02/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 19. oktober 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "02/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 19. oktober 2010"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Guri Hjeltnes, Bjarne Kvam, Marianne Skjulhaug Jørn-Henning Theis, Lars Dahle og Elin Alvestrand. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Kari Eia 01/10 Innkalling og dagsorden Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 02/10 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU s MØTE DEN 19. OKTOBER /10 REFERATSAKER 04/10 NPHs ÅRSKONFERANSE KRISTIANSAND 3. MARS 2010 HANDLINGSROM FOR DANNELSE 05/10 NPHs ÅRSMELDING OG REGNSKAP /10 NPHs POLITISKE PLATTFORM /10 NPHs BUDSJETT OG MEDLEMSKONTINGENT /10 NPHs ÅRSMØTE KRISTIANSAND 2. MARS /10 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2010 OG STATSBUDSJETTET /10 NPHs 10-ÅRSJUBILEUM /10 NOMINASJON AV VARAMEDLEM TIL NOKUTs STYRE. 02/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 19. oktober 2010 Utkast til referat forelå utsendt. Referatet godkjennes. 1

2 03/10 Referatsaker Følgende referatsaker ble tatt til orientering: 03.1 Avslag på søknad om statstilskudd til Akupunkturhøgskolen, KDs brev datert den 2. november Sekretæren refererte Arbeidet i Handlingsromsgruppa. Guri Hjeltnes refererte Etablering av den private høyskolen Luftfartshøyskolen Sør, Evjemoen. Sekretæren refererte KDs tilskuddsbrev til private høyskoler (statstilskudd 2010) datert den 18. desember Jfr. vedlegg NPH/AU sak Sekretæren refererte. Høringssaker 03.5 Høring i Stortingskomiteen om statsbudsjettet 2010 den Jfr.vedlegg NPH/AU sak Leder refererte Høring utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Jfr. vedlegg NPH/AU sak Leder refererte Høring forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010 fristen er utløpt. Sekretæren refererte Høring læringsutbyttebeskrivelser for høgskolekandidat fristen er utløpt. Lars Dahle refererte Høring endring av rammeplan for førskolelærerutdanning (fritak fra prøve i norsk/ nynorsk) KDs høringsbrev datert den 27. oktober 2009 frist 8. januar Elin Alvestrand refererte Høring forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret frist 15. januar Sekretæren refererte Høring - forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning frist 20. januar Bjarne Kvam refererte Høring forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning ved Samisk høgskole - frist 8. februar Bjarne Kvam refererte. Rapporter fra møter og konferanse Rapport fra Forskerforbundets forskningspolitiske seminar den 3. november Rapport fra KDs styreseminar for styremedlemmer i statlige høyere utdanningsinstituisjoner den 6. november Rapport fra Bolognaprosessens korrespondentmøte om kvalifikasjonsrammeverk, Strasbourg den november Rapport fra UHRs representantskapsmøte den november Rapport fra EUAs europeiske kvalitetsforum, København den november Rapport fra Senter for profesjonsstudiers 10-årsjubileumsseminar, HiO den 3. desember Oppnevninger Møte vedrørende Influensa A - praktiske og juridiske avklaringer knyttet til frivillig rekruttering og en eventuell beordring, møte i KD den 13. november 2009 Tore Forset, DHS Informasjonsmøte om KDs handlingsplan for å styrke forholdet mellom forskning, utdanning og profesjonsutøvelse den 24. november 2009 Kari Gran Bøe, LDH Referansegruppe for undersøkelse om studentenes levekår student, BI og Gunnar Rein Olsen, LDH 2

3 03.22 Informasjonsmøte om AHELO (OECDs mulighetsstudie for å måle læringsutbytte i høyere utdanning) i KD den 1. desember 2009 representant, BI Styremedlem (varamedlem) Samordna opptak, KDs brev datert den 17. desember 2009 Gunnar Rein Olsen, LDH. 04/10 Årskonferanse med NPHs årsmøte 2010 Det vises til NPH/AUs sak 23/09, 32/09, 37/09 og til NPHs tiltaksplan 2009 (NPH/AU sak 13/09). NPHs leder, nestleder og sekretær er gitt ansvar for planlegging og gjennomføring av årsmøte og konferanse (NPH/AU sak 32/09, pkt.1). Til saken forelå tilbakemelding om deres arbeid med konferansen. 1. Årskonferansens tittel fastsettes til Dannelsesutfordringer i private høyskoler. 2. Programmet for årskonferansen fastsettes i henhold til NPH/AUs drøfting 3. Innbydelse til årskonferansen sendes samtidig med innkallingen til årsmøte senest primo februar /10 NPHs årsmelding og regnskap 2009 Til saken forelå sekretærens utkast til årsmelding og regnskapsførers rapport for NPHs årsmelding 2009 bearbeides i henhold til NPH/AUs drøfting og fremlegges til godkjenning for NPHs årsmøte sammen med utkastet til NPHs regnskap /10 NPHs politiske plattform Til saken forelå et bearbeidet utkast til politisk plattform for NPH Det vises for øvrig til NPH/AU sak 13/09 og 34/09. NPH/ AU legger NPHs politiske plattform frem for årsmøtet. Årsmøtet bes godkjenne at det utarbeides en tiltaksplan med styringsindikatorer i overensstemmelse med den vedtatte politiske plattform og årsmøtets budsjettvedtak.. 3

4 07/10 NPHs budsjett og medlemskontingent 2010 Til saken forelå sekretærens utkast til budsjett og medlemskontingent for NPH Årsmøtet bes om å godkjenne følgende budsjett for NPH 2009: Beholdning og inntekter Budsjett 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2009 Innbetalt kontingent , , ,00 Innbetalt deltakeravgift ,00 Sum , , ,00 Utgifter Lønnskostnader , , ,00 Reisekostnader, møte o.a , , ,00 Møter, konferanser , , ,00 Telefoner, aviser o.a , , ,00 Overhead til MF , , ,00 Diverse ,00 Kontingent OECD (IMHE) ,00 Sum , , ,00 Resultat , ,00 Beholdning per Beholdning per Kommentarer til budsjettet 1. Lønnskostnader omfatter lønn til sekretær (50% stilling) og til NPHs leder (kr ) 2. Reisekostnadene omfatter arbeidsutvalgets reiseutgifter til møter, samt reiseutgifter tilknyttet NPHs representasjonsoppgaver. 3. Overhead til MF omfatter dekning av sekretariatets husleie, kontorrekvisita etc (kr ) 2. NPH/AU bes etablere forslag til retningslinjer for økt egenbetaling ved NPHs ulike arrangementer. 3. NPHs årsmøte beholder NPHs kontingentsystem (1 promille av statstilskuddet, men med et minstebeløp på kr og et maksbeløp på kr ). For å etablere budsjett i balanse etableres et tilpasset kontingentnivå: I 2010 tilsier dette følgende kontingenter: Handelshøyskolen BI Diakonhjemmet Høyskole Dronning Maud Minne Høyskole NLA MF

5 Lovisenberg diakonale høyskole Høgskolen Diakonova Campus Kristiania Betanien diakonale høyskole Haraldsplass diakonale høgskole NITH Misjonshøgskolen Barratt Due Musikkinstitutt Mediehøgskolen Gimlekollen Bergen Arkitekt Skole Ansgar teologiske høskole 8000 Høgskolen i Staffeldtsgate 8000 Rudolf Steinerhøgskolen 8000 Den norske Balletthøgskole 8000 Fjellhaug misjonshøgskole 8000 Den norske Eurytmihøyskole 8000 Høgskolen for ledelse og teologi 8000 Akupunkturhøgskolen 8000 Sum /10 NPHs årsmøte Kristiansand 2. mars Til saken forelå sekretærens forslag til innkalling og dagsorden. 1. NPH/AU foreslår følende dagsorden for NPHs årsmøte 2. mars 2010: Sak 01/10 Godkjening av innkalling og dagsorden Sak 02/10 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 2009 Sak 03/10 Søknad om medlemskap Sak 04/10 Aktuell orientering Sak 05/10 Årsmelding 2009 Sak 06/10 Regnskap 2009 Sak 07/10 NPHs politiske plattform Sak 08/10 Budsjett og medlemskontingent 2010 Sak 10/10 Eventuelt I etterkant av årsmøtet bes avd.dir. Tove Blytt Holmen orientere om NOKUTs nye strategiske plan. Universitetet i Agders invitasjon til å besøke universitetet om ettermiddagen besvares positivt. Årsmøtemiddag med inviterte gjester avholdes om kvelden. 5

6 09/10 Revidert nasjonalbudsjett 2010 og statsbudsjettet 2011 Til saken forelå sekretærens notat med forslag til strategi og konkrete NPH-krav knyttet til arbeidet med revidert nasjonalbudsjett 2010 og statsbudsjettet 2011 Med de begrunnelser som fremkommer av NPHs notat til Stortingskomiteen datert den , og på grunnlag av NPH/AUs drøfting, bes sekretæren oversende innspill til det statlige budsjettarbeidet NPHs innspill skal bl.a. understreke behovet for: - økt basisbevilgning til private høyskoler (rimelig nivå, flere fullfinansierte studieplasser i private høyskoler) - økte strategiske bevilgninger til private høyskoler (stipendiater). - avslutningsvis foreslås det et årlig, statlig tilskudd til NPHs virksomhet fra og med 2010 på kroner. 10/10 NPHs 10-årsjubileum 2010 Under et konstituerende møte på Den polytekniske høyskole (idag NITH) den 18. september 2000 ble NPH formelt etablert. Et såkalt 282-nettverk hadde vært i virksomhet med halvårlige møter etter et første møte på Diakonhjemmet Høgskole den 10. april 1997, men formelle vedtekter for NPH ble altså først vedtatt noen år senere. Begrunnelsen for et privathøyskolenettverk var behovet for å: a. oppnevne en felles representant og vararepresentant til Norgesnettrådets styre b. etablere en felles høringsuttalelse om (og holdning til) Mjøsutvalgets utredning (NOU 2000:14) c. betale felles medlemskapskontingent til det nylig etablerte Norgesuniversitet Det forelå til saken et notat fra sekretæren som begrunnet en avgrensett feiring av 10 års arbeid for norske private høyskoler. 1. Markering av NPHs 10-årsjubileum legges i tilknytning til NPHs nettverkskonferanse den 18. oktober Det etableres et jubileumshefte som samler dokumentasjon fra viktige milepæler gjennom siste 10 år, med refleksjoner fra tidligere ledere i NPH, motparter, privathøyskoleeiere og lignende. 3. Jubileumsplanene bearbeides videre med tanke på vedtak på neste møte. 11/10 Nominasjon av varamedlem til NOKUTs styre NPH er av Departementet bedt om å nominere varamedlem til NOKUTs styre. Sekretæren har bedt NPHs medlemsinstitusjoner fremme forslag innen mandag den 18. januar

7 Førsteamanuensis Oddvar Førland, Haraldsplass diakonale høgskole, nomineres som varamedlem til NOKUTs styre. Oslo, den 5. februar 2010 Arne J.Eriksen sekretær 7

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Norges informasjonsteknologiske høyskole, NITH Oslo den 3. mars 2009 Tilstede: Forfall: Bjørn Hanssen, NITH Jan Duvaland, NITH Marit Myhre,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09 Sted: Tilstede: Forfall: MF, Oslo Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Lars Dahle, Bjarne Kvam, Iselin Kvalvik Steigen og Jørn-Henning Theis. Dessuten møtte Arne

Detaljer

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN NPH/ åm sak 01/13 Diakonova 04.03.13 KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Saksorientering NPH/AU anbefaler at årsmøtet godkjenner innkallingen og fremmer følgende forslag til dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) NLA lærerhøgskolen den 9. mars 2005 Tilstede: Forfall: Harald Nygård, Ansgar Teologiske Høgskole Trond Hansen, Barratt Dues Musikkinstitutt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 Sted: Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo den 9. mars 2015 Tilstede: Cecilie Andersson, Bergen Arkitekthøgskole Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden NPH/AUåm sak 01/14 Høgskolen Betanien 03.03.14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksorientering NPH/AU har i henhold til NPHs vedtekter innkalt til årsmøte på Høgskolen Betanien mandag den 3. mars

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Diakonhjemmet Høgskole - Rogaland den 7. mars 2007 Tilstede: Forfall: Bjørn Øyvind Fjeld, Ansgar teologiske høgskole Trond Hanssen, Barratt

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen, Ingunn Tepstad og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Trine Oftedal, Bjørg Sveinall Øgaard og Aleksander Nikolic. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser, og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur En analyse av private høyskolers rammevilkår Gjennomført av en arbeidsgruppe nedsatt av NPHs arbeidsutvalg Nettverk for private høyskoler (NPH)

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen.

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen. REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 19. SEPTEMBER 2002, KL. 18.00 19.00 OG FREDAG 20. SEPTEMBER 2002, KL. 09.00 15.00, HOTELL ERNST, KRISTIANSAND Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 30.01.14 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) I henhold til NPHs vedtekter innkalles/ inviteres to representanter

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.11.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-41/12 Saksbehandler/-sted: LED v/kk Tidligere sak(er): Vedlegg: Kopi av relevante

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Innkalling til årsmøte og invitasjon til årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling til årsmøte og invitasjon til årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 09.02.15 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling til årsmøte og invitasjon til årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) I henhold til NPHs vedtekter innkalles to representanter fra

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer