2 Dagens trafikksituasjon i Åsane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Dagens trafikksituasjon i Åsane"

Transkript

1 COWI COOP ÅSANE EIENDOM AS EFFEKT/BETYDNING AV VEGUTBYGGINGEN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF www cowl.no INNHOLD 1 Innledning. 2 Dagens trafikksituasjon i Åsane 3 Forventet trafikk i fremtiden og betydning av veganlegget. 3.1 Utbyggingen av næringsarealer og boliger 3.2 Om trafikkutredningene 3.3 Myke trafikanter 3.4 Betydningen av veganlegget 4 Utbygging av infrastruktur 5 Fylkeskommunen Henvisninger: OPPDRAGSNR DOKUMENTNR. NOtatOl VERSJON 03 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET REM/PVSK/KNEK KONTROLLERT KNEK GODKJENT KNEK \\cowi.net\projects\a025000\a028971\3_prosjektdokumenter\3.4 Rapporter\Notat01_03_Betydning avveganlegg.docx

2 COWT 2/5 EFFEKT/BETYDNING AV VEGUTBYGGINGEN 1 Innledning. I samsvar med rekkefølgekrav i reguleringsplan for S3-området i Åsane vil utbygger, Coop Åsane Eiendom AS, sørge for nødvendig vegutbygging i området. 1 tillegg til bygging/utbedring av de kommunale vegene som grenser til prosjektet, gjelder dette fylkesvegen Åsamyrane fra kryss med Åsane senter til nybygd 2- plankryss på Nyborg. På parsellen skal > Åsamyrane utvides til 4-feltsveg, > det skal anlegges rundkjøringer i kryss med Åsane senter og i kryss med Salhusvegen > det skal bygges busslommer og > det skal bygges anlegg for gående og syklende. Dette inkluderer kryssing av Åsamyrane i kulvert. Coop Åsane Eiendom AS forutsetter at fylkeskommunen tar en vesentlig del av kostnadene med hovedvegnettet utenfor planområdet. De er imidlertid villig til å forskutere kostnadene ved fylkesveganlegget og har i den sammenheng bedt COWI om å redegjøre for betydningen av denne vegutbyggingen. 2 Dagens trafikksituasjon i Åsane Dagens vegnett i Åsane (Åsane senter, deler av Åsamyrane og deler av Hesthaugvegen) har vært overbelastet i store deler av døgnet over mange år. Bussrutene har for lengst valgt å legge traseen utenfor forretningssenteret og bruker ikke Åsane senter på grunn av fremkommelighetsproblemene og kryssproblemene inn mot Åsamyrane. I mange år har en levd med en kø i avrampen fra Ev39, og kø på Ev39 i ettermiddagsrushet, som skyldes de lokale avviklingsproblemene. For kryssing av Åsamyrane i planområdet må myke trafikanter krysse vegen på gangfelt. Dette er et fremkommelighetsproblem for sykkeltrafikken og et sikkerhetsproblem for både gående og syklende. Tofeltsvegene Åsamyrane nord for Åsane senter og en del av Hesthaugvegen har hatt høyere trafikkbelastning enn det som vegnormalen anbefaler i svært mange år. Dette gjelder både for kjørende og syklende. Tiden er for lengst overmoden for å videreutvikle dette vegnettet. 3 Forventet trafikk i fremtiden og betydning av veganlegget. 3.1 Utbyggingen av næringsarealer og boliger Det har vært og er stor byggeaktivitet i området. Trafikken øker derfor mye mer i området enn gjennomsnittet for regionen. I tillegg forventes det at Bergen vil få nye innbyggere i løpet av de neste 20 årene, noe som også vil gi ekstra trafikkvekst i dette området. \\cowi.net\proiects\a025000v\028971\3_prosjektdokumenter\3.4 Rapporter\Notat01_03_Betydning av veganlegg.docx

3 COWI EFFEKT/BETYDNING AV VEGUTBYGGINGEN 3/5 Utbyggingen av S3 og videreforedlingen av Sl vil medføre en betydelig trafikkvekst i og rundt Åsane. Både Sl og S3 har atkomster til Åsane senter. Åsane senter er knyttet til Hesthaugvegen i en rundkjøring (VR2) og til Åsamyrane i et T- kryss (VR5). De to kryssene vil bli atkomst til både Sl og S3 fra det overordnede vegnettet. I Sl skal det bygges ca nye m2 og ca 600 nye parkeringsplasser. (Antall nye p-plasser opplyst av Profier AS). I S3 skal det bygges ca nye m2 næringsarealer og ca 640 nye parkeringsplasser i tillegg til et betydelig antall boliger (med tilhørende parkering). 3.2 Om trafikkutredningene 1 forbindelse med reguleringsplanene for Sl og S3 er det utført trafikkutredninger som dokumenterer at det planlagte vegnett vil avvikle trafikken tilfredsstillende. Trafikkutredningen viser blant annet at Åsamyrane bør få fire felt fra Hesthaugvegen til Nyborgkrysset. Krysset mellom Åsamyrane og Åsane senter bør utformes som en rundkjøring. 3.3 Myke trafikanter I takt med økningen i kjøretrafikk, venter vi også en generell økning i trafikk av myke trafikanter. Klarer man å få til den planlagte forbedringen i kollektivtilbudet forventes at en større andel trafikanter vil bruke tilbudet, og at vi også derfor må påregne flere gående og syklende. Dette vil gi en ekstraordinær økning av myke trafikanter. Vi mener det er potensial for en betydelig økning i bruken av sykkel om forholdene legges til rette for det. Det er et uttalt mål i Bergen å øke sykkelandelen, spesielt i Åsane. 3.4 Betydningen av veganlegget Dersom veganlegget ikke bygges, kan ikke utbygging etter reguleringsplanene for sentrumsområdene i Åsane gjennomføres da veganlegget inngår som rekkefølgekrav. Det vil bety at en ønsket utbygging ikke kan gjennomføres. Dette vil generelt være en uønsket situasjon for kommunen og regionen, og for trafikksituasjonen vil det gi klare negative konsekvenser. Som følge av øvrig pågående utbygging og samfunnsutviklingen generelt, må man da påregne en forverret trafikksituasjon både i de sentrale deler av Åsane og ved tilknytningene til det overordnede vegnettet. De daglige køperiodene ville bli forlenget med negative konsekvenser for all trafikk. Gjennomføring av rekkefølgekravene vil ikke løse alle trafikkavviklingsproblemer i Åsane, men det vil være et betydelig steg på vegen mot et vegnett tilpasset trafikkbelastningen som vi forventer de kommende årene. Trafikkberegningene viser at de planlagte utvidelsene av vegnettet vil få kapasitet til å avvikle trafikken \\cowi.net\projectsv^025000\a028971\3_prosjektdokumenter\3.4 Rapporter\Notat01_03_Betydning avveganlegg.docx

4 4/5 COWT EFFEKT/BETYDNING AV VEGUTBYGGINGEN tilfredsstillende langt ut over planhorisont. Dette gjelder så vel kollektivtrafikk, som nærings- og privattrafikk. Bedret fremkommelighet for buss og sykkel bidrar samtidig til å dempe veksten i kjøretrafikken. Ombyggingen vil gi myke trafikanter kollektivholdeplasser i Åsane senter, i motsetning til i dag hvor man bare har holdeplasser utenfor sentrumsområdet. Utover veganleggets betydning for fremkommelighet, vil det også ha positiv effekt på trafikkulykkessituasjonen. Planskilt kryssing for gående/syklende, reduksjon i antall avkjørsler, rundkjøringer i stedet for T-kryss og midtdeler i Åsamyrane bidrar alle til redusert ulykkesrisiko. Både antall ulykker og alvorlighetsgraden vil bli redusert. 4 Utbygging av Infrastruktur Utbyggerne av Sl og S3 har fordelt rekkefølgebestemmelsene mellom seg. Utbyggeren av S3 skal bygge ut Åsamyrane til firfeltsveg, fra rundkjøringen VR5 til Nyborgkrysset. Dette inkluderer også rundkjøring i kryss med Salhusvegen. (Rundkjøringen VR5 er krysset mellom Åsamyrane og Åsane senter.) Utbyggeren av S3 får dermed en kostnad på 84,6 mill. kroner fordelt som vist av tabellen nedenfor: Entreprise ** ^/j^ Hp Kostnad ekskl. ^B grunnerverv Grunnervervskostitad s«/jhh må ^ f^ (mtu_20ll-kr) (mill_.^i/u-krj! Entreprise 2: Rundkjoring 11,6 15,0 26,6 Åsamyrane-Åsane senter, VR' ) Entreprise 3: Firefeltsveg mot 42,0 18,5 60,5 nord inkl. Salhusvegen SUM 87,1* *) Kostnader ekskl. grunnerverv er hentetfrakostnadsoverslag av Kostnaden for VR5 var i overslaget beregnet til 9,6 mill. kr, men løsningen er senere endret ved at rundkjøringen er hevet, kulverten under Åsane senter er utvidet og det er planlagt en ny kulvert under Åsamyrane. Det er anslått at tilleggskostnaden utgjør 2 mill. kr. Det bemerkes at grunnervervskostnaden er gitt COWI av Profier AS for VR5 og av Statens vegvesen for firefeltsvegen mot nord, se egen henvisning. **)Entrepriseinndeling fremgår av teikningfråcowi, se egen henvisning. I tillegg til ovennevnte vil utbyggeren av S3 måtte bære kostnader for oppgradering av vegnettet inne i planområdet, både i Idrettsvegen, i Myrdalsvegen og i flere kryss. \\cowl.net\projects\a025000v^028971\3_prosjektdokumenter\3.4 Rapporter\Notat01_03_Betydning av veganlegg.docx

5 cow EFFEKT/BETYDNING AV VEGUTBYGGINGEN 5/5 5 Fylkeskommunen Kostnadene til hovedvegnett rundt Åsane senter, planområdene Sl og S3, bør ideelt sett være en samfunnsoppgave. En klassisk områdeutvikling av vegnettet som de fleste bykommuner i dag vil gjennomføre med bypakker/bompengefinansiering. Her legges imidlertid dette utbyggingsansvaret til en utbygger. Åsamyrane er nylig endret fra å være riksveg til å bli fylkesveg. I og med at Åsamyrane er fylkesveg, erfylkeskommunenvegholder. Utvikling av dette overbelastede vegnettet er per i dag ikke prioritert av fylkeskommunen. Fylkeskommunen har mulighet til å forplikte seg til å delta i prosjektet med et tilsagn om tilskudd/en kostnadsdeling for å få realisert prosjektet. Utbygger vil i så fall få refundert beløpet som må forskuteres på vegne av fylkeskommunen etter et antall år (riktig nok krone for krone, uten renteberegning og uten prisstigning). Utbygger bør kunne forvente atfylkeskommunenvil gi et vesentlig bidrag til utviklingen av det allerede overbelastede hovedvegnettet somfylkeskommunener eier av. Dette også på vegne av alle utbyggere i regionen som bidrar med trafikkskapende virksomhet, men som likevel slipper å delta i vegutbyggingen. Henvisninger: > Tegning X201 fra COWI (oppdrag ); Oversikt entrepriseinndeling, datert foreløpig > Notat fra Statens vegvesen; FV 564 Åsanemyren, Bergen kommune, Anslag, datert \\cowi.net\project5\a025000\a028971\3_prosjektdokumenter\3.4 Rapporter\Notat01_03_Betydning avveganlegg.docx

6

7 Notat Til: Planseksjonen Saksbehandler/lnnvalgsnr: Fra: EiendomSSeksjonen Henrik Thon Gundersen Kopi: Vår dato: Vår referanse: FV 564 Åsanemyren, Bergen kommune, Anslag 1. Forutsetninger; Dagens arealbruk - eller lovlig arealbruk etter gjeldende kommune- og/eller reguleringsplan legges til grunn. Det er gjort et ca anslag over 34 eiendommer og 30 grunneiere. Ved nærmere vurderinger av grunnlagsmaterialet vil dette kunne bli justert. Anslaget er vurdert ut til reguleringsgrensen på reguleringsplanene samt de endringer som antatt går utover formålsgrensene. Det er ikke tatt med eventuelle midlertidige anleggsområder. Det er ikke tatt høyde for eventuelle erstatninger som følge av søksmål etter naboloven fra eiendommer som ikke avstår areal eller rettigheter (det følger av naboloven at det skal tilkjennes erstatning for ulemper som overstiger den naborettslige tålegrensen). Det er ikke vurdert eventuelle kostnader vedrørende gjerdehold, installasjoner/underganger, leie av deponi eller lignende. Kostnader med støyskjerming, omlegging av adkomst/garasje/inngang blir ikke vurdert under dette punkt. Anslaget er vurdert under følgende element: - Næringseiendommer Stripeerverv boligeiendom Stripeerverv i LNF- område Sakskostnader ved eventuelt ekspropriasjon 2. Næringseiendommer; Flere næringseiendommer blir helt eller delvis berørt av reguleringsplanen. Gjennomføring av planen kanfåtil dels store konsekvenser for pågående drift på Shell bensinstasjon. Det er til dels usikre forhold vedørende eksisterende diesel automatstasjon, drift av vaskehall og gjennomkjøring for vogntog rundt stasjonen. Det verserer usikkerhet vedrørende vurdering av påfølgende konsekvenser for eiendommen med grunnlag i manglende detaljnivå på reguleringsplan samt tilgang til regnskap for bedriften. 3. Stripeerverv boligeiendommer; Erstatning for avståelse fra bebygde boligeiendommer blir utmålt etter det såkalte differanseprinsippet, dvs. differansen mellom eiendommens salgsverdi før og etter inngrepet. Erstatningen omfatter ikke gjerde, hekk, eventuelt andre tomteobjekter, midlertidig beslaglagt areal, klausulert areal med mer.

8 De berørte boligeiendommene berøres i større eller mindre grad, slik at anslått erstatning er et gjennomsnitt sett i forhold til inngrep på den enkelte eiendom. Reguleringsplanen medfører stenging og omlegging av flere avkjørsler. Det er ikke vurdert eventuell innløsning av boligeiendom på gnr. 190 bnr.26 som konsekvens av tiltakene. 4. Stripeerverv i LNF Areal satt av til LNF i gjeldende kommuneplan. Størrelsen på arealene er stipulert ved et generelt overslag med grunnlag i det foreløpige kartmaterialet ved reguleringsplan. 5. Saksomkostninger; Omfatter kostnader til skjønnsretten, egen advokat og grunneiers advokat. Det er bare tatt høyde for 1 runde i retten, dvs. at ved anke vil kostnadene stige. Antall parter er ukjent pr. dags dato. Dersom det er rundt 5 parter kan man anta at grunneierne samler seg rundt 1-2 advokater. 6. Oppsummering; Element Sum kostnader erverv Grunnerverv (5 dager pr. part) Oppmåling (3 dager pr. part) Offentlige gebyrer oppmåling Oppgjør Sum Lav ,- Sannsynlig ,- Høy , Forbehold; Det tas forbehold ved endringer av vurderingsgrunnlaget i løpet av prosessen. Vurdering av tilkomstveiene slik de fremstår med skråningsutslag er ikke vurdert da dette er under revurdering/avklaring. Mangler ved vedtatt reguleringsplaner medfører usikkerhet i vurderingsgrunnlaget. Grunnlaget for vurderingen er gjeldende priser i området og rettspraksis som vil kunne endre seg med tiden og forholdene. Medgått tid er stipulert utfra gjennomsnittlig antatt arbeidsmengde. Dette kan endres i forhold til kompleksitet fra prosjekt til prosjekt. Revisjon første utkast; Anslaget er revidert på blant annet følgende områder: Gnr/bnr. 189/388, 189/196 er tatt ut av anslaget. Deler av Gnr/bnr. 189/217 er tatt inn ved henvendelse. Revurdering av Bergen kommunes eiendommer med grunnlag i de signaler som er gitt i dialog med kommunen, september Revurdering av blant annet gnr/bnr. 189/121 samt eiendommer mot «nye Ikea» med grunnlag i endringene utenfor reguleringsplangrensene. Revurdering i forhold til oppmåling og kostnader ved offentlige gebyrer med grunnlag i kvalitet på reguleringsplan.

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Vestby-Trafikk Utgave/dato: 1 / 2015-01-30 Arkivreferanse: - Lagringsnavn IKEA_Vestby-Trafikkutredning_171114.docx

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009

Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009 BERGEN KOMMUNE Klima, miljø og byutvikling/plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009 Saksnr.: 200602811/31 Emnekode: BBY

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rapport 07 2008 Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rushtidsavgift i Kristiansand? En utredning om effekter på bil- og kollektivtrafikken og konsekvenser for ulike grupper Forord På oppdrag fra ATP-sekretariatet

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Tore Vik Firma Fork. Anmerkning Kjellstad Utvikling AS Fra: Kyrre Gran SWECO Norge AS TRAFIKKVURDERING KJELLSTAD Sammendrag Arealbruk Utbyggingsplanen for tomten er en

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Hemnes kommune Planavdelingen

Hemnes kommune Planavdelingen Hemnes kommune Planavdelingen Detaljregulering for Meieriveien 1-7 PlanID 1832 2013 001 Planutredning ved andre gangs behandling Tiltakshaver: Hemnes kommune. Utreder og saksbehandler: Trond Møllersen,

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Hovedutvalget for samferdselssektoren Møteinnkalling/sakliste I Til Medlemmene Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post postmottak@bfk.no Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER OG SPA-/BADEANLEGG

Detaljer

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 3 (20) FORORD Konseptvalgutredningen for transportsystemet

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Vedlegg 11.1 Innspill offentlig ettersyn Referert og kommentert

Vedlegg 11.1 Innspill offentlig ettersyn Referert og kommentert Vedlegg 11.1 Innspill offentlig ettersyn Referert og kommentert 1 Statlige, regionale og kommunale myndigheter Avinor - brev datert 20.11.2014 (Brev av 20.11.2015 er supplert med innspill i e-post av 21.11.

Detaljer

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksutskrift 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksbehandler: Jochen Caesar Saksnr.: 13/00259-34 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-,

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 Randaberg kommune Notat Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM, PLANID: 2008005 OPPSUMMERING AV MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN MED RÅDMANNENS

Detaljer

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02 694 wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim-

Detaljer