BRIA-prosjektet: Nye horisonter i historisk lisens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRIA-prosjektet: Nye horisonter i historisk lisens"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge BRIA-prosjektet: Nye horisonter i historisk lisens Norsk expat: Øyvind Rudberg i Storbritannia Den europeiske raffineringskrisen

2 s4 BRIA-prosjektet: Nye horisonter i historisk lisens Lisens nr. 1, første oljefunnet på norsk kontinentalsokkel, kan gi oss større investeringer, økt oljeutvinning og videre forlengelse av feltets levetid, langt utover s24 Stormfullt i Nordsjøen Simon Møkster Shipping har to fartøyer som betjener våre installasjoner supplyskipet Strilmøy og beredskapsfartøyet Stril Power. XOM har tatt en prat med både rederi og mannskap. s39 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Bildeoversikt med ferske kolleger. s14 s33 Den europeiske Unkonvensjonell gass og raffineringskrisen hydraulisk frakturering Stadig flere raffinerier legges Global etterspørsel etter natur- ned i Europa og spesielt mange gass har økt med 85 prosent i de i Frankrike. Økt forståelse for siste 25 årene. I Europa står nå de utfordringene industrien naturgass for rundt 25 prosent står overfor er viktig. av energiforsyningen. s10 s20 s28 s37 Nordmenn i utlandet Nye sprang for malariakampen Jobben min: Tor Petter Egeland Det som binder oss sammen Øyvind Rudberg i Storbritannia 7. juni feirer ExxonMobil og Bislett logistikkrådgiver Som ansatte i ExxonMobil, har vi Øyvinds arbeidsplass er i Alliansen 25 års samarbeid med Han kan både fugl og fisk. kolleger i mange andre land. Leatherhead hvor han jobber ExxonMobil Bislett Games og Eller rettere sagt snurpefiske Vi spør oss ofte hvilke erfaringer som Crude Optimiser han kampen mot malaria når nye og papegøyeoppdrett. og oppgaver de har. har nå lagt bak seg snart to år høyder med tøffere innsamlings- ExxonMobils logistikkrådgiver i Storbritannia og stortrives. ambisjoner. har bred kompetanse. XOM internmagasin mars 2012 Ansvarlig redaktør: Elisabeth Fiveland. Redaksjon: Kirsten Sivertsen og Elisabeth Fiveland. Utforming: procontra. Repro og trykk: Kai Hansen. Forsidefoto: ExxonMobil. Internett: 3

3 BRIA-prosjektet: Nye horisonter i historisk lisens Tekst: Elisabeth Det er langt fra solnedgang i lisens nummer 1 det første oljefunnet på norsk kontinentalsokkel. Nå kan BRIA-prosjektet (Balder Ringhorne Integrated Area Project) føre til ytterligere større investeringer, økt oljeutvinning og videre forlengelse av feltets levetid, langt utover ExxonMobil var den første operatøren som fant petroleum utenfor Norge i lisens nummer 1 i I flere tiår var ikke petroleumsreservene kommersielt lønnsomme, men teknologiske nyvinninger gjorde oljeproduksjon mulig. I 1999 ble den første oljen på Balder-feltet produsert fra den første permanente FPSO (flytende produksjons- og lagringsskip) på norsk sokkel. Fartøyet skulle egentlig tas ut av drift innen 2012, men tidlige produksjonsdata og seismiske data viste at det var potensial for å produsere ytterligere ressurser i Balder-området, som inkluderer nabofeltet Ringhorne. I 2003 ble plattformen på Ringhorne plassert, og kontinuerlig boring og arbeid på plattformen åpner for videre utvikling. I henhold til Plan for utvikling og drift (PUD) som ble sendt inn i 1995, skulle Balder FPSO tas ut av drift i 2012 og markere slutten på de første operasjonene på norsk sokkel. Ny teknologi, sammen med dyktige og engasjerte ansatte fortsetter imidlertid å avdekke nytt ressurspotensial i området, sier Tom W. Schuessler, administrerende direktør for ExxonMobil Exploration & Production Norway AS. Ny seismisk undersøkelse Den første ideen om BRIAprosjektet kom etter at en ekspertgruppe fra NSP (North Seismiske data fra Balder og Ringhorne-feltene viser betydelig potensial for å produsere enda mer ressurser. Seismic data from the Balder and Ringhorne field areas show significant potential for added resources to be produced. (Illustration: ExxonMobil) The BRIA Project: New horizons in historic license The sun is far from setting in license number 1 the first petroleum discovery on the Norwegian Continental Shelf (NCS). Now the Balder Ringhorne Integrated Area Project (BRIA) may lead to additional major investments, increased oil recovery and further extension of the field s lifetime beyond ExxonMobil was the first to find oil off Norway in license number 1 in For several decades the petroleum resources in the license were not commercially viable, but technological innovation made oil production possible. In 1999 first oil on the Balder field was produced from the first permanent Floating, Production, Storage and Offloading Vessel (FPSO) on the NCS. The vessel was originally scheduled to be decommissioned by 2012, but early production and seismic data showed potential for additional resources in the Greater Balder Area, which includes the neighboring Ringhorne field. In 2003 the platform on Ringhorne was set, and continued drilling and facility work allows for further development. According to the Plan for Development and Operation (PDO) submitted in 1995, the Balder FPSO was to be decommissioned in 2012, marking the end of operations in the first license ever to be awarded on the NCS. However, new technologies together with a talented and dedicated workforce continue to uncover new resource potential in the area, says Tom W. Schuessler, Lead Country Manager for ExxonMobil Exploration & Production Norway AS. New seismic survey The initial idea for the BRIA Project came after a group of experts from North Sea Production (NSP) and the global organization performed an assessment of remaining resource potential in ExxonMobil assets around the globe. Fra venstre: Timothy Head, Deanna C. Tavernier, Adam K. Bucki og Worth B. Cotton studerer BRIA-seismikk i visualiseringsrommet på Forus. From left: Timothy Head, Deanna C. Tavernier, Adam K. Bucki and Worth B. Cotton are interpreting BRIA seismic data in the visualization room at Forus. (Photo: ExxonMobil/Kjetil Alsvik) Sea Production) og den globale organisasjonen utførte en vurdering av det gjenværende ressurspotensialet i ExxonMobils felt rundt om i verden. Gruppen oppdaget et betydelig ressurspotensial på Balder og Ringhorne, som ikke vil bli produsert med dagens installasjoner på feltene før produksjonsavvikling. Initiativet var gnisten som satte i gang en fokusert innsats i Norge og globalt, for å fastslå om det finnes en økonomisk måte å utvinne denne oljen på, sier Rick Cannon, Operations Technical Subsurface Manager for ExxonMobil Exploration & Production Norway AS. I løpet av det siste tiåret har flere seismiske undersøkelser blitt gjennomført i området. De seismiske undersøkelsene, med enkelte spesielle prosessteknikker, viser flere forbigåtte oljereserver og gjenværende boringsmål. Reservene i enkelte av disse områdene kommer neppe til å bli produsert fra eksisterende brønner. Kunnskapen om områdets ressurspotensial utvides imidlertid stadig. Selskapet skal nå investere i en ny firedimensjonal (4D) seismisk undersøkelse i Balder- og Ringhorne-området. The group discovered significant resource potential within the Balder and Ringhorne field areas that would not be captured by the existing facilities prior to field abandonment. This initiative was the spark that kicked off a focused effort in Norway and globally to determine if there was an economic way to recover this oil, says Rick E. Cannon, Operations Technical Subsurface Manager for ExxonMobil Exploration & Production Norway AS. Over the last decade, multiple seismic surveys have been carried out in the area. The seismic, with some special processing techniques, shows numerous bypassed oil accumulations and remaining drilling targets. Some of these areas are unlikely to be recovered from existing wells. Knowledge of the area s resource potential is however about to increase even further. The company is to invest in a new four dimensional (4D) seismic survey in the Balder and Ringhorne area. The survey is to be carried out with a seismic vessel from Western Geco this summer, says Dag Isaksen, Operations Technical Geoscience Manager for ExxonMobil Exploration & Production Norway AS. 4 5

4 Det går mot en ny soloppgang for Ringhorne og Balder-feltene, her med Balder i front. (Foto: ExxonMobil/Odd Furenes) New day is dawning for the Ringhorne and Balder field areas, here with Ringhorne in front. (Photo: ExxonMobil/Odd Furenes) Undersøkelsen skal utføres med et seismisk fartøy fra Western Geco denne sommeren, sier Dag Isaksen, Operations Technical Geoscience Manager for ExxonMobil Exploration & Production Norway AS. Nytt boreprogram Det pågående boreprogrammet for Fase II på Ringhornefeltet fortsetter, mens nye boreoperasjoner som inkluderer fem nye brønner på Balder-feltet, forberedes. Fase III av boreprogrammet på Balder vil bli innledet senere i ExxonMobil har inngått en avtale med North Atlantic Drilling Ltd. om bruk av den halvt nedsenkbare boreriggen "West Alpha", som boret de første produksjonsbrønnene på Balder. BRIAs prosjektteam har identifisert potensial for å produsere ytterligere reserver på opp til 100 millioner fat olje, noe som skaper behov for å forlenge levetiden på Balderinstallasjonene. Vi bruker mye tid, ressurser og penger i vårt kontinuerlige arbeid for å optimalisere vår nåværende produksjon. Forlengelse av levetiden til Balder-installasjonene er en illustrasjon på selskapets engasjement i videre investeringer i Norge, sier Ståle Gjervik, Operations Manager og medlem i BRIA-teamets styrekomité. Nye oppgraderinger Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet har gitt tillatelse til Fase I i levetidsforlengelsen for Balder-enheten til 2019 New drilling program The current Phase II drilling program on the Ringhorne field is progressing, while new drilling operations that include five new wells on the Balder field are being prepared. Phase III of the Balder drilling program will be initiated later in ExxonMobil has entered into an agreement with North Atlantic Drilling Ltd. for the use of the semi-submersible drilling rig West Alpha, which drilled the initial Balder development wells. The BRIA Project Team has eyed the potential of producing additional reserves of up to 100 million barrels of oil (MBO), which addresses the need for life-extension of the Balder facilities. We spend a lot of time, resources and money in our continuous effort to optimize our current production. Life-extension of the Balder facilities is an illustration of the company s commitment to further investments in Norway, says Ståle Gjervik, Operations Manager and member of the BRIA Team s steering committee. New facility upgrades The Petroleum Safety Authority (PSA) and the Norwegian Petroleum Directorate (NPD) have granted consent for Phase I life-extension of the Balder unit until 2019 a necessary step to carry out planned upgrades on the FPSO and associated infrastructure. An open and productive dialogue with the regulators, employee representatives, OLF and contractors has led to a successful outcome to our et nødvendig skritt for å utføre planlagte oppgraderinger på FPSO og tilknyttet infrastruktur. En åpen og produktiv dialog med tilsynspersoner, ansattes representanter, OLF og leverandører har ført til et vellykket resultat. Vi ønsker å maksimere oljeproduksjonen fra det utvidete Balder og Ringhorne samt videre stimulere verdiskapning på norsk sokkel, legger Schuessler til. Flere FPSO- og infrastrukturoppgraderinger som vil bli utført i løpet av de neste årene, er blitt godkjent for videre levetidsforlengelse, til minimum En ny seismisk undersøkelse, nye boreoperasjoner og feltanleggsoppgraderinger er alle godkjente investeringsavgjørelser, og de representerer viktige biter i det store og komplekse BRIA-puslespillet. Det gjenværende arbeidet i BRIA-prosjektet er imidlertid like viktig. Ny utbygging? BRIA-prosjektet har passert den første fasen i den interne prosessen for prosjektgjennomgang. Fase 2 med konseptutvelgelse forventes å være klar i andre kvartal av Det gjenstår likevel mange spørsmål. Det nåværende og relevante spørsmålet er hvordan man skal maksimere feltproduksjonen på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Vi undersøker nå dette, og ny utbygging er en mulig løsning, men den endelige avgjørelsen er ikke tatt. Selv om vi er optimistiske, er BRIA-prosjektet i en tidlig fase, påpeker Gjervik. application process. We are committed to maximize oil recovery from the Greater Balder Area and further stimulate value creation on the NCS, Schuessler adds. Several FPSO and infrastructure upgrades that will be performed over the next years have been approved for further life extension until at least A new seismic survey, new drilling operations and field facility upgrades are all approved investment decisions, and they represent important pieces that add up to the large and complex BRIA puzzle. However, the current work in the BRIA Project Team is equally important. To be redeveloped? The BRIA Project has passed Gate 1 of the internal project review process. Gate 2 with concept selection is expected to be ready in the second quarter of Yet many questions still remain to be answered. The current and relevant question is how to maximize field production in the most cost efficient manner. We are now studying this and redevelopment is one potential option, but the final decision has yet to be made. While we are optimistic, the BRIA Project work is at an early stage, Gjervik points out. There are many elements that need to be analyzed before final BRIA concept selection. High cost levels in Norway is a major challenge, and cost efficiency is the key to 6 7

5 Det er mange elementer som må analyseres før endelig valg av BRIA-konsept kan foretas. De høye kostnadsnivåene i Norge er en stor utfordring, og kostnadseffektivitet er nøkkelen til framtidig infrastruktur offshore. Produksjon av gjenværende ressurser i området kan fremskyndes med en ny utbygging, men reservene kan også produseres fra eksisterende infrastruktur bare med en lengre produksjonshorisont. Spørsmålet er bare hvordan og når ressursene skal produseres, legger Isaksen til. Uansett vil FPSOene på Jotun og Balder fortsatt være viktige brikker i den framtidige infrastrukturen i feltområdet, på grunn av fartøyenes prosesskapasitet. For å produsere de gjenværende reservene på Balder og Ringhorne, må vi kanskje bore framtidige brønner på en annen måte, endre utbyggingsplanene og bygge ny offshore infrastruktur. Men det gjenstår mye arbeid. Prosjektet er ikke bare viktig for Norge, men også av vesentlig betydning for selskapet, understreker Cannon. Integrert involvering BRIAs prosjektteam integrerer profesjonell ekspertise fra Exploration Company (EMEC), Development Company (EMDC), Production Company (EMPC), Upstream Research Company (URC) og Drilling, og flere eksperter skal inkluderes i teamet i løpet av de kommende månedene. Selskapets ansatte er også aktivt involvert i forlengelsesprosessen via Balders verneombud og fagforeningen (SAFE). Både interne og eksterne ressurser er involvert for å sikre at alle krav med henhold til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Å forlenge Balders levetid vil selvfølgelig innebære utfordringer, men vi er sikre på at vi kan oppnå det gjennom samarbeid, sier John Arne Kvernø, ExxonMobils verneombud på Balder. BRIA-prosjektekt er ikke bare viktig for Norge, men også for konsernet, sier Rick E. Cannon, Operations Technical Subsurface Manager. The BRIA Project is not only important for Norway, but it also moves the needle from the Corporation s point of view, says Rick E. Cannon, Operations Technical Subsurface Manager. (Photo: ExxonMobil/ Elisabeth Fiveland) future offshore infrastructure. Production of remaining resources in the area can be accelerated with redevelopment, but the reserves can also be produced with existing infrastructure only with a longer production horizon. It is just a matter of how and when the resources will be produced, Isaksen adds. Nevertheless, the FPSOs on Jotun and Balder will continue to be important for the future field area infrastructure, due to the vessels processing capacity. To produce the remaining reserves on Balder and Ringhorne, we may need to drill future wells in a different way, modify the development plans, and build new offshore infrastructure. But a lot of work remains. The project is not only important for Norway, but it also moves the needle from the Corporation s point of view, Cannon highlights. Integrated involvement The BRIA Project Team is integrated with professionals from Exploration Company (EMEC), Development Company (EMDC), Production Company (EMPC), Upstream Research Company (URC) and Drilling, and more experts are to be included in the team in the months to come. The company s employees have also been actively involved in the life-extension process through the Balder Safety Delegates and the union (SAFE). Both in-house and external resources are involved to ensure that appropriate safety, health and environment considerations are accounted for. Extending the life of Balder will of course give us some challenges, but through cooperation we are certain that this can be achieved, says John Arne Kværnø, ExxonMobil s Safety Delegate on Balder. First license story continues Early on, petroleum resources in license number 1 were commercially challenged. Several decades after the discovery of Balder, technological innovation and creative engineering solutions have turned these challenges into an economically attractive venture that represents the cornerstone of ExxonMobil s operations in Norway. Lisenshistorien fortsetter Oljeressursene i lisens nummer 1 hadde kommersielle utfordringer fra starten av. Flere tiår etter at Balder ble oppdaget, har teknologiske nyvinninger og kreativt ingeniørarbeid snudd disse utfordringene til et økonomisk attraktivt prosjekt som representerer hjørnesteinen i ExxonMobils operasjoner i Norge. Aktivitetsnivået er veldig høyt i alle deler av BRIAprosjektet. ExxonMobils kontinuerlige arbeid for å øke oljeproduksjonen på norsk sokkel også i en lisens med det første oljefunnet i 1967 viser selskapets langsiktige engasjement i Norge, legger Gjervik til. Nye kapitler i historien om lisens nummer 1 blir skrevet i denne stund. Jeg er stolt av hvordan våre ansatte både offshore og onshore fortsetter å finne nye muligheter, og vi ser fram til en spennende framtid, konkluderer Schuessler. Fakta om Balder: Balder-feltet befinner seg i Nordsjøen, ca. 190 km nordvest for Stavanger. Lisens nr. 001, blokk 25/11, ble overtatt av Esso Exploration & Production Norway AS i Balder ble oppdaget i 1967, men hovedfeltet ble oppdaget i Produksjonsoppstart var 30. september i I 2003 ble Ringhorne-plattformen på nytt tilknyttet Balder FPSO for prosessering og eksport. I oktober 2003 startet Balder FPSO med gasseksport til Statpipe via Jotun FPSO. I 2010 prosesserte Balder FPSO ca fat med olje per dag. ExxonMobil er Balders operatør, med 100 prosent eierskap. Forlenget levetid på Balder illustrerer selskapets vilje til videre investeringer i Norge, sier Ståle Gjervik, Operations Manager. Life-extension of the Balder facilities is an illustration of the company s commitment to further investments in Norway, says Ståle Gjervik, Operations Manager. (Photo: ExxonMobil/Ken Taylor) The activity level is very high in all parts of the BRIA Project. ExxonMobil s continuous effort to increase oil recovery on the NCS also in a license with the first petroleum discovery in 1967 demonstrates the company s long-term commitment in Norway, Gjervik adds. New chapters in the history of license number 1 are currently being written. I am proud of how our employees offshore and onshore continue to find new opportunities, and we look forward to an exciting future, Schuessler concludes. Balder facts: The Balder field is located in the North Sea, approx. 190 km northwest of Stavanger. License nr. 001, block 25/11, was awarded to Esso Exploration & Production Norway AS in Balder was discovered in 1967, but main field was discovered in Production start-up was September 30th, In 2003 the Ringhorne platform was tied back to the Balder FPSO for processing and export. In October 2003 the Balder FPSO commenced gas export to Statpipe via the Jotun FPSO. In 2010 the Balder FPSO processed approx. 47,300 barrels of oil per day. ExxonMobil is the operator of Balder with 100 percent ownership. 8 9

6 Expats: XOM has issued a new series of articles on Norwegian expats. Do you have any suggestions? Please contact or Tekst: Kirsten Nordmenn i utlandet Øyvind Rudberg i Storbritannia Øyvind og familien, kona Elisabeth og de to guttene Tobias og Henrik, har nå lagt bak seg snart to år i Storbritannia og stortrives. Øyvinds arbeidsplass er i Leatherhead hvor han jobber som Crude Optimiser. Sammen med et team i Crude Oil Business Coordination Centre vurderer han kvalitet og beregner økonomi for innkjøp av råolje til ExxonMobils raffinerier i Europa. Dette er en utrolig spennende jobb. Vi vurderer hvilke råoljer vi skal kjøpe og snakker derfor både med traderne og med raffineriene. Hendelser ute i verden kan ha stor innvirkning på markedet. ExxonMobil har fem raffinerier i Nord-Europa som jeg forholder meg til i jobben, og de er lokalisert i Nederland, Belgia, Frankrike, Storbritannia samt Slagen. En av mine oppgaver er å regne på økonomien for de ulike råoljekvalitetene for disse fem raffineriene. Vi bruker da komplekse beregningsmodeller for å finne ut hvilke råoljekombinasjoner som gir størst inntjening hos raffineriene, men er begrenset av tilgjengelighet i markedet og generelle raffinerimarginer. Fjoråret var veldig ustabilt og bød derfor på store utfordringer. Store mengder olje kjøpes inn Hvor mye kjøper dere inn hver dag? Det er ganske store mengder i overkant av en million fat olje om dagen kjøpes for å dekke behovet til de fem raffineriene vi forsyner. Vi kan kjøpe egenprodusert olje for å ta denne til raffineriene, eller vi kan selge den til andre dersom vi oppnår en bedre fortjeneste ved å gjøre det. Og vi kjøper også mye olje som vi ikke produserer selv. Øyvind Rudberg har i to år jobbet som Crude Optimiser i Leatherhead i Storbritannia og stortrives. Øyvind Rudberg has for two years been working as Crude Optimizer in Leatherhead in Great Britain and is having a great time. Norwegians abroad Øyvind Rudberg in Great Britain Øyvind and his family his wife Elisabeth and their two boys Tobias and Henrik have been in Great Britain for almost two years now and are having a great time there. Øyvind works as a crude optimizer in Leatherhead. Together with a team in the Crude Oil Business Coordination Centre, he assesses the quality and price of crude oil for purchase to ExxonMobil s refineries in Europe. It s an incredibly exciting job. We assess which crude oils to buy and therefore talk to both traders and refineries. World events may influence the market considerably. ExxonMobil has five refineries in Northern Europe that I deal with in my work they are located in the Netherlands, Belgium, France, Great Britain and Slagen. One of my tasks is to assess the price of the various crude oil qualities on behalf of these five refineries. In that regard we employ complex calculation models that help us identify the combinations of crude that give the best earnings for refineries, and ascertain market availability as well as basic refinery margins. Last year was very unstable and thus very challenging. Purchases large volumes of oil How much do you purchase on a day-to-day? Volumes are quite large we re buying more than one million barrels of oil per day in order to cover the requirements of the five refineries that rely on our supplies. We may buy self-produced oil and then deliver it to the refineries, or, if it s more profitable, we may sell the oil to other Det har vært en viss overkapasitet og dermed press på marginene det siste året? Ja, markedene har vært svært urolige, og det gir liten forutsigbarhet med påfølgende varierende marginer. Internasjonalt har vi vært påvirket av den politiske utviklingen i for eksempel både Libya og Iran og dessuten økonomisk ustabilitet i Eurosonen. Fallende produksjon i Nordsjøen driver oss til å finne nye markeder for å kjøpe råolje med påfølgende nye utfordringer med hensyn til egenskaper, utslipp og konsesjoner. Jobber før og nå Øyvind forteller at han nå har jobbet 11 år i ExxonMobil. Han startet som prosjektingeniør på Slagen og jobbet deretter fire år i vedlikeholdsavdelingen, først med planlegging av revisjonsstanser og deretter med vedlikehold av tankfarm og havneanlegg. Deretter jobbet han et knapt år i Supplyavdelingen på Slagen før han fikk tilbud om utenlandsoppholdet i Storbritannia. Hva er den største forskjellen hvis du sammenligner det å jobbe i Norge med Storbritannia? Jobbene mine på Slagen var i stor grad knyttet opp mot feltarbeider og dem som utførte disse. Å jobbe i et rent kontormiljø blir dermed veldig forskjellig. Her sitter jeg i telefonen mer eller mindre hele dagen. Mens sikkerhetsarbeid og praktiske problemstillinger er en del av hverdagen på et raffineri, kan man her fokusere på strategier, økonomiske muligheter og teoretiske problemstillinger. Jeg har lengre arbeidsdager her, men vi har et svært sosialt og morsomt arbeidsmiljø hvor vi sitter i åpent kontorlandskap. Vi som arbeider med raffineriene i Nord-Europa, sitter bare noen meter unna traderne som kjøper og selger olje, og samarbeidet mellom gruppene i et slikt åpent landskap er veldig inspirerende. Hva kan vi lære av engelskmennene og de av oss nordmenn i vår måte å jobbe på? I min gruppe på seks personer er seks nasjonaliteter representert, og vi er fem expats! Det gir den ene stakkars engelskmannen en voldsom oppgave med å forklare (og forsvare) alle merkverdige sider ved engelskmenn og England generelt. Med andre ord er det stor variasjon i kulturell bakgrunn! Med alt fra 25 til 50 (!) feriedager pr. år, og noe ulik tilnærming til problemløsning og møter, blir det mange morsomme samtaler og diskusjoner. Alt ispedd mye humor gir et fantastisk godt og inspirerende arbeidsmiljø. Hjem og familie Øyvind forteller videre at de har valgt å bosette seg i Esher, parties. We also buy a lot of oil that we don t produce ourselves. This year there s been a certain overcapacity causing margin pressure? Yes. Markets have been very shaky. This results in poor predictability, which causes margins to fluctuate. Internationally we ve been affected by the political development in both Libya and Iran, for example, in addition to the economic instability in the Euro zone. Falling production in the North Sea compels us to search for new markets where we can purchase crude oil, leading to new challenges with regards to properties, emissions and licenses. Jobs before and now Øyvind says he has worked in ExxonMobil for 11 years now. He started out as a project engineer at Slagen. After that he worked four years in the maintenance department first with the planning of turn-around stops, then with maintenance of tank farms and port facilities. Then he worked almost a year at Slagen s supply department before being offered to go to Great Britain to work there. What s the biggest difference between working in Norway and Britain? The jobs I had at Slagen were mainly related to field work and those performing it. Working in an office is completely different. I m on the phone more or less all day. While at a refinery safety work and practical problem solving make up part of the daily routine, here you re able to focus on strategies, economic possibilities and theoretical issues. My workdays are longer, but we have a social and outgoing working environment where we re in an open-plan office. Those of us who work with the refineries in Northern Europe sit only a few meters from the traders who buy and sell oil. The cooperation between groups in this kind of open landscape is very inspiring. What can we learn from the English and what can they learn from us and our way of working? In my group of six people, six nationalities are represented and five of us are expats! This leaves the only unfortunate Englishman with the huge task of having to explain (and defend) all the peculiar sides of the English and England in general. In other words, there s a great variety in cultural background. The length of holiday varies from 25 to 50 (!) days per year, and with a somewhat different approach to problem-solving and meetings, there are many witty conversations and discussions. All of this combined with the great sense of humor we have around here makes for a 10 11

7 som er litt utenfor stor-london, men som likevel ikke ligger lenger borte enn en 25 minutters togtur inn til Waterloo. Da føles det nesten som å bo i storbyen. Esher er som alle forsteder utenfor London. Det er et veldig hyggelig og familievennlig sted der man lett kan føle tilhørighet. Hjemmefra er det fem minutters gåtur inn til sentrum der det finnes restauranter, kafeer, bibliotek, kino og et utall puber. I området er det flest eneboliger med hage og mange lekeplasser samt parker. Som regel kjører Øyvind til jobb, det skal normalt ta et kvarters tid, men trafikken kan være tett, så minutter, ja, over en times kjøring, er ikke uvanlig. Snøvær er selvfølgelig noe engelskmenn ikke takler veldig bra, sier Øyvind. Da stenges skoler og kontorer og arbeid hjemmefra er eneste løsning. Fire timer hjem fra jobb på sommerdekk på vinterføre er pers! Ellers forteller Øyvind at familien trives godt. De to guttene er 2,5 og 5,5 år eldstemann går på internasjonal skole med 12 nasjonaliteter blant 17 elever, mens yngstemann er i engelsk barnehage. Hjemmeværende kone gir familien muligheten til å følge opp barna tett, og med et land der hjemmeværende ektefeller er regelen snarere enn unntaket, er tilbudene mange når det gjelder både sosialisering, frivillig arbeid og aktiviteteter for både store og små. Så sånn sett, er livet ganske annerledes enn det vi er vant til hjemme i Norge. Fritid og framtid Med små barn har ikke familien lagt ut på de største utfluktene så langt, men Øyvind forteller at de har vært på ferie i Brighton og Bath og i tillegg tatt noen dagsturer rundt omkring. Årets påskeferie er booket med en uke i Cornwall. Biltur til Euro Disney utenfor Paris i fjor var et høydepunkt for barna og enkelt å gjennomføre med kun 5 timers biltur fantastic and inspiring working environment. Home and family Øyvind further tells us that he and his family have taken up residence in Esher, which lies a bit outside greater London, but not further than a 25-minute train ride from Waterloo. Thus it almost feels like living in the metropolis. Esher is like all suburbs outside London. It is a pleasant and family friendly place where it is easy to feel at home. The town center, where you can find restaurants, cafés, a library, a movie theater and a countless number of pubs, is a fiveminute walk away from their house. The area is mostly dominated by single family homes with gardens and there are many playgrounds and parks around. Øyvind usually drives to work, which normally takes 15 minutes. However, traffic is sometimes so dense that it may take him minutes, even more than an hour sometimes. Snowy weather is obviously something the English don t handle very well, Øyvind says. Schools and offices are closed and working from home is the only solution. Four hours to get home from work in a car with summer tires on winter roads is a personal record! Beyond that Øyvind says the family is thriving. The two boys are 2.5 and 5.5 years old. The eldest goes to an international school where the 17 pupils represent 12 nationalities, while the younger is in English kindergarten. The family is able to spend a large amount of time with the children as Øystein s wife stays at home. In a country where stay-athome spouses are the rule rather than the exception, there are numerous possibilities for socializing and taking part in volunteer work and activities for both children and adults. In that way life is quite different than what we are used to back home in Norway. Leisure and the future As the family has young children, they have not yet embarked on any long travels. They have been on vacation to Brighton and Bath, however, as well as a few day trips, Øyvind says. This year s Easter holidays have already been booked: one week in Cornwall. A road trip to Euro Disney outside Paris last year was a high for the children and easy to accomplish, since Euro Disney is just five hours away by car. Beyond that Legoland and the zoo are quite close, and a trip to the London Aquarium, the London Eye or a countless number of museums does not take long either. For the Øyvind sammen med kona Elisabeth og de to guttene Tobias og Henrik på 2,5 og 5,5 år. Eldstemann går på internasjonal skole mens den yngste går i engelsk barnehage. Øyvind toghether with his wife Elisabeth and the two boys Tobias and Henrik aged 2.5 and 5.5 years. The eldest goes to an international school while the younger is in English kindergarten. Øyvind og familien har valgt å bosette seg i Esher, som er litt utenfor stor-london, men som likevel ikke ligger lenger borte enn en 25 minutters togtur inn til Waterloo. Øyvind and his familiy have taken up residence in Esher, which lies a bit outside greater London, but not further than a 25-minute train ride from Waterloo. hjemmefra. Ellers har de både dyrepark og Legoland i rimelig nærhet og en tur inn til London Aquarium og London Eye samt utallige museer tar heller ikke lang tid. For de voksne er det mengder av musikaler og restauranter å velge i, og takket være en flink og kjekk barnevakt som guttene er glad i, har også dette vært mulig å få med seg. Hvor lenge blir dere værende i Storbritannia? Vi har nå vært her i snart to år, og har så vidt begynt å tenke på hva neste steg kan være. Så langt har opplevelsene våre her vært veldig positive, og om muligheten byr seg, vil vi nok ikke utelukke at det kan bli flere turer utenlands for oss. Når og hvor er det ikke godt å spå om, men lysten til å reise har bare blitt forsterket i løpet av tiden vår her borte. Å flytte fra Norge til England er kanskje ikke det mest eksotiske man kan tenke seg, men selv om de kulturelle forskjellene ikke er dramatiske, merkes det hele tiden at engelskmenn og nordmenn er forskjellige. grown-ups there are a multitude of musicals and restaurants to choose from. Thanks to a reliable and sympathetic baby sitter, who the children love, they have had the opportunity to attend such events. How long will you be staying in Great Britain? We ve been here for almost two years now, and have only just started thinking about what the next step could be. Thus far our experiences here have been very positive, and if the opportunity presents itself we won t exclude the possibility of going abroad again. When and where is hard to predict, but the desire to travel has only become stronger during our time here. Moving from Norway to England may not seem very exotic, but even though the cultural differences are not dramatic, one can t help noticing that the English and the Norwegians are indeed different. 13

8 Den europeiske raffineringskrisen Tekst: European Editorial Team Stadig flere raffinerier legges ned i Europa og spesielt mange i Frankrike. Økt forståelse for de utfordringene industrien står overfor er viktig. Her er en nyttig analyse av rapporter og studier av dagens globale og europeiske raffineringsindustri. Endringer i global etterspørsel Global energietterspørsel vil fortsette å øke fram til 2030 (opp 35 prosent fra 2005 ifølge det Internasjonale Energibyrået). Fossile energikilder vil fortsatt stå for nesten 80 prosent av den globale energiblandingen. Samtidig beveger etterspørselen seg mot utviklingslandene, hvis behov styres av en særdeles sterk økonomisk og demografisk vekst. På den annen side, og særlig som et resultat av press fra regjeringer, er det forventet at forbedringer innenfor energieffektivitet, samt effekten av strammere regulering, vil stabilisere etterspørselen i industrilandene, samtidig som økonomien i disse landene er forventet å vokse med 60 prosent. Hvordan møter raffineriene etterspørselsituasjonen Raffineringskapasiteten følger etterspørselen av petroleumsprodukter; store land som står utenfor OECD (Kina, India, Saudi-Arabia osv.) investerer derfor tungt i ny produksjonskapasitet, mens OECD-landene arbeider med å tilpasse anleggene sine til skiftende etterspørsel og ny lovgivning. Nye raffinerier befinner seg enten nær forbrukssentre eller tilgjengelige ressurser. For å konkretisere dette; mellom 2008 og 2011 ble det bygd 36 nye destillasjonsanlegg (med en kapasitet på mer enn 141 millioner tonn årlig) i India, Kina, Midtøsten og Brasil, og en planlegger å bygge ytterligere 25 anlegg mellom 2011 og 2015 (med en kapasitet på mer enn 175 millioner tonn årlig). Disse produksjonsanleggene er topp moderne, samtidig som de benytter den aller nyeste teknologien og har et enormt produksjonsomfang. I tillegg er de i stand til å behandle alle typer råoljer, og fremstiller på den måten bensin av høy kvalitet i samsvar med europeiske og amerikanske spesifikasjoner. Det er gjort enorme investeringer til flere milliarder dollar per anlegg. Shell har for eksempel investert mer enn 19 milliarder dollar i sitt Pearl-raffineri i Qatar. I tillegg forventer de nye aktørene i Midtøsten og Asia en etterspørsel som ennå ikke finnes lokalt. De er av den grunn ivrige etter å eksport- The European refining crisis With an increasing number of refinery closures announced in Europe and especially in France, we felt it would be useful to share the analysis of various reports and studies on the global and European refining industry in order to better understand the challenges it faces. Changes in global demand Global energy demand will continue to increase between now and 2030 (up 35% from 2005 according to the International Energy Agency) and fossil energy sources will continue to represent almost 80% of the global energy mix. However, at the same time, demand is moving to emerging countries whose needs are being driven by very strong economic and demographic growth. Conversely, and in particular as a result of pressure from governments, continuing improvements in energy efficiency and the impact of increasingly stringent regulation will stabilise demand in developed countries, while their economies should grow by 60%. Global refining faced with this demand Refining capacity follows demand for petroleum products: large non OECD countries (China, India, Saudi Arabia, etc.) are thus investing heavily in new production capacity while OECD countries are working to adapt their facilities to changing demand and new legislation. New refineries are located either near centres of consumption or near available resources. In concrete terms, between 2008 and 2011, 36 new distillation facilities (with a capacity of more than 141 million tons a year) were built in India, China, the Middle East and Brazil, and 25 others are planned between 2011 and 2015 (with a capacity of more than 175 million tons a year). These production facilities are very modern, use the most recent technologies and are capable of processing all types of crude oil, producing high-quality petrols compliant with European and American specifications and have enormous production volumes. Very significant investments have been made, representing several billion dollars per site. For example, Shell has Energietterspørsel i OECD: Takket være besparelser pga. energieffektivitet vil etterspørselen i OECD-landene holde seg stabil, selv med en BNP-vekst på 60 %. OECD energy demand: Thanks to energy efficiency savings, demand in OECD countries should remain stable, even with GDP growth of 60%. ere produksjonsoverskuddet sitt til andre markeder i mellomtiden, dette til høyst konkurransedyktige priser til tross for transportkostnadene som følger med. Disse landene er ikke underlagt de samme skattemessige, juridiske og miljøbestemte restriksjoner som vestlige raffinerier, og lønnskostnadene deres er selvsagt mye lavere. Noen av disse aktørene har til og med investert i europeiske anlegg, først og fremst for å tilegne seg lagringskapasitet og distribusjonslogistikk som gjør det mulig for dem å bli kvitt produksjonsoverskuddet. Det indiske konsernet Essar Oil, for eksempel, kjøpte i mars 2011 Shell Stanlow-raffineriet i England, og i januar 2011 tilegnet Petrochina seg 50 % andel i INEOS-gruppen for å dra nytte av interessentskap knyttet til petrokjemi og raffinerings-/distribusjonsvirksomhet i Grangemouth, Scotland og Lavéra, Frankrike. På lignende vis vil Reliance-raffineriet i Jammagar, India, som ble bygd for eksportmarkedet og har destillert 29 millioner tonn råolje siden 2010, øke sin kapasitet til 60 millioner tonn i Dette betyr at ett raffineri produserer det samme som Frankrikes samlede oljekonsum (65 millioner tonn i Kilde: Det franske energi- og klimadirektoratet (DGEC)). Nylig er også last fra India og Kina blitt losset i havner som Marseille og Le Havre i mengder man aldri før sett: tonn dieselolje i Fos og tonn i Le Havre. Etterspørsel utenfor OECD: I 2030 vil energietterspørsel fra land utenfor OECD være mer enn 75 % høyere enn medlemslandenes. Non OECD demand: In 2030, energy demand from non OECD countries will be more than 75% higher than that of member countries. invested more than $19 billion in its Pearl refinery alone in Qatar. In addition, these new Middle East and Asian players are anticipating demand which does not yet exist locally and are therefore keen to export their production surplus to other markets in the meantime, at prices that are highly competitive despite the transport costs associated. They are not subject to the same fiscal, legislative and environmental constraints as those imposed on Western refineries, and of course do not have the same payroll costs at all. Some of these players have even invested in European sites, mainly as a way of acquiring storage capacity and distribution logistics that allow them to dispose of their production surpluses. For example, the Indian group Essar Oil purchased the Shell Stanlow refinery in England in March 2011, and in January 2011, Petrochina acquired a 50% stake in the INEOS group to benefit from partnerships linked to petrochemical and refining/distribution operations in Grangemouth, Scotland and Lavéra, France. Similarly, the Reliance refinery in Jammagar, India which was built for the export market and has distilled 29 million tons of crude oil since 2010, will increase its capacity to 60 million tons in 2016, meaning that one refinery is producing the equivalent of France's total end-use oil consumption (65 million tons in Source: French General Directorate for Energy and Climate (DGEC)). Recently, cargoes from India and China 14 15

9 bruksnivået i 2009 (fra 636 millioner tonn i 2009 til 605 i 2030 og 474 i 2050). (Kilde: Europia contribution to EU energy pathways to 2050.) På denne bakgrunn har vi de tre siste årene sett et betydelig fall i brutto raffineringsmarginer i Europa en nedgang som vil fortsette i 2011 og som har svekket raffineringsindustrien ytterligere, samtidig som energikostnadene har økt kraftig. Energien som kreves for å drive et raffineri, står i dag for mer enn halvparten av driftskostnadene. Som et resultat av dette, har raffinerienes utnyttelsesgrad sunket med mer enn 8 prosent sammenlignet med tidligere år. Association) predicts an 11% drop in demand for refined products in Europe by 2030 and a 30% decrease by 2050 from 2009 consumption levels (from 636 million tons in 2009 to 605 in 2030 and 474 in 2050). (Source: Europia contribution to EU energy pathways to 2050.) Against this background, gross refining margins have dropped significantly in Europe over the last three years, a drop which increased further in 2011, and has added to the fragility of the refining industry while energy costs have risen considerably. The energy required to run an average refinery now accounts for more than half of its operating costs. Den europeiske petroleumsindustriforeningen spår en nedgang på 11 prosent i etterspørselen etter raffinerte produkter i Europa innen The European Petroleum Industry Association predicts an 11 per cent drop in demand for refined products in Europe by Utfordringer for europeisk raffineringsindustri I Vest- og Øst-Europa (Russland inkludert) er det til sammen 188 raffinerier. Disse utgjør 28 prosent av den globale raffineringskapasiteten, en andel som er på linje med Asiaog Stillehavsregionen og som utgjør 139 prosent av USAs kapasitet. (Kilde: Oil & Gas Journal og Comité Professionnel du Pétrole (CPDP).) Usikkerhet ved europeisk lovgivning Nåværende og framtidige europeiske forskrifter hviler tungt på en bransje som er fullstendig eksponert mot internasjonal handel. Hensikten med de europeiske direktivene og forskriftene er å redusere utslippet av forurensende stoffer og klimagasser og fremme bruken av fornybar energi, noe som vil kreve betydelige investeringer. EU-kommisjonen utga 8. mars 2011 Kjøreplan for omstilling til en konkurransedyktig lavutslippsøkonomi i 2050 som har som mål å kutte utslippet av klimagasser med prosent innen Nedgang i etterspørsel etter raffinerte produkter Fallet i etterspørselen er et resultat av proaktiv politikk som fremmer energisparing og har som mål å erstatte fossile energikilder med fornybare. Blant de mange studiene som er blitt utført, spår Europia (den europeiske petroleumsindustriforeningen) en nedgang på 11 prosent i etterspørselen etter raffinerte produkter i Europa innen 2030 og et fall på 30 prosent innen 2050, med utgangspunkt i for- have also been discharged in the ports of Marseille and Le Havre in quantities never seen before: 100,000 tons of DERV at Fos, and 160,000 tonnes at Le Havre. Challenges for the European refining industry Western and Eastern Europe (including Russia) have a total of 188 refineries, representing 28% of global refining capacity, a share equivalent to that of the Asia-Pacific region and 139% of US capacity. (Source: Oil & Gas Journal and Comité Professionnel du Pétrole (CPDP).) The uncertainties of European legislation Current and future European regulations are weighing heavily on a sector that is fully exposed to international trade. The aim of these directives and regulations is to reduce atmospheric pollutant and greenhouse gas emissions and to encourage the use of renewable energy sources, all of which will require considerable investment. On 8 March 2011, the European Commission published A roadmap for moving to a low-carbon economy in 2050 which sets a target of reducing greenhouse gas emissions by 80 95% by Contraction of demand for refined products This drop in demand is the result of proactive policies that encourage energy saving and the replacement of fossil energy sources with renewable ones. Among the different studies conducted, Europia (European Petroleum Industry Dette fører uunngåelig til at enhetskostnadene ved produksjonen øker og gjør raffineriene mindre konkurransedyktige i markedet. Ubalanse i handelsbalansen: eksport av bensinprodukter og import av destillatprodukter For 20 år siden var forholdet mellom etterspørsel etter olje og diesel to til én. I dag er denne situasjonen fullstendig snudd på hodet og er nå tre til én i favør av diesel. Innen 2020 kan dette tallet ha steget til hele fire til én. Denne helomvendingen kommer som et resultat av skatteinsentiver som oppmuntrer forbrukere til å kjøpe dieselkjøretøy, samt økt bruk av lastebiltransport. Dette betyr at det nå er et stort produksjonsoverskudd av bensin i Europa og at EUs produksjon av diesel er utilstrekkelig, til tross for raffineriselskapenes forsøk på å øke destillatproduksjonen. EU er derfor tvunget til å importere diesel, og særlig gassolje, men også jetdrivstoff. Denne ubalansen kan sågar forverre seg i framtiden, siden forbruket av petroleumsprodukter er forventet å bli størst i transportsektoren som igjen vil påvirke forbruket av diesel. Den Europeiske Union startet nylig arbeidet med å harmonisere avgiftene på diesel og bensin, noe som burde redusere denne ubalansen. I tillegg har enkelte bilprodusenter begynt å konstruere og produsere små bensinmotorer. Selv om dette er en positiv trend, vil det ta tid å forandre på den fundamentale situasjonen. Det tar for eksempel hele 30 år å skifte ut bilparken til et land på størrelse med Frankrike. Det spås også at oljeeksportmarkedet vil tørke ut, da særlig USAs. Også der fremmer lovgivningen bruk av kjøretøy som er lettere og bruker mindre drivstoff. Innen 2020 er det sannsynlig at det amerikanske markedet ikke lenger vil være i stand til å absorbere overskuddsproduksjonen av europeisk bensin. I 2030 vil amerikansk etterspørsel sannsynligvis være lavere enn den var i Dårligere tilgang på energi og fallende As a result, the utilisation rate of refineries has plunged by more than 8% compared with previous years. This inevitably leads to an increase in the unit cost of products, making them less competitive on the market. Imbalance in the trade balance: petrol exports and distillate imports 20 years ago, the demand ratio of petrol to diesel was 2 to 1, whereas today this situation has been completely reversed and is now 3 to 1 in favour of diesel. It could even reach 4 to 1 by This reversal is the result of tax incentives which encourage consumers to buy diesel vehicles and increased use of lorry-borne transport. This means that there is now a huge surplus of petrol production in Europe and insufficient diesel production within the EU, despite the efforts of refining companies to increase distillate yields. The EU therefore has to import diesel and heating gas oil in particular, but also jet fuel. This imbalance may even increase in the future given that petroleum product consumption is predicted to centre around the transport sector and therefore impact diesel consumption. The European Union has finally recently started working on the harmonisation and convergence of diesel and petrol taxes, which should reduce this imbalance. In addition, some carmakers have started to design and produce small petrol engines. While this trend is positive, change will require time. For example, it takes 30 years to completely replace the entire car fleet of a country the size of France. It is also predicted that the petrol export market will dry up, in particular that of the United States. There too, legislation now encourages the use of lighter vehicles that use less fuel and by 2020 it is likely that the American market will no longer be able to absorb the current surplus production of European petrol. In 2030, demand there is likely to be lower 16 17

10 De europeiske raffineriene står overfor en rekke utfordringer. Konkurransedyktighet og tilpasningsevne kan bli avgjørende i løpet av de neste tiårene. Bakgrunnsfoto: Slagen. The European refineries will encounter many challenges. Adapting and adjustments to demand will be important in the coming decades. Photo: Slagen. råvarepriser i USA, sammenlignet med Europa pga. produksjonen av skiferolje (som er 3,5 ganger billigere enn i Europa), kombinert med prisforskjellen på råolje i hjemmemarkedet (20 dollar billigere enn europeisk Brent-olje i 2011), gjør at denne trenden kan forsterke seg ytterligere. Bensin-produksjonen til amerikanske raffinerier er økende og konkurranseevnen er forbedret, noe som gjør det mulig for raffineriene å utvide eksport av destillatprodukter til Europa. Den europeiske raffineringsindustrien må derfor tilpasse seg alle disse faktorene og iverksette hensiktsmessige tiltak: finne andre eksportmarkeder, noe som vil være svært vanskelig dersom prisene på produktene ikke blir mer konkurransedyktige, foreta vesentlige investeringer og en omlegging av anlegg til destillatproduksjon, slik at produksjonen blir bedre tilpasset europeisk etterspørsel. Disse teknologiene øker imidlertid både energiforbruket og raffinerienes CO2- utslipp, omorganisere industrien, enten ved å selge anlegg som produserer for mye bensin, eller ved å legge ned raffinerier dersom det ikke finnes kjøpere, noe som kan bli det mest sannsynlige utfallet. På slutten av 2010 var ti av Vest-Europas 98 raffinerier allerede than that of This trend could become more marked because of dropping energy access and raw material costs in the United States compared with Europe thanks to the production of shale gas (which is 3.5 times cheaper than in Europe) and to the price difference of domestic crude oil ($20 cheaper than European Brent in 2011). Petrol production and the competitiveness of American refineries is growing, allowing them to increase their distillate exports to Europe. The European refining industry must therefore adapt to all of these factors and implement appropriate responses: find other export markets, which will be very difficult if the prices of our products are not more competitive, make very significant investments and convert facilities to distillate production in order to better adapt production to European demand, but these technologies increase both the energy consumption and CO2 emissions of refineries, restructure the industry, either by selling sites producing too much petrol, or by closing whole refineries if no buyers can be found, which is becoming the most likely scenario. In late 2010, ten of the 98 refineries in Western Europe were already for sale or in the process of being transformed into oil storage depots. This rationalisation accelerated in 2011 and is likely to continue. According to the scenarios posited til salgs eller i gang med å bli omgjort til oljelager. Denne rasjonaliseringen vil sannsynligvis fortsette. Ifølge scenarioer tegnet av Europia, er det sannsynlig at raffineringsoverkapasiteten i Europa vil nå 20 prosent innen 2030 og mellom 40 og 70 prosent i 2050, sammenlignet med Dette ville ha ført til nedleggelsen av 25 til 70 av de til sammen 98 europeiske raffineriene som finnes i dag (kilde: Europia contribution to EU energy pathways to 2050). Konklusjon I årene som kommer, vil utfordringen være å: tilpasse seg etterspørselen ved å avpasse produksjonen på anleggene, forbli konkurransedyktig og fortsette å være blant Europas beste raffinerier, og til slutt, opprettholde konkurranseevnen når det gjelder import av sluttprodukter fra Asia- og Stillehavsregionen og Midtøsten, som ikke er underlagt de samme juridiske restriksjonene som oss. For å oppnå dette, er det avgjørende å: foreta selektive investeringer og anvende ny teknologi, optimalisere utnyttelseskapasiteten og unngå ikke-planlagt driftsstans, redusere kostnader, hovedsakelig ved å forbedre anleggenes energieffektivitet ytterligere, men samtidig fortsette med å finne tilfredsstillende salgsmuligheter, særlig for bensinprodukter. by Europia, refining overcapacity in Europe is likely to reach 20% by 2030, and 40 to 70% in 2050 compared with This would result in the closure of 25 to 70 European refineries out of the 98 that currently exist (source: Europia contribution to EU energy pathways to 2050). Conclusion Over the coming years, the challenge will be to continue: adapting to demand by adjusting site production, staying competitive and remaining among the best European refineries, and finally remaining competitive in terms of end products imported from the Asia-Pacific region and the Middle East which are not subject to all of our legislative constraints. In order to do this, it is essential to continue to: make highly selective investments and use the latest technologies, optimise utilisation capacity and reduce unplanned stoppages to zero, reduce costs, in particular by further improving the energy efficiency of sites, but continue to find acceptable outlets, in particular for petrol products

11 Tekst: Elisabeth Foto: Terje Borud/ExxonMobil Nye sprang for malariakampen 7. juni feirer ExxonMobil og Bislett Alliansen 25 års samarbeid med ExxonMobil Bislett Games. Friidrettsfesten får sterk konkurranse fra et annet hold, nemlig malaria. Kampen mot den alvorlige sykdommen når nye høyder med tøffere innsamlingsambisjoner. Og Usain Bolt fører an. ExxonMobil Bislett Games er vår hovedarena for malariaarbeidet i Norge. Det er her vi bruker anledningen til å fokusere på innsamling og å spre kunnskap og det arbeidet er viktig, påpeker Nina Sjurseike, ExxonMobils prosjektleder for Bislett Games. Bedriftsstafetten Race Against Malaria med Usain Bolt som mediemagnet, ny permanent pengeinnsamling fra posesalg på Esso-stasjoner året rundt samt bøsse- og SMS-innsamling på Bislett stadion. Ambisjonene for innsamling vokser og får økt fokus under friidrettens festuke i Oslo i år. Folkefest i Oslo I fjor arrangerte vi Race Against Malaria der ExxonMobil donerte én time med Usain Bolt til Norges Røde Kors. Seks bedrifter stilte med hver sine lag, og hvert lag betalte kroner for å delta. Inntektene ble donert i sin helhet til kampen mot malaria. Vi gjentar formatet i år, og vi har allerede sikret oss Usain Bolt som frontfigur enda en gang, forteller Siri Aune, ExxonMobils prosjektleder for malaria i Norge. To dager før stadionfesten begynner går startskuddet for løpet på Karl Johan. Usain Bolt returnerer til Race Against Malaria -arenaen hvor han leder oppvarmingen og er tidtaker under løpet. Ambisjonen er å starte en folkefest i Oslo sentrum, og at dette blir en etablert tradisjon. Vi tror Race Against Malaria har et enda større potensial enn det vi fikk til i fjor. Det endelige målet er å samle inn mest mulig penger til Norges Røde Kors, og det arbeidet de gjør for å bekjempe malaria, legger Aune til. Siri Aune og Siri Antonsen har store forventninger til årets malaria-innsamling. From left: Siri Aune and Siri Antonsen have great expectations to this year s collection for the fight against malaria. New advances in the fight against malaria On 7 June, ExxonMobil and the Bislett Alliance will be celebrating 25 years of cooperation in putting on the ExxonMobil Bislett Games. The athletics festival will be meeting tough competition, however, from a different source, namely malaria. The struggle against this serious disease will reach new heights with the adoption of more ambitious collection targets. And Usain Bolt will be in the lead. ExxonMobil Bislett Games is the main arena for our work with malaria in Norway. We take the opportunity the games offer to focus on collection and to spread information which is important work, as pointed out by Nina Sjurseike, ExxonMobil s project director for Bislett Games. The company relay Race Against Malaria, with Usain Bolt as the media magnet, a new permanent money collection scheme from year-round shopping bag sales at Esso stations, and money-box and SMS collections at Bislett stadium: ambitions for our collections are growing, and they will be given increasing attention during the athletics festival week in Oslo this year. Popular festival in Oslo Last year we held a Race Against Malaria, with ExxonMobil donating one hour with Usain Bolt to the Norwegian Red Cross. Six enterprises entered teams, and each team paid 50,000 kroner to participate. All the income was donated to the fight against malaria. We are repeating the set-up this year, and have already got Usain Bolt lined up to front the event once again, according to Siri Aune, ExxonMobil s malaria project leader in Norway. Two days before the events begin at the stadium, the starting shot will be fired for the race along Karl Johan. Dør hvert 45. sekund Hver 45. sekund dør et barn av malaria, ifølge Norges Røde Kors. Alle innsamlede midler under ExxonMobil Bislett Games bidrar til å redde liv. ExxonMobils bidrag og hjelp er viktig fordi malaria er en alvorlig sykdom som rammer mange i sårbare befolkningsgrupper. Røde Kors mandat er å hindre og lindre nød, og med ExxonMobils hjelp får vi synliggjort behovet for vanlige folk i gata. Vi er takknemlige for den muligheten, påpeker Siri Antonsen, Norges Røde Kors prosjektleder for næringsliv og CSR. Hun forteller at Røde Kors deler ut og demonstrerer bruken av malarianett, som er det viktigste verktøyet for å hindre sykdommen. Et malarianett koster 50 kroner og brukes i snitt av 1,7 person. Målsettingen er at alle soveplasser er beskyttet med et impregnert myggnett. Det finnes ingen vaksine, og den beste beskyttelsen vi har i dag, er impregnert myggnett. Vi deler ikke bare ut, men vi hjelper med å henge opp, og vi følger opp bruken av nettet i etterkant. Rød Kors har også vært tidlig ute med å anvende mobiltelefoni i sitt malariaarbeid. Vi bruker mobiltelefon i kartlegging av Usain Bolt will be back at the Race Against Malaria arena, where he will head the warming-up and act as time-keeper for the race. Our ambition is to launch a popular festival in the centre of Oslo, in the hope that it will become an established tradition. We think the Race Against Malaria has even greater potential than was realized last year. The final target is to collect as much money as possible for the Norwegian Red Cross, and the work they do to combat malaria, Aune adds. A death every 45th second According to the Norwegian Red Cross, a child dies from malaria every 45 seconds. All the money collected at ExxonMobil Bislett Games helps to save lives. ExxonMobil s contributions and aid are important because malaria is a serious illness which attacks many people in vulnerable population groups. The Red Cross defines its task as the prevention and alleviation of distress, and with the help of ExxonMobil we can make the need known to the man in the street. We are grateful for the opportunity, notes Siri Antonsen, head of the business and industry and Corporate Social Responsibility project for the Norwegian Red Cross. Slik ser malaria-posen ut. Den selges ved Esso-stasjoner, og pengene går uavkortet til Norges Røde Kors kamp mot malaria. The new malaria bag, which will be in sale at Esso stations. The money will be handed over to Norwegian Red Cross for the fight against malaria. 20

12 behov og bruk av myggnett i forbindelse med kampanjer. Bruk av mobiltelefonteknologi gjør det raskere å opparbeide statistikk i malariaarbeidet. Teknologien vil bli utviklet videre i vårt programarbeid med støtte fra ExxonMobil, forteller Antonsen. Pris for NightWatch ExxonMobil er verdens største ikke-farmasøytiske bidragsyter til kampen mot malaria. Gjennom det siste tiåret har ExxonMobil Foundation bidratt med mer enn 100 millioner dollar i kampen mot malaria, noe som tilsvarer over 600 millioner kroner. Under World Petroleum Congress i Doha i 2011 mottok ExxonMobils styreleder, Rex W. Tillerson, bransjens mest prestisjefylte pris for sosialt ansvar og bevissthet. Prisen ble utdelt i forbindelse med NightWatch-kampanjen, som ble lansert i media og på YouTube. Populære kjendiser stiller opp og ber mødre og fedre om å bruke malarianett for å hindre smitte og påfølgende dødsfall. Har nådd ut til 40 mill. I løpet av det siste tiåret har ExxonMobils bidrag i kampen mot malaria nådd 40 millioner mennesker. Og mer enn elleve millioner malarianett, 1,6 millioner medisindoser samt akutte medisinpakker er delt ut. Økt bevissthet og utvidet bruk av malarianett har forbedret behandlingen av malaria, og i tillegg har antall dødsfall blitt redusert med 20 prosent i løpet av samme periode. Men svært mye arbeid gjenstår. En rekke organisasjoner mottar derfor midler fra ExxonMobil hvert år. Røde Kors er en av disse. I arbeidet med å videreutvikle malariaprogrammet samt øke tilgangen til tidlig behandling, har Kenya Røde Kors med støtte fra Det internasjonale Røde Kors-forbundet (FRC) og Norges Røde Kors prøvd ut lokalbaserte løsninger som Home Management of Malaria (HMM). Gjennom spesialopplæring av Røde Kors-frivillige, sikres syke tilgang til medisiner og behandling innen 24 timer på steder der det ikke finnes leger eller helsetjenester, noe som har en effekt på sykdomsutviklingen og kan hindre unødige dødsfall, sier Antonsen. Helårlig poseinnsamling Tilbake til ExxonMobil Bislett Games har innsamling til malariakampen pågått de siste seks årene, men framover skal ikke innsamlingsarbeidet bare begrense seg til friidrettsuken. Vi bytter ut alle de gamle plastposene på våre Esso-stasjoner med nye poser med eget design, og hele beløpet går uavkortet til Røde Kors hele året, forteller Siri Aune. She tells us that the Red Cross hands out and demonstrates the use of malaria nets, the most important tool for preventing the disease. A malaria net costs 50 kroner, and is used on the average by 1.7 persons. The goal is for all sleeping places to be protected by a mosquito-proofed net. There is no vaccine, and the best protection we have today is impregnated mosquito-nets. We not only hand them out, but help to hang them up and afterwards follow up on their use. The Red Cross also made an early start in the use of mobile telephones in its campaign against malaria. They are used to survey the need for and the use of mosquito nets in connection with campaigns. Mobile telephone technology makes it possible to draw up statistics relating to anti-malaria work more quickly. The technology will be further developed in our program work with support from ExxonMobil, Antonsen tells us. Award to NightWatch ExxonMobil is the world s largest non-pharmaceutical contributor to the campaign against malaria. In the last decade the ExxonMobil Foundation has contributed over 100 million dollars to the anti-malaria campaign, corresponding to more than 600 million kroner. At the World Petroleum Congress in Doha in 2011, Rex W. Tillerson, chairman of the ExxonMobil board, was awarded the industry s most prestigious prize for social responsibility and awareness. The prize was awarded in connection with the NightWatch campaign, launched in the media and on YouTube. Popular public figures take the stage and ask mothers and fathers to use malaria nets to prevent infection and subsequent death. Has benefited 40 million people In the course of the past decade, ExxonMobil s contributions to the fight against malaria have reached 40 million people. And more than 11 million malaria nets, 1.6 million doses of medicine, and 820,000 emergency medicine packages have been distributed. Increased awareness and more widespread use of malaria nets have improved the treatment of malaria, besides which the number of deaths has been reduced by 20 per cent over the same period. But a great deal of work remains. A number of organizations therefore receive funds from ExxonMobil every year. One of them is the Red Cross. In their efforts to develop the malaria program further and increase access to early treatment, the Kenya Red Cross, with the support of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) and the Norwegian Red Cross, has tried out such locally-based Tidligere år har det blitt lansert et handlenett i forkant av ExxonMobil Bislett Games, men nå har altså ordningen fått et langsiktig preg. De nye bæreposene skal selges på Essos egne bensinstasjoner, det vil si i overkant av 100 stasjoner. De cirka 165 forhandlerdrevne stasjonene avgjør selv om de vil delta i ordningen. Vi ønsker at alle våre ansatte forstår hvor mye innsats og arbeid som legges ned i dette, og hvor sterkt og godt samarbeid vi har med Norges Røde Kors og Bislett Alliansen, legger Aune til. Bøsse- og SMS-initiativ Samtidig som Norges Røde Kors plasserer ut en rekke bøssebærere på Bislett stadion torsdag 7. juni, arrangeres enda en SMS-konkurranse. I fjor arrangerte vi en SMSkonkurranse under stevnet der vi stilte spørsmålet: Hvor mye veier skoen til Usain Bolt? Folk betalte 50 kroner per SMS, og slik samlet vi inn kroner, forteller Aune. Formatet kopieres også i år, men både ExxonMobil, Norges Røde Kors og Bislett Alliansen ønsker å bli enda flinkere til å fortelle om initiativene. I tillegg har vi Egmont som arrangerer Donald Duck Games. Arrangementet finner sted i de to påfølgende dagene etter ExxonMobil Bislett Games og tilbyr til sammen én uke med aktiviteter. Egmont trår til for å løfte ExxonMobil Bislett Games til nye nivå. Her er det mye optimisme! solutions as Home Management of Malaria (HMM). By means of specially trained Red Cross volunteers, patients are assured of access to medicines and treatment within 24 hours in places where there are no doctors or health services, which has a beneficial effect on the course of the disease and may prevent unnecessary deaths, Antonsen says. Year-round shopping bag collection To return to the ExxonMobil Bislett Games: collections for the battle against malaria have taken place over the past six years, but in future collection work will not be limited to the athletics week alone. We are replacing all the old plastic bags at our Esso stations with new specially designed bags, and the entire takings will go in full to the Red Cross the whole year, Siri Aune tells us. In previous years a string bag was put on sale at the beginning of the ExxonMobil Bislett Games, but the arrangement is now being made more long-term. The new shopping bags are to be sold at Esso s own petrol stations, which is to say over 100 stations. The roughly 165 dealer-run stations will decide for themselves whether they want to participate in the scheme. We want all our employees to understand how much work and effort goes into this, and how good and close our cooperation is with the Norwegian Red Cross and the Bislett Alliance, Aune adds. Money-box and SMS initiatives While the Norwegian Red Cross spreads its money-collectors with their boxes around Bislett stadium on Thursday 7 June, another SMS competition will also be held. Last year we held an SMS competition during the athletics meeting, in which we asked the question: How much does Usain Bolt s shoe weigh? People paid 50 kroner per SMS, and we collected 11,000 kroner, Aune tells us. This format is being repeated this year, but both ExxonMobil, the Norwegian Red Cross, and the Bislett Alliance still want to get better at making their initiatives known. In addition there is Egmont, who are arranging the Donald Duck Games. They will be held on the two days immediately following the ExxonMobil Bislett Games, adding up to a whole week of activities. Egmont s effort is aimed at raising the ExxonMobil Bislett Games to new heights. There is a great deal of optimism here! Ambisjonen er å starte en folkefest i Oslo sentrum, og at dette blir en etablert tradisjon, sier Siri Aune om malaria-innsamlingen under ExxonMobil Bislett Games. The ambition is to establish a folk festival tradition in the Oslo city center. Siri Aune comments on the work to collect money for the fight against malaria during ExxonMobil Bislett Games

13 Stormfullt i Nordsjøen Tekst: Kirsten Den ene stormen har avløst den andre i Nordsjøen i vinter. Det er kanskje ille for oss landkrabber, men hvordan er det for dem som har sin arbeidsplass på havet? Simon Møkster Shipping har to fartøyer som betjener våre installasjoner supplyskipet Strilmøy og beredskapsfartøyet Stril Power. XOM har tatt en prat med både rederi og mannskap for å høre og lære. Utfordringer til havs Vi går uansett vær, men spesielt når vind og bølger tar skikkelig tak i fartøyene, er det svært viktig å sikre ting slik at man ikke får forskyvinger av lasten, sier Nils A. Liaaen, Chief Operating Officer i Møkster. Når det gjelder supplyskipene er løfting av last fra båt og opp på dekk en komplisert operasjon som kan være kritisk. Og faktisk er det enda vanskeligere å sette lasten ned! Det er imidlertid begrensninger i regelverket når det gjelder samhandling mellom båt, installasjon og vær. Det kan være nyttig. Er vindstyrken over 40 knop, stoppes operasjonene. Er den under, vurderer vi sammen med oppdragsgiver om skipet skal ligge, gå videre eller gå til land her vil bølgehøyde samt vind og strøm være avgjørende. Det er ExxonMobil som bestemmer om båten skal gå eller vente, men kapteinen har siste ord dersom han opplever situasjonen som farlig eller usikker. Kaptein Sigurd Byrknes (til venstre), maskinsjef Øystein Johansen og Nils A. Liaaen, Chief Operating Officer i Møkster rederi, foran Stilmøy ved kai i Dusavik. Både kaptein og maskinsjef er erfarne sjøfolk som forteller at de sjelden blir redde om været er stormfullt, men at de blir mer slitne. Captain Sigurd Byrknes (left), chief engineer Øystein Johansen and Chief Operating Officer Nils A. Liaaen, Møkster Shipping, in front of Strilmøy at the quayside in Dusavik. Both the captain and the chief engineer are experienced sailors who say that they are rarely afraid, but get more tired in bad weather conditions. Stormy weather in the North Sea Storms have followed hot on each other s heels in the North Sea this winter. That may be bad enough for us landlubbers, but what about those whose jobs are at sea? Simon Møkster Shipping operates two vessels that serve our installations the supply ship Strilmøy and the standby vessel Stril Power. XOM has sought to learn from what both owners and crew members have to tell us. Challenges at sea We go out whatever the weather, but especially when the wind and waves really get a grip on the vessels, it s very important to secure things to prevent cargo from shifting, says Nils A. Liaaen, Chief Operating Officer with Møkster. Where supply ships are concerned, hoisting cargo from the ship up onto the deck is a complex operation which can be critical. And in fact, it s even harder to lower the cargo to the deck! The rules set limits, however, to interaction between the vessel, the installation, and the weather. That can be useful. If the wind is over 40 knots, operations are halted. If it is less, we consider in consultation with our employers whether to wait, proceed, or return to shore decisive factors being wave height and wind and current. Whether the ship is to go ahead or wait is ExxonMobil s decision, but the captain has the last word if he thinks the situation is dangerous or doubtful. It is our experience that people on the Norwegian side are most cooperative, so normally there is no problem. This autumn and winter there has been a lot of waiting, but we make very active use of weather forecasts so Strilmøy har jobbet for ExxonMobil siden fartøyet var nytt i Etter salget av installasjonene på britisk side bruker selskapet som regel fartøyets tjenester fire dager eller mer hver uke, avhengig av været. Strilmøy has been working for ExxonMobil since the vessel was new in Following the sale of the installations on the British side, ExxonMobil now as a rule employs Strilmøy for four days or more a week, depending on the weather. Vår erfaring er at man på norsk side er veldig samarbeidsorienterte, så dette er normalt ikke noe problem. Denne høsten og vinteren har det blitt mye ventetid, men vi bruker værmeldingene veldig aktivt for å benytte oss av de værvinduene som oppstår. Når det gjelder beredskapsfartøyene er det imidlertid slik at de ofte går ut når andre går inn! Og totalt sett har nok mannskapene om bord på våre båter enda tøffere arbeidsforhold enn de som er ute på installasjonene. Turnus Nils A. Liaaen forteller ellers at forsyningsfartøyene normalt går til flere installasjoner for å levere eller hente last. Det kan typisk være turer på 6-7 dager. ExxonMobil bruker nå, etter salget av installasjonene på britisk side, som regel Strilmøys tjenester for fire dager eller mer hver uke, avhengig av været. Da XOM var om bord, lå Strilmøy til kai i ved Dusavikbasen og kaptein Sigurd Byrknes og mannskapet på 13 mann var klare for mannskapsskifte etter 4 uker på jobb i Nordsjøen. Nå venter 4 uker på land og båten rengjøres og klargjøres for nytt skift. Kapteinen er en erfaren og sindig kar med mer enn 25 års erfaring i rederiet. På Strilmøy startet han som overstyrmann og overtok kapteinsjobben i as to be ready to make the most of any lulls that may occur. As for standby vessels, they often go out to sea when others are on their way in! And altogether the crews on our boats must be said to work under even tougher conditions than those who man the installations. Rotation Nils A. Liaaen adds that supply ships normally call at several installations to deliver or collect cargo. Journeys typically take 6 or 7 days. Following the sale of the installations on the British side, ExxonMobil now as a rule employs Strilmøy for four days or more a week, depending on the weather. When XOM were on board, Strilmøy was berthed at the Dusavik base, and Captain Sigurd Byrknes and the 13-man crew were ready for a crew change after 4 weeks work in the North Sea. Ahead lie 4 weeks on shore, while the boat is cleaned up and readied for a new shift. The captain is a calm and experienced fellow with more than 25 years service with these owners. He joined Strilmøy as first mate, and took over as captain in More toil in bad weather, but good cooperation There have been days and days of waiting this autumn and winter, calm spells have been short, and this also means that the crew get more tired than usual. Typically we have 24 25

14 Mer slit i dårlig vær, men godt samarbeid Det har vært dagevis med venting i høst og vinter, værvinduene har vært korte og det betyr også at mannskapene blir mer slitne enn normalt. Typisk har vært at vi seiler ut i dårlig vær, noe som ofte betyr en 15 timers tur ut til installasjonen i forhold til de 9 vi vanligsvis bruker. Søvnen blir dårligere i slikt vær så nå skal det bli ekstra godt med noen ukers pause, sier Byrknes etter 4 uker til havs. Blir dere aldri redde? Sjelden, vi blir nok mer slitne enn redde. Vi seiler og arbeider etter vær og forhold, er trygge og sikre på båten fordi vi kjenner dens begrensninger, og vet hva den er god for. Et annet Møkster fartøy fikk slått inn en ventil i svært dårlig vær i år, men heldigvis har vi ikke hatt noen slike hendelser. ExxonMobil har sjelden satt spørsmålstegn ved noen av de avgjørelsene vi har tatt. Vi har jobbet for ExxonMobil siden fartøyet var nytt i 2005, og vi er veldig fornøyde med samarbeidet som vi opplever som helt problemfritt. Rederiet har månedlige driftsmøter samt andre kvartalsvise og halvårlige møter. Det mener jeg er med på å gi bedre samhandling i operasjonene. Aktiviteter og last Ellers forteller Sigurd at det er blitt roligere for Strilmøy etter at ExxonMobil solgte installasjonene på britisk side, slik at det også har blitt mer tid ved kai som en følge av dette. Hva går fritida med til når dere er om bord? Det blir å se på TV, lese og hvile. I dårlig vær er det litt vanskelig med trimming, men er været roligere, er det en del som er ivrige i trimrommet. Hva er det hovedsakelig dere frakter? Det er dekkslast, vann og diesel som er hovedlasten. I tillegg kan vi føre forskjellige borevæsker og tørrbulk. Maskinsjef Øystein Johansen på Strilmøy forteller at den beste plassen å oppholde seg i dårlig vær, er maskinrommet. Der er det mest stabilt. Likevel er det klart at vanlig vedlikeholdsarbeid må vente i veldig dårlig vær. Det må vi ta når været roer seg. I tillegg går vi nok noen ekstra runder for å sjekke at alt står fast, men sjøsyke blir vi aldri! Beredskapsskipene Nils A. Liaaen fra rederiet forteller at mannskapene på beredskapsskipene, inkludert Stril Power som ligger ved Jotun, er ute på feltet i 28 dager av gangen. Stril Power har også en imponerende statistikk å vise til de har ikke gone to sea in bad weather, which often entails a 15-hour trip to the installation instead of the 9 it usually takes. One sleeps less well in such weather, so now a few weeks break will be extra welcome, says Byrknes after 4 weeks at sea. Are you never afraid? Rarely. I think we get more tired than scared. We sail and work according to the weather and conditions, feel safe and can rely on the boat because we know its limitations and what it can do. Another Møkster ship had a porthole knocked in during very bad weather this year, but luckily we have had no such incidents. ExxonMobil has rarely questioned any of our decisions. We have worked for ExxonMobil since the vessel was new in 2005, and we find the cooperation highly satisfactory and unproblematic. The shipowners hold monthly operating meetings as well as other quarterly and six-monthly meetings. In my opinion this ensures better coordination of operations. Activities and cargo Sigurd also tells us that there has been less to do for Strilmøy since ExxonMobil sold the installations on the British side, so there has also been more time at the quayside. How do you spend your spare time when you are on board? Watching TV, reading and resting. Rough weather makes exercising tricky, but in calmer weather some of us make good use of the gym. What do you mainly carry? Deck cargo, water and diesel are our main cargoes. In addition we may carry various drilling fluids and dry bulk cargoes. Strilmøy s chief engineer Øystein Johansen says the best place to be in bad weather is the engine room. That is where things are most stable. Obviously, however, normal maintenance has to wait in very bad weather: it must be carried out when the weather settles. We also do some extra tours of inspection to check that everything has remained in place, but we are never seasick! The standby vessels Nils A. Liaaen from the shipowners tells us that the crews of the standby vessels, including Stril Power, which is berthed at Jotun, are out at sea 28 days at a time. Hovedlasten for Strilmøy er dekkslast, vann og diesel i tillegg til forskjellige borevæsker og tørrbulk. Når vind og bølger tar skikkelig tak i fartøyet, er det svært viktig å sikre ting slik at det ikke blir forskyvninger i lasten. The main cargoes for Strilmøy are deck cargo, water and diesel. In addition they may carry various drilling fluids and dry bulk cargoes. When wind and waves really get a grip on the vessel, it s very important to secure things to prevent cargo from shifting. hatt noen fraværsskade siden 1997! Mannskapene er på jobb 12 timer i døgnet og vanligvis er skiftene delt opp, slik at de har 6 timer på og 6 timer av. I løpet av den perioden de er ute, har de alltid forskjellige treningsoppdrag. De frakter noen ganger gods fra en installasjon til en annen, gir tankbåtassistanse, har slepeøvelser, oljelensene skal ut for testing, hospitalet skal sjekkes, de skal øve på redning, brannslokking osv. Det er fire hovedpilarer i arbeidet for mannskapet om bord på beredskapsfartøyene; Redning, brannslukking, oljevern og nødslep. Dette er ting som inngår i ExxonMobils beredskap. Så for folk som lurer på hva mannskapene kan drive på med ute på feltet i en liten båt, har de ganske mange oppgaver. Det er klart at det i uvær blir mye dødtid. Da er det ikke mulig å få gjort så mye annet enn å holde seg fast. Jeg må imidlertid gi ros til for eksempel matrosene som er ute på dekk i all slags vær de er virkelig tøffe gutter! Stril Power can also point to impressive statistics: no absence through injury since 1997! Crews work 12 hours in the 24, normally divided into shifts with 6 hours on and 6 hours off. During the hours off there are always various training assignments, transporting goods from one installation to another, assisting tankers, doing towing exercises, putting oil booms out for testing, checking the sickbay, practicing rescue work, fire-fighting, etc. The work of the crews on the standby vessels rests on four main pillars: rescue, fire-fighting, oil protection and emergency towing. These all feature in ExxonMobil s preparedness. So anyone wondering what on earth crew members can do out at sea in a small boat can rest assured that they have plenty of jobs. Clearly a lot of time is wasted in bad weather. Nothing much can be done other than holding on. But I must praise the seamen, for instance, who are out on deck in all kinds of weather they are really tough lads! 26 27

15 Tor Petter Egeland logistikkrådgiver med kompetanse på både fugl og fisk Tekst: Kirsten Han kan både fugl og fisk. Eller rettere sagt snurpefiske og papegøyeoppdrett. ExxonMobils logistikkrådgiver, Tor Petter Egeland, har bred kompetanse. Tor Petter Egeland logistics adviser with expertise within fowl and fish jobben MIN Tor Petter Egeland startet som innleid på Esso-basen i Dusavik sommeren 1997 etter å ha vært tilknyttet Aker Maritime i bare fjorten dager. Han ble imidlertid værende der helt til Norsea overtok basekontrakten i mai 2009 da han flyttet over til Forus-kontoret. Fast ansettelse i ExxonMobil fikk han i september 2008 og betingelsen var da som for alle andre seks måneders prøvetid, selv om han allerede var prøvd ut i vel 11 år! Jobben før og nå Jeg startet med å pakke containere og klargjøre last for fartøyene som gikk på basen. Etter hvert fikk jeg ansvaret for lasting og lossing av båtene, og senere annet arbeid i forbindelse med drift av baseoperasjonen. I årene jobbet jeg som ExxonMobils representant i samseilingspoolen vi hadde med Statoil. Da NSP ble opprettet, fikk jeg også ansvaret for samarbeidsavtalen med UK. I dag har jeg ansvaret for logistikkdelen med hensyn til båter og forsyningsbase, mens Norunn Strand har ansvaret for helikopter og forpleining. Hva innebærer det? ExxonMobil har for tiden fartøyene Esvagt Capri som er stand-by fartøy på Jotun, Stril Power som er stand-by på Balder samt supplyskipene Strilmøy og Rem Server, som støtter boreprogrammet på Ringhorne. Arbeidet mitt går ut på å følge opp kontraktene, og jobbe mot offshore-organisasjonen vår for å sikre at de får de ressursene de trenger til riktig tid. Det er imidlertid ikke en aktiv utførende rolle slik det var tidligere, men jeg arbeider nå tettere sammen med brukerne for å bidra til forbedring He knows both his fowl and fish. Or, to be more precise, seine-netting and parrot breeding. ExxonMobil s logistics adviser, Tor Petter Egeland, possesses broad expertise. Summer 1997 Tor Petter Egeland was hired at the Esso base at Dusavik after having been with Aker Maritime for a mere fortnight. Nevertheless he stayed on there until Norsea took over the base contract May 2009, and then transferred to the Forus office. September 2008 ExxonMobil offered him permanent employment at the same conditions as everybody else: six months probation, although at that time he had been on trial for more than 11 years! The job before and now In the beginning I loaded containers and prepared cargo for the base vessels. Gradually I became charged with loading and unloading the ships, then other work relating to the running of the base operation. From 2002 to 2005 I was ExxonMobil s representative in our shipping pool with Statoil. When NSP was established, I was assigned responsibility for the joint venture agreement with the U.K. Today I m in charge of vessel and supply base related logistics, while Norunn Strand is responsible for helicopters and catering. What does this involve? For the time being ExxonMobil administers vessels Esvagt Capri, a standby vessel at Jotun, Stril Power, standby at Balder, and supply vessels Strilmøy and Rem Stolte fiskere far og Marlene viser stolt fram dagens fangst. Proud anglers father and Marlene proudly show the catch of the day! av tjenestene offshore. Oppfølging av rederiene er en viktig del av arbeidet samt utarbeiding av arbeidsbeskrivelser og spesifikasjoner dersom vi skal endre eller inngå nye kontrakter. Jeg er også medlem i OLF-grupper hvor ExxonMobil gir innspill til retningslinjer. I tillegg til slike oppgaver, må jeg utarbeide statistikker og måle ytelser samt sjekke at HMSkravene blir oppfylt. Må vel nevne at det også går en del timer til budsjettoppfølging. Arbeidet er med andre ord veldig variert og kjekt, det er alltid noe nytt som skjer og mye å følge opp. Tor Petter forteller at han reiser en del til rederiene som eier skipene (Fosnavåg nær Ålesund og Esbjerg i Danmark) for møter og samtaler. Reiseaktiviteten har imidlertid avtatt i forhold til tidligere da vi hadde cross border aktivitet med UK, og hvor reisene til Aberdeen måtte være relativt hyppige for samhandling, kontraktsoppfylling og regulære møter. Server, which support the Ringhorne drilling program. My work involves following up contracts and liaise with our offshore organization to ensure they get the resources they need in time. It s not the active role it used to be, but I now work closer together with users in order to improve offshore services. Follow-up of the shipping companies is an important part of the job, as well as preparing work descriptions and specifications if we re changing or entering new contracts. I m also member of OLF groups where ExxonMobil gives input on guidelines. In addition to such tasks my job is also to work out statistics, measure performance, and check that SHE requirements are fulfilled. I would have to mention that quite a few hours are put into budget follow-up as well. The work is in other words diversified and fun, there s always something new happening and things to take care of

16 jobben MIN Fiskeren Tor Petter har opprinnelig utdanning innen prosess, men det ble aldri noen karriere innen det faget, men i stedet hyre på en fiskesnurper. Jeg arbeidet ca. fire år om bord i båten. Vi fisket brisling, sild og sei i fjordene her i området, var på sildefiske i Nord- Norge om høsten/vinteren, og fulgte silda sørover igjen til området vest av Karmøy, for så å starte på samme syklus igjen. Det var en rar overgang da jeg startet i oljeindustrien med alt fokuset på sikkerhet. Det var ikke spesielt i fokus der jeg kom fra. Det var som to forskjellige verdener. I tillegg er det slik at man gjerne er om bord i opptil 3 måneder i strekk, i et lite miljø med 5-6 personer med alle de potensielle konfliktene det kan innebære. Klart jeg også fikk noen flotte naturopplevelser med spekkhoggere og nydelig natur jeg kan nå si at det er en opplevelse jeg ikke ville ha vært foruten, men jeg er glad jeg ikke er der i dag! Familien Tor Petter bor i Sandnes i et eldre hus med samboer og tre barn, ei jente som går i 2. klasse og to tvillinggutter på snart 3 år. Det betyr at jeg ikke har hatt fritidsproblemer de siste årene. Huset har krevd en del oppussing og spesielt tvillingene kan være svært aktive, men nå begynner det å komme seg. Vi håper også snart å få barnehageplass til dem. Det vil utvilsomt hjelpe på. Sommerferiene blir ofte tilbrakt hos samboerens familie i Hardanger og på Tor Petters familiehytte ved Lutsivannet i hjemkommunen. Båt og fiske er heller ikke noe problem. Familien til Tor Petter bor helt ved sjøen og der er det tilgang til både sjark og fritidsbåt. Dykking har vært en hobby som har ligget brakk, men ble tatt opp igjen denne sommeren. Den store hobbyen er imidlertid oppdrett av papegøyer! To start working in the oil industry, with its tremendous focus on safety, was quite a weird transition. Tor Petter tells us that he visits the ship-owners quite often (Fosnavåg close to Ålesund and Esbjerg in Denmark) for meetings and talks. However, we travel less than before when we engaged in cross-border activity with the U.K. and had to go to Aberdeen quite frequently for interaction, execution of contracts, and regular meetings. Tor Petter arbeidet ca. fire år som snurpefisker. Her en faksimile fra regionsavisen, Stavanger Aftenblad, som forteller om brislingfisket i fjordene i dette området (Tor Petter bakerst på bildet). Tor Petter worked for about four years as a purse seiner. Here a facsimile from the regional paper, Stavanger Aftenblad, telling about the sprats fishing in the fjords in this area (Tor Petter at the back in the photo). The Fisherman Originally Tor Petter has a degree in process, but instead of pursuing a career in the field, he was hired on as a purse seiner. I worked for approximately four years on the vessel. We fished for sprats, herring and pollack in the fjords here in the area, went herring fishing in the North of Norway during fall/winter, and followed the herring southwards again to the part west of Karmøy, then to repeat the same cycle again. To start working in the oil industry, with its tremendous focus on safety, was quite a weird transition. They didn t really place much emphasis on that where I was coming from. It was like two different worlds. Besides, you might spend up to three months in a row onboard in a small community of five to six people. That leads to potential conflicts. On the other hand I got some great nature experiences. I got to see killer whales and beautiful scenery. So, even though I m glad to be gone, I can now say that those were experiences I wouldn t have been without. The family Tor Petter lives at Sandnes in an old house with his commonlaw wife and three children a girl who goes to second grade and two almost three-year-old twin boys. I haven t exactly had trouble filling my spare time over the last years. We ve had to renovate parts of the house, Tor Petter driver med oppdrett av papegøyer og her er et Ara-papegøyepar. For tiden har han syv par samt en Amazon-hann som han har i garasjen hjemme på Sandnes. Tor Petter breeds parrots and here is a couple of Ara parrots. For the time being he has seven couples and an Amazon cock which he keeps in the garage home in Sandnes. Papegøyeoppdretteren Hva er det som gjør at du driver med oppdrett av papegøyer? Jeg fikk den første fuglen som liten gutt og har nok alltid vært fascinert av fugler. Stort sett har jeg hatt fugler hele livet. Akkurat nå har jeg syv par pluss en Amazon-hann, som jeg vet ble anskaffet i Rio i Han begynner med andre ord å dra på årene. Hva koster en papegøye? De jeg selger, koster fra til kroner per stykk, men du kan få kjøpt papegøyer som koster kroner stykket, men de er mer for spesielt interesserte. Hvor har du alle disse papegøyene og hvordan er de? Jeg har heldigvis dobbel garasje, og alle bortsett fra den gamle Amazon en er der. Alle er forskjellige typer Amazonog Ara-papegøyer. Vanligvis får papegøyene ett til to kull i året med mellom 1-3 unger. Disse selger jeg når de er klare for det. Til daglig er det ikke så mye arbeid kun foring samt å passe på at de har rent vann. Så må jeg selvsagt jevnlig gjøre reint burene og skifte greiner. Papegøyene er svært forskjellige av gemytt, men står de i par, er de mer aggressive fordi de er i forsvarsposisjon. Den ene Ara en and the twins are very active, even though they re starting to calm down a bit now. We re hoping they will get a place in kindergarten soon. That would help, without a doubt. They often spend their summer vacation at the house of his wife s family s in Hardanger or at Tor Petter s family cabin at Lutsivannet in his home community. To go sailing or fishing is not a problem Tor Petter s family lives right by the sea where they have access to both a smack and a leisure boat. And this summer they picked up diving a hobby they had not practiced for a while. Their main hobby is however parrot breeding! The parrot breeder What makes you breed parrots? I got my first bird as a little boy and I guess I ve always been fascinated by birds. I ve had birds more or less my entire life. At the moment I have seven couples and an Amazon cock which I know for a fact was acquired in Rio in In other words, he s starting to get old. What does a parrot cost? The ones I sell cost between 5,000 and 20,000 NOK. MY JOB 30 31

17 både snakker og forstår. Ungen, som nå er fire måneder, er som en båndopptaker av sin far. However, you can get parrots that cost 100,000, but that s for the real enthusiasts. Unkonvensjonell gass og hydraulisk frakturering jobben MIN Hvordan lærer papegøyene å snakke? De imiterer lyder og kan derfor lære både av mennesker og av andre papegøyer. Det går også an å lære en undulat å snakke, men papegøyene er mye mer lydhøre samt at nebb og tunge er avgjørende for at de såpass lett kan lære seg mange ord. Ungen jeg referer til ovenfor, har jeg aldri lært noe, det er det foreldreparet som har gjort så han sier både god morgen og god natt samt en hel del andre ord! Søte Cuba-amazoner. Cute Cuba amazones. Where do you keep all these parrots and how are they like? Fortunately I have a double garage. All of them, except the old Amazon, live there. They re all different types of Amazon and Ara parrots. Normally the parrots hatch between one and three offspring once to twice a year. When they re old enough, I sell them. Ordinarily it doesn t take much work you simply feed them and make sure they have clean drinking water. Then, of course, I have to frequently clean their cages and replace their branches. Parrots temper varies a lot, and if they re paired up they become more aggressive because they re defending themselves. One of the Aras both talk and understand what you re saying, and his offspring, now four months old, is like a tape recorder of his father. How do parrots learn to talk? They imitate sounds and can therefore learn from both humans and other parrots. You can also teach a budgie how to talk, but parrots are much more sound sensitive, and it s their bill and tongue that make them able to learn a vast number of words without much difficulty. I never taught the offspring I m referring to above anything, his parents did. He says both good morning, good night and a lot of other words! Tvillingene Magne og Eivind er svært aktive og sørger for at det er full fart hos familien. The twin boys Magne and Eivind are very active and see to a high pace home with the family. Tekst: European Editorial Team Foto: ExxonMobil Naturgass er et av de reneste fossile brennstoffene som finnes, enten den blir utvunnet ved hjelp av konvensjonelle eller ukonvensjonelle metoder. Naturgass som anvendes i kraftproduksjon, slipper ut opp til 60 prosent mindre CO 2 enn kull. Utslipp av andre avfallsprodukter, slik som kvikksølv, svovel og nitrogenoksid reduseres også betraktelig, slik at luftkvaliteten forbedres. Global etterspørsel etter naturgass har økt med 85 prosent i de siste 25 årene, og i Europa står nå naturgass for rundt 25 prosent av energiforsyningen. Det er ventet at dette bidraget vil øke i de kommende tiårene i takt med at etterspørselen etter renere kraft stiger. Det er anslått at påviste reserver av naturgass vil vare i rundt 60 år framover med dagens etterspørselsnivå. Imidlertid, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA), vil reservene vare i 250 år dersom man legger til potensialet som ligger i reservene av ukonvensjonell gass. Det er opplagt at ukonvensjonell gass vil spille en viktig rolle i å sikre globale, pålitelige forsyninger av energi i mange tiår framover. Hva er ukonvensjonell gass? Ukonvensjonell gass er en fellesbetegnelse for tett gass, skifergass og/eller kulleiemetan (CBM). Mens konvensjonelle gassressurser kan utvikles og produseres uten noen form for spesiell brønnkomplettering, krever produksjon av ukonvensjonell gass som regel at berg arten fraktureres eller stimuleres for at gassen skal komme ut av den tette bergarten, strømme gjennom borehullet og opp til overflaten. Pga. disse spesielle metodene Hydraulisk frakturering er en teknologi som skaper et nettverk av hårfine sprekker i bergartene dypt nede i undergrunnen, slik at olje og naturgass kan slippe ut av bergarten og bringes til overflaten. Hydraulic fracturing is a technology that creates a network of hairline fissures in rocks deep underground so that oil and natural gas can escape the rock and be brought to the surface. Unconventional gas and hydraulic fracturing Natural gas, whether it is extracted using conventional or unconventional methods, is the cleanest-burning fossil fuel. When used for power generation, natural gas emits up to 60 percent less CO 2 than coal. Emissions of other waste products such as mercury, sulphur and nitrogen oxide are also significantly reduced, improving air quality. Natural gas, whether it is extracted using conventional or unconventional methods, is the cleanest-burning fossil fuel. When used for power generation, natural gas emits up to 60 percent less CO 2 than coal. Emissions of other waste products such as mercury, sulphur and nitrogen oxide are also significantly reduced, improving air quality. Global demand for natural gas has increased by 85 percent in the last 25 years and in Europe, natural gas currently provides about 25 percent of primary energy supply, a contribution that is expected to grow over the coming decades as demand for cleaner power generation increases. Natural gas is estimated to have approximately 60 years of proven reserves at current demand levels. However, according to the International Energy Agency (IEA), reserves rise to more than 250 years if unconventional gas potential is added. Clearly, unconventional gas will play a large part in ensuring the security of global energy supply for decades to come

18 Foringsrør som er gjort klar til komplettering av skifergass-brønner. Casing ready for the completion of shale gas wells. for brønnkomplettering, var det i mange år ulønnsomt å bore etter ukonvensjonell gass. Imidlertid, mot slutten av det tjuende århundre ble ukonvensjonell gassproduksjon vanlig takket være kombinasjonen av to eksisterende teknologier horisontal boring og hydraulisk frakturering. Sammenlignet med konvensjonell gass, strekker reservoarene av ukonvensjonell gass seg over langt større områder (hundrevis eller tusenvis av kvadratkilometer). Det er imidlertid ingen lett sak å finne de interessante stedene innenfor disse områdene, dvs. steder hvor gassen kan produseres på en økonomisk lønnsom måte. Til tross for dette oppdager man stadig reserver av ukonvensjonell gass over hele kloden, og det er forventet at utforskning og produksjon vil øke. Som en av verdens fremste produsenter av naturgass, er ExxonMobil ledende innenfor utvikling av teknologi som skal gjøre det mulig å foreta sikker og økonomisk utvinning av disse vanskelig tilgjengelige naturgassforekomstene. Vår ekspertise er blitt ytterligere forsterket gjennom oppkjøpet av XTO, og derved har vi fått en tilvekst av 1,3 billioner kubikkmeter (45 billioner kubikkfot) av naturgass. Dette gjør at selskapet nå befinner seg i aller fremste rekke innenfor leting etter ukonvensjonelle gassforekomster. I Europa har vi kjøpt opp utforskningsområder i Tyskland og Polen, og boreprogram er igangsatt i begge disse landene. Ukonvensjonell gass i Europa I Europa har man kommet fram til at de største forekomstene av skifergass sannsynligvis befinner seg i Tyskland, What is unconventional gas? Unconventional gas is the collective term used to describe tight gas, shale gas and/or coal bed methane (CBM). While conventional gas resources can be developed and produced without any special well completions, most unconventional gas production requires the rock to be fractured ( fracked ) or stimulated to allow gas to escape from the tight rock and flow through the wellbore to the surface. These special well completions made drilling for unconventional gas uneconomical for many years. However, toward the end of the twentieth century, the combination of two existing technologies horizontal drilling and hydraulic fracturing shifted unconventional gas production into the main stream. Compared to conventional gas, unconventional gas reservoirs extend over much broader areas (hundreds or even thousands of square kilometers). However, finding the sweet spots in these large areas where the gas can be produced commercially is often difficult. Despite this fact, unconventional gas resources are being found across the world and exploration and production are expected to grow. As one of the world s principal producers of natural gas, ExxonMobil is a leader in the development of technology to enable the safe and economic extraction of these hard-to reach natural gases. Our expertise was broadened further with the acquisition of XTO, through which we gained an additional 1.3 trillion cubic meters (45 trillion cubic feet) of natural gas, propelling us into the forefront of unconventional gas exploration. In Europe, we have acquired explo- Polen, Romania, Sverige, Danmark, Storbritannia og Frankrike; tett gass i Ukraina og Ungarn; og CBM i Ukraina og Tyskland. En rekke prosjekter er for tiden i gang for å kartlegge de konvensjonelle gassressursene så presist som mulig. Et viktig bidrag til disse aktivitetene er The Shale Gas Research Initiative, (GASH), et europeisk, tverrfaglig forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle en database over svart skifer. I Tyskland finansierer utdannings- og forskningsdepartementet GeoEn-prosjektet, som skal styrke forskning relatert til skifergass. Tyskland er et av få land I Europa som allerede har satt i gang utforskning på dette området. Allikevel, utforskning og utvinning befinner seg fremdeles på et tidlig stadium. Omfattende arbeid og stor innsats er nødvendig for å avgjøre hvorvidt det finnes økonomisk attraktive forekomster, og i dette tilfellet, nøyaktig hvor disse stedene befinner seg. I mellomtiden vil det nordamerikanske produksjonssystemet av ukonvensjonell gass, som er mer utviklet, frigjøre LNG-leveringer. På den måten kan omfanget av potensielle energiforsyninger i Europa utvides. Hva er fracking? Etter som produksjon av ukonvensjonell naturgass og olje har bredt om seg, har temaet hydraulisk frakturering, i bransjen Vann utgjør ca. 90 prosent av fraktureringsblandingen og sand utgjør ca. 9,5 prosent. ration acreage in Germany and Poland, and drilling programs have commenced in both countries. Water accounts for about 90 percent of the fracturing mixture and sand accounts for about 9.5 percent. Unconventional gas in Europe In Europe, the largest endowments of shale gas resources are thought to be in Germany, Poland, Romania, Sweden, Denmark, the UK and France; tight gas in the Ukraine and Hungary; and CBM in the Ukraine and Germany. Projects are currently underway to precisely map out unconventional gas resources. The Shale Gas Research Initiative, known as GASH, for example is a European interdisciplinary research project with the aim of developing a black shale database, supports these activities. In Germany, the Ministry for Education and Research has funded the GeoEn Project to strengthen shale gas research. Germany is one of the few countries in Europe where exploratory projects are already underway. However, as exploration and extraction are still at an early stage, more work needs to be done to determine if commercial deposits are present, and if so, where exactly the key sites are. In the meantime, the more advanced North American unconventional gas production system will free up LNG shipments, broadening the scope of potential energy supply across Europe

19 kjent som fracking, blitt gjenstand for betydelig oppmerksomhet både i mediene og i politiske kretser. Hydraulisk frakturering er en velprøvd teknologi som skaper et nettverk av hårfine sprekker i bergartene dypt nede i undergrunnen, slik at olje og naturgass kan slippe ut av bergarten og bringes til overflaten. Teknikken går ut på å injisere en fraktureringsvæske, bestående nesten utelukkende av vann og sand, inn i formasjonen av naturgass ved høyt trykk. Vannet skaper en kontrollert sone med sprekker som holdes åpne av sandkornene slik at gassen kan bevege seg fritt fra bergartporene og inn i borehullet. Hydraulisk frakturering, kombinert med avviksboring eller horisontale boreteknikker, gir i dag tilgang til reserver av naturgass som befinner seg hundrevis til tusenvis av meter fra brønnputen. Teknologien gjør det mulig å bore mange brønner fra kun en enkelt posisjon. Ikke bare gjør dette produksjon økonomisk forsvarlig, men det reduserer også innvirkningen på overflaten betraktelig. Vann utgjør ca. 90 prosent av fraktureringsblandingen og sand utgjør ca. 9,5 prosent. De resterende 0,5 prosent i blandingen inneholder ingredienser som stort sett anvendes innenfor produkter rettet mot forbrukere, slik som vaskemidler, kosmetikk og tilsetningsstoffer i mat. Tilsetningsstoffene til fraktureringsvæsken utfører en rekke viktige funksjoner: de bidrar til å forhindre biologisk vekst, forhindrer dannelsen av avleringer på rørsystemene, reduserer friksjon når vannet beveger seg gjennom røret og formasjonen, og holder sanden suspendert framfor at den felles ut i vannet. ExxonMobil har lang erfaring med hydraulisk frakturering, og vår erfaring viser at disse operasjonene kan utføres på en trygg og sikker måte, uten å true menneskelig liv eller miljøet. Alle utforsknings- og produksjonsaktiviteter er underlagt veldefinerte og utprøvde retningslinjer, standarder og beste praksis, for å oppnå sikre og miljømessig forsvarlige operasjoner. Operasjonene oppfyller alle gjeldende europeiske, nasjonale og lokale forskrifter. Alle ansvarlige operatører iverksetter en rekke sikkerhetstiltak som sørger for at ingen kjemikalier lekker ut i sjiktene av grunnvann. Den delen av brønnen som passerer gjennom grunnvannssjiktene, beskyttes av flere lag av ugjennomtrengelig stål og sement, og væsken blir pumpet til et område som ligger hundrevis til tusenvis av meter vekk fra grunnvannsstanden. Trygg og driftssikker hydraulisk frakturering vil bidra til at Europa kan tilby økte forsyninger av naturgass, og derved møte verdens stigende behov for ren og rimelig energi. What is fracking? With the expansion of unconventional natural gas and oil production in around the world, one topic garnering significant media and political attention is the practice of hydraulic fracturing, commonly known as fracking. Hydraulic fracturing is a decades-old technology that creates a network of hairline fissures in rocks deep underground so that oil and natural gas can escape the rock and be brought to the surface. During the technique, fracturing fluids consisting almost entirely of water and sand are injected under high pressure into natural gas shale formations. The water creates a controlled zone of fissures that are held open by the sand grains allowing the gas to move freely from the rock pores into the well bore. Today, hydraulic fracturing, when combined with directional or horizontal drilling techniques, provides access to natural gas resources located hundreds to thousands of feet from the well pad. The technology allows multiple wells to be drilled from just one location, not only making production economically viable, but also significantly reducing the surface impact. Water accounts for about 90 percent of the fracturing mixture and sand accounts for about 9.5 percent. The remaining 0.5 percent of the mixture contains ingredients that for the most part have common consumer applications in detergents, cosmetics and food additives. Fracturing fluid additives perform several important functions: they help prevent biological growth, keep scale from forming on the piping, reduce friction as the water moves through the pipe and formation, and keep the sand suspended rather than settling out of the water. ExxonMobil has a long history with hydraulic fracturing, and our own experience demonstrates that these operations can be conducted safely, without threat to human health or the environment. All exploration and production activities incorporate well-defined and proven policies, standards and practices to ensure safe and environmentally responsible operations. These are in line with all applicable European, national and local regulations. All reputable operators implement a series of precautionary measures to ensure that none of the chemicals leak into groundwater aquifers. The portion of the well that passes through the groundwater aquifer is protected by multiple layers of impermeable steel and cement, and the fluid is pumped to an area that is hundreds to thousands of meters away from the groundwater table. Safe and responsible hydraulic fracturing will help to increase the supplies of natural gas available in Europe, thus providing an abundant source of clean, affordable energy to meet rising global energy demand. Byline: European Editorial Team Det som binder oss sammen Som ansatte i ExxonMobil, har vi kolleger i mange andre land. Vi spør oss ofte hvilke erfaringer og oppgaver de har. Nedenfor finner du svar vi har mottatt fra ExxonMobilansatte over hele Europa. Fortell om en erfaring nylig hvor du satte stor pris på arbeidskollegene dine. Tidligere i år deltok jeg i en revisjonsstopp hvor vi skulle skifte rør på to ovner. Tidsfristen var veldig knapp. Hele teamet trakk sammen for at det skulle bli vellykket, og kollegaene mine kom til meg og tok opp diverse saker før det ble et problem for meg. Det satte jeg umåtelig stor pris på. Dave Owen, Sjefsingeniør, ExxonMobil Chemical, Fawley, UK Jeg fylte nettopp 50 år. Jeg ble da veldig rørt over å motta så mange telefonhilsener, e-poster, klemmer og lykkeønskninger fra mine kolleger både lokalt og fra andre ExxonMobil-selskaper. Marit Lønmo, Administrasjonsassistent, HR-avdelingen, Slagenraffineriet, Tønsberg, Norge For det meste arbeider jeg alene, men nylig måtte jeg holde en presentasjon foran en stor forsamling i ExxonMobil. Jeg var svært nervøs til å begynne med, men kollegene mine hjalp meg med å kontrollere stresset. De spurte meg enkle spørsmål for å få i gang en dialog, og jeg forsto at de ikke var der for å latterliggjøre meg, men at de var interessert i å høre hva jeg hadde å si, og at de ønsket en dialog med meg. Denne erfaringen vil være av stor nytte for meg neste gang jeg må holde tale i offentlig sammenheng. Christophe Thoraval, EMIT, Links Site Rollout Lead, basert i Paris What connects us We think about our colleagues in other countries, what experience and tasks do they have? We have received answers from the ExxonMobil European world. Name a recent experience that has made you appreciate your work colleagues? Earlier this year I worked on a turnaround where two furnaces were re-tubed in a short time frame. The whole team pulled together to make it a success, and colleagues came to talk to me about issues before they became a problem for me. I really appreciated that. Dave Owen, Lead Mechanical Engineer, ExxonMobil Chemical, Fawley, UK I just turned 50, and to receive so many phone calls, s, hugs and best wishes from my colleagues both locally and from other affiliates was really heart-warming. Marit Lønmo, Administrative Assistant, Human Resources, Slagen Refinery, Tønsberg, Norway I work alone most of the time, but recently I had to speak in public to a large audience within ExxonMobil. I felt anxious at the beginning, but some of my colleagues helped me a lot to control my stress. They asked "easy to answer" questions to start a dialogue, and I realized that they were not here to throw things at me, but to listen to the presentation and interact with me. This will be of a great help the next time I have to manage public speaking. Christophe Thoraval, EMIT, Links Site Rollout Lead, based in Paris 36 37

20 Å arbeide for ExxonMobil er stimulerende. Fortell om en positiv eller overraskende opplevelse du har hatt på jobben nylig. På Valentinsdagen mottok ledelsen oss med nybakte vafler i lobbyen. Det var en fin start på dagen, og førte til mye smil og latter. Kanskje kunne de gjøre noe lignende hver måned? Tomas Salthammer, finansanalytiker, Norge Upstream Controllers Den mest positive opplevelsen på jobben nylig var den årlige sikkerhetsdagen. I tillegg til et nyttig kurs (førstehjelpskurs holdt av eksperter fra Røde Kors), ga det en god anledning til å bli bedre kjent med kolleger som du daglig møter i korridorene, men som du bare sier god morgen til. Roberto Monteleone, regnskapsfører, Nedstrøm forrretningsservice, Roma, Italia 5. september 2011 møtte jeg på en kollega i flyplass-loungen på Hamburg flyplass. Ikke bare det, jeg traff også på Dalai Lama. Michael Marquardt, Fleet Manager Central Europe, Kundeservice, Esso Deutschland GmbH, Tyskland Sikkerhet er en integrert del av vår selskapskultur. På hvilken måte har ExxonMobil endret din holdning til sikkerhet utenfor arbeidsplassen? Working for ExxonMobil is rewarding. Share an example of a recent positive or surprising experience at work. On Valentine s Day management welcomed us with freshly made waffles in the lobby. It was a good start of the day, and it created many smiles. Maybe they could do this every month? Tomas Salthammer, Financial Analyst, Norway Upstream Controllers The most recent positive experience at work was the annual safety day. In addition to the useful topic (First Aid course held by Red Cross experts), it was also a good opportunity to learn more about colleagues you daily meet in the corridors, but say only good morning to. Roberto Monteleone, Treasurer, Downstream Business Services, Rome, Italy On September 5, 2011, I met in the airport lounge of Hamburg not only a colleague, but also the Dalai Lama. Michael Marquardt, Fleet Manager Central Europe, Customer Service, Esso Deutschland GmbH, Germany Safety is an integral part of our company culture. How has ExxonMobil changed your attitude to safety outside the office? Vi ønsker velkommen! Nye ansatte er alltid hyggelig her følger en liten oversikt: Lars Håkon Olsen Ansatt Operatør Fredrikstad Lager Bradley McManus Ansatt Drilling Supervisor, Drilling, Forus Dominic Genetti Ansatt Operations Technical Surface Manager, NSP, Forus Steven Lonnes Ansatt Subsurface Engineering Supervisor, NSP, Forus Rolf Hovland Ansatt Tech ½ Electrical, NSP Jotun A David Welsh Ansatt Planning & Commercial Manager NSP, Forus William Mathews Ansatt Norway Integrity Supervisor NSP, Forus Colin Reidford Ansatt Drilling Operations Supervisor Drilling, Forus Nathaniel Carter Ansatt Drilling Engineer Drilling, Forus Christopher Chacko Ansatt Drilling Supervisor Drilling, Forus Jeg har sluttet å klatre opp på stolen for å lese av elektrisitetsmåleren i leiligheten min. I stedet bruker jeg et nytt redskap jeg har anskaffet meg, en liten stige som jeg kjøpte ved hjelp av den siste sikkerhetspremien. Jeg tror det er den beste måten å gjøre det på. Kristin Schrader, administrasjonsassistent, juridisk avdeling, Hannover, Tyskland Jeg tenker meg nå om to ganger før jeg gjør noe risikabelt. Jeg har også tenkt igjennom hva jeg bør gjøre i eventuelle nødssituasjoner, som for eksempel brann. Jeg oppmuntrer min familie til å tenke på samme måte. Kaia Mathiesen, forretningsanalytiker, Commercial Vehicle Sales, Oslo, Norge Takket være opplæringen i defensiv kjøring vi har hatt de siste årene, har min kjørestil endret seg dramatisk. Dette har også hatt en positiv innvirkning på mine barn, som nå også kjører på en rolig måte. For ikke å glemme energibesparelsene. Michael Marquardt, Fleet Manager Central Europe, Kundeservice, Esso Deutschland GmbH, Tyskland I stopped climbing on my chair in order to read the electricity meter in my apartment. Instead, I will now use my newest tool, a small ladder, which I bought from the last safety premium. I think this will be the best match. Kristin Schrader, Administrative Assistant, Law Department, Hannover, Germany I am more likely to think twice before I do something risky, and I have thought through what to do in certain crisis situations such as fire. I also encourage my family to do the same. Kaia Mathiesen, Business Analyst, Commercial Vehicle Sales, Oslo, Norway Due to the defensive driving training throughout the past years, my driving style has changed significantly. This has had a positive impact on my children, who also drive very calmly. Not to mention the energy savings. Michael Marquardt, Fleet Manager Central Europe, Customer Service, Esso Deutschland GmbH, Germany Kenneth Fees Ansatt DrilliNG Operations Superintendent Drilling, Forus Nishanth Samuel Ansatt Drilling Supervisor Drilling, Forus Michael Streiff Ansatt Drilling Supervisor Drilling, Forus Jane Haddow Midlertidig ansatt Technical Assistant, Planning NSP, Forus Pascal Frapreau Ansatt Drilling Supervisor Drilling, Forus Iyiola Awosope Ansatt Machinery Engineer NSP, Forus Stephen Mitchell Ansatt G&G NSP, Forus 38

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Norwegian Centres of Expertise

Norwegian Centres of Expertise Rådgiversamling i Hordaland - etterutdanningstilbud 22. august 2011, Straume, Trond Olsen trond.olsen@ncesubsea.noolsen@ncesubsea no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing

Detaljer

Statoil- status og noen tanker om fremtidens energiforskning. Dialogmøte Oslo, 28. september 2011

Statoil- status og noen tanker om fremtidens energiforskning. Dialogmøte Oslo, 28. september 2011 Statoil- status og noen tanker om fremtidens energiforskning Dialogmøte Oslo, 28. september 2011 1 - Classification: Internal 2011-09-28Classification: 2011-09-13 mill boepd Vår strategi Opprettholde vårt

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20 Forbruker, bedrift og marked, høsten 2004 Exam: ECON20 - Consumer behavior, firm behavior and markets, autumn 2004 Eksamensdag: Onsdag 24. november

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No.

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. 2/2013 2 PSA letter on capping 20 March 2013 Norwegian Oil and Gas letter to

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til?

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Futurebuilt-konferansen 09.06.2017 Inger Andresen Professor NTNU 1 Innhold Smart målsetning Smart prosess Smarte løsninger Smarte brukere Smarte energisamfunn

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Exploration Challenges forward. Sissel H Eriksen Director Exploration

Exploration Challenges forward. Sissel H Eriksen Director Exploration Exploration Challenges forward Sissel H Eriksen Director Exploration Exploration challenges Exploration history Acreage - awards and opening of new areas Seismic acquisition and coexistence 09.03. 2 Area

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment Appendix Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment We here provide the instructions given to the participants at the beginning of the session and throughout

Detaljer

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway, Berlin 14.03.2016 Gina Ytteborg, Head of R&D and Innovation NPRA GHG Emissions from transport 2014 Emissions to air (mill. tonnes Co 2 eqv.)

Detaljer

CO2-HÅNDTERING I EN KLIMAVITENSKAPELIG SETTING

CO2-HÅNDTERING I EN KLIMAVITENSKAPELIG SETTING CO2-HÅNDTERING I EN KLIMAVITENSKAPELIG SETTING Knut H. Alfsen Forskningsdirektør CICERO HVOR FORT FORSVINNER DRIVHUSGASSER FRA ATMOSFÆREN? 100 % Remaining fraction (%) 75 % 50 % 25 % 0 % 0 100 200 300

Detaljer