Injeksjonsvæske, oppløsning. Svakt farget, lett viskøs oppløsning uten synlige fremmedpartikler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Injeksjonsvæske, oppløsning. Svakt farget, lett viskøs oppløsning uten synlige fremmedpartikler."

Transkript

1 1. LEGEMIDLETS NAVN Haldol Depot 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske inneholder: Haloperidoldekanoat mg, tilsvarende 100 mg haloperidol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske, oppløsning. Svakt farget, lett viskøs oppløsning uten synlige fremmedpartikler. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Kroniske psykoser, schizofreni, paranoide og maniske tilstander. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Behandlingen bør institueres i sykehus eller av lege med relevant erfaring. Preparatet skal kun benyttes av voksne. Må ikke gis intravenøst. Doseringen er individuell, og dosenivået bestemmes under nøye kontroll. Pasientene bør initialt stabiliseres på antipsykotisk medikasjon før en vurderer å bytte til Haldol Depot. Anbefalt startdose Haldol Depot tilsvarer ca ganger den tidligere perorale døgndose, vanligvis mellom 25 mg og 75 mg Haldol Depot. Maksimal startdose: 100 mg. Avhengig av pasientens respons kan dosen gradvis økes med 50 mg til optimal effekt er nådd. Vanlig doseintervall er fire uker, men pasientens respons kan kreve justering av doseintervallet. Eldre og svekkede pasienter: Startdosen holdes lav, f.eks. 12,5-25 mg hver 4. uke, og økes kun hvis pasientens respons tilsier høyere dose. Obs! Preparatet skal settes dypt intramuskulært. Fordi injeksjoner over 3 ml medfører ubehag for pasienten, anbefales ikke større injeksjoner. 4.3 Kontraindikasjoner Kjent overfølsomhet for haloperidoldekanoat eller noen av preparatets øvrige innholdsstoffer (inneholder sesamolje). Situasjoner som koma, hemming av sentralnervesystemet pga. alkohol eller andre CNSdepressiva. Parkinson's sykdom, lesjoner i basalgangliene.

2 Klinisk signifikant hjerte-karsykdom (f.eks. nylig hjerteinfarkt, ukorrigert hjertesvikt eller arytmier behandlet med klasse IA eller III antiarytmika). Samtidig bruk av andre legemidler som forlenger QT-intervallet (se pkt. 4.5). Forlenget QT-intervall, tidligere ventrikkelarytmi eller torsades de pointes. Ukorrigert hypokalemi. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler tilfeller av plutselige dødsfall er rapportert hos psykiatriske pasienter som behandles med antipsykotika, Haldol Depot inkludert. Eldre pasienter med demens Eldre pasienter med demensrelatert psykose som behandles med antipsykotiske legemidler har økt risiko for død. Analyser av sytten placebokontrollerte studier (modal varighet på 10 uker), hovedsakelig hos pasienter som bruker atypiske antipsykotika, avdekket en risiko for død hos legemiddelbehandlede pasienter på mellom 1,6 og 1,7 ganger risikoen hos placebobehandlede pasienter. I løpet av en typisk 10 ukers kontrollert studie, var dødsraten hos legemiddelbehandlede pasienter omtrent 4,5%, sammenlignet med 2,6% i placebogruppen. Selv om dødsårsakene varierte, så de fleste dødsfallene ut til å ha kardiovaskulær (f.eks hjertesvikt, plutselig død) eller infeksiøs (f.eks. lungebetetennele) årsak. Dødsårsaken eller mekanismen bak dødsfallene er ikke kjent. Risikoøkningen antas å gjelde hele gruppen av antipsykotika, både atypiske og konvensjonelle midler. Data fra to store observasjonsstudier viste at eldre pasienter med demens som blir behandlet med antipsykotika har en liten økt risiko for død sammenlignet med de som ikke blir behandlet. Dataene er ikke tilstrekkelige til å kvantifisere risikoen, og årsaken til den økte risikoen er ikke kjent. Haldol Depot er ikke godkjent for behandling av demens relaterte adferdsforstyrrelser. Kardiovaskulære effekter Tilfeller av venøs tromboembolisme (VTE) er rapportert ved bruk av antipsykotiske legemidler. Siden pasienter som behandles med antipsykotika ofte har ervervede risikofaktorer for VTE, bør alle mulige risikofaktorer for VTE identifiseres før og under behandling med Haldol Depot og forebyggende tiltak iverksettes. Svært sjeldne tilfeller av QT-forlengelse og /eller ventrikulære arytmier, i tillegg til sjeldne tilfeller av plutselig død er rapportert med haloperidol. Dette kan forekomme oftere ved høye doser og hos predisponerte pasienter. Da forlengelse av QT-intervallet er rapportert ved haloperidolbehandling, bør forsiktighet utvises hos predisponerte pasienter (lang QT-syndrom, hypokalemi, elektrolyttubalanse, samtidig behandling med medikamenter som er kjent for å forlenge QT-intervallet se pkt. 4.5, hjerte-karsykdom, familieanamnese med forlenget QT-intervall), særlig hvis haloperidol administreres parenteralt. Risikoen for QT-forlengelse og/eller ventrikkelarytmier kan økes med høyere doser eller ved parenteral bruk, særlig intravenøs administrering. Haldol Depot skal ikke gis intravenøst. Dersom QT-intervallet forlenges under behandling skal dosen reduseres. Dersom QTc-tid er >500 ms skal behandlingen avbrytes. EKG skal utføres før behandling med neuroleptika startes. Behovet for EKG under behandling skal vurderes fra pasient til pasient. Periodisk monitorering av elektrolytter anbefales. Samtidig bruk av andre neuroleptika bør unngås. Takykardi og hypotensjon har blitt rapportert hos enkelte pasienter.

3 Malignt neuroleptikasymdrom I likhet med andre antipsykotiske midler, er haloperidol satt i sammenheng med sjeldne tilfeller av malignt neuroleptikasyndrom; en sjelden idiosynkratisk respons som er karakterisert med hypertermi, generalisert muskelstivhet, autonom instabilitet og endret bevissthetsnivå. Hypertermi er ofte et tidlig tegn på dette syndromet. Antipsykotisk behandling bør avsluttes umiddelbart og egnet støttebehandling og grundig monitorering iverksettes. Tardive dyskinesier Som for andre atipsykotiske legemidler, kan tardive dyskinesier oppstå hos noen pasienter som har stått på langvarig behandling eller etter seponering av legemidlet. Syndromet er hovedsakelig karakterisert av rytmiske ufrivillige bevegelser av tunge, ansikt, munn eller kjeve. Manifestasjonene kan være permanente hos noen pasienter. Syndromet kan maskeres når behandlingen reinstitueres, når dosen økes eller når man skifter til et annet antipsykotisk legemiddel. Behandlingen bør seponeres så snart som mulig. Ekstrapyramidale symptomer Som med andre neuroleptika, kan ekstrapyramidale symptomer forekomme, for eksempel tremor, rigiditet, økt spyttsekresjon, bradykinesi, akatisi og akutt dystoni. Antikolinerge legemidler mot Parkinsons sykdom kan forskrives ved behov. Men bør ikke forskrives rutinemessig som forebyggende behandling. Hvis samtidig antiparkinsonbehandling er nødvendig, kan denne behandlingen måtte fortsette etter seponering av Haldol Depot dersom utskillelsen er raskere enn for haloperidol. Dette for å unngå utvikling eller forverring av ekstrapyramidale symptomer. Legen bør være oppmerksom på muligheten for økt intraokulært trykk når antikolinerge midler, inkludert antiparkinsonmidler, administreres samtidig med Haldol Depot. Parkinsons lidelse kan forverres og behandling med levodopa motvirkes (se pkt. 4.3). Anfall/kramper Kramper kan utløses av haloperidol. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med epilepsi og hvor det foreligger forhold som kan predisponere for kramper (når alkoholinntaket opphører hos alkoholikere og ved hjerneskade). Lever/galle Ettersom Haldol Depot metaboliseres i leveren, bør forsiktighet utvises for pasienter med leversykdom. Isolerte tilfeller av unormal leverfunksjon eller hepatitt, som oftest kolestatisk, har blitt rapportert. Endokrinologi Haloperidol-toksisitet kan lettere oppstå ved høye tyroksin-nivåer. Antipsykotisk behandling hos pasienter med hypertyroidisme bør skje med stor forsiktighet og bør alltid følges med adekvat tyreostatisk behandling som tar sikte på eutyroid tilstand. Hormonelle effekter av antipsykotiske neuroleptika inkluderer hyperprolaktinemi, som kan forårsake galaktoré, gynekomasti og oligo-elle amenoré. Veldig sjeldne tilfeller av hypoglykemi og av uhensiktsmessig sekresjon av ADH (Syndrome of Inappropriate ADH Secretion) har blitt rapportert. Øvrige hensyn Det anbefales at pasienter som vurderes som aktuelle for Haldol Depot først blir satt på Haldol tabletter for å forhindre uventede sensitivitetsreaksjoner med haloperidol. Ved schizofreni kan behandlingsrespons opptre først etter en tids behandling. Likeledes ved seponering kan symptomene ikke opptre på nytt før etter flere uker eller måneder. Kvalme,

4 oppkast og søvnløshet er beskrevet etter brå seponering av høye doser. Tilbakefall kan også forekomme, og gradvis nedtrapping av dosen anbefales. Alkoholtoleransen kan påvirkes og det kan være tendens til vektøkning. Langtidsbehandling krever regelmessig oppfølging (3. mnd) med hensyn på utvikling av bivirkninger, eks. tardive dyskinesier. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Som ved andre antipsykotika, kan interaksjoner forekomme ved samtidig bruk av andre legemidler som forlenger QT-intervallet (f.eks. klasse IA og III antiarytmika), legemidler som påvirker elektrolyttbalansen og metabolske hemmere. Haloperidol metaboliseres via flere enzymveier, inkl. glukuronidering og cytokrom P450- systemet (spesielt CYP 3A4 eller CYP 2D6). Dersom disse enzymveiene hemmes av andre legemidler eller av en reduksjon i CYP 2D6 ensymaktivitet, kan haloperidolkonsentrasjonen øke. Dette medfører en økt risiko for bivirkninger, inkl. forlenget QT-intervall. I farmakokinetiske studier er det rapportert om en mild til moderat økning i haloperidolkonsentrasjonen når haloperidol ble gitt sammen med legemidler som er substrater eller hemmere av CYP3A4 og CYP2D6, f.eks. itrakonazol, nefazodon, buspiron, venlafaksin, alprazolam, fluvoksamin, kinidin, fluoksetin, sertralin, klorpromazin og prometazin. En reduksjon i CYP 2D6 ensymaktivitet kan resultere i økt haloperidolkonsentrasjon. Økning i QTc-tid har blitt observert når haloperidol har blitt gitt sammen med ketokonazol (400 mg/dag) og paroksetin (20 mg/dag), som er metabolske hemmere. Reduksjon av haloperidoldosen kan være nødvendig. Forsiktighet anbefales når Haldol brukes i kombinasjon med legemidler som forårsaker elektrolytt-ubalanse. Når langvarig behandling med enzyminduserende stoffer som karbamazepin, fenobarbital eller rifampicin startes, kan dette resultere i en signifikant reduksjon av plasmakonsentrasjon av haloperidol. Ved slik kombinasjonsbehandling bør haloperidoldosen eller doseintrvallet justeres ved behov. Ved seponering av slike medikamenter kan det være nødvendig å redusere haloperidol-dosen. Natriumvalproat, et legemiddel kjent for å inhibere glukoronidering, påvirker ikke plasmakonsentrasjonen av haloperidol. Haloperidol kan forsterke effekten av CNS-depressiva, inkludert alkohol, hypnotika, sedativa eller sterke analgetika. En forsterket CNS-effekt i kombinasjon med metyldopa er også rapportert. Haloperidol kan redusere effekten av levodopa. Haloperidol er en inhibitor av CYP 2D6 og inhiberer metabolismen av tricykliske antidepressiva med økt plasmakonsentrasjon av disse som følge. Haloperidol kan nedsette effekten av adrenalin og andre sympatomimetiske stoffer, og reversere den blodtrykksenkende effekten av adrenergt blokkerende stoffer som guanetidin. Litium og store doser haloperidol er rapportert i forbindelse med neurotoksiske reaksjoner. 4.6 Graviditet og amming Graviditet: Hos menneske er det rapportert isolerte tilfeller av medfødte defekter etter føtal eksponering av haloperidol, som oftest i kombinasjon med andre medikamenter. Retrospektive studier har ikke kunnet påvise sammenheng mellom bruk av neuroleptika og teratogen effekt. Nyfødte eksponert for antipsykotika (inkludert haloperidol) i tredje trimester av svangerskap har risiko for ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer som kan variere i alvorlighetsgrad etter fødsel. Disse symptomene hos nyfødte kan omfatte uro, hypertoni, hypotoni, skjelving, søvnighet, respirasjonsbesvær og spisevansker. Enkelte dopaminantagonister gitt til drektige dyr i siste del av svangerskapet har vist seg å føre til adferds-, lære- og motoriske forstyrrelser hos avkommet. Det kan ikke utelukkes at disse

5 egenskapene er tilstede i alle stoffer med dopaminreseptorblokkerende egenskaper. Dyrestudier viser reproduksjonstoksiske effekter (se pkt. 5.3), som indikerer en mulig risiko for humane fosterskader. Haloperidol skal bare brukes under graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko. Amming: Haloperidol går over i morsmelk. Melk:plasmaforholdet er Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Preparatet bør derfor ikke brukes under amming. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Haloperidol kan føre til sedasjon eller påvirke reaksjonsevnen. Pasienter bør derfor advares mot å kjøre bil eller betjene maskiner inntil man kjenner den individuelle reaksjonen på behandlingen. 4.8 Bivirkninger Sikkerheten av Haldol Depot ble evaluert hos 410 haloperiol-behandlede pasienter som deltok i 3 sammenlignende studier (én sammenlignet haloperidol vs. Fluphenazin og to sammenlignet depotformuleringen mot oral formulering), 9 åpne studier og én dose-respons studie. Sikkerheten av Haldol (tabletter og ikke-depot injeksjonsformuliering) ble evaluert hos 284 haloperidolbehandlede pasienter som deltok i 3 placebokontrollerte studier og hos 1295 halperidolbehandlede pasienter som deltok i 16 dobbeltblinde studier med aktiv komarent. Basert på oppsummerte sikkerhetsdata fra disse kliniske studiene var de mest vanlige bivirkningene (% innsidens): Ekstrapyramidale symptomer (34), insomnia (19), agitasjon (15), hyperkinesi (13), hodepine (12), psykotisk lidelse (9), depresjon (8), vektøkning (8), ortostatisk hypotensjon (7), og somnolens (5). Det er observert følgende bivirkninger (inkudert de som er nevnt over) med Haldol og Haldol Depot i kliniske studier og i forbindelse med bruk etter innføring av legemidlene på markedet: I tabellen er frekvensene angitt på følgende måte: Svært vanlige 1/10 1/100 til <1/10 1/1000 til <1/100 1/ til <1/1000 Svært sjeldne <1/ kan ikke anslås utifra tilgjengelige data

6 Sykdommer i blod og lymfatiske organer Leukopeni Agranulocytose, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni Forstyrrelser i immunsystemet Hypersensitivitet Anafylaktisk reaksjon Endokrine sykdommer Hyperprolaktinemi Uhensiktsmessig sekresjon av ADH (Syndrome of Inappropriate ADH Secretion) Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Hypoglykemi Psykiatriske lidelser Svært vanlige Nevrologiske sykdommer Svært vanlige Øyesykdommer Hjertesykdommer Karsykdommer Agitasjon, insomnia Depresjon, psykotisk lidelse Konfusjon, redusert libido eller tap av libido, rastløshet Ekstrapyramidale symptomer, hyperkinesi, hodepine Tardive dyskinesier, dystoni, dyskinesi, akatisi, bradykinesi hypokinesi, hypertoni, somnolens, uttrykksløst ansikt, tremor, svimmelhet Anfall/kramper, Parkinsonisme, akinesi, tannhjulsrigiditet, sedasjon, ufrivillige muskelkontraksjoner Motorisk dysfunksjon, malignt neuroleptikasyndrom, nystagmus Synsforstyrrelser, okulogyrisk krise Tåkesyn Takykardi Ventrikkelflimmer, Torsades de pointes, ventrikulær takykardi, ektrasystoler Ortostatisk hypotensjon, hypotensjon Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Dyspnø Bronkospasme Laryngealt ødem, laryngospasme Gastrointestinale sykdommer Forstoppelse, munntørrhet, økt spyttsekresjon, kvalme, oppkast Sykdommer i lever og galleveier Unormal leverfunksjonstest Hepatitt, gulsott Akutt leversvikt, kolestase Hud- og underhudssykdommer Utslett Fotosensitivitetsreaksjon, urtikaria, pruritus, hyperhidrose Leukocytoklastisk vaskulititt, eksfolativ dermatititt Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Torticollis, muskelstivhet, muskelspasmer, stivhet i muskel/skjellett

7 Trismus, muskeltrekning Sykdommer i nyre og urinveier Urinretensjon Graviditet, puerperale og perinatale lidelser Legemiddelabstinenssyndrom hos nyfødte Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer Erektil dysfunksjon Amenoré, dysmenoré, galaktoré, ubehag i brystene, smerte i brystene Menoragi, menstruasjonsforstyrrelser, seksuell dysfunksjon Gynekomasti, priapisme Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Reaksjon på injeksjonsstedet Forstyrrelser i ganglag, hypertermi, ødem Plutselig død, hjertestans, ansiktsødem, hypotermi, abscess på injeksjonsstedet Undersøkelser Vektøkning, vektreduksjon QT forlengelse Tilfeller av venøs tromboembolisme, inkludert tilfeller av lungeembolisme og tilfeller av dyp venetrombose, er rapportert ved bruk av antipsykotiske legemidler frekvens ikke kjent. 4.9 Overdosering Overdosering manifesteres som forsterket farmakologisk respons, med alvorlig EPS, hypotensjon og sedasjon som de mest fremtredende symptomer. En ekstrapyramidal reaksjon manifesteres med muskelrigiditet og generalisert eller lokal tremor. Hypertensjon heller enn hypotensjon er også mulig. I ekstreme tilfeller kan pasienten bli komatøs og utvikle respirasjonsdepresjon og hypotensjon alvorlig nok til å gi en sjokk-lignende tilstand. Risiko for ventrikulære arytmier, muligens i forbindelse med forlengelse av QT-intervallet, bør vurderes. Spesifikt antidot finnes ikke. Behandlingen er hovedsakelig understøttende. Respirasjonsdepresjon kan kreve kunstig ventilering. EKG og vitale tegn monitoreres inntil EKG er normalt. Alvorlige arytmier, hypotensjon og sirkulasjonskollaps behandles. Ved behov for vasopressor, bør man fortrinnsvis benytte andre pressorstoffer enn adrenalin, da adrenalin kan reversere den blodtrykkssenkende effekten av adrenergt blokkerende stoffer og derfor kun bør benyttes unntaksvis, (se pkt. 4.5). I tilfeller med alvorlige ekstrapyramidale reaksjoner bør antiparkinsonmidler gis parenteralt. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Antipsykotikum, ATC-kode N05 A D01. Klassifisering: Haloperidol er et butyrofenonderivat, et lavdose neuroleptikum med sterk antipsykotisk virkning, sterk spesifikk dempende virkning og meget svak uspesifikk sedativ-hypnotisk effekt. Preparatet er esteren av haloperidol og dekansyre. Denne er oppløst i sesamolje og gis ved dyp intramuskulær injeksjon. Ved langsom utskillelse fra muskelvev og enzymatisk hydrolyse vil haloperidol, den aktive substansen, frigjøres. Virkningsmekanisme: Har en spesifikk dopamin-blokkerende effekt i CNS, og påvirker i meget liten grad andre monoaminerge systemer. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper

8 Absorpsjon: Administrasjon av haloperidoldekanoat som en i.m. depotinjeksjon gir en langsom og vedvarende frisetting av haloperidol. Plasmakonsentrasjonen øker gradvis, maksimal konsentrasjonen nås innen 3-9 dager etter injeksjon. Farmakokinetikken til haloperidoldekanoat etter i.m. injeksjon er doserelatert. Forholdet mellom dose og plasmanivå av haloperidol er tilnærmet lineært ved doser under 450 mg. Distribusjon: Haloperidol krysser lett blod-hjernebarrieren. Proteinbindingsgraden er 92%. Biotransformasjon: Haloperidol metaboliseres på flere måter, bl.a. ved cytokrom P450 ensymsystem (særlig CYP 3A4 og CYP 2D6) og ved glukoronidering. Eliminasjon: Etter at C max er nådd reduseres plasmanivået med en tilsynelatende halveringstid på ca. 3 uker. Haloperidol utskilles hovedsakelig via urin (40 %) og feces (60 %). Ca. 1 % utskilles uforandret i urinen. Farmakokinetikk ved gjentatt dosering: "Steady state"-konsentrasjon oppnås etter ca. 2-4 måneder hos pasienter som får månedlige injeksjoner. Terapeutisk konsentrasjon: Det er anslått at det er nødvendig med en plasmakonsentrasjon av haloperidol fra 4 μg/l opp til en øvre grense på μg/l for å oppnå terapeutisk respons. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet og karsinogenitet. Nedsatt foster- og postnatal vekst, økt antall tilfeller av ganespalte og økt antall misdannelser i sentralnervesystemet og skjelettsystemet ble sett hos drektige mus behandlet med haloperidol i lave doser. Følgende reproduksjonstoksiske effekter hos rotter og mus er blitt observert i høye doser: fosterdød, exencephali, hydrocephalus, ektopi av nevralrøret, ganespalte, mikromeli og forsinket implantasjon. I publiserte in vitro-studier blokkerte haloperidol kardiale herg-kanaler ved konsentrasjoner ( nm) ned til 5 ganger høyere enn human plasmakonsentrasjon. I flere in vivo-studier på hund har i.v. administrasjon av haloperidol forårsaket forlengelse av QTc i doser på ca. 0,3 mg/kg i.v., noe som medfører en plasma C max som er 3-7 ganger høyere enn effektiv human plasmakonsentrasjon på 4-20 ng/ml. I.v.dosen som ga forlenget QTc medførte ikke arrytmier. I enkelte studier ga høyere i.v. dose på 1-5 mg/kg haloperidol forlenget QTc og/eller ventrikulære arrytmier ved C max ganger høyere enn effektiv human plasmakonsentrasjon. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Innhold pr. ml: Benzylalkohol 15 mg, sesamolje ad 1 ml. 6.2 Uforlikeligheter På grunn av innholdet av olje, må injeksjonsvæsken ikke brukes ved infusjon. 6.3 Holdbarhet 3 år. 6.4 Oppbevaringsbetinglser Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. 6.5 Emballasje (type og innhold) 100 mg/ml: 5 x 1 ml ampuller.

9 6.6 Instruksjoner vedrørende bruk og håndtering Injeksjonssprøyte og kanyle må være tørre. Vann eller fuktighet forvansker injeksjonen pga. utfelling. 100 mg/ml ampuller oppvarmes i håndflatene før bruk. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE JANSSEN-CILAG AS Drammensveien Oslo 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 100 mg/ml: DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE / OPPDATERINGSDATO

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum.

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum. 1. LEGEMIDLETS NAVN Haldol 5 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske inneholder: Haloperidol 5 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se

Detaljer

PREPARATOMTALE. Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming.

PREPARATOMTALE. Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cisordinol dråper, oppløsning 20 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Zuklopentiksoldihydroklorid tilsvarende zuklopentiksol 20 mg Hjelpestoff: Etanol. For

Detaljer

1 ml inneholder: Perfenazindekanoat 108,2 mg tilsvarende 78,3 mg perfenazin.

1 ml inneholder: Perfenazindekanoat 108,2 mg tilsvarende 78,3 mg perfenazin. 1. LEGEMIDLETS NAVN TRILAFON DEKANOAT 108,2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Perfenazindekanoat 108,2 mg tilsvarende 78,3 mg perfenazin. For

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. TRILAFON DEKANOAT 108,2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVATITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. TRILAFON DEKANOAT 108,2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVATITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN TRILAFON DEKANOAT 108,2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVATITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Perfenazindekanoat 108,2 mg tilsvarende 78,3 mg perfenazin.

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. TRILAFON 2 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 4 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 8 mg tablett, filmdrasjert

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. TRILAFON 2 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 4 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 8 mg tablett, filmdrasjert PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN TRILAFON 2 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 4 mg tablett, filmdrasjert TRILAFON 8 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVATITATIV SAMMENSETNING Hver TRILAFON 2

Detaljer

Risperdal er indisert til behandling av moderate til alvorlige maniske episoder i forbindelse med bipolare lidelser.

Risperdal er indisert til behandling av moderate til alvorlige maniske episoder i forbindelse med bipolare lidelser. 1. LEGEMIDLETS NAVN Risperdal 1 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur, oppløsning inneholder 1 mg risperidon For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.

PREPARATOMTALE. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Risperidon Sandoz 1 mg tablett, filmdrasjert Risperidon Sandoz 2 mg tablett, filmdrasjert Risperidon Sandoz 3 mg tablett, filmdrasjert Risperidon Sandoz 4 mg tablett,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Sertindol bør ikke brukes i situasjoner hvor hurtig lindring av symptomer hos akutt forstyrrede pasienter er nødvendig.

PREPARATOMTALE. Sertindol bør ikke brukes i situasjoner hvor hurtig lindring av symptomer hos akutt forstyrrede pasienter er nødvendig. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Serdolect 4 mg filmdrasjerte tabletter Serdolect 12 mg filmdrasjerte tabletter Serdolect 16 mg filmdrasjerte tabletter Serdolect 20 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV

Detaljer

15 mg: Hver smeltetablett inneholder 15 mg olanzapin.

15 mg: Hver smeltetablett inneholder 15 mg olanzapin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Olanzapin Sandoz 5 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 10 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 15 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 20 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin.

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sertralin Bluefish 50 mg filmdrasjerte tabletter Sertralin Bluefish 100 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte:

Detaljer

PREPARATOMTALE. Endogene depresjoner av uni- og bipolar type. Forsøksvis ved reaktive, neurotiske og symptomatiske depresjoner.

PREPARATOMTALE. Endogene depresjoner av uni- og bipolar type. Forsøksvis ved reaktive, neurotiske og symptomatiske depresjoner. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Noritren 10 mg tablett, filmdrasjert Noritren 25 mg tablett, filmdrasjert Noritren 50 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Nortriptylinhydroklorid

Detaljer

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal.

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN DUROGESIC 12 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 25 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 50 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 75 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 100

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer.

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Seloken injeksjonsvæske, oppløsning 1 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: 1 mg metoprololtartrat For fullstendig liste over

Detaljer

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg.

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren 25 mg enterotabletter Voltaren 50 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. For fullstendig

Detaljer

Tablettene er hvite til off-white, 13 x 6 mm, kapselformet og merket med "100" på den ene siden.

Tablettene er hvite til off-white, 13 x 6 mm, kapselformet og merket med 100 på den ene siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN MODIODAL 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 100 mg modafinil. Hjelpestoffer: Hver tablett inneholder 68 mg vannfri laktose. For fullstendig

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Klonazepam 0,5 mg og 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid.

Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid. 1. LEGEMIDLETS NAVN CoAprovel 300 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid. Hjelpestoff:

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

1 ml inneholder: 0,8 mg Ondansetron som ondansetron hydroklorid dihydrat.

1 ml inneholder: 0,8 mg Ondansetron som ondansetron hydroklorid dihydrat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zofran 0,8 mg/ml, mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: 0,8 mg Ondansetron som ondansetron hydroklorid dihydrat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medrol 4 mg tabletter Medrol 16 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Methylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medrol 4 mg tabletter Medrol 16 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Methylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Medrol 4 mg tabletter Medrol 16 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Methylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg. Hjelpestoffer med kjent effekt: Laktosemonohydrat, sakkarose.

Detaljer

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber.

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pinex 250 mg smeltetabletter Pinex 500 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 250 mg: Hver smeltetablett inneholder 250 mg paracetamol. Hjelpestoff med kjent

Detaljer

Hver tablett inneholder: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg.

Hver tablett inneholder: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zofran 4 mg og 8 mg, tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg. For fullstendig

Detaljer

Premature 0.015 mg/kg 10-20% 0.025 mg/kg 10-20% Fullbårne 0.02 mg/kg 10-20% 0.03 mg/kg 10-20%

Premature 0.015 mg/kg 10-20% 0.025 mg/kg 10-20% Fullbårne 0.02 mg/kg 10-20% 0.03 mg/kg 10-20% 1. LEGEMIDLETS NAVN Lanoxin 0,25 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: 0,25 mg digoksin For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3.

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett Androcur inneholder 50 mg cyproteronacetat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

[50 mg]: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med 7 mm diameter, merket med Grünenthal logo på den ene siden og H6 på den andre siden.

[50 mg]: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med 7 mm diameter, merket med Grünenthal logo på den ene siden og H6 på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Palexia 50 mg tablett, filmdrasjert Palexia 75 mg tablett, filmdrasjert Palexia 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer