LØSNING. Vi møter offentligheten gjennom et lekent og tillitskapende kommunikasjonsarbeid. Vi klarer slik å skape god oppmerksomhet om vår virksomhet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØSNING. Vi møter offentligheten gjennom et lekent og tillitskapende kommunikasjonsarbeid. Vi klarer slik å skape god oppmerksomhet om vår virksomhet."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 UTFORDRING Vi har et samfunnsnyttig formål og skal utføre forskningsog utviklingsoppdrag for privat og offentlig virksomhet. For å få til dette trenger vi å rekruttere de beste folkene.

3 LØSNING Vi møter offentligheten gjennom et lekent og tillitskapende kommunikasjonsarbeid. Vi klarer slik å skape god oppmerksomhet om vår virksomhet. CMR.NO

4 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS utfordring I tidlige faser av utforskning av olje- og gassfelt er det vanlig at ekspertene har flere alternative tolkninger av hvordan geologien kan se ut i og rundt reservoaret. Disse tolkningene er i stor grad mentale modeller i hodene til ekspertene. Det mangler i dag gode verktøy for å overføre og uttrykke disse mentale modellene til 3D-modeller. «Vi har prøvd å forstå hvordan geologer og geofysikere tenker, og hvordan man kan uttrykke disse tankene ved hjelp av kommunikasjonsteknikker som illustratører bruker.» Daniel Patel, forsker ved CMR Computing. løsning CMR har i samarbeid med Statoil og Universitetet i Bergen utviklet metodikk og programvare som lar geologene raskt skissere 3-dimensjonale illustrasjoner og modeller av geologiske strukturer. Når et oljeselskap skal bestemme om det vil starte leting i et nytt område, er datagrunnlaget ofte dårlig. Ekspertenes vurderinger og forståelse av geologien er avgjørende. De har gjerne flere alternative tolkninger og bruker i dag i stor grad papirskisser for å uttrykke disse. Dette gjør det vanskelig å sikre at avgjørelsene blir tatt på mest mulig korrekt grunnlag. De siste årene har en forskergruppe fra CMR Computing, Institutt for informatikk og Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen jobbet sammen i Geoillustrator-prosjektet for å utvikle data-assistert metodikk for rask og intuitiv skissering av geologiske modeller. Statoil har støttet arbeidet med fagkompetanse og økonomiske midler. I tillegg har prosjektet fått økonomisk støtte fra Petromaks-programmet til Norges forskningsråd. Bergensmiljøet er langt fremme og det første som tar tak i denne problemstillingen, sier prosjektleder Tor Langeland. En viktig forutsetning for Geoillustratorprosjektet var forskningsarbeid som ble gjort ved Technische Universität Wien (TU WIEN) innen illustrativ visualisering av medisinske data. Christopher Giertsen ved CMR var den første som tenkte: Hva med å bruke dette mot geologi? Han henvendte seg til visualiseringsgruppen ved TU WIEN, og samarbeidet startet opp. Daniel Patel, som var ansatt på CMR, dro til Wien og startet på sin doktorgrad innen illustrativ visualisering av seismiske data der.

5 5 Jens Grimsgaard er avdelingsleder for Basin Evolution ved Statoils forskningssenter i Bergen. En geolog ser for seg flere mulige måter et landskap kan ha blitt til på. Å kommunisere dette til andre er ikke like enkelt. De som klarer dette best, er gjerne de som er flinkest å tegne. Geoillustrator-prosjektet har hatt til formål å gjøre alle geologer i stand til å formidle sine ideer presist og effektivt og med en slik kvalitet at det kan benyttes i tolkning, rapporter og vitenskapelige artikler. Parallelt med dette pågikk diskusjoner med Statoil om et tverrfaglig forskningsprosjekt, og i 2009 startet Geoillustrator-prosjektet. Visjonen for prosjektet var å etablere en internasjonalt ledende forskningsgruppe med fokus på data-assistert generering av geovitenskapelige illustrasjoner. Prosjektet har vært utpreget tverrfaglig og har blant annet omfattet to doktorgradsstudenter innen informatikk og visualisering, to innen geovitenskap, samt masterstudenter. Vi har brukt en del tid på dialog og kommunikasjon, forteller Tor Langeland. Ulike faggrupper har ulike utgangspunkt og antagelser, og det tar tid å forstå hvordan andre tenker. Dette har vært et spennende aspekt ved prosjektet, sier han. Tverrfaglige prosjekt er alltid utfordrende, men vi har fått positive tilbakemeldinger om at Geoillustrator er blitt lagt merke til som et vellykket prosjekt også i dette henseende. Geoillustrator ble avsluttet i Gjennom prosjektet er det utviklet metodikk for hurtig og intuitiv skissering av geologiske modeller. Metodikken er testet og verifisert gjennom flere prototyper. Målsettingen videre er å omsette kompetanse og metodikk utviklet i dette prosjektet til et produkt som kan drastisk forbedre arbeidsprosesser hos oljeselskapene. Alle illustrasjoner er laget med programvare utviklet i prosjektet.

6 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS utfordring Forbrenning av norskprodusert olje og gass forårsaker et årlig utslipp av 500 millioner tonn CO 2. Den norske debatten om karbonfangst og lagring av CO 2 må ta utgangspunkt i hvordan Norge best kan bidra når det gjelder klimautfordringen. «Vi må begynne å snakke om hvordan Norge kan tilrettelegge for storskalalagring av CO 2 på norsk sokkel. Det er det desidert viktigste tiltaket Norge kan iverksette.» Arvid Nøttvedt, administrerende direktør ved CMR. løsning De norske forskningsmiljøene vil bidra til å utvikle den kunnskap og teknologi som må til for å sette i gang storskalalagring av CO 2 på norsk kontinentalsokkel innen Tall fra det internasjonale energibyrået IEA viser at vi er på vei mot en oppvarming av jordkloden på 3,6 grader og CO 2 er den klimagassen som bidrar mest til drivhuseffekten. Et særtrekk ved de norske CO 2 -utslippene er en høy andel utslipp fra olje- og gassvirksomhet og energikrevende industri. Fangst, transport og lagring av CO 2 (CCS) er et viktig tiltak for å motvirke temperaturøkningen, men utviklingen av CCS-prosjekter går svært sakte. Det finnes i dag ikke noe marked for CO 2 -fangst og -lagring. I Nordsjøen er det plass til å lagre store mengder CO 2 og 25 prosent av den samlete lagerkapasiteten for CO 2 i Europa er estimert å ligge her. Lagring av CO 2 i reservoarer under havbunnen vil være svært effektivt og samfunnsmessig langt mindre kontroversielt enn å lagre på land i Europa. Samtidig er CO 2 en viktig ressurs som kan anvendes til økt oljeutvinning, men mangel på CO 2 gjør at dette ikke gjøres på norsk sokkel i dag. Storskalalagring av CO 2 fra hele Europa på norsk sokkel vil muliggjøre salg av CO 2 til økt oljeutvinning. Arvid Nøttvedt mener at antall lagringsprosjekter bør reduseres drastisk, og at prosjektene heller bør oppskaleres. Tusenvis av småprosjekter blir ulønnsomt, og det vil ikke industrien bli med på. Vi må heller samle store volumer i noen få prosjekter, sier han. Sammen med Sintef-forsker Grethe Tangen er han hovedforfatter av rapporten «Large Scale Storage of CO 2 on the Norwegian shelf» (CO 2 -sentrallager). I rapporten har forskningsmiljøene som arbeider med CO 2 -lagring, samlet seg om følgende visjon: «De norske forskningsmiljøene vil bidra til å utvikle den kunnskap og teknologi som må til for å sette i gang storskalalagring av CO 2 på norsk kontinentalsokkel innen 2018.»

7 7 Grethe Tangen, seniorforsker i formasjonsfysikk ved SINTEF Petroleumsforskning. Den norske debatten rundt karbonfangst og -lagring må ta utgangspunkt i Norges kapasitet til å lagre CO 2 i en målestokk som monner i global skala, og de forretningsmulighetene som ligger i storskalalagring av CO 2 på norsk sokkel." NS 2018 Storskalalagring av CO 2 Grunnlag for verdiskaping knyttet til CO 2 lagringsoperatører og CO 2 -EOR. Rør: CO 2 til lager CO 2 til EOR CO 2 punktkilder i Nord-Europa Rapporten ble publisert i 2013 av de to forskningssentrene for miljøvennlig energi, FME BIGCCS og FME SUCCESS, sistnevnte er CMR er vertskapsinstitusjon for. Høsten 2013 bevilget Gassnova 1,8 millioner kroner til et forprosjekt som skal gå frem til våren 2014 og forberede en slik satsing. SUCCESS og BIGCCS leder forprosjektet, og en rekke forskningsaktører er samarbeidspartnere. Et samlet norsk forskningsmiljø har på oppdrag fra Gassnova vurdert muligheten for å etablere et sentrallager for CO 2 på norsk sokkel og kommet til at det er teknisk mulig. Det er en formidabel oppgave, men det er mulig, understreker Arvid Nøttvedt. Det krever imidlertid at våre politikere endrer fokus. De må ikke bare snakke om små nasjonale demonstrasjonsprosjekter for fangstteknologi som Norges eneste bidrag i kampen mot klimatrusselen. Dette er interessante prosjekter med tanke på å utvikle norsk fangstteknologi, men de bidrar lite til å redusere Norges samlete CO 2 -fotavtrykk. Vi snakker her om et virkelig kinderegg: Vi har lagerplass for CO 2, vi har kompetanse på CO 2 -lagring og vi trenger CO 2 som ressurs. Kan det bli bedre? spør Arvid Nøttvedt.

8 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS

9

10 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS utfordring Gasseksplosjoner fører til enorme skader og store ringvirkninger. De største forsikringsutbetalingene som skjer på verdensbasis, er knyttet til gasseksplosjoner på petrokjemiske anlegg. «Konsekvensene av gasseksplosjoner er viet mye oppmerksomhet, mens det har vært snakket lite om forebygging.» Kees van Wingerden, teknisk direktør GexCon. løsning GexCon leverer konsulenttjenester for å hjelpe å finne løsninger innenfor eksplosjonssikkerhet på både offshore og landbaserte anlegg. Dette inkluderer blant annet riskovurderinger og sikkerhetsanalyser, men ofte også testing av utstyr (ATEX certification). En viktig måte å forebygge på, er å utvikle og dimensjonere utstyr slik at det tåler en eksplosjon. Et eksempel på forebygging er såkalt passiv brannbeskyttelse. Passiv brannbeskyttelse må kunne motstå kreftene av en eksplosjon hvis det skal kunne beskytte utstyr mot konsekvensene av en følgebrann, forteller teknisk direktør Kees van Wingerden i GexCon. Sammen med kollegaene studerer han hvordan eksplosjoner utvikler seg på et industriområde med mye teknisk utstyr, for eksempel et petrokjemisk anlegg. Målet er å redusere sannsynligheten for at eksplosjoner oppstår, og å redusere skaden dersom eksplosjonen først skjer. På Sotra, noen mil fra kontorene på Fantoft i Bergen, har GexCon bygget opp et eget testsenter for blant annet testing av utstyr som skal benyttes i eksplosjonsfarlige områder, og utstyr som skal beskytte mot konsekvenser av eksplosjoner. I tillegg er det siden oppstart gjennomført mye forskning her, forskning som bygger opp under fundamentet og valideringen av FLACS, GexCons simuleringsverktøy for gassutslipp og eksplosjoner, forteller Brian Wilkins som er leder for testavdelingen, GexCon Laboratories. Målet er å forstå fenomenene rundt eksplosjoner. Når man forstår fenomenet, kan man for eksempel designe oljeplattformer og utstyr på tryggest mulig måte. Forsøksfeltet i Sund ble startet opp tidlig på 80-tallet, og meningen var å legge det ned noen år senere. Men så skjedde Piper

11 11 Pol Hoorelbeke, Deputy Senior Vice President HSE Total Refining & Chemicals Å jobbe med GexCon er alltid spennende fordi deres enestående og verdensledende ekspertise innen eksplosjonsmodellering leveres som en reell partner. GexCon har vært sentral i utviklingen av totals system VEMIS - et system for skadebegrensning ved konsekvensene av gass-/støveksplosjoner basert på flammehemming med solide partikler. Alpha-eksplosjonen på britisk sokkel i mennesker mistet livet da oljeplattformen eksploderte. Etter den ulykken ble man for alvor opptatt av trygghet offshore, og det ble forsket mye, forteller Brian Wilkins. Testsenteret på Sotra var kommet for å bli, og det har de siste årene blitt utvidet for å møte den økende etterspørselen. I begynnelsen var det fire personer, og det var i aktivitet i ca. tre fire måneder i løpet av året på testfeltet. Nå er det 10 ansatte i avdelingen med 6 7 involvert i aktivitet på testfeltet og aktivitet nesten året rundt, sier Wilkins. De største kundene til GexCon er de store oljeselskapene, men også leverandører til offshore-sektoren, offentlige myndigheter og andre typer industribedrifter. Omsetningen i fjor var på 12,6 millioner kroner, mer enn en dobling av omsetningen i 2011.

12 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS df df dx 1 dx 2 utfordring Petroleumsressurser er en viktig inntektskilde for mange land. Måletekniske feil av mengder og kvalitet på olje og gass kan resultere i store økonomiske usikkerheter. "Fiskalmålinger er kassaapparat for et land med petroleumsressurser. Det er derfor viktig at målefeil holdes innenfor akseptable grenser, slik at inntektene sikres og Norges velstand kan opprettholdes." Kjell-Eivind Frøysa, seniorforsker CMR Instrumentation. løsning CMR tilbyr kompetanseutvikling innen mengde- og kvalitetsmålinger av olje og gass, med tanke på teoretisk forståelse av effekter som påvirker målingene. CMR jobber med utvikling av nytt måleutstyr, nye målemetodikker og også med utvikling av standarder og dokument for beste praksis. På veien fra reservoar til forbruk passerer oljen og gassen fra norsk sokkel en rekke målinger. Produksjonsmengde, transportmengde og salgsmengde måles. I tillegg måles hvor mye gass som forårsaker utslipp av CO 2. Målingene danner grunnlag for oljeselskapenes inntekter og for statens innkreving av selskapsskatt, produksjonsavgift og CO 2 -avgift. CMR Instrumentation har i mange år utført oppdrag knyttet til måling av olje og gass, fiskalmåling og flerfasemåling, og har de siste årene også blitt ettertraktet som kurs- og kompetanseutvikler i både Norge og andre land. Kursvirksomheten startet høsten 2010, da CMR Instrumentation gikk i gang med et kurs i usikkerhetsanalyse. Usikkerhetsanalyse er et viktig tema for å dokumentere hvor godt man måler, forteller CMR-forsker Kjell-Eivind Frøysa. Et halvår etterpå opprettet CMR Instrumentation et kurs nummer to innen flerfasemåling. De to kursene er blitt holdt to til tre ganger i året. I tillegg ble det etablert et kurs nummer tre, som heter fiskal gassmåling. Det gikk første gang i november CMR Instrumentation utvikler og avholder i tillegg spesialtilpassede kurs ved behov. Basert på kursporteføljen og kompetansen ble CMR Instrumentation hyret inn til bistandsprogrammet «Olje for utvikling». Programmets målsetting er «økonomisk, sosial og miljømessig

13 13 Dag Hendrik Flølo, Leading Engineer Fiscal Metering TPD TEX FOT PT PSCM Statoil ASA Verdien av eksporterte petroleumsvarer utgjør i størrelsesorden 500 milliarder kroner per år. Nøyaktig måling er nødvendig for å kunne fordele olje og gass rettferdig mellom de ulike partnerne i de ulike felt, bestemme skatter og avgifter til det norske folk slik at kjøper og selger blir enige om mengdene som selges. Mange marginale og komplekse utbygginger gjør det stadig mer krevende å måle mengdene nøyaktig. Det er av stor betydning at det utvikles teknologi som kan måle nøyaktig under krevende forhold slik som for eksempel en flerfase strømning av olje, vann og gass. Det er også av stor betydning at partene forstår hvilken risiko de utsettes for som følge av usikkerhet ved målingene og at god forståelse av måling legges til grunn for kostnadseffektivt design av målesystemer. Teknologiutvikling er nødvendig for å kunne måle nøyaktig med rimelige og enkle målesystemer." forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser som ivaretar hensynet til kommende generasjoner». Oppdraget innbefatter kursing og rådgivning innen fiskale målinger i land i den tredje verden. I arbeidet har CMR med seg en rekke partnere. Det siste året har vi vært i Ghana og holdt kurs for myndigheter og industri. Dette blir en del av arbeidet for å få på plass et nasjonalt regelverk for utvinning av olje og gass i landet, forteller Frøysa. I slutten av mai 2013 fikk CMR Instrumentation også besøk fra Øst-Timor, hvor oppdraget var det samme som i Ghana. Rammeavtalen med Oljedirektoratet startet i 2014 og er på tre år. I første omgang er det nå aktuelt å arbeide inn mot Ghana, Sør-Sudan, Uganda og Mosambik, forteller Kjell-Eivind Frøysa blir derfor et spennende år for CMR Instrumentation med stadig nye oppdrag både nasjonalt og internasjonalt.

14 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS utfordring Hver nordmann slipper ut omlag ti tonn klimagasser hvert år. Regjeringen krever konkrete tiltak for å kutte utslippene innen Hvordan kan vi bidra til et samfunn uten forurensende utslipp samtidig som vi sikrer lønnsomhet og arbeidsplasser? I dag finnes det ikke noe hjemmemarked for fornybar energi i Norge. «Lave kraftpriser og milliardkostnader til investeringer har stoppet planene for norsk havvind, men vi bør kunne lykkes i å omgjøre stormkastene ute i Nordsjøen til nyttig energi. Om halvparten av vindressursene benyttes, kan Norge bli en storleverandør av hydrogen.» Vegard Laukhammer er salgs- og markedssjef ved CMRs datterselskap Prototech og leder arbeidet på fornybar energi i CMR. løsning Ved CMR forskes det blant annet på løsninger som gjør at hydrogen som drivstoff til biler, busser og båter kan produseres fra havvind i Nordsjøen. CMR-selskapet Prototech rundet 25 år i 2013 og er mer entusiastisk over mulighetene for bærekraftige energiløsninger enn noen gang. Selskapet jobber for å utvikle morgendagens løsninger, og spesielt har det vært fokusert på utvikling av brenselceller til ulike anvendelsesområder. Nå vil Prototech ta brenselcelleteknologien et skritt videre. Offshore vind i kombinasjon med elektrolyse fra vann kan bli Norges neste energieventyr. Basert på teknologien i våre brenselceller jobber man med metoder for elektrolyse som kan øke virkningsgraden betraktelig. Norge har i dag 300 TWh tilgjengelig fra kartlagte offshore vindressurser. Per i dag er det ikke behov for disse som kraftkilde til elektrisk strøm i Norge, men de kan ha andre bruksområder, sier Laukhammer. Om halvparten av vindressursene benyttes, kan Norge bli en storleverandør av hydrogen. 150 TWh tilsvarer hydrogen til om lag 1,5 millioner personbiler per år. Hydrogen produsert fra elektrolyse er 100 prosent fornybart og dermed ettertraktet som drivstoff. Dersom man får på plass en infrastruktur for produksjon og fylling av hydrogen, vil alle kunne velge hvilket drivstoff kjøretøyet deres skal bruke. De første hydrogenbilene er på vei inn i markedet fra En fordel med hydrogenproduksjon fra havvind er at teknologien allerede er tilgjengelig. Det kan bygges anlegg i dag som kan produsere hydrogen i stor skala, sier Laukhammer.

15 15 På Vestlandet sitter vi på en gullgruve. Vi har klimaforskning i verdensklasse og leverandørindustri. Det som mangler er pengene til anlegg der man kan teste teknologien." Terje Breivik, nestleder i Venstre og stortingsrepresentant. Illustrasjon: Ingis Teknologien som skal benyttes, testes i dag ut ved HyNors fyllestasjon på Lillestrøm og vil etter hvert bli klar for å testes i større skala. Vi har imidlertid allerede nå gode elektrolyseløsninger som fungerer så bra at hydrogenproduksjonen uansett kan komme i gang med dagens teknologi. Prototech vil være en viktig bidragsyter i kunnskapsoppbyggingen. Salg av hydrogen er basert på en ressurs som ikke går tom og vil kunne gi Norge inntekter i all fremtid, avslutter Laukhammer.

16 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS

17

18 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS Årsberetning for 2013 Christian Michelsen Research AS er et teknisk-industrielt forskningsinstitutt. Selskapet har Universitetet i Bergen (UiB) som største eier og har et spesielt ansvar for næringsrettet forskning og innovasjon i grensesnittet mellom universitet og industri. Styret ser dette som en god plattform for videre vekst. Christian Michelsen Research AS er organisert som et konsern (CMR) og har som bærende idé: Forskning for industriell utvikling. Selskapet har et samfunnsnyttig formål og utfører forsknings- og utviklingsoppdrag for privat og offentlig virksomhet. Gjennom sin evne til å bringe ideer og forskningsresultater frem til kommersielle produkter og industrielle løsninger, skaper selskapet verdier for samfunnet og for kunder i inn- og utland. I sitt 22. driftsår hadde Christian Michelsen Research AS og CMR-konsernet en omsetning på henholdsvis 145,8 mill. kr og 284,5 mill. kr, og et årsresultat etter skatt på henholdsvis 10,8 mill. kr og 14,8 mill. kr. Bred virksomhet CMR har hoveddelen av sin oppdragsvirksomhet innen sektorene olje og gass, fornybar energi, energiteknologi, romfart, fiskeri, miljø og sikkerhet og beredskap. Konsernet har virksomhet globalt, men størsteparten av omsetningen kommer fra leveranse av forskning og industrielle prosjekter i Norge og Europa. Hovedvirksomheten er lokalisert til Bergen. Morselskapet Christian Michelsen Research AS driver forskning innen målevitenskap og instrumentering, datateknologi/ visualisering og fornybare/miljøvennlige energisystemer. Gjennom datterselskapene GexCon AS og Prototech AS er konsernet engasjert i eksplosjonssimulering, risikoanalyser, brenselcelleteknologi, mekanisk konstruksjon og design, produktutvikling og produksjon. Den underliggende drift skal være sunn og gi et positivt resultat, men vellykket teknologiutvikling har høyere prioritet enn å maksimere overskuddet. Kvalitet og godt arbeidsmiljø CMR har som mål å være et attraktivt og anerkjent forskninskonsern med høy kvalitet, mangfold og likestilling. I 2013 hadde ansatte i konsernet 69 publikasjoner (29 med referee) i internasjonale tidsskrifter og 50 presentasjoner på ulike faglige konferanser. Det er en viktig målsetting å øke antall publikasjoner i CMR fremover. Gjennom kvalitetssystemet SolWay søker CMR å ha fokus på kvalitet i alle ledd, og det arbeides systematisk med forbedringstiltak. Det var 175 ansatte i CMR konsern ved utgangen av Kvinneandelen er 21 %. 38 av de ansatte kommer fra land utenfor Norge, fordelt på 20 ulike nasjoner. Konsernet hadde en turnover på 8,8 %. I 2013 var det 30 % kvinner i ledelsen. Det er 53 medarbeidere med dr.grad i konsernet. Arbeidsmiljøet i konsernet er godt. Gjennom systematisk kommunikasjon har CMR som mål å være synlig, både lokalt og nasjonalt. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle og bygge gode relasjoner til oppdragsgiverne, og tilbakemeldinger tilsier at de er gjennomgående fornøyde. Om virksomheten Det ble i 2013 utført forskning og produktutvikling innenfor alle virksomhetsområdene i CMR. Oppdragene fra industrien utgjorde 72 % av volumet, mot 70 % i Det utenlandske oppdragsvolumet i 2013 var 32 %, mot 27 % i Den

19 19 globale økonomiske konjunkturnedgangen hadde liten effekt på driften ved CMR i Strategisk samarbeid med universitet og høgskoler er vesentlig for CMRs videre utvikling og faglige kvalitet. Universitetet i Bergen (UiB) er den viktigste samarbeidspartneren i UoH-sektoren. I 2013 var det ved CMR 5 vitenskapelige bistillinger fra UiB (4 i 2012). CMR hadde 3 bistillinger ved UiB (2 i 2012). Samarbeidet mellom UiB, UNI Research og CMR ble videreutviklet i 2013, gjennom arbeid i etablerte senterstrukturer og gjennom samarbeid om nye forskningsskisser og søknader. CMR samarbeider også med andre regionale og nasjonale kompetansemiljøer og industrielle aktører, i Ekspertsenter i Undervannsteknologi (NCE Subsea) og UPTIME senter for maritim og offshore drift og vedlikehold. Christian Michelsen Research AS Morselskapet Christian Michelsen Research AS har gjennom 2013 videreutviklet samarbeidet med UiB og UNI Research, bl.a. gjennom 6 ulike forskningsskisser rettet mot utlysning av nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Christian Michelsen Research AS hadde en omsetning i 2013 på 145,8 mill. kr med et ordinært resultat før skatt på 10,8 mill. kr. Christian Michelsen Research AS mottok i ,6 mill. kr i grunnbevilgning fra NFR. Grunnbevilgning er basisbevilgningen for instituttsektoren og er viktig for gjennomføring av langsiktige og strategiske kompetansebyggende teknologiprosjekter og nettverksaktiviteter i instituttene. Norsk instituttsektor har lav offentlig grunnbevilgning sammenlignet med tilsvarende europeiske miljøer. Styret mener det er nødvendig å løfte norske bevilgninger til et nivå nærmere andre europeiske institutter. Prototech AS Datterselskapet Prototech AS konsoliderte virksomheten gjennom Prototech AS hadde en omsetning på 51,5 mill. kr med et ordinært resultat før skatt i balanse. GexCon AS Datterselskapet GexCon AS har styrket sin internasjonale posisjon betydelig i 2013 og har nå etablert selskaper i England, Italia, USA, Australia og Indonesia. GexCon AS hadde en omsetning i 2013 på 69,8 mill. kr med et ordinært resultat før skatt på 7,6 mill. kr, og GexCon konsern hadde en omsetning på 102,9 mill. kr med et ordinært resultat før skatt på 13,2 mill. kr. Tecom AS Datterselskapet Tecom AS har som formål å håndtere kommersialisering og ivareta IPR i konsernet. Tecom AS hadde en omsetning i 2013 på 0,2 mill. kr med et ordinært resultat før skatt på 0,1 mill. kr. Innovasjon CMR har sterkt fokus på innovasjon og bidro i 2013 til å videreutvikle selskapene ZEG Power AS og Michelsen Medical AS. Samtidig ble selskapet XSENS AS opprettet. HMS Det er rapportert om 6 hendelser og 7 tilløp til hendelser i CMR i To hendelser resulterte i lettere medisinsk behandling. To av hendelsene resulterte i kortere sykefravær (1/2 til 1 dag). Konsernets virksomhet har ikke hatt uhell som har ført til skade på det ytre miljø. Virksomheten er ikke underlagt konsesjonsvilkår eller krav om utslippstillatelse, men konsernet har bestemmelser og etablert praksis for å unngå skader på det ytre miljø. Styret vil fortsatt ha fokus på langsiktig HMS-arbeid. Sykefraværet i 2012 var 2,6 %. Det er under gjennomsnittet i industrien. Konsernet vil arbeide aktivt for å holde sykefraværet lavt også fremover. Styret er opptatt av at virksomheten drives i henhold til en høy etisk standard, og CMR har utarbeidet egne etiske retningslinjer. Likestilling CMR arbeider aktivt, målrettet og planmessig for likestilling innenfor virksomheten. Ved rekruttering, både internt og eksternt, prioriteres faglige kvalifikasjoner. Det underrepresenterte kjønn vil i større grad bli oppfordret til å søke. På denne måten vil selskapet forsøke å øke kvinneandelen i de stillingskategorier hvor denne er særskilt lav. Tiltak for å hindre diskriminering mv. Konsernet arbeider også aktivt og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet. Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Eierforhold og organisasjon Christian Michelsen Research AS hadde pr følgende aksjonærer: Universitetet i Bergen 50 %, UNI Research AS 35 %, Statoil New Energy AS 5 %, Sparebanken Vest 5 % og Seabed Geosolutions R&D AS 5 %. I henhold til aksjonæravtale og vedtekter kan CMR ikke dele ut utbytte. Utviklingen fremover CMR hadde en samlet personellvekst og kapasitetsøkning gjennom De bransjemessige utsiktene for CMR fremover er relativt gode, og det legges opp til en videre økning av kapasitet i I forhold til våre eiere, oppdragsgivere og omkringliggende industri er det behov for mer og bredere kompetanse innenfor alle konsernets kjerneområder. Det er spesielt viktig å styrke kompetanse og organisasjon innenfor miljøvennlig energi og energiteknologi. CMR arbeider aktivt sammen med andre relevante kompetansemiljøer i Bergen for å øke samhandlingen, gjennom å tilrettelegge for forskningssamarbeid på utvalgte fagfelt.

20 WE LIKE PROBLEMS WE LOVE SOLUTIONS Sunn økonomisk stilling I sitt 22. driftsår hadde CMR konsern en omsetning på 284,5 mill. kr, en økning på 18,6 % fra året før. Driftsresultatet var 7,3 mill. kr, og årsresultatet etter skatt 14,8 mill. kr. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var på 3,8 mill. kr. Omløpsmidler utgjorde 230,9 mill. kr pr , hvorav 135,6 mill. kr var i kontanter og verdipapirer. Konsernets likviditet vurderes som god. Egenkapitalen i CMR konsern utgjør 146,3 mill. kr, som tilsvarer en egenkapitalgrad på 53,3 %. Christian Michelsen Research AS mottok i 2009 et varsel om mulig skatteplikt. Selskapet anfører at vi ikke har erverv til formål og dermed er en skattefri institusjon. Det vises til ytterligere omtale i note nr. 13. Finansiell risiko Kredittrisiko knyttet til kunders økonomiske evne til å oppfylle sine forpliktelser har historisk sett vært lav, og ved utgangen av 2013 vurderes den fortsatt som lav. CMR konsern er eksponert for valutasvingninger. CMR konsern har ved utgangen av 2013 plassert 93,6 mill. kr i verdipapirfond. Forvaltningsstrategien legger opp til en lav risikoprofil, med hoveddelen plassert i kortsiktige rentepapirer med lav risiko og en mindre andel i aksjefond. Årsresultat og disponering Styret foreslår at årets overskudd legges til annen egenkapital. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av CMR konsern. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og at denne er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

21 21 Bergen, 3. april 2014 Ingolf Søreide Leder Anne Marit Blokhus Nestleder Anne Ansnes Hageberg Gro Hatleskog Ørjan Knudsen Signy Midtbø Riisnes Arne Rokkan Hans Petter Sejrup Geir Omdal Arvid Nøttvedt Adm.direktør

22 REGNSKAP 2013 Konsernregnskapet omfatter morselskapet Christian Michelsen Research AS (CMR) og datterselskapene GexCon AS, Prototech AS og Tecom AS. Datterselskapene er 100 % eiet av Christian Michelsen Research AS. CMR konsern Finansieringskilde 3% Departement, kommuner og fylke Konsernet omfatter også datterdatterselskapene Michelsen Medical AS, XSENS AS, GexCon UK Ltd, GexCon US Inc, GexCon Australia Pty Ltd, GexCon Italy s.r.l. og GexCon Indonesia PT. Selskapene er 100 % eiet av CMR - konsernet, bortsett fra Michelsen Medical AS og XSENS AS som er eiet henholdsvis 52,2% og 95%. Konsernregnskapet omfatter også GexCon Aberdeen Ltd (eies 77,5 % av GexCon UK Ltd), Proces Ltd (eies 100 % av GexCon Aberdeen Ltd) og Proces SDN.BHD (eies 100 % av Proces Ltd). 24% Norges forskningsråd 1% EU/ESA 72% Private Mill. NOK CMR konsern Driftsinntekter

23 23 Resultatregnskap Konsern Konsern CMR CMR Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Årets resultat Balanse Konsern Konsern CMR CMR Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Varer Fordringer Andeler i verdipapirfond Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Beløp i kroner

24 Global solutions CMR aims TO be an attractive and recognised research group, with high quality, diversity and equality. In 2013, group employees published 69 items in international journals (29 with peer reviews) and held 59 presentations at VARIOUS ACADEMIC conferences. At the end of 2013, the CMR Group had 175 employees. 21% of the company s employees are women. 38 employees are from countries outside Norway, from 20 different nations. List of countries of where the CMR Group has customers: Antarctica (*) Australia Austria Belgium Bouvet Island (*) Brazil Brunei Bulgaria Canada Chile China, Peoples Republic of Colombia Czech Republic Denmark Dubai Egypt Finland France Germany Ghana Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Ireland Israel Italy Japan Luxembourg Malaysia Malta Mexico Mozambique Netherlands Norway Pakistan Poland Portugal Quatar Romania Russia Saudi Arabia Singapore South Africa South Korea South Sudan Southern Ocean around Antarctica (*) Spain Svalbard (*) Sweden Switzerland Taiwan Tanzania The Atlantic Ocean (*) The Barents Sea (*) The Faroe Islands (*) The North Sea (*) Tunisia Turkey U.A.E. Uganda United Kingdom USA Venezuela (*) indicates areas that are not sovereign states

25 25 Visiting Address CMR, Fantoftvegen 38, Bergen, Norway Postal Address CMR, P.O. Box 6031 Postterminalen NO Bergen - Norway Telephone Contact The CMR group Credits/ Editor: Gunn Janne Myrseth og Per-Gunnar Lunde, CMR Text: Astrid Tomassen - Design/Concept: COX AS

26

Årsrapport for Christian Michelsen Research (CMR) AS for 2012

Årsrapport for Christian Michelsen Research (CMR) AS for 2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 42b/13 Sak nr Møte: 20.6.2013 Årsrapport for Christian Michelsen Research (CMR) AS for 2012 Bakgrunn Christian Michelsen Research AS er et

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew

Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew Håvar Risnes Seniorkonsulent / Sektorkoordinator ReNEW Innovation Norway, Bennigsenplatz

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen SJT Sikkerhetsseminar 2014 Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats?

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? SFI møte 20.09.11, avd dir Kristin Danielsen 3-4/11/2010 1 Globale utfordringer og globale innovasjonsnettverk

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Fornybardirektivet et viktig redskap

Fornybardirektivet et viktig redskap Klimautfordringen vil endre fremtidens bruk og produksjon av energi Fornybardirektivet et viktig redskap EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred EBL Bellona, Fornybardirektivet

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2012 * Styrets beretning Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort til det norske

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger. Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013

Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger. Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013 Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013 Elkem er blant verdens ledende selskaper innenfor miljøvennlig produksjon av metaller og materialer

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Seminar om gass- og støveksplosjoner

Seminar om gass- og støveksplosjoner Seminar om gass- og støveksplosjoner Fantoftvegen 38 (CMR), Bergen, 9. 11. februar 2010 Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk Arrangert av: GexCon AS Postboks 6015 Postterminalen, N-5892 Bergen, Norge

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Teknologisk forskning for regional utvikling i Hordaland

Teknologisk forskning for regional utvikling i Hordaland Teknologisk forskning for regional utvikling 1 Teknologisk forskning for regional utvikling i Hordaland Innspill til samråd om regionalt forskningsfond, 3. juni 2009 Dr. Christopher Giertsen Direktør Christian

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

TROX Auranor Innkjøpspolicy

TROX Auranor Innkjøpspolicy TROX Auranor Innkjøpspolicy 1. Innkjøpsfunksjonens rolle 2. TROX Auranors «kjøpe-lage»-policy 3. TROX Auranors forhold til leverandøren 4. Valg av leverandør 5. TROX Auranors krav til leverandørene 6.

Detaljer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Utdanningsforbundets skolelederkonferanse, Oslo, 23. okt 2012 Svein Sjøberg Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sveinsj/ Bakgrunnslesing

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) Kristin Guldbrandsen Frøysa Daglig leder NORCOWE Bergen Næringsråd 8. mars 2010 Slide 1 / 17-Mar-10 Miljøvennlig

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Fremtidens klimakrav - konsekvenser for Norge

Fremtidens klimakrav - konsekvenser for Norge Fremtidens klimakrav - konsekvenser for Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.dir., EBL Topplederkonferansen, 28.05.08 Innhold Rekruttering satsing på kvinner

Detaljer

Ren energi skal stoppe global oppvarming energibransjen er klimakampens fotsoldater! Marius Holm Miljøstiftelsen Bellona

Ren energi skal stoppe global oppvarming energibransjen er klimakampens fotsoldater! Marius Holm Miljøstiftelsen Bellona Ren energi skal stoppe global oppvarming energibransjen er klimakampens fotsoldater! Marius Holm Miljøstiftelsen Bellona Den største utfordringen verden står overfor Det er IKKE et alternativ å mislykkes

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life Velkommen til «Hot i Ålesund»! 12:00 Registrering 12:30 Velkommen 12:40 Kontoret ditt blir et #SMARTkontor 13:00 Mulighetene

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER

SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk 19.-21. mars 2013 GexCon AS Fantoftvegen 38 Bergen KURSPROGRAM 19. mars, Gasseksplosjoner Gasseksplosjoner, en grunnleggende

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

Fra fossilt til fornybart. BKKs konferanse 26. januar 2011 Anders Bjartnes

Fra fossilt til fornybart. BKKs konferanse 26. januar 2011 Anders Bjartnes Fra fossilt til fornybart BKKs konferanse 26. januar 2011 Anders Bjartnes Norsk Klimastiftelse Ny aktør i klima- og energifeltet Basert i Bergen Stiftelsen skal bidra til tiltak offentlige som private

Detaljer

Snur trenden i europeiske velferdsstater?

Snur trenden i europeiske velferdsstater? Snur trenden i europeiske velferdsstater? Erling Barth Institutt for samfunnsforskning og ESOP, Universitetet i Oslo - samarbeid med Kalle Moene, ESOP Økende skiller i Europa? Mer ulikhet, mindre velferdsstater,

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner Geir L. Eriksen Formann NK9 Jernbaneverket Stab Sikkerhet Arbeidet i JBV i snart 45 år og vært formann for NEK NK9 i ca 20 år I begynnelsen. Dagens elektrifiserte jernbane

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder Fornybardirektivet Sverre Devold, styreleder Klimautfordringens klare mål 2 tonn CO2/år pr innbygger? Max 2 grader temperaturstigning? Utslipp av klimagasser i tonn CO 2 -ekvivalenter i 2002 Norge i dag

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.dir., EBL Markedskonferansen 2008 Innhold Fornybar - en

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Hvor skal vi fremme den ansattes helse?

Hvor skal vi fremme den ansattes helse? Hvor skal vi fremme den ansattes helse? Skal vi ha helsefremmende aktiviteter på arbeidsplassen eller skal vi ha arbeidsplasser som fremmer den ansattes helse? arbejdsmiljøkonferencen 20.-21. oktober 2008

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Disposisjon Mobbing Vold og trusler om vold - Forekomst og utbredelse i Norge - Forekomst og utbredelse

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn Fremtiden skapes nå! Forskningsmiljøenes bidrag og rolle i klimakampen? Hva er fremtidens energikilder? Hva er utfordringene knyttet til å satse fornybart? Unni Steinsmo Konsernsjef, SINTEF Natur og ungdom

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer