DALI-KONTROLL undermeny nivå 2. 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Växlar från undermenyn DALI-KONTROLL till undermenyn SPRÅK.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DALI-KONTROLL undermeny nivå 2. 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Växlar från undermenyn DALI-KONTROLL till undermenyn SPRÅK."

Transkript

1 gateway R-/1/16(64)/64T erten2005v /09 sv no gateway R-/1/16(64)/ 64 ruksanvisning T fi ör din säkerhet da *V * ¼ R Risk för livshotande skador p.g.a. elektrisk ström llt arbete på apparaten ska utföras av utbildade elektriker. Observera landsspecifika föreskrifter samt gällande -riktlinjer. eskrivning av gatewayen gateway R-/1/16(64)/64 (nedan kallad gateway) kopplar samman den tvärfunktionella bussen med -bussen som är konstruerad speciellt för belysningsstyrning. ampor med ett kostnadseffektivt digitalt elektroniskt förkopplingsdon kan därmed integreras som ett underordnat system i ett komplett -system och manövreras av ett stort antal tillgängliga -apparater. atewayen fungerar som -master och strömförsörjning till de anslutna elektroniska förkontaktdonen. Upp till 64 elektroniska förkontaktdon i totalt 16 grupper kan kopplas, dimras eller ställas in på ett definierat värde. ktuellt ljusvärde eller felstatus för varje grupp (defekta lampor eller elektroniska förkopplingdon inom gruppen) kan visas via. essutom kan de 64 elektroniska förkontaktdonen aktiveras individuellt via eller via -gruppadresser. Vid individuell aktivering är ett programmerbart objekt tillgängligt för varje elektroniskt förkopplingsdon. et finns en felstatus för varje elektroniskt förkopplingsdon. etta möjliggör exakt precisering av fel i lampor och elektroniska förkopplingsdon. Samtliga anslutna elektroniska förkopplingsdon kan aktiveras gemensamt via överföring (utan krav på -idrifttagning) med hjälp av tre objekt. essutom kan upp till 16 ljusscenarier programmeras och hämtas ur individuella grupper. Scenario-aktivering genomförs via ett 1-byte-objekt. -idrifttagning och konfiguration kan utföras på följande sätt: 1. via apparaten 2. via ett programvaruverktyg (gratis) 3. via den integrerade webbservern 4. via en bärbar webbkonsol eller en handdator 5. via två binäringångar, t.ex. för anslutning av tryckknappar till apparaten (användning på byggarbetsplats). an monteras på -skenor ussen ansluts via en bussklämma. n dataskena behövs inte. ätverket, och tryckknappsledningarna ansluts med skruvklämmor på apparaten. nslutningar, indikeringar och manöverelement pplikationsanslutningar, programmeringsknapp och programmeringslysdioder som behövs för -idrifttagning är endast tillgängliga i fördelaren när skyddet är borttaget. nappar som behövs för -idrifttagning och parametrering (SRO, Prg/Set, S) kan endast manövreras när fördelarskyddet är stängt. etsamma gäller 2-radsdisplayen och kontrollysdioderna (PWR och RR), som endast syns när fördelarskyddet är stängt. thernetanslutning (R-45 honkontakt) -bussklämma Programmerings- Programmeringsknapp ätanslutning utgångsklämma nslutning för potentialfri knapp 1 nslutning för potentialfri knapp 2 isplay SRO-knapp Prg/Set-knapp S-knapp PWR (grön): driftsindikering RR (röd): felindikering ontering av gateway 1 Sätt in gatewayen i -skenan uppifrån och skjut den nedåt. Tryck underifrån och haka fast den i skenan 2 2 äst anslutningsledningen för -bussen i den övre, vänstra klämman. -styrledningarna kan föras in i en 5-ledarkabel tillsammans med strömledningen (grundisolering behövs), i enlighet med Se till att en tydlig märkning säkerställs. n maximal ledningslängd på 300 m för hela -installationen till ett segment får inte överskridas (rekommenderad ledararea 1,5 mm 2 ). är -ledningen har anslutits kan de två externa tryckknapparna monteras enligt anslutningsdiagrammet (om de behövs). Tryckknappsingångarna är passiva, vilket betyder att en hjälpspänning på 8 26 V eller 9 32 V krävs. 3 nslut nätspänningen (i den ordningsföljd som visas på höljet) till den nedre, högra klämman ledningen ansluts med en standardbussklämma som pluggas in i motsvarande klämmottagare på apparaten. ubbel grundisolering mellan -installationen och nätspänningen måste säkerställas. v den anledningen måste ledarna på -ledningen tilläggsisoleras med den bifogade krympslangen. är anslutningen har slutförts och nätspänningen är aktiv visas produktbeteckningen och den fasta programvaruversionen på displayen. Status- PWR blinkar pparaten är driftsklar. RR tänds drifttagning utan RR tänds öjlig kortslutning oavsett -spänning inom -segmentet. ontrollera -segmentets ledningsdragning! en stifttilldelning som visas på höljet måste följas! anövrering och menystruktur et anslutna -segmentet kan tas i drift och alla -parametrar kan ställas in och ändras via de tre manöverknapparna (SRO, Set/PR, S) och 2-radsdisplayen med 12 tecken framtill på apparaten. anöverkonceptet är menybaserat. ör varje menypost kan upp till två lägre nivåer väljas. en aktuella menyposten visas på displayen. avigering i menyn går till på följande sätt: SRO-knapp: ort knapptryckning aktiverar nästa menypost inom en nivå. Prg/Set-knapp: ort knapptryckning aktiverar respektive undernivå. S-knapp: ort knapptryckning för att lämna den valda nivån och öppna nivån ovanför igen. uvudmeny nivå 1 uvudmenyn (nivå 1) är uppbyggd enligt följande: OTRO Visar produktbeteckning och fast programvaruversion. Visa språkinställ- S64P,V.2.0 ning. P-RSS Visar den P-adress som är inställd i TS eller tilldelad av P-servern. Y STTO OST- TO Startar den automatiska sökningen och justerar konfigurationen, vid behov. RUPPT- OR RUPPR- TRR SRO- TOR RUPP- TST SRO- TST SYST- TST UTOS- Å 1 UTOS- Å 2 Återställer anslutna -apparater och startar den automatiska sökningen efter elektroniska förkopplingsdon. Tilldelning av hittade elektroniska förkopplingsdon till önskad -grupp. nställning/modifiering av parametrar i individuella grupper. Tillordning av -scenarier till önskad associerad grupp. oppling av hela installationen (överföring) och individuella kanaler för testning. ämtar individuella programmerade scenarier för testning. ktuella systemfel kan hämtas individuellt. nställning av funktion för den potentialfria tryckknappsingången 1. nställning av funktion för den potentialfria tryckknappsingången 2. Om en process aktiveras på en lägre nivå eller om en parameter ändras, måste programmeringsläget ställas in. et gör man genom att trycka på Prg/Set-knappen längre än 2 sek. Om den aktuella funktionen är i programmeringsläge, visas a -> symbol på displayen. Om programmeringsläget är aktivt, kan en parameter eller inställning ändras med SRO-knappen. ed en kort tryckning på Prg/Set-knappen slutförs processen. en inställda parametern sparas eller motsvarande process aktiveras. -OTRO undermeny nivå 2 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Växlar från undermenyn -OTRO till undermenyn SPRÅ. SPRÅ TYS isplay: aktullt displayspråk. ång tryckning på Prg/Set-knappen: Växlar till programmeringsläget. Val av språk (TYS, S, RS, SP- S, SVS) med SRO-knappen. 2 Tryck på Prg/Set-knappen: nställd parametrering bekräftas och sparas och displayinformationen visas på det aktuella språket. P-RSS undermeny nivå 2 P-RSS till undermenyn. P: Visar den P-adress som är inställd i TS eller tilldelad av en P-server i P-nätverket. enna inställning kan inte ändras på apparaten. nställning görs via TS eller P. OSTTO undermeny nivå 2 STTO till undermenyn SÖ via PRO.Ä. SÖ via PRO.Ä TT : 47 ång tryckning på Prg/Set-knappen: Växlar till programmeringsläget. ärefter kort tryckning på Prg/Set-knappen: Startar initieringen och sökningen. lla elektroniska förkopplingsdon som är anslutna till -segmentet återställs automatiskt och tidigare inställda parameter-/grupptillordningar raderas. e anslutna elektroniska förkopplingsdonen söks via sin slumpvis genererade långa adress och registreras automatiskt i stigande ordning. Sökningen pågår flera minuter (beroende på antal anslutna elektroniska förkopplingsdon). är sökningen har avslutats: isplay: ntal hittade. 2 Tryck på S (eller automatiskt efter ca 30 sek.): OSTTO undermeny nivå 2 OSTTO till undermenyn SÖ via PRO.Ä. SÖ via ång tryckning på Prg/Set-knappen: PRO.Ä Växlar till programmeringsläget. ort tryckning på Prg/Set-knappen: Startar verifieringen och sökningen. e anslutna elektroniska förkopplingsdonen söks via sin långa adress och jämförs automatiskt med den tidigare konfigurationen. RR : 3 Y : 1 är de tagits bort från -segmentet raderas de elektroniska förkopplingsdonen och motsvarande poster i apparaten automatiskt. Under verifieringen: ntalet raderade apparater visas. Söker efter nyligen installerade apparater i -segmentet. lektroniska förkopplingsdon som lagts till nyligen återställs (tidigare inställda parameter-/grupptillordningar raderas). Sökningen pågår flera minuter (beroende på antalet anslutna elektroniska förkopplingsdon). Under verifieringen: ntalet nyligen hittade apparater visas. RR./Y : 3/1 2 Tryck på S (eller automatiskt efter ca 30 sek.): RUPPTOR undermeny nivå 2 och 3 RUPPTOR till undermenyn. denna meny kan individuella som hittas under sökningen tillordnas någon av de 16 -grupperna eller befintliga tillordningar kan ändras. RUPPT- OR -nr:12 RUPP: -- -nr: 12 RUPP: 1 2 Tryck på S (eller automatiskt efter ca 30 sek.): RUPPRTR undermeny nivå 2 och 3 RUPPRTR till undermenyn. denna meny kan individuella parametrar ställas in för varje grupp. fter att hela processen slutförts (verifiering och sökning): ntalet raderade och nyligen hittade visas (raderade apparater/nya apparater, från vänster till höger). ämta olika hittade med SROknappen. örsta displayraden: Valt -nummer. Om ett väljs, blinkar den anslutna lampan. På så sätt kan programmeraren avgöra vilken lampa som är tillordnad motsvarande nummer. ång tryckning på Prg/Set-knappen: Växlar till programmeringsläget. ämta inställningen för den grupp som ska tillordnas med SRO-knappen. Tryck på Prg/Set-knappen: nställningen bekräftas och sparas. Under nyinstallation; processen måste utföras en gång för alla hittade. ormalt ställs grupparametrar in i TS under -idrifttagningen. nställning direkt på apparaten bör endast användas för snabba ändringar av individuella parametrar i efterhand. Tänk på att varje TS-nedladdning skriver över inställningar som gjorts direkt på apparaten! RUPP: 01 PRTR RUPP: 12 T VÄR: 100 RUPP: 12 R: 0 RUPP: 12 X R: 100 RUPP: 12 T: 10 sek. ämta individuella grupper med SRO-knappen. örsta displayraden: Valt gruppnummer. ång tryckning på Prg/Set-knappen: Växlar till programmeringsläget. öljande parametrar kan modifieras direkt på apparaten: Startvärde: 0 tilll 100 % i steg om 5 % inimalt dimringsvärde: 0 till 40 % i steg om 5 % aximalt dimringsvärde: 50 till 100% i steg om 5 % Tid för dimring från %: 5 till 60 sek. programmeringsläget kan den valda parametern modifieras med korta tryckningar på SRO-knappen. 2 Tryck på Prg/Set-knappen: et inställda värdet sparas och programmeringsläget aktiveras automatiskt för nästa parameter i gruppen (om man t.ex. endast vill ändra parametern maximalt dimringsvärde, måste man trycka sig fram förbi startvärdet och det minimala dimringsvärdet (menynivå 2)). 3 Tryck på S (eller automatiskt efter ca 30 sek.): SROTOR undermeny nivå 2 och 3 SROTOR till undermenyn. denna meny kan -grupperna tillordnas enskilda eller upp till 16 möjliga scenarier. SRO01 ämta individuella scenarier via XXXX SRO-knappen. örsta displayraden: Valt scenarionummer. XXXXXXXXXXX fter scenarionumret: Symbol som visar vilken av grupperna 1 till 16 som tillordnats respektive scenario. X : motsvarande grupp tillordnas scenariot. - : gruppen tillordnas inte. örsta displayraden: e fyra tecknen efter scenarionumret motsvarar, från vänster till höger, grupperna 1 till 4. e 12 tecknen på den andra displayraden motsvarar, från vänster och i stigande ordning, grupperna 5 till 12. SRO XXXX------XX 2 n tryckning på S (eller automatiskt efter ca 30 sek.): ventuella ändringar sparas inte. UTOSÅ 1 undermeny nivå 2 och 3 UTOSÅ 1 till undermenyn. denna meny justeras funktionen för den potentialfria tryckknappen som är ansluten till ingång 1. R O- OPP Å 1 R O- OPP : R O- OPP : 07 ång tryckning på Prg/Set-knappen: Växlar till programmeringsläget. linkande markör vid det första X:et = vald grupp 1. ort tryckning på SRO-knappen: Väljer om motsvarande grupp ska tillordnas det valda scenariot (växlar mellan tecknen X och -). ort tryckning på Prg/Setknappen: arkören (och eventuell inställning) flyttas till nästa grupp. är markören flyttats genom alla 16 grupperna: nställningen sparas och tas med i beräkningen vid nästa scenarioprogrammering. n tryckning på Prg/Set-knappen ger en automatisk återgång till nivån ovanför. ämta individuella funktioner via SRO-knappen. örsta displayraden: Visar den valda funktionen. öljande funktioner kan justeras: T: tillkoppling med knapptryckning RÅ: frånkoppling med knapptryckning OOPP: omkoppling med knapptryckning R T: kort knapptryckning = till lång knapptryckning = dimring med R RÅ: kort knapptryckning = från, lång knapptryckning = dimring med stopptelegram R OOPP: kort knapptryckning = omkoppling, lång knapptryckning = dimring med en knapp SRO: ämta scenario. ång tryckning på Prg/Set-knappen: Växlar till programmeringsläget. nvänd SRO-knappen för att välja den kanal eller det scenario som den valda funktionen ska länkas till. 2 Tryck på S (eller automatiskt efter ca 30 sek.):

2 UTOSÅ 2 undermeny nivå 2 och 3 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Undermenyn aktiveras SRO Å 2 SRO SRO: 03 SRO SRO: 03 ämta individuella funktioner via SRO-knappen. örsta displayraden: Visar den valda funktionen. öljande funktioner kan justeras: T: tillkoppling med knapptryckning RÅ: frånkoppling med knapptryckning OOPP: omkoppling med knapptryckning R T: kort knapptryckning = till, lång knapptryckning = dimring uppåt med R RÅ: kort knapptryckning = från, lång knapptryckning = dimring nedåt med R OOPP: kort knapptryckning = omkoppling, lång knapptryckning = dimring med en knapp SRO: ämta scenario. ång tryckning på Prg/Set-knappen: Växlar till programmeringsläget. nvänd SRO-knappen för att välja den kanal eller det scenario som den valda funktionen ska länkas till. 2 Tryck på S (eller automatiskt efter ca 30 sek.): -idriftttagning via apparatknapparna och displayen är alla ledningar anslutits enligt diagrammet ovan kan -ledningen tas i drift. drifttagningen kan genomföras av en elektriker oberoende av -idrifttagningen. en röda RR-lysdioden tänds för att signalera ett fel, förutsatt att ingen är ansluten. -idrifttagning kan fortfarande genomföras. nför idrifttagande måste -ledningen kontrolleras beträffande anslutna elektroniska förkopplingsdon. Sökningen utförs i menyn Y STTO (se anövrering och menystruktur). är samtliga anslutna apparater har hittats (indikeras med en (S) efter visningen på displayen av antal hittade apparater) kan menyn stängas. ärefter måste de apparater som hittats tillordnas de individuella -grupperna. Tillordningen utförs i menyn RUPPTOR (se anövrering och menystruktur). rundisoleringen är slutförd när alla elektroniska förkopplingsdon har tillordnats de önskade grupperna. menyn RUPPTST (se anövrering och menystruktur) kan individuella grupper kopplas till och från för testning. Om tryckknappar är anslutna till apparatingångarna, kan tryckknappsfunktionen justeras i menyerna U- TOSÅ 1 och 2 och ingångarna kan tillordnas individuella -grupper. ärmed kan funktioner utföras trots att ingen är tillgänglig än (användning på byggarbetsplatser). ngångarna kan naturligtvis även användas vid normal drift för att integrera kostnadseffektiva standardtryckknappar eller rörelsedetektorer i systemet. det avslutande steget av -idrifttagningen kan grupper tillordnas individuella scenarier i menyn SRO- TOR (se anövrering och menystruktur). drifttagningen av -segmentet är slutförd när alla steg som beskrivs ovan har genomförts. ärefter kan -idrifttagningen utföras som vanligt med TS och den associerade applikationen, antingen direkt eller vid ett senare tillfälle. -idriftttagning via apparatknapparna och displayen -segmenten kan också tas i drift med hjälp av gratisprogramvaran ali Service and ommissioning Wizard. ör att det ska vara möjligt måste apparaten redan vara ansluten till -bussen och en fysisk adress måste tilldelas. ommunikationen med apparaten går därefter via ett -anslutet gränssnitt. n detaljerad beskrivning av idrifttagningsproceduren med detta verktyg finns i bruksanvisningen till aktuell ali ontrol Service and ommissioning Wizard. -idrifttagning via webbserver. Utöver idrifttagning med hjälp av tryckknapparna och programvaruverktyget kan -idrifttagning enkelt genomföras med hjälp av apparatens integrerade webbserver. atewayen ansluts då direkt till P-nätverket. et finns en R-45-honkontakt på den nedre vänstra kanten av höljet, ovanför -bussklämman. pparaten kan kopplas till en strömställare, hub eller router i P-nätverket med hjälp av en standard-patchkabel. ftersom nätverksanslutningen endast behövs för idrifttagningen räcker det normalt med en tillfällig anslutning. fter avslutat arbete kan nätverksanslutningen tas bort igen. är nätverksanslutningen upprättas ska ledningarna dras på ett sådant sätt att avståndet mellan P-ledningen och elnätet är tillräckligt stort. lternativet är att använda en W-anslutningspunkt som nätkopplare. å kan idrifttagningen utföras med en bärbar dator, handdator eller liknande. är nätverksanslutningen har upprättats är webbplatsen för idrifttagning tillgänglig via en webbläsare (t.ex. icrosoft nternet xplorer eller ozilla irefox). en Padress (UR) som är inställd i TS eller automatiskt tilldelad via P-servern öppnas i webbläsaren. Observera att den fullständig UR:en består av P-adressen och kommunikationsprotokollet nge t.ex. Webbplatsen visas i webbläsaren. drifttagningsfunktioner som ligger på en högre nivå kan därefter utföras via sidhuvudet. konernas betydelse och funktion visas i sidhuvudet: Uppdatering ed denna funktion uppdateras visningen av elektroniska förkopplingsdon. en bör framförallt användas om tillordningar har ändrats manuellt på apparaten eller med hjälp av programvaruverktyget. y installation Startar en ny installation av det anslutna -segmentet. Ominstallation Startar en ominstallation inom ett -segment. och med detta raderas förkopplingsdon som inte längre är anslutna och nya apparater läggs till vbryt enna funktion avbryter alla förlopp som redan startats. Överföring till/från ed denna funktion kan alla elektroniska förkopplingsdon/lampor kopplas till eller från samtidigt via ett -överföringstelegram. Växling till scenario-sida nappen används för att växla till sidan för scenarioinställning Omkopplingsknapp Under sidhuvudet finns fälten där de elektroniska förkopplingsdonen eller grupptillordningarna identifieras. ör att de elektroniska förkopplingsdonen ska kunna identifieras, bör alla lampor först ställas in på ett definerat värde (t.ex. från) via överföring. ed denna knapp kan individuella elektroniska förkopplingsdon kopplas till eller från genom att man klickar på dem med musen. et gör det lättare att identifiera elektroniska förkopplingsdon som är arrangerade i slumpvis ordning mage-knapp ed denna knapp kan individuella elektroniska förkopplingsdon tillordnas olika grupper efter identifieringen. Välj först den grupp som ska tillordnas genom att klicka med musen. licka därefter med musen på det elektroniska förkopplingsdonet för att lägga till det i den valda gruppen. rupptillordningen visas som ett litet grönt fält med ett gruppnummer högst upp till höger i listan med elektroniska förkopplingsdon. Vid elektroniska förkopplingsdon som ännu inte tillordnats en grupp visas ett gult fält med ett frågetecken. Utöver att identifiera och tillordna grupper kan man också, på en annan internetsida, ställa in scenariovärden och tilldela scenarier. rån idrifttagningssidan kommer man till scenario-sidan genom att klicka på scenarioknappen. Sidan har följande layout: Välj först det scenario som ska ställas in på höger sida. et valda scenariot (om det finns) hämtas i -segmentet. e inställda ljusvärdena visas i motsvarande gruppfönster. jusvärdena kan justeras individuellt via knapparna. Till, från, dimra upp/ned jusvärdena kan modifieras gruppvis genom att man klickar kort (koppling) eller långt (dimring) på motsvarande gruppfält. Spara et ändrade värdet i det valda scenariot sparas. rupp-/scenariotillordning ed denna knapp regleras tillordningen av grupper till individuella scenarier Tekniska data örsörjningsspänning: V, 50 till 60 z, max. 0,1 essutom via -buss anöverelement: Programeringsknapp för omkoppling mellan normalläge och adresseringsläge napparna SRO, Prg/Set, S på framsidan för instrumentinställning och parametrering ndikeringselement (röd): normal-/adresseringsläge PWR (grön): tillgänglighet RR (röd): felstatus -display: 2 rader med 12 tecken för navigering i menyn under idrifttagning och parametrering ngångar: Passiv potentialfri ingång för anslutning av tryckknappar eller närvarodetektorer V eller 8-26 V, abellängd max. 15 m -bussutgång: nslutning av upp till 64 elektroniska förkopplingsdon i enlighet med spänning: V, kortslutningssäker ndra styrenheter (-mastrar) får T användas. thernet: P-anslutning via ethernet, hastighet 10 bit/sekund, används endast för -idrifttagning. nslutningar usskabel: -bussklämma ätspänning: skruvklämma 3 x 1,5 mm 2 enkeltrådig och mångtrådig -buss skruvklämma 2 x 1,5 mm 2 enkeltrådig och mångtrådig Potentialfri kontaktingång: skruvklämma 2 x 1,5 mm 2 enkeltrådig och mångtrådig thernet: R-45-anslutningsdon för standard-patchkabel uss: skyddsklenspänning (SV) 24 V Omgivningsvillkor vid drift: 0 till +45 örvaringstemperatur: 25 till +70 Rel. luftfuktighet (ingen kondens): 5 % till 93 % apslingsklass: P 20 (i enlighet med 60529) Skyddsklass: (i enlighet med 1140) otsvarar: ått (xx): 106 mm x 55 mm x 86 mm = 6T Riktlinje: -direktiv (bostadshus/kommersiella fastigheter), lågspänningsdirektiv Schneider lectric ndustries SS Vid tekniska frågor ska du kontakta kundservicecentret i ditt land. en här produkten ska monteras, anslutas och användas i enlighet med rådande standarder och/eller installationsföreskrifter. ftersom standarder, specifikationer och konstruktioner ändras ibland ska du alltid kontrollera att informationen i denna publikation stämmer.

3 ateway -/1/16(64)/64T erten2005v /09 sv no ateway -/1/16(64)/64 riftsinstrukser T fi da or din sikkerhet *V * ¼ R ivsfare på grunn av elektrisk strøm lle inngrep på enheten må kun utføres av opplærte og kvalifiserte elektrikere. ølg landspesifikke forskrifter og gjeldende -retningslinjer. li kjent med ateway ateway -/1/16(64)/64 (i det følgende kalt gateway) forbinder den tverrfunksjonelle -bussen med -bussen som er konstruert spesielt for belysningsstyring. amper med kostnadseffektivt digitalt elektronisk forkoblingsutstyr kan derfor integreres i et helhetlig -system som et underordnet system og betjenes av et vidt spekter tilgjengelige -apparater. ateway'en tjener som styresystem og strømforsyning for det tilkoblede elektroniske forkoblingsutstyret. aksimalt 64 elektroniske forkoblingsenheter i totalt 16 grupper kan kobles, dimmes eller innstilles til en definert verdi. ktuell lysverdi eller hver enkelt gruppes feilstatus (feil på lys eller elektronisk forkoblingsutstyr innen gruppen) kan gjøres tilgjengelig for visualisering via. tillegg kan de 64 elektroniske forkoblingsenhetene aktiveres individuelt via eller -gruppe-adresser. Ved individuell aktivering er et programmerbart objekt tilgjengelig pr. forkoblingsenhet. n feilstatus er tilgjengelig for hver elektronisk forkoblingsenhet. eil på lamper og elektronisk forkoblingsutstyr kan dermed lokaliseres nøyaktig. ull aktivering av alt tilkoblet elektronisk forkoblingsutstyr via kringkasting (uten krav om -idriftsetting) kan også utføres via tre objekter. tillegg kan inntil 16 lysscenarier programmeres og kalles opp fra de individuelle gruppene. Scenarioaktivering skjer via et 1-byte-objekt. -idriftsetting og -konfigurering kan utføres som følger: 1. via apparatet 2. via et programvare-verktøy (gratis) 3. via den integrerte nettserveren 4. via en bærbar internettkonsoll eller en P 5. via to binærinnganger, f.eks. for tilkobling av trykknapper til apparatet (byggeplassdrift). an monteres på -skinner ussen tilkobles ved bruk av en bussklemme. ataskinne er ikke påkrevet. ettverk-, - og trykknappledninger tilkobles ved bruk av skruklemmer på apparatet. orbindelser, display og betjeningselementer pparatforbindelsene, læreknappen og programmerings--elementene som er påkrevet for idriftsetting, kan man kun ta tilgang til i fordeleren når dekselet er fjernet. nappene som er påkrevet for -idriftsetting og -parametrering (SRO, Prg/Set, S) kan kun betjenes når fordelerens deksel er lukket. Tilsvarende kan 2-radsdiplayet og kontroll-'ene (PWR og RR) kun sees når fordelerdekselet er lukket. thernet-forbindelse (R-45 hunnkontakt) bussklemme Programmerings- Programmeringsknapp ettilkobling utgangsklemme orbindelse for 1ste potensialfrie knapp orbindelse for 2dre potensialfrie knapp isplay SRO-knapp Prg/Set-knapp S-knapp PWR (grønn): riftsindikering RR (rød): eildisplay ontering av ateway 1 Sett inn ateway i -skinnen ovenfra og beveg den nedover. Press nedenfra og hekt den inn på skinnen 2 2 oble til tilkoblingsledningen for -bussen til øvre venstre klemme. -styrekablene kan føres inn i en 5-lederkabel sammen med strømkabelen (grunnisolering nødvendig), i henhold til et må imidlertid sikres en tydelig merking. aksimal ledningslengde på 300 m for den samlede -installasjonen til ett segment må ikke overskrides (anbefalt tverrsnitt 1,5 mm 2 ). tter å ha koblet til -kablene kan de to eksterne trykknappene installeres i overensstemmelse med koblingsskjemaet om nødvendig. Trykknappinngangene er passive, hvilket innebærer at en hjelpespenning på 8-26 V eller 9-32 V er påkrevet. 3 Tilkoble nettspenningen (i henhold til tilkoblingsrekkefølgen vist på kapslingen) til endre høyre klemme. 1 3 or tilkobling av -kabelen plugges en standard bussklemme inn i korresponderende klemmemottaker på apparatet. et må sikres en dobbel grunnisolering mellom -installasjonen og nettspenningen. v denne grunn må lederne på -kabelen i tillegg isoleres med den vedlagte krympeslangen. år tilkoblingen er komplett og forsyningsspenningen er aktivert, vil produktbetegnelsen og firmwareversjonen vises i displayet. Status- PWR blinker RR lyser RR lyser på tross av spenning pparatet er klart for bruk driftsetting uten ulig kortslutning innenfor segmentet. Sjekk -segmentets kabeltrekking! Pinnetilordningen vist på kapslingen, må følges! etjening og menystruktur et tilkoblede -segmentet kan idriftsettes, og parametre kan stilles inn og endres helt, ved bruk av de tre betjeningsknappene (SRO, Set/PR, S) og 2x12-radsdisplayet på forsiden av apparatet. etjeningen er menybasert. nntil to lavere plan kan velges for hver menypost. en respektive menyposten vises i displayet. avigering innenfor menyen foregår som følger: SRO-knapp: t kort tastetrykk aktiverer den neste menyposten innenfor et plan. Prg/Set-knapp: t kort tastetrykk aktiverer det respektive underliggende planet. S-knapp: t kort tastetrykk gjør at du forlater det valgte planet og returnerer til planet over. ovedmeny - plan 1 ovedmenyen (plan 1) har følgende struktur: OTRO S64P,V.2.0 P-RSS Y STSO RST- R RUPPT- OR RUPPPR- TR SRO- TOR RUPP- TST SRO- TST SYST- TST USOS- 1 USOS- 2 Viser produktbetegnelsen og firmwareversjonen. Viser språkinnstillingen. Viser P-adressen stilt inn i TS eller tilordnet av P-serveren. Tilbakestiller de tilkoblede -apparatene og starter automatisk søk etter elektronisk forkoblingsutstyr. Starter det automatiske søkeforløpet og konfigureringsjusteringen der det er påkrevet. Tilordning av det elektroniske forkoblingsutstyret som er funnet, til ønskede -grupper. nnstilling/modifisering av parametrene til de individuelle gruppene. Tilordning av -scenarier til de ønskede tilknyttede gruppene. obling av hele installasjonen (kringkasting) og individuelle kanaler med tanke på testing. enter opp de individuelle programmerte scenariene med tanke på testing. oreliggende systemfeil kan hentes individuelt. nnstilling av funksjonen til den potensialfrie trykknappinngangen 1. nnstilling av funksjonen til den potensialfrie trykknappinngangen 2. vis en prosess aktiveres på et lavere plan, eller hvis et parameter endres, må programmeringsmodus kobles til ved valg-posisjonen. ette gjør du ved å aktivere Prg/Set-knappen i mer enn 2 sek. vis den respektive funksjonen er i programmeringsmodus vises et "->"-symbol i displayet. vis programmeringsmodus er aktivt kan et mulig parameter eller en innstilling endres ved bruk av SROknappen. Prosessen avslutets ved et nytt, kort trykk på Prg/Set-knappen. et innstilte parameteret lagres, eller den korresponderende prosessen aktiveres. OTRO undermeny - plan 2 OTRO til undermenyen SPRÅ. SPRÅ TYS isplay: aktuelt displayspråk. ang betjening av Prg/Set-knappen: skifter til programmeringsmodus. Språkvalg (TYS, S, RS, SPS, SVS) ved bruk av SRO-knappen. 2 Trykk på Prg/Set-knappen: innstilt parametrering bekreftes og lagres, og displayet benytter det overensstemmende språket. P-RSS undermeny - plan 2 P-RSS til undermenyen. P: Viser P-adressen som for øyeblikket er innstilt i TS eller tilordnet av en Pserver i P-nettverket. nnstillingen kan ikke endres på apparatet. nnstilling utføres via TS eller P. RSTR undermeny - plan 2 STSO til undermenyen SØ V via PROR.OUS. SØ V via PRO- R.OUS O- SRT V'er: 47 ang betjening av Prg/Set-knappen: skifter til programmeringsmodus. Trykk deretter kort på Prg/Set-knappen: Starter initialiserings- og søkeprosessen. lle elektroniske forkoblingsenheter som er tilkoblet til -segmentet, tilbakestilles automatisk og tidligere innstilte parametre/gruppetilordninger slettes. e tilkoblede elektroniske forkoblingsenhetene (V) letes deretter opp via deres tilfeldig genererte lange adresse, og de gjenkjennes automatisk i stigende rekkefølge. Søkeprosessen varer flere minutter (avhengig av antallet tilkoblede V'er). tter at søkeprosessen er avsluttet: isplay: ntall V'er som er funnet. 2 Trykk S (evt. automatisk etter ca. 30 sek.): Returnerer til planet over. RSTR undermeny - plan 2 RSTR til undermenyen SØ V via PROR.OUS. SØ V via PROR.O- US STT V'er: 3 Y V'er: 1 ang betjening av Prg/Set-knappen: skifter til programmeringsmodus. Trykk kort på Prg/Set-knappen: Starter verifiserings- og søkeprosessen. Tilkoblede V'er letes opp via deres lange adresse og blir automatisk sammenlignet med den tidligere konfigurasjonen. tter at de har blitt fjernet fra -segmentet, blir de elektroniske forkoblingsenhetene og de korresponderende oppføringene i apparatet automatisk slettet. Under verifiseringsprosessen: ntallet slettede apparater vises. Søker etter nylig installerte apparater i -segmentet. lektroniske forkoblingsenheter som nylig er lagt til, tilbakestilles automatisk (tidligere innstilte parametre/gruppetilordninger slettes). Søkeprosessen varer flere minutter (avhengig av antallet tilkoblede V'er). Under søkeprosessen: ntallet nylig funnede apparater vises. STT./Y V'er: 3/1 2 Trykk S-knapp (evt. automatisk etter ca. 30 sek.): RUPPTOR undermeny - plan 2 og 3 RUPPTOR til undermenyen. nnenfor denne menyen kan de individuelle elektroniske forkoblingsenhetene som ble funnet under søkeprosessen, bli tilordnet de 16 -gruppene, eller også kan eksisterende tilordninger endres på. RUPPT- OR V nr.:12 RUPP: -- V nr.: 12 RUPP: 1 2 Trykk S-knapp (evt. automatisk etter ca. 30 sek.): RUPPPRTR undermeny - plan 2 og 3 RUPPPRTR til undermenyen. nnenfor denne menyen kan de individuelle parametrene for hver gruppe innstilles. tter at hele prosessen har blitt avsluttet (verifisering og søk): ntallet slettede og nylig funnede V'er vises (slettede apparater/nye apparater, fra venstre mot høyre). ent frem de forskjellige V'ene som ble funnet, ved bruk av SRO-knappen. ørste displayrekke: ntall valgte V'er. vis en V velges, blinker den tilkoblede lampen. ette setter programmereren i stand til å bestemme hvilke lamper som er tilordnet det korresponderende nummeret. ang betjening av Prg/Set-knappen: skifter til programmeringsmodus. ent opp innstillingen av gruppen som V skal tilordnes, ved bruk av SROknappen. Trykk på Prg/Set-knappen: nnstillingen bekreftes og lagres. Under ny installasjon må denne prosessen utføres en gang for alle V'er som blir funnet. enerelt sett bør gruppeparametrene bli stilt inn i TS under -idriftsetting. nnstilling direkte på apparatene tjener bare til raskt å kunne endre individuelle parametre ved en senere anledning. egg merke til at hver TS-nedlastning skriver over innstillingene som har blitt gjort på apparatet! RUPP: 01 PRTR RUPP: 12 PÅ-VR: 100 RUPP: 12 : 0 RUPP: 12 X : 100 RUPP: 12 T: 10 sek. ent opp de individuelle gruppene ved bruk av SRO-knappen. ørste displayrekke: ntall valgte grupper. ang betjening av Prg/Setknappen: skifter til programmeringsmodus. ølgende parametre kan modifiseres direkte på apparatet: Tilslagsverdi: 0 til 100% med trinn på 5% inimum dimmingsverdi: 0 til 40% med trinn på 5% aksimum dimmingsverdi: 50 til 100% med trinn på 5% immingstid for dimming fra %: 5 sek. til 60 sek. programmeringsmodus kan de valgte parametrene modifiseres ved raskt å betjene SRO-knappen. 2 Trykk på Prg/Set-knappen: en innstilte verdien lagres og programmeringsmoduset for neste parameter i denne gruppen aktiveres automatisk (dvs. at hvis kun parameteret maksimum dimmingsverdi skal modifiseres, så må man først la prosessen kjøre gjennom tilslagsverdien og minimum dimmingsverdi (menynivå 2)). 3 Trykk S-knapp (evt. automatisk etter ca. 30 sek.): SRO-TOR undermeny - plan 2 og 3 SRO-TOR til undermenyen. nnenfor denne menyen kan de respektive -gruppene tilordnes enkelte eller opp til 16 mulige scenarier. S01 XXXX ent opp de individuelle scenariene XXXXXXXXXXX ved bruk av SRO-knappen. ørste displayrekke: ntall slettede scenarier. tter scenario-nummeret: Symbolvisning av hvilken av gruppene 1 til 16 som er tilordnet det respektive scenariet. "X": den korresponderende gruppen er tilordnet scenariet. - : gruppen er ikke tilordnet. ørste displayrekke: e fire tegnene etter scenario-nummeret korresponderer fra venstre mot høyre med gruppene 1 til 4. e tolv tegnene i den andre displayraden samsvarer fra venstre og i stigende rekkefølge med gruppene 5 til 12. S XXXX------XX 2 Trykk S-knapp (evt. automatisk etter ca. 30 sek.): ndringer som er gjort, vil ikke bli lagret. USOS 1 undermeny - plan 2 og 3 USOS 1 til undermenyen. nnenfor denne menyen kan funksjonen til den potensialfrie trykknappen tilkoblet inngang 1, justeres. OO 1 OO : OO : 07 ang betjening av Prg/Set-knappen: skifter til programmeringsmodus. linkende markør på den første X = valg gruppe 1. ort betjening av SRO-knappen: velger hvorvidt den korresponderende gruppen skal tilordnes det valgte scenariet (skifter mellom X og - tegn). ort betjening av Prg/Set-knappen: arkør (og mulig innstilling) flyttes til neste gruppe. tter prosessering gjennom alle 16 gruppene: nnstillingen lagres og tas med i beregningen under neste scenario-programmering. etjening av Prg/set-knappen gjør at du automatisk returnerer til planet over. ent opp de individuelle funksjonene ved bruk av SRO-knappen. ørste displayrekke: Viser valgt funksjon. e følgende funksjoner kan justeres: PÅ: skru på ved å trykke på knappen V: skru av ved å trykke på knappen OO: omkoble ved å trykke på knappen PÅ: et kort tastetrykk = på et langt tastetrykk = dimming med V: et kort tastetrykk = av et langt tastetrykk = dimming med OO: et kort tastetrykk = omkobling et langt tastetrykk = dimming med en knapp SRO: ent opp scenario. ang betjening av Prg/Set-knappen: skifter til programmeringsmodus. ruk SRO-knappen for å velge kanal eller scenario som den valgte funksjonen skal linkes til. 2 Trykk S-knapp (evt. automatisk etter ca. 30 sek.):

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows NORSK Support og garanti 3 Monteringsanvisning 4 Aktivering av Microsoft Windows SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows DANSK 8 Information om support og

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 IR-sender Control 18 HMS art. nr.: 142980 Bestillingsnr.: 2425718 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 18... 1 NYHETER

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 optimail 30 display og tastatur Display Multifunksjonstaster (Softkeys) Piltaster Navigere Bla Øke / redusere verdier Bekrefte inndata Kvittere for meldinger

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15 iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W070050 0/5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des instructions

Detaljer

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Svenska...................3 Dansk................... 19 Norsk................... 11 Suomi...................

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde ANVISNINGAR INSTRUKSJON KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E LYT1835-006A SW NO Bästa kund, Tack för att du har köpt denna hårddiskkamera. Innan

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 DV 20/30 DA SE NO Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer