ÅRSRAPPORT 2004 Summary in English: page 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2004 Summary in English: page 34"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2004 Summary in English: page 34

2 Strømberg Gruppen AS har vært gjennom en stor omstilling og vekstprosess de siste fem årene. Dette har skjedd gjennom kontinuerlig forbedring, benchmarking samt oppkjøp av selskaper. Konsernsjefen har ordet Den store utfordringen videre blir å koordinere personellet samt å utvikle kommunikasjonslinjene på en slik måte at vi kan hente ut ytterligere synergier innenfor virksomhetsområdene. Innføring av integrerte styringssystemer i sentrale arbeidsprosesser blir et viktig område å få på plass i Dette vil også gjøre det mulig å øke integrasjonen samt forenkle rapporteringen på tvers i konsernet. Introduksjon 2004 har også vært et år med stor vekst. Dette har medført meget gode resultater for selskapene i Strømberg Gruppen. Det stilles store krav til våre medarbeidere og jeg vil takke dem alle for innsatsen i Selskapet har som mål å videreutvikle sine medarbeidere gjennom kursing og kompetanseoverføring. Per Gunnar Strømberg Rasmussen Konsernsjef Konsernets visjoner og mål er klare. Vår strategi blir fortsatt vekst gjennom eksisterende virksomhet samt nye oppkjøp av selskaper innenfor vedtatte områder. Det vil også bli lagt stor vekt på kundetilfredsstillelse, det vil si å sette kunden i fokus. Dette skal skje gjennom bevisst gjøring og opplæring i alle ledd av konsernet. Vi er stolte over for første gang å kunne presentere en årsrapport som samler hele Strømberg Gruppen AS i en utgave. Etter 93 års virksomhet føler vi at tiden nå er inne til å la våre forretningsforbindelser og kunder få et lite innblikk i konsernets indre liv for å se hva vi driver med og hva vi forventer oss fremover. Etter en lang statisk tilværelse har konsernet endret seg totalt de siste 5 årene. Vi har vært igjennom en prosess som har vært både arbeidskrevende og utviklende for den enkelte og virksomheten. Dette har skjedd med bruk av både egne og eksterne ressurser. Vi har satt i gang og gjennomført flere byggprosjekt, kjøpt opp, modernisert og stiftet flere selskaper og har notert en rask og positiv utvikling på mange felt. Vår konsernsjef Per Gunnar Strømberg Rasmussen, som representerer 3. generasjon Rasmussen i ledelsen, har allerede gitt leserne sine betraktninger og fremtidsvisjoner, og på de neste sidene vil alle våre forretningsområder bli godt belyst med bilder, historikk og fakta om dagens virkelighet. Vi håper at årsrapporten blir både se- og leseverdig og at den plotter oss inn på kartet over bergenske bedrifter med evne og vilje til utvikling også utover det tradisjonelle. 2 3

3 Forretningsidè: Strømberg Gruppen skal være en profesjonell investor og aktiv pådriver. Rasmussen Eiendom AS Rasmussen Ejendomme Danmark AS Truckcenter AS Advanced Asset Management AS ARKA AS Fjøsangerveien 68 AS Rieber Thorsen Buss og Last AS Moderne Transport AS Laastad Last og Buss AS Agder Motor Last og Buss AS Transrep AS Agder Last AS Mandal Last og Buss AS Dette er Strømberg Gruppen Konsernet Strømberg Gruppen er en av Bergens 50 største virksomheter målt etter omsetning. Konsernets kjernevirksomhet består i eiendomsutvikling, produksjon og salg av lastebilpåbygg og transportrelatert utstyr og et mål om å forbli en ledende forhandler av Volvo lastebiler og busser. Strømberg Gruppen ble stiftet i 1998 som ledd i en reorganisering av selskapsstrukturen og en forberedelse av generasjonsskiftet i det familieeide Rasmussen-konsernet. Før denne reorganiseringen besto virksomheten av 3 selskaper; Andr. Rasmussen Eiendomsselskap AS, ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS og Moderne Transport AS. Fra reorganiseringen og frem til i dag er konsernet blitt betydelig utvidet gjennom oppkjøp av Volvo forhandlere og nyinvesteringer i eiendom. Fakta Tall i mill Sum driftsinntekter 682,5 526,3 Driftsresultat 35,7 23,0 Ordinært resultat før skatt 22,6 14,8 Årsresultat 16,0 10,5 Totalkapital 420,0 349,5 Sum egenkapital 1 40,0 52,7 Egenkapitalandel 1 9,5 % 15,1 % Driftsmargin 2 5,2 % 4,4 % 1 Inkluderer ikke urealiserte verdier knyttet til eiendomsmasse. 2 Driftsresultat / driftsinntekter I 2004 hadde konsernet en omsetning på 682,5 millioner kroner og et resultat før skatt på 22,7 millioner kroner. Nøkkelverdier Forretningsintegritet, ærlighet og pålitelig het står sentralt i Strømberg Gruppens verdier. Vi ønsker å opptre med åpenhet og tillit både internt og eksternt. Vår firmapolitikk omfatter medarbeidere, kvalitet og miljø. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs og vi jobber for en stadig kompetanse- og motivasjons heving av den enkelte. Kvalitetspolitikken skal oppnås ved kundeorientering, lederskap, medarbeidernes engasjement og prosessorientering. Helse, miljø og sikkerhet er blant våre grunnverdier og miljøarbeidet skal være gjenstand for en kontinuerlig forbedringsprosess. Virksomhetsområdene Strømberg Gruppen har i hovedsak 3 virk somhetsområder; karosserivirksomhet, Volvo forhandlervirksomhet og næringseiendom. Karosserivirksomhet Arka Andr Rasmussen Karosserifabrikk AS har sitt hovedkontor i Os kommune sør for Bergen. Virksomheten består i produksjon av påbygg til lastebiler og distribusjonskjøretøy. Selskapet har en egen hydraulikkavdeling og importerer og forhandler kraner og utstyr til nyttekjøretøyer. Selskapet har også en salgsavdeling sentralt i Oslo og en eierandel i Transrep AS som driver reparasjon, service og bygging av mindre påbygg på samme adresse. Karosserivirksomheten hadde en omsetning på 96,5 millioner i Volvo forhandlervirksomhet Forhandlervirksomheten besto i utgangspunktet av selskapet Moderne Transport AS. I de senere årene er virksomhetsområdet blitt utvidet til også å omfatte Laastad Last og Buss AS, Rieber Thorsen Buss og Last AS og Agder Motor Last og Buss AS. Forhandlervirksomheten er en del av forhandlersystemet innen Volvo og har forhandlere med lokalisering fra Bergen i nord til Kristiansand i sør. I tillegg eies en andel på 50,8 % i Agder Last AS som driver vedlikehold og reparasjoner av motorvogner i Arendals-området. Forhandlervirksomheten hadde en samlet omsetning på 570 millioner i Næringseiendom Eiendomsvirksomheten eier, driver og forvalter konsernets faste eiendommer. Samlet eiendomsmasse utgjør ca m² og har tilnærmet full beskjeftigelse. De senere år er det nedlagt betydelige ressurser i oppgradering og nyinvesteringer. Eiendomsvirksomheten består av selskapene Rasmussen Eiendom AS, Fjøsangerveien 68 AS og Rasmussen Ejendomme Danmark AS. Konsernet har i 2004 ferdigstilt et nybygg på ca m² i Fjøsangerveien 68. Bygging av et nybygg i tilknytning til forhandlervirksomheten i Haugesund vil bli påbegynt i løpet av våren 2005 og forventes ferdig ved starten av Virksomheten i Haugesund vil da flytte inn i et av landets mest brukervennlige og moderne industribygg. I 2004 hadde eiendomsvirksomheten en omsetning på 20,2 millioner kroner. 4 5

4 STRØMBERG GRUPPEN AS Styrets beretning 2004 Til tross for økt konkurranse og lavere marginer særlig innenfor karosseri og påbygg, har det også i denne del av virksomheten lykkes å oppnå et positivt driftsresultat. Som beskrevet annetsteds i rapporten, er det i løpet av 2004 gjort betydelige investeringer i karosserivirksomheten for å effektivisere produksjonen. For 2005 er det for konsernet under ett budsjettert med resultater på linje med eller noe over fjorårets. Nye prosjekter / oppkjøp vurderes dessuten fortløpende. Styret mener således at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Fra venstre: Rolf Arne Strømberg Rasmussen, Svein Strømberg Rasmussen, Per Gunnar Strømberg Rasmussen, Dagfinn Heradstveit og Rolf Andreas Rasmussen 1 Selskapet og dets virksomhet Strømberg Gruppen AS er morselskap i et konsern bestående av i alt 10 norske og 1 dansk datterselskap. Selskapene driver virksomhet innen påbygg og leveranser av utstyr til nyttekjøretøyer, forhandlervirksomhet for Volvo lastebiler og busser, samt investeringer i og drift av næringseiendommer. Omsetningen i konsernet har siden dette ble reorganisert i 1998 / 99 økt fra ca kr 240 mill i 1999 til ca kr 682,5 mill i Veksten skriver seg dels fra oppkjøp av nye virksomheter og dels fra videreutvikling av eksisterende selskaper. Strømberg Gruppen AS har sitt forretningskontor i Fjøsangerveien 70 a i Bergen. Virksomheten i morselskapet består i oppfølging og utvikling av datterselskapene og overordnet administrasjon av disse. Konsernet arbeider etter vedtatte strategiplaner og mål og disse følges tett opp så vel innen morselskapet som av styrene i de enkelte datterselskaper. 2 Konsernet De enkelte selskaper i konsernet og deres virksomheter er nærmere beskrevet på sidene i denne rapport. Hvert av selskapene har selvstendig fungerende styrer som rapporterer til konsernstyret. Beslutninger av særlig viktighet, så som større investeringer, avgjøres med endelig virkning av morselskapets styre etter innstilling fra styret i det respektive datterselskap. 3 Fortsatt drift Morselskapets og konsernets regnskaper er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Konsernet har innen alle virksomhetsområder hatt en jevn vekst de siste årene. 4 Arbeidsmiljøet HMS Arbeidsmiljøet innen konsernet anses som godt. Konsernet sysselsatte pr til sammen 219 ansatte, hvorav 3 i morselskapet. Det føres oversikt over sykefravær / ulykker og det er etablert internkontroll for HMS i tråd med gjeldende regelverk. Skader og sykefravær har i alle selskapene gjennom driftsåret vært tilsvarende eller i underkant av gjennomsnittet for tilsvarende virksomheter. 5 Likestilling mellom kjønnene Av konsernets i alt 219 ansatte er 15 kvinner. Disse arbeider i det alt vesentlige innen administrasjon, regnskap og sekretærfunksjoner. Konsernet har et bevisst forhold til å unngå forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Virksomheten i de arbeidsintensive selskapene innen konsernet har imidlertid tradisjonelt sett vært mannsdominert, og det samme gjelder rekruttering til yrkene. Selv om man ved utlysning av stillinger har 6 7

5 oppfordret til søknader fra begge kjønn, er andelen kvinnelige søkere tilnærmet lik null. Det er ut fra virksomhetenes art heller ikke stor grad av spillerom med hensyn til å tilrettelegge arbeidsmetoder spesielt for kvinner. Konsernet vil imidlertid se positivt på og bidra til å tilrettelegge for en større kvinneandel, dersom utviklingen skulle gå i retning av at flere kvinner søker yrkesutdanning innen bilmekaniker- og karosserifagene. 6 Miljø Konsernet driver i samsvar med gjeldende regelverk for håndtering av kjemikalier, oljeprodukter og andre forurensende stoffer. Det legges stor vekt på å forebygge og unngå forurensning så vel av det indre som av det ytre miljø. 7 Redegjørelse for årsregnskap og konsernregnskap Strømberg Gruppen AS har et negativt driftsresultat i 2004 på kr mot et positivt resultat på kr året før. Det er gitt konsernbidrag og utbytte fra datterselskaper med til sammen kr 25 mill før skatt, som gir et resultat etter skatt på kr 21,6 mill. I konsernets årsregnskap er konsolidering gjennomført i henhold til oppkjøpsmetoden. Interne transaksjoner, internt aksjeeie og mellomregninger er eliminert. Konsernregnskapet er oppgjort med et resultat etter skatt på kr mot kr i Investeringer i fast eiendom er økt med ca kr 14,1 mill, fra kr 180,8 mill i 2003 til ca kr 194,9 mill i I samme periode er den langsiktige gjelden økt med ca 21,6 mill og avsetning til forpliktelser er økt med ca 0,1 mill, mens kortsiktig gjeld er økt med ca kr 61,5 mill. Samlet gjeldsøkning er således ca kr 83,2 mill, mens den bokførte egenkapitalen i samme periode er redusert med ca kr 12,6 mill til kr 39,9 mill som tilsvarer ca 9,5 % av totalkapitalen i konsernet. 8 Fremtidig utvikling mv Selskapet har en moderne og godt vedlikeholdt bygningsmasse. Selv om deler av denne i dag er knyttet opp mot driften i egne selskaper, anser styret utsiktene til ekstern utleie for gode, dersom det skulle bli aktuelt. Samtlige eiendommer har en sentral beliggenhet i etablerte næringsområder, og kan innredes fleksibelt. Det er tilhørende gode utearealer, adkomst og parkering på alle eiendommene. Ledigheten på utleiearealer ligger på et akseptabelt nivå, med gode utsikter til ytterligere reduksjon i løpet av Virksomheten som Volvo-forhandler har vist en jevn vekst siden starten i Volvoselskapene har i løpet av driftsåret fornyet sine avtaler med Volvo i tråd med retningslinjene i EU s gruppefritak for bilbransjen som trådte i kraft 1 oktober Styret anser virksomheten godt rustet til å møte de nye utfordringer og den økte konkurranse endringene vil kunne føre til, og konsernet har som del av sin strategi å satse videre innen last- og bussvirksomhet. Karosserivirksomheten ( Arka ) er sterkt konkurranseutsatt. Selskapet har ikke lykkes i å oppnå positive resultater de senere år, men har drevet i balanse. I 2004 er dette snudd til et overskudd i tråd med styrets målsettinger og forventninger. Det er iverksatt flere tiltak for å bedre effektiviteten og lønnsomheten, bl a gjennom økt standardisering, produktutvikling og rasjonalisering av produksjonen. I tillegg har selskapet som en del av sin strategi valgt å satse ytterligere på salg av handelsvarer, rekvisita og tilbehør. Selskapets posisjon i markedet er meget god, og selv med økt konkurranse har det vist seg at virksomheten har en solid og lojal kundemasse. Det legges stor vekt på å kunne tilfredsstille kundenes behov for transportløsninger også i årene fremover. Samlet anser styret etter dette utsiktene for konsernet som gode. 9 Opplysninger om finansiell risiko Investeringer i bygg og anlegg er finansiert gjennom egenkapital og langsiktige lån, til dels med fast rente, som gjør denne del av virksomheten mindre eksponert for rentesvingninger. Etter styrets oppfatning er derfor den finansielle risiko i eiendomsvirksomheten ikke større enn hva som er det normale for eiendomsselskaper. De øvrige virksomhetsområdene innebærer etter styrets oppfatning heller ingen uvanlig eller vesentlig finansiell risiko. Likviditeten i konsernet er tilfredsstillende, og dersom aktivitetsnivået lar seg opprettholde slik styret forventer at det gjør, vil inntjening og evne til å betjene gjeld fortsatt være god. Det tilstrebes en relativt rask nedbetaling av den langsiktige gjelden. Konsernet har en konsernkontoordning, som bidrar til å sikre effektiv kapitalutnyttelse og tilførsel av kapital innen de respektive virksomhetsområder i takt med varierende behov til en god likviditetsstyring. Som følge av import er deler av virksomheten i en viss grad eksponert for valutasvingninger. De aktuelle selskaper har etablert gode prosedyrer for valutasikring for å kunne avhjelpe denne eksponeringen. 10 Anvendelse av årets overskudd Selskapets overskudd er foreslått disponert slik: Avsatt til utbytte: kr Avsatt til annen egenkapital: kr Aksjonærer og ledelse Følgende aksjeeiere har mer enn 20 % av aksjene: - Per Gunnar Strømberg Rasmussen ( konsernsjef / styremedlem ) 25 % - Rolf Arne Strømberg Rasmussen ( daglig leder Arka ) 25 % - Svein Andreas Strømberg Rasmussen ( styremedlem ) 25 % - Anne Sofie Strømberg Durkis 25 % Aksjekapitalen er inndelt i aksjer i klasse A og B, hvor aksjer i klasse B er uten stemmerett. Av til sammen aksjer er 2660 stemmeberettigede ( klasse A ). Av disse innehar Per Gunnar Strømberg Rasmussen 52,6 %. Dagfinn Heradstveit Styret har i 2004 bestått av følgende: - Dagfinn Heradstveit styreleder - Per Gunnar Strømberg Rasmussen styremedlem - Rolf Andreas Rasmussen styremedlem - Svein Andreas Strømberg Rasmussen styremedlem - Rolf Arne Strømberg Rasmussen styremedlem Styreleder har i tillegg til vervet levert juridiske tjenester til konsernet. Disse er fakturert etter alminnelige prinsipper for advokaters salærberegning. 12 Virksomhetsstyring ( corporate governance ) Det har i 2004 vært avholdt seminar med alle styremedlemmer og daglige ledere i sentrale deler av konsernet. Aksjelovens regler om rollefordeling, ansvar og plikter Bergen, 17. mars 2005 Per Gunnar Strømberg Rasmussen for hhv styre og daglige ledere er gjennomgått og det er gitt en oversikt over anbefalte regler for god virksomhetsstyring. Arbeidet følges videre opp i Forhold inntrådt etter regnskapsårets slutt Styret er ikke kjent med at det etter regnskapsårets slutt er inntrådt forhold av negativ betydning for bedømmelsen av selskapet eller konsernet. Rolf Andreas Rasmussen Svein Strømberg Rasmussen Rolf Arne Rasmussen 8 9

6 STRØMBERG GRUPPEN AS Resultatregnskap ( Tall i tusen ) Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnader m.m Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årets konsernresultat Minoritetens andel Majoritetens andel

7 STRØMBERG GRUPPEN AS Balanse ( Tall i tusen ) Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Goodwill Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4, Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr 4, Finansielle driftsmidler Beregnet pensjonsmidler Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER ( Tall i tusen ) Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital 1 26o 1 26o Overkursfond Sum innskutt egenkapital 4 o55 4 o55 Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetens andel av annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Varer Varelager 6, Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 7, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 7, Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, 17. mars 2005 Dagfinn Heradstveit Per Gunnar Strømberg Rasmussen Rolf Andreas Rasmussen Svein Strømberg Rasmussen Rolf Arne Rasmussen 12 13

8 STRØMBERG GRUPPEN AS Kontantstrømoppstilling ( Tall i tusen ) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter +/- Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger /- Verdijustering aksjer /- Endring varelager /- Endring kundefordringer /- Endring leverandørgjeld /- Forskjell kostnadsført pensjon - betalte premier o.l /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld +/- Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekv Beholdning av kontanter og kontantevk = Beholdning av kontanter og kontantekv Noter til konsernregnskapet 2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Konsolideringen er gjennomført i henhold til oppkjøpsmetoden, med eliminering av interne transaksjoner, internt aksjeeie og mellomregning. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Ikke avskrivbare anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Avskrivbare driftsmidler er i balansen oppført til kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Kundefordringene og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. Omløpsaksjer er vurdert til markedsverdi. Anleggsaksjer er bokført til kostpris. Valuta Kundefordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet med balansedagens kurs. Langsiktig gjeld i utenlandsk valuta er ført opp med den høyeste kursen på balansedagen og kursen ved låneopptak. Konsernregnskapet består av følgende selskaper: Konsernets eierandel: Strømberg Gruppen AS 100% Moderne Transport AS 100% ARKA-Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS 100% Rasmussen Eiendom AS 100% Rasmussen Ejendomme Danmark AS 100% Laastad Last og Buss AS 100% Rieber Thorsen Buss og Last AS 100% Agder Motor Last og Buss AS 100% Agder Last AS 50,8% Fjøsangerveien 68 AS 100% Advanced Asset Management AS 100% Truckcenter AS 100% Note 2 - Pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler kostnader 3 selskaper endret i 2002 hovedpensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert. Noen ansatte er imidlertid igjen i den gamle ordningen. Forpliktelser for den ytelsesbaserte ordningen er aktuarberegnet pr Det knytter seg ingen forpliktelse til den innskuddsbaserte ordningen. Selskapets forpliktelser angående AFP er aktuarberegnet pr Årets endring i AFP forpliktelser er resultatført i regnskapet. 153 personer er tilknyttet AFP ordningen. Det er benyttet en uttakstilbøyelighet på 20%. Nivået på ytelsen er avtalens miniumsnivå fra år. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 6% Årlig lønnsvekst 3% 3,3% Årlig regulering av pensjon 2% 3,3% Årets pensjonskostnad Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Note 3 - Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Styre Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: Daglig leder lønn Annen godtgjørelse Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar utgjør I tillegg kommer andre tjenester Note 4 - Varige driftsmidler Bygninger Tomter etc. Transportmidler Driftsløsøre etc. Goodwill Ikke avskrivbare eiendeler Akk.anskaffelseskost Tilgang Avgang til ansk. kost Akk. ansk.kost Samlede avskriv Bokført verdi Årets ordinære avskrivn Avskrivningssats 1-3% 0 % 12-20% 7 20% 10-20% 0 % Note 5 - Aksjer og andeler i andre foretak m.v. Anleggsaksjer er vurdert til kostpris. Omløpsaksjer er vurdert til markedsverdi Selskap Antall Kostpris Bokført verdi Markedsverdi Gaia Fjord Line AS Impact Europa Gr HSD Sunnfjord Hotel Sum Andeler i verdipapirfond: Aksjer i tilknyttet selskap: Andre aksjer:

9 Note 6 - Varer Varer for videresalg er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Råvarer er verdsatt til anskaffelseskost, med fradrag for ukurans. Varer i arbeid og ferdigvarer er verdsatt til full tilvirkningskost Varer for videresalg Råvarer Varer under tilvirkning Ferdigvarer Sum varelager Note 7 - Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Note 8 - Pantstillelser og garantier m.v. Gjeld som er sikret med pant: Langsiktig gjeld kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld kredittinstitusjoner Sum Garantier Rep.avtaler Eiendeler stillet som sikkerhet for pantesikret gjeld/garantier Varer Debitorer Driftsmidler Fast eiendom Totallimit for konsernkonto er kr ,-. Selskapene som omfattes av avtalen om konsernkonto har kausjonert for forpliktelsen Langsiktig gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt Note 9 - Skatt Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnader er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar selskapsskatt Brutto endring utsatt skatt i balansen ( ) Korrigering skatt tidligere år ( ) Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller ( ) Underskudd til fremføring (835) Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Godtgjørelse på mottatt utbytte Sum betalbar skatt Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Redusert skatt SkatteFUNN ( ) Korrigering skatt tidligere år Sum Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler ( ) ( ) Pensjonsforpliktelser ( ) ( ) Garantiavsetninger ( ) ( ) Aksjer Underskudd til fremføring ( ) - Sum Utsatt skatt 28% Note 10 - Egenkapital Kapital 1/ Årets resultat Kursdifferanse (56 003) Utbytte ( ) ( ) Korrigert egenkapital datterselskap (15 000) Utsatt skatt nedskr. aksjekap. Datterselskap Kapital 31/ Selskapets aksjonærer er: Navn Aksjer A Aksjer B Per Gunnar Rasmussen Styremedl/daglig leder Rolf Arne Rasmussen Styremedlem Svein Rasmussen Styremedlem Anne Sofie Rasmussen Totalt Note 11 - Investering i tilknyttet selskap Agder Motor Last og Buss AS eier 33,33% av aksjene i Mandal Last og Buss AS. Selskapet er ikke med i konsernregnskapet. Selskapets resultat i Selskapets EK ARKA-Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS eier 33,33% av aksjene i Transrep AS. Selskapet er ikke med i konsernregnskapet. Selskapets resultat i Selskapets EK Note 12 - Salgsinntekter Geografisk område Forhandlervirksomhet Sør- og Vestlandet Påbygg og leveranser av utstyr til nyttekjøretøy Norge Sum salgsinntekter Eiendom Sør-Norge og Danmark 16 17

10 FORRETNINGSOMRÅDE Påbygg Avdeling Os Avdeling Oslo ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS representerer konsernets fortid. Firmaet ble etablert i 1912 som hjulmakerbedrift i Bergen, og er idag det eldste selskapet i Strømberg Gruppen AS. Andreas Rasmussen kom i sin tid fra Osterøy med oppbrettede armer og tok tak i datiden. Han er farfar til dagens konsernsjef Per Gunnar Strømberg Rasmussen som har tatt et godt tak i nåtiden! ARKAs historie er en del av bilens historie. Henry Ford startet med masseproduksjon av sin berømte T-modell i ARKA vokste raskt samtidig med utviklingen i transportbransjen og forlenget i sin tid personbiler for å kunne kjøre flere passasjerer. Selskapet fortsatte med produksjon av busser frem til 60-årene. Fakta Tall i mill Sum driftsinntekter 96,5 84,0 Driftsresultat 1,4 0,4 Egenkapitalandel 27,5 % 23,8 % Driftsmargin 1,4 % 0,4 % Daglig leder: Rolf Arne Rasmussen ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS Industriveien 11 N-5200 Os tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: ARKA har alltid vært i front av utviklingen med tidsriktige produkter. I tillegg har bedriften importert transport relaterte produkter fra Europa. I de senere år har ARKA vært et foregangsfirma når det gjelder å fremme standardi sering av distribusjonsbiler, slik at en kunde kan gå direkte til forhandleren og kjøpe en komplett lastebil med påbygg nesten på dagen. Fra overtok ARKA import og salg av de italienske EFFER kranene. Denne representasjonen er et av dagens satsingsområder

11 I 80-årene og fremover importerte ARKA ferdigbygde busser fra Van Hool i Belgia for å møte den økende interessen for ekspressbusser, bybusser og langdistansebusser. ARKA har også de siste årene konkurrert om andre typer busser. Dagens ARKA møter en hard konkurranse innen transportnæringen. Denne konkurransen krever stadige kostnadsreduksjoner. I 2004 er det derfor nedlagt et stort arbeid for å effektivisere driften ytterligere for å få lavere driftskostnader og enda bedre kvalitet. Dette har skjedd med ekstern hjelp. De nye produksjonslinjene som skal tas i bruk i 2005, har medført at produksjonsarealet måtte utvides med 1000 m². Som landsdekkende påbygger har ARKA kunder ikke bare fra Vestlandet, men også fra sør, øst og nord. Vi kan nevne kunder som Ringnes, Tine Meierier, Posten, Coca Cola m.fl. Men det er egenproduksjonen selskapet alltid har satset mest på. ARKA er derfor i dag en av Norges største påbyggere for lastebiler. Helt grunnleggende for denne satsingen var en tollbestemmelse som i sin tid sa at chassis kun kunne importes uten påbygg. Opp gjennom årene har mange tidsriktige påbygg blitt til på tegnebrettene og i Auto Cad systemet. I tillegg til salg av dagens egenkonstruerte påbygg importerer ARKA samtidig kraner og annet relevant transportutstyr. ARKA har gjennom alle år utviklet godt håndverk i såkalt «skreddersøm», men i 1978 gikk bedriften over fra håndverksbedrift til industribedrift. Samtidig flyttet Arka fra Bergen til Os til en nybygd fabrikk i Os kommune. Nå hadde man muligheter til effektivisering av produksjonen og tilrettelegging for større produksjonsserier. I 1985 ble det registrerte varemerket ARKA tatt med i det opprinnelige navnet Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS

12 BERGEN FORRETNINGSOMRÅDE Last og Buss Moderne Transport AS har hittil vært morselskapet i forhandlervirksomheten for Volvo lastebiler og busser. Selskapet ble stiftet i 1982 og overtok som Volvoforhandler i Bergen i 1989 etter en lang periode med Knutsen & Træen AS og deretter ( ) Rieber Thorsen AS som forhandlere. Selskapet har i en tøff konkurransesituasjon befestet sin posisjon som en ledende leverandør av lastebiler, busser og ettermarkedstjenester. Selskapet har historisk hatt enkelte verksteder i distriktet som samarbeidspartnere. For tiden har selskapet ingen slike, men har ulike samarbeidsavtaler i områder hvor virksomheten selv ikke er representert. I 2004 har bedriftens markedsandeler innen salg av lastebiler over 10 tonn ligget på 39,3 %. Bedriften leverte 92 lastebiler i Dette er en økning på 50 lastebiler i forhold til Bedriften leverte 18 busser i 2004, noe som utgjør en markedsandel på 42,9 % på busser med mer enn 26 sitteplasser. Virksomheten disponerer et 5000 m² stort bygg på Nyborg like utenfor sentrum av Bergen. Bygget startet en moderniseringsprosess i 2000 med avslutning i Verksted- og servicedelen utgjør den største delen av bygget. Fakta Tall i mill Sum driftsinntekter 188,6 188,6 Driftsresultat 8,9 10,0 Egenkapitalandel 13,8 % 23,7 % Driftsmargin 1 4,7 % 5,3 % Markedsandel lastebiler > 10 tonn 39,3 % 22,0 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter Daglig leder: Ragnar Ingebrigtsen Moderne Transport AS Heiane 4 Postboks 38, Nyborg N-5871 Bergen tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: modernetransport.no Virksomheten er definert som et av våre kjerneområder og består av 4 forhandlere av Volvo lastebiler og busser. I tillegg utgjør reparasjon, service og vedlikehold en betydelig del av virksomhetsområdets omsetning. Virksomheten omfatter i tillegg til forhandlerne to service- og reparasjonsavdelinger. Før opprettelsen av Strømberg Gruppen AS var en realitet, ble dette virksomhetsområdet styrt av det nåværende datterselskapet Moderne Transport AS. En intensjonsavtale av mellom Volvo Norge AS og ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS sa bl.a. at det skulle inngås en forhandler avtale mellom Volvo og et eget forhandlerselskap. 7. september samme år var en forhandleravtale mellom Volvo Lastebiler og Busser Norge AS og Moderne Transport AS en realitet. Sistnevnte selskap ble stiftet allerede i 1982 av Rolf A. Rasmussen sammen med to fag personer fra tidligere Volvo-forhandler Knutsen & Træen AS. Selskapets formål var handel, import og agentur etc. Frem til 1999 var virksomheten konsentrert til Bergen. Generasjonsskiftet i Rasmussenfamilien og en omfattende omorganisering i Volvo førte til nye forretningsideer, og i løpet av 1999 overtok Moderne Transport AS Volvo-forhandleren i Haugesund, Laastad Last og Buss AS. I perioden 2000 til 2002 kom ytterligere to virksomheter inn under Moderne Transport AS. Først ute var Rieber Thorsen Buss og Last AS, etterfulgt av Agder Motor Last og Buss AS to år senere. Det har vært betydelig aktivitet i 2004 innenfor de markedsområdene våre selskaper opererer i. Forhandlerne våre har registrert 351 nye lastebiler over 10 tonn i 2004, noe som er en økning på 174 registreringer i forhold til Det gode salget har medført en markedsandel i områder hvor våre forhandlere er representert på 42,4 % for lastebiler større enn 10 tonn. Buss-salget har også vært bra i 2004 med et salg på 49 nye busser. Totalt utgjør dette salget en markedsandel for 2004 på 55,7 % samlet for regionen for busser med flere enn 26 sitteplasser. Våre forhandlere er i 2004 blitt sertifisert i henhold til Volvo Standard, ISO 9001 og ISO som stiller krav til kvalitet og miljøbevissthet. Arbeidet innen forbedringer av disse områdene står sentralt i virksomhetens firmapolitikk. Kvalitetsforbedringer er en kontinuerlig prosess hvor målet er stadig bedre kvalitet i alt vi foretar oss. ISO sertifiseringen forplikter oss også i fremtiden til å ha fokus på kvalitet. Samlet omsetning for forhandlervirksomheten utgjorde 581,2 millioner i 2004, en økning på 148,6 millioner i forhold til

13 SANDNES Rieber Thorsen Buss og Last AS har sine røtter tilbake til 1934, da Olav Rieber Thorsen startet opp sin bensinstasjon i Sandnes sentrum med Mil bensin. ( Senere BP-Norol-Statoil). Etterhvert overtok bedriften områdets Renault og Plymouth agentur. Etter krigen, i 1946 fikk Olav Rieber Thorsen agenturet i Sør-Rogaland for Volvo personbiler, lastebiler og busser. I 1989 ble personbilvirksomheten solgt og selskapet konsentrerte sin virksomhet om lastebiler og busser. Som følge av Volvos omstrukturering av forhandlernettet i Europa, ble virksomheten i selskapet Rieber Thorsen Last og Buss AS i 2000 kjøpt opp av Moderne Transport AS gjennom et nystiftet datterselskap; Rieber Thorsen Buss og Last AS. Selskapet har hatt en positiv utvikling og har befestet sin posisjon som markedsleder for tunge nyttekjøretøy i Sør-Rogaland. En tidligere eier er fortsatt daglig leder i virksomheten. Selskapet sysselsetter ca 38 årsverk og drives ut fra et anlegg som er skreddersydd for betjening av tunge kjøretøy. Anlegget som ble bygget i 1987, er modernisert og fremstår i dag fortsatt som det mest effektive anlegget for tunge biler på Sør-Vestlandet. Selskapet har en langsiktig leieavtale på anlegget, som ligger sentralt til i nærhet av Forus industriområde mellom Stavanger og Sandnes. 90 % av de potensielle kundene kan nås fra anlegget innen 30 min. I 2004 har bedriftens markedsandeler innen salg av lastebiler over 10 tonn ligget på 45,3 %. Bedriften registrerte 106 nye lastebiler i 2004, noe som tilsvarer en økning på 49 lastebiler i forhold til Buss virksomheten har levert 10 busser i Markedsandelen har i 2004 vært 55,6 %. Fakta Tall i mill Sum driftsinntekter 149,2 87,6 Driftsresultat 3,8 4,3 Egenkapitalandel 12,7 % 15,6 % Driftsmargin 1 2,5 % 4,9 % Markedsandel lastebiler > 10 tonn 45,3 % 32,6 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter Daglig leder: Knut Sand Rieber Thorsen Buss og Last AS Somaveien 10 Postboks 74 N-4301 Sandnes tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: Daglig leder: Christen Oftedal Laastad Last og Buss AS Spannaveien 142 Postboks 2005 Postterminalen N-5535 Haugesund tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: Bedriften har sine røtter tilbake til 1945 da Bjarne Laastad fikk ansvaret for Volvo personbiler, varebiler, lastebiler og busser i Haugesund og omkringliggende distrikter. Selskapet ble i 1999 kjøpt av Strømberg Gruppen AS ved Moderne Transport AS. Forut for oppkjøpet gjennomgikk Laastad & Co den samme restruktureringen som de andre forhandlerne, hvor personbil ble atskilt fra lastebil samt buss. Laastad Last og Buss AS ble opprettet som en følge av dette. Laastad & Co AS fortsatte som personbilforhandler. Selskapet fortsatte i de samme lokalene i anlegget i Spannavegen også etter oppkjøpet. Den 1. januar 2006 vil virksomheten i Haugesund flytte inn i nye lokaler i Raglamyrvegen. Bygget vil være spesialtilpasset virksomheten selskapet driver og fremstå som det mest moderne i området. Laastad Last og Buss AS sysselsetter ca. 20 årsverk og har hatt en meget fin utvikling de siste årene. I 2004 har bedriftens markedsandeler innen salg av lastebiler over 10 tonn ligget på 45,5 %. Tilsvarende andel i 2003 var 35,8 %. Bedriften registrerte 46 nye lastebiler i 2004, noe som tilsvarer en økning på 22 registreringer i forhold til I forbindelse med at selskapet tar i bruk det nye anlegget forventer vi en ytterligere økning i aktivitetsnivået. Fakta Tall i mill Sum driftsinntekter 83,1 57,5 Driftsresultat 3,4 1,7 Egenkapitalandel 25,4 % 36,0 % Driftsmargin 1 4,1 % 3,0 % Markedsandel lastebiler > 10 tonn 45,5 % 35,8 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter HAUGESUND

14 KRISTIANSAND Daglig leder: Knut Abusdal Agder Motor Last og Buss AS Mjåvannsv. 3 Serviceboks 635 N-4606 Kristiansand tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: Forhandlervirksomheten på Sørlandet har røtter tilbake i tid, men dagens forhandlerselskap ble stiftet i Endringer i strategien fra Volvo sin side førte til en oppdeling i to atskilte forhandlere, en for personbiler og en for lastebiler og busser. Bedriften har etter en forsiktig start utviklet seg positivt frem til i dag, hvor bedriften er en ledende aktør i lastebil- og bussmarkedet på Sørlandet. Bedriftens forhandlerdistrikt dekker begge Agder-fylkene med unntak av kommunene Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Sirdal. Bedriften er lokalisert på Mjåvann Industri område like vest for Kristiansand. Strømberg Gruppen AS ved Moderne Transport AS kjøpte 100 % av aksjene ifølge avtale datert Forut for dette var bedriften eid av lokale aksjonærer. To av de tidligere eierne er fortsatt ansatt i bedriften. For å dekke opp behovet for ettermarkedstjenester ( verksted og reservedeler ), ikke minst når det gjelder busser, har selskapet inngått samarbeid og partnerskap med Nettbuss Sør AS om Agder Last AS i Arendal ( eiet med 50,8 % ) og med Sørlandsruta AS om Mandal Last og Buss AS ( eiet med 33,3 % ). I 2004 har bedriftens markedsandeler innen salg av laste biler over 10 tonn ligget på 42,0 %. Bedriften leverte 79 lastebiler i Dette er en økning på 28 lastebiler i forhold til Bedriften leverte 21 busser i Dette er en økning på 6 busser i forhold til Markedsandelen for busser større enn 26 sitteplasser var i 2004 på 75 %. Bedriften disponerer et verksted med 8 reparasjonsplasser og 2 serviceplasser. Verkstedet drives på skift med åpningstid fra til mandag til torsdag. Til sammen disponerer bedriften ca m² til verksted, delelager, kontorer og andre nødvendige lokaler. Bedriften sysselsetter ca. 30 årsverk, hvorav ca. 80 % er sysselsatt med verksted og reservedeler. Fakta Tall i mill Sum driftsinntekter 160,4 98,9 Driftsresultat 6,1 1,8 Egenkapitalandel 12,8 % 20,3 % Driftsmargin 1 3,8 % 1,8 % Markedsandel lastebiler > 10 tonn 42,0 % 33,1 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter Agder Last AS er et Volvo kontraktsverksted som ble etablert i Selskapet driver sin virksomhet i leide lokaler i Moland Park industriområde i Arendal. I starten av 1998 kjøpte Agder Motor Last og Buss AS aksjemajoriteten i Agder Last AS ( 50,8 % ). Agder Motor Last og Buss AS er et heleid datter selskap av Moderne Transport AS. De øvrige eierne er Nettbuss Sør AS og Oddvar Lauvland. Bedriften sysselsetter for tiden ca 20 årsverk og hadde i 2004 en omsetning på 23,3 millioner. Dette er en økning på 1,4 millioner siden Resultatene i 2004 viste en fortsatt positiv utvikling, med et resultat før skatt på 1,7 millioner. Fakta Tall i mill Sum driftsinntekter 23,3 21,9 Driftsresultat 1,7 0,2 Egenkapitalandel 43,5 % 50,7 % Driftsmargin 1 7,3 % 0,7 % 1 Driftsresultat / driftsinntekter Virksomheten disponerer i dag ca m², fordelt på verksted, delelager og kontorer. I tillegg disponeres ca m² uteareal. I tillegg til å være et service og reparasjonsverksted for lastebiler, har bedriften inngått en service og reparasjonsavtale for hele bussparken til Nettbuss Sør AS. Daglig leder: Tor Asdal Agder Last AS Moland Park N-4846 Arendal tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) E-post: ARENDAL

15 FORRETNINGSOMRÅDE Eiendom RASMUSSEN EJENDOMME DANMARK Det aller første karakteristiske bygget i Fjøsangerveien 70 A ble oppført i Bygget har i ettertid vært gjennom flere ombygninger og moderniseringer frem til i dag, siste gangen i Litt av den opprinnelige stilen er imidlertid blitt tatt vare på og byggene i 70 A og 68 fremstår i dag som en helhet i fasaderekken mot Fjøsangerveien. En bygning på 4000 m 2 ble oppført i 1978 i Kolskogen industriområde i Os kommune. ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS flyttet dermed inn i større og mer moderne administrasjonsog produksjonslokaler og avsluttet en epoke på 66 år i Bergen. Bygget ble utvidet til 5500 m² i 1987 og til 6500 m² i Dette året er både tomten og omgivelsene vesentlig endret som følge av bygging av tilkomstvei til ny trasè for RV 39 like nordøst for eiendommen. Nybygget på m 2 i Fjøsangerveien 68 ble offisielt åpnet i januar 2004 Rasmussen Eiendom AS ble stiftet i februar 1998 for å eie, drive og forvalte konsernets faste eiendommer. I 1999 fusjonerte selskapet med det første eiendomsselskapet Andr. Rasmussen Eiendomsselskap som ble stiftet i Rasmussen Eiendom AS omfattet pr : 5 næringsbygg i Bergen, Os og Oslo. Ytterligere 1 nytt bygg i Haugesund blir igangsatt våren Samlet utleieareal utgjør ca m² Antall leietagere er p.t. 23 selskap På de neste sidene finner du hvert av byggene under logoen til det respektive eiendomsselskapet

16 FJØSANGERVEIEN 68 Bygget i Haraldrudveien 12 A, 0581 Oslo, ble påbegynt i 1996 med innflytting våren 1997 av ARKAs daværende Oslo-avdeling for salg og verkstedsdrift. Dette skjedde etter oppfordring fra flere kunder på Østlandet. Bygget er senere utvidet med et kundemottak, og dagens utleieareal er ca m². For å kunne utnytte verkstedslokalene optimalt i forhold til det store lokale markedet, tok ARKA i 2002 initiativ til et felles selskap med to andre påbyggere. Det nye selskapet heter Transrep AS og hver av partene eier ¹ ³. Transrep AS leier idag størstedelen av bygget og driver med service og reparasjoner på lastebilpåbygg. Byggherre til nybygget i Fjøsangerveien 68 på m² var eiendomsselskapet Fjøsangerveien 68 AS som ble stiftet Selskapet er et datterselskap av Rasmussen Eiendom AS og står for utleie og drift av bygget som ble muliggjort av at reperbanen på østsiden av veien brant ned og frigjorde nødvendig areal som ble kjøpt i tillegg til eget tomteareal. Bygget styres etter de nyeste prinsipper fra en sentral dataenhet for varme, ventilasjon etc. Bygget i Heiane 4, Nyborg i Åsane i Bergen kommune, ble opprinnelig oppført i Det ble kjøpt fra Volvo i 1996 etter at den stedlige Volvoforhandleren, Moderne Transport AS, hadde leid lokalene fra Bygget har like siden oppføringen i 1969 vært et velkjent senter for Volvo lastebiler og busser, og er senere både utvidet og modernisert for dette formålet. Utleieareal utgjør idag ca m². RASMUSSEN EJENDOMME DANMARK Bygget i Vennershåbvej 4, 8800 Viborg, Danmark, ble reist i 1998 av Strømberg Gruppens danske eiendomsselskap, Rasmussen Ejendomme Danmark AS. Bygget er på 5000 m². Grunnen til byggingen var konsernets ønske om selv å kunne tilby danskproduserte kjøl- og frysekarosserier. Skapprodusenten Norfrig AS leide bygget til selskapet ble overtatt av Bernard Krone AS. ARKA er idag representant for Krone-produkter i Norge. Bygget er nå fullt utleid til Nørhaven Paperback AS som er blant Nordens største aktører innen trykkeribransjen. Et nybygg på ca. 1850m² er under prosjektering i Raglamyrv. 32 / 34, Haugesund. Bygget skal leies ut til den lokale Volvo-forhandleren Laastad Last og Buss AS. Innflytting vil skje rundt årsskiftet 2005 / Dermed får leietageren skreddersydde lokaler for bilverksted, salg og administrasjon

17 FORRETNINGSOMRÅDE Investeringer Visjon, mål og strategi Selskapet Advanced Asset Management AS ble stiftet i desember 2004 og har som hovedoppgave å gjennomføre konsernets likvide investeringer. Fra stiftelsen og frem til i dag har selskapet blitt tilført i overkant av 5 millioner fra eieren Strømberg Gruppen AS. Mandatet selskapet arbeider under er å investere i verdipapirer som er konservative, likvide og med begrenset risiko. Målsettingen er å oppnå høyere positiv avkastning enn relevante sammenlignbare porteføljer / benchmarks. Selskapet skal investere «overskuddskapital» og kan investere i enkeltaksjer, pengemarkedsfond og aksjemarkedsfond med god likviditet og relativt lav risiko. Man skal søke å oppnå en jevnt god positiv avkastning uten store svingninger fra år til år. opp en portefølje av likvide investeringer. Som en videreføring av strategien skal investeringene i starten av 2005 fisjoneres over i Advanced Asset Management AS. Bakgrunnen for at denne typen investeringer legges inn i et eget selskap, er ønsket om fokus på og rendyrking av forretningsområdet. I årene fremover vil selskapet få tilført nye midler årlig for plassering i likvide investeringer. Porteføljen Pr. i dag består porteføljen i hovedsak av ulike aksje- og pengemarkedsfond. I tillegg kommer ulike investeringer av strategisk art. Konsernets likvide investeringer har historisk vært en del av morselskapets virksomhetsområde. Strømberg Gruppen AS har de siste årene arbeidet med å bygge Mill kr År Porteføljeverdi

18 Summary in English Let us introduce Strømberg Gruppen; a group of companies operating within industrial production, car dealerships, real estate and asset management. Controlling company Strømberg Gruppen AS is the parent company of the group and is wholly owned by the Rasmussen family in Bergen. In 1912 Mr. Andreas Rasmussen, the grandfather of today s President, Mr. Per Gunnar Strømberg Rasmussen, left Osterøy and established a small enterprise making wheels in the city of Bergen. The business gradually expanded under his leadership and experienced further expansion under his son Rolf A. Rasmussen who was CEO between 1967 and 2000 before passing the business on to the third generation. The company Strømberg Gruppen AS was incorporated in December 1998 as a result of a reorganization of the company structure as well as an alternation of generations in the Rasmussen family. Before this reorganization there were only three companies, ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS (from 1912), Andr. Rasmussen Eiendomsselskap AS and Moderne Transport AS. Since 1998 Strømberg Gruppen has grown considerably, partly by acquisition of Volvo truck and bus dealers in Haugesund, Sandnes and Kristiansand and partly by investments in real properties. The head office is located in Fjøsangerveien 70 A, 5068 Bergen. Vision Strømberg Gruppen AS s scope is to be a professional investor and leading force in the development of the group. The President is speaking! Strømberg Gruppen has been through a comprehensive reorganization and growth process over the last five years. This process is made possible through continual improvements, benchmarking as well as acquisition of companies has also been a significant year resulting in good margins for the group. We expect much from our co-workers and I want to thank them all personally for their efforts in The group of companies has among its targets to continue the development of each co-worker s competence and skills. The main challenge in the years to come is to coordinate the co-workers and their communication lines in order to achieve synergies among the companies. Introduction of integrated control systems in main working processes will be of importance in 2005 in order to increase the integration and simplify the reporting within the group. The visions and the targets of the controlling company are clear. Our strategy is a continual growth within the existing working fields as well as through acquisition of other companies. Customer s satisfaction has always been and will continue to be among our main priorities, by focusing on the customer s needs and requirements and by increasing our knowledge of his business. The subsidiaries: Industry: ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS moved from Bergen to Os in 1978, being the first establisher in a new industrial area located 25 kilometres (16 miles) south of the centre of Bergen. The company is producing truck bodies for the transport market besides importing related products. Main products in 2004 were insulated Krone bodies and HFR trailers from Denmark as well as Effer cranes from Italy. The hydraulic division of ARKA takes care of the crane business. In Oslo ARKA has a sales division in Haraldrudveien and owns 33,3 % of Transrep AS, a company engaged in service and repair of commercial vehicles at the same address. Dealers: Since 1989 Moderne Transport AS has been the authorized Volvo truck and bus dealer in Bergen and Hordaland. The head office and workshop is located at Nyborg in Åsane. During the first years Moderne Transport AS had a tenancy agreement with Volvo Norge AS, but in 1996 Andr. Rasmussen Eiendomsselskap AS ( later merged with Rasmussen Eiendom AS ) bought the property including the building from This building has later been extended and modernized at a cost of 20 mill. NOK. From the very beginning this location has been well known as the local Volvo truck and bus centre in Bergen. In 1997 Volvo made a decision to change the dealership structure in Norway by dividing it into 6 regions. Following this division, Volvo asked Moderne Transport AS to unite the existing companies into one dealer. As a result Laastad Last og Buss AS, Haugesund, was bought in 1999, Rieber Thorsen Buss og Last AS, Sandnes, in 2000 and Agder Motor Last og Buss AS, Kristiansand, in The latter also owns 50,8 % of Agder Last AS, Arendal and 33,3 % of Mandal Buss og Last AS, Mandal, which companies only perform service and repair of trucks and buses. Properties: Rasmussen Eiendom AS owns and manages real properties. They currently are: Fjøsangerveien 70 A Fjøsangerveien 68 ( through the subsidiary Fjøsangerveien 68 AS ) Heiane 4, Nyborg ( having Moderne Transport AS as main tenant ) Haraldrudveien, Oslo ( having ARKA and Transrep as main tenants ) Industriveien 11, Os ( having ARKA and Gaia Trafikk AS as tenants ) These 5 buildings represent approx m² of rental space which have been upgraded during the last years, and are now almost fully occupied. In Haugesund Rasmussen Eiendom AS has bought an industrial site and plans are ready for new premises for the Volvo dealer. The construction of the building is scheduled to commence during the first half of Fjøsangerveien 68 AS, owned 100 % by Rasmussen Eiendom AS, was established in 2002 to be the owner of the newest business premises in Fjøsangerveien 68. This highly modern building of m² was officially opened in January Rasmussen Ejendomme Danmark AS is another subsidiary of Strømberg Gruppen AS owning a modern industrial building of ca m² in Viborg, Denmark. A tenancy agreement is made with Nørhaven Paperback AS for the area. Asset management Following a resolution to define investments in liquid funds and financial instruments as a separate business area within the group, Advanced Asset Management AS ( AAM ) was incorporated in December 2004 to handle future investments by Strømberg Gruppen. Historically this has been an activity included in Strømberg Gruppen AS. Figures of the year 2004 The main activities are still within sales and service of trucks and buses, coach body building and real estates. Since 1999 the operating income has increased from 240 MNOK to about 682,5 MNOK in The consolidated profit has now reached 21,5 MNOK. Last year Strømberg Gruppen AS was one of the 50 largest companies in Bergen and one of the 500 largest companies in Norway measured by total turnover. Facts to be mentioned: Industry ARKA Andr. Rasmussen Karosserifabrikk AS has been working together with external experts in order to increase the efficiency of the production. The production area is extended by 1000 m² to obtain a more efficient production line. A reduction in costs is expected in The sales of Effer cranes increased last year with 169 %. Properties In 2004 the new building in Fjøsangerveien 68 had its first full operating year. This most modern building with computerised heating and ventilation controls appears as a well functioning new development. In Haugesund the construction of a new building for Laastad Last og Buss AS is about to commence and will be finished by the end of Dealers All the dealers have renewed their dealer agreements with Volvo in accordance with the new EU regulations for vehicles valid from 1st October The group s organization of its Volvo dealers will be somewhat changed in As a part of this plan Truckcenter AS was incorporated at the end of 2004 to become the leading and controlling company of the four Volvo dealers in the group. All four dealers are now certified according to Volvo Standard, ISO 9001 and ISO with regard to quality and environment. The remaining companies in the group will be certified during the next years. Expectations for the future The group s real properties are modern and well maintained. Even though parts of the buildings are currently used by group companies, the Board of directors consider the prospects of renting out externally as being good. All the properties are located in well established areas with good parking facilities. The Volvo dealer business has grown steadily ever since the start in The Board of directors is of the opinion that the dealer business is well prepared to meet the new challenges and competition from the market. The coach builder business is faced with severe competition. The company has for some years been working very hard to establish a profit in accordance with the targets set by the board and the management of the company. Significant investments have also been made to increase efficiency and reduce costs. The Board of directors in 2004 Dagfinn Heradstveit chairman of the board Per Gunnar Strømberg Rasmussen member of the board Svein Andreas Strømberg Rasmussen member of the board Rolf Arne Strømberg Rasmussen member of the board Rolf Andreas Rasmussen member of the board 34 35

19 Strømberg Gruppen AS Fjøsangerveien 70A Postboks 6118 Postterminalen N-5892 Bergen tlf: ( +47 ) fax: ( +47 ) e-post:

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 Summary in English: page 54-55

ÅRSRAPPORT 2007 Summary in English: page 54-55 ÅRSRAPPORT 2007 Summary in English: page 54-55 Hei igjen! Strømberg Gruppen har også for 2007 levert resultater som er bedre enn budsjettert, samt bedre enn resultatet for 2006. Jeg takker igjen alle i

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsrapport 2010 Summary in English: Page 54-55

Årsrapport 2010 Summary in English: Page 54-55 Påbygg Last og buss Volvo Last og buss Renault Eiendom Shipping Finans Årsrapport 2010 Summary in English: Page 54-55 Konsernsjefen har ordet Strømberg Gruppen har gjennomført et nytt godt år. Resultatet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i 2009. Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer