torp.no 2013 Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "torp.no 2013 Årsrapport"

Transkript

1 213 Årsrapport torp.no

2 Royal Dutch Airlines CHARTER GRAN CANARIA KRETA KROATIA MALLORCA RHODOS TENERIFE TYRKIA Harstad-Narvik Tromsø Bodø Trondheim Bergen Stockholm Stavanger Liverpool London Amsterdam Riga København Vilnius Gdansk Szczecin Poznan Warszawa Wroclaw Lublin Krakow-Katowice Nice Barcelona Mallorca Alicante Malaga Zadar Pisa Pescara Dubrovnik Sardinia-Alghero Bucuresti Antalya Tenerife Gran Canaria 2

3 Innhold: SANDEFJORD LUFTHAVN AS (SLH)...4 STATISTIKK...5 TRAFIKK...6 SIKKERHET...6 YTRE MILJØ...6 HMS...6 ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ...8 ØKONOMI...8 BEGIVENHETER ETTER ÅRSAVSLUTNING...9 DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT...9 FORTSATT DRIFT...9 RESULTATREGNSKAP...11 BALANSE - AKTIVA...12 BALANSE - PASSIVA...13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...15 NOTER TIL REGNSKAPET...16 REVISORS BERETNING...24 MILJØMERKET 241 Trykkeri 79

4 Sandefjord Lufthavn AS (SLH) SLHs formål er utbygging og drift av Torp. Torp skal være det foretrukne flyplassalternativet for alle som bor mellom Asker og Arendal. Torp skal stå for tilgjengelighet, enkelhet, vennlighet og presisjon overfor alle sine passasjerer, kunder, samarbeidspartnere og for omgivelsene. SLH har konsesjon fra Samferdselsdepartementet for å anlegge, drive og inneha Torp som sivil lufthavn frem til og med 31. desember november 213 fikk SLH fornyet teknisk-/operativ godkjenning fra Luftfartstilsynet. Godkjenningen har gyldighet frem til 31. desember 217. På finnes ytterligere informasjon og rapporter. Samfunnsansvar SLH er en viktig samfunnsaktør i regionen og har derfor også et betydelig samfunnsansvar. Verdiskapning, arbeidsplasser, miljø, sikkerhet, lokalt engasjement og investeringer er viktige elementer i denne samfunnsrollen. Selskapet har i løpet av 213 implementert en Corporate Governance-struktur som bl.a. inkluderer retningslinjer for samfunnsansvar og retningslinjer for etikk. Dokumentene er en del av SLHs kvalitetsstyringssystem, godkjent av styret og er tilgjengelige på selskapets webside. Styrets sammensetning SLHs styre har åtte representanter og består av tre kvinner og fem menn. De ansatte*) har to faste representanter i styret. Eierforhold Navn Rolle Fødselsår Styremedlem i SLH fra Bjørn Walle Styrets leder Bjørn Ole Gleditsch Styrets nestleder Eric Sandtrø Styremedlem Steinar Krüger Styremedlem Karin Virik Styremedlem Grethe Østgård Styremedlem Solfrid Sandnesmo Styremedlem * ) Egil Lærum Styremedlem * ) Vestfold fylkeskommune 43,26 % Sandefjord kommune 35,7 % Vestfold Flyplassinvest AS 13,48 % Stokke kommune 7,56 % Administrerende direktør Gisle Skansen tiltrådte stillingen som administrerende direktør i selskapet 4. januar

5 Statistikk for perioden Antall passasjerer Rute innland Charter innland Rute utland Charter utland Flybevegelser Rute Charter Annen trafikk Regularitet 97,2 % 99, % 98, % 98,8 % 98,7 % Kollektivandel 23,3 % 21,5 % 17,5 % 15,2 % 15,6 % Økonomi (NOK ) Driftsinntekter Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Avsatt til utbytte Totalkapital Investeringer Antall ansatte

6 Trafikk Økningen i antall passasjerer skyldes helårseffekten av Norwegians innenlandsruter til Bergen og Trondheim som ble startet opp i mars 212 samt økt produksjon utenlands gjennom flere frekvenser til eksisterende destinasjoner og nye destinasjoner som bl.a. Ryanairs rute til Zadar og Wizz Airs rute til Beograd. Sikkerhet Det var ingen luftfartsulykker eller alvorlige luftfartshendelser på Torp i 213. Det var tre luftfartshendelser i form av rullebaneinntrenging (runway incursion) og det ble registrert 16 luftfartshendelser i form av kollisjon/mulig kollisjon mellom fugl og fly (birdstrikes). Flysikkerhet (Flight Safety) Det er gjennomført omfattende opplæring for å bidra til enda bedre kontroll med birdstrikes. Problematikken rundt rullebaneinntrenging er knyttet til taksebane W3 og fremmede GA-fly. Ingen av hendelsene medførte konflikt med andre luftfartøy. Det arbeides med å finne gode løsninger for skilting/merking i samarbeid med Lufttrafikktjenesten. Sikkerhet (Security) Torp har ikke vært utsatt for anslag mot luftfartssikkerheten i løpet av 213. Ytre miljø SLH er miljøsertifisert i henhold til ISO141 standarden. Sertifikatet stadfester at miljø har svært høy prioritet, og angir en arbeidsform for stadig forbedring av miljøarbeidet. SLH ble resertifisert i 213, og sertifiseringen er gyldig til 28. februar 217. Utslippstillatelse SLHs utslippstillatelse ble gitt av Fylkesmannen i Vestfold 5. mars 211. Hovedprinsippet er at det kan brukes de mengdene bane- og flyavisingskjemikalier som er nødvendige for å opprettholde flysikkerheten, forutsatt at miljøet ikke belastes ut over de tålegrensene som er satt. Det er også gitt tillatelse til spredning av svakt glykolholdig snø og vann for nedbrytning på grøntarealene. Miljøovervåking SLH gjennomfører miljøovervåking i samarbeid med Bioforsk Jord og Miljø, samt Naturplan. Det er femten faste prøvetakingspunkter ulike steder på Torp. Prøvefrekvensen og antall parametere justeres etter råd fra Bioforsk. Alle målingene i 213 var innenfor kravene i utslippstillatelsen. Green Sustainable Airports (GSA) SLH deltagelse i det EU-støttede prosjektet GSA sammen med små/mellomstore flyplasser og regionale myndigheter fra Danmark, Tyskland, Belgia, Holland og England, er nå avsluttet. SLH har fokusert på kjemikaliebruk knyttet til flyog baneavising, støy og energi. Prosjektet har gitt SLH tilgang på erfaring og kunnskap fra andre flyplasser. Arbeidet er dokumentert i fagrapporter for de ulike innsatsområdene. Støy Det er registrert syv støyklager som berører Torp i løpet av 213. Klagene gjaldt: - støy ved overflyging av militært jagerfly (1), - helikopterstøy (4), - støy fra et småfly (1) og - støy fra motorkjøring om natten i forbindelse med teknisk vedlikehold (1). Energi Arbeidet med sentralt driftssystem er videreført for flere deler av bygningsmassen. Dette gir energisparing ved at energibruken senkes straks behovet avtar. Elektrisiteten kommer fra fornybar energiproduksjon. I 213 ble 63 energibrønner boret om lag 26 meter ned i grunnen før terminalen ble utvidet med ny ankomsthall utland. Ved å ha varmeveksler mot disse brønnene, vil SLH redusere forbruket av elektrisitet til oppvarming om vinteren og få rimelig kjøling om sommeren. Varmeveksler mot grunnbrønnene innfrir også kravet til en alternativ energibærer i den nybygde terminalen. HMS SLH har samordningsansvaret vedrørende HMS for alle virksomheter på Torp. SLH er også byggherre, som innebærer at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. SLHs arbeidsmiljøutvalg (AMU) har i 213 avholdt fire møter. Om lag 2 prosent av de ansatte har i 213 enten gjennomført dagskurs i HMS for ledere eller 4 timers kurs i HMS. Dette er en videreføring av opplæringen som startet i 212 og som vil fortsette i 214. Samordnet tilsyn ble gjennomført i november 213 av lokalt brannvesen, lokalt eltilsyn, Arbeidstilsynet og Fylkesmannen. Dette var en oppfølging av tilsvarende tilsyn i 212. Konklusjonen fra tilsynet i 213 er at tilsynsmyndighetene er svært tilfreds med SLHs samordning av HMSarbeidet på Torp. 6

7 Tabell 2: Nøkkeltall for ytremiljø Energi Vannforbruk/spillvannsmengde GWh 5,77 m , , , , Avisingskjemikalier Totalt forbruk avisingsvæske m Spesifikk forbruk 1 % glykol l/fly Oppsamling av avisingsvæske % Antall avisinger Antall Baneavisingsmidler Forbruk formiat granulert Tonn Forbruk formiat flytende Tonn Avfall Sorteringsgrad % 37,29 39,47 42,1 41,79 39,54 Spillolje Tonn,33,36 2,35 1,1 1,38 Oljeholdig Tonn 2,6 8,41 25,59 3,58 4,78 Maling, lakk og lignende Tonn,1,26,44,78,41 Papp og kontorpapir Tonn 82,5 74,2 63,41 71,16 74,1 Blandet avfall Tonn 252,4 27,29 177,73 2,8 21, Metall Tonn 7,6 19,48 12,26 5,9 1,8 Matavfall (våtorganisk, fett) Tonn 13,3 14,25 11,3 13,5 18,72 Glass ** Tonn 4,7,31 15, 16,9 12,4 EE-avfall (elektrisk/elektronisk) Tonn 6, 3,45 5,58 5,2 3,78 Trevirke Tonn - 1,46 6,74 6,78 7,16 ** Beregnet t.o.m

8 Ansatte og arbeidsmiljø Ved utgangen av 213 hadde SLH 52 ansatte. Kjønnsfordelingen ved utgangen av 213 var 38 prosent kvinner og 62 prosent menn. SLHs ledergruppe består av 44 prosent kvinner og 56 prosent menn. Totalt sett ligger kvinner på samme lønnsnivå som menn. Sykefraværet var i 213 på 7,63 % (7,62 %). Dette er en økning fra året før på,1 prosentpoeng. Korttidsfraværet (<16 dager) var i 213 på 1,97 % (1,66 %). Det er en økning på,31 prosentpoeng. Langtidsfraværet (>16 dager) var i 213 på 5,66 % (5,96 %). Det er en reduksjon på,3 prosentpoeng. Fraværet mer enn åtte uker var i 213 på 3,57 % (3,54 %). Det er en økning på,3 prosentpoeng. Det ble rapportert (2) arbeidsulykker som førte til skader på ansatte. (1) av disse resulterte i fravær. Selskapet legger stor vekt på godt og ikke-diskriminerende arbeidsmiljø. I selskapets retningslinjer for etikk stadfestes det at det ikke aksepteres noen form for trakassering eller diskriminering på grunnlag av kjønn, rase, religion eller legning. SLH er en IA-bedrift og har et godt samarbeid med IA-kontakten og benytter regelmessig kursene som tilbys. Økonomi SLH hadde i 213 en omsetning på 316,5 millioner kroner (29,2 millioner kroner). SLHs driftsresultat (EBIT) i 213 er på 45,9 millioner kroner (43,4 millioner kroner). Driftsresultat før ordinære avskrivninger (EBITDA) i 213 var på 8,5 millioner kroner (74,4 millioner kroner). Driftsinntekter Omsetningen deles inn i trafikkinntekter og andre driftsinntekter. Trafikkinntekter er inntekter som flyselskapene betaler til SLH. Trafikkinntektene var på 13, millioner kroner i 213 (12,4 millioner kroner). Andre driftsinntekter omfatter inntekter fra bl.a. utleie, parkering, butikker, kiosker og restauranter. Andre driftsinntekter utgjorde 186,5 millioner kroner i 213 (169,8 millioner kroner). Driftskostnader Samlede driftskostnader for selskapet var i 213 på 27,6 millioner kroner (246,8 millioner kroner). Av dette utgjorde avskrivninger på varige driftsmidler i ,6 millioner kroner (31, millioner kroner). Finansposter SLHs finanskostnader utgjorde i 213 9,1 millioner kroner (8,4 millioner kroner). Resultat Ordinært resultat før skatt er 38,3 millioner kroner i 213 (36, millioner kroner). Skattekostnad på ordinært resultat var i 213 på 11,5 millioner kroner (1,1 millioner kroner). Resultat etter skatt i 213 var på 26,8 millioner kroner (25,9 millioner kroner). Investeringer SLHs samlede netto investeringer i 213 var på 14,3 millioner kroner (23,9 millioner kroner). Dette er i hovedsak utbygging av terminalen med ny stor duty free-butikk for ankommende passasjerer, ny bagasjehall med to store bagasjebånd og betydelig større publikumsarealer både for Schengen- og Non-Schengentrafikk. I tillegg er det investert i en alternativ energibærer, se omtale under energi. Se for øvrig note 12 i noter til regnskapet. I 213 har Sandefjord Lufthavn AS kjøpt 1 % av aksjene i eiendomsselskapet Parkeringsplassen AS. Likviditet Selskapet har i 213 hatt en negativ netto kontantstrøm grunnet høy grad av egenfinansiering av investeringene nevnt over. Beholdningen av bankinnskudd, kontanter og lignende er redusert fra 82, millioner kroner pr. 1. januar 213 til 21,8 millioner kroner pr. 31. desember 213. Finansiell risiko Markedsrisiko SLH har en totalavtale med Nordea Bank Norge ASA som dekker behovet for finansielle tjenester til selskapet. Det er inngått avtaler som sikrer at nivået på finanskostnadene ikke overgår forutsetningene til langtidsbudsjettet. Dette er gjort gjennom fastrentelån og rentesikringsavtaler med ulik løpetid. Av SLHs totale gjeld er 77 % sikret. Rentesikringsavtalene er av ulik varighet med forfall i perioden september 216 til juli 223. Rentenivå ligger på om lag 4,6 prosent. SLH inngår ikke slike avtaler med annet formål enn sikring. Selskapet er marginalt eksponert for endringer i valutakurser. Kredittrisiko Frem til i dag har SLH hatt minimale tap på fordringer hos de viktigste kundene, flyselskapene. Øvrige inntekter er stort sett knyttet til omsetningsbaserte vederlag med lave kredittider. SLH vurderer at det fortsatt er lav risiko for at kundene ikke evner å oppfylle sine forpliktelser. 8 Likviditetsrisiko SLH vurderer likviditeten som tilfredsstillende.

9 Begivenheter etter årsavslutning SLH har mottatt et søksmålsvarsel fra Avinor AS etter tvisteloven 5-2 for få avklart om selskapet plikter å betale for innflygingskontrollen som leveres fra Avinor. Kravet fra Avinor gjelder perioden og beløper seg til NOK 26,3 millioner ekskl. mva. SLH vil innfusjonere selskapet Parkeringsplassen AS med regnskapsmessig effekt fra 1. januar 214. Fortsatt drift Årsberetningen gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger budsjett for 214, samarbeidspartnernes trafikkplaner for 214 og langsiktige prognoser for årene fremover. Egenkapitalen i selskapet er høy, og selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Fremtidige forhold er beheftet med normal usikkerhet. Det har ikke funnet sted andre spesielle begivenheter etter årsavslutning. Disponering av årets resultat Årets resultat er 26,8 millioner kroner. Styret foreslår at 13,4 millioner kroner avsettes til utbytte og at 13,4 millioner kroner overføres til annen egenkapital. Total egenkapital er 24,6 millioner kroner. Tabell 3: Sammendrag av SHLs økonomiske nøkkeltall Tekst Definisjon EBIT-margin Driftsresultat/Driftsinntekter 2,91 % 16,65 % 11,84 % 15, % 14,5 % EBITDA-margin (Driftres. + ord. avskr.)/driftsinntekter 29,52 % 27,7 % 25,17 % 25,7 % 25,4 % Resultatgrad Årsresultat/Driftsinntekter 12,9 % 9,63 % 6,18 % 8,9 % 8,5 % Likviditetsgrad 1 Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld,8 1, 1,2 1,2,6 Egenkapitalrentabilitet Ord. res. etter skatt/gj.sn egenkapital 2,71 % 12,65 % 6,81 % 11,7 % 11,5 % Totalkapitalrentabilitet (Driftsres. + Fin.innt.) Gj.sn. totalkapital 13,65 % 9,63 % 6,15 % 9,4 % 9,1 % Soliditet Egenkapital/Totalkapital 42,33 % 44,45 % 47,16 % 46,9 % 44,3 % Rentedekningsgrad Res. før finanskostn./finanskostnader 6,64 4,87 3,38 5,29 5,19 9

10 Styret for Sandefjord Lufthavn AS (SLH) Sandefjord 8. april 214 Bjørn Walle styrets leder Bjørn Ole Gleditsch Steinar Krüger Karin Virik Eric Sandtrø styrets nestleder styremedlem styremedlem styremedlem Grethe Østgård Egil Lærum Solfrid Sandnesmo Gisle Skansen styremedlem ansattrepresentant ansattrepresentant adm. direktør 1

11 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Trafikkinntekter 1, Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønn og Administrasjonskostnader Avskrivinger på varige driftsmidler Andre driftskostnader 2,8, SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSKOSTNADER / INNTEKTER Andel resultat KS Terminalbygg 3, Renteinntekt fra foretak i samme konsern Renter og annen finansinntekt Renter og andre finanskostnader RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Avsatt til utbytte Overført til annen egenkapital Sum disponeringer og overføringer

12 Balanse - aktiva Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel SUM IMMATERIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter Rullebane Anlegg terminalområdet Terminal og driftsbygninger Driftsløsøre, maskiner, inventar o.l Prosjekter i arbeid SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap Investeringer i annet foretak i samme konsern 3, Investeringer i andre aksjer og andeler Lån til konsernselskaper 6, SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer SUM FORDRINGER Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

13 Balanse - passiva Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser SUM AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner 13, SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig utbytte Gjeld til konsernselskaper 6, Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sandefjord 8. april 214 I styret for Sandefjord Lufthavn AS Bjørn Walle Bjørn Ole Gleditsch Steinar Krüger Karin Virik styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem Eric Sandtrø Grethe Østgård Egil Lærum Solfrid Sandnesmo Gisle Skansen styremedlem styremedlem ansattrepresentant ansattrepresentant adm. dir 13

14 14

15 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Ekstraordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Tap / Gevinst ved salg av anleggsmidler Avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i andre fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av andre investeringer Endring andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Innbetaling av ny egenkapital Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og -ekvivalenter Beholdning av kontanter og -ekvivalenter Beholdning av kontanter og -ekvivalenter

16 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt resultatføres når den er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Inntektsføring skjer følgelig normalt på løpende basis. For identifiserte tap foretas det avsetning for hele det forventede tapet. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Varige driftsmidler/avskrivinger Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner 15.. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Finansielle instrumenter og markedsrisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt når selskapets gjeld har flytende rente. Selskapets rentesensitivitet er tilpasset til et hensiktsmessig sikringsnivå ved bruk av renteswaper og fastrenteavtaler. Selskapet inngår ikke slike avtaler med annet formål enn sikring. Inntil det foreligger klare vedtatte regnskapsregler relatert til regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter, har selskapet valgt å regnskapsmessig behandle alle finanielle instrumenter som sikringsbokføring. Dette innebærer at endringer i markedsverdien av de finansielle instrumenter som følge av endringer i det nominelle rentenivået ikke regnskapsføres, men resultatføres løpende i takt med at lånene betjenes ved renter og avdrag. Konsernforhold Selskapet har en 1% eierandel i selskapet AS Vestfold Eiendomspart III og i KS Terminalbygg Sandefjord. All aktivitet i disse selskapene er overført til Sandefjord Lufthavn AS. Etter at dette ble gjennomført har det ikke vært aktivitet i disse selskapene. Dette har medført at det ikke har vært aktuelt å utarbeide konsernregnskap for Sandefjord Lufthavn AS. Utelatelsen av konsolideringen begrunnes i at det ikke vil ha noen betydning for selskapets stilling og resultat ved å utelate forholdet. På høsten i 213 kjøpte Sandefjord Lufthavn AS 1% av aksjene i eiendomsselskapet Parkeringsplassen AS. Det er lagt opp til at dette selskapet skal fusjoneres inn i morselskapet i 214. Som følge av at eierforholdet kun vil være av kortvarig karakter, vil det ikke være aktuelt å utarbeide konsernregnskap om forholdet. Utfyllende noteopplysninger vedrørende konsernselskaper er opplyst spesielt. Note 2 Inntekter og andre driftskostnader Selskapets virksomhetsområde er å forestå trafikkavviklingen ved Torp Sandefjord lufthavn. Det arbeides løpende for å tilby fullverdige lufthavntjenester og tilrettelegge utviklingen slik at Torp dekker næringslivets og alle andre reisendes behov for et tidsmessig regionalt flyplasstilbud. Alle inntekter og driftskostnader refererer seg til denne type aktivitet. Det foreligger følgende fordeling på selskapets driftsinntekter : Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret Startavgifter Terminalavgifter utland Terminalavgifter innland Sum Trafikkinntekter Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter består i hovedsak av duty free-, parkering-, provisjons- og leieinntekter.

17 Andre driftskostnader Andre driftskostnader består i hovedsak av vedlikehold uteanlegg og bygg, vintervedlikehold, flysikringstjeneste, securityrelaterte tjenester samt markedsføringskostnader. Note 3 Konsernselskaper Selskap AS Vestfold Eiendomspart III Parkeringsplassen AS KS Terminalbygg Sandefjord Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Sandefjord Sandefjord Sandefjord Eierandel direkte / indirekte 1 % 1 % 1 % Stemmeandel 1 % 1 % 1 % Regnskapsår Avvikende regnskapsprinsipper Ingen Ingen Ingen Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet 1 % 1 % 9 % Anskaffelseskost Balanseført ek. ved ansk. inkl. kapitaløkning Merverdi Opplysninger relatert til årets tall Inngående balanse herav rest merverdi fra oppkjøpstidspunktet +/- Årets resultat Utgående balanse Bokført verdi i Sandefjord Lufthavn AS AS Vestfold Eiendomspart III og Parkeringsplassen AS er bokført til kostpris i regnskapet. KS andelen er innarbeidet etter egenkapitalmetoden i regnskapet, se nærmere note 7. Det er ikke foretatt endringer i disse vurderingene i forhold til tidligere. Note 4 Lønnskostnader, pensjoner, antall ansatte, godtgjørelser m.m Lønnskostnader mm : Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser Lønn Utbetalt resultatbasert godtgjørelse Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse 51 Styret Daglig leder Selskapet har en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Revisor Revisjonshonoraret for 213 eks mva. utgjør kr I tillegg kommer annen bistand med kr

18 Pensjonsforpliktelser Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 53 aktive personer og 6 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Periodens pensjonskostnad: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjon, estimatavvik m.m. Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført planendring Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status pr mot beløp i balansen: Estimert pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Verdi arbeidsgiveravgift Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse oppført i balansen Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente Forventet lønnsregulering Forventet G-regulering Forventet pensjonsregulering Forventet avkastning på fondsmidler 4,2 % 3,5 % 3,25 % 2,48 % 4, % 4,1 % 3,75 % 3,5 % 2,72 % 4,4 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 18

19 Note 5 Aksjer og andeler i andre selskap Anleggsmidler: Selskapets aksjekapital Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Utbytte Ryanair Holdings PLC 2 aksjer Sum Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern Langsiktig fordring Foretak samme konsern Sum Lån til finansiering av Hangarvn. 11 (Parkeringsplassen AS). Kortsiktig gjeld Foretak samme konsern Sum Note 7 Deltagelse i KS Terminalbygg Sandefjord Andel 1 % 9 % Bokført i regnskapet Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Ordinære avskrivinger Finansposter 9 8 Årsresultat KS Balanse Terminalbygg Overpris ved oppkjøp Langsiktig fordring Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Netto KS formue Innbetalt kapital Akk. resultat 1.1 Årets resultat Netto KS formue Ansvarskapital Ikke innkalt kapital Solidaransvar Komplementar Pantesikret gjeld

20 Note 8 Kunder, delkrederavsetning og tap på krav Omløpsmidler Balanseført verdi av fordringer med forfall innen ett år: Kunder Delkrederavsetning Til gode mva Andre fordringer Bokført verdi kundefordringer / andre fordringer Tap på kunder Innkommet på tidligere avskrevne fordringer Endring delkrederavsetning Netto kostnad tap på krav Netto kostnad er presentert under andre driftskostnader. Note 9 Bankinnskudd, likvider o.l. Av totale bankinnskudd pr er kr bundet til skyldig skattetrekk. Note 1 Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital Årets endring i Egenkapital Resultat 213 Avsatt til utbytte Egenkapital Eierstruktur pr Ord-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Vestfold fylkeskommune ,3 % 43,3 % Sandefjord kommune ,7 % 35,7 % Vestfold Flyplassinvest AS ,5 % 13,5 % Stokke kommune ,6 % 7,6 % Totalt antall aksjer % 1 % 2

21 Note 11 Regnskapsmessig behandling av skatt Selskapets samlede skattegrunnlag fremkommer nedenfor: Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt 28 % Skyldig skatt i balansen Betalbar skatt Endring utsatt skatt Andre endringer Årets skattekostnad Midlertidige forskjeller Utsatt skatt Netto endring Anleggsreserve driftsmidler Pensjonsmidler Fordringsreserve Sum midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Netto midlertidige forskjeller Grunnlag usatt skatt/ skattefordel Utsatt skatt/skattefordel 28 % Beregning utsatt skattefordel er endret prosentmessig fra 28% i 212 til 27% i

22 Note 12 Varige driftsmidler (Beløp i 1 kr) Driftsløs. Park.plass Drifts- Rullebane Anlegg Sum maskiner, og bygninger terminal- inventar,o.l. tarmac området Kostpris og avskrivinger Kostpris tilgang i året avgang / utrangering - nedskrivninger Kostpris Herav aktiverte lånerenter Akk. ordinære avskr årets ordinære avskr akk.avskr. Avg. driftsm. Akk. ord. avskr Regn. bokf. verdi % ordinære avskrivninger Avskrivingsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Regnsk.m. gev.solgte dr.m. Oppførte tomter er trukket ut av driftsmidlene over: Tomt v/gml. terminal Tomt v/ ny terminal Tomt rullebane Sum tomter Leieforpliktelser Selskapet leier utstyr m.m. Årlig kostnader for dette er på kr Disse er ikke balanseført da leieavtalen i henhold til god regnskapsskikk er å anse som operasjonell leasing. Prosjekter i arbeid Ved utgangen av regnskapsåret foreligger det prosjekter i arbeid på kr kroner som er oppført til kostpris. Prosjekter i arbeid er i sin helhet nytt terminalbygg som er forventet ferdig i april 214. Investering og salg (salgspris) av varige driftsmidler Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Driftsløsøre, maskiner, inventar o.l Tarmac, parkplass Bygninger Tomt Rullebane Terminalområdet Prosjekter i arbeid Sum Prosjekter i arbeid blir inkludert i de aktuelle regnskapsposter når de enkelte prosjekter blir ferdigstilt.

23 Note 13 Pantstillelser Bokført gjeld som er sikret ved pant ol. Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Prosjekter i arbeid Driftsløsøre, maskiner inventar og lignende Tomter Anlegg Terminalområdet / Rullebane Terminal og driftsbygninger Sum Note 14 Nærstående parter Konsernselskaper Aktiviteten i AS Vestfold Eiendomspart III og KS Terminalbygg Sandefjord ble overført til Sandefjord Lufthavn AS i 22. Etter dette tidspunkt har det ikke vært aktivitet i selskapene. Det foreligger et mellomværende mellom selskapene ved utgangen av regnskapsåret på kr Dette renteberegnes ikke. I 213 har Sandefjord Lufthavn AS kjøpt 1 % av aksjene i eiendomsselskapet Parkeringsplassen AS. I forbindelse med refinansiering i Parkeringsplassen AS har Sandefjord Lufthavn AS gitt selskapet et lån på kr ved utgangen av regnskapsåret 213. Rente er beregnet i 213 med kr Aksjonærer Kommunene Sandefjord og Stokke samt Vestfold Fylkeskommune er aksjonærer i selskapet samtidig som de også er reguleringsmyndighet for virksomhetsområdet til Sandefjord Lufthavn AS. Note 15 Langsiktig lån, renter og finansielle instrumenter Selskapet har en totalavtale med Nordea Bank Norge ASA som dekker behovet for finansielle tjenester til Sandefjord Lufthavn AS. Det er inngått avtaler som sikrer at nivået på finanskostnadene ikke overgår forutsetningene til langtidsbudsjettet. Dette er gjort gjennom fastrentelån og renteswapper med ulik løpetid. Av selskapets totale gjeld er 77 % sikret. Rentesikringsavtalene er av ulik varighet med forfall i perioden september 216 til juli 223. Rentenivå ligger på ca. 4,6 %. Note 16 Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av periodiseringer. De største postene er påløpte utgifter til vintervedlikehold, flysikringstjeneste, securityrelaterte tjenester samt avsetninger til lønn, feriepenger og skattetrekk Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Herav med forfall senere enn 5 år etter balansedagen Renter og andre finanskostnader Rentekostnader Andre finanskostnader, herunder provisjon, bankgebyrer m.m Verdien av rentesikringsavtaler - 6, mill - 6,1 mill 23

24

25

26

2012 Årsrapport. www.torp.no

2012 Årsrapport. www.torp.no 2 Årsrapport www.torp.no Ro yal Dutch Airl ines CHARTER Harstad-Narvik GRAN CANARIA KRETA KROATIA MALLORCA RHODOS TENERIFE TYRKIA Trondheim Bodø Bergen Edinburgh Liverpool London Stavanger Bremen Amsterdam

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS Styrets årsberetning 2012

Sandefjord Lufthavn AS Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning 2012 1 Innhold SANDEFJORD LUFTHAVN AS (SLH)... 3 STATISTIKK... 4 TRAFIKK... 5 SIKKERHET... 5 YTRE MILJØ... 5 HMS... 6 ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ... 6 ØKONOMI... 7 BEGIVENHETER ETTER ÅRSAVSLUTNING...

Detaljer

Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2006. Årsrapport

Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2006. Årsrapport Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2006 Årsrapport Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden 2002 2006 4 Økonomisk utvikling - nøkkeltall 5 Passasjerutvikling 8 Servicemåling 9 Flybevegelser 9 Rutenett

Detaljer

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2008. Årsrapport

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2008. Årsrapport SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 28 Årsrapport Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden 23-28 5 Økonomisk utvikling - nøkkeltall 6 Passasjerutvikling 1 Flybevegelser 11 Rutenett 11 Investeringer

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Innhold. 2 Forord 3 Årsberetning. 17 Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning

Innhold. 2 Forord 3 Årsberetning. 17 Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning Årsrapport 2014 Innhold 2 Forord 3 Årsberetning 3 Oslo Lufthavn AS 5 Trafikk på OSL 2014 7 Sikkerhet, kvalitet, revisjoner og tilsyn 8 Ytre miljø 9 Ansatte og arbeidsmiljø 11 Utbygginger 12 Passasjerens

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 årsrapport 2011 6 10 18 26 høydepunkter og Utfordringer nøkkeltall nergård konsern styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 VI NÅR MÅLENE SAMMEN Det er bare i fellesskap

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Noter til regnskapet BWG Homes ASA

Noter til regnskapet BWG Homes ASA Noter til regnskapet BWG Homes ASA 53 Note 01. GENERELL INFORMASJON BWG Homes ASA ble stiftet 20. september 2005. Selskapet er morselskap i et konsern med virksomhet både i Norge og Sverige. Selskapet

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

20 Å R S R A P P O R T 20 1 Oslo Lufthavn AS (OSL) Ó 2002 Design: OSL Produksjon: Elektronisk (PDF) Foto: Knut Bry, Trond Isaksen, Scanpix og OSL Adresse: Edvard Munchs veg, Postboks 100 2061 Gardermoen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter Årsberetning 2013 OSL ble kåret Europas mest punktlige flere ganger, til tross for utfordrende driftsforhold på grunn av utbygging. Innhold 3 Forord 4 Årsberetning 4 Oslo Lufthavn AS 6 Trafikk på OSL 2013

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 1

Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 ÅRSRAPPORT 2001 Historikk Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar 1896 med formål "at indkjøbe og ved Salg eller på annen Maade at nyttiggjøre Vandkraft i Nidelvens Vasdrag." Selskapet har gjennom

Detaljer

årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09

årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09 årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09 2 berner gruppen // årsrapport dette er berner gruppen Utgivelsen av avisa Dagbladet 2. januar 1869 markerte starten på en lang og tradisjonsrik avis- og mediehistorie.

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer