Formannskapet. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Møteinnkalling"

Transkript

1 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 13/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 14/08 Interpellasjoner og spørsmål PS 15/08 Høringsuttalesle. Nasjonal transportplan PS 16/08 Kommunale tomter og eiendommer. PS 17/08 Forslag til ruspolitisk handlingsplan for perioden PS 18/08 Søknad om skjenkevilling - og salgsbevilling ved Nedgården Lanhandel og Cafe As PS 19/08 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 50

2 PS 13/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 50

3 PS 14/08 Interpellasjoner og spørsmål Møteinnkalling side 3 av 50

4 Saksnr 2008/245 - Nasjonal transportplan Arkivkode N12 Saksbehandler Odd Magne Ulvund Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /08 Kommunestyret Høringsuttalelse. Nasjonal transportplan Sammendrag I vedlagt notat følger en kort sammenfatning av hovedgrepene i forslag til NTP Transportetatene foreslår en satsning på drift og vedlikehold, for å redusere forfallet på transportnettet. Dette gjør at investeringsnivået blir redusert. Innholdet i forslaget er ikke i tråd med forutsetningene i regionens overordnede planer. Utbygging av dobbeltspor på Østfoldbanen nordfra og sørover må prioriteres, samtidig som at rammen til øvrige riksveger må økes. Kystverkets prioriterer Borg havn som stamnetthavn og foreslår utbedring av farleden. Saksopplysninger Forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) er ute på høring blant fylkeskommuner og de fire største byene i Norge. Høringsfrist er 30. april. Østfold fylkeskommune ønsker i den forbindelse å innhente synspunkt fra blant annet kommunene i Østfold. Vår frist overfor fylkeskommunen er 14. mars. Regionrådet for Nedre Glomma har besluttet at Hvaler, Sarpsborg og Fredrikstad skal skrive felles innstilling. Forslag til NTP er Jernbaneverkets, Statens vegvesens, Kystverkets og Avinor AS faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med St.melding om Nasjonal Transportplan. Stortingsmeldingen planlegges lagt fram desember 2008, og behandlet i vårsesjonen 2009 Vedlegg 1 Oppsummering av forslag til Nasjonal transportplan Vurdering I forslag til NTP vektlegges økt satsning på drift og vedlikehold av eksisterende vegnett, for å unngå ytterligere forfall av veg- og banenettet. Rådmannen ser at dette er fornuftig ut fra transportpolitikkens overordnede mål. For Østfold innebærer dette et betydelig lavere investeringsnivå enn hva som ble signalisert i NTP For øvrige riksveger foreslås nå en ramme på 600 mill kr ( ). I NTP ble det signalisert et investeringsnivå på 810 mill kr. (Hhv 210 mill kr i perioden , og 610 mill kr i perioden ). Østfold får da kun 74% i fht tidligere signaler. Ser en landet under ett er investeringsrammen til øvrige riksveger 84 % i fht signaler gitt i forrige NTP. Møteinnkalling side 4 av 50

5 - For Østfoldbanen er det foreslått 180 mill kr, som kun gir rom for bygging av ny stasjon på Ski. Resten av prosjektet nytt dobbeltspor Oslo S Ski vil ikke kunne startes opp før etter I NTP ble det signalisert et investeringsnivå på 4820 mill kr. Nedre Glommaregionen står overfor store utfordringer knyttet til dagens transportsystem. Hovedvegsystemet er med unntak av E6, øvrige riksveger og fylkesveger. I Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler utgjør dette i dag ca 528 km. Øvrige riksveger utgjør 38 %, fylkesveger 55%. Vegnettet inn mot og gjennom bysentra er svært sårbart. Kapasiteten på hovedvegnettet er sprengt, hvilket innebærer at trafikk flyter over på det sekundære vegnettet. I flg reisevaneundersøkelsen for Sarpsborg og Fredrikstad fra 2006 er kollektivandelen og andel gående svært lav, sett i nasjonal sammenheng. Potensialet for økt miljøvennlig transport er derfor stort. I 2007 har det vært iverksatt tiltak som bedrer frekvensen på busstransport i bybåndet mellom byene, samt at prisene på busstransport har blitt redusert for en stor del av befolkningen. Dette har gitt effekt. Skal andelen kollektivreisende imidlertid øke ytterligere er det nødvendig å bedre framkommeligheten for kollektivtransporten. I og med at vegnettet i dag, stort sett er 2-felts veger, er dette vanskelig å få til uten store investeringer. Dette gjenspeiles blant annet i utredningen som ble gjort i fbm Østfoldpakke fase 2, nå Bypakke Fredrikstad. Sarpsborg og Fredrikstad har jobbet med hovedsykkelplaner for kommunene. Status er kartlagt, planlagt hovedsykkelnett er definert og derav er behov for tiltak vurdert og kostnadsberegnet. Det totale kostnadsbehovet er beregnet til 690 mill kr, fordelt med 270 mill kr i Sarpsborg og 420 mill kr i Fredrikstad. Skal Nedre Glommaregionen kunne realisere potensialet som ligger i vedtatt arealbruk, basert på Areal og Transportplanen for Nedre Glomma, er investeringer i tilknytning til øvrig riksvegnett (både store prosjekt og mindre utbedringer) en forutsetning. I lys av de utfordringer vi står overfor er 600 mill kr til hele Østfold en alt for liten ramme. Rådmannen mener dette må være ett av hovedfokusene i fylkeskommunens høringsuttalelse. Fylkesvis fordeling av statlig investeringsramme til øvrige riksveger er gjort med utgangspunkt i en modell som vektlegger folketall og veglende likt. Dette vil trolig være uheldig for Østfold, og byregioner som Nedre Glomma spesielt. At fordelingsrammen er uheldig for Østfold fremkommer også dersom en sammenlikner investeringsrammene til Østfold og landet generelt, i forslag til NTP opp mot gjeldende NTP. I forslag til NTP er investeringsrammene til Østfold kun 74% i fht tidligere signaler i gjeldende NTP, mens det for landet sett under ett er 84%. Transportetatene sier at det fulle potensialet for bompenger bør tas ut i trafikksterke områder, der det er grunnlag for dette. Det må finnes rom for statlige midler til prosjekter i distriktene som ikke kan finansieres med bompenger. Nedre Glommaregionen er et forholdsvis trafikksterkt område. Til tross for at man i Fredrikstad har et prinsippvedtak om bompengefinansiering av en bypakke, er det en forventning om statlig finansiell deltakelse. (I Fredrikstad bystyrets vedtak i fbm Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad sies bla følgende: en realisering av Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad vil kreve lokal brukerfinansiering. Det må imidlertid arbeides for en størst mulig statlig finansieringsandel.) Rådmannen mener det er viktig å signalisere at skal man forvente lokal finansiering er det viktig at staten også deltar i spleiselaget. Dette vil ikke minst være viktig dersom man skal dreie bruken av bompenger mot mer tilrettelegging for alternative transportformer. Fylkestinget har nylig sluttet seg til Osloregionens forslag til samordnet areal- og tranpsortstrategi for Osloregionen. Denne innebærer en målsetting om at: - Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa, - Med et arealeffektivt utbyggingsmønster basert på prinsipper om en flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Utbyggingsmønsteret skal ta utgangspunkt i raske, skinnegående kollektivmidler med stor kapasitet samt et godt vegsystem med god fremkommelighet for kollektivtrafikken - Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. Møteinnkalling side 5 av 50

6 Forutsetningen for areal- og transportstrategien er et godt fungerende jernbanenett mellom Oslo og de byene som utgjør flerkjernestrukturen. En samferdselspolitikk hvor Østfoldbanen ikke prioriteres før etter 2019 er derfor i sterk strid med denne strategien. Rådmannen vil be om at dette kommenteres i høringsuttalelsen fra Østfold fylkeskommune. E6 fra Riksgrensen til Oslo er snart ferdig utbygd. Dersom forslag til NTP vedtas i nåværende form innebærer det at det ikke blir mulig med tilbudsforbedringer av betydning for nærtrafikken eller regiontrafikken på Østfoldbanen. Dette vil påvirke konkurranseforholdet mellom veg- og banetransport, både når det gjelder person- og godstransport. Å nå målsettingen om overføring til mer miljøvennlige transportmidler blir da vanskeligere for transporter i denne korridoren. En av premissene i samordnet areal- og transportstrategien for Osloregionen er et tettere og mer sentralisert utbyggingsmønster. Konsentrert tettstedsutvikling med fortetting og utbygging rundt kollektivknutepunkt er da en forutsetning. En utsettelse av satsningen på Østfoldbanen er i denne sammenehengen svært uheldig. En godt utviklet E6 har stor tiltrekningskraft mht næringsetableringer. Å holde fast på en arealstrategi i tråd med ATP-prinsippene vil bli en utfordring for kommunene. Rådmannen ber om at dette kommer fram i høringsuttalelsen fra Østfold fylkeskommune. Rådmannen anbefaler at man står ved tidligere rekkefølgeprioriteringer, som innebærer utbygging av dobbeltspor Oslo Ski først og deretter videre til Moss. Rådmannen mener også at det er viktig å kommentere at en opprettholdelse av Intercity-konseptet, med stasjon i by, er nødvendig for å oppnå en mest mulig miljøvennlig utvikling av transportsystemet i Osloregionen og i Fredrikstad isolert. Rådmannen mener det i høringsuttalelsen også her bør vises til samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, hvor det påpekes at utbygging av høyhastighetsbaner budsjettmessig ikke må komme til fortrengsel for modernisering av det ordinære jernbanenettet i Osloregionen. I tråd med gjeldende kommuneplan samt Jernbaneverkets planer er det et ønske å flytte dagens jernbanestasjon til Grønli samt en videreføring av ny jernbanetrase frem til Lisleby. I bystyrevedtaket i fbm Østfoldpakke fase 2 fra 10.mai 2007, ble viktigheten av samtidighet i utviklingen av veg og baneløsning i dette området påpekt spesielt. En samtidighet i planlegging og realisering vil kunne gi store positive byutviklingmessige konsekvenser samt bedre trafikale løsninger både i anleggsperiode og driftsperiode. Bystyret har vedtatt at vegsystemet skal finansieres med bompenger. Jernbanen er imidlertid avhengig av statlige midler. Rådmannen ser at dette vanskelig lar seg prioritere med de planrammer som er stilt til disposisjon. Rådmannen ønsker imidlertid at fylkeskommunen i sin høringsutalelse ber om at samferdselsmyndighetene drøfter denne type problemstilling: Hvordan kan staten, innenfor et mer kortsiktig tidsperspektiv, bidra til en lokalt ønsket bærekraftig by- og transportutvikling? Rådmannen mener satsningen på Borg havn som stamnetthavn og utbedring av farleden inn til Borg havn er svært positiv. Rådmannen merker seg videre følgende: Strekningsvise tiltak som innbefatter god sjøverts- og landverts tilknytning sees derfor under ett i en samlet prioritering for å styrke havnenes knutepunktsegenskaper. Det innebærer at samtlige havner i den nasjonale havnestrukturen skal få stamvegtilknytning. Rådmannen stiller da spørsmål om rv 111 mellom E6 og Borg havn i framtiden blir å regne som stamveg, og dermed faller inn under statlig ansvar. Utgårdskilen regionale fiskerhavn er den største fiskerihavnen øst for Lindesnes i Sør-Norge. Det er daglig leveranser fra nærmere 30 fiskefartøy i Utgårdskilen. Det viktigste fiske er reketrål. Det er planlagt utvidelse med nye industriområder og ny liggekai for fiskeflåten. Utgårdskilen regionale fiskerhavn anbefales tatt inn i Kystverkets handlingsprogram Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi følgende uttalelse: Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: 1. Hvaler kommune mener Østfold fylkeskommune bør kommentere følgende i sin høringsuttalelse: Møteinnkalling side 6 av 50

7 - En satsning på å redusere forfallet av transportnettet er svært viktig og riktig. - Satsningen på Østfoldbanen må ikke utsettes. En raskest mulig utbygging av Østfoldbanen er en forutsetning for en bærekraftig regional og lokal utvikling. Både Osloregionens Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen, fylkesplan for Østfold og kommuneplan for hhv Sarpsborg og Fredrikstad, legger til grunn en utbygging av Østfoldbanen. - Utbyggingen av Østfoldbanen bør skje i tråd med tidligere prioritert rekkefølge; dvs nordfra og sørover. - Opprettholdelse av Intercitykonseptet, med stasjon i by, bør videreutvikles før en evt realisering av høyhastighetstog. - Fredrikstad kommune ønsker en utvikling av en ny Grønli stasjon og ny jernbanetrase fram til Lisleby. Samtidighet med utvikling av vegsystemet vil kunne gi både byutviklingsmessige, tekniske og trolig også økonomiske fordeler. Kommunen ser at det ikke er statlige midler til dette på kort sikt, noe som er svært uheldig. Det bes om at transportetatene foretar en nærmere drøfting av sine roller i lokal byutvikling. Hvordan kan staten, innenfor et mer kortsiktig tidsperspektiv, bidra til en lokalt ønsket bærekraftig by- og transportutvikling? - Det er behov for økte rammer til øvrige riksveger. - Skal potensialet som ligger i vedtatt arealbruk kunne realiseres, er 600 mill kr til Østfold en alt for liten ramme. - En størst mulig statlig finansieringsandel er også viktig i trafikksterke områder. Dette er spesielt viktig dersom man sentralt ønsker en dreining av bruken av bompenger til mer tilrettelegging for alternative transportformer. - Fordelingsmodellen som vektlegger folketall og veglengde likt bør vurderes på nytt. - Satsningen på Borg havn som stamnetthavn, og foreslått utbedring av farleden inn til Borg havn er svært positiv. Foreslått investering må sikres. - Utgårdskilen regionale fiskerhavn anbefales tatt inn i Kystverkets handlingsprogram Det må avklares i det videre planarbeidet hvorvidt rv 111 skal betraktes som stamveg eller øvrig riksveg. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 7 av 50

8 Oppsummering av Forslag til Nasjonal transportplan Klima Forslag til transportplan retter fokus mot klimautfordringen. Transportetatene mener det først og fremst er teknologisk utvikling og virkemidler for å dempe veksten i biltrafikken som kan gi størst bidrag til å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. Å dempe veksten i biltrafikken vil kreve restriktive tiltak, samtidig med forbedringer i buss- og jernbanetilbudet, og tilbudet for gående og syklende. Det påpekes videre at det først og fremst er i byene hvor potensialet for endring er størst. Helhetlige areal- og transportplaner for byene, hvor også omlandet inngår er nødvendig. Oslo nevnes spesielt. Køprising i de største byene er nevnt. Dette vil kunne gi noe reduksjon i klimagassutslippene, men vil først og fremst gi god effekt på framkommelighet, lokalmiljø, lokal luftforurensning og støy. Et robust nasjonalt transportnett Transportetatene påpeker at behovet for et godt og pålitelig transportnett er økende både for næringslivet og befolkningen generelt. Næringslivet blir stadig mer globalisert. Vareflyt krever logistikkløsninger som i økende grad forutsetter pålitelig infrastruktur. Transportetatene foreslår: - Stamvegtilknytning til 20 utvalgte stamnettshavner, store viktige godsterminaler og stamlufthavnene. - Krysningsspor på strekningene Oslo-Stavanger, Oslo Bergen og Oslo-Trondheim, større nyanlegg på aksen Skien Lillehammer, stasjonsutvikling med universell utforming. - Innsatsen på vegsiden rettes først og fremst mot mindre utbedringer, sikkerhet, kollektivtrafikk, universell utforming, sykkeltrafikk og hvileplasser for tungtrafikk, fullføre store prosjekt som inngår i handlingsplanperioden Tiltak på stamnett til sjøs som har størst effekt for en sikker, effektiv og konkurransedyktig sjøtransport. - En prioritering av terminalutvidelser, bygging av større sikkerhetsområder og etablering av nye lysanlegg på stamlufthavnene. - Prioritering av drift og vedlikehold av transportsystemene Vedlikehold Den statlige transportinfrastrukturen har forfalt i mange år. På dagens statlige vegnett er det registrert et forfall på drøyt 15 mrd kr. Jernbanenettet har et beregnet forfall på 5,4 mrd. Maritim infrastruktur har et beregnet etterslep i vedlikehold på 1 mrd kr. Transportetatene sier at et godt fungerende transportsystem er en forutsetning for å nå transportpolitikkens overordnet mål om å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Transportetatene prioriterer derfor drift og vedlikehold høyt, uavhengig av de økonomiske rammene. Dette innebærer at statlige ressurser til investeringer i ny infrastruktur reduseres. Investering Statens vegvesens forslag til fordeling av investeringsmidler mellom stamveger og øvrige riksveger innebærer at de blir rom for 14,5 mrd kr til øvrige riksveger i perioden ( ). 2,4 mrd av disse foreslås øremerket det nasjonale turistvegprosjektet, tilpasning av ferjekaier og rassikring. Rammen til øvrige riksveger, som skal fordeles mellom fylkene, er da 12,1 mrd kr. Det foreslås at 3,3 mrd kr bør brukes til å ta igjen forfall på det øvrige riksvegnettet. Resterende 8,8 mrd kr foreslås fordelt etter folketall og veglengde, vektet med 50 prosent på hver av indikatorene. For Østfold innebærer dette en betydelig lavere investeringsnivå enn hva som ble signalisert i NTP For øvrige riksveger foreslås nå en ramme på 600 mill kr ( ). I NTP ble det signalisert et investeringsnivå på 810 mill kr. (Hhv 210 mill kr i perioden , og 610 mill kr i perioden ). - For Østfoldbanen er det foreslått 180 mill kr, som gir kun rom for bygging av ny stasjon på Ski. Resten av prosjektet nytt dobbeltspor Oslo S Ski vil ikke kunne startes opp før etter I NTP ble det signalisert et investeringsnivå på 4820 mill kr. Jernbaneverket sier at dersom nytt dobbeltspor må utsettes vil man vurdere et forenklet Oslo-Ski-prosjekt, som kan gi noe kapasitetsgevinst. Det er imidlertid ikke avsatt midler til dette innenfor planrammen. Møteinnkalling side 8 av 50

9 - Utbygging av E6 er planlagt fullført høsten Noe sluttarbeid gjenstår på strekningen Vinterbro Assurtjern i perioden mill kr foreslås innefor planrammen. - For E18 er det i perioden foreslått 480 mill statlige kr til utbygging av strekningen Krosby - Knapstad, samt 450 mill kr til mindre investeringstiltak (trafikksikkerhetstiltak). Når det gjelder havner og farleder, er Borg havn definert som stamnetthavn. Kystverket har valgt å prioritere utbedring av innseilingen til Borg havn gjennom Røssvikrenna. Utbedringen er tenkt realisert i to deler. Det avsettes 200 mill kr i perioden Dette utgjør 63% av den totale planrammen i , og 29% av planrammen for hele perioden Finansiering Statens vegvesen mener at bompenger fortsatt vil være nødvendig for å finansiere utbygging av vegnettet. Det sies at det fulle potensialet for bompenger bør tas ut i trafikksterke områder, der det er grunnlag for dette. Det må finnes rom for statlige midler til prosjekter i distriktene som ikke kan finansieres med bompenger. Det sies videre at årsdøgntrafikken bør være over kjøretøy, for at administrasjonskostnadene og trafikkavvisningen ikke skal bli for stor. I 2008 vil bompenger finansiere utbygging av det statlige vegnettet for 5 mrd kr, mens staten bevilger ca 5,8 mrd kr. Med de foreslåtte prioriteringer i perioden vil staten bidra med 27 mrd kr, mens bompenger vil bidra med ca 17 mrd kr. I forslag til NTP signaliseres behov for å se nærmere på prosjektfinansiering for jernbane og større vegprosjekt, nye kontraktsformer knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av lengre vegstrekninger. Rammefordeling i fbm forvaltningsreformen Fra 2010 er det forutsatt at de nye regionene overtar eierskap og forvaltning av dagens øvrige riksvegnett og tilhørende fergestrekninger. I forslag til NTP foreslås en framtidig fordeling av økonomiske rammer mellom statlige oppgaver og oppgaver som skal overføres til de framtidige regionene. Det foreslås at 52 % av midlene til drift og vedlikehold overføres til regionenes rammetilskudd, og 35 % av investeringsrammen overføres til de nye regionene for bruk på dagens øvrige riksveger. Med denne fordelingen tilfaller hhv 48 % av drift og vedlikeholdsmidlene og 65% av investeringsrammen stamvegnettet. Dagens stamvegnett utgjør ca 30 % av riksvegnettet. Det avvikler 56% av det totale trafikkarbeidet på riksvegnettet. Møteinnkalling side 9 av 50

10 Saksnr 2008/331 - Kommunale tomter og eiendommer. Arkivkode 611 Saksbehandler Odd Magne Ulvund Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /08 Kommunestyret Kommunale tomter og eiendommer. Sammendrag Hvaler kommune eier eller fester i dag over ett hundre forskjellige tomter eller eiendommer. Eiendommene varierer fra store landeiendommer til små parseller. Mange er i bruk innen teknisk drift, vann og avløp, skoler- og barnehager eller innen helse- og omsorgssektoren. Mange av disse eiendommene ligger på festetomter. Kommunen eier også bortfestede hyttetomter, friarealer og noen forretningseiendommer. I denne saken er alle kommunens eiendommer omtalt og det er gitt en kort beskrivelse av hvert enkelt objekt. Til saken ligger også kart som ikke utsendte vedlegg. Disse viser beliggenheten av de fleste eiendommene. Det foreslås at kommunen tilbyr tjueen eiendommer for salg eller innløsning. Det foreslås at administrasjonen utarbeider en nærmere konsekvensanalyse for åtte eiendommer. Saksopplysninger. Det legges med dette fram en oversikt over 115 forskjellige tomter og eiendommer som Hvaler kommune eier, fester eller fremfester. De fleste har eget gårds- og bruks- og/eller festenummer. Men der hvor det f. eks er flere boenheter på samme gårds- og bruksnummer er begge boenhetene tatt med i oversikten. Det er ikke innhentet takst eller verdivurderinger av eiendommene. Dette foreslås gjort for de eiendommer som blir besluttet lagt ut for salg eller utredet. Det vil påløpe betydelige eksterne og interne kostnader for å gjennomføre salg og konsekvensutredninger. Disse kostnadene forutsettes betalt av salgsinntektene. Ikke utsendte vedlegg 1. Eiendomsoversikt 2. Kart med kommunale eiendommer. Disse vedleggene er tilgjengelig i rådhuset for gjennomsyn. Av praktiske og økonomiske grunner sendes disse vedleggene ikke ut sammen med saken. Vedleggene anses ikke nødvendige for å kunne ta stilling i saken. Møteinnkalling side 10 av 50

11 Vurdering Generelt. Når endelig beslutning om salg av det enkelte objekt skal fattes administrativt må det utarbeides en dokumentasjon og vurdering i hht kommunens rutine for salg av eiendommer. Om kostnader. Det vil påløpe kostnader til ekstern bistand for å gjennomføre salgene. Dette vil være juridisk ekspertise for vurdering av bl.a. festekontrakter og salgskontrakter. Videre vil det bli behov for ekstern bistand fra eiendomsmegler/takstmann for verdivurdering og gjennomføring av salg. Utarbeidelse av konsekvensutredninger, forberedelser for salg, forhandlinger mv. vil kreve betydelige interne ressurser og arbeidet vil gå over lang tid. Salgsinntektene forventes først å kunne inntektsføres andre halvår 2008 og i Eksterne og interne kostnader bør dekkes av salgsinntektene. Om innløsning av festeavtaler. Stortinget har de senere år endret tomtefesteloven flere ganger. Markedsprisen på fast eiendom har også hatt en betydelig vekst. Disse to forholdene har gjort at det de siste årene har vær mange tvister mellom grunneier og fester som partene har måttet gå til rettsapparatet for å få avgjort. Rettstilstanden er derfor komplisert og uoversiktlig. Rådmannen er derfor av den mening at det er nødvendig å gå grundig gjennom de juridiske og økonomiske forholdene for hver enkelt festekontrakt før denne kan tilbys innløst. Festekontraktens ordlyd, utløpstid og tidspunkt for regulering av tomteleien vil ha betydning for verdivurderingen. Likeledes kan bl.a. beliggenhet påvirke verdien av eiendommen. Partenes rettigheter er også forskjellige om det er bolighus eller fritidseiendom. Det foreslås at det på bakgrunn av overnevnte forhold gjøres en vurdering av innløsningsverdien på eiendommene. Til denne vurderingen er det aktuelt å søke bistand fra eiendomsmegler, takstmann og jurist. Rådmannen foreslår som hovedregel at det utarbeides et tilbud om innløsning av festekontrakten til fastsatt pris. Tilbudet bør reflektere høyest mulig pris for selger innenfor de begrensninger som finnes i lovgivningen og i privatrettslige avtaler. Det bør i denne omgang ikke gjennomføres salg av festetomt til andre enn fester. Om de enkelte eiendommer. 1. Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Laenga hyttegrend AS Laenga Hyttegrend Kommunes to aksjer tilbys solgt Kommunen eier to aksjer i Laenga hyttegrend AS. Dette representerer to festeavtaler. Det ene er bebygd og her ønsker fester å løse inn festekontrakten. Det andre punktet er ubebygd. Eiendommene foreslås tilbudt innløst. 2. Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Hvaler kommune Brøndeløkken af Brekke Eiendommen ligger delvis i LNF-område og delvis i område satt av til bolig/offentlig bebyggelse. Bolighuset har en avgrenset tomt som kan utparselleres og selges. Møteinnkalling side 11 av 50

12 Brekke gamle skole har også en tomt som kan utparselleres og selges. Denne bygningen er fredet og må selges med denne klausulen. Skolen disponeres av Kulturvernforeningen. Deler av eiendommer er i bruk som vei og parkeringsplass for barnehagen og store deler av arealet brukes som lekeområde for barnehagen. Deler av eiendommen er avsatt til boligområde, men foreslås omregulert i kommende kommuneplan. Eiendommen anbefales ikke solgt. Oppsummering: Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Bolighuset på Utparselleres og selges til Hvaler kommune Brekke. høystbydende Utparselleres og selges til Hvaler kommune Brekke gamle skole høystbydende 3. Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Hvaler kommune Prestegårdskogen Felles adkomst til flere eiendommer. Tilbys solgt. Snuplass/felles adkomst mellom noen eiendommer i Prestegårdsskogen. Eiendommen tilbys for salg som tilleggstomt til naboeiendommene. 4. Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Hvaler kommune Sjøbua Festekontrakt for næringseiendom. Tilbys innløst Hvaler kommune Krambua Festekontrakt for næringseiendom. Tilbys innløst Hvaler kommune Gatekjøkkenet Festekontrakt for næringseiendom. Tilbys innløst. En av festerne har innledet forhandlinger med kommunen om innløsning av festekontraktene. Det er innhentet ekstern bistand for vurdering av de juridiske forhold i festekontrakten og for fastsetting av eiendomsverdi. Forhandlingene foreslås sluttført. 5. Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Hvaler kommune Dypedal Boligeiendom. Boligeiendom med festeavtale. Eiendommen tilbys innløst av fester. 6. Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Hvaler kommune Spjærholmen Festetomt Festetomt hvor fester har satt fram tilbud om innløsning av festekontrakten. Eiendommen foreslås innløst. Møteinnkalling side 12 av 50

13 7. Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste Kommunen har tidligere tilbudt samtlige fester på Spjærholmen innløsning av sine tomter. Mange tok i mot tilbudet den gang og nå foreslås det at det settes fram nytt tilbud om innløsning. 8. Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Opplysningsvesenets fond Kornmagasinet Utredes. Deler av 1. etg. skal leies ut til gjestehavna. 2. etg. huser biblioteket og 3. etg. er utleid til Lions. Kommunens regnskap for eiendommen gir ikke riktig økonomisk status da to av leietakerne ikke bokføres med inntekter. Fremtidig bruk av eiendommen som kultursenter, bibliotek og servicelokaler for gjestehavnen må vurderes opp mot korrekte leieinntekter og en evt. salgsverdi. En konsekvensvurdering av alle forhold vedrørende eiendommen bør utarbeides. 9. Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Opplysningsvesenets fond Herredshuset Utredes. Lensmannsetaten og lege er leietakere i dag. Eiendommen gir økonomisk overskudd til kommunen. Salgsverdi, fremtidige leieinntekter og øvrige konsekvenser ved en eventuell avhendelse bør utredes. 10. Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Hvaler kommune Ørekroken Utredes Eiendommen ligger delvis i 100 meters sonen, er delvis avsatt til friområde i kommuneplanens arealdel. Men en del av eiendommer ligger i område avsatt til fremtidig boligområde. Det bør vurderes nærmere om det er mulig/ønskelig å benytte eiendommen til boligformål. Adkomsten til friområdet i Ørekroken er i dag vanskelig og det bør også utredes om arealet kan brukes for å sikre allmennheten og f. eks bevegelseshemmede lettere og nærmere tilgang til friområdet i Ørekroken og til denne delen av nasjonalparken. Møteinnkalling side 13 av 50

14 En konsekvensvurdering av alle forhold vedrørende eiendommen bør utarbeides. 11. Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Hvaler kommune Dampskipsbrygga, Korshavn Utredes Dampskipsbrygga i Korshavn. Mesteparten av eiendommen er offentlig vei og brygge og deles i to av fylkesvegen. En del av eiendommer strekker seg nordover fra parkeringsplassen og opp i åsen. Denne delen av eiendommer er regulert til boligformål. Eiendommens beskaffenhet gjør at den kan være vanskelig å bebygge. Det bør vurderes om deler av eiendommen kan selges som boligtomt. Eiendommen anbefales ikke solgt før etter denne utredningen. 12. Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Hvaler kommune Papper Utredes Naust, sjøbu sørøst for Bukta. I dag er denne utleid til Fiskernes Andelslag Bukta. Det er fremmet reguleringsforslag i området i samarbeid med Bukta Handel. Gjeldende rettigheter i leieavtalen og fremtidig bruk bør vurderes sammen med dette reguleringsforslaget. Eiendommen anbefales ikke solgt før etter en evt. utredning. 13. Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Sameiet Stokken. Stokken Utredes Sameiet Stokken. Stokken Utredes Sameiet Stokken. Stokken Utredes. Kommunen eier eiendommene sammen med Stiftelsen Dypedalsåsen og Knut Martinsen. Deler av eiendommen festes i dag av Stokken Marina. Det er juridisk strid om festekontrakten og arealet for festet. Fester ønsker å forhandle om innløsning av festekontrakten. Saken har kompliserte juridiske og økonomiske forhold som bør utredes nærmere. Møteinnkalling side 14 av 50

15 Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: 1. Følgende eiendommer foreslås tilbytt for salg eller innløsning: Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Laenga hyttegrend AS Laenga Hyttegrend Hvaler kommunes to aksjer tilbys solgt til tomtefester Hvaler kommune Bolighuset på Brekke Utparselleres og selges til høystbydende Hvaler kommune Brekke gamle skole Utparselleres og selges til høystbydende Hvaler kommune Prestegårdskogen Veigrunn. Tilbys naboeiendommene som tilleggstomt Hvaler kommune Sjøbua Festekontrakt for næringseiendom. Tilbys innløst Hvaler kommune Krambua Festekontrakt for næringseiendom. Tilbys innløst Hvaler kommune Gatekjøkkenet Festekontrakt for næringseiendom. Tilbys innløst Hvaler kommune Dypedal Boligeiendom. Tilbys innløst Hvaler kommune Spjærholmen Festetomt for hytte. Tilbys innløst Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste for hytte. Tilbys innløst Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste for hytte. Tilbys innløst Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste for hytte. Tilbys innløst Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste for hytte. Tilbys innløst Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste for hytte. Tilbys innløst Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste for hytte. Tilbys innløst Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste for hytte. Tilbys innløst Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste for hytte. Tilbys innløst Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste for hytte. Tilbys innløst Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste for hytte. Tilbys innløst Hvaler kommune Spjærholmen Punktfeste for hytte. Tilbys innløst. Det utarbeides en verdivurdering av den enkelte eiendom og fester tilbys innløsning av festekontrakten til denne prisen. Møteinnkalling side 15 av 50

16 2. Følgende eiendommer foreslås konsekvensutredet: Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Opplysningsvesenets fond Kornmagasinet Næringseiendom Opplysningsvesenets fond Herredshuset Næringseiendom Hvaler kommune Ørekroken Boligtomt Hvaler kommune Dampskipsbrygga, Korshavn Boligtomt Hvaler kommune Papper Sjøbu/Næringseiendom Sameiet Stokken. Stokken Næringseiendom Sameiet Stokken. Stokken Næringseiendom Sameiet Stokken. Stokken Næringseiendom 3. Eksterne og interne kostnader til utredning, salg og innløsning av eiendommer dekkes av salgsinntektene. 4. Rådmannen delegeres myndighet til å gjennomføre salg av de enkelte objektene innenfor følgende retningslinjer: Det gjøres en vurdering av innløsningsverdien på eiendommene. Til denne vurderingen er det aktuelt å søke bistand fra eiendomsmegler, takstmann og/eller jurist. Det utarbeides et tilbud om innløsning av festekontrakter til fastsatt pris. Tilbudet bør reflektere høyest mulig pris for selger innenfor de begrensninger som finnes i lovgivningen og i privatrettslige avtaler. Det gjennomføres i ikke salg av festetomt til andre enn fester. Når endelig beslutning om salg av det enkelte objekt skal fattes, utarbeides en dokumentasjon og vurdering i hht kommunens rutine for salg av eiendommer. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 16 av 50

17 Møteinnkalling side 17 av 50

18 Saksnr 2007/726 - Rusmiddelpolitisk handlingsplan Arkivkode 143 Saksbehandler Helene Øvrelid Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /08 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Forslag til ruspolitisk handlingsplan for perioden Sammendrag Det er utarbeidet et høringsutkast til Ruspolitisk handlingsplan for som nå legges ut til politisk behandling. Det har vært foretatt en planprosess der ulike fagetater og interessegrupper har arbeidet sammen for å komme fram til en felles strategi for kommunens framtidige alkoholpolitikk. Det er gjennomført en evaluering av rusmiddelsituasjonen i kommunen. Planen inneholder en helhetlig vurdering og utvikling av rusmiddelarbeidet i kommunen. På bakgrunn av evalueringen er det utarbeidet mål med tilhørende tiltak for de neste fire årene. I planen er det utarbeidet retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger og retningslinjer for kontrollvirksomheten. Saksopplysning I henhold til alkoholloven skal alle kommunene utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan, jfr. alkoholloven 1-7 d). Bakgrunnen for dette pålegget er at ruspolitisk handlingsplan skal bidra til at kommunen fører en enhetlig rusmiddelpolitikk ved at bevillingsordninger og øvrig forebyggingsarbeid ses i sammenheng med behovet for innsats på rehabiliteringsområdet. Ruspolitisk handlingsplan skal være et styringsverktøy for administrasjonen og politikere og et dokument skjenkenæringen kan benytte i sin virksomhet. Med rusmidler mener man i denne sammenheng både alkohol og narkotika. Handlingsplanen er i første rekke rettet mot alkohol, men tiltakene kan også bidra til å forebygge rusmiddelmisbruk generelt. Kommunens ansvar innenfor rusområdet. Det er viktig både fra et helsemessig og sosialt perspektiv å følge med i befolkningens rusmiddelbruk. Sosialtjenesten har gjennom Lov om sosiale tjenester 3-1 et særlig ansvar for å følge utviklingen. Helsetjenesten er også tillagt et større ansvar for helse, rus og psykiatri. Kommunens ansvar for å tildele salgs- og skjenkebevillinger er regulert gjennom alkoholloven. Formålet med alkoholloven er å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadevirkningene av alkoholbruk. Alkoholloven begrenser gjennom regelverket forbruket av drikkevarer. I henhold til alkoholloven kan kommunen både utvide - og innskrenke skjenketiden. Det er opp til kommunens frie skjønn å vurdere om det skal gis salgs- og skjenkebevilling, men avgjørelsen skal treffes på et saklig grunnlag, og vedtaket skal begrunnes (FVL). Planprosessen I arbeidet med planen har det vært gjennomført to arbeidsgruppemøter. I planarbeidet har skjenkenæringen, politiet, sosialtjenesten, kirken, skolen, ungdomsskoleelever, helsesøster og barne - og ungdomsarbeidere deltatt. En bred medvirkning på tvers av alle disse fagetatene har vært nødvendig for å få en felles forståelse av rusmiddelsituasjonen i kommunen. I planarbeidet har det pågående rusarbeidet blitt evaluert og vurdert, for å så og komme fram til omforent retning for alkoholpolitikken de neste fire årene. Møteinnkalling side 18 av 50

19 Innholdet i planforslaget. I planforslaget beskrives innledningsvis rusmiddelsituasjonen nasjonalt og i Hvaler kommune. Hvaler kommune gjennomførte en undersøkelse av russituasjonen på Hvaler ungdomsskole i Resultatene fra undersøkelsen viser at relativt mange ungdommer starter tidlig med bruk av alkohol og narkotika. Dersom Hvaler kommune sammenligner seg med andre kommuner er tallet på ungdom som drikker, røyker, snuser og har prøvd narkotika relativt høyt (se vedlegg). Nye og pågående tiltak for forebygging og oppfølging av rusmiddelsituasjonen I kapittel 3 i planforslaget er Hvaler kommunes arbeid med rusforebygging beskrevet og evaluert. Prosjektene går både på forebygging og oppfølging av rusarbeid. Av nye prosjekter som er planlagt er: Kriminalforebyggende råd og politiråd Etablering av natteravner Ansvarlig vertskap Målet med disse prosjektene er å forebygge sosiale og helsemessige skader av rusmiddelbruk. Eksiterende tiltak som skal forbedres og videreutvikles: Fagteam for barn, unge voksne utvikling av det tverrfaglige arbeidet internt i kommunen Utvikling av ungdomsklubben Forbedret kontroll av skjenkenæringen forbedrede rutiner for skjenkekontrollen Sysselsettingstiltak for ungdom i risikosonen De overnevnte tiltakene for forebygging og oppfølging er pågående rusarbeid som skal følges opp og videreutvikles. Disse prosjektene er beskrevet mer omgående i planen. I tillegg arbeider helse og sosialtjenesten med alle de lovpålagte oppgavene daglig. Visjon, mål og tiltak for rusmiddelarbeidet i Hvaler kommune I kapittel 4 er det formulert mål og tiltak for det videre arbeidet med rusforebygging og ettervern. For å komme fram til målsetningene er det tatt utgangspunkt i nasjonale mål og den eksisterende kommuneplanen for Hvaler kommune. Gjennom evalueringen av det eksisterende rusarbeidet i Hvaler kommune og rusmiddelsituasjonen i Hvaler har arbeidsgruppen kommet fram til følgende visjon og målsetninger for det framtidige arbeidet med rus i kommunen Visjonen fra kommuneplanen følges opp: Flest soldager - uansett vær Det overordnede målet for ruspolitikken lyder som følger: Flere innbyggere i Hvaler skal ha frihet fra de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelmisbruk. For å nå dette målet er planen delt opp i tre delmål med tilhørende tiltak: 1. Gjennomsnittsalderen for ungdom som drikker alkohol skal heves. I rusundersøkelsen blant ungdom fant vi at blant åringer var det 25% som hadde kjent seg beruset, og blant 15 åringer var det over 60% som hadde kjent seg beruset. I løpet av denne planperioden ønsker vi å endre disse tallene for å få ungdom til å drikke mindre. Dette vil vi måle ved å foreta en ny undersøkelse om fire år. 2. Redusere ulovlig omsetning og skjenking av alkohol 3. Redusere og forebygge sosiale og helsemessige skader både for personer med rusproblemer og tredjepart. Det er utarbeidet en skjematisk handlingsplan som detaljert beskriver oppfølging av målene med tilhørende tiltak, og hvem som har ansvar for oppfølgingen. Handlingsplanen skal i samarbeid med fagetatene, inkludert skjenkenæringene, rulleres en gang i året. Det vil da være mulig å justere og evaluere tiltakene underveis i planprosessen. En del av tiltakene skal det søkes om statlige midler for å gjennomføre. Regjeringen har for 2008 avsatt store beløp for å følge opp ruspolitikken i kommunene. Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger I kapittel 5 er det utarbeidet retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger. Møteinnkalling side 19 av 50

20 Kommunestyret har delegert myndigheten til å tildele skjenkebevillinger til formannskapet. Per i dag er det UKPT som har ansvar for kontrollen av salg og skjenkebevilling. Etter rådmannens vurdering kan det være hensiktsmessig at utvalg for kultur og personrettede tjenester innehar både bevillingsmyndigheten, kontrolloppgavene og ansvaret for å fatte vedtak om eventuell inndragelse av salgs- eller skjenkebevillinger. UKPT har ansvaret for bla. saker knyttet til skole, kultur, helse og sosial. Rådmannen mener derfor det vil være naturlig at kommunestyret delegerer bevillingsmyndigheten til UKPT. Retningslinjer for kontrollvirksomheten Kommunen har ansvar for kontrollen med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking og salg av alkoholholdig drikk, jfr. alkoholloven 1-9. Departementet mener at det er viktig at kommunene selv kan og skal vurdere hvilke tema det skal fokuseres på ved den enkelte kontroll. Kommunen kjenner de lokale forholdene best, og vil derfor ha best forutsetning til å vurdere hvilke bestemmelser det bør fokuseres på. Kommunen har i 2007 forbedret rutinene for kontroll. Kommunestyret kan inndra en bevilling for resten av perioden eller for kortere tid dersom bevillings haver ikke oppfyller sine forpliktelser iht. til loven. Det er i høringsutkastet utarbeidet retningslinjer som beskriver hvordan kommunen kan reagere ved lovbrudd jfr. Alkoholloven ledd. Egne retningslinjer for reaksjoner ved lovbrudd er forutsigbart og kan virke forebyggende. Forskrift om åpnings- skjenking og salgstider Alkoholloven 3-7 og 4-4 gir kommunen adgang til å fastsette egne salgs - og skjenketider for alkoholholdige drikker. Når kommunen fastsetter egne salgs- og skjenketider, fattes vedtak som gjelder rettigheter og plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer, jfr. Fvl 2c) Dette vedtaket skal iht. forvaltningsloven nedfelles i forskrift med tilhørende formkrav Jfr. Fvl Kap VII. Forskriften bygger på retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevilinger (se vedlegg Forskrift for åpnings- skjenke - og salgstider i Hvaler kommune). Vedlegg 1. Ruspolitisk handlingsplan høringsutkast 2. Rusundersøkelse blant ungdom i Hvaler kommune (2008) 3. Forskrift om åpnings- salgs- og skjenketider i Hvaler kommune Hjemmelsgrunnlag Alkoholloven (1989) 1-7 d) Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholloven 1-7 og 1-8 om kommunen bevillingsmyndighet Alkoholloven 4-4 og 3-7 om salgs - og skjenketider for alkoholholdig drikk. Serveringslover 2 Alkoholforskriften (2005 nr 538). Reglement for delegering fra kommunestyret. Fvl. 2 c) Jfr kap VII om forskrifter Vurdering Kommunen har en svært viktig rolle i alkoholpolitikken. Forskning viser at kommunenes bevillings- og kontrollmyndighet er blant de mest effektive virkemidlene vi har for å redusere alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader. Rusmiddelproblemene er sammensatte. Forebyggende tiltak kan for eksempel omfatte bevillingspolitikk, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid så vel som oppfølging og rehabilitering av flere fagområder i kommunen og i samfunnet. Dette innebærer at rusmiddelpolitisk handlingsplan griper inn i flere fagområder i kommunen og må ses i et helhetlig perspektiv. Det er her spesielt viktig å se sammenhengen mellom forebygging og bevilling. I arbeidet med denne planen oppstår det gjerne motstridende interesser og paradokser, og her kommer de politiske aspektene inn i planen. I rusmiddelpolitikken vil det være nødvendig å debattere graden av regulering innenfor bla. salg og omsetning av alkohol opp imot skadevirkningene knyttet til rusmiddelbruk. Møteinnkalling side 20 av 50

21 Rådmannen mener det er viktig å følge opp de målsetningene som er satt i planen. Rådmannen har derfor valgt å ikke utvide skjenketidene iht. alkoholloven, men følge normaltidene som loven antyder. Politiet i Hvaler kommune har også kommet til den erkjennelsen at reduserte åpningstider for skjenking av alkohol er viktig for å få ned konsumet og forhindre vold. Salgstiden for salg er utvidet noe i forhold til normaltiden i Alkoholloven 3-7, 2. ledd. Dette er gjort for å styrke handelsnæringen i Hvaler. Av hensyn til salgs- og skjenkenæringen er et konsekvent, rettferdig og forutsigbart reaksjonssystem viktig i de tilfeller alkohollovens bestemmelser ikke overholdes. Et tydelig regelverk kan også virke forebyggende. Det er derfor utarbeidet egne retningslinjer for kommunens kontrollmyndighet. Saksgang: Rådmannen har valgt å sende handlingsplanen ut på høring slik at ulike interessegrupper kan uttale seg til planen. Formannskapet får planen til uttalelse og innstiller til UKPT. UKPT vedtar å legge planen ut til høring med de merknader som måtte komme i møtet. Formannskapet, UKPT og kommunestyret skal etter høringsrunden behandle saken med innkomne merknader. Konklusjoner I forslaget til ruspolitisk handlingsplan har intensjonen vært å utarbeide en plan der en har forsøkt å se på sammenhengen mellom forebygging, ettervern og bevilling. Det er utarbeidet retningslinjer som skal gjenspeile kommunens målsetninger om at Flere innbyggere skal ha frihet fra de sosiale - og helsemessige skadene av rusmiddelmisbruk. Rådmannen foreslår at utvalget for kultur- og personrettede tjenester er bevillingsmyndighet. Dette innebærer at utvalget både har ansvar for tildeling av bevillinger, kontroll og inndragning av salgs- og skjenkebevillinger. Rådmannen foreslår at kommunestyret delegerer bevillingsmyndigheten til UKPT. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet avgir slik innstilling til UKPT: Forslaget til ruspolitisk handlingsplanen legges ut til alminnelig ettersyn med følgende merknader UKPT fatter slikt vedtak: Forslaget til ruspolitisk handlingsplanen legges ut til alminnelig ettersyn med følgende merknader: Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 21 av 50

22 Forskrift om skjenke- åpnings- og salgstider m.v. i hehold til alkoholoven 4-4, 3-7, og serveringsloven 15, Hvaler kommune, Østfold. 1 Åpnings- og skjenketiden for skjenking av avlkoholholholdig drikk 1. Skjenking av øl og vin skal skje fra kl. 08:00 til Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer skal skje fra kl 13:00 til 01:00 3. Skjenking til sluttet selskap skal opphøre senest kl 01:00 4. Uteservering av alkoholholdig drikk skal opphøre senest kl 22:00 fra søndag til torsdag. På fredag og lørdag skal uteservering opphøre senest kl 24: Kommunen kan, når særskilte grunner tilsier det, fastsette særskilte lukningstider for det enkelte skjenkestedet. 6. Skjenking av alkohol skal opphøre senest en halv time før lukningstid. 2 Salgstiden for alkoholdig drikk 1. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4.7 volumprosent alkohol følger utsalgsstedets åpningstid, dog slik at alkoholholdig drikk ikke kan selges eller utleveres mellom kl 08:00 og kl 20:00 på hverdager. 2. På dager før søn -og helligdager skal salg av alkoholholdig drikk opphøre kl 17:00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. 3. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. Mai, og på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemmig vedtatt ved lov. 3 Inndragning av bevilling ved lovbrud Bevillingshavers brudd på gjeldende bestemmelser kan medføre inndragning av bevillingen for en kortere eller lengre periode eller for resten av bevillingsperioden. 4 Forskriftens ikraftreden og oppheving av gjeldende forskrift. Denne forskriften trer i kraft samtidig med den nye salgs- og skjenkebevillingsperioden 30. juni Tidligere tillatelser angående åpningstider og skjenketider oppheves fra samme tidspunkt. På samme tid som den nye forskriften trer i kraft, opphører den forrige forskriften. Møteinnkalling side 22 av 50

23 Hvaler kommune FLEST SOLDAGER UANSETT VÆR. Ruspolisk handlingsplan for Hvaler kommune Flere innbyggere i Hvaler kommune skal ha frihet fra de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelmisbruk. Høringsutkast Møteinnkalling side 23 av 50

24 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG MANDAT FOR PLANARBEIDET KOMMUNENS ROLLE OG ANSVAR INNEN ALKOHOLPOLITIKKEN OM ARBEIDET MED PLANEN/PLANPROSESSEN LOVGRUNNLAG KNYTTET TIL PLANEN BESKRIVELSE OG VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN I NORGE OG I HVALER KOMMUNE RUSMIDDELSITUASJONEN I NORGE Alkoholforbruk og endringen i drikkevaner - nasjonalt Alkohol som samfunnsproblem Tall på landsbasis vedrørende ungdom og alkoholforbruk Narkotikamisbruk og endringer i forbruk Kommunenes forvaltning av alkoholloven RUSMIDDELSITUASJONEN I KOMMUNEN Registrert alkoholomsetning i Hvaler kommune Alkohol og narkotikabruk blant ungdom i Hvaler kommune Regulering av salgs- og skjenkesteder Sanksjoner overfor salgs- og skjenkesteder Politiets tall på rusrelaterte problemer (2007) Tall på omfang av rusmisbrukere som er i kontakt med sosialtjenesten Sosialtjenesten arbeid med forebygging og oppfølging/ettervern av rusmiddelmisbrukere STATUS FOR RUSARBEIDET I HVALER KOMMUNE, EVALUERING OG VIDERE OPPFØLGING FOREBYGGENDE ARBEID INNEN RUS Fritidsklubben et rusfritt aktivitetstilbud til barn og ungdom Samarbeidsgruppe i Hvaler kommune, kriminalforebyggende råd Ansvarlig vertskap opplæring av skjenkenæringen Natteravner - forebyggende arbeid blant barn og unge Tidlig inn med støtte for ungdom i risikosonen - Pågående prosjekt som skal videreføres OPPFØLGING OG REHABILITERING AV RUSMISBRUKERE Pågående arbeid ved sosialtjenesten som videreføres Fagteam for barn og unge, voksne tverrfaglig samarbeid KONTROLL OG SANKSJONER OVERFOR SALGS- OG SKJENKESTEDER RUSMIDDELPOLITISKE MÅL, STRATEGIER OG TILTAK NASJONALE MÅL OG STRATEGIER KOMUNALE MÅL OG STRATEGIER FOR Gjennomsnittsalderen for ungdom som drikker alkohol skal heves Redusere ulovlig omsetning og skjenking av alkohol Redusere og forebygge sosiale - og helsemessige skader både for personer med rusproblemer og tredjepart RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER ALKOHOLLOVENS OG RETNINGSLINJENS FORMÅL: KOMMUNENS ANSVAR FOR UTØVELSE AV BEVILLINGSPOLITIKKEN BEVILLINGSMYNDIGHET SØKNADER OM SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER SKAL FØR VEDTAK FORELEGGES FØLGENDE INSTANSER: Uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndigheter Uttalelse fra politiet Uttalelse fra sosialtjenesten FORVALTNINGSSKJØNN SKJENKEBEVILLINGER Åpnings- og skjenketider Vilkår for uteservering SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK UNDER 4,8% SALGSTIDENE FOR ØL FASTSATT MED UTGANGSPUNKT I ALKOHOLLOVEN 3-7, 2. LEDD Møteinnkalling side 24 av 50

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested:, Rådhuset Dato: 12.03.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested:, Rådhuset Dato: 12.03.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 12.03.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.04.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A (ikke sak 21)

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken Utskrift av møtebok Dato: 02.05.2016 Arkivsak: 2012/1245-28 Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken 61700745 Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 51/16 Formannskapet 10.05.2016 32/16 Kommunestyret 30.05.2016 Alkoholpolitiske

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamarøy kommune 2008 2012 Vedtatt av Hamarøy kommunestyre 29.04.2008 Side 2 av 8 Innhold: 1. Lovgivning 3 2. Målsettinger.. 3 2.1. Nasjonale mål 3 2.2. Kommunale mål 3

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold Ruspolitisk handlingsplan Et kort sammendrag av innhold Hvorfor ruspolitisk handlingsplan Kommunen er pålagd å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan jf. alkoholloven 1-7d. Alkohollovens formålsparagraf,

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.10.2016 Referanse: 22589/2016 Arkiv: U62 Vår saksbehandler: Line Menes Trysilmatleveranse.no v/ Storsnes - salgsbevilling Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 15/2389 Saksnr.: Utvalg Helse og omsorgsutvalget Kommunestyret Møtedato ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE 20162020

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2016 2020 Side 2 Innhold Alkoholpolitiske retningslinjer... 1 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven Skiptvet kommune 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret xxxxx i sak xxx kjell/rådmann/alkoholloven/retningslinjer for bevillinger 1 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE 2015 2019 Korrigerte retningslinjer. Behandles i avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester 16. mars 2016. Endelig vedtak ble fattet i kommunestyret

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Rauma kommune RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 018/12 av 28.02.12 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 2016-2020 I henhold til alkohollovens 1-7d Kommunestyrets vedtak i sak 94/16 15.12.2016 Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020 1

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: E-post:

HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: E-post: HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: 52 74 30 00 E-post: postmottak@haugesund.kommune.no ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPERIODEN

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden.

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Alkoholpolitisk handlingsplan Fauske kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Innhold 1. Bakgrunn,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2016-2020 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 1060/2016-2011/692 Maria Tamasi 22.01.2016 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 16/16

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID... 3 1.3. PLANENS INNHOLD... 3 2. ALKOHOLLOVENS MÅLSETNING... 4 3. KOMMUNAL MÅLSETTING... 4 4. DEFINISJON AV

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012.

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. Randaberg kommune Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Randaberg kommune Foto: Anne Lise Norheim Retningslinjer

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 12.10.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Skriftlig møte/e-postmøte Dato: 06.12.2011 Tid: 12:00 Side 1 Saksnr. PS 39/11 Innhold SØKNAD OM SALGSBEVILLING - VINMONOPOLET Enebakk,

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamaroy kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamaroy kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamaroy kommune 2012-2016 Handlingsplanen godkjent i kommunestyret 3.5.2012 sak 36/12 Innhold 1. Lovgivning... 2 2. Målsetninger... 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2 Kommunale

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 04.03.2009 Møtested: Rådhuset lille festsal Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 12. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER

60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2008-2012 Kommunestyret behandlet i møte 23.04.2008 Kommunestyret vedtak: Følgende alkoholpolitiske retningslinjer gjelder fra 1. juli 2008 Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer.

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0.a. Målsetting for perioden 2012 2016 og forslag til ny målsetting for 2016 2020. Endringene

Detaljer

ALKOHOLFORSKRIFTEN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Vedtatt av Kommunestyret Sak 16/894. Rådmann med stab

ALKOHOLFORSKRIFTEN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Vedtatt av Kommunestyret Sak 16/894. Rådmann med stab Rådmann med stab RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016-2020 ALKOHOLFORSKRIFTEN Vedtatt av Kommunestyret 21.6.16 Sak 16/894 Gjeldende i Røros og Holtålen kommuner. Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 16/894-12

Detaljer

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Vår ref. Dato 4195/2016/U31/8EBR 07.02.2016 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I ÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Åfjord kommunestyre 13.12.2006. Revidert 1. gang

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET NOTAT Dato: 03.07.2017 Arkivkode: N - 956.1 J.postID: 17/149290 Arkivsaksnr: 16/24196 Vedrørende: Høringsnotat - endring av Bærum kommunes forskrift om skjenketider Bakgrunn

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012.

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. HOLE KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 2016 Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID...

Detaljer

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke Sokndal kommune Sentraladministrasjonen ARKIVSAK 11/1149 Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke 2016-2020 Hjemmel: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2020 2 Innledning Kommunen er gjennom alkoholloven 1-7d pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen vedtas av kommunestyret i begynnelsen av hver valgperiode

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE 2016 2020 Vedtatt av kommunestyret den 26.5.16 i sak 16/53. 1. Formål Gjerstad kommune sitt overordnede mål med alkoholpolitiske retningslinjer er at

Detaljer

Høringsnotat. 27. januar 2014

Høringsnotat. 27. januar 2014 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 27. januar 2014 Forslag om endring av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/5869-2 Dato: 27.05.2013 HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Behandlet i kommunestyret 18.06.08 med tillegg vedtatt i kommunestyret 17.09.08. Revidert i kommunestyret den 27.10.10. FORSKRIFT SALGS- OG SKJENKETIDER

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK OG RUSFOREBYGGENDE HANDLINGSPLAN FOR ENGERDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK OG RUSFOREBYGGENDE HANDLINGSPLAN FOR ENGERDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK OG RUSFOREBYGGENDE HANDLINGSPLAN FOR ENGERDAL KOMMUNE 2016 2020 Forslag til ny plan ikke behandlet i kommunestyret Handlingsplan -alkoholpolitisk del 1. Innledning Handlingsplanen bygger

Detaljer

Fellestjenester / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf.

Fellestjenester / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf. Rennesøy kommune 1 av 1 Vår dato Vår referanse Fellestjenester 28.06.2016 15/01162-24 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf. Rogaland Brann og Redning IKS Jærveien 107 4318 SANDNES

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer