PÅ NATURLIG VIS MER OG BEDRE UTEAKTIVITET. Jæren Friluftsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅ NATURLIG VIS MER OG BEDRE UTEAKTIVITET. Jæren Friluftsråd"

Transkript

1

2 PÅ NATURLIG VIS MER OG BEDRE UTEAKTIVITET Jæren Friluftsråd

3 Uteaktivitetens hvorfor, hvor, hva og hvordan

4 Uteaktivitetens verdigrunnlag - hvorfor? Mange tilegner seg kunnskap og ferdigheter bedre gjennom praktiske oppgaver ute. Fysisk aktivitet bør bli en naturlig del av skole/barnehage hverdagen. Bruk av naturen gir kunnskap, forståelse og holdninger om natur og sammenhengen mellom natur og menneske. Uteaktivitet gir nye og gode sosiale relasjoner mellom barn, og mellom barn og voksne Fysisk aktivitet 60 min pr dag i 5-7 klasse Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for normal vekst og utvikling og har en forebyggende effekt mot en rekke sykdommer. Helsefremmende fysisk aktivitet gir også økt overskudd, virker positivt på humøret, og er en fin mulighet til sosialt samvær.

5 Ekskursjonsområde HVOR? Nærområde - STEDSBASERT LÆRING Lokalisere og ta i bruk læringssteder som kan gi relevant og virkelighetsnær læring Skoleanlegg Bedrifter Teknologi Institusjoner Samferdsel Handel Primærnæring Naturlokaliteter Kulturminner

6

7 Hva - Praktiske uteaktiviteter Friluftsrådenes arbeid forholder seg til de planer barnehagene og skolene har Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006) Kunnskapsløftet (2006).

8

9 Idépermen Læring L i friluft klasse Permen inneholder 400 ideer til uteaktivitet, og alle ideene er realtert til fag og mål l i Kunnskapsløftet (LK06) for matematikk, norsk, naturfag, kroppsøving, mat og helse, samfunnsfag kunst og håndverk. h

10 Idépermen Barn i friluft Idépermen skal hjelpe til med å tilrettelegge friluftsaktiviteter for barn i barnehage i skolefritidsordning i skolen med innarbeiding av daglig fysisk aktivitet i lag og foreninger i familie- og vennesammenheng

11 Fenomenbasert læring l - hvordan? Fenomenbasert læring l tar utgangspunkt i det konkrete fenomenet og lar oss lære l gjennom å observere fenomenet. Det kan være v et natur- eller kulturfenomen eller et mer eller mindre kontrollert eksperiment. Vi kan observere hvordan fenomenet er bygget opp (produkt) eller hva som skjer (prosess).

12 Fenomenbasert læring l - hvordan? Bygge bro mellom uteaktivitet, andre undervisningsmetod er og grunnleggende ferdigheter Forskerspiren og nysgjerrigpermetod en ved å ta utgangspunkt i stedets særegne fenomener

13

14 Hva kan bidra med Kurs for ansatte Vi kan gi lærere l konkrete tips til uteaktiviteter for trinn med utgangspunkt i Kunnskapsløftet. Gjennom kursene ønsker vi å formidle positive sider ved å drive uteskole. Læring L som bygger påp opplevelser og erfaring, gode vilkår r for utvikling av gruppesamhold, fysisk aktivitet og frisk luft for å nevne noe Dere kan selv bestemme varigheten påp kursene og komme med ønsker om hvilke temaer kurset skal inneholde. Et eksempel påp tema kan være v "grunnleggende friluftsliv" der deltagerene får f r en innføring i bruk av friluftslivutstyr, bål b l og matlaging ute, og konkrete forslag til uteaktiviteter med faglig forankring. Friluftsrådet kommer gjerne til deres næromrn rområde og avholder kurset.

15

16 Aktivitetsdager og klasseveiledning Vi tilbyr klasseveiledninger der vi tar for oss aktiviteter som er knyttet til de ulike fagene i lærerplanen. l Fagene matematikk, norsk, samfunnsfag, kunst og håndverk, h mat og helse, naturfag og kroppsøving kan berøres. res. Dere bestemmer selv innholdet i dagen og vi tilpasser opplegget ut ifra ønsker og klassetrinn. Eksempler påp aktiviteter: Livet i fjæra, Fiske, Søppel S og strandrydding, Lek og fysisk aktivitet, Friluftsliv, Matlaging påp bål, Mat fra naturen, Matematikk i friluft, kart og kompass som er et læreml remål l i 5 kl. m.m. Natur- og friluftsveiledningen kan også kombineres med overnattingstur i telt eller gapahuk

17

18

19 Hva kan bidra med Vi kan gi SFO-personalet gode tips og ideer til hvordan gjøre utetiden mer spennende og utfordrende. Vi kan bidra med konkrete forslag til lekaktiviteter ute og vise hvordan man kan gjøre enkle og billige grep for å bedre uteområdet. Lærende nettverk i friluft Kompetanseutvikling ved: idé- og erfaringsutvikling deltakerne imellom eksterne bidrag Utstyrsbaser med turutstyr kan låne l eller leie lavvoer, kanoer/ med tilhenger og utstyr, kokeutstyr, mm. Overnattingsmuligheter Veiledning og rådgivning overnattingsmuligheter som hytter, gapahuker og lavvoleirer for større grupper fra f.eks. barnehager, skoler og SFO Ferieklubb. Uke 25 Sommeren 2011 vil Dalane Friluftsråd d tilby ferieklubb med vekt på Friluftslivs aktiviteter. Bidra påp skolens aktivitetsdager.(ski,skøyter yter)

20 Dalene friluftsråd kan bidra til Den kulturelle skolesekken Steinalderdag I kompetansemå kompetansemål etter 4.trinn stå står det beskrive korleis steinalderfolk levde som jegerar og samlarar, ved å fantasere rundt dei fø første menneska som kom til landet vå vårt etter istida Aktiviteter:lage steinø steinøks, dramatisere en dag på på steinaldergå steinaldergården, pil og bue, jakt, matlaging, besø besøke helleristningsfelt Samisk dag der må målet er å bli kjent med samenes liv og kultur I kompetansemå kompetansemål etter 4.trinn stå står det beskrive samisk mattradisjon og korleis mattradisjonar har samanheng med natur og levevis Aktiviteter: innrede lavo, lage samisk mat, lassokasting, samisk eventyr, leker

21 Bakgrunn for prosjektet Videreføring ring av tidligere prosjekt fra Fra 2009 har friluftsrådet videreført rt dette prosjektet. Både St.meld. 39 ( ) 2001) Friluftsliv, Kunnskapsløftet L 06, rammeplan for barnehagen, prosjektet Frisk i friluft, samt Dalane-kommunenes fokus påp barn og unge tydeliggjør r behovet for denne type prosjekt og styrker dermed friluftsrådets motivasjon for å få realisert ideen.

22

23 Mål l for gjennomføring Å heve den pedagogiske kompetansen knyttet til uteskoleaktivitet Å øke innslagene av uteskoleaktivitet i grunnskole og SFO Å bedre kvaliteten påp uteskoleaktivitet i grunnskole og SFO Å skape et nettverk for samarbeid, erfaringsutveksling, kunnskapsutveksling og idéskaping på tvers av skoler og kommuner Å bedre kvaliteten påp skolenes uteområder slik at det tilrettelegges for uteskoleaktivitet

24

25 Kvassheim fyr og uteskole - et vindu mot havet 1. etasje er avsatt til lokal bruk i undervisningen. Det er vasker, skap, utstyr skap og kafeen delen er bra for utdanning. Jæren Friluftsråd d vil i samarbeid med kommune Håg utvikle dette undervisningsopplegget slik at det er hensiktsmessig å bruke for elever i grunnskolen. På bakgrunn av den eksisterende utstillingen om fugler, våtmarker, v vil redde historie bli gjort et undervisningsopplegg for ulike utdanningsnivåer.

26 Fylkeskontakt for forum for friluftsliv i skolen Prosjektleder ble høsten h 2010 utnevnt av fylkesmannen som kontaktperson for Rogaland for forum for friluftsliv i skolen. Oppgaven er å arbeide for at alle elever får r oppleve mestring og trivsel gjennom et aktivt friluftsliv og etablerer gode vaner for å være i naturen. Prosjektleder deltok høsten h 2010 påp møte hos direktoratet for naturforvaltning

27 Bruk av GPS, KART og KOMPASS i skolene En undersøkelse foretatt av Polarsirkelen friluftsråd d og Høgskolen H i Nesna blant 45 grunnskoler påp Helgeland viser at kun 31 % av 9.klassingene forstår å bruke et kart og 24 % kan bruke et kompass. Det er store forskjeller i kunnskapen mellom kjønnene, store og små skoler og mellom kommunene. Dalane friluftsråd d tror ikke at statusen i Rogaland er bedre enn påp Helgeland.

28 I Kunnskapsløftet er opplæring i kart og kompass sentrale læringsmål l både b i 4., 7. og 10. trinn. Vi vil: Heve kompetansen til lærer i bruk av GPS, kart og kompass. Lære å lage egne skolegårdskart. Hvordan bruke GPS, kart og kompass i undervisningen

29

30 Frisk i friluft Frisk i Friluft er et partnerskap mellom fylkeskommunen, Fylkesmannen i Rogaland, 20 kommuner og frivillige organisasjoner. Sammen skal vi legge til rette for at alle mennesker har en mulighet til å være aktiv i sitt nærmiljø. Informasjon om norsk friluftsliv Aktiviteter: Fottur, Padling, Sopp plukking, Matlaging Gjennomføres i samarbeid med Helleland skole og er en del av integrering og arbeid mot rasisme Flere oppslag i lokal avis

31 Aktivitet for asylmottoak Arrangerer aktiviteter for asylmottak. Aktivitet: Vinteraktivitet, Padling Svært populært Mange nasjoner og fra små barn til voksne

32 Barn og unge Vi arrangerer aktivitetsdager i ferier og sommerleir

33 Planlagt: Friluftsliv grunnkurs Et friluftsliv grunnkurs skal være et lavterskel tilbud som alle skal kunne delta på. p Deltakerne trener ingen erfaring eller kunnskaper fra før. Her er det lov å være helt grønn nn.. Formålet er å trygge deltakerne i bruk av den norske naturen. Nivået tilpasses kunnskapene. Formål Få flere ut og i aktivitet. Spre informasjon om turmuligheter i næromrn rområde. FåF deltakerne opp påp et nivå der de selv kan gå på tur. Målgrupper Barnefamilier med minoritets bakgrunn, Inaktive, Nybegynnere, familer,, lærerel Her er det lov å være helt grønn nn.. Formålet er å trygge deltakerne i bruk av den norske naturen. Nivået tilpasses kunnskapene.

34

35 Hva er mobil leirskole Mobil leirskole er bygd opp på de samme krav om opphold og innhold som et ordinært leirskoletilbud, dvs. 4 hele dager og 3 overnattinger i et sammenhengende tidsrom. En vil forflytte seg fra sted til sted og gjennomføre aktuelle undervisnings-opplegg knyttet til områdenes kvaliteter. Det vil være en tilsatt som er ansvarlig for hele opplegget. I tillegg vil hver skole stille med minst en lærer.

36 Hvorfor mobil leirskole i Dalane Kommunene mottar elevtilskudd (oppholdsutgifter, ca kr 1.000,-per elev) i sitt rammetilskudd fra staten. Friluftsrådet ønsker med dette tiltaket å argumentere for å få frigitt elevtilskuddet til mobil leirskole, slik at elevene etter vårt syn kan få svært viktige og grunnleggende friluftslivserfaringer Dalane regionen har et godt og variert friluftslivstilbud med sammenhengende merka sti nett og sikra friluftslivsområder med bygninger som er egnet for enkel overnatting. Dalane friluftsråd ikke har et ønske om å frata andre etablerte leirskoler et potensielt marked, men har et ønske om at mobil leirskole skal bli et billigere alternativ i kommuner som har valgt å prioritere bort dette tilbudet.

37 Hvordan gjennomføre mobil leirskole Vi ønsker å utvikle og utprøve minst et kysttilbud og et innlandstilbud. Vi ønsker å utvikle og beskrive dagstilbud(aktivitet/læring) med utgangspunkt i læring i friluft, lokal kulturhistorie, mat og ernæring. Forflyttning mellom dagsom-rådene/akt.områdene skjer enten med sykkel, båt eller til fots. Overnatting i lavvo, sjøbuer, hus, hytter, gapahuk, hellere, private overnattingstilbud. Dags tilbud med 1 overnatting vil også være tilgjengelig for skolene.

38 Egerøyfyrstasjon

39 Gaudland

40 Blåfjell

41 Friluftslivsområdet Auglend

Våre medlemskommuner

Våre medlemskommuner Våre medlemskommuner FN-byen Arendal er bygd opp rundt elva og sjøen, noe som har stor innvirkning på friluftslivet i kommunen. I tillegg til flere populære friområder i og ved skjærgården, er det mange

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN Versjon 3 av 3 Oktober 2014 Levert av: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet Innhold 1. Innledning... 4 2. Overordnet ramme og budskap for året... 5 3. Sentral kommunikasjon...

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sosial kompetanse gjennom lek... 4 Kulturaktiviteter... 5 Idretts- og friluftsaktiviteter... 6 Faglig utvikling gjennom lekaktiviteter...

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO

Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO 1. Bakgrunn Forslagsstiller, Pål Hafstad Thorsen (Ap), mener at Bergen kommune må tenke nytt omkring skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Fysisk aktivitet og måltider i skolen

Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen ble i 2004 satt i gang av Utdannings- og forskningsdepartementet og Helsedepartementet.

Detaljer

Idehefte «Fysisk aktivitet i undervisningen»

Idehefte «Fysisk aktivitet i undervisningen» Idehefte «Fysisk aktivitet i undervisningen» Ideer og metoder for å knytte ordinær undervisning, fysisk aktivitet og lek i skolehverdagen. Kreative lærere + nettverksarbeid= idehefte for fysisk aktivitet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Klart det går..! Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund

Klart det går..! Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund Klart det går..! Kursopplegg for voksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelse Prosjektrapport 2006 - Friluftsrådenes Landsforbund INNHOLD FORORD. 5 1.0 INNLEDNING.. 7 1.1 Organisasjoner

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Ishavskysten friluftsråd vil bli med på Friluftsrådenes Landsforbund på følgende fellestiltak i 2015:

Ishavskysten friluftsråd vil bli med på Friluftsrådenes Landsforbund på følgende fellestiltak i 2015: Handlingsplan 2015 Innledning Handlingsplanen for 2015 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders og den øvrige administrasjonens arbeidsoppgaver. Handlingsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE 2012/2013 Forord til årsplanen. Årsplanen beskriver det vi i store trekk sysler med i barnehagen. Det pedagogiske grunnsynet vårt er kjent og finnes på side 3 i

Detaljer

Brønnhagen Kompetansesenter

Brønnhagen Kompetansesenter Rennesøy kommune Brønnhagen Kompetansesenter - et pedagogisk rammeprogram Arbeidsgruppe 2006. 1 Innhold Strukturell oversikt over mål og forutsetninger, innhold og resultat s. 3 (Brønnhagenhuset) Kap 1:

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune.

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. Dette er KFU sine kommentarer med innspill fra FAU. 1. Innledning KFU verdsetter arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med en kommunedelplan

Detaljer

Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag

Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag Argumenter for og erfaringer med fysisk aktivitet i skolen hver dag En analyse av et utvalg relevant litteratur og prosjekter i og utenfor Nordland Vidar Hammer Brattli Kolbjørn Hansen Pris kr. 55,- ISBN

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE Telemarksmodellen Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole Utgitt av Telemark fylkeskommune, oktober 2010 Folkehelseprogrammet Tekst: Jorunn Borge Westhrin, leder

Detaljer

Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen!

Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen! Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen! Marit Nerås Krogsæter Marit Knutsdatter Strand Hanne Marte Vatnaland

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Friluftsliv og universell utforming

Friluftsliv og universell utforming Friluftsliv og universell utforming Universell utforming Den generelle forståelsen av begrepet universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker,

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer