Styrets årsberetning 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning 2011"

Transkript

1 Styrets årsberetning var et merkeår i Forskningsparkens historie. Vårt siste store bygg, Hus 5, ble ferdigfinansiert og igangsatt. Vi etablerte et nytt investeringsfond med vår egen og ekstern privat kapital. Morselskapets egenkapital passerte 100 millioner kroner for første gang. Med Forskningsparkens Hus 5 på plass, med ytterligere kvadratmeter kontorer, har vi nå nesten ferdigstilt Forskningsparken slik den var tenkt å bli for 25 år siden. Forskningsparken rommer nå kvadratmeter bygningsmasse og arbeidsplasser til nær 2000 mennesker i nyskapingens og verdiskapingens tegn. Forskningsparken i Oslo er en betydelig aktør i arbeidet med å fremme et større kunnskapsbasert næringsliv, og har to tydelige pilarer i sin strategi. Forskningsparken skal: være en tydelig og ambisiøs aktør, som har som hovedformål å bidra til utvikling av nye suksessfulle selskaper og bedrifter. drifte et næringsbygg som er optimalt rettet inn mot behovene til entreprenører og gründere, samt mindre, raskt voksende virksomheter. I 2011 har vi videreutviklet våre produkter og tjenester slik at de i enda større grad kan bidra til økt måloppnåelse: 1. Våre kurs- og konferanseaktiviteter har økt i omfang, og vi har hatt en betydelig økning i antall personer som benytter seg av Forskningsparkens utviklingsprogrammer. 2. Vår investeringsavdeling har solgt seg ut av en rekke selskaper vi har investert i over tid til dels med meget gode gevinster. Vi har utviklet et «start-up»-produkt, som er myntet på de yngste selskapene, og som blir lansert i 2012, og vi har økt tilfanget av gründere og etablerere til Forskningsparken. 3. Vi har videreutviklet nettverkstjenestene våre. Oslo Medtech er i dag et av landets mest aktive bransjenettverk, og vi vil i 2012 lansere et nytt nettverk innen BioEconomy. Forskningsparken er fullt utleid til drøyt 160 virksomheter. Forskningsparken AS har som selskap både forretningsmessige og samfunnsmessige mål. Våre forretningsmessige mål er å oppnå en lønnsom og bærekraftig drift på tvers av alle våre aktiviteter. Våre samfunnsmessige mål er primært forankret i målsettingen om å bidra til større grad av innovasjon, entreprenørskap og nyskapning i Oslo generelt og i Gaustadbekkdalen spesielt. Økonomi Forskningsparken AS hadde i 2011 en omsetning på 93,5 mill. kroner, mot 86,0 mill. kroner i Økt aktivitet i kurstilbudet for gründere og oppstartsbedrifter og videreutvikling av bransjenettverket Oslo Medtech bidrar til omsetningsveksten. Resultatet i Forskningsparken AS ble et overskudd på kr , mot et underskudd på kr i Det foreslås at årets resultat overføres til annen egenkapital. For konsernet ble resultatet i 2011 et underskudd på 2,5 mill. kroner. Selskapets egenkapital var 100,1 mill. kroner pr og utgjorde 87,5% av totalkapitalen. Det har ikke vært økning i selskapets aksjekapital i 2011, som pr utgjorde 5,46 mill. kroner. Konsernets bokførte egenkapital var 93,0 mill. kroner ved utgangen av året. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av selskapets og konsernets virksomhet og dets stilling pr I henhold til styrets vurdering tilfredsstiller selskapets egenkapital aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital. Selskapets likvide situasjon anses som tilfredsstillende. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og det er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. Årsberetning

2 Paneldebatt. (f.v) Johan H Andresen, FERD, Halvard Ingebrigtsen, statssekretær NHD og Eilert Hanoa, Mamut-gründer. Investeringer Et hovedmål for Forskningsparken er å bidra til etablering av flere vekstkraftige teknologibedrifter i Oslo og å skape grobunn for flere vekstkraftige bedrifter. Dette gjøres primært gjennom driften av en inkubator, der mindre selskaper får gode vekstbetingelser. Forskningsparkens inkubator skal være det foretrukne lokaliseringsstedet for teknologibaserte oppstartselskaper i Oslo. I inkubatoren får selskapene tilgang til effektiv fysisk infrastruktur og hjelp til å utvikle virksomhetene til kommersielle suksesser. Fire ansatte arbeider med aktiv oppfølging av bedriftene i inkubatoren, som samarbeider tett med private investorer (business angels) og institusjonelle miljøer. Forskningsparken investerer også i virksomheter, både i egen regi og via Springfondet, Forskningsparkens Venture Capital Fond. Forskningsparken har i 2010 og 2011 realisert engasjementer der virksomheten ikke lenger bidro aktivt. Dette har bidratt til betydelige finansinntekter til Forskningsparken i En vesentlig del av Forskningsparkens egenkapital er avsatt til investeringer og støtte til oppstartsbedrifter. For å sikre langsiktig drift er det viktig at investeringsaktivitetene våre over tid går i pluss. I løpet av Forskningsparkens 25 første leveår viser årets exits at dette er tilfellet. Inkubatoren videreutviklet i 2011 satsningen gjennom å etablere StartupLab, en oppstartsinkubator med ca 800 m 2 areal til oppstartselskaper, fordelt på 60 arbeidsplasser, lokalisert i vårt nye bygg. StartupLab er etter etableringen Norges største inkubator. Ved årsskiftet var allerede 30 plasser allokert til oppstartselskaper. Tilbudet lanseres offisielt i april Nettverk, kompetanse og kommunikasjon Nettverksbygging Nettverksbygging er en hovedaktivitet i Forskningsparken. Gjennom satsing på Oslo Medtech er Forskningsparken med på å utvikle norsk medtech-industri, samtidig som vi får verdifull erfaring i hvordan vi kan være med på å bygge nye, verdifulle nettverk i andre bransjer. Oslo Medtech har i 2011 hatt sterk vekst i sin aktivitet. Med to av Forskningsparkens ansatte arbeidende på full tid i foreningens sekretariat, har man lyktes med å skape en rekke gode resultater. Nettverket vokser i antall medlemmer og utvikler seg stadig med nye typer arrangementer og tilbud til medlemmene. Gründernettverk: Gjennom vårt kurstilbud for gründere - Build2Grow har Forskningsparken etablert kontakt med en stor gruppe gründere. Etter ønske fra gründerne selv, opprettet vi ved inngangen til 2011 Build2Grow Gründernettverk på LinkedIn, der man kan diskutere, utveksle kunnskap og inspirere hverandre. I løpet av året har dette forumet vokst til 400 deltakere, og aktiviteten er nå god og stabil. Life science: Forskningsparken har benyttet store deler av 2011 til å kartlegge synspunkter og posisjoner til mange ulike aktører innenfor life science-sektoren. Forskningsparken kan bidra i en aktiv rolle for å styrke næringslivsveksten innenfor denne sektoren i Oslo. Det er søkt om finansiering fra Oslo og Akershus RIP-program for å etablere et prosjekt i Tittelen på prosjektet er Bioeconomy Kompetanse Build2Grow: Forskningsparkens kursprogram for gründere har vært videreutviklet gjennom Ni større kursarrangementer ble gjennomført i løpet av året, og har samlet mer enn 1000 deltakere. Gjennom kursprogrammet har 15 oppstartselskaper vært presentert for Forskningsparkens inkubator og/eller Springfondet. Kursprogrammet har også vært godt besøkt av oppstartselskaper som leier i Forskningsparken, eller som er tilknyttet inkubatoren og Springfondet. Åpent Hus: Forskningsparkens tilbud av frokostmøter har vært videreført gjennom hele året. Det har vært god deltakelse på alle de ni møtene som har vært arrangert. Temaene har hatt bred appell til folk fra FoU og næringsliv i og utenfor huset. Kunnskapsbanken: I sammenheng med Build2Grow har vi i 2011 utviklet Kunnskapsbanken videoer av kurs og foredrag for gründere. Det har vært satset ressurser på utvikling av brukervennlig «look» og funksjonalitet, noe som har gitt gode resultater når det gjelder bruk og relevans. Utleie og bygg Forskningsparken i Oslo fremleier ca kvadratmeter næringseiendom. Byggene, som sammen utgjør Forskningsparken, eies av ulike investorkonsortier. Forskningsparken AS leier byggene av disse investorkonsortiene og fremleier lokalene til Forskningsparkens leietakere. Eiendomsdriften til Forskningsparken er et overskuddsforetakende. Overskuddet brukes til å fremme målsettingen om økt innovasjon og vekst i regionen. Det er en kontinuerlig prioritet å utvikle tjenesteinnholdet i Forskningsparken i takt med leietakernes krav og ønsker. I 2012 vil vi lansere et nytt konferansesenter med et helhetlig konferansekonsept for interne og eksterne brukere. Vi har oppgradert resepsjonstjenesten med 2 Forskningsparken

3 Jomfrureisers gründer og daglig leder Charlotte Ehde- Eliassen, som ble kåret til Årets Damebedrift Alle bildene er fra Gründerdagen større kapasitet og bedre åpningstider, og vi arbeider videre med å oppgradere byggenes sikkerhet, bl.a. med større grad av adgangskontroll. Andre prosjekter er større kantinekapasitet og bedre skilting både inne og ute. Markedet for utleie av næringseiendommer i Oslo har i 2011 forbedret seg noe i forhold til Ledigheten for næringsarealer har falt noe for de attraktive utleieområdene. Leieprisen har også hatt en økende tendens. I 2011 har vi arbeidet aktivt med utleie av kontorarealene i Hus 5. Vi har i løpet av 2011 fått leid ut ca. 95% av kontorarealene i Hus 5 til tilfredsstillende leiepriser. For alle praktiske formål er Forskningsparken fullt utleid. Det er besluttet at den nasjonale miljøprøvebanken for miljøgifter blir lokalisert i Forskningsparken. Denne banken skal fryse ned prøver av biologisk materiale og blir en meget viktig kilde til kunnskap for fremtidens forskere. Miljødatabanken skal administreres av forskningsinstituttene i CIENS. Det er planlagt at miljøprøvebanken er operativ fra september Miljø Fysisk miljø Rundt byggene i Forskningsparken og i nærområdet forøvrig er det et mål at utomhusarealene skal være funksjonelle og ha en høy estetisk kvalitet. Gjenåpning av Gaustadbekken og etablering av en ny gang- og sykkelvei forbi Forskningsparken er virkemidler for å få til dette. Vårt nye kontorbygg står nå ferdig, men uenighet vedrørende ansvaret for finansieringen av uteområdene gjør at vi ikke får ferdigstilt disse i Organisasjon og arbeidsmiljø Ved årets slutt besto organisasjonen av 18 fast ansatte. I tillegg var det engasjert én rådgiver på deltid i eiendomsavdelingen. Selskapets styre besto av seks medlemmer, hvorav to kvinner. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn. Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt og har derfor ikke iverksatt spesielle tiltak i Sykefraværet har i 2011 vært 2,7%. Selskapet ivaretar kravene til helse, miljø og sikkerhet på en tilfredsstillende måte. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Fremtidsutsikter Utsiktene for 2012 vurderes som gode. Forskningsparken har en helhetlig tilnærming til hvordan vi ønsker å arbeide for å skape størst mulig verdiskaping og entreprenørskap i Osloregionen, og vi har tilgang på ressurser for å sette strategien ut i livet. Tilgangen på finansiering fra det offentlige ble betydelig redusert i 2010, og dette har ikke endret seg i positiv retning i Verken de større aktørene i virkemiddelapparat eller Oslo kommune har funnet det mulig å støtte initiativet vårt for å oppgradere StartupLab-tilbudet til Oslos gründere og entreprenører. Både investeringene i StartupLab og de årlige driftskostnadene for driften av området tas derfor over egen drift. Forskningsparken arbeider for bedrede betingelser for oppstartselskaper og er særlig opptatt av at forskningsinkubatorer må ha stabile og langsiktige rammebetingelser. Forskningsparken er fullt utleid og har god tilgang til nye og interessante leietakere når det blir ledige lokaler. Vårt nye bygg har gjort byggmassen, inngangsparti og helhet mer presentabel og vi arbeider hele tiden med å utvikle parken til å bli enda mer attraktiv for våre brukere. Oslo, 26. april 2012 Kristin Clemet styrets leder Thomas Falck Bjørn Haugstad Ole M Sejersted Gunnar Leganger Silje Aspholm Hole Karl Christian Agerup Adm. direktør Årsberetning

4 Resultat Note Note Driftsinntekter Salgsinntekter Offentlige tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Leiekostnader lokaler for fremleie ,5 Lønnskostnader 4, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på invest. i datterselskap Renteinnt. fra foretak i s. konsern Renteinntekter Andre finansinntekter Nedskrivning av finans. anleggsmdl Rentekostnader Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat Overføringer og avsetninger: Overført fra annen egenkapital Overført til annen egenkapital Sum overføringer og avsetninger 4 Forskningsparken

5 Balanse pr. 31. desember Note Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter og bygninger 6, Driftsløsøre, inventar, verktøy, 6, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til selskap i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Andre aksjer og andeler Fordringer på tilknyttet selskap Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Fordringer på selskap i samme konsern Andre fordringer og tidsavgrensninger Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Oslo, 26. april 2012 Kristin Clemet styrets leder Thomas Falck Bjørn Haugstad Årsberetning

6 Balanse pr. 31. desember Morselskap Konsern Note Note Egenkapital Innskutt egenkapital ,15 Aksjekapital 14, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser ,11 Andre avsetninger for forpliktelser 10, Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Ole M Sejersted Gunnar Leganger Silje Aspholm Hole Karl Christian Agerup Adm. direktør 6 Forskningsparken

7 Kontantstrømoppstilling 1. januar 31. desember 2011 forskningsparken as Likvider tilført / brukt på virksomheten ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) /+ Gevinst / tap ved salg av anleggsmidler Nedskrivninger på anleggsmidler Ordinære avskrivninger ( ) ( ) Brutto kontantstrøm fra driften /- Finansposter, netto ( ) ( ) Betalbar skatt 0 0 ( ) Netto kontantstrøm fra driften ( ) /- Endring i arbeidskapitalen ( ) ( ) A Kontantstrøm fra driften ( ) Likvider tilført / brukt på investeringer ( ) ( ) - Investering i varige driftsmidler ( ) ( ) Salg av varige driftsmidler ( ) /- Endring i andre anleggsmidler ( ) ( ) B Netto likviditetsendring fra investeringer ( ) ( ) Likvider tilført / brukt på finansiering ( ) ( ) +/- Opptak / nedbetaling av langsiktig gjeld Avsatt utbytte 0 0 ( ) 0 +/- Omregningsdifferanse/direkte egenkapitalføringer 0 ( ) 0 0 +/- Kapitalutvidelse / -nedsettelse 0 0 ( ) ( ) C Netto likviditetsendring fra finansiering ( ) A+B+C Netto likviditetsendring gjennom året ( ) Betalingsmidler 1. januar Betalingsmidler 31. desember Årsberetning

8 Noter til selskaps- og konsernregnskapet for 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Datterselskap/tilknyttet selskap Som tilknyttet selskap regnes selskap hvor Forskningsparken har en eierandel mellom 20% og 50% og hvor Forskningsparken har betydelig innflytelse. Andel i tilknyttet selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. I tråd med Forskningsparkens formål for investering i nystartede bedrifter faller ingen av disse inn under definisjonen tilknyttede selskap selv om eierandelen skulle overstige 20%. Aksjer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden. Andre aksjer og andeler Andre aksjer og andeler i selskaper som Forskningsparken ikke har betydelig innflytelse i, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringen blir nedskrevet til virkelig verdi dersom det foreligger verdifall og verdifallet ikke er forbigående. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Opptjente ikke mottatte inntekter balanseføres. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Ved regnskapsføring av ytelsesbaserte pensjonsordninger er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Kontantstrømsoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Forskningsparken AS og selskaper hvor Forskningsparken AS direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av den stemmeberettigede kapital. Eierandeler i datterselskap som ikke er ment for varig eie utelates fra konsolidering. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper for hele konsernet. Interne transaksjoner, fortjenester, fordringer og gjeld elimineres. Kostprisen for aksjer og andeler i datterselskaper elimineres i konsernregnskapet mot egenkapitalen i datter på etablerings- eller kjøpstidspunktet (oppkjøpsmetoden).transaksjoner, mellomværende og interne gevinster og tap mellom konsernselskaper er eliminert i konsernregnskapet. Merverdier fordeles på de eiendeler merverdiene refererer seg til og avskrives over eiendelenes antatte levetid.merverdier som ikke kan henføres til materielle eiendeler klassifiseres som goodwill og avskrives. Konsern Følgende selskaper er innarbeidet i konsernet: Forskningsparken Montessori AS, Forskningsparken Drift AS, Forskningsparken Invest AS, Forskningsparken Invest II AS, Forskningsparken Invest ANS Forskningsparken Start-Up AS og Forskningsparken Eiendom Hjemmelselskap AS. Forskningsparken AS har 100% av aksjene og stemmeandel i selskapene. Datterselskapene har forretningskontor i Oslo. Inntektsføring Husleieinntekter periodiseres over kontraktsperioden. Inntekter fra leietakere som har kjøpt seg ut av kontrakter blir periodisert over gjenværende kontraktstid. Ved ny utleie før utløpet av gjenværende kontraktstid, inntektsføres resterende beløp umiddelbart. Andre driftsinntekter periodiseres etter opptjeningsprinsippet. Note 2 - Bundne bankmidler Skattetrekk Forskningsparken

9 Note 3 - Driftsinntekter (TNOK) Pr. virksomhetsområde Husleie og andre leieinntekter Lisensinntekter Bidrag til inkubator fra SIVA Foreldreinnbetalinger Statsstøtte og bidrag fra bydeler* Andre inntekter Sum driftsinntekter *) Kommunalt og statlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Tilskuddene inntektsføres det år tilskuddet mottas. Tilskuddene gis under forutsetning av revisorgodkjent attestasjon av årsoppgave for barnehagen. Oppgave for 2011 er innsendt. Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m. m Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk I selskapet er det i 2011 utbetalt kr i lønn og feriepenger til daglig leder. I tillegg utgjør summen av andre godtgjørelser kr Daglig leder har, under visse forutsetninger, krav på etterlønn ved fratreden med inntil 1 år. Det er i perioden utbetalt styrehonorar med til sammen kr Det foreligger ingen overskuddsdelings-, eller opsjonsavtaler med daglig leder, mer eller andre ledende ansatte. Revisor Beløp ekskl. mva Revisjon Årsregnskap og konsernregnskap Bistand utarbeidelse av ligningspapirer Annen bistand Sum Årsberetning

10 Noter Note 5 - Pensjonskostnader og -forpliktelser Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnader på opptjente pensjonsrettigheter Avkastning på pensjonsmidler Resultatført avvik pga estimatendringer Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Netto beregnet pensjonskostnad Opptjente forpliktelser Verdi av pensjonsmidler Beregnede pensjonsforpliktelser Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger; Diskonteringsrente 3,8 % 4,6 % Forventet lønnsregulering 3,5 % 4,0 % Forventet pensjonsøkning 0,1 % 1,3 % Forventet G-regulering 3,75 % 3,75 % Forventet årlig avgang 2,0 % 2,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,1 % 5,4 % Morselskapet har etablert en pensjonsordning gjennom forsikringsselskap som gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Det er 22 ansatte som deltar i ordningen. For øvrige ansatte er det etablert en pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Note 6 - Varige driftsmidler Morselskap Tomt/bygn. Kunst Driftsløsøre, inventar Totalt Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang 0 Anskaffelseskost Akk. avskr./nedskr Avgang akk. Avskr/nedskr Akk. avskr./nedskr Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 10 år ia 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær 10 Forskningsparken

11 Konsern Tomt/bygn. Kunst Driftsløsøre, inventar Totalt Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akk. avskr./nedskr Avgang akk. Avskr/nedskr Akk. avskr./nedskr Bokført verdi Årets avskrivninger *) Økonomisk levetid år ia 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Note 7 - Datterselskap, tilknyttet selskap m. v Selskaper i konsernet: Forretn. kontor Eierandel Stemmeandel Forskningsparken Montessori AS Oslo 100 % 100 % Forskningsparken Drift AS Oslo 100 % 100 % Forskningsparken Invest AS Oslo 100 % 100 % Forskningsparken Invest II AS Oslo 100 % 100 % Forskningsparken Start-Up AS Oslo 100 % 100 % Forskningsparken Invest ANS Oslo 100 % 100 % Forskningsparken Eiendom Hjemmelselskap AS Oslo 100 % 100 % Miljøforskningssenteret AS Oslo 50 % 50 % Spring Management AS Oslo 50 % 50 % Springfondet 1A AS Oslo 50 % 50 % Springfondet 1B AS Oslo 50 % 50 % Springfondet 1A KS Oslo 45 % 45 % Springfondet 1B KS Oslo 20 % 20 % Selskaper eid av mor: Andel Kostpris Andel res. Andel egenkap. Bokført verdi Forskningsparken Montessori AS 100 % Forskningsparken Drift AS 100 % Forskningsparken Invest AS 100 % Forskningsparken Invest II AS 100 % Forskningsparken Start-Up AS 100 % Sum datterselskap eid av mor Konsernselskaper: Forskningsparken Invest ANS 100 % Forskningsparken Eiendom Hjemmelselskap AS 100 % Sum konsernregnskaper Tilknyttede selskaper eid av mor: Miljøforskningssenteret AS 50 % Spring Management AS 50 % Springfondet 1A AS 50 % Springfondet 1B AS 50 % Springfondet 1A KS 45 % Springfondet 1B KS 45 % Springfondet Management AS 29 % Springfondet II IS 29 % Sum tilknyttede selskaper mor I tråd med Forskningsparkens formål for investeringer i tilknyttede selskap/nystartede bedrifter, faller ingen av selskapene i denne note inn under definisjonen av tilknyttet selskap, se note 1. Årsberetning

12 Noter Note 8 - Andre aksjer og andeler Eierandel Anskaffelses- kost Balanseført verdi Selskapsnavn Bio-Medisinsk Innovasjon AS 4,40 % Ciens Eiendom KS 13,20 % Ciens Eiendom AS 14,70 % Øvrige selskap Sum Note 9 - Fordringer med forfall senere enn ett år Lån til Venturelab AS Lån til Springfondet 1A KS Lån til Springfondet 1B KS Andre fordringer Sum fordringer Note 10 - Andre avsetninger for forpliktelser Avsetning vei Avsetning på kr gjelder forpliktelse Forskningsparken AS har i forbindelse med ferdigstillelse av adkomstvei til bygget. Reguleringsplanen for området er ikke ferdigstilt. Forskningsparken AS er varslet om at ligningsmyndighetene anser et aksjesalg foretatt i 2004 for ikke å være omfattet av fritaksmetoden. I regnskapene for 2004 ble aksjesalget behandlet som skattefritt. Forskningsparken AS og øvrige selgere av aksjene deler ikke ligningsmyndighetenes syn og har bestridt kravet. Det er ikke gjort avsetninger i regnskapet for det mulige skattekravet som kan beløpe seg til ca kr Note 11 - Pantstillelser og garantier Garantistillelse overfor Oslo kommune Note 12 - Mellomværende med selskap i samme konsern Morselskap Fordring Finansielle anleggsmidler Foretak i samme konsern Sum Omløpsmidler Foretak i samme konsern Sum Forskningsparken

13 Note 13 - Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: 0 0 Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Fordringer Pensjonsforpliktelse Gevinst og tapskonto Underskudd til fremføring Sum Beregnet utsatt skatt / utsatt skattefordel Betalbar skatt: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt 0 0 Skatt, 28 %, som utgjør sum betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Note 14 - Egenkapital Morselskapet Aksjekapital Overkursfond Øvrig egenkapital Sum Egenkapital Årets endringer av egenkapital: Årets resultat Egenkapital Konsern Aksjekapital Overkursfond Øvrig egenkapital Sum Egenkapital Årets endringer av egenkapital: Årets resultat Egenkapital Årsberetning

14 Noter Note 15 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i Forskningsparken AS per består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført A-aksjer B-aksjer Sum B-aksjonærene har ikke krav på utbytte, betaling ved innløsning av aksjer eller likvidasjonsutbytte. Ved utdeling av utbytte til A-aksjonærene og ved andre utdelinger til disse, herunder ved likvidasjon, skal det tilsvarende beløp som ville ha falt på B-aksjene i stedet overføres til ett særskilt fond (stiftelse) som har til formål å fremme det tidligere FOSFORs formål; å fremme forskning, utvikling og rådgivning på vitenskapelig grunnlag i Osloregionen. Dersom noen av B-aksjonærene ønsker å overdra sine aksjer, skal dette skje vederlagsfritt og de skal først tilbys de andre B-aksjonærene som har rett til å overta dem etter samme forhold som de eier B-aksjer. For øvrig er A- og B-aksjene likestilt. Eierstruktur De største aksjonærene per var: A-aksjer B-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Universitetet i Oslo ,4 % 33,4 % SIVA ,5 % 30,5 % Oslo kommune ,0 % 11,0 % ABB Holding AS ,8 % 1,8 % GE Healthcare AS ,8 % 1,8 % Norsk Hydro ASA ,8 % 1,8 % SINTEF Byggforsk AS ,1 % 1,1 % Handelshøyskolen BI ,0 % 1,0 % Høgskolen i Oslo ,9 % 0,9 % Forskningsstiftelsen FAFO ,9 % 0,9 % Nasjonalt folkehelseinstitutt ,9 % 0,9 % Norsk institutt for luftforskning ,9 % 0,9 % Norsk institutt for vannforskning ,9 % 0,9 % Norsk Regnesentral ,9 % 0,9 % Statens Arbeidsmiljøinstitutt ,9 % 0,9 % Stiftelsen Frishsenteret ,9 % 0,9 % Elkem AS ,9 % 0,9 % Aker Invest II KS ,9 % 0,9 % Alcatel-Lucent Norway AS ,9 % 0,9 % Grand Invest AS ,9 % 0,9 % Dyno Nobel AS ,9 % 0,9 % Aker Solutions AS ,9 % 0,9 % Sum øvrige ,7 % 4,7 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % Note 16 - Langsiktig gjeld / pantstillelser og garantier Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnkapsårets slutt: 2011 Gjeld til kredittinstitusjoner Pantstillelse og lignende: Gjeld sikret ved pant Pantelån Eiendeler stilt som sikkerhet: Balanseført verdi pant Varige driftsmidler Forskningsparken

15 Revisjonsberetning 2011 Årsberetning

16

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 6 8 4 0 Styrets årsberetning 2009 Forskningsparken AS har i 2009, i tråd med sitt formål, ønsket å bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. Forskningsparken

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2010

Styrets årsberetning og regnskap 2010 Styrets årsberetning og regnskap 2010 samarbeid inspirasjon resultat innsats kompetanse Der gode idéer blir til lønnsomme bedrifter Styrets årsberetning 2010 Forskningsparken i Oslo har i 2010 valgt å

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT/09 KRISTIANSAND NÆRINGSSELSKAP AS LILLESAND NÆRINGSAREALER AS

ÅRSRAPPORT/09 KRISTIANSAND NÆRINGSSELSKAP AS LILLESAND NÆRINGSAREALER AS 09 ÅRSRAPPORT/09 KRISTIANSAND NÆRINGSSELSKAP AS LILLESAND NÆRINGSAREALER AS 2 3 Årsrapport 2009 Styresammensetninger KNAS Styrets beretning 2009 KNAS Regnskap 2009 KNAS Noter til regnskapet 2009 04 08

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Nøkkeltall 2009. Høydepunkter 2009

Nøkkeltall 2009. Høydepunkter 2009 Årsrapport 2009 Nøkkeltall 2009 2009 2008 2007 Driftsinntekter 294.032.229 459.203.199 231.072.277 Driftsresultat (EBIT) 16.014.050 29.345.881 12.542.286 Årsresultat før skatt 16.520.186 31.699.665 13.237.419

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer