspotensial o) Fordelingskoeffisient: n-octanol/vann 12.4 Mobilitet i grunnen 12.5 Resultat av undersøkelsen av PBT-egenskapene 9-11

10 12.6 Andre skadelige følger 13. Opplysninger om Destruksion Avfallshåndteringsmetoder Avfallshändtering / Produkt Dispose of waste according to applicable local, state, and federal regulations. Avfallnøkkel produkt Avfallshändtering / Emballasje Fjern i samsvar med lokale myndigheters bestemmelser Ytterligere informasjon 14. Opplysninger om transport 14.1 Vejtransport (ADR/RID) Ingen farlig gods i.n.t. transportbestemelsene Sjøfart (IMDG) Ingen farlig gods i.n.t. transportbestemelsene Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) Ingen farlig gods i.n.t. transportbestemelsene Ytterligere informasjon 15. Rettsforskrifter 15.1 Forskrifter om sikkerhet, helse og miljø/spesifikke regler for stoffet eller blandingen Vannfare-klasse (WGK) 15.2 Stoffsikkerhetsbedømmelse 10-11

11 16. Ovrige opplysninger 16.1 Ordlyd i R-, H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst) 16.2 Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender Endringsindikasjoner generell oppdatering Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) revidert 30.09.2013 (N) Versjon 1.1 WSW SC L0

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) revidert 30.09.2013 (N) Versjon 1.1 WSW SC L0 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det 1.2 advares mot

Detaljer

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper Side : 1 / 20 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Produktkode : 1276 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller

Detaljer

: METFORMIN IMPURITY F CRS

: METFORMIN IMPURITY F CRS Utgivelsesdato: 28/11/2013 Redigert: 07/07/2015 Erstatter: 01/06/2015 Versjon: 1.2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

: Mildew Stain Remover

: Mildew Stain Remover Utgivelsesdato: 31-07-2014 Redigert: 31-07-2014 Erstatter: 18-11-2013 Versjon: 4.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10 Pearltec GmbH Dieselstrasse 16 86368 Gersthofen Tel: +49 (0)821 478 66 790 Fax: +49 (0)821 271 90 35 Revisjonsdato 04.2013 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Anbefalt bruksområde: Overtrykks

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 3450A Side 1 av 8 SDB-Nr. : 173204 V002.2 bearbeidet den: 05.11.2010 Trykkdato: 29.03.2011 1. Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse Produktidentifikator:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i hht. 1907/2006/EU

Sikkerhetsdatablad i hht. 1907/2006/EU 1.) Betegnelse på stoffet, hhv. på blandingen og firmaet Handelsnavn Kobberoksydul, rød Produktidentifikatorer Stoffets navn DIKOBBEROKSID REACH registreringsnr. 01-2119513794-36 Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

B&S SAE 30 Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 12/12/2012 Redigert: 12/12/2012 : Versjon: 1.0

B&S SAE 30 Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 12/12/2012 Redigert: 12/12/2012 : Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 12/12/2012 Redigert: 12/12/2012 : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blandinger Produkt.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad BRO-CURE RTU

Sikkerhetsdatablad BRO-CURE RTU Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 3

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 3 Side : 1 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 5W-30 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet

Detaljer

: AZITHROMYCIN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: AZITHROMYCIN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 12/02/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 6.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFLOOR FINISH 630 comp. B

Sikkerhetsdatablad MAPEFLOOR FINISH 630 comp. B Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto

HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto Side : 1 / 9 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode : : CRX4677 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 7070 Side 1 av 11 SDB-Nr. : 179511 V004.3 bearbeidet den: 31.05.2015 Trykkdato: 01.10.2015 Erstatter versjon fra: 25.03.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Margin Bond

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Margin Bond Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante og identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, samt bruksområder som frarådes Konsentrat

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 26599-01 STABLCAL FORMAZIN STANDARD; 10 NTU

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 26599-01 STABLCAL FORMAZIN STANDARD; 10 NTU Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

Tel.: +47 23006600. Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Giftinformasjonen Directorate of Health and Social Affairs

Tel.: +47 23006600. Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Giftinformasjonen Directorate of Health and Social Affairs Utgivelsesdato: 19/05/2015 Versjon: 7.0 Redigert: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Merke Produkttype Registreringsnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer