LØSNING. Vi møter offentligheten gjennom et lekent og tillitskapende kommunikasjonsarbeid. Vi klarer slik å skape god oppmerksomhet om vår virksomhet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØSNING. Vi møter offentligheten gjennom et lekent og tillitskapende kommunikasjonsarbeid. Vi klarer slik å skape god oppmerksomhet om vår virksomhet."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 UTFORDRING Vi har et samfunnsnyttig formål og skal utføre forskningsog utviklingsoppdrag for privat og offentlig virksomhet. For å få til dette trenger vi å rekruttere de beste folkene.

3 LØSNING Vi møter offentligheten gjennom et lekent og tillitskapende kommunikasjonsarbeid. Vi klarer slik å skape god oppmerksomhet om vår virksomhet. CMR.NO

4 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS utfordring I tidlige faser av utforskning av olje- og gassfelt er det vanlig at ekspertene har flere alternative tolkninger av hvordan geologien kan se ut i og rundt reservoaret. Disse tolkningene er i stor grad mentale modeller i hodene til ekspertene. Det mangler i dag gode verktøy for å overføre og uttrykke disse mentale modellene til 3D-modeller. «Vi har prøvd å forstå hvordan geologer og geofysikere tenker, og hvordan man kan uttrykke disse tankene ved hjelp av kommunikasjonsteknikker som illustratører bruker.» Daniel Patel, forsker ved CMR Computing. løsning CMR har i samarbeid med Statoil og Universitetet i Bergen utviklet metodikk og programvare som lar geologene raskt skissere 3-dimensjonale illustrasjoner og modeller av geologiske strukturer. Når et oljeselskap skal bestemme om det vil starte leting i et nytt område, er datagrunnlaget ofte dårlig. Ekspertenes vurderinger og forståelse av geologien er avgjørende. De har gjerne flere alternative tolkninger og bruker i dag i stor grad papirskisser for å uttrykke disse. Dette gjør det vanskelig å sikre at avgjørelsene blir tatt på mest mulig korrekt grunnlag. De siste årene har en forskergruppe fra CMR Computing, Institutt for informatikk og Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen jobbet sammen i Geoillustrator-prosjektet for å utvikle data-assistert metodikk for rask og intuitiv skissering av geologiske modeller. Statoil har støttet arbeidet med fagkompetanse og økonomiske midler. I tillegg har prosjektet fått økonomisk støtte fra Petromaks-programmet til Norges forskningsråd. Bergensmiljøet er langt fremme og det første som tar tak i denne problemstillingen, sier prosjektleder Tor Langeland. En viktig forutsetning for Geoillustratorprosjektet var forskningsarbeid som ble gjort ved Technische Universität Wien (TU WIEN) innen illustrativ visualisering av medisinske data. Christopher Giertsen ved CMR var den første som tenkte: Hva med å bruke dette mot geologi? Han henvendte seg til visualiseringsgruppen ved TU WIEN, og samarbeidet startet opp. Daniel Patel, som var ansatt på CMR, dro til Wien og startet på sin doktorgrad innen illustrativ visualisering av seismiske data der.

5 5 Jens Grimsgaard er avdelingsleder for Basin Evolution ved Statoils forskningssenter i Bergen. En geolog ser for seg flere mulige måter et landskap kan ha blitt til på. Å kommunisere dette til andre er ikke like enkelt. De som klarer dette best, er gjerne de som er flinkest å tegne. Geoillustrator-prosjektet har hatt til formål å gjøre alle geologer i stand til å formidle sine ideer presist og effektivt og med en slik kvalitet at det kan benyttes i tolkning, rapporter og vitenskapelige artikler. Parallelt med dette pågikk diskusjoner med Statoil om et tverrfaglig forskningsprosjekt, og i 2009 startet Geoillustrator-prosjektet. Visjonen for prosjektet var å etablere en internasjonalt ledende forskningsgruppe med fokus på data-assistert generering av geovitenskapelige illustrasjoner. Prosjektet har vært utpreget tverrfaglig og har blant annet omfattet to doktorgradsstudenter innen informatikk og visualisering, to innen geovitenskap, samt masterstudenter. Vi har brukt en del tid på dialog og kommunikasjon, forteller Tor Langeland. Ulike faggrupper har ulike utgangspunkt og antagelser, og det tar tid å forstå hvordan andre tenker. Dette har vært et spennende aspekt ved prosjektet, sier han. Tverrfaglige prosjekt er alltid utfordrende, men vi har fått positive tilbakemeldinger om at Geoillustrator er blitt lagt merke til som et vellykket prosjekt også i dette henseende. Geoillustrator ble avsluttet i Gjennom prosjektet er det utviklet metodikk for hurtig og intuitiv skissering av geologiske modeller. Metodikken er testet og verifisert gjennom flere prototyper. Målsettingen videre er å omsette kompetanse og metodikk utviklet i dette prosjektet til et produkt som kan drastisk forbedre arbeidsprosesser hos oljeselskapene. Alle illustrasjoner er laget med programvare utviklet i prosjektet.

6 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS utfordring Forbrenning av norskprodusert olje og gass forårsaker et årlig utslipp av 500 millioner tonn CO 2. Den norske debatten om karbonfangst og lagring av CO 2 må ta utgangspunkt i hvordan Norge best kan bidra når det gjelder klimautfordringen. «Vi må begynne å snakke om hvordan Norge kan tilrettelegge for storskalalagring av CO 2 på norsk sokkel. Det er det desidert viktigste tiltaket Norge kan iverksette.» Arvid Nøttvedt, administrerende direktør ved CMR. løsning De norske forskningsmiljøene vil bidra til å utvikle den kunnskap og teknologi som må til for å sette i gang storskalalagring av CO 2 på norsk kontinentalsokkel innen Tall fra det internasjonale energibyrået IEA viser at vi er på vei mot en oppvarming av jordkloden på 3,6 grader og CO 2 er den klimagassen som bidrar mest til drivhuseffekten. Et særtrekk ved de norske CO 2 -utslippene er en høy andel utslipp fra olje- og gassvirksomhet og energikrevende industri. Fangst, transport og lagring av CO 2 (CCS) er et viktig tiltak for å motvirke temperaturøkningen, men utviklingen av CCS-prosjekter går svært sakte. Det finnes i dag ikke noe marked for CO 2 -fangst og -lagring. I Nordsjøen er det plass til å lagre store mengder CO 2 og 25 prosent av den samlete lagerkapasiteten for CO 2 i Europa er estimert å ligge her. Lagring av CO 2 i reservoarer under havbunnen vil være svært effektivt og samfunnsmessig langt mindre kontroversielt enn å lagre på land i Europa. Samtidig er CO 2 en viktig ressurs som kan anvendes til økt oljeutvinning, men mangel på CO 2 gjør at dette ikke gjøres på norsk sokkel i dag. Storskalalagring av CO 2 fra hele Europa på norsk sokkel vil muliggjøre salg av CO 2 til økt oljeutvinning. Arvid Nøttvedt mener at antall lagringsprosjekter bør reduseres drastisk, og at prosjektene heller bør oppskaleres. Tusenvis av småprosjekter blir ulønnsomt, og det vil ikke industrien bli med på. Vi må heller samle store volumer i noen få prosjekter, sier han. Sammen med Sintef-forsker Grethe Tangen er han hovedforfatter av rapporten «Large Scale Storage of CO 2 on the Norwegian shelf» (CO 2 -sentrallager). I rapporten har forskningsmiljøene som arbeider med CO 2 -lagring, samlet seg om følgende visjon: «De norske forskningsmiljøene vil bidra til å utvikle den kunnskap og teknologi som må til for å sette i gang storskalalagring av CO 2 på norsk kontinentalsokkel innen 2018.»

7 7 Grethe Tangen, seniorforsker i formasjonsfysikk ved SINTEF Petroleumsforskning. Den norske debatten rundt karbonfangst og -lagring må ta utgangspunkt i Norges kapasitet til å lagre CO 2 i en målestokk som monner i global skala, og de forretningsmulighetene som ligger i storskalalagring av CO 2 på norsk sokkel." NS 2018 Storskalalagring av CO 2 Grunnlag for verdiskaping knyttet til CO 2 lagringsoperatører og CO 2 -EOR. Rør: CO 2 til lager CO 2 til EOR CO 2 punktkilder i Nord-Europa Rapporten ble publisert i 2013 av de to forskningssentrene for miljøvennlig energi, FME BIGCCS og FME SUCCESS, sistnevnte er CMR er vertskapsinstitusjon for. Høsten 2013 bevilget Gassnova 1,8 millioner kroner til et forprosjekt som skal gå frem til våren 2014 og forberede en slik satsing. SUCCESS og BIGCCS leder forprosjektet, og en rekke forskningsaktører er samarbeidspartnere. Et samlet norsk forskningsmiljø har på oppdrag fra Gassnova vurdert muligheten for å etablere et sentrallager for CO 2 på norsk sokkel og kommet til at det er teknisk mulig. Det er en formidabel oppgave, men det er mulig, understreker Arvid Nøttvedt. Det krever imidlertid at våre politikere endrer fokus. De må ikke bare snakke om små nasjonale demonstrasjonsprosjekter for fangstteknologi som Norges eneste bidrag i kampen mot klimatrusselen. Dette er interessante prosjekter med tanke på å utvikle norsk fangstteknologi, men de bidrar lite til å redusere Norges samlete CO 2 -fotavtrykk. Vi snakker her om et virkelig kinderegg: Vi har lagerplass for CO 2, vi har kompetanse på CO 2 -lagring og vi trenger CO 2 som ressurs. Kan det bli bedre? spør Arvid Nøttvedt.

8 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS

9

10 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS utfordring Gasseksplosjoner fører til enorme skader og store ringvirkninger. De største forsikringsutbetalingene som skjer på verdensbasis, er knyttet til gasseksplosjoner på petrokjemiske anlegg. «Konsekvensene av gasseksplosjoner er viet mye oppmerksomhet, mens det har vært snakket lite om forebygging.» Kees van Wingerden, teknisk direktør GexCon. løsning GexCon leverer konsulenttjenester for å hjelpe å finne løsninger innenfor eksplosjonssikkerhet på både offshore og landbaserte anlegg. Dette inkluderer blant annet riskovurderinger og sikkerhetsanalyser, men ofte også testing av utstyr (ATEX certification). En viktig måte å forebygge på, er å utvikle og dimensjonere utstyr slik at det tåler en eksplosjon. Et eksempel på forebygging er såkalt passiv brannbeskyttelse. Passiv brannbeskyttelse må kunne motstå kreftene av en eksplosjon hvis det skal kunne beskytte utstyr mot konsekvensene av en følgebrann, forteller teknisk direktør Kees van Wingerden i GexCon. Sammen med kollegaene studerer han hvordan eksplosjoner utvikler seg på et industriområde med mye teknisk utstyr, for eksempel et petrokjemisk anlegg. Målet er å redusere sannsynligheten for at eksplosjoner oppstår, og å redusere skaden dersom eksplosjonen først skjer. På Sotra, noen mil fra kontorene på Fantoft i Bergen, har GexCon bygget opp et eget testsenter for blant annet testing av utstyr som skal benyttes i eksplosjonsfarlige områder, og utstyr som skal beskytte mot konsekvenser av eksplosjoner. I tillegg er det siden oppstart gjennomført mye forskning her, forskning som bygger opp under fundamentet og valideringen av FLACS, GexCons simuleringsverktøy for gassutslipp og eksplosjoner, forteller Brian Wilkins som er leder for testavdelingen, GexCon Laboratories. Målet er å forstå fenomenene rundt eksplosjoner. Når man forstår fenomenet, kan man for eksempel designe oljeplattformer og utstyr på tryggest mulig måte. Forsøksfeltet i Sund ble startet opp tidlig på 80-tallet, og meningen var å legge det ned noen år senere. Men så skjedde Piper

11 11 Pol Hoorelbeke, Deputy Senior Vice President HSE Total Refining & Chemicals Å jobbe med GexCon er alltid spennende fordi deres enestående og verdensledende ekspertise innen eksplosjonsmodellering leveres som en reell partner. GexCon har vært sentral i utviklingen av totals system VEMIS - et system for skadebegrensning ved konsekvensene av gass-/støveksplosjoner basert på flammehemming med solide partikler. Alpha-eksplosjonen på britisk sokkel i mennesker mistet livet da oljeplattformen eksploderte. Etter den ulykken ble man for alvor opptatt av trygghet offshore, og det ble forsket mye, forteller Brian Wilkins. Testsenteret på Sotra var kommet for å bli, og det har de siste årene blitt utvidet for å møte den økende etterspørselen. I begynnelsen var det fire personer, og det var i aktivitet i ca. tre fire måneder i løpet av året på testfeltet. Nå er det 10 ansatte i avdelingen med 6 7 involvert i aktivitet på testfeltet og aktivitet nesten året rundt, sier Wilkins. De største kundene til GexCon er de store oljeselskapene, men også leverandører til offshore-sektoren, offentlige myndigheter og andre typer industribedrifter. Omsetningen i fjor var på 12,6 millioner kroner, mer enn en dobling av omsetningen i 2011.

12 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS df df dx 1 dx 2 utfordring Petroleumsressurser er en viktig inntektskilde for mange land. Måletekniske feil av mengder og kvalitet på olje og gass kan resultere i store økonomiske usikkerheter. "Fiskalmålinger er kassaapparat for et land med petroleumsressurser. Det er derfor viktig at målefeil holdes innenfor akseptable grenser, slik at inntektene sikres og Norges velstand kan opprettholdes." Kjell-Eivind Frøysa, seniorforsker CMR Instrumentation. løsning CMR tilbyr kompetanseutvikling innen mengde- og kvalitetsmålinger av olje og gass, med tanke på teoretisk forståelse av effekter som påvirker målingene. CMR jobber med utvikling av nytt måleutstyr, nye målemetodikker og også med utvikling av standarder og dokument for beste praksis. På veien fra reservoar til forbruk passerer oljen og gassen fra norsk sokkel en rekke målinger. Produksjonsmengde, transportmengde og salgsmengde måles. I tillegg måles hvor mye gass som forårsaker utslipp av CO 2. Målingene danner grunnlag for oljeselskapenes inntekter og for statens innkreving av selskapsskatt, produksjonsavgift og CO 2 -avgift. CMR Instrumentation har i mange år utført oppdrag knyttet til måling av olje og gass, fiskalmåling og flerfasemåling, og har de siste årene også blitt ettertraktet som kurs- og kompetanseutvikler i både Norge og andre land. Kursvirksomheten startet høsten 2010, da CMR Instrumentation gikk i gang med et kurs i usikkerhetsanalyse. Usikkerhetsanalyse er et viktig tema for å dokumentere hvor godt man måler, forteller CMR-forsker Kjell-Eivind Frøysa. Et halvår etterpå opprettet CMR Instrumentation et kurs nummer to innen flerfasemåling. De to kursene er blitt holdt to til tre ganger i året. I tillegg ble det etablert et kurs nummer tre, som heter fiskal gassmåling. Det gikk første gang i november CMR Instrumentation utvikler og avholder i tillegg spesialtilpassede kurs ved behov. Basert på kursporteføljen og kompetansen ble CMR Instrumentation hyret inn til bistandsprogrammet «Olje for utvikling». Programmets målsetting er «økonomisk, sosial og miljømessig

13 13 Dag Hendrik Flølo, Leading Engineer Fiscal Metering TPD TEX FOT PT PSCM Statoil ASA Verdien av eksporterte petroleumsvarer utgjør i størrelsesorden 500 milliarder kroner per år. Nøyaktig måling er nødvendig for å kunne fordele olje og gass rettferdig mellom de ulike partnerne i de ulike felt, bestemme skatter og avgifter til det norske folk slik at kjøper og selger blir enige om mengdene som selges. Mange marginale og komplekse utbygginger gjør det stadig mer krevende å måle mengdene nøyaktig. Det er av stor betydning at det utvikles teknologi som kan måle nøyaktig under krevende forhold slik som for eksempel en flerfase strømning av olje, vann og gass. Det er også av stor betydning at partene forstår hvilken risiko de utsettes for som følge av usikkerhet ved målingene og at god forståelse av måling legges til grunn for kostnadseffektivt design av målesystemer. Teknologiutvikling er nødvendig for å kunne måle nøyaktig med rimelige og enkle målesystemer." forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser som ivaretar hensynet til kommende generasjoner». Oppdraget innbefatter kursing og rådgivning innen fiskale målinger i land i den tredje verden. I arbeidet har CMR med seg en rekke partnere. Det siste året har vi vært i Ghana og holdt kurs for myndigheter og industri. Dette blir en del av arbeidet for å få på plass et nasjonalt regelverk for utvinning av olje og gass i landet, forteller Frøysa. I slutten av mai 2013 fikk CMR Instrumentation også besøk fra Øst-Timor, hvor oppdraget var det samme som i Ghana. Rammeavtalen med Oljedirektoratet startet i 2014 og er på tre år. I første omgang er det nå aktuelt å arbeide inn mot Ghana, Sør-Sudan, Uganda og Mosambik, forteller Kjell-Eivind Frøysa blir derfor et spennende år for CMR Instrumentation med stadig nye oppdrag både nasjonalt og internasjonalt.

14 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS utfordring Hver nordmann slipper ut omlag ti tonn klimagasser hvert år. Regjeringen krever konkrete tiltak for å kutte utslippene innen Hvordan kan vi bidra til et samfunn uten forurensende utslipp samtidig som vi sikrer lønnsomhet og arbeidsplasser? I dag finnes det ikke noe hjemmemarked for fornybar energi i Norge. «Lave kraftpriser og milliardkostnader til investeringer har stoppet planene for norsk havvind, men vi bør kunne lykkes i å omgjøre stormkastene ute i Nordsjøen til nyttig energi. Om halvparten av vindressursene benyttes, kan Norge bli en storleverandør av hydrogen.» Vegard Laukhammer er salgs- og markedssjef ved CMRs datterselskap Prototech og leder arbeidet på fornybar energi i CMR. løsning Ved CMR forskes det blant annet på løsninger som gjør at hydrogen som drivstoff til biler, busser og båter kan produseres fra havvind i Nordsjøen. CMR-selskapet Prototech rundet 25 år i 2013 og er mer entusiastisk over mulighetene for bærekraftige energiløsninger enn noen gang. Selskapet jobber for å utvikle morgendagens løsninger, og spesielt har det vært fokusert på utvikling av brenselceller til ulike anvendelsesområder. Nå vil Prototech ta brenselcelleteknologien et skritt videre. Offshore vind i kombinasjon med elektrolyse fra vann kan bli Norges neste energieventyr. Basert på teknologien i våre brenselceller jobber man med metoder for elektrolyse som kan øke virkningsgraden betraktelig. Norge har i dag 300 TWh tilgjengelig fra kartlagte offshore vindressurser. Per i dag er det ikke behov for disse som kraftkilde til elektrisk strøm i Norge, men de kan ha andre bruksområder, sier Laukhammer. Om halvparten av vindressursene benyttes, kan Norge bli en storleverandør av hydrogen. 150 TWh tilsvarer hydrogen til om lag 1,5 millioner personbiler per år. Hydrogen produsert fra elektrolyse er 100 prosent fornybart og dermed ettertraktet som drivstoff. Dersom man får på plass en infrastruktur for produksjon og fylling av hydrogen, vil alle kunne velge hvilket drivstoff kjøretøyet deres skal bruke. De første hydrogenbilene er på vei inn i markedet fra En fordel med hydrogenproduksjon fra havvind er at teknologien allerede er tilgjengelig. Det kan bygges anlegg i dag som kan produsere hydrogen i stor skala, sier Laukhammer.

15 15 På Vestlandet sitter vi på en gullgruve. Vi har klimaforskning i verdensklasse og leverandørindustri. Det som mangler er pengene til anlegg der man kan teste teknologien." Terje Breivik, nestleder i Venstre og stortingsrepresentant. Illustrasjon: Ingis Teknologien som skal benyttes, testes i dag ut ved HyNors fyllestasjon på Lillestrøm og vil etter hvert bli klar for å testes i større skala. Vi har imidlertid allerede nå gode elektrolyseløsninger som fungerer så bra at hydrogenproduksjonen uansett kan komme i gang med dagens teknologi. Prototech vil være en viktig bidragsyter i kunnskapsoppbyggingen. Salg av hydrogen er basert på en ressurs som ikke går tom og vil kunne gi Norge inntekter i all fremtid, avslutter Laukhammer.

16 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS

17

18 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS Årsberetning for 2013 Christian Michelsen Research AS er et teknisk-industrielt forskningsinstitutt. Selskapet har Universitetet i Bergen (UiB) som største eier og har et spesielt ansvar for næringsrettet forskning og innovasjon i grensesnittet mellom universitet og industri. Styret ser dette som en god plattform for videre vekst. Christian Michelsen Research AS er organisert som et konsern (CMR) og har som bærende idé: Forskning for industriell utvikling. Selskapet har et samfunnsnyttig formål og utfører forsknings- og utviklingsoppdrag for privat og offentlig virksomhet. Gjennom sin evne til å bringe ideer og forskningsresultater frem til kommersielle produkter og industrielle løsninger, skaper selskapet verdier for samfunnet og for kunder i inn- og utland. I sitt 22. driftsår hadde Christian Michelsen Research AS og CMR-konsernet en omsetning på henholdsvis 145,8 mill. kr og 284,5 mill. kr, og et årsresultat etter skatt på henholdsvis 10,8 mill. kr og 14,8 mill. kr. Bred virksomhet CMR har hoveddelen av sin oppdragsvirksomhet innen sektorene olje og gass, fornybar energi, energiteknologi, romfart, fiskeri, miljø og sikkerhet og beredskap. Konsernet har virksomhet globalt, men størsteparten av omsetningen kommer fra leveranse av forskning og industrielle prosjekter i Norge og Europa. Hovedvirksomheten er lokalisert til Bergen. Morselskapet Christian Michelsen Research AS driver forskning innen målevitenskap og instrumentering, datateknologi/ visualisering og fornybare/miljøvennlige energisystemer. Gjennom datterselskapene GexCon AS og Prototech AS er konsernet engasjert i eksplosjonssimulering, risikoanalyser, brenselcelleteknologi, mekanisk konstruksjon og design, produktutvikling og produksjon. Den underliggende drift skal være sunn og gi et positivt resultat, men vellykket teknologiutvikling har høyere prioritet enn å maksimere overskuddet. Kvalitet og godt arbeidsmiljø CMR har som mål å være et attraktivt og anerkjent forskninskonsern med høy kvalitet, mangfold og likestilling. I 2013 hadde ansatte i konsernet 69 publikasjoner (29 med referee) i internasjonale tidsskrifter og 50 presentasjoner på ulike faglige konferanser. Det er en viktig målsetting å øke antall publikasjoner i CMR fremover. Gjennom kvalitetssystemet SolWay søker CMR å ha fokus på kvalitet i alle ledd, og det arbeides systematisk med forbedringstiltak. Det var 175 ansatte i CMR konsern ved utgangen av Kvinneandelen er 21 %. 38 av de ansatte kommer fra land utenfor Norge, fordelt på 20 ulike nasjoner. Konsernet hadde en turnover på 8,8 %. I 2013 var det 30 % kvinner i ledelsen. Det er 53 medarbeidere med dr.grad i konsernet. Arbeidsmiljøet i konsernet er godt. Gjennom systematisk kommunikasjon har CMR som mål å være synlig, både lokalt og nasjonalt. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle og bygge gode relasjoner til oppdragsgiverne, og tilbakemeldinger tilsier at de er gjennomgående fornøyde. Om virksomheten Det ble i 2013 utført forskning og produktutvikling innenfor alle virksomhetsområdene i CMR. Oppdragene fra industrien utgjorde 72 % av volumet, mot 70 % i Det utenlandske oppdragsvolumet i 2013 var 32 %, mot 27 % i Den

19 19 globale økonomiske konjunkturnedgangen hadde liten effekt på driften ved CMR i Strategisk samarbeid med universitet og høgskoler er vesentlig for CMRs videre utvikling og faglige kvalitet. Universitetet i Bergen (UiB) er den viktigste samarbeidspartneren i UoH-sektoren. I 2013 var det ved CMR 5 vitenskapelige bistillinger fra UiB (4 i 2012). CMR hadde 3 bistillinger ved UiB (2 i 2012). Samarbeidet mellom UiB, UNI Research og CMR ble videreutviklet i 2013, gjennom arbeid i etablerte senterstrukturer og gjennom samarbeid om nye forskningsskisser og søknader. CMR samarbeider også med andre regionale og nasjonale kompetansemiljøer og industrielle aktører, i Ekspertsenter i Undervannsteknologi (NCE Subsea) og UPTIME senter for maritim og offshore drift og vedlikehold. Christian Michelsen Research AS Morselskapet Christian Michelsen Research AS har gjennom 2013 videreutviklet samarbeidet med UiB og UNI Research, bl.a. gjennom 6 ulike forskningsskisser rettet mot utlysning av nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Christian Michelsen Research AS hadde en omsetning i 2013 på 145,8 mill. kr med et ordinært resultat før skatt på 10,8 mill. kr. Christian Michelsen Research AS mottok i ,6 mill. kr i grunnbevilgning fra NFR. Grunnbevilgning er basisbevilgningen for instituttsektoren og er viktig for gjennomføring av langsiktige og strategiske kompetansebyggende teknologiprosjekter og nettverksaktiviteter i instituttene. Norsk instituttsektor har lav offentlig grunnbevilgning sammenlignet med tilsvarende europeiske miljøer. Styret mener det er nødvendig å løfte norske bevilgninger til et nivå nærmere andre europeiske institutter. Prototech AS Datterselskapet Prototech AS konsoliderte virksomheten gjennom Prototech AS hadde en omsetning på 51,5 mill. kr med et ordinært resultat før skatt i balanse. GexCon AS Datterselskapet GexCon AS har styrket sin internasjonale posisjon betydelig i 2013 og har nå etablert selskaper i England, Italia, USA, Australia og Indonesia. GexCon AS hadde en omsetning i 2013 på 69,8 mill. kr med et ordinært resultat før skatt på 7,6 mill. kr, og GexCon konsern hadde en omsetning på 102,9 mill. kr med et ordinært resultat før skatt på 13,2 mill. kr. Tecom AS Datterselskapet Tecom AS har som formål å håndtere kommersialisering og ivareta IPR i konsernet. Tecom AS hadde en omsetning i 2013 på 0,2 mill. kr med et ordinært resultat før skatt på 0,1 mill. kr. Innovasjon CMR har sterkt fokus på innovasjon og bidro i 2013 til å videreutvikle selskapene ZEG Power AS og Michelsen Medical AS. Samtidig ble selskapet XSENS AS opprettet. HMS Det er rapportert om 6 hendelser og 7 tilløp til hendelser i CMR i To hendelser resulterte i lettere medisinsk behandling. To av hendelsene resulterte i kortere sykefravær (1/2 til 1 dag). Konsernets virksomhet har ikke hatt uhell som har ført til skade på det ytre miljø. Virksomheten er ikke underlagt konsesjonsvilkår eller krav om utslippstillatelse, men konsernet har bestemmelser og etablert praksis for å unngå skader på det ytre miljø. Styret vil fortsatt ha fokus på langsiktig HMS-arbeid. Sykefraværet i 2012 var 2,6 %. Det er under gjennomsnittet i industrien. Konsernet vil arbeide aktivt for å holde sykefraværet lavt også fremover. Styret er opptatt av at virksomheten drives i henhold til en høy etisk standard, og CMR har utarbeidet egne etiske retningslinjer. Likestilling CMR arbeider aktivt, målrettet og planmessig for likestilling innenfor virksomheten. Ved rekruttering, både internt og eksternt, prioriteres faglige kvalifikasjoner. Det underrepresenterte kjønn vil i større grad bli oppfordret til å søke. På denne måten vil selskapet forsøke å øke kvinneandelen i de stillingskategorier hvor denne er særskilt lav. Tiltak for å hindre diskriminering mv. Konsernet arbeider også aktivt og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet. Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Eierforhold og organisasjon Christian Michelsen Research AS hadde pr følgende aksjonærer: Universitetet i Bergen 50 %, UNI Research AS 35 %, Statoil New Energy AS 5 %, Sparebanken Vest 5 % og Seabed Geosolutions R&D AS 5 %. I henhold til aksjonæravtale og vedtekter kan CMR ikke dele ut utbytte. Utviklingen fremover CMR hadde en samlet personellvekst og kapasitetsøkning gjennom De bransjemessige utsiktene for CMR fremover er relativt gode, og det legges opp til en videre økning av kapasitet i I forhold til våre eiere, oppdragsgivere og omkringliggende industri er det behov for mer og bredere kompetanse innenfor alle konsernets kjerneområder. Det er spesielt viktig å styrke kompetanse og organisasjon innenfor miljøvennlig energi og energiteknologi. CMR arbeider aktivt sammen med andre relevante kompetansemiljøer i Bergen for å øke samhandlingen, gjennom å tilrettelegge for forskningssamarbeid på utvalgte fagfelt.

20 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS Sunn økonomisk stilling I sitt 22. driftsår hadde CMR konsern en omsetning på 284,5 mill. kr, en økning på 18,6 % fra året før. Driftsresultatet var 7,3 mill. kr, og årsresultatet etter skatt 14,8 mill. kr. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var på 3,8 mill. kr. Omløpsmidler utgjorde 230,9 mill. kr pr , hvorav 135,6 mill. kr var i kontanter og verdipapirer. Konsernets likviditet vurderes som god. Egenkapitalen i CMR konsern utgjør 146,3 mill. kr, som tilsvarer en egenkapitalgrad på 53,3 %. Christian Michelsen Research AS mottok i 2009 et varsel om mulig skatteplikt. Selskapet anfører at vi ikke har erverv til formål og dermed er en skattefri institusjon. Det vises til ytterligere omtale i note nr. 13. Finansiell risiko Kredittrisiko knyttet til kunders økonomiske evne til å oppfylle sine forpliktelser har historisk sett vært lav, og ved utgangen av 2013 vurderes den fortsatt som lav. CMR konsern er eksponert for valutasvingninger. CMR konsern har ved utgangen av 2013 plassert 93,6 mill. kr i verdipapirfond. Forvaltningsstrategien legger opp til en lav risikoprofil, med hoveddelen plassert i kortsiktige rentepapirer med lav risiko og en mindre andel i aksjefond. Årsresultat og disponering Styret foreslår at årets overskudd legges til annen egenkapital. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av CMR konsern. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og at denne er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

21 21 Bergen, 3. april 2014 Ingolf Søreide Leder Anne Marit Blokhus Nestleder Anne Ansnes Hageberg Gro Hatleskog Ørjan Knudsen Signy Midtbø Riisnes Arne Rokkan Hans Petter Sejrup Geir Omdal Arvid Nøttvedt Adm.direktør

22 REGNSKAP 2013 Konsernregnskapet omfatter morselskapet Christian Michelsen Research AS (CMR) og datterselskapene GexCon AS, Prototech AS og Tecom AS. Datterselskapene er 100 % eiet av Christian Michelsen Research AS. CMR konsern Finansieringskilde 3% Departement, kommuner og fylke Konsernet omfatter også datterdatterselskapene Michelsen Medical AS, XSENS AS, GexCon UK Ltd, GexCon US Inc, GexCon Australia Pty Ltd, GexCon Italy s.r.l. og GexCon Indonesia PT. Selskapene er 100 % eiet av CMR - konsernet, bortsett fra Michelsen Medical AS og XSENS AS som er eiet henholdsvis 52,2% og 95%. Konsernregnskapet omfatter også GexCon Aberdeen Ltd (eies 77,5 % av GexCon UK Ltd), Proces Ltd (eies 100 % av GexCon Aberdeen Ltd) og Proces SDN.BHD (eies 100 % av Proces Ltd). 24% Norges forskningsråd 1% EU/ESA 72% Private Mill. NOK CMR konsern Driftsinntekter

23 23 Resultatregnskap Konsern Konsern CMR CMR Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Årets resultat Balanse Konsern Konsern CMR CMR Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Varer Fordringer Andeler i verdipapirfond Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Beløp i kroner

24 Global solutions CMR aims TO be an attractive and recognised research group, with high quality, diversity and equality. In 2013, group employees published 69 items in international journals (29 with peer reviews) and held 59 presentations at VARIOUS ACADEMIC conferences. At the end of 2013, the CMR Group had 175 employees. 21% of the company s employees are women. 38 employees are from countries outside Norway, from 20 different nations. List of countries of where the CMR Group has customers: Antarctica (*) Australia Austria Belgium Bouvet Island (*) Brazil Brunei Bulgaria Canada Chile China, Peoples Republic of Colombia Czech Republic Denmark Dubai Egypt Finland France Germany Ghana Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Ireland Israel Italy Japan Luxembourg Malaysia Malta Mexico Mozambique Netherlands Norway Pakistan Poland Portugal Quatar Romania Russia Saudi Arabia Singapore South Africa South Korea South Sudan Southern Ocean around Antarctica (*) Spain Svalbard (*) Sweden Switzerland Taiwan Tanzania The Atlantic Ocean (*) The Barents Sea (*) The Faroe Islands (*) The North Sea (*) Tunisia Turkey U.A.E. Uganda United Kingdom USA Venezuela (*) indicates areas that are not sovereign states

25 25 Visiting Address CMR, Fantoftvegen 38, Bergen, Norway Postal Address CMR, P.O. Box 6031 Postterminalen NO Bergen - Norway Telephone Contact The CMR group Credits/ Editor: Gunn Janne Myrseth og Per-Gunnar Lunde, CMR Text: Astrid Tomassen - Design/Concept: COX AS

26

Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap

Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 97 Sak nr.: 2013/61 Mcte: 30.10 2014 Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap Universitetet i Bergen gir Kunnskapsdepartementet

Detaljer

» index 4-5 6-9 10-13. 14-17 lyd som jobb og hobby 18-21. 22-25 Sunn sjel i sunt legeme 26-27 28-33. høydepunkter 2010

» index 4-5 6-9 10-13. 14-17 lyd som jobb og hobby 18-21. 22-25 Sunn sjel i sunt legeme 26-27 28-33. høydepunkter 2010 årsrapport >> » index høydepunkter 2010 4-5 highlights 2010 Leker med vinden 6-9 Playing with the Wind karatemesteren 10-13 The Karate Champ seilflyentusiasten 14-17 The Glider lyd som jobb og hobby 18-21

Detaljer

Årsrapport 2014. Teknologi for et bedre samfunn

Årsrapport 2014. Teknologi for et bedre samfunn Årsrapport 2014 Teknologi for et bedre samfunn Omstilling krever forskning og kunnskap Vi lever i en tid med stor omstilling. Forskning, kunnskap og innovasjon er avgjørende for å lykkes. Globalisering,

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013

ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 ÅRET2013 GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2013 Gassnova skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO 2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. 2 VÅRE VERDIER: INTEGRITET

Detaljer

Årsrapport 2009 C h r i s t i a n m i C h e l s e n r e s e a r C h 8 0 å r 1 9 3 0-2 0 1 0

Årsrapport 2009 C h r i s t i a n m i C h e l s e n r e s e a r C h 8 0 å r 1 9 3 0-2 0 1 0 Årsr apport 2009 C h r i s t i a n m i c h e l s e n r e s e a r c h 8 0 å r 1 9 3 0-2 0 1 0 forord på historisk grunn. Gamlehaugen i Bergen, hvor Norges første statsminister, Christian Michelsen, forfattet

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2014 CO 2 -HÅNDTERING FOR ET BEDRE KLIMA

GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2014 CO 2 -HÅNDTERING FOR ET BEDRE KLIMA GASSNOVA SF ÅRSMELDING 2014 CO 2 -HÅNDTERING FOR ET BEDRE KLIMA INNHOLD 3 VIKTIGE MILEPÆLER FOR CCS 4 BETYDELIGE BIDRAG GJENNOM TEKNOLOGIUTVIKLING 6 CO 2 TEKNOLOGISENTER MONGSTAD (TCM) BANER VEI FOR FULLSKALLA-UTBYGGINGER

Detaljer

SINTEF Energiforskning AS Årsrapport 2006

SINTEF Energiforskning AS Årsrapport 2006 SINTEF Energiforskning AS Årsrapport 2006 Organisering av SINTEF Energiforskning AS Styre Administrerende direktør Stab Elkraftteknikk Energiprosesser Energisystemer Elkraftteknikk Avdelingen arbeider

Detaljer

OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument

OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument OG21 ble etablert av Olje- og energidepartementet (OED) i 2001. Styret for OG21 skal utvikle en nasjonal

Detaljer

Dette er Uni Research

Dette er Uni Research 2012 Dette er Uni Research Uni Research styre Adm. direktør Hovedkontor Uni CIPR Uni Computing Uni Helse Uni Klima Uni Miljø Uni Rokkansenteret Uni Sars Centre Uni CIPR (Centre for Integrated Petroleum

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land ÅRSRAPPORT 2011 INTRODUKSJON Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN

MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN INNOVATIVE SUKSESSHISTORIER FOU-SATSING I NORSKE BEDRIFTER OVERSIKT OVER ULIKE STØTTEORDNINGER NOFAS AS SCHWENCKEGATA 1, 3015 DRAMMEN TELEFON 32 22 10 40 / E-POST POST@NOFAS.NO FOR DE SOM SKAPER MORGENDAGENS

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

2013 odvin oto: Helge SkF

2013 odvin oto: Helge SkF Foto: Helge Skodvin 2013 VÅRE NØKKELTALL 2013 2012 2011 i mill nok Inntekt 367,9 393,2 388,8 Lønnskostnad 264,5 264,5 259,4 Avskriving 1,8 1,3 1,5 Driftskostnad 111,0 128,2 125,7 DRIFTSRESULTAT -9,4-0,9

Detaljer

Bouvet årsrapport 2010 1

Bouvet årsrapport 2010 1 Bouvet årsrapport 2010 1 6 Kort om Bouvet 8 Administrerende direktørs kommentar 10 Kontorene våre 22 Medarbeiderne våre 28 Årsberetning 34 Resultatene våre 90 Aksjonærinformasjon 92 Operasjonell risiko

Detaljer

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 Energiregionen TEMA: ENERGIMINISTEREN: Vil forsyne Europa fra vindmølleparker NORGES ENERGIREGION - OLJE I LANG TID - VINDKRAFT KOMMER www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no

Detaljer

Styresak: 42a113 Sak nr.:

Styresak: 42a113 Sak nr.: Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 42a113 Sak nr.: 6555 Møte: 20.6.2013 Arsrapport 2012 for Uni Research AS Bakgrunn Unifob AS ble opprettet som aksjeselskap i 2003, ved utskilling

Detaljer

Årsberetning og -regnskap

Årsberetning og -regnskap 2011 Årsberetning og -regnskap 1 NILU Norsk institutt for luftforskning NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning,

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

2 0 0 1 å r s r a p p o r t

2 0 0 1 å r s r a p p o r t 2001 årsrapport SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn. Vi selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester til norske og internasjonale kunder. SINTEF ønsker å bidra til økt verdiskaping

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Lange spor CO ². Resultater fra over 20 år med forskning på CO ². -håndtering. Et temahefte fra Norges forskningsråd

Lange spor CO ². Resultater fra over 20 år med forskning på CO ². -håndtering. Et temahefte fra Norges forskningsråd Lange spor Et temahefte fra Norges forskningsråd Resultater fra over 20 år med forskning på håndtering Om Norges forskningsråd Her står en kort tekst om Norges forskningsråd. Alismolenis estionsenibh et

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient.

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. Årsrapport 2014 Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. 2 MEDISTIM ASA KONSERN 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 MEDISTIM KONSERN

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer