HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE MISJONSHØGSKOLEN vedtatt av Høgskolestyret mars 2014 ( sak )

2 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Innledning... 4 DEL 1: HANDLINGSPLANENS MÅLSETTING OG BAKGRUNN Målsetting Bakgrunn Forankring i lover og regler Universell utforming Funksjonsnedsettelse Lokal forankring og finansiering Tilrettelegging ved MHS i dag... 6 DEL 2: MÅL OG TILTAK FOR PERIODEN Informasjon, opptak og mottak av nye studenter Fysisk tilgjengelighet Pedagogisk tilgjengelighet Eksamen IKT Samarbeidspartnere Organisasjon og økonomi Evaluering

3 Forord MHS ønsker å være en åpen, tilgjengelig og imøtekommende institusjon overfor alle som ønsker å ta studier hos oss. En dørterskel, trapp eller pedagogiske begrensninger kan være grunner gode nok for å velge bort MHS som studiested. Dét ønsker vi å gjøre noe med, hver dag. Noe av bygningsmassen vår er av en slik art at den ikke er tilgjengelig for alle. Måten studiene gjennomføres på, kan også være en hindring. MHS ønsker aktivt å arbeide for å gjøre våre studier og vårt studiested bedre egnet også for deg med nedsatt funksjonsevne. Det er vår utfordring! Som et globalt knutepunkt for spørsmål innen teologi, religion, kultur og globalisering, ønsker vi å være et sted for samtaler om de store og viktige spørsmål i verden, uavhengig av tro og livssyn. Da er det viktig at alle som ønsker å ta del i disse samtalene, kan gjøre det, uavhengig av funksjonsevne. Bård Mæland rektor 3

4 Innledning Dette er MHS sin andre handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse. Der den første planen hadde fokus på begrensninger og individuell tilrettelegging, ønsker vi nå at universell utforming av læringsmiljøet skal være det bærende prinsippet. Det fysiske og pedagogiske læringsmiljøet skal inkludere flest mulig i ordinære løsninger, men legge til rette for individuelle løsninger når dette er nødvendig. Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse ved MHS ( ) består av to deler: Del 1: Planens målsetting og bakgrunn knyttet til tilgjengelighet og universell utforming. Del 2: Skjematisk oversikt over mål og tiltak for perioden DEL 1: HANDLINGSPLANENS MÅLSETTING OG BAKGRUNN 1.1 Målsetting Full deltakelse og likestilling for personer med funksjonsnedsettelse er en overordnet samfunnsmessig målsetting. Det betyr at studenter med funksjonsnedsettelse skal ha samme rett og mulighet til å ta høyere utdanning som andre studenter. På bakgrunn av dette har MHS formulert følgende målsetting: MHS ønsker å skape et inkluderende læringsmiljø som er tilgjengelig for alle, uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, kjønn og funksjonsevne. MHS vil arbeide systematisk for en universell utforming av læringsmiljøet, slik at flest mulig blir inkludert i ordinære løsninger og behovet for individuelle tilpasninger reduseres. MHS vil legge til rette for individuelle løsninger når dette er nødvendig, og i den grad det er rimelig og mulig. MHS vil arbeide for at studentene skal oppleve studiene som åpne og tilgjengelige både når det gjelder fysisk og pedagogisk tilgjengelighet. 1.2 Bakgrunn Forankring i lover og regler Alle læresteder skal ha en handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse. Kravet er nedfelt i Stortingsmelding 8 ( ), blir gjentatt i Stortingsmelding 40 ( ) Nedbygging av 4

5 funksjonshemmende barrierer, og i Stortingsproposisjon 1 ( ). Målet er å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle og iverksette tiltak knyttet til universell utforming. 1. januar 2009 trådte Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i kraft med et sterkt fokus på universell utforming. Universitets- og høyskoleloven ( 4-3) slår også fast at læringsmiljøet skal utformes etter prinsippet om universell utforming og legge til rette for studenter med særskilte behov så langt det er rimelig og mulig. Tilretteleggingen skal ikke føre til reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium Universell utforming Universell utforming er en strategi som skal gjøre samfunnet mer inkluderende. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som Norge signerte i mars 2007, skal motvirke diskriminering og forplikte oss til å sikre at personer med funksjonsnedsettelse gis like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter. FN-konvensjonen definerer universell utforming på følgende måte: «Å utforme produkter og omgivelser slik at de kan tas i bruk på en likeverdig måte av flest mulig, uten at det er behov for tilrettelegging eller en spesiell tilpassing» (fra publikasjon utgitt av Liksstillingsdepartementet, 2013). Begrepet universell utforming tas i bruk på stadig nye områder i samfunnet. Universell (Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning) sier følgende om universell utforming av læringsmiljøet i høyere utdanning: I høyere utdanning bruker vi begrepet innen mange felt, for eksempel når det gjelder: utforming av bygninger og uteområder planlegging av informasjons- og kommunikasjonsteknologi slik at verktøyene kan komme alle studentene til gode planlegging av studieprogram med tanke på mangfoldet i studentmassen nye metoder for undervisning og læring som gir økt studiekvalitet for alle Målet er et universelt utformet læringsmiljø som inkluderer alle studenter i ordinære løsninger. Dette krever at man planlegger og utformer utdanningen med tanke på mangfoldet i studentmassen. Det gjelder også å planlegge læringsmiljøet med tanke på studenter med nedsatt funksjonsevne, slik at behovet for særløsninger blir så lite som mulig (:// For MHS vil universell utforming være en viktig strategi i arbeidet med å gjøre studiene tilgjengelige for alle, bygge ned barrierer og redusere behovet for individuell Funksjonsnedsettelse Med funksjonsnedsettelse menes tap eller skade på en kroppsdel eller en av kroppens funksjoner f. eks bevegelses-, syns- eller hørselshemming, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser pga. av allergi-, hjerte- og lungesykdommer. I denne planen tolkes derimot funksjonsnedsettelse i et videre perspektiv. Studentmassen gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og her er flere grupper som kan ha behov for særskilt 5

6 I tillegg til studenter med fysiske funksjonsnedsettelser har vi studenter med sosiale og emosjonelle vansker, studenter med lese- og skrivevansker, studenter med akutt behov for tilrettelegging (ved akutt sykdom o.l.) og studenter med kroniske sykdommer og helseproblemer. Det kan ikke uten videre settes likhetstegn mellom funksjonsnedsettelse og funksjonshemming: I Stortingsmelding 40 ( ) gis følgende definisjon: «Funksjonshemming oppstår når det foreligger et gap mellom individets forutsetning og omgivelsenes utforming eller krav til funksjonsevne». Ut fra denne definisjonen bør man i større grad spørre seg hvem som er funksjonshemmet, omgivelsene eller studenten. Universelle løsninger vil redusere graden av funksjonshemming, men når disse ikke strekker til eller er mangelfulle, vil MHS legge til rette for individuelle løsninger. Disse er ment å kompensere for en ulempe, uten at de skal gi fordel i forhold til andre studenter. Kravet til faglige prestasjoner skal være de samme for studenter med funksjonsnedsettelse som for andre studenter Lokal forankring og finansiering I MHS sin strategiplan for perioden formuleres en av hovedstrategiene på følgende måte: «MHS skal tydeligere fremstå med et attraktivt lærings- og studentmiljø». Virksomhetsplanen for 2013 utdyper dette bl.a. ved at skolen ønsker å utvikle en «policy» i møte med studenter som har spesielle tilretteleggingsbehov, og ved at man ønsker å drøfte universelle løsninger for å bedre tilgangen til studiene. Statlige universitet og høgskoler er pålagt å bruke 5 % av vedlikeholdsbevilgningene til tilrettelegging av bygninger og lokaler for studenter med funksjonsnedsettelser. MHS er en privat utdanningsinstitusjon og er ikke pålagt samme krav, men er like fullt forpliktet i henhold til lovverket om å gjøre studietilbudet tilgjengelig for alle. For å oppnå dette, kreves det også økonomiske ressurser. Ressursene som avsettes til arbeidet med universell utforming og individuell tilrettelegging, må øke i takt med behovet og gjenspeiles i den strategiske og økonomiske planlegging ved MHS. Det vil derfor være en viktig målsetting at universell utforming av studiene ved MHS tydeligere forankres i skolens strategiplan, virksomhetsplan og budsjett Tilrettelegging ved MHS i dag I likhet med andre institusjoner innenfor høyere utdanning opplever også MHS at mangfoldet i studentmassen er stort og at behovet for individuell tilrettelegging er økende. Utdanningsadministrasjonen har det koordinerende ansvaret for tilretteleggingstjenesten ved MHS og har ansvar for at nødvendig informasjon kommer ut til studentene. En av studieveilederne har tilrettelegging som særskilt ansvarsområde i sin arbeidsinstruks. I tillegg bidrar også skolens ledelse og faglig ansatte med å finne gode og fleksible løsninger for studenter med særskilte behov. Bibliotektjenesten har et særlig ansvar for å opprette kontakt med og fungere som pådriver i forhold til Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek. En ressursgruppe bestående av administrativt, faglig og/eller teknisk ansatte nedsettes ved behov. 6

7 Læringsmiljøutvalget (LMU) er en viktig medspiller i utviklingen av læringsmiljøet ved MHS og en pådriver for å gjøre studiene ved MHS tilgjengelig for alle. Studieveileder med tilretteleggingsansvar deltar jevnlig på samlinger i regi av Brukerforum for funksjonshemming i høyere utdanning. MHS samarbeider også med Studier med støtte, et tilbud for studenter med psykiske helseproblemer som trenger rådgiving og tilrettelegging i studiehverdagen. Studier med støtte drives av Attende på oppdrag fra NAV. SiS helse som består av to psykologer, sosionom og helsesøster, er en tjeneste tilgjengelig for MHS sine studenter. Studentpresten er tilgjengelig for studenter som ønsker samtale og veiledning. Individuell tilrettelegging har en sentral plass i handlingsplanen. Men i større grad enn tidligere fokuseres det nå på en universell utforming av studietilbudet. Dette gjelder ikke bare byggetekniske løsninger, men også utforming av undervisningen, bibliotekstjenester, IKT-tilbudet og informasjonsflyten. Planen utfordrer den tilvante måten å tenke på. Skal vi lykkes med å realisere planen, er det viktig at hele organisasjonen får et eierforhold til den. Den må informeres om og gjøres tilgjengelig for alle; ledelse, studenter og ansatte. Videre må prinsippet om universell utforming, som tidligere nevnt, tydeliggjøres i skolens strategiplaner, virksomhetsplaner og budsjetter. DEL 2: MÅL OG TILTAK FOR PERIODEN Informasjon, opptak og mottak av nye studenter Mål: Informasjon, opptak og mottak av nye studenter skal i størst mulig grad ha en universell utforming. Tjenester og tjenesteyting overfor studenter med funksjonsnedsettelse skal være kjent for søkere, studenter og ansatte. Tiltak Ansvar Tidsplan Informasjonsmateriell til potensielle nye studenter skal gjenspeile MHS sine verdier som åpen, inkluderende og tilgjengelig for alle. Utdanningsadministrasjonen, høgskoledirektør. Studiekatalog, informasjon på MHS sine hjemmesider, eventuelt annet informasjonsmateriell. MHS sitt tilbud om tilretteleggingstjenester skal gjøres kjent for dem som rekrutterer nye studenter gjennom blant annet studentrekruttering. Kontinuerlig gjennom rekrutteringsperioden. 7

8 skolebesøk og utdanningsmesser. Informasjon om MHS sine tjenester overfor studenter med funksjonsnedsettelse skal ligge lett tilgjengelig på hjemmesiden og Student Web. I god tid før oppstart av nytt studieår. Søkere som oppgir at de har et tilretteleggingsbehov, skal kontaktes. Det skal tilbys et møte i forkant av studiestart for å få kartlagt behov, eventuelle problemstillinger og ansvarsfordeling. Opptaksleder formidler informasjon til studieveileder med ansvar for tilrettelegging, som tar kontakt med studenten. Løpende i opptaksperioden. Alle nye studenter inviteres med i fadderarrangement i oppstartukene. Studenter med funksjonsnedsettelse kan få tilbud om en særskilt fadderkontakt i oppstartukene, hvis behov. Faddergruppa og fadderansvarlig fra utdanningsadministrasjonen. Hver høst i oppstartukene. 2.2 Fysisk tilgjengelighet Mål: Misjonshøgskolen skal være tilgjengelig for alle. Universell utforming skal tilstrebes, ved nybygg alltid. Bygg og lokaler ved MHS skal innrettes slik at studenter med nedsatt funksjonsevne skal ha tilgang til og kunne benytte seg av disse på lik linje med andre studenter. Tiltak Ansvar Tidsplan Det skal med jevne mellomrom gjennomføres en kartlegging av fysisk tilgjengelighet i henhold til kravet om universell utforming. Eventuelle mangler og behov innarbeides i skolens budsjettplaner. Inngangspartier og dører må utformes slik at bevegelseshemmede studenter AMU/LMU kartlegging. Høgskoledirektør/HS budsjett og gjennomføring. Hvert andre år. Høgskoledirektør. Kartlegging vår Gjennomføring

9 lett kan ta seg inn i byggene. Dører, trapper og terskler må kunne forseres med rullestol, og trapper og trinn merkes visuelt og taktilt. Ledelinjer og skilting skal ha tydelig og lett lesbar skrift (også engelsk tekst). Heiser må, i tillegg til rullestolbrukere, også kunne betjenes av synshemmede, og det må være mulig å vite hvilken etasje man befinner seg i. Fakultetsbygg og biblioteksbygg bør ha minst én dør med automatisk døråpner. Blomsterkasser, søppelkasser, benker, skilt og andre løse gjenstander skal plasseres slik at de ikke hindrer fremkommeligheten eller representerer en fare for synshemmede i ganger og åpne arealer, både ute og inne. Rydding, vedlikehold og snømåking av parkeringsplasser for funksjonshemmede skal prioriteres. God utebelysning og tydelig skilting. God luftkvalitet, god temperaturregulering og ettersyn av ventilasjon er viktig for alle, og i særlig grad for astmatikere og allergikere. Gode renholdsrutiner skal være på plass og miljøriktige rengjøringsmidler som tilfredsstiller EU-kravene skal brukes. Beplantning ute og inne skal ta hensyn til allergikere. Lesesal bør ha plasser tilrettelagt for rullestolbrukere med romslige passasjer og rett belysning. Driftsleder. Driftsleder og høgskoledirektør Kontinuerlig Driftsleder og høgskoledirektør. tilrettelegging og driftsleder Undervisningsrom bør, i den 9

10 grad det er mulig, tilrettelegges for rullestolbrukere, allergikere, hørselshemmede og svaksynte. Dette innebærer god belysning og teleslynger, fremkommelige passasjer og minst mulig bruk av allergifremmende materialer. Bytte av undervisningsrom vurderes ved behov. Dersom en students funksjonsnedsettelse krever tilrettelegging av lokaliteter og utstyr utover eksisterende standard, skal dette meldes til studieveileder med ansvar for tilrettelegging i god tid før studiestart. Evakueringsrutiner for studenter med funksjonsnedsettelse må innarbeides i brann- og sikkerhetsrutiner. tilrettelegging, studiesjef, faglærer og driftsleder. Høgskoledirektør. Teleslynger testes i forkant av nytt semester. Ved behov. Kommentarer: Tilgjengelighet for bevegelseshemmede til biblioteksbygg, praktikumsbygget (murbygg) og aula er ikke tilfredsstillende og bør prioriteres i denne planperioden. Trapper og trinn skal merkes for synshemmede. Det bør også holdes et konstant fokus på innetemperatur og ventilasjon. Studentene har i flere læringsmiljøundersøkelser klaget på at det er for kaldt om vinteren og at luftkvaliteten er dårlig. Et godt inneklima er viktig for et godt læringsmiljø. 2.3 Pedagogisk tilgjengelighet Mål: Alle studenter, uavhengig av funksjonsevne, skal ha de samme rettighetene til utdanning og læring. Det skal tilstrebes en universell utforming av undervisning, praksis og eksamen som reduserer behovet for særskilte løsninger. MHS vil legge til rette for individuelle løsninger når dette er nødvendig, og i den grad det er rimelig og mulig Undervisning Tiltak Ansvar Tidsplan Øke de ansattes kunnskap og kompetanse om universell utforming av undervisningen. Rektor, prorektor for utdanning, studiesjef. 10

11 Undervisningsmetodene bør i størst mulig grad legges opp slik alle studenter kan nyttiggjøre seg undervisningen. Studieplaner og emnebeskrivelser må være ferdigstilt i god tid før studiestart og være tilgjengelige på skolens nettsider. Planene må inneholde tydelig informasjon om hva som forventes av forkunnskaper og krav til ferdigheter (f.eks. praksis, studietur, feltarbeid, obligatoriske innleveringer, eksamen), slik at den enkelte student i forkant kan vurdere sin egnethet til studiet. Oversikt over obligatorisk pensum skal foreligge i god tid før nytt studieår og være tilgjengelig på skolens nettsider. Dette er viktig for alle studenter, men i særlig grad synshemmede og studenter med lese- og skrivevansker som trenger pensum tilrettelagt i alternative formater. Såvidt mulig skal alternativ pensumlitteratur tilbys studenter som av dokumenterte grunner har så store vansker med den angitte pensumlitteraturen at de på grunn av den har en klar ulempe sammenlignet med andre studenter. Bibliotektjenesten bør utarbeides etter prinsippet om universell utforming. Bibliotekets ansatte skal ut over dette, og så langt det er mulig, yte service og gi tilbud til studenter med spesielle tilretteleggingsbehov. Bibliotektjenesten skal være en Faglærer. Faglærere, utdanningsadministrasjonen. Faglærere, utdanningsadministrasjonen. Faglærer. Ansatte på biblioteket. Anbefalt frist, 15. april hvert år. Anbefalt frist, 15.april hvert år. 11

12 pådriver i skolens kontakt med NLB. Faglærere skal på forhånd være orientert om studenter som i undervisning vil ha særskilte behov, dersom dette er kjent. Tydelig artikulasjon/verbal formidling og undervisningsmateriale med tydelig skrift er viktig i kommunikasjon med alle studenter, eksempelvis studenter med en annen språkbakgrunn. Det kan være til stor nytte å få utdelt skriftlig materiale (presentasjoner) på It s learning i forkant av forelesningen, eventuelt når forelesningen starter. MHS skal legge til rette for at hørselshemmede skal kunne benytte tolk i undervisningen. Tolker skal ha tilgang til manus og lærebøker. Studenter som ikke har mulighet til å ta notater, skal ha rett til å ta opp forelesning på diktafon. Retningslinjer utarbeides. Digitalt opptak av forelesning vurderes i særskilte tilfeller. Retningslinjer foreligger. Kompendier og annet undervisningsmateriell som MHS selv produserer må være av en slik kvalitet at de er lesbare for de fleste. Faglærer. Faglærer. Faglærer studieveileder med ansvar for tilrettelegging i samarbeid med tolketjenesten/nav. Faglærer. Ved behov. Retningslinjer vår Ved særskilte behov kan kompendier gjøres tilgjengelig i elektronisk format slik at elektronisk leselist kan brukes, eventuelt tilrettelegges med forstørret skrift. 12

13 Kommentar: Studieplanene med reviderte pensumlister må være klare på et tidligere tidspunkt enn det som nå er praksis. Det er viktig for alle studenter å kunne orientere seg i studieplaner, emnebeskrivelser, pensumlister og vurderingsformer i god tid før studiestart, og dette gjelder i særlig grad studenter med et tilretteleggingsbehov. Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) har ansvar for produksjon av pensumlitteratur i lyd og punktskrift. Synshemmede har produksjonsrett, mens studenter med lese- og skrivevansker kun har lånerett. Hvis bøkene ikke eksisterer i lyd eller har lang produksjonstid, må foreleserne hjelpe til med å finne alternativ litteratur som finnes i lydformat. Det er NAV Hjelpemiddelsentralen som har ansvar for å skaffe til veie de hjelpemidlene som studenter med funksjonsnedsettelse trenger i hverdagen. Studenter henvises til sitt lokale PPT-kontor for utredning dersom det er mistanke om lese- og skrivevansker. I kartlegging av utvekslingsstudenter og internasjonale studenter med særskilte tilretteleggingsbehov, vil studieveileder med ansvar for internasjonalisering ha et særskilt ansvar Eksamen Tiltak Ansvar Tidsplan De ulike studieprogrammene skal ha varierte eksamensformer slik at behovet for tilrettelegging reduseres for den enkelte student Det kan søkes om tilrettelagt eksamen i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MHS 33. Tilretteleggingen skal ha som formål å oppveie ulempen som funksjonsnedsettelsen medfører, og ikke representere en fordel. Informasjon om tilrettelegging av eksamen skal ligge lett tilgjengelig på hjemmesiden og Student Web. Skolen har ansvar for praktisk tilrettelegging i Utdanningsadministrasjonen, prorektor for utdanning, studiesjef. tilrettelegging/eksamen, i samarbeid med faglærer. tilrettelegging/eksamen. tilrettelegging/eksamen. Ved oppstart av nytt studieår. Ved behov. 13

14 eksamenslokalet når eksamen avvikles i MHS sine lokaler. Kommentar: Det er studentenes eget ansvar å gjøre seg kjent med prosedyrer og frister for å søke om tilrettelagt eksamen IKT Tiltak Ansvar Tidsplan Universell utforming av websiden. Gi faglærere råd om hvordan de best kan legge ut info på It`s learning, slik at den blir tilgjengelig for flere. Tilby individuell opplæring av synshemmede studenter om hvordan de best kan utnytte It`s learning sine muligheter Øke studienes tilgjengelighet gjennom utvikling av digital undervisning og digital vurdering. Høgskoledirektør/ studieveileder med ansvar for informasjon. Studiesjef og IKT gruppe. Studiesjef, prorektor for utdanning, IKT gruppe. I løpet av planperioden. Ved oppstart av nytt studieår og ellers ved behov. Kontinuerlig gjennom planperioden Samarbeidspartnere Tiltak Ansvar Tidsplan MHS skal være oppdatert på Studentsamskipnaden (SIS) sine velferdstilbud og tilbud om helsetjenester. MHS skal være oppdatert på Studier med støtte (SMS) sitt tilbud til studenter med psykiske helseplager. MHS samarbeider med NAV når dette er naturlig forhold til særskilt tilrettelegging, f.eks. ved bruk av studentassistent. Studentpresten har ukentlige trefftider ved MHS. Utdanningsadministrasjonen. Utdanningsadministrasjonen, studieveileder med ansvar for Utdanningsadministrasjonen, alle ansatte. Ved behov. Ved behov. 14

15 Kommentar: Informasjon om SIS, SMS og studentprestens tjenester må gjøres tilgjengelig for studentene på skolens nettsider 2.4 Organisasjon og økonomi Mål: Sikre kvalitet i arbeidet med en universell utforming av studietilbudet ved MHS og god kvalitet på tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse. Tiltak Ansvar Tidsplan Det skal til enhver tid finnes en kontaktperson i utdanningsadministrasjonen med særskilt ansvar for tilretteleggingsbehov hos studenter med funksjonsnedsettelse. Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn ved innkjøp av varer og tjenester som vedrører studentene. Det bør avsettes midler i vedlikeholdsbudsjettet til tiltak for å øke den fysiske tilgjengeligheten for studenter med funksjonsnedsettelse. Det bør avsettes midler i budsjettet til å finansiere pedagogisk tilrettelegging i mindre målestokk. Skolens ledelse. Skolens ledelse. Skolens ledelse/hs. Skolens ledelse. Årlig, ved planlegging av budsjett. Ved behov. 2.5 Evaluering Mål: Handlingsplanen skal evalueres i forhold til tiltak, ansvarsforhold og tidsfrist Tiltak Ansvar Tidsplan Institusjonens arbeid med universell utforming samt oversikt over utførte og planlagte tiltak vedrørende Ansvarlige for tiltak rapporterer til høgskoledirektør/rektor. HS og LMU orienteres. Hvert år. 15

16 fysisk og pedagogisk tilgjengelighet, skal hvert år rapporteres i årsrapport for kvalitet. Handlingsplanen skal evalueres i sin helhet midtveis i perioden. LMU og HS Endringer i lover og forskrifter skal innarbeides i planen. LMU og HS. 16

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Retningslinjer for praktisk og pedagogisk tilrettelegging av studiesituasjonen Høgskolen i Hedmark 2009-2012 Godkjent ved rektors fullmakt 17.2.2009 Innhold Praktisk

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Utarbeidet av læringsmiljøutvalget Vedtatt av musikkhøgskolens styre 05.02.100 Innhold Forord... 3 Formål med planen... 4 Hva er funksjonsnedsettelse?...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING 2009 2014 HiT 2008 UTKAST 03.12.08 HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING... 1 2009 2014... 1 Handlingsplan for funksjonshemming... 3 Del 1. Generelt

Detaljer

Konsekvenser av kvalitetsreformen for studenter med funksjonsnedsettelser

Konsekvenser av kvalitetsreformen for studenter med funksjonsnedsettelser 1 Konsekvenser av kvalitetsreformen for studenter med funksjonsnedsettelser Kjetil Knarlag Rådgiver for funksjonshemmede studenter/ Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Trondheim

Detaljer

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport 1302 1901 LMU-K NR: 14/2013 KNSVARLIG: OLE JØRGEN TORP KSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL M.FL. ARKIVK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Handlingsplan for funksjonshemmede studenter

Handlingsplan for funksjonshemmede studenter HØGSKOLEN I ÅLESUND Handlingsplan for funksjonshemmede studenter Revidert og vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 8.desember 2005 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Overordnede mål 3 3. Hovedmål 3 4. Hva

Detaljer

LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE HANDLINGSPLAN 2014- Innhold Generelt om handlingsplanen... 1 Norges Handelshøyskoles strategi... 1 Universell utforming... 1 Funksjonsnedsettelse...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2012-2016. Kvalitets- og Læringsmiljøutvalget

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2012-2016. Kvalitets- og Læringsmiljøutvalget HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2012-2016 Kvalitets- og Læringsmiljøutvalget 2 Innhold FORORD......4 DEL 1: HANDLINGSPLANENS HOVEDMÅL, PRINSIPPER OG BAKGRUNN... 5 1.1 OVERORDNET MÅLSETTING...

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

Studentlivet for alle. Universell utforming av arrangement og aktiviteter

Studentlivet for alle. Universell utforming av arrangement og aktiviteter Studentlivet for alle Universell utforming av arrangement og aktiviteter Universell utforming av studentaktiviteter Universell utforming bidrar til likestilling gjennom å inkludere flest mulig i ordinære

Detaljer

STRATEGIER OG HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMNING

STRATEGIER OG HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMNING STRATEGIER OG HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMNING Praktisk og pedagogisk tilrettelegging av studiesituasjonen Høgskolen i Hedmark 2005-2008 Godkjent ved rektors fullmakt 10.03.05 1 Innhold

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2009-2011 HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2009-2011 Læringsmiljøutvalget mai 2009 1 INNHOLD DEL 1: HANDLINGSPLANENS HOVEDMÅL, PRINSIPPER OG BAKGRUNN... 3 1.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 3 1.2

Detaljer

INNHOLD. Kontakt 4. Har du behov for tilrettelegging eller veiledning? 6. Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse 8. Kontakt fakultetene 14

INNHOLD. Kontakt 4. Har du behov for tilrettelegging eller veiledning? 6. Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse 8. Kontakt fakultetene 14 INNHOLD Kontakt 4 Har du behov for tilrettelegging eller veiledning? 6 Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse 8 Kontakt fakultetene 14 kontakt Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse

Detaljer

S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS)

S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS) Side 1 av 6 2.2 S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS) HR sak 20/08 mai 2008 HS sak 28/08 juni 2008 FORORD Serviceerklæringen for MHS er utarbeidet som et ledd i studiekvalitetsarbeidet

Detaljer

Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne UMB 2010-2018

Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne UMB 2010-2018 1302 1901 US-SAK NR: 95/2010 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP OG PROSJEKTLEDER EIENDOM, TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: 2010/672 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

Detaljer

Tilgjengelighet for alle. Universell utforming, funksjonsnedsettelse og læringsmiljø

Tilgjengelighet for alle. Universell utforming, funksjonsnedsettelse og læringsmiljø Tilgjengelighet for alle Universell utforming, funksjonsnedsettelse og læringsmiljø Tilgjengelighet for alle Universell utforming, funksjonsnedsettelse og læringsmiljø Kjetil Knarlag Leder, Universell

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG TILRETTELEGGING 2015-2025. Kvalitets- og læringsmiljøutvalget

HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG TILRETTELEGGING 2015-2025. Kvalitets- og læringsmiljøutvalget HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG TILRETTELEGGING 2015-2025 Kvalitets- og læringsmiljøutvalget Handlingsplanen for universell utforming og tilrettelegging består av to deler. I del 1 presenteres

Detaljer

LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging oppfølging av tiltaksplan 2010-2011

LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging oppfølging av tiltaksplan 2010-2011 LMU-SAK NR: 2/2011-5 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell

Detaljer

Universell utforming i skolebygg Kristin Bille, Deltasenteret

Universell utforming i skolebygg Kristin Bille, Deltasenteret Ergonomidagen 2008: Universell utforming i skolebygg Kristin Bille, Deltasenteret Deltasenteret - statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet Fokus mot mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Konstituering, valg av ny leder for Kvalitets- og læringsmiljøutvalget

Konstituering, valg av ny leder for Kvalitets- og læringsmiljøutvalget UNIVERSITETET I STAVANGER Kvalitets- og læringsmiljøutvalget KLU 37/14 Konstituering, valg av ny leder for Kvalitets- og læringsmiljøutvalget Vedtakssak I Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets mandat står

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 Kunnskapsdepartementet Utviklingsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSTØTTE FOR

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2006-2008

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2006-2008 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2006-2008 Innhold Forord... 3 Del 1... 4 Handlingsplanens hovedmål, prinsipper og bakgrunn... 4 1. Overordnet målsetting... 4 2. Bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Høring Forslag til forskrift om universell utforming av IKTløsninger. Høringsuttalelse fra Universell.

Høring Forslag til forskrift om universell utforming av IKTløsninger. Høringsuttalelse fra Universell. Deres dato: 5.11.2012 Deres referanse: 12/2935 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep N-0030 OSLO Høring Forslag til forskrift om universell utforming av IKTløsninger. Høringsuttalelse

Detaljer

Universell utforming på Maihaugen?

Universell utforming på Maihaugen? Universell utforming på Maihaugen? Føringer Stortingsmelding 49 (2008-2009) Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for

Detaljer

Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø 2013-2016

Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø 2013-2016 1 Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø 2013-2016 ved Høgskolen i Nord-Trøndelag Vedtatt av Læringsmiljøutvalget ved HiNT, 05.06.2013 Innholdsfortegnelse Del 1: Planens bakgrunn, funksjon og ansvarsområder...

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD HANDLINGSPLAN TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2005-2009

HØGSKOLEN I ØSTFOLD HANDLINGSPLAN TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2005-2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD HANDLINGSPLAN TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2005-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Avklaringer og definisjoner... 4 1.1 Nedsatt funksjonsevne og funksjonshemming...

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 19. april 2013 TID: 12.00 16.00. Møtet starter hos NMS Det blir felles møte mellom HS og landsstyret NMS mellom kl 12 og 13. De som ønsker lunsj, kan få det i NMS-kantina

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ 2008-2011 ved Høgskolen i Nord-Trøndelag

HANDLINGSPLAN FOR INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ 2008-2011 ved Høgskolen i Nord-Trøndelag HANDLINGSPLAN FOR INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ 2008-2011 ved Høgskolen i Nord-Trøndelag Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 1 2. Opptak og studiestart 2 3. Pedagogiske tiltak 3 4. Tilgjengelighet og fysisk

Detaljer

Hva er institusjonenes ansvar og rolle i arbeid med utvikling av studenters psykososiale læringsmiljø og hva er LMUs rolle? Rektor Helge Klungland

Hva er institusjonenes ansvar og rolle i arbeid med utvikling av studenters psykososiale læringsmiljø og hva er LMUs rolle? Rektor Helge Klungland Hva er institusjonenes ansvar og rolle i arbeid med utvikling av studenters psykososiale læringsmiljø og hva er LMUs rolle? Rektor Helge Klungland Læringsmiljø Totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 14/15 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025 Saksnr: 15/01478-3 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

08.01.2010 UNIVERSELL UTFORMING AS EIES AV: NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE UNIVERSELL UTFORMING AS

08.01.2010 UNIVERSELL UTFORMING AS EIES AV: NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE UNIVERSELL UTFORMING AS 08.01.2010 NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE Kursdagene 7.-8. jan 2010 Dagens og fremtidens bygninger av Trine Presterud, Universell utforming AS UNIVERSELL UTFORMING AS

Detaljer

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om:

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om: Service-erklæring Service-erklæringen er utviklet som et ledd i Høgskolen sitt arbeid med studiekvaliteten. Den konkretiserer de mål Høgskolen har sett seg for hva den skal strebe etter overfor studentene

Detaljer

Handlingsplan for universell utforming ved Høgskolen i Lillehammer

Handlingsplan for universell utforming ved Høgskolen i Lillehammer Handlingsplan for universell utforming ved Høgskolen i Lillehammer Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Læringsmiljøutvalget 28.10.2008 Vedtatt av høgskolestyret 1.1 Revisjon 24.11.2011 Arbeidsutvalg

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Læringsmiljøutvalget Dato: 06.02.2012 Saksnr.: 2012/1941KGBRAUTI Tilretteleggingstjenesten Årsrapport 2011 Tilretteleggingstjenesten er organisert i Seksjon for studieadministrative

Detaljer

Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen

Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen Kristiansand 20. august 2014 Inger Marie Lid, teolog, ph.d. Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus Samfunnsdeltakelse, mennesket som borger

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Slyngepatruljen tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for ungdom med nedsatt hørsel, tinnitus og Menieres sykdom.

Detaljer

Deltasenteret. Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle

Deltasenteret. Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle Deltasenteret Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle 30.10.2008 Servicekonferansen 2008 1 Universell utforming Universell utforming

Detaljer

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1795-8-MBA 01.06.2011 Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fant at inngangspartiet til lokalene til Skatteoppkreveren ikke

Detaljer

Læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser. Handlingsplan 2013-2017

Læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser. Handlingsplan 2013-2017 Læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser Handlingsplan 2013-2017 NTNU, oktober 2013 Forord Å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i høyere utdanning er en del av NTNUs samfunnsoppdrag.

Detaljer

Universell utforming i offentlige anskaffelser. Haakon Aspelund Deltasenteret

Universell utforming i offentlige anskaffelser. Haakon Aspelund Deltasenteret Universell utforming i offentlige anskaffelser Haakon Aspelund Deltasenteret Disposisjon Deltasenteret Funksjonshemmende barrierer Noen gode grunner Noen lover www.universelleanskaffelser.no Deltasenteret

Detaljer

Universell utforming i et etisk perspektiv

Universell utforming i et etisk perspektiv Universell utforming i et etisk perspektiv Akershus fylkeskommune 7. april 2014 Inger Marie Lid, teolog, ph.d. Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus Etikk: samfunnsdeltakelse, mennesket som borger

Detaljer

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1 TIL VÅRE STUDENTER Etter initiativ fra regjeringen skal alle statlige etater bli mer serviceinnstilt overfor sine brukere. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har derfor henvendt seg til institusjoner

Detaljer

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Dato: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Høringsuttalelse: Endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vedtatt av kommunestyret i sak XX/13, den FORORD Diskriminerings-

Detaljer

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5 5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Funksjonshemning hva er det?... 4 1.3 Samarbeid med eksterne instanser... 5

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

STYRKING AV LÆRINGSMILJØET

STYRKING AV LÆRINGSMILJØET STYRKING AV LÆRINGSMILJØET HANDLINGSPLAN 2016 2019 // UNIVERSITETET I BERGEN STUDIEADMINISTRATIV AVDELING HANDLINGSPLAN FOR STYRKING AV LÆRINGSMILJØET 2016 2019 STUDIEADMINISTRATIV AVDELING 2 DET SKAL

Detaljer

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Florø, 04062013 Faktagrunnlag Relevante Lov og forskrifter Fra brev - av 26.oktober til alle

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

NTNU O-sak 22/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 22/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 22/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 22.08.2006 SA N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2006-2009 Handlingsplan for studenter

Detaljer

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING Marius Espnes Landheim, Universell utforming AS 28. september 2010 Utsagn fra Gjøvikregionen: Universell utforming dreier seg ikke om innføring av nytt lovverk, men om en dyptgripende

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015. Kari Gregersen Næss Verdal kommune

TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015. Kari Gregersen Næss Verdal kommune TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015 Kari Gregersen Næss Verdal kommune Regjeringens visjon- mai 2009 Norge universelt utformet 2025 Nasjonale grep for å nå visjonen. Handlingsplanen 2009-2013 8 pilotfylker;

Detaljer

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hovedformål... 2 3. Delmål... 2 4. Prioriterte områder og tiltaksplan...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET

ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET Innhold: 1 Innledning... 3 1.1 Utvalgets mandat 3 2 Utvalgets virksomhet i 2012-2013... 4 2.1 Utvalgets sammensetning 4 2.2 Møteaktivitet 4 2.3 Oversikt over behandlede

Detaljer

Et system for superbrukerne? Det norske systemet for tilgjengelighet til IKT på arbeidsplassen i komparativt perspektiv.

Et system for superbrukerne? Det norske systemet for tilgjengelighet til IKT på arbeidsplassen i komparativt perspektiv. Et system for superbrukerne? Det norske systemet for tilgjengelighet til IKT på arbeidsplassen i komparativt perspektiv. IKT, funksjonshemming og arbeidsliv 25.06.10 1 Teknologioptimisme økt sysselsetting

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig?

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Universell utforming er basert på internasjonalt etablerte prinsipper Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på

Detaljer

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Forkortelser: SP: Studentparlamentet HiB: Høgskolen i Bergen SIB: Studentsamskipnaden i Bergen FoU/N: Forsknings-,

Detaljer

16-04-10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG NLB

16-04-10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG NLB 16-04-10 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UTDANNINGSINSTITUSJONENE OG NLB Avtale Dette er en samarbeidsavtale mellom Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og [navn på utdanningsinstitusjon]. Avtalen regulerer

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1378-8-MBA 01.06.2011 Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fikk inn klage på inngangspartiene til flere kommunale bygninger i Kongsberg kommune.

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

Foreldre som sitter i rullestol og skal levere og hente barn i Olsvik barnehage er ikke i stand til å komme seg opp til barnehagens annen etasje.

Foreldre som sitter i rullestol og skal levere og hente barn i Olsvik barnehage er ikke i stand til å komme seg opp til barnehagens annen etasje. Saknr: 10/1943 Lovanvendelse: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9. Hele uttalelsen datert: 07.04-2011: OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Likestillings) og diskrimineringsombudet bygger på partenes

Detaljer

Tilgjengelighet- Universell utforming.

Tilgjengelighet- Universell utforming. . Tilgjengelighet og universell. Skilting av innvendige bygg. Ledelinje. Glassmarkører. . I diskriminerings - og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1.1.2009, er både offentlig og privat virksomhet

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1. DATO: 6. desember 2010 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn

Detaljer

MONTERING AV HEIS VIL VÆRE UFORHOLDSMESSIG

MONTERING AV HEIS VIL VÆRE UFORHOLDSMESSIG NOTAT - FOR OPPFØLGING Til: Dialog- og Utviklingsavdelingen Fra: Arshad Khan Vår ref. 10/1665-6/SF-471, SF-551, SF-711, SF-865, SF-900//AKH Dato: 26.02.2011 MONTERING AV HEIS VIL VÆRE UFORHOLDSMESSIG BYRDEFULLT

Detaljer

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 13. september 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Inge Særheim (nestleder), Svein Ragnvald Tjora, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Hans

Detaljer

12/1718 19.09.2013. Klagen gjaldt manglende HC-parkeringsplasser, manglende tilgjengelighet til

12/1718 19.09.2013. Klagen gjaldt manglende HC-parkeringsplasser, manglende tilgjengelighet til Vår ref.: Dato: 12/1718 19.09.2013 Ombudets uttalelse Klagen gjaldt manglende HC-parkeringsplasser, manglende tilgjengelighet til Domus Bibliotheca under perioden fakultetet har vært under oppussing, samt

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

NOTAT - FOR OPPFØLGING

NOTAT - FOR OPPFØLGING NOTAT - FOR OPPFØLGING Fra: Arshad Khan Vår ref. Dato: 10/496-11/SF-471, SF-520.4, SF-711, SF-814, SF-902//AKH 15.09.2011 Videregående skole har tilrettelagt for personer med nedsatt synsevne. Ombudet

Detaljer

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Studieåret 2012/2013 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN... 3 1. Rammekvalitet... 3 1.1 Læringsmiljøet generelt... 3 1.2 Fakultetet spesielle utfordringer

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning rundt temaet. Prosjektgruppe Arve J. Nilsen, rådgiver,

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Soria Moria erklæringen UU skal legges til grunn for regjeringens arbeid Det skal utarbeides

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD. Ord: ca 1900

Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD. Ord: ca 1900 1 Innlegg på konferansen Du skal få en dag i mårå Universell utforming erfaringer utfordringer og løsninger. 24.10.13, kl 09.40, Scandic Hotell, Vangsveien 121, Hamar Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD.

Detaljer

Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010

Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010 Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010 Definisjoner Faglig definisjon: Universell utforming er utforming av produkter og

Detaljer

Universell utforming på kommunalt vegnett. Egil T. Andersen, Deltasenteret

Universell utforming på kommunalt vegnett. Egil T. Andersen, Deltasenteret Universell utforming på kommunalt vegnett Egil T. Andersen, Deltasenteret Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltagelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Avdeling i Helsedirektoratet,

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 Frøya kommune Familie og helse v / Beathe S. Meland Postboks 152 7261 SISTRANDA Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 20. april 2009

Detaljer

Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer