Mineralklynge Nord - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen i nord Novemberkonferansen 2013 Rune Finsveen - prosjektleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mineralklynge Nord - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen i nord Novemberkonferansen 2013 Rune Finsveen - prosjektleder"

Transkript

1 Mineralklynge Nord - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen i nord Novemberkonferansen 2013 Rune Finsveen - prosjektleder

2 Mineralnæringen i nord søker sammen Den globale kampen om mineralske ressurser blir stadig tøffere, og fokuset på Nord-Norge har aldri tidligere vært større. Norge er helt avhengig av tilgang på mineralske råstoffer for å opprettholde og videreutvikle vårt moderne samfunn. Presset på de viktige metallene vil fortsette å øke i verden. Norge har flere kritiske mineraler som EU etterspør, og har dermed en plikt til å utvinne dem. 2

3 Malmer i Nord-Norge 3

4 Industrimineraler i Nord-Norge 4

5 Verdien av utvalgte forekomster i Nord-Norge

6 Sysselsetting

7 En spesiell bransje: Geologisk risiko Prospektering er dyrt Offentlige tillatelser Tap av investerte penger Rettigheter Liten forutsigbarhet Tidkrevende prosesser Flerfaglige utfordringer i planfasene

8 Noen av mineralnæringens utfordringer: Tilgang på kapital Konkurranse om kvalifisert arbeidskraft Leting etter og utvikling av fremtidige mineralressurser Økt forskning i alle ledd fra forståelse av mineralforekomster til foredling og deponering Sikre fremtidige mineralressurser i arealforvaltningen Uforutsigbare rammebetingelser

9 Tiltak på mineralnæringens utfordringer: Norge har gode forutsetninger for å øke aktiviteten i mineralnæringen i årene som kommer Økt fokus på å løse de viktige utfordringene, særlig innen miljø Ny mineralstrategi ny regjering EU s fokus på ressursene i Barentsregionen

10 Hva er Mineralklynge Nord? Et klyngesamarbeid bestående av partnere fra næringsliv, FoU og utdanning, som representerer hele verdikjeden i mineralnæringen Godkjent som Arena-prosjekt i 3 (+2) år, som det eneste nasjonale Arenaprosjektet med fokus på mineralnæringen Arena-status gis kun til de fremste og mest lovende klyngesamarbeidene i landet, og det er en viktig anerkjennelse for Mineralklynge Nord.

11 Visjon Utvikle en konkurransedyktig og verdiskapende mineralnæring basert på ressursene i nord

12 Hovedmål for Mineralklynge Nord Mineralklynge Nord skal øke aktiviteten, verdiskapingen og sysselsettingen i mineralnæringen gjennom økt samarbeid, satsing på kunnskap og internasjonal orientering. Samarbeidet skal føre til at man løser felles utfordringer, og samtidig representere en drivkraft for utvikling hos den enkelte partner. Samarbeidet skal være basert på gjensidig tillit mellom partene. 12

13

14 Fokusområder Være en aktiv bidragsyter i utviklingen av næringens rammebetingelser Sikre tilgang til rett kompetanse gjennom tilpassede utdanningstilbud og rekruttering Legge til rette for utvikling av en konkurransedyktig og innovativ leverandørindustri Utvikle nye prosesser for bearbeiding av mineralressurser Minimalisere næringens påvirkning på det ytre miljø Optimalisering av gruvedrift

15 Prosjekteksempler (1) Ansvarlig NTNU/ IGB NTNU/ IGB Beskrivelse «Kandidat og kompetansebehov innen norsk mineralindustri» Målet er å kartlegge hvilket kompetansebehov bedriftene i mineralnæringen har, samt å estimere antall nye fagskole-, bachelor-, master- og PhD-kandidater næringen årlig har behov for de kommende 10 år. «Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp» Prosjektet ønsker å kartlegge og visualisere et sammenhengende studieløp fra videregående skole til doktorgrad innen mineralutvinning. Fauske vgs. LNS Spitsbergen Støperi Nord Minerals Norway SINTEF Materialer og kjemi Elkem Salten Støperi Nord «Utrede samarbeidsgevinster mellom fagskoleopplæringen i Sverige og Norge» Forstudiet ønsker å kunne sammenligne undervisningen og læreplanen for bergteknikere slik det praktiseres i Sverige og Norge. Prosjektet ønsker også å se på utviklingen av søkermassen (rekruttering/frafall) for disse studentene, samt Bergskolan s erfaringer med nett- og samlingsbasert undervisning for sine studenter. Muligheten for et samarbeid om web-baserte gjesteforelesninger i enkelte fag og temaer innenfor bergverksdrift skal avklares. «Mineralinteresse blant unge» Forprosjektet har til hensikt å teste ut et mineral-program for unge i aldersgruppen 9-13 år i Longyearbyen. Basisen er Forskerfabrikkens sommerskole, der modellen utvides noe gjennom aktiv deltagelse fra både LNS Spitsbergen og Store Norske i gjennomføringen. Etter endt program skal det evalueres, og et forslag til undervisningsopplegg skal utarbeides. «Leverandørutvikling» Forstudie med foreløpige vurderinger av markedet (muligheter og begrensinger), samt avklare et videre samarbeid om et leverandørprosjekt. «Nasjonalt senter for mineralinvesteringer» Minerals Norway ble dannet i 2011, og ønsker å etablere et informasjons- og ressurssenter (Nasjonalt senter for mineralinvesteringer) som tilrettelegger for prospektering av malmer og mineraler samt tilhørende aktiviteter. Selskapet ønsker å bli en katalysator for økt aktivitet i gruve- og mineralnæringen i Nord-Norge. Forstudien skal avklare grunnlaget for en fremtidig etablering av et slikt senter. SINTEF Materialer og kjemi gjennomfører i alt 3 forprosjektstudier som alle har stor betydning for framtiden mineralindustri. Prosjektene omhandler utvikling av miljøvennlige gruvekjemikalier, bærekraftig deponering til sjø og rent vann fra en voksende mineralindustri. Prosjektene omhandler svært sentrale utfordringer både for eksisterende mineralindustri og ikke minst i forhold til myndighetenes ambisjoner for en framtidig miljøvennlig mineralnæring. Forprosjektene skal danne grunnlag for gode søknader fra næringen og forskningsinstitusjonene til Norges forskningsråds kommende BIA- og SFI utlysninger, med prosjektoppstart i henholdsvis 2014 og «Prosessundersøkelser av 0-30mm Nasafjell kvarts for vurdering av utnyttelse av finstoff-fraksjonen fra fremtidig kvartsproduksjon på Nasafjell.» Forstudiet skal søke å kartlegge egenskapene til Nasafjellkvartsen samt potensialet for å utvikle salgbare produkter av underfraksjonen (<30mm). Det skal gjøres en basisanalyse som skal vurdere muligheten for å lage produkter som; hvitt glass, krystall glass, Solar Float Glass, Opal glass, Pyrex og kvarts glass. «Leverandørutvikling i Mineralklynge Nord» Forprosjektet er en videreføring av forstudien, og målet er å avklare behov og potensial for en regional leverandørklynge. Følgende skal kartlegges: bedriftenes produkt og tjenester, krav til leverandørbedrifter, markedsplassen (mineral-, gruve- og prosessbedrifter) på sentrale områder for bedriftene. Videre skal ulike samarbeidsmuligheter avklares.

16 Prosjekteksempler (2) Ansvarlig SINTEF Byggforsk Beskrivelse «Kalkylemodell for berguttak i underjordsgruver» Prosjektet vil i hovedsak omfatte identifisering, analysering og systematisering av de spesielle forholdene knyttet til gruvedrift under jord. Disse faktorene vil danne grunnlaget for en kalkylemodell for berguttak i underjordsgruver. Kalkylemodellen skal optimalisere uttak og drift på en mest mulig sikker og økonomisk måte. «Dimensjonerende parametere for utforming av dagbruddsvegger» Forprosjektet skal identifisere hvilke faktorer som kan gi størst gevinst i forhold til økt stabilitet og mulighet for brattere dagbruddsvegger. Det vil være aktuelt å se på eksisterende undersøkelsesmetoder for å se om det er mulig å tilpasse/ forbedre disse, samt forbedre analysemetoder og bruk av resultater fra undersøkelsesmetoder. «Bergsikringsmetoder for gruverom med hovedvekt på sikring tilpasset korttidslevetid» Prosjektet skal vurdere ulike sikringsmetoder for midlertidige bergrom. Innen gruveindustrien hvor bergrom etableres for kun kortere tidsrom (eksempelvis 5-10 år) vil det være hensiktsmessig å finne enklere og billigere løsninger for bergsikring uten at dette går på bekostning av arbeidssikkerheten Forprosjektene skal danne grunnlag for søknader fra næringen og forskningsinstitusjonene til Norges forskningsråds kommende BIA-utlysning (høsten 2013). Rana Gruber Norut Narvik Rambøll Norge AS div. nord Elkem Salten Narvik Composite «Avklare innhold i plan for rehabilitering av dagbrudd utvikle et «beste praksis»-case» Prosjektet har som mål å avklare innhold i en plan for rehabilitering, herunder metodikk og parametere for framtidig oppfølging og verifisering av tredjepart. I tillegg er det en målsetting om å etablere en beste praksis - en mal som kan benyttes av næringen ved rehabilitering av større dagbrudd. «Undersøkelse av agglomerering av mineral finstoff» Vanlige smelteovner krever store mineralpartikler for å gi plass til gass-strøm, og for å unngå at partiklene følger med avgassen. Mineralfinstoff generert under brytning og transport blir derfor en avfallsfraksjon. Om det kunne bindes sammen til større partikler kunne det brukes i den vanlige prosessen. Prosjektet skal undersøke agglomereringsteknikk og alternative bindemiddel, bl.a. biomasse. Krav til produkt fra smelteprosess skal dokumenteres. «Grunneiers rettigheter - hva bestemmelsene i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (Mineralloven) betyr i praksis» Lov om erverv og utvinning av mineralressurser kom i Nærings- og handelsdepartementet ga i 2011 ut en veileder til loven, og i 2013 en lenge varslet strategi for mineralnæringen (mineralstrategien). Likevel kommer det ikke klart nok frem i praksis hva bestemmelsene har å si for grunneiere som blir berørt av etablering av mineralbasert næring. Det er et tydelig udekket behov for å få analysert det som står loven og de nevnte publikasjonene for å gi en samlet presentasjon av hva bestemmelsene innebærer. «Metoder for kartlegging og reduksjon av kvartsstøv i indre og ytre miljø» Forprosjektet skal kartlegge status mht. Elkem og LKABs tiltak for å overvåke og redusere kvartsstøv. Ulike metoder for reduksjon av støv skal vurderes og sammenliknes, spesielt ut fra klimatisk forhold. Det skal arrangeres et seminar for erfaringsutveksling mellom prosjektdeltakerne og aktuelle leverandører. Hensikten er å dele kunnskap og finne nye muligheter for overvåking og reduksjon av kvartsstøv til luft fra en prosess. «Energibesparelse transportører» Energiforbruket for drift av båndtransportører er tradisjonelt meget høyt. Hensikten med samarbeidet er å sannsynliggjøre en energibesparende effekt ved bruk av bæreog returruller i kompositt. Målsettingen med forprosjektet er å gjennomføre en teoretisk verifisering av den energibesparende effekten, underbygget av en laboratorietest. Det skal også utarbeides en plan for fullskalatest, som gjennomføres i neste fase.

17 Organisering Organisert som bedrift m/ styre, generalforsamling og egne vedtekter Styret Susanne Nævermo-Sand styreleder, Rana Utviklingsselskap AS Frode Nilsen nestleder, Leonhard Nilsen & Sønner AS Øyvind Engan Elkem AS, Salten Verk Realf Hansen Støperi Nord AS Kristin Holmøy SINTEF Byggforsk Arne Kirkfjell Innovasjon Norge Nordland Olav Dyrnes Innovasjon Norge Nordland Ola Torstensen Nordland fylkeskommune Eivind Sommerseth Norges forskningsråd Kunnskapsparken Bodø AS er formell prosjekteier og -leder på vegne av partnerskapet

18 Takk for oppmerksomheten! Rune Finsveen (prosjektleder) Kunnskapsparken Bodø mobil: e-post: Carl Erik Nyvold (prosjektmedarbeider) Kunnskapsparken Bodø mobil: e-post: Susanne Nævermo-Sand (styreleder) Rana Utviklingsselskap AS mobil: e-post:

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø Dato: 27. - 28. november 2012 Sted: Thon Hotel Nordlys Referent: Rune Finsveen Vedlegg: Deltagerliste Dag 1: Innledende presentasjoner Robert Hermansen (tidligere

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

1 Bakgrunn... 3. 2 Status... 3. 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime... 4. 2.2 Mineralaktiviteter i fylket... 4. 3 Potensialet...

1 Bakgrunn... 3. 2 Status... 3. 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime... 4. 2.2 Mineralaktiviteter i fylket... 4. 3 Potensialet... Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Status... 3 2.1 Ny lov og nytt forvaltningsregime... 4 2.2 Mineralaktiviteter i fylket... 4 3 Potensialet... 5 3.1 Kjente forekomster med muligheter... 6 3.2 Ukjente forekomster?...

Detaljer

Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser

Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser MINFORSK Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser Dette dokumentet er foreløpig å betrakte som et utkast. Vi har imidlertid begynt å sette

Detaljer

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Steinar L. Ellefmo Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Detaljer

GeoNor. Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene. Innleding og sammendrag. Metaller og mineraler.

GeoNor. Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene. Innleding og sammendrag. Metaller og mineraler. Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene Innleding og sammendrag Metaller og mineraler Gassressurser Industrielle utviklingsmuligheter i nord Noen industrielle utfordringer

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

INNHOLD 4-5 6-9 10-13 14-15 16-29 30-31 38-39. Innledning. Mineraler i hverdagen. Begrepsavklaringer og utviklingsløp

INNHOLD 4-5 6-9 10-13 14-15 16-29 30-31 38-39. Innledning. Mineraler i hverdagen. Begrepsavklaringer og utviklingsløp INNHOLD 3 Innledning Mineraler i hverdagen 4-5 6-9 Begrepsavklaringer og utviklingsløp Metalliske malmer og industrimineraler i Nord-Norge 10-13 14-15 Strategisk viktige malmer og industrimineraler Bedriftsaktører

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO www.norskbergindustri.no

Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO www.norskbergindustri.no Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO www.norskbergindustri.no Norsk Bergindustri mener det er behov for en strategi for mineralressurser i Norge. Her følger en gjennomgang av hvorfor dette

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Rapport Framtid i nord Sluttrapport fra Kunnskapsinnhenting verdiskaping i nord NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Detaljer

Forord. Denne rapporten er et produkt fra en arbeidsgruppe oppnevnt av styret i Norsk Bergindustri i juni 2013.

Forord. Denne rapporten er et produkt fra en arbeidsgruppe oppnevnt av styret i Norsk Bergindustri i juni 2013. R A P P ORT 2 Forord Denne rapporten er et produkt fra en arbeidsgruppe oppnevnt av styret i Norsk Bergindustri i juni 2013. Gruppen har møttes til sammen syv ganger i perioden august 2013 til januar 2014,

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011 Fremtidig struktur for innovasjonsselskapene ID NRU.3.2.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 26.03.2015 Forfatter Ola Torstensen Verifisert Fylkestinget Godkjent Side 1 av9 FYLKESTINGSSAK Journalpost.:

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Mineralstrategi for Finnmark

Mineralstrategi for Finnmark Høringsuttalelse fra Finnmark SV Mineralstrategi for Finnmark 2015 2019 1. Innledning/Generelle kommentarer 1.1. Innledning Finnmark SV har vinteren 2015 hatt Høringsutkast til Mineralstrategi for Finnmark

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé

Detaljer

Årsrapport 2011. Nordic Mining ASA Årsrapport 2011 1

Årsrapport 2011. Nordic Mining ASA Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 Nordic Mining ASA Årsrapport 2011 1 Visjon «Et fremtidsrettet ressursselskap med integrerte operasjoner i leting, utvinning og foredling av høyverdige mineraler og metaller» 2 Nordic Mining

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling Foto: Statoil 2 En av hovedoppgavene til Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Dette skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv og utvikle nye virksomheter.

Detaljer

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk ISBN 82-92447-04-0 Utgitt: Oslo, april 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Innovasjon og virksomhetsutvikling Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 12

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Strategisk Næringsplan. Vedtatt av kommunestyret 01.04.09. Steinkjer Kommune Postboks 2530-7729 Steinkjer

Strategisk Næringsplan. Vedtatt av kommunestyret 01.04.09. Steinkjer Kommune Postboks 2530-7729 Steinkjer 2009 2011 Vedtatt av kommunestyret 01.04.09. Strategisk Næringsplan Steinkjer Kommune Postboks 2530-7729 Steinkjer Steinkjer trenger et aktivt og offensiv næringsliv som hevder seg i sterk konkurranse.

Detaljer