Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 1/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 1/2013"

Transkript

1 1 Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 1/2013 Dato/tid: Sted: Speiderhytta, Kristiansand Til stede: Peter Nygjerde (leder), Sigve Ulstein (1. vara), Yngve Andersson (Korpssjef for speiderne), Amund Gillebo (ansatt, Programansvarlig - barn og ungdom). Forfall: Hanne Bjornes, Daniel Fenstad, Kamilla Malin Gulbrandsen, Hilde Karine Kvalheim, Dagfinn Kvalsund (2. vara) Yngve holdt åpningen til rådsmøtet. Sak 1/2013 Referat fra møte 3/2013 Referat fra BKU rådsmøte 3/2012 var tidligere utsendt, og innen fristen kom det ingen bemerkninger. Referatet var vedlagt innkallingen til Landsstyret Rådet gjennomgikk kort referatet (vedlegg 1). Tatt til orientering. Sak 2/2013 Informasjon Yngve informerte fra Blå Kors speiderne (BKS): - Korpsstyret hadde møte forrige uke. Ingen store saker. - Yngve har på besøk hos Kolltveit BKS og delte ut Speiderforbundets æreskniver til Tom Georg og Jan - BKS er med på planlegging av en felles korpsleir i Det er en glidning på gang i speiderbevegelsen og det kristne grunnlaget er under angrep, både speiderloven og løftet er under revisjon. Også KFUK/KFUM er med på revisjonsprosessen. - BKS har sitt korpsting, ca 22. september i Kristiansand. 1

2 2 - BSK sin korpsleir holdes i juni/juli 2014 og blir en padlecamp. Datoen må samkjøres med BKU sin Camp GF i 2014! - Kristiansand og Vennesla BKS samarbeider om en sykkeltur i Danmark, 30 stk påmeldte! - Det er Landsleir for alle speidere i NSF i Stavanger i sommer. Alle BKS-gruppene skal dit. - Kristiansand BKS: ca 40 medlemmer nå, kan bli nærmere 50. Hovedinntaket er på høsten. Oppskrift på verving: tidlig ut og på rett sted. Kan øke kapasiteten. - Vennesla BSK: Lars Juvastøl har gått ut som aktiv leder, fører kun regnskap. Bra gjennomsnittalder på lederen. Noen nye ledere har kommet inn. - Evje BKS: har litt få ledere, vanskelig med rekruttering i og med at de eldre ungdommene har flyttet vekk. Amund informerte om arbeidet på Landskontoret, i Landsstyret og andre saker knyttet til BKU: - Går ut i 80 % pappapermisjon fra april- juni - Amund gjennomgikk BKU-delen av hovedkontorets handlingsplan (vedlegg 2). - Ingen fra BKU møtte på sist møte i Landsstyret - Organisasjonsgjennomgangen & strategiprosessen. Nyhetsskrivet videresendes til hele rådet - Ny fagsjef på kontoret og leder for Amund er Sten Magne Berglund. Han vil gjerne treffe oss på neste møte - Blå Kors og media: vi er mer og mer på banen! Sist i forhold til temaet deppa ungdom som drikker mer i flere medier - Info om Frivillighetskonferanse. Håper flere fra BKU kan møte! - Info om Blå Kors feriene - Organisasjonsmedlemmer Arbeidet med prosjektet Bevisste ledere - Info om øvrige prosjekter, avslutning av Drogfri Zon, arbeidet med Nestehjelperne og OPPREIST Orienteringer fra øvrige lokallag: - IUF: God aktivitet, snart er det loppemarked og en overnattingstur - Nerlandsøy har starta en paintball-avdeling de er på Facebook. Tatt til orientering. 2

3 3 Sak 03/2013 Økonomi Regnskapet til BKU for 2012 pr (vedlegg 3) og regnskap for 2012 pr (vedlegg 4) var vedlagt innkallingen. De foreløpige regnskapene for 2012 og 2013 tas til orientering. Sak 04/2013 Dagens situasjon for BKU - og veien videre Saksorientering: Vi var et godt stykke fra å nå målet på 700 tellende medlemmer i Med andre ord vil BKU ikke motta støtte fra Fordelingsutvalget i perioden Isolert sett er dette en stor utfordring i seg selv, men den stikker betydelig dypere. Barne- og ungdomsrådet bør reflektere over og ha en grundig diskusjon om hva dagens situasjon betyr for oss som barne- og ungdomsavdeling i Blå Kors Norge og hvilke konsekvenser det kan eller bør få. Hvordan skal vi tenke om medlemsgrunnlaget vårt og om det å være medlem i BKU? At vi er en del av BKN? I dag er BKU relativt svakt organisatorisk både i seg selv og som avdeling i Blå Kors Norge. Det er ingen eller lite vekst i det lokale BKU-arbeidet i form av nye lokallag, og det skjer relativt lite samhandling og utvikling i takt med resten av organisasjonen. Er vi fornøyde med at BKU fortsetter på denne måten i årene framover eller må vi tenke nytt? Klarer vi å rekruttere, engasjere, trene og beholde lederne våre? Har vi et bærekraftig arbeid pr dags dato? Holder vi på med de riktige tingene i våre lokallag? Er vi i takt med Blå Kors sine verdier og strategier i våre lokale lag eller kan eller bør vi (også) arbeide på andre måter? Hva skiller oss eventuelt fra andre kristne barne- og ungdomsorganisasjoners arbeid? Skal vi og i så fall hvordan skal vi styrke og bygge opp en sterkere barne- og ungdomsorganisasjonen for framtiden? Punkter fra samtalen: - Ålesund bosenter er et godt eksempel på tilknytning mellom BKU og øvrig tiltak i BKN. - Vi trenger nye og motiverte medlemmer inn i rådet! Amund må besøke gruppene og finne gode kandidater til neste barne- og ungdomsråd - Vi kan tenke mer på å få inn prosjektmidler når vi mister BUFDIR-midler 3

4 4 - Gruppene i BKU er veldig forskjellige grupper innad i BKU. Hvor mye energi skal vi legge inn i å føye de sammen? Skal vi slå oss til ro i en periode med å samle gruppene/bygge samhold mellom gruppene? Det er viktigere å bygge sammen ikkespeiderarbeidet enn BKU-BKS-arbeidet - Vi må utvikle ideer om aktiviteter som fenger både medlemmer og ledere. Blå Kors i seg selv fenger nødvendigvis ikke. - Vi trenger bare 3 lokallag til så har vi 700 medlemmer! - Utkast til mål for 2017: 17 lokallag og 1000 medlemmer - Vi kan søke Fordelingutvalget igjen i 2018 for 2017-medlemmene - BKU trenger å utvikle et nytt prosjekt som kan skape flere lokallag og medlemmer (se neste sak) Rådet jobber med saken videre og tar den opp på neste møte Sak 05/2013 Nytt BKU- konsept/prosjekt Saksorientering:: Denne saken må også ses i sammenheng med forrige sak, 04/2013 og vedtak i sak 15/2012: Programsjefen orienterte om støtteordningen og fristen for prosjektsøknader til Helsedirektoratet som i år er 1.november. Rådet snakket om mulige nye prosjekter for BKU. Noen konkrete forslag var medlemsvekst i BKU og utvikling av et nytt speider-rusmerke. Saken tas opp på et senere møte. Det er en del år siden nå at musikalen Ikke la deg lure og ikke minst ADVENTURA var på høyden som de siste store BKU-prosjektene. Siden har vi jobbet med jentegrupper i OPPREIST, og dette prosjektarbeidet pågår fortsatt. Likevel har sistenevnte prosjekt kun glimtvis ført til organisatorisk utvikling for BKU. I handlingsplanen er 1. desember satt som frist for at BKU har utarbeidet et nytt konsept, enten på organisasjonsnivå eller et konkret prosjekt a la ADVENTURA. Rådet oppfordres til å diskutere saken og legge en plan for prosessen videre. Momenter fra samtalen: 4 - Adventura: Ingbjørn starta opp og var primus motor. Konseptet var adrenalin-kick, spenning uten rus

5 5 - Kriterier for nytt prosjekt: fordel at det ikke koster mye penger, kan brukes hele året, kobling til rusfeltet, ungdommen ser at dette er bra, holde på hobbyplanet, oppnåelig for alle - Mulig å utforme et prosjekt både med et politisk/aktivist og et mer Adventura /aktivitetsaktig? o Eksempel på politisk sak: alkohol på sportsarenaer - Ingbjørn Husøy og sin friluftslivsgruppe. Er et 4H-aktig konsept en mulighet? - Hittil har BKU vært lite politiske. Formålet vårt har vært å utsette debutalderen og midlene tilby aktivitet i faresonen. - Vi har holdninger, men hvordan sier/formidler vi de..? Vi trenger noen til å forme og formidle budskap til lokallag. Men har vi nok bevissthet, kunnskap og engasjement nok i gruppene, blant våre ledere og medlemmer til at vi kan jobbe utad politisk? Vi vet for eksempel ikke i dag hvordan vi kan snakke om rus til for eksempel barn i våre speidergrupper. - Vi må reise rundt til lokallag og snakke om denne saken - Et konsept som innebærer å utvikle en rusforebyggende pakke i helga? Tips og triks for å drive klubb, økonomi, eksempel på klubbkveld osv. Vi nedsetter en arbeidsgruppe til å lage en slik lokallagsperm/pakke, BKU trenger det for eventuelle nye lokallag, som i Ålesund. - Mål: søke om nytt BKU-prosjekt til Extra og Helsedirektoratet Rådet arbeider videre med saken om utvikling av nytt BKU-prosjekt. Det nedsettes en arbeidsgruppe med Sigve, Amund og Dagfinn som jobber med å lage en lokallagsperm" for BKU. Sak 06/2013 Engasjement blant BKU-medlemmer Saksorientering: Innledning fra sak 17/2012: Våre medlemmer i BKU har en rekke muligheter til å engasjere seg på ulike temaområder og i ulike fora blant våre samarbeidsorganisasjoner. For eksempel er det innimellom egne konferanser for ungdom i forhold til ruspolitikk eller rusforebyggende arbeid. Vi har og mulighet til å dra på økumeniske samlinger gjennom Norges Kristne Råd. Utfordringen til BKU er å identifisere eventuelle medlemmer som er interessert i dette og/eller at vi jobber slik at det i framtiden vil være flere som har lyst til å engasjere seg utover sitt eget lokallag/engasjement lokalt. Fra referatet fra sak 17/2012: Rådet rakk ikke å diskutere denne saken. Saken tas opp på neste møte. 5

6 6 Foruten punktene nevnt over er det ønskelig at representanter fra BKU deltar på andre samlinger som Skjærgårds, Ungdommens Kirkemøte, Trosopplæringskonferansen og Unges Rådsmøte, men det er ikke mulig eller tjenelig at BKUs ansatt deltar på alle disse. Momenter fra samtalen: - Vi må finne nye ildsjeler, det er for lite kapasitet i BKU pr i dag - Amund fortsetter med å sende mail/ringe til lokallag om noen er interessert i slik deltagelse. - Kan vi utfordre våre direktemedlemmer via skriv/ nyhetsmail m.m.? - Mål for neste periode at BUR blir mer aktiv i disse samlingene Amund tar med seg innspillene og jobber med saken videre Sak 07/2013 Samarbeid mellom BKU Lesotho og BKU Norge Amund orienterte om turen til Lesotho, viste bilder og fortalte om arbeidet og samarbeidsmulighetene. Det er et ønske om at lokallag deltar i større grad i et eventuelt prosjekt enn vi har gjort tidligere, både i forhold til økonomi og kontakt/informasjon om prosjektet. Amund tar opp saken på neste møte i korpsstyret. Barne- og ungdomsrådet gjenopptar samarbeidet med Blå Kors Ungdom Lesotho og starter umiddelbart arbeidet med å utarbeide et nytt prosjekt sammen. Prosjektet søkes finansiert både gjennom offentlige støtteordninger og internt i BKUs lokallag. Sak 08/2013 Blå Kors og arbeid mot vold og seksuelle overgrep Saksorientering: Tidligere sak 26/2010: Politiattest. Amund lager en sak angående politiattest til BKU-lokallagslederne til neste møte. BKU har ingen egne retningslinjer eller rutiner når det gjelder å forebygge eller behandle mulige volds- og overgrepssaker internt. Blå Kors har heller ingen sentrale retningslinjer utover det generelle i våre etiske retningslinjer (vedlegg 5) og krever 6

7 7 ikke politiattest for ansatte eller frivillige som jobber med barn og ungdom (i hvert fall ikke i alle deler av organisasjonen). I mange organisasjoner som jobber med barn og ungdom er slike retningslinjer for lengst innført. For eksempel Den norske Kirke har laget forslag til retningslinjer for bruk av politiattest (vedlegg 6) og en veileder for arbeidsgivere ved mistanke mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er en nyttig ressurs på området for både den norske Kirke og for tilknyttede organisasjoner. Speidernes fellesorganisasjon har vedtatt innføring av krav om politiattest for frivillige og ansatte fra 1. januar I vedtaket heter det at: "KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund innfører krav om politiattest for alle ansatte og frivillige som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming med virkning fra 1. januar 2010." Lederne i Blå Kors speidere har politiattest. Prosedyren til Speiderforbundet ligger på Spørsmålet er ikke om, men heller når hele Blå Kors kan innføre noe lignende når det gjelder politiattest og utarbeide egne retningslinjer og rutiner når det gjelder forebygging og behandling av mulige overgrepssaker. Barne- og ungdomsrådet oppfordrer Landsstyret v/generalsekretæren til umiddelbart å starte arbeidet med å lage interne beredskapsplaner, retningslinjer og rutiner for forebygge og behandle overgrepssaker, og innføre krav om politiattest for ansatte og frivillige i Blå Kors som er i kontakt med mindreårige. Sak 09/2013 Møteplan 2013 Forslag til møtedatoer: Avtales nærmere via mail og telefon Referent: Amund Gillebo 7

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.02.14/163.54 SENTRALSTYREMØTE 07.-09.02.14 Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer