MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget"

Transkript

1 GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget Møtedato: Møtested: formannskapssalen Møtetid: 15:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon eller slik at vararepresentant kan bli innkalt. SAKSLISTE: Saknr. Arkivsak Saktittel 016/09 09/589 DELEGASJONSSAKER 017/09 09/536 GRIMSTAD KOMMUNES ÅRSMELDING FOR /09 09/566 GRIMSTAD KULTURHUS - DRIFTSFORM OG LEIEKONTRAKT 019/09 09/583 AMAZON GRIMSTAD FK - NY SAMARBEIDSAVTALE FOR 2009 Grimstad, Øystein Haga (sign.) Utvalgsleder Side 1

2 GRIMSTAD KOMMUNE DELEGASJONSSAK Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Kulturutvalget /09 Avgjøres av: Sektor: Servicesenteret Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Ellen Hørte K1- DELEGASJONSSAKER FKU-006/ : STØTTE TIL KONSERT MED ANSGAR GOSPEL CHOIR VEDTAK: Søknaden fra Grimstad Misjonsmenighet om tilskudd til konserten med Ansgar Gospel Choir innvilges med et tilskudd på kr FKU-007/ : AGDER VOKALENSEMBLE - SØKNAD OM KONSERTSTØTTE LIEN/RASCH VEDTAK: Agder Vokalensemble innvilges en underskuddsgaranti på inntil kr til konserten i Landvik kirke 21.mars der Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch medvirker. Arrangøren bes sende inn en kort rapport med regnskap, besøkstall, med mer innen tre uker etter at konserten er gjennomført FKU-008/ : FJÆRE MENIGHET - SØKNAD OM UNDERSKUDDSGARANTI VEDTAK: Søknaden fra Fjære menighet om tilskudd til konserten Footprints. Jazzkveld i Fjære kirke innvilges med en underskuddsgaranti på inntil kr 2000, under forutsetning av at Fjære menighet gjør det samme. Arrangøren bes sende inn en kort rapport med regnskap, besøkstall med mer innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. FORSLAG TIL VEDTAK: Delegasjonssaken tatt til etterretning. Side 2

3 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Teknisk utvalg Oppvekst- og omsorgsutvalget /09 Kulturutvalget /09 Plan-og økonomiutvalget /09 Kommunestyret /09 Avgjøres av: Kommunestyret Sektor: Plan- og utviklingsavdelingen Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Jon Eiklund K1-2 GRIMSTAD KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2008 Sammendrag: Etter regnskapsforskriftene skal kommunen hvert år avlegge et årsoppgjør som består av årsregnskap og årsmelding og som skal vedtas av kommunestyret senest 1.juli det påfølgende år. Årsmeldingen for 2008 følger samme mal som i fjor. Del 1 består av en økonomianalyse og en generell vurdering av virksomheten. Del 2 består av rapporter fra enhetene Regnskapsresultatet i Grimstad på 39 mill kr gjenspeiler utviklingen i kommuneøkonomien i Resultatet for Grimstad og den manglende rapporteringen er likevel ikke akseptabel. I årsmeldingen beskrives årsakene til regnskapsresultatet og rådmannen reflekterer også over hvordan dette oppsto. Rådmannen vil foreta ytterligere analyser av 2008-resultatet og ta dette med når nye rutiner og systemer etableres i et forsterket økonomifokus i 2009 Dokumentliste: Årsmelding for 2008, med vedleggshefte Fakta: Etter regnskapsforskriftene skal kommunen hvert år avlegge et årsoppgjør som består av årsregnskap og årsmelding og som skal vedtas av kommunestyret senest 1.juli det påfølgende år. Rådmannen utarbeider årsmeldingen og fremmer denne for de organ kommunestyret bestemmer. Årsmeldingen skal oversendes til kontrollutvalget før utvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsmeldingen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal normalt avlegges innen 15.februar i året etter regnskapsåret (regnskapet ble avlagt 17.februar). Kommunestyret fikk en første orientering om resultatet i møte 2.mars, mens plan- og økonomiutvalget fikk en utfyllende orientering 19.mars. Årsmeldingen er avlagt 26. mars. Årsmeldingen for 2008 følger samme mal som i fjor. Del 1 består av en økonomianalyse for 2007, en generell vurdering av virksomheten samt korte kapitler om befolkningsutvikling, sykefravær/arbeidsmiljø og likestilling. Del 2 består av rapporter fra enhetene. Rapportene er utarbeidet av kommunalsjefene og enhetslederne selv, og er i liten grad bearbeidet av råd- Side 3

4 mannen. Økonomianalysen er supplert med en rapportering av kommunens finansforvaltning, som følger som vedlegg til årsmeldingen sammen med en utvidet rapport for likestilling samt andre instansers årsmelding. Kommunen hadde i 2008 et regnskapsmessig merforbruk på 39 mill kr, hvorav 12 mill kr gjelder selvfinansierende tjenester. Havn har et plussresultat på 0,6 mill kr, slik at det ordinære kommuneregnskapet har et merforbruk på 27,6 mill kr. I rapporten pr 2.tertial forutsatte rådmannen et nullresultat for kommunen. Hovedårsakene til avvik med 39 mill kr i forhold til endelig resultat er: Merforbruket i sektorene er 18 mill kr større enn varslet. Dette er fordelt på alle sektorer, men svikten i skjønnstilskudd til barnehager utgjør en hovedforklaring. Mindreøkning i frie inntekter med 9,3 mill kr Underskudd i VARF-området med 12 mill kr Det vises ellers til årsmeldingen for en nærmere redegjørelse. Vurdering: I innledningen og i årsmeldingens generelle del har rådmannen spesielt trukket fram; Kommunal økonomi og refleksjon rundt regnskapsresultatet for 2008 Langsiktig samfunnsutvikling (framtidsbilder for Grimstad 2035, byplanen og byutvikling for havneområdet, Campus Grimstad, ATP-samarbeid med Arendal m.v. Disponering av eiendommer Regnskapsresultatet i Grimstad gjenspeiler utviklingen i kommuneøkonomien i Kommunegruppen som Grimstad tilhører har et negativt netto driftsresultat på 2,7% (for Grimstad 4,5%). Resultatet for Grimstad og den manglende rapporteringen er likevel ikke akseptabel. I årsmeldingen beskrives årsakene til regnskapsresultatet og rådmannen reflekterer også over hvordan dette oppsto. Det er likevel behov for å analysere 2008-resultatet ytterligere. Rådmannen vil ta dette med seg når nye rutiner og systemer etableres i et forsterket økonomifokus i For nærmere vurderinger viser rådmannen ellers til årsmeldingen, som forhåpentligvis vil være til nytte både for politikere, administrasjon og kommunens innbyggere i det videre arbeidet med utviklingen av Grimstad. FORSLAG TIL VEDTAK: Forslag til årsmelding 2008 godkjennes. Side 4

5 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Kulturutvalget /09 Kommunestyret /09 Avgjøres av: Sektor: Kultur og oppvekst Arkivsaknr: Arkivkode: Kommunestyret Saksbeh.: Bjørn Kristian Pedersen K1- GRIMSTAD KULTURHUS - DRIFTSFORM OG LEIEKONTRAKT Sammendrag: I januar 2005 vedtok Grimstad kommunestyre å sette bort driften av Grimstad kulturhus til Kristiansand Kino Drift AS som overtok driften fra 15. mai Leieavtalen går ut 15. mai Kristiansand Kino Drift AS har signalisert at de ønsker å forlenge leieforholdet. Rådmannen anbefaler at kommunen tar initiativ til å forhandle en ny leieavtale for fem år. Dokumentliste: Særutskrift av K-sak 004/05 om tilbud på driftsovertakelse av kulturhuset Prosjektrapport av 2. september 2004 om reduksjon av utgifter ved kulturhuset gjennom bortsetting av driften til andre aktører Leieavtale med Kristiansand Kino Drift AS av 20. april 2005 Fakta: Grimstad kulturhus ble åpnet av daværende statsminister Kåre Willoch 6. desember Kommunen hadde selv ansvaret for driften av kulturhuset de første 20 årene. I desember 2003 vedtok kommunestyret å gjennomføre et omstillings-/innsparingsprosjekt for kulturhuset. Målet med prosjektet var å oppnå en vesentlig reduksjon (1.0 mill kroner) i kommunens netto driftsutgifter til kulturhuset f.o.m En prosjektgruppe la i august 2004 fram en rapport som grunnlag for å invitere private aktører til å gi tilbud på overtakelse av driften ved kulturhuset. Hovedkriteriene som ble lagt til grunn for tilbudsinvitasjonen var: Ny aktør inngår leie/driftsavtale med kommunen Kulturhuset skal fortsatt benyttes til andre kulturarrangementer enn kino på samme måte og på samme nivå som i dag En ny aktør/leietaker må drive kulturhusdelen i tillegg til kino Utleieprisene for lag og foreninger opprettholdes på dagens nivå Kortfilmfestivalen skal ha de samme betingelsene som i dag En ny aktør kan overta kioskdriften på kulturhuset En ny aktør overtar de kontraktsmessige forpliktelsene for medarbeiderne ved kulturhuset i.h.t. reglene om virksomhetsoverdragelsen i arbeidsmiljøloven - bortsett fra 1.7 årsverk som blir igjen i kommunen En ny aktør må tilby et bredt utvalg av film i.h.t. vedtatte konsesjonsbestemmelser I januar 2005 vedtok kommunestyret å oppta forhandlinger med Kristiansand Kino Drift AS om drift av Grimstad kulturhus, kfr. K-sak 04/05. Leieavtale ble undertegnet i april 2005 og Kristiansand Kino Drift AS overtok driften av kulturhuset fra 15. mai Side 5

6 Leieforholdet har en varighet på fem år, d.v.s fram til 15. mai I henhold til leieavtalen skal utleier i god tid før utgangen av kontraktsperioden evaluere erfaringene med ekstern driver av kulturhus og kino og informere leietaker om interessen for å inngå kontrakt for en ny periode. Kristiansand Kino Drift AS har uttrykt at de er interessert i å forlenge leieforholdet og ønsker å komme i dialog med kommunen om en forlengelse av kontrakten i ytterligere fem år. Vurdering: Økonomi Bakgrunnen for at private aktører ble invitert til å overta driften av kulturhuset var primært at man ønsket å redusere kommunens utgifter til kulturhusdriften. I saken til kommunestyret i januar 2005, K-sak04/05, gikk det fram at kommunen ville oppnå en besparelse i netto driftsutgifter på kr ,- pr. år ved å sette bort driften til Kristiansand Kino Drift AS. I kommunens handlingsprogram er det fra 2006 budsjettert med en årlig besparelse på 1.0 mill kroner. I nevnte kommunestyresak ble det også gjort en vurdering av mulige kostnadsreduksjoner ved fortsatt kommunal drift og vist at det kunne være mulig å oppnå er årlig besparelse på opp til kr ,-. Det er rådmannens vurdering at Grimstad kommune siden 2006 har hatt en reell årlig besparelse på ca. 1.0 mill kroner gjennom bortsetting av driften til Kristiansand Kino Drift AS og at kommunen må påregne økte kostnader dersom driften igjen tilbakeføres til kommunen. Kinotilbudet Kristiansand Kino Drift AS er primært kinospesialist. Selskapet har høy kompetanse på området og er en aktiv aktør innen nasjonal kinoutvikling. I K-sak 04/05 vurderte rådmannen det slik at Grimstads innbyggere ville få et like godt eller bedre kinotilbud dersom Kristiansand Kino Drift AS overtok driften. Det er rådmannens vurdering at kinotilbudet i Grimstad i dag er godt. Øvrig kulturhusdrift Grimstad kulturhus er et kombinert kino og kulturhus. Catilina brukes til teaterforestillinger og konserter m.v, i hovedsak med kommunens egne lag og foreninger som arrangør og formidler. Kulturhusets rolle har siden starten, både mens kommunen hadde ansvar for driften og mens Kristiansand Kino Drift har vært ansvarlig, vært knyttet til kinodrift samt utleie og tilrettelegging for forestillinger arrangert av andre aktører. I perioden 2001, 2002, 2003 og 2004 ble kulturhuset benyttet til annet enn kino henholdsvis 62, 68, 62 og 43 dager (utleiedager). I perioden 2005, 2006 og 2007 var antall utleiedager henholdsvis 38, 67 og 80 (NB! for 2004 og 2005 gjelder tallene for henholdsvis 6 måneder og 7 ½ måned). Tallene for de to periodene er ikke direkte sammenlignbare, men gir likevel en klar antydning om at antall utleiedager av kulturhuset til annet enn kinoforestillinger ikke har endret seg i vesentlig grad fra den ene perioden til den andre. I K-sak 04/05 pekte rådmannen på at Kristiansand Kino Drift AS hadde relativt liten erfaring med kulturhusdrift utenom kino, men vurderte det slik at den nye aktøren ville kunne bistå fremtidige arrangører av teaterforestillinger og konserter m.m på tilnærmet samme nivå som ved kommunal drift. Det er rådmannens vurdering at Kristiansand Kino Drift AS i hovedsak har bistått arrangører av teaterforestillinger og konserter m.m på tilnærmet samme nivå som da kommunen hadde ansvaret, men at bredden og kvaliteten på scenekunsttilbudet har gått noe tilbake. En åpenbar årsak til dette er Arendals nye kulturhus som har gitt et bedre tilbud til hele regionen. En annen årsak kan være at den store frivillige innsatsen som lokale foreninger har ytt for å fylle Side 6

7 kulturhuset med god kulturtilbud, kan variere over tid og/eller at kommunens støtte til disse aktørene har variert. Andre forhold To av hovedkriteriene som lå til grunn ved utlysing av tilbudsinvitasjonen i 2004 var at utleieprisene for lokale lag og foreninger skulle opprettholdes på 2004-nivå og at Kortfilmfestivalen skulle ha de samme betingelsene som tidligere. Begge disse kriteriene er oppfylt. Rådmannens anbefaling Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale at kommunen tar initiativ til å forhandle en ny leieavtale for Grimstad kulturhus med Kristiansand Kino Drift AS. I den nye avtalen bør kommunen legge vekt på å sikre kvalitet, bredde og et økt antall scenekunsttilbud på kulturhuset de neste årene. Muligheten for at en lokal aktør kan bistå for å sikre et spennende og konkurransedyktig program innen scenekunst bør vurderes nærmere og drøftes med dagens leietaker. Rådmannen ønsker også at Barnefilmfestivalen, som Kristiansand Kino Drift AS arrangerer hvert år, skal få en avlegger i Grimstad og at forholdet til brukerne (lag og foreninger) og naboer skal konkretiseres tydeligere i en revidert leieavtale. Digitalisering av norske kinoer er i gang og vil trolig være gjennomført i løpet av et års tid. Den største salen på kulturhuset, Catilina, har i dag digitalt visningsutstyr. Rådmannen forutsetter at digitalisering av alle tre kinosalene på kulturhuset drøftes i sammenheng med revisjon av leieavtalen. FORSLAG TIL VEDTAK: 1) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å reforhandle leieavtalen med Kristiansand Kino Drift AS for driften av Grimstad kulturhus. 2) En ny leieavtale skal vektlegge de forhold som fremkommer i saksfremstillingen. 3) En ny leieavtale skal gjelde for fem år. 4) Plan- og økonomiutvalget får fullmakt til å godkjenne avtalen. Side 7

8 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Kulturutvalget /09 Plan-og økonomiutvalget /09 Kommunestyret /09 Avgjøres av: Sektor: Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Karin Glomsaker K2-C21 AMAZON GRIMSTAD FK - NY SAMARBEIDSAVTALE FOR 2009 Sammendrag: Grimstad kommune og Amazon Grimstad FK har hatt en samarbeidsavtale som de to siste årene har forpliktet kommunen til å bidra med kr Avtalen utløp , og Amazon har tatt initiativ til å fornye den. I kulturtjenestens budsjett for 2009 er kun den såkalte idrettsmillionen som går til aktivitet og anlegg i idrettslagene videreført, samt det opprinnelige tilskuddet på til toppidrett. Rådmannen foreslår at en inngår ny avtale med klubben, og at beløpet kommunen går inn med er kr Dokumentliste: Brev fra Amazon Grimstad FK med forslag til ny samarbeidsavtale, datert Tidligere samarbeidsavtale fra 2007/2008 Fakta: Det ble inngått en samarbeidsavtale mellom Grimstad kommune og Amazon Grimstad FK for fotballsesongen 2007 og Amazon har vært i dialog med kommunen for å få forlenget avtalen. Hensikten er å fremme og utvikle fotball som toppidrett og breddeidrett for jenter og damer. Forslaget til ny avtale inneholder rettigheter og plikter for begge parter; Grimstad kommune betaler kr til klubben, og for dette følger disse rettighetene: Benytte betegnelsen hovedsponsor og samarbeidspartner om Amazon FK Kan benytte klubbens navn og emblem i markedsføring Spillere kan stille opp på skolene etter forespørsel Kan reklamere på drakter, kampprogram, annonser, på stadion, hjemmeside, med mer Mottar 25 billetter og 8 sesongkort/vip til hjemmekamper i serie og cup Som motytelse skal Amazon arbeide for å oppfylle sine forpliktelser i avtalen, være gode ambassadører for Grimstad kommune. Det er små endringer i den nye avtaleteksten: betegnelsen var tidligere gullsponsor, men er nå endret til hovedsponsor. Det er tatt inn et tillegg der en viser til avtale med ordfører om at årets bidrag kan gå inn som et fellesbidrag til markedsføring av campus, og at en kommer tilbake til dette. I den tidligere avtalen var det spesifisert hvor på drakten kommunens logo skul-

9 le plasseres, rett til logo på intervjuvegg og på utgående brev/konvolutter og e-post fra klubben, men dette er tatt ut nå. Under andre aktiviteter hadde Grimstad kommune anledning til å delta med to pers. på sponsorlunsj, en deltaker - og mulighet for å kjøpe flere plasser - på sponsortur. Tidligere var det klubben som bekostet utgifter til profileringsmateriell. Datoene i pkt 4.1 Reforhandling i avtaleperioden blir litt underlig når avtalen gjelder for ett år. Avtalebeløpet i 2007/2008 var på kr Det har tidligere vært en avtale om tilskudd til klubben på kr , men dette ble økt til kr i budsjettbehandlingen for som følge av Plan for idrett og friluftsliv (Idrettspolitisk plan). Da den toårige avtalen med Amazon utløp ble budsjettrammen som før avtalen; med til dette formålet. Det har vært avholdt et møte mellom ordfører, administrasjonen og Amazon Grimstad FK der man diskuterte avtalen, men der man fra kommunens side ikke kan se at man har gitt positivt tilsagn om beløpet i avtalen. Vurdering: Den aktuelle problemstillingen i denne saken er om en skal videreføre avtalen med Amazon slik den har vært, og dermed øke beløpet som er avsatt i budsjettet med kr Man har hatt en avtale med Amazon i flere år som en del av profilering og satsing på toppidrett i Grimstad. Kommunen har en rekke andre utøvere som også hevder seg nasjonalt og til en viss grad også internasjonalt, uten at disse får støtte eller sponsing fra kommunen. Grimstad idrettsråd som får ca kr i driftstilskudd fra kommunen - har stipend som tildeles utøvere i Grimstad etter konkurranse-/nivåkriterier. Profileringseffekten er størst utad for en lagidrett som media jevnlig har omtaler av. Tilskuddet kommer mange idrettsutøvere til gode, hvis man tenker seg at det drypper på alle de aktive i Amazon Grimstad FK. Fotball er en stor idrett blant barn og unge i Grimstad, og toppseriespillerne er dermed et forbilde i nærmiljøet for de mange unge spillerne. Dersom beløpet igjen skal økes med kr til kr må enten disse midlene tilføres kulturtjenestens budsjett som en ekstrabevilgning, eller en må benytte midlene som ellers er til fordeling til ulike kulturarrangement og aktiviteter etter søknad. Til sammen ca kr i 2009-budsjettet. Rådmannen foreslår at en benytter kr ekstra fra kulturtjenestens budsjett, og dermed øker beløpet i samarbeidsavtalen til kr Daglig leder i Amazon Grimstad FK gir uttrykk for at det er dramatisk for dem hvis beløpet reduseres fra kr til kr De balanserer på kniven økonomisk, og har som følge av finanskrisen også problemer med å få inn sponsormidler fra næringslivet. FORSLAG TIL VEDTAK: Kommunestyret inngår ny samarbeidsavtale med Amazon Grimstad FK der Grimstad kommune forplikter seg til å gå inn med kr til fotballsatsingen i klubben. Beløpet dekkes over kulturtjenestens budsjett.

10

11

MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget

MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget Møtedato: 11.11.09 Møtested: formannskapssalen Møtetid: 15:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

1. INNLEDNING side 3. 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3. 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5. 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side 12

1. INNLEDNING side 3. 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3. 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5. 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side 12 Årsmelding 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 GENERELL DEL: 1. INNLEDNING side 3 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Plan-og økonomiutvalget Møtedato: 11.02.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 15:00 (etter Kommuneplanutvalgets møte som begynner kl. 12:00) Representantene innkalles

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste 201000036-27 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer