Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00"

Transkript

1 Å R S M Ø T E 2015 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl

2 Side 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 2015 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3 Konstituering Valg av møteledere og referenter Valg av protokollunderskrivere og tellekorps Godkjenning av møtereglement og valgordning Sak 4 Årsmeldinger Utdanningsforbundet Kristiansand 2014 Sak 5 Regnskap Utdanningsforbundet Kristiansand 2014 Sak 6 Retningslinjer Sak 7 Valg Hovedtillitsvalgte 2 Vara hovedtillitsvalgte 3 Styremedlemmer 3 Varamedlemmer Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomité Sak 9 Sak fra styret: Toårsperioder for avvikling av Årsmøtet Sak 10 Innkomne saker Sak 11 Budsjett 2015 Sak 12 Resolusjoner Sak 13 Valgmøte Delegater til Fylkesårsmøtet Kandidater til Fylkesstyret Kandidater til Landsmøtedelegasjonen

3 Side 3 Sak 3 KONSTITUERING Styrets innstilling til vedtak a) Innkallingen godkjennes b) Sakslista godkjennes c) Møtereglement og valgordning godkjennes d) Møteledere: Maj-Britt Holljen Vigdis Træland e) Referenter: Hedvig Ihlen Tore Mydland f) Protokollunderskrivere: Geir Fauske Eli Jørgensen g) Tellekorps: X minst 6 h) Redaksjonsnemnd: x X X) Utnevnes i møtet.

4 Side 4 MØTEREGLEMENT 1. Leder åpner og leder årsmøtet fram til dirigenter er valgt. 2. Årsmøtet velger to dirigenter, to referenter, to protokollunderskrivere, tellekorps og redaksjonsnemnd. 3. Medlemmer som ønsker ordet, gir tegn til møteleder. Styremedlemmer kan få ordet utenom talerlisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. 4. Årsmøtet kan etter forslag fra deltakerne fastsette begrenset taletid. Dirigentene kan gi anledning til replikkordskifte. 5. Forslag må leveres skriftlig og være undertegnet av forslagsstilleren. 6. Nye forslag i en sak, herunder trekking av forslag, kan ikke fremmes etter at strek er satt. 7. Medlemmer som ber om ordet til dagsordenen eller ber om saksopplysninger, får ordet straks, og har ett minutts taletid. 8. Årsmøtet vedtar voteringsordenen. 9. Eventuelle resolusjoner leveres skriftlig til møtelederne før sak nr 4 (Årsmeldinger) VALGREGLEMENT 1. Alle valg foregår i plenum. OBS Unntak pkt Alle valg skal i utgangspunktet være skriftlig og gjelder for to år. (Unntak i pkt. 8) Dersom det er kun en kandidat til vervet, kan valget skje ved akklamasjon. 3. Det kan ikke stemmes på andre kandidater enn de det er fremmet forslag på. Det er anledning til å fremme forslag fra årsmøtets talerstol. Stemmesedler som inneholder andre navn/verv, vil bli forkastet. 4. Lokallagsleder velges ved særskilt valg. Den kandidaten som får 2/3 av stemmene er valgt. Hvis ingen får 2/3 blir det ny valgomgang. Dersom det er flere enn to kandidater igjen, går den med lavest stemmetall ut. Dette følges til det er bare er to kandidater igjen. Den som da får flest stemmer, vil være valgt. 5. Valg av nestleder skjer separat etter samme regler som for leder. 6. Hovedtillitsvalgt + vara velges før valg av styremedlemmer. Stemmeberettigede er kun ansatte i Kristiansand kommune. Hovedtillitsvalgt er alltid styremedlem. 7. Valg av øvrige medlemmer av styret skjer i plenum, dette gjelder også representant for Lederne, som skal være et av styremedlemmene. For at alle grupper skal få en forholdsmessig representasjon, velges styremedlemmene en og en. Er det forslag på flere innenfor samme gruppe, velges den som får simpelt flertall. 8. Varamedlemmer velges for ett år - etter samme regler. 9. Valgkomiteen kan velges ved akklamasjon dersom det ikke foreligger andre forslag på personer.

5 Side 5 Sak 4 ÅRSMELDING 2014 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND Medlemstall Pr 31.desember 2014 var medlemstallet totalt 2928 i lokallaget. En økning på 44 fra i fjor. Fordelingen er omtrent slik: Barnehage (komm.) 253 FAS (faglig- adm. støttesystem) 121 Barnehagen (priv.) 175 Videregående (VGO) 394 Grunnskole 1180 Uten oppgitt arbeidssted (pensjonister osv.) 756 HU 49 Styrets sammensetning våren 2014 Frikjøp Leder/vara HT Arnulf Andersen 100 % Nestleder/vara HT Åse Grete B. Føyn 50 % Styremedlemmer: Grunnskole Ingun Håland 100 % HTV Arne Fjermeros 100 % HTV Gyrid Grønlid Vgo Mona Skaiaa Håkonsen Roald A. Hauper Sandøy Barnehage Line Drange Neset 100 % HTV Inger Krohn 50 % Kontakt barnehage/vara HTV Jenny Echholt Lederne Per Otto Olsson 20 % Vara Hedvig Ihlen Grsk Vigdis Træland 50 % Priv bhg

6 Side 6 Høsten 2014 Frikjøp Leder/vara HT Arnulf Andersen 100 % Nestleder/vara HT Åse Grethe B. Føyn 80 % Styremedlemmer: Grunnskole Ingun Håland 100 % HTV Arne Fjermeros 100 % HTV Hedvig Ihlen VGO Mona Skaiaa Håkonsen (fødselsperm) Roald A. Hauper Sandøy Barnehage Line Drange Neset Inger Krohn Jenny Echholt 100 % HTV 50 % kontakt barnehage/vara HTV Lederne Per Otto Eik Olsson 20 % Vara: Bjørn Aas Priv Vgs Vigdis Træland 50 % Priv Bhg Hege Bjarke FAS (ABUP) Høsten 2014 gikk Mona Skaiaa Håkonsen ut i fødselspermisjon. Hennes fravær dekket vi ved våre varamedlemmer som møter fast. Etter Utdanningsforbundets vedtekter skal det tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % i alle valgte organisasjonsledd. Dette er oppnådd ved at det i styret for tiden sitter 7 kvinner og 5 menn, inkludert varamedlemmer. Varamedlemmene blir innkalt til alle styremøter. Kontoret Lokaler/ansatte Våre kontorlokaler ligger i Markensgate 13. Her har vi trivelige og funksjonelle kontorer for alle våre frikjøpte tillitsvalgte, inkludert sektorverneombudet. Det er en stor fordel at kontoret ligger sentralt, med kort gangavstand til kommunale kontorer. En annen fordel er at vi har samlokalisering med de fleste andre fagorganisasjonene i kommunen. Store deler av kontortida går med til å besvare e-post og telefoniske henvendelser fra medlemmene. De aller fleste går tjenestevei via tillitsvalgte, men ofte kan det være nyttig å ha kontakt direkte med den som eier saken. Frikjøpet i styret/kontoret går fram av oversikten. I tillegg er Vigdis Træland frikjøpt i 50 % stilling for å arbeide med private virksomheter. Hun er varamedlem i styret. Roald A. Hauper Sandøy blir leid inn etter behov til arbeid blant annet med nettsidene våre.

7 Side 7 Utdanningsforbundet sentralt dekker 172 % av lokallagets frikjøp, Kristiansand kommune dekker 300 % - dvs. alle hovedtillitsvalgte etter Hovedavtalen. Lokallaget dekket selv 90,5 % (vår) og 98 % (høst). Styremøter Det har vært avholdt 9 ordinære styremøter i perioden. Det er behandlet 91 saker. Mye av styrets virksomhet er knyttet opp til lokallagets oppgaver i forhold til medlemmene tilsatt i Kristiansand kommune. I tillegg er private virksomheter stadig satsingsområde. Dette er det også sentrale føringer på. Styret behandler også saker, høringer og brev fra fylket og sentralleddet og innspill fra klubbene. Fast på styremøtene er orienteringer fra de hovedtillitsvalgte, de forskjellige gruppene samt løpende orientering om regnskap og økonomi. Høsten 2014 har FLiK vært tema på alle styremøter. Kommuneøkonomi og strategier i forhold til dette likeså. Årsmøtet 2014 Årsmøtet 2014 ble avholdt på Tangen videregående skole 31. mars. 98 medlemmer deltok. Medlemsmøter I forbindelse med Tariffoppgjøret og Uravstemningen i juni ble det avholdt medlemsmøte hvor Kolbjørg Ødegård var gjest. 14. august, tre dager etter vår streikestart avholdt vi et nytt møte. Litt dårlig deltakelse på grunn av skolestart for de ikkestreikende dagen etter. Vi ønsker fortsatt å invitere medlemmene til aktuelle og interessante møter og tar svært gjerne imot forslag til tema, tidspunkt og foredragsholdere Klubbene Gjennom den økonomiske støtten til klubbene, maks kr per medlem pr år, ønsker Utdanningsforbundet Kristiansand å styrke aktiviteten i klubbene og gjøre dem til gode redskaper på arbeidsplassnivå. Det synes å virke. Mange arbeidsplasser har god klubbaktivitet og vi får en del innspill fra klubbene. Gode klubber er et viktig redskap for tillitsvalgte. En velfungerende klubb er også en viktig medlemsverver. Grunnskole Målet vårt er å besøke flest mulig av klubbene en gang i året. I år besøkte vi alle klubber som inviterte/ønsket å ha besøk det var ikke mange. Vi ønsker svært gjerne flere invitasjoner. Videregående Fylkesleddet har ansvar for lønns- og arbeidsforhold og arrangere jevnlig ATV-møter. Klubbene/medlemmene har de samme betingelser som andre medlemsgrupper mht. tilskudd og annet fra lokallaget. Det meste av klubbaktiviteten skjer i samarbeid med de hovedtillitsvalgte i fylkesleddet der det måtte være aktuelt Barnehage Noen barnehager velger å ha klubbmøte i for-/etterkant av personalmøter. Vi stiller på klubbmøter når vi blir invitert.

8 Side 8 Private barnehager Se Årsmelding private barnehager. Lederråd Vedtektene sier at gamle seksjon SK skal ha lederen av Lederrådet og være representert i styret. Et medlem fra hvert Lederforum/gruppe er med i Lederrådet. Per Otto Eik Olsson, inspektør på Voiebyen skole avdeling Torkelsmyra, leder lederrådet. Det har i løpet av 2014 vært arrangert medlemsmøter for styrere, inspektør og SFO-ledere. Rektormøtet måtte avlyses grunnet liten oppslutning. Det har også vært møter i Lederforum i løpet av året. Det ble arrangert en Lederkonferanse i samarbeid med Fylkeslaget. Ca. 30 av våre ledermedlemmer deltok. Lokallaget dekket deltakeravgiften. FAS - faglig administrativt støttesystem Medlemmer som kommer inn under faglig-administrativt støttesystem jobber blant annet i PPtjenesten, kompetansesentra, utdannings-/oppvekstadministrasjonen og barne- og ungdomsklinikk. Utdanningsforbundet Kristiansand har ansvar for at disse medlemmene har tilgang på informasjon og møteplasser på lik linje med medlemmer i andre grupper. Vi har i 2014 sendt ut rundskriv direkte til enkeltmedlemmer. Andre medlemmer Denne gruppa består for det meste av medlemmer med lærer/barnehagelærerbakgrunn som jobber på forskjellige arbeidsplasser og som ikke har tilhørighet til FAS. Vår utfordring er å holde kontakten med disse. Her er nettsidene og direkte e-post til god hjelp. Forhandlingsutvalg lokalt Arne Fjermeros (leder), Line Drange Neset, Per Otto Olsson, Ingun Håland, Inger Krohn, Åse Grethe B. Føyn og Arnulf Andersen. Representanter i Oppvekststyret: Arne Fjermeros, vara Ingun Håland Kirsti Sagen (Fagforbundet), vara Line Drange Neset Møte-, tale- og stemmerett ved administrative saker. Representant i Kommunalutvalget: Arne Fjermeros Møte-, tale- og stemmerett i administrative saker. UNIO Utdanningsforbundet er med i Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Som den største av organisasjonene i Unio samarbeider vi jevnlig i forbindelse med bl.a. Knutepunkt Sørlandet i forskjellige nettverk og arbeidsgrupper. I forbindelse med

9 Side 9 tariffoppgjørene har vi samlet konflikt/streikeberedskapskomiteen. Lederen av Utdanningsforbundet er også leder i Unio Kristiansand. Tariff 2014 Kristiansand har siden 2004 vært i konfliktberedskap hver vår, så også i Tariffoppgjøret 2014 var et hovedoppgjør hvor kanskje den største utfordringen var at lærernes arbeidstid var del av oppgjøret. Som de aller fleste kjenner til, anbefalte vårt sentralstyre etter mekling Riksmeklerens skisse. Denne ble sendt ut til uravstemning hvor resultatet ble et rungende NEI. Det betydde at Utdanningsforbundet for første gang på lenge gjennomførte en ren lærerstreik, som startet i det små i Bergen 25. juni. 11. august ble de første skolene og medlemmene i Kristiansand tatt ut. KKG, Tangen og Vågsbygd vgs, Fiskå, Havlimyra og Oddemarka, alle ungdomsskoler, var vårt første uttak. Andre uttak bestod av Kvadraturen vgs, Møvik og Grim skoler. Tredje uttak Holte (U) og Dvergsnes (5-7) var klare til å streike da det hele ble avblåst 1. september. Vi har valgt å ikke kommentere resultatet i Årsmeldinga Nok en gang viser våre medlemmer at når det gjelder, da står vi på. De ca 465 medlemmene som denne gang stod i stormen, gjorde en formidabel innsats. Ingen i Kristiansand og omegn var det minste i tvil om at Utdanningsforbundet og lærerne var i streik. Det var en ny og annerledes opplevelse å drive en streik der våre medlemmer var i hovedrollene. Mediatrykket og interessen blant folk flest, var til tider ganske intenst, men enklere å fronte da det virkelig var lærerne det gjaldt. Tidspunktet ved skolestart - var også medvirkende til at det ble mye blest og mange meninger om streiken. Ikke minst ble presset mot KS stort. Samarbeidet med fylkeslaget fungerte også denne gang helt utmerket. Nytt i år var at to plasstillitsvalgte ble innlemmet i Streikekomiteen underveis. Dette var svært vellykket. Ingen tvil om at Utdanningsforbundet Kristiansand, streikende og ikkestreikende medlemmer bidro til at vi kom vel i havn 1. september. Møter/ kurs Lokallagsleder/HT, plasstillitsvalgte og andre har deltatt på kurs og konferanser i Utdanningsforbundets regi. Alle arbeidsplasstillitsvalgte ble som vanlig innkalt til ½ dagskurs på kontoret vår og høst. Lokallagsleder og hovedtillitsvalgte deltar jevnlig på lokallagsledermøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder. Storbysamarbeid De 10 største lokallagene i landet møtes to ganger i året. Leder og en hovedtillitsvalgt deltar. I tillegg arrangerer sentralleddet ett møte. Da utvides gruppa med en ekstra hovedtillitsvalgt. KS sitt Storby-nettverk er utgangspunkt for disse samlingene. Det drøftes felles problemer og utfordringer. Nettverket oppleves som meget nyttig. Stipend Ved å dele ut lokalt medlemsstipend ønsker lokallaget å være en støtte for det enkelte medlem også når det gjelder faglig og pedagogisk utvikling. Det ble vedtatt å avsette kr til medlemsstipend også dette året. Vi kan støtte faglige private initiativ som ikke gir studiepoeng. Maksimum beløp per tildeling er vedtatt til kr 5000,-. I 2014 kom det inn totalt 24 søknader. Det ble innvilget kr ,- til 24 medlemmer. Medlemmene oppfordres til å søke.

10 Lærerinne fru Marie Tharaldsens legat Side 10 Anne-Berit Try, Inger Fauske, Randi Rosenberg Hall og Rosemary Melbye sitter i styret. Det ble utdelt 4 stipend på i alt kr ,- i Utvalg av tillitsvalgte i ansettelsessaker UTA i Kristiansand kommune UTA er høringsinstans ved ansettelser av ledere i Kristiansand kommune der hovedtillitsvalgt sitter i ansettelsesutvalget. Utvalget har bestått av Janne Iren Eikaas, Roger Federici og Marit Faanes. Pensjonistgruppa Pensjonistene i Utdanningsforbundet Kristiansand har eget styre og arrangerer egne møter både av faglig og sosial karakter. Pensjonistene er den sterkest økende medlemsgruppa. Leder for Pensjonistgruppa er Kjell Iglebæk. Ingun Håland er styrets pensjonistkontakt. Verneombud i Kristiansand kommune Baard Fuglestad (Utdanningsforbundet) innehar vervet som sektorverneombud for skole. Han er frikjøpt 30 %. Janne Elisabeth Winther (Fagforbundet) er sektorverneombud for barnehage. Lokallagets nettsider Våre nettsider oppdateres jevnlig og fungerer bra etter styrets mening. De tillitsvalgte bør oppfordre medlemmene til å benytte dem mer. Det meste av viktig og nødvendig informasjon legges ut her, inklusive dagsaktuelle saker og relevante nyheter. Webmastere er Åse Grethe B. Føyn og Roald A. Hauper Sandøy. Lokallagsleder er ansvarlig redaktør. Vi har fortsatt ikke mulighet til å registrere antall brukere og er egentlig spent på bruksfrekvensen Kristiansand, februar 2015 Arnulf Andersen (sign) Lokallagsleder Åse Grethe B. Føyn (sign) Nestleder

11 Side 11 Sak 4.1 ÅRSMELDING 2014 FRA HOVEDTILLITSVALGTE Line Drange Neset, Arne Fjermeros og Ingun Håland, alle i 100 % stilling. Det overordnede målet for hovedtillitsvalgte er å ivareta medlemmene og Utdanningsforbundets interesser etter Hovedavtalen overfor arbeidsgiver som er Kristiansand kommune. Dette skjer på mange måter, og vi velger å legge fram ei liste over møter, utvalg og viktige saker vi har vært aktører i. Faste møter: Oppvekststyret har møter en gang i måneden hvor vi har en representant med tale- og stemmerett i administrative saker. Kommunalutvalget: Vi har en av to ansattes representanter med tale- og stemmerett i administrative saker. Møtehyppigheten kan variere. Medbestemmelsesmøter etter HA 1.2 med oppvekstdirektør og stab. Orientering om oppvekststyresaker ca. 1 uke før oppvekststyret. Månedlige møter med andre store fagforeninger. Dette er nyttig for å være orientert om hva som foregår i hele kommunen. Her drøfter vi fagforeningspolitikk på kommunenivå. Rådmannsmøte med rådmannen, personalsjef og organisasjonsdirektør en gang i måneden. Møter med personalrådgiver, personalkontor og andre kommunale instanser. Regelmessige møter med Unio-tillitsvalgte i de 7 Knutepunkt-kommunene Halvårlige ATV-samlinger i skole og barnehage. Storbynettverk. 3 årlige møter for hovedtillitsvalgte og lokallagsledere i de ti største kommunene i landet. (ASSS-kommunene) Dessuten deltar vi i drøftingsmøter i forbindelse med omorganiseringer, disponeringer mm. hjemlet i HA. Utvalg: Forhandlingsutvalget. Lokallagsstyret har oppnevnt 7 personer til forhandlingsutvalget. Vi er part i mange forhandlinger om lønn i flere sektorer og tariffkapitler gjennom året. PGF er et partssammensatt utvalg som skal tilrettelegge lokale lønnsoppgjør rent teknisk (skjemaer, protokollutforminger, tidsplaner, evalueringer og annen upolitisk virksomhet). Vi er også med i teknisk beregningsutvalg og i statistikk-gruppa koblet til lønnsoppgjør. Ansettelsesutvalg: Vi deltar i ansettelser av ledere i skole og barnehage. Knutepunkt Sørlandet: Vi sitter i Oppvekst og- Barnehagenettverket. «Vi trenger deg». Et 3 års prosjekt med fokus på helsefremmende tiltak i 7 barnehager i Kristiansand.

12 Side 12 Prosjekt «Likestilling, Inkludering og Mangfold». Prosjektgruppe som skal utarbeide en strategi for Kristiansand kommunes innsats når det gjelder likestilling, mangfold og inkludering. Referansegruppe FLiK. Gruppa skal medvirke til og sikre at viktige hensyn blir ivaretatt i forhold til FLiK-satsningens prosjektplan. Revisjon av økonomisk tildelingsmodell for skole blir stadig vurdert. I 2014 ble den ikke vesentlig endret. Livsfasepolitikk. Arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til livsfasepolitikk for Kristiansand kommunes ansatte. Vurdering av konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Et utvalg som hadde til oppgave å se på om noe kunne bli billigere for kommunen ved å konkurranseutsette tjenesten. Privatisering var ikke med i bestillinga, men dukket opp som tema. For oss var de viktigste utsatte områdene barnehage og SFO, men også andre tjenester ble gransket. Gevinstrealiseringsprosjektet er en metode hvor man skal gjennomgå arbeidsprosesser for ev å finne bedre løsninger som kan gi gevinster i form av tid, kvalitet, innsparinger samt sikring av internkontroller. Endringer skal føre til mer effektive arbeidsmetoder og bedre tjenester for brukerne. MEB Mer Effektiv Barnehagestruktur. Arbeidsgruppe, som med bakgrunn i Agenda Kaupang sin rapport «Mer effektiv barnehagestruktur», skal se på hvordan de kommunale barnehagene i Kristiansand kan organiseres slik at driften effektiviseres, med tanke på «større enheter, med økt faglig bredde, robusthet og økonomiske besparelser. Felles ledelse av flere barnehager skal utredes». Andre partssammensatte utvalg: - Utvalg for Videreutdanning med statlige midler. - Utvalg for felles kommunalt Ordensreglement. - Utvalg for Rutiner for skole-hjem samarbeid. - Utvalg for Turer i skolens Regi. De tre siste utvalgene på bestilling av Oppvekststyret som har ment at det i større grad bør være felles Rammereglementer i Kristiansandsskolen. Viktige saker: FLIK: Storsatsinga fortsatte for fullt, opplæring ble gjennomført og Flik tenking ble integrert i større grad i undervisning i så vel skole som barnehage, både privat og offentlig. Overføring av tjenester for barn og familie fra HS til Oppvekstsektoren var en viktig sak. I hovedsak var det Barnevern og Skolehelsetjeneste som ble overført, og det ble etablert «Familiens Hus». Sektoren fikk tilført ca. 260 årsverk, og ansvaret for en større del av oppvekst-tjenestene. Vi har få medlemmer i denne gruppa, men samarbeider godt med deres organisasjoner.

13 Side 13 MEB: Agenda Kaupangs rapport «Mer effektiv barnehagestruktur» forelå desember 2013, og arbeidsgruppa ble opprettet februar Arbeidet i arbeidsgruppa har vært utfordrende og krevende. På grunn av prosessen i og retningen på arbeidsgruppas arbeid, valgte vi hovedtillitsvalgte (UDF og FF) i begynnelsen av desember 2014 å trekke oss ut av arbeidsgruppa. Vi hovedtillitsvalgte ble gitt muligheten til å gi vår kommentar/innspill til arbeidsgruppas delrapport 2 av desember Lønnsforhandlinger: Annet: 2014 var hovedoppgjør, noe som medførte lokale forhandlinger i Kap. 4 på høsten. Som en konsekvens av streiken, ble det kort tid da oppgjøret likevel skulle være ferdig Potten var 1 % av lønnsmassen, og virkningsdato ble satt til 1.7., så her ble vi ikke straffet på grunn av streiken. Det er sendt ut mer utfyllende informasjon tidligere, så her omtales bare hovedtrekkene. Våre hovedprioriteringer var kompetanse, mellomledere og ped.ledere. Kontaktlærere stod også høyt på lista. Resultatet ble at vi fikk 113 % av pro rata, noe vi må være tålig fornøyd med. Lønnsforhandlinger for leder, styrer, rektor i kap var ferdigforhandlet innen 1.10 med virkningsdato 1.9. på grunn av streiken. Resultatet ble lønnsøkning for de fleste på snaue , gjennomsnittlig 2,6 %. Det var den laveste lønnsvekst på mange år, men det var også føring fra Rådmannen. Kap.5, (rådgivere), ble forhandla i samme periode. Vi har drøye 20 medlemmer her, hovedsakelig på PPT, Pedagogisk senter og Oppvekstkontoret. Gjennomsnittlig resultat ble drøye 3 %. Det gjennomføres også lønnsforhandlinger gjennom hele året etter andre bestemmelser i HTA (4A2, 4A3, 5.3). Hvert år forhandles det også om lokale funksjonsstillinger. Dette foregår på skolene. Tilsettinger av lærere og pedagogiske ledere. Vi er høringsinstans for alle tilsettinger i kommunen, og er med på å legge premissene for ansettelsesprosessen. Overtallighet blir behandlet i forkant av tilsetting, og dette vanskelige feltet går stort sett greit nå. Handlingsplan og budsjettbehandling om høsten er viktig. Vi prøver etter beste evne å få best mulig resultat for barnehage og skole, noe som er en utfordring med en slunken kommuneøkonomi i forkant av eldrebølgen. Avtaleforståelse. Vi får mange spørsmål om forståelse av arbeidstidsavtaler, avspasering, vikarbruk og lignende. Det pågår til enhver tid flere kompliserte personalsaker. Vi er høringsinstans i mange sammenhenger. Trange budsjetter i hele sektoren gir lite handlingsrom og gjør at man beveger seg nær grensen for forsvarlig drift av både skoler og barnehager.

14 Side 14 SFS ny arbeidstidsavtale for pedagogisk personale i barnehage, trådte i kraft fra 1. august Avtalen var en prøveordning for ett år. SFS 2201 ble reforhandlet høsten 2013 og endte i brudd og nemnd. Ny nemndskjennelse kom 9. januar Resultatet ble at den eksisterende avtalen (SFS 2201) for barnehager i KS-området prolongeres til 31. desember Også SFS 2213, arbeidstidsavtale for lærere, har vært en krevende oppgave. I tillegg har vi deltatt på diverse møter og kurs internt i organisasjonen, men dette framkommer av den generelle delen av årsrapporten. HTV kommenterer om ønskelig grundigere under årsmøtet. Kristiansand, mars 2015 Arne Fjermeros (sign.) Ingun Håland (sign.) Line Drange Neset (sign.)

15 Side 15 Sak 4.2 Årsmelding 2014 PRIVATE BARNEHAGER Hovedmålet for arbeidet med de private barnehagene for Utdanningsforbundet Kristiansand er å verve medlemmer og opprette tariffavtaler. I Kristiansand er det 48 private ordinære barnehager, 28 private familiebarnehager og 9 private åpne barnehager i. Av disse er 39 ordinære barnehager og en familiebarnehage omfattet av tariffavtale med Utdanningsforbundet. 29 av barnehagene er organisert i PBL, Private barnehagers landsforbund. 4 barnehager er organisert i FUS, Trygge barnehager. En barnehage er organisert i VIRKE, hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge og en barnehage i tariffområdet Spekter som er tilknyttet statlige helseforetak som Kristiansand sykehus. Oppsøkende virksomhet: I løpet av 2014 har vi besøkt 32 ordinære private barnehager og 8 familiebarnehager. Målet med besøkene er medlemspleie, øke fagforeningsbevisstheten, verve nye medlemmer og informere om fordelene med tariffavtale. Uten tariffavtaler: Det er 13 ordinære private barnehager som ikke er omfattet av en tariffavtale. Av disse er 2 Steiner barnehager, 9 små en til to- avdelingsbarnehager og Maritippen MH Wirth barnehage med plass til 124 barn. Utdanningsforbundet har medlemmer i 5 av disse barnehagene. Vi samarbeider godt med Fagforbundet Kristiansand i arbeidet med å få tariffavtale i de private barnehagene. Møtevirksomhet: Private barnehager er fast på agendaen på styremøtene i lokallagsstyret. Tillitsvalgte i de ulike tariffområdene blir innkalt til møter i lokallagets regi minst to ganger i året. I tillegg blir det også innkalt til diverse temasamlinger, noen av disse sammen med tillitsvalgte i de kommunale barnehagene. Utdanningsforbundet Vest-Agder har ansvaret for tillitsvalgtsopplæringen og kaller inn til kurs. Personalsaker og rådgiving: Lokallaget har vært involvert i personalsaker om arbeidsforhold og arbeidstakers rettigheter i forhold til lovverk og tariffavtaler. I tillegg gir vi rådgiving angående lønnsforhold der barnehagene ikke har tariffavtale, samt forhold knyttet til Barnehageloven og Arbeidsmiljøloven. Kristiansand mars Inger Krohn Barnehagekontakt Vigdis Træland Barnehagekontakt

16 Side 16 Sak 4.3 ÅRSMELDING 2014 SEKTORVERNEOMBUDET - Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune Verneområder og verneombud I oppvekstsektoren har vi i to sektorverneområder, og derfor har vi også to sektorverneombud. I verneområdet for skole er det 47 enheter med egne verneområder, foruten skolene er det Pedagogisk Senter, PPT og oppvekstkontoret. Her er Baard Fuglestad (Utdanningsforbundet) sektorverneombud. Det andre verneområdet, som er for de kommunale barnehagene og Pedagogiske Støtteenhet, er Janne Elisabeth Winter (Fagforbundet) sektorverneombud, og i 2014 var det 29 kommunale barnehager i Kristiansand. I januar 2014 ble en del av Helse og sosial overført til oppvekstsektoren. Dette er: barnevernet, boliger for enslige mindreårige og Familiens hus. Janne Elisabeth Winter er sektorverneombud for disse også. Dette året har det vært 6 boliger for enslige mindreårige, familiens hus, øst, vest og sentrum, barnevernstjenesten og barnevernsvakten. Det er bra kontinuitet i verneombudsgruppen. Nye verneombud i sektoren gjennomgår grunnopplæring i HMS i henhold til arbeidsmiljølovens krav. Dette femdagerskurset ble gjennomført to ganger i 2014, og da i regi av HMS-tjenesten. Frikjøp Sektorverneombudene i oppvekst ble i 2014 frikjøpt henholdsvis 30 % for skole og 30 % for barnehage og barn og familietjenester av Kristiansand kommune. Utvalg Sektorverneombudene satt som arbeidstakerrepresentant i sektor-amu sammen med Renate Grødum (Utdanningsforbundet), og Kirsti Sagen (Fagforbundet). Gjennomgang av avviksmeldinger, sykefraværsrapporter og oppfølging av sykefraværet var faste rutiner i AMUmøtene. Alle byggesaker som skal ha Arbeidstilsynets samtykke etter 19 i Arbeidsmiljøloven, ble behandlet i sektor AMU. Før AMU behandlet saken har: Verneombud + evt flere oppnevnte arbeidstakere på enheten, sørget for å få frem synspunkter fra de ansatte i brukergruppen som ledes av virksomhetsansvarlige. Verneombudet skrev og undertegnet egne kommentarer til saken. Sektorverneombudet for skole sitter som Utdanningsforbundets representant i hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) i Kristiansand kommune. Andre arbeidsoppgaver Sektorverneombudene har sammen med hovedverneombudet foretatt arbeidsplassbesøk og befaringer i forbindelse med henvendelser fra verneombud/ledere. Det er behov for råd og veiledning i forhold til både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Vi hadde også sonesamlinger for verneombud, der verneombudene i sonene fikk møte hverandre og utveksle erfaringer og stille spørsmål til sektor- og hovedverneombud.

17 Side 17 Sektorverneombud i barnehage er med styringsgruppa for prosjektet «Vi trenger deg!», som er prosjekt for sone vest i samarbeid med BHT der de skal jobbe for å få ned sykefraværet. Hun har også vært med i arbeidsgruppen som har jobbet med Mer effektiv barnehagestruktur (MEB). Arbeidsgiver, altså oppvekstkontoret, har konsultert sektorverneombudene i flere arbeidsmiljøspørsmål, og i 2014 tok møter og prosesser i enkeltsaker mye tid. Samarbeidet med oppvekstkontoret, HMS-tjenesten, NAV og Arbeidstilsynet har vært godt. Tilholdssted Sektorverneombudenes kontor er samlokalisert med hovedverneombud, leder og hovedtillitsvalgte for UF og de andre fagforeningene i Markens gate 13. Dette er gode medspillere vi setter stor pris på å samarbeide med. Kristiansand 3. mars 2015 Baard Fuglestad Janne Elisabeth Winter Sektorverneombud oppvekst (skole) Sektorverneombud oppvekst (barnehage og barn & familietjenester )

18 Side 18 Sak 5 REGNSKAP Kristiansand RESULTAT Regnskap 14 Budsjett 14 Avvik kroner Avvik% INNTEKTER 3290 Kontingentinntekter , , ,00-3 % 3910 Andre driftsinntekter , , , % Sum Driftsinntekter , , ,26-6 % KOSTNADER 5010 Fast lønn , , ,46 19 % 5017 Møtegodtgjøring uten feriepenger , ,00 0 % 5090 Påløpne feriepenger , , ,73 29 % 5150 Lønnsytelser-interimskonto , ,00 0 % 5315 Honorar uten feriepenger , , ,00 52 % 5320 Honorar næringsdrivende , , % 5400 Arbeidsgiveravgift , , ,02 21 % 5403 Arb.giv.avg. pål. feriep , , ,72 40 % 5406 Skyldig arb.g.avg pensjon (Vital) 8 476, ,75 0 % 5431 Premie koll. pensjon Vital (avg.pl.) , , ,24 3 % 5450 Årets endring pensjoneiendel/forpliktels , ,00 0 % Sum Lønnskostnader , , ,42 14 % 6301 Leie kontorlokaler , , ,00 3 % 6380 Kontorforsikringer 6 719, , ,00-92 % 6390 Andre kostnader lokaler , , ,00 23 % 6540 Inventar, innkjøp , , % 6550 Kontorteknisk utstyr , , % 6630 Service/lisenser IKT 189, ,00 811,00 81 % 6740 Frikjøp tillitsvalgte e. avtale , , ,00 50 % 6745 Frikjøpsordninger , , ,00 8 % 6780 Honorar uten oppg.plikt 6 666, , ,00-33 % 6800 Kontorrekvisita , , ,90-96 % 6802 Konvolutter 69, ,00 0 % 6803 Datarekvisita 2 907,98 500, , % 6806 Edb-utstyr over drift 690, , ,00 86 % 6807 Edb programvare over drift 1 548, ,00 0 % 6820 Trykksaker 875, ,00 0 % 6840 Aviser og abonnementer kontoret , , ,18-82 % 6841 Faglitteratur 813, ,00 186,25 19 % 6861 Oppslagsverk , , % 6890 Diverse kontor- og adm.kostnader 174, , ,00 94 % 6900 Telefon 4 955, , ,79 50 % 6910 Linjekostnader IKT , , % 6940 Portokostnader, postboksleie , , , % Sum , , ,57 8 %

19 Side Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri 3 903, , ,61 51 % 7111 Passasjertillegg 453,00 500,00 47,00 9 % 7142 Flybilletter , , ,79 23 % 7143 Andre reiseutgifter , ,00-613,13-2 % 7144 Hotell , , ,76-49 % 7146 Kost etter regning 1 452, ,00 548,00 27 % 7161 Diett uten overnatting - 500,00 500, % 7170 Leie kurslokale/møterom , , , % 7171 Bevertning ved møter , , ,13 10 % 7172 Deltakeravgift møter/kurs , , ,94 42 % 7190 Andre kurs/møte kostnader 5 338, , ,42 47 % 7321 Profileringsmateriell 5 369, ,00-369,18-7 % 7420 Støtte andre organisasjoner 7 000, , ,00-40 % 7422 Representasjon, gaver , , ,40-56 % 7450 STIPEND , , ,00 53 % 7790 Streikekostnader , , , % Sum , , ,22 10 % DRIFTSRESULTAT , , , % FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER 8040 Renteinntekter bank , , ,02-46 % 8171 Bankgebyr 1 502, ,00-2,87 0 % 8173 Smådifferanser, diverse 0, ,12 0 % 8962 Dispon. årsresult fri egenkapital , , % Sum Finansposter , , ,97 89 % Ordinært Resultat før skatt , ,50 0 % Ordinært Resultat ,50-0 %

20 Side 20 Balanse 2014 Balanserapport for periode KRISTIANSAND EIENDELER Dette år Forrige år Sum Anlegsmidler Fordring sentral organisasjonsdrift 2 588, ,40 Sum Fordringer 2 588, ,40 Sum Investeringer Driftskonto , , Driftskonto , , Skattetrekk 38,00 38,00 Sum Bankinnskudd , ,57 Sum Eiendeler , ,97 EGENKAPITAL OG GJELD 3200 Kontingentrefusjon ,50-0,00 Periodens resultat ,50-0, Fri egenkapital , , Årets resultat ,88 Sum Egenkapital , , Pensj.trekk Fylkene -5,82-5, Påløpte kostnader , ,00 Sum Gjeld , ,82 Sum Egenkapital og Gjeld , ,97 Differanse - -

21 Side 21 Kommentarer til regnskapet Andre driftsinntekter Refusjon av kostnader ved streik. Inntekt bl.a ved salg av kopper 5010 Fast lønn Lønn utbetalt av Utdanningsforbundet sentralt Møtegodtgjøring uten feriepenger Honorar til styremedlemmer, UTA og leder av pensjonistlaget. Fordeles mellom 5017 og Honorar uten feriepenger Honorar til styremedlemmer, UTA, leder av pensjonistgruppa Honorar næringsdrivende Honorar til foredragsholdere og andre, eks. musikkinnslag) 6301 Leie kontorlokaler Gjeld fra Ikke mottatt regning fra kommunen for 2014 (Se 2960 gjeld) 6390 Andre kostnader lokaler UDF leier fast parkeringsplass Parko 6740 Frikjøp tillitsvalgte e. avtale Fast bidrag til «Kontakt private barnehager» 6745 Frikjøpsordninger Frikjøp som blir betalt av kommunen og refunderes av lokallaget 6800/6802 Kontorrekvisita/Konvolutter Skriveblokker 6910 Linjekostnader IKT Faktura ikke mottatt 6940 Portokostnader, postboksleie Gjelder pensjonistenes utsendinger i løpet av året. Stort innkjøp av frimerker pga. prisstigning 7110 Bilgodtgjøring Dekker f.eks. kjøring til lokale kurs/møter 7142 Flybilletter Et styreseminar i Stockholm, storbysamling i Bærum, Storby Barnehage og Landskonferanse Barnehage i Bergen 7143 Andre reiseutgifter Parkering/bom etc ikke kilometergodtgjørelse

22 7171 Bevertning ved møter Alt fra bevertning ved klubbmøter til årsmøtet kommer inn under denne posten. Ekstra stor aktivitet i år pga. streiken 7172 Deltakeravgift møter/kurs Bl.a lokal lederkonferanse Quality 7190 Andre kurs/møte kostnader Egenandeler v/kurs, møter konferanser Representasjon, gaver Markeringer, blomster, gaver Balanserapport 1560 Fordring sentral organisasjonsdrift = Tilgodehavende 2960 Påløpte kostnader = gjeld per Sum egenkapital er under 45 % regelen. Forslag til vedtak Regnskapet for 2014 godkjennes. Styret gis ansvarsfrihet. Side 22

23 Til notater Side 23

24 REVISJON 2014 Side 24

25 Side 25

26 Side 26 Sak 6 Retningslinjer for lokallagsstyret Lokallagsstyret i Utdanningsforbundet Kristiansand skal være et effektivt bindeledd mellom medlemmer/klubber og øvrige ledd i organisasjonen. De hovedtillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser angående lønn og arbeidsvilkår. Lokallagsstyret skaper møteplasser for alle medlemsgrupper. I vil Utdanningsforbundet Kristiansand særlig: Organisasjonsarbeid: - jobbe aktivt for å rekruttere og beholde medlemmer - arrangere møter og sosiale treffpunkt for aktuelle medlemsgrupper - arbeide for økt prioritering og økte ressurser til barnehager og skoler - skolering av tillitsvalgte gjennom kursing og opplæring i aktuelle tema - engasjere lederne i lederforum og lederråd - arbeide for engasjement blant medlemmene i den enkelte klubb - delta i politiske fora der utdanningspolitikk står på dagsorden Innhold og kvalitet i barnehage og skole: - ivareta medlemmenes interesser i forhold til lover, forskrifter og planer - fokusere på sammenhengen mellom pedagogtetthet og kvalitet - jobbe for å forbedre det pedagogiske personalets handlingsrom i skole og barnehage - følge opp målsetting i barnehageoffensiven - kreve at pedagogisk arbeid utføres av kvalifisert personell - arbeide for at kommunen/fylkeskommunen deltar fullt ut i videreutdanningsprogrammet for lærere Lønns- og arbeidsvilkår: - arbeide for likeverdige, objektive og etterprøvbare kriterier ved lønnsfastsettelse - arbeide for at alle medlemmer av lokallaget har tariffavtale - arbeide for å beholde en rektor/styrer på hver skole/barnehage - arbeide for sikringsbestemmelser og kompetansetillegg for våre medlemmer - arbeide for mentorordning for nyutdannede følges opp - arbeide for en god seniorpolitikk og praktisering av denne - arbeide for best mulig arbeidstidsavtaler for lærere og praktisering av disse (SFS 2201og SFS 2213) - ivareta berørte medlemmers interesser ved organisasjonsendringer/privatisering - arbeide for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Ut fra retningslinjene utarbeider styret tiltaksplanen

27 Side 27 Sak 7 VALG 2015 Forslag fra Valgkomiteen Hovedtillitsvalgte: HTV Ingunn Håland grunnskole ikke på valg HTV Arne Fjermeros grunnskole HTV Line Drange Neset barnehage Vara HTV Arnulf Andersen grunnskole Vara HTV Åse Grethe Føyn grunnskole ikke på valg Vara HTV Inger Krohn barnehage Styre: Leder Arnulf Andersen grunnskole ikke på valg Nestleder Åse Grethe Føyn grunnskole ikke på valg Medlem Ingunn Håland grunnskole ikke på valg Medlem Arne Fjermeros grunnskole Medlem Line Drange Neset barnehage Medlem Inger Krohn barnehage Medlem Mona Skaiaa Håkonsen videregående Medlem Roald A. Hauper Sandøy videregående ikke på valg Medlem X lederrepresentant Medlem Jenny Echholt barnehage ikke på valg Medlem Hedvig Ihlen grunnskole ikke på valg Vara: Vigdis Træland privat barnehage Bjørn Aas privat vgs Per Otto Olsson grunnskole leder X= Valgkomiteen presenterer en kandidat på Årsmøtet.

28 Side 28 Sak 8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ Forslag fra styret: Nina Sunnås Britt Taule Torill Thorsby Atle Oanes Tor Aurebekk Elin Søndrol

29 Side 29 Sak 9 Sak fra styret: Toårsperioder for avvikling av Årsmøtet Bakgrunn Utdanningsforbundets Landsmøte 2015 vil etter all sannsynlighet vedta fireårig Landsmøteperioder blant annet for å unngå jevnlige kollisjoner med Hovedtariffoppgjøret. Utdanningsforbundet Vest-Agder vil gå inn for fireårsperioder i sitt Fylkesårsmøte i mai. Utdanningsforbundet Kristiansand har til nå avholdt sitt årsmøte hvert år. Ca. halve styret er da på valg styremedlemmene (unntatt varamedlemmer) er valgt for to år. Dette fungerer godt. Ved å gå over til toårige årsmøteperioder, vil valgene til styret også bli avholdt hvert andre år. I ytterste konsekvens kan det bety at hele styret skiftes ut. Erfaringer fra andre lokallag som allerede nå har toårige årsmøte- og valgperioder, viser at dette svært sjelden er tilfelle. Enkelte lokallag har i tillegg avholdt rene valgmøter i år uten Årsmøte. Forslag til vedtak: Under forutsetning av godkjenning av Utdanningsforbundet Vest-Agder, innfører Utdanningsforbundet Kristiansand toårig årsmøteperiode gjeldende fra 1. august Styremedlemmer som ble valgt for to år i 2014, fortsetter ut sin valgperiode som normalt. Det arrangeres eget valgmøte i 2016 hvor valgene gjelder for ett år for disse vervene. I 2017 er da alle styremedlemmene på valg og kan velges for to år.

30 Side 30 Sak 10 Innkomne saker Ingen innkomne saker

31 Side 31 Sak 11 Budsjett for 2015 Budsjettforslag Kristiansand RESULTAT Regnskap 2014 Budsjett 2015 INNTEKTER 3290 Kontingentinntekter , , Andre driftsinntekter , ,00 Sum Driftsinntekter , ,00 KOSTNADER 5010 Fast lønn , , Møtegodtgjøring uten feriepenger , Påløpne feriepenger , , Lønnsytelser-interimskonto , Honorar uten feriepenger , , Honorar næringsdrivende , Arbeidsgiveravgift , , Arb.giv.avg. pål. feriep , , Skyldig arb.g.avg pensjon (Vital) 8 476, Premie koll. pensjon Vital (avg.pl.) , , Årets endring pensjoneiendel/forpliktels , ,00 Sum Lønnskostnader , , Leie kontorlokaler , , Kontorforsikringer 6 719, , Andre kostnader lokaler , , Inventar, innkjøp , Kontorteknisk utstyr , Service/lisenser IKT 189,00 200, Frikjøp tillitsvalgte e. avtale , , Frikjøpsordninger , , Honorar uten oppg.plikt 6 666, , Kontorrekvisita , , Konvolutter 69, Datarekvisita 2 907,98 500, Edb-utstyr over drift 690, , Edb programvare over drift 1 548, , Trykksaker 875, Aviser og abonnementer kontoret , , Faglitteratur 813, ,00

32 Side Diverse kontor- og adm.kostnader 174, , Telefon 4 955, , Linjekostnader IKT , Portokostnader, postboksleie , ,00 Sum , , Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri 3 903, , Passasjertillegg 453,00 500, Flybilletter , , Andre reiseutgifter , , Hotell , , Kost etter regning 1 452, , Diett uten overnatting - 500, Leie kurslokale/møterom , , Bevertning ved møter , , Deltakeravgift møter/kurs , , Andre kurs/møte kostnader 5 338, , Profileringsmateriell 5 369, , Støtte andre organisasjoner 7 000, , Representasjon, gaver , , STIPEND , , Streikekostnader ,86 Sum , ,00 DRIFTSRESULTAT , ,00 FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER 8040 Renteinntekter bank , , Bankgebyr 1 502, , Smådifferanser, diverse 0, Dispon. årsresult fri egenkapital - Sum Finansposter , Ordinært Resultat før skatt , ,00 Ordinært Resultat

33 Side 33 Kommentarer til budsjett Kontingentinntekter FY/LOK Stipulert ut i fra Lønnskostnader med utgangspunkt i Andre reiseutgifter Økes med kr på grunnlag av tiltak for ATV-er 6745 Frikjøpsordninger Som i Deltakeravgift møter/kurs Opprettholdes. Ment som tilbud til lokalt arrangerte kurs/konferanser 7190 Andre kurs/møtekostnader Økes med kr på grunnlag av tiltak for ATV-er 7450 Stipend Det er avsatt kr pr. år til dette. Kun kr er utbetalt i fjoråret, da utbetalingene /kvitteringer kommer for en stor del etterskuddsvis Driftsresultat Det er budsjettert med et underskudd på kr Økning fra fjoråret på bakgrunn av tiltak /arrangement for ATV-er, (Kr ), post 7143 og Forslag til vedtak: Budsjettet for 2015 vedtas.

34 Sak 12 Resolusjoner Side 34

35 Side 35 Sak 13 Styrets forslag til delegater til fylkesårsmøte (19) I alt 40 delegater GRUNNSKOLE (14) Drude Nygaard (b) k Hellemyr skole Barbro Erichsen (b) k Presteheia skole Elin Søndrol Evensen (b+u) k Mottaksskolen Arne Fjermeros (u) m UDF Kristiansand Albert Heggland (b) m Karl Johans Minne skole Ingun Håland (spes) k UDF Kristiansand Gunnar Andre Møvik (u) m Grim skole Geir Fauske (b) m Dvergsnes skole Hedvig Ihlen (b) k Justvik skole Arnulf Andersen (b) m UDF Kristiansand Marianne Østensen (u) k Møvig skole Åse Grethe Føyn (u) k Oddemarka skole Anne Helene Løland (b) k Vardåsen skole Håvard Glende (b) m Kringsjå skole Vara: Turid Gya (b) k Strømme skole Marianne Homestad (u) k Grim skole VIDEREGÅENDE (9) Atle Oanes m Vågsbygd Mona Skaiaa Håkonsen k KKG Rolf Kristiansen m Tangen Roald A. H. Sandøy m Tangen Ingrid Auglænd k Kvadraturen Eskil Berggren m Vågsbygd Silje M Sørby k Kvadraturen Rigmor Stakkeland k KKG Trine Mie L Nielsen k Vågsbygd Vara: ** BARNEHAGE (7) Jenny Echholt k Roligheden bhg Birthe Hystad k Tinnstua bhg Line Drange Neset k Auglandstjønn Karina Brevik Hæstad k Lumber FUS Inger Krohn k Sentrum bhgenhet/udf Vigdis Træland k UDF Kristiansand Charlotte Nancy Skansen k Havlimyra bhg

36 Side 36 Vara: Monica Günther k Jorbærveien bhg Anne Sofie Stray k Odderøya bhg Elin Kjellingland k Veslefrikk bhg FAS (3) Nils Kristian Sklett Larsen m PPT-VA Hege Bjarke k SSHF BUP Sheila Benestad k Vest-Agder Fylkeskommune Vara: k UH (2) Vibecke Fauske k Lovisenlund skole Renate Grødum k Ravnedalen Bhg /UDF Vara: LEDERE (3) Per Otto Olsson (b) m Voiebyen avd.torkelsmyra Hannemor Olsen (bhg) k Hellinga bhg Marit Faanes k Møvig skole Vara: Egil Berg m Fiskå FRIE DELEGATER (2) Randi Iren Rodt k KIS Anne Cæcilie Ofstad k KSS

37 Side 37 Forslag til nominasjoner til Fylkesstyret (19) Leder Svein Ove Olsen m Vennesla Nestleder Tor Anders Raabu m Vennesla Styremedlemmer Ingun T. Håland k Grsk Kristiansand Espen B. Øyulvstad m Grsk Åseral Marianne Tjørnhom k Grsk Kvinesdal Marianne Homestad k Grsk Kristiansand Adelheid F. Mykland k Bhg Vennesla Inger Krohn k Bhg Kristiansand Renate Grødum k Bhg Kristiansand Berit Stolpestad k Vgo Audnedal Atle Oanes m Vgo Kristiansand Sheila V. Benestad k FAS Kristiansand Frode Aarø m Led Vennesla Varamedlemmer Torgeir H. Hareland m Grsk Søgne Astrid Føreland k Grsk Vennesla Åse Løvdal k Bhg Kristiansand Forslag til Landsmøtedelegater 2015 Ingun Håland Utdanningsforbundet Kristiansand Atle Oanes Utdanningsforbundet Kristiansand

Å R S M Ø T E 2013 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole tirsdag 23. april kl. 18.00

Å R S M Ø T E 2013 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole tirsdag 23. april kl. 18.00 Å R S M Ø T E 2013 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND Tangen videregående skole tirsdag 23. april kl. 18.00 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 2013 Side 2 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Onsdag 26. april kl

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Onsdag 26. april kl Å R S M Ø T E 2017 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND Tangen videregående skole Onsdag 26. april kl. 18.00 Side 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 2017 Sak 1 Åpning Sak 2 Konstituering 3 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Å R S M Ø T E 2012 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole tirsdag 27. mars kl

Å R S M Ø T E 2012 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole tirsdag 27. mars kl Å R S M Ø T E 2012 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND Tangen videregående skole tirsdag 27. mars kl. 18.00 Side 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 2012 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Vennesla. Sang av Bjøro Hildebrandt Besøk av Svein Ove Olsen (Fylkeskontoret) Årsmøtesaker Valgmøte etter årsmøtet Møtet avsluttes med tapas

Vennesla. Sang av Bjøro Hildebrandt Besøk av Svein Ove Olsen (Fylkeskontoret) Årsmøtesaker Valgmøte etter årsmøtet Møtet avsluttes med tapas Vennesla Årsmøte 2012 Torsdag 22. mars kl.19.00 på Digg (Kulturhuset) Sang av Bjøro Hildebrandt Besøk av Svein Ove Olsen (Fylkeskontoret) Årsmøtesaker Valgmøte etter årsmøtet Møtet avsluttes med tapas

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Tirsdag 12. april kl. 18.00 på Asker Videregående skole Årsmøtesaker: 1. Konstituering 2. Godkjenning av årsmeldingen for 2015 3. Godkjenning av regnskapet for 2015

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18. UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl 18.00 Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17 Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte 1 2016/17 Sted: Fagforeningskontoret Storgt 141 Tid: 19.8.16 kl.12.00-15.00 Bevertning: Pizza, brus kaffe og snacks Møteleder: Ordstyrer: Referent: Astrid

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Vår dato 09.03.2016 Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Saksliste: 1.0 Konstituering 2.0 Årsmelding for 2014 og 2015 3.0 Regnskap og budsjett 4.0 Andre årsmøtesaker 5.0 Valg av lokallagsstyre og hovedtillitsvalgt

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs november 2014

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs november 2014 Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Bergenskurs november 2014 Årsmøteår 25.-26. mars i Norheimsund Årsmøte 6.-8. mai i Ulvik Årsmøte Utdanningsforbundet Hordaland 2.-5. november på Lillestrøm Landsmøte

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2015 Mandag 16. mars kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2015 Mandag 16. mars kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18. UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2015 Mandag 16. mars kl 18.00 Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015/2016

HANDLINGSPLAN 2015/2016 HANDLINGSPLAN 2015/2016 Mål for arbeidet 2015/2016 Oppdatert 11/1-16 1. LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD Utdanningsforbundet Porsgrunn vil aktivt arbeide for å bedre lønns- og arbeidsforholdene for sine medlemmer.

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2012

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2012 PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2012 Quality Hotel & Resort 14.-15. mai 2012 Årsmøte 14.-15. mai 2012 Innhold Side Åpning Hilsningstaler 4 Veldedig gave 4 Permisjoner 4 Sak 01: Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Retningslinjer, Utdanningsforbundet Januar 2012 Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Definisjoner Utdanningsforbundet har to slags tillitsvalgte; organisasjonstillitsvalgt

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben.

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben. UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 1 12/13 Sted: Møterommet 3. etg. fagforeningskontoret. Tid: fredag 24.08.12 kl 13.00 15.00. Bevertning: Pizza Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kristian

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Årsmøte mai 2012

Årsmøte mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 13 Saker innmeldt fra lokallagene Fylkesstyret legger frem følgende dokument: Innen fristen, 15. april var det meldt inn flere saker fra lokallagene. I det følgende presenterer

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen Klubben og klubbelederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland v/ Anders Pedersen Klubbene utgjør fagforeningens grunnmur Klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012/2013

HANDLINGSPLAN 2012/2013 HANDLINGSPLAN 2012/2013 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Klubben i mitt hjerte!

Klubben i mitt hjerte! Klubben i mitt hjerte! Klubben i mitt hjerte! s2 Klubben og klubblederrollen En skolering av tillitsvalgte på arbeidsplassen Klubbene er Utdanningsforbundets grunnmur Utdanningsforbundet har klubber som

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1. desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1. desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 1. desember 2015 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2014 2. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøteprotokoll 28.03.08

Årsmøteprotokoll 28.03.08 Notodden Årsmøteprotokoll 28.03.08 Årsmøteprotokoll Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Marit Holm Marit Holm valgt Valg av referent: Forslag: Tove Pedersen. Tove Pedersen

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: 7.2.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen, Anne Karin Røtne, Inger

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård

HEMNES. Årsmøte. 19. mars 2015 kl. 19.00. Korgen gjestegård Årsmøte 19. mars 2015 kl. 19.00 Korgen gjestegård Side - 2 - SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 4 Sak 2: Årsmeldinger... 5 Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes.... 5 Årsmelding

Detaljer