KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E"

Transkript

1 Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 64/11 Tid: 13. april 2011 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf Forslag til dagsorden: Sak 14/11 Protokoll fra utvalgets møte den 16. mars 2011 Sak 15/11 Valg av revisor for forvaltningsrevisjon 2011 Sak 16/11 Sak 17/11 Sak 18/10 Kommunens kontroll av arbeidstidsordningene i offentlige kontrakter Rådmannens oppfølging av rapporten om barnevernet ny tilbakemelding Orienteringssaker Eventuelt Paal Jargel har meldt forfall til møtet og varamedlem Bjørn Espen Opheim innkalles. Forfall og inhabilitet medles til sekretæren i god tid før møtet. 6. april 2011 Tore Hem /s./ Leder Jan T. Løkken Sekretær Kopi: Ordfører Rådmann BDO AS

2 Sak 14/11 Protokoll fra utvalgets møte den 16. mars 2011 Saksutredning: Et forslag til protokoll ble sendt utvalgets medlemmer via e-post den 17. mars. Pga.hast med å få sendt ut anbudsbrevet for forvaltningsrevisjonen, var svarfristen i henhold til avtale i utvalgt, satt til kl samme dag. Det fram kom noen merknader til språket og annet. Leder og nestleder signerte til slutt vedlagte forsalg til protokoll. Ingen merkander framkom til sak 11/11 Forvaltningsrevisjon 2011 og saken ble fulgt opp med invitasjonsbrev til fire selskap. Se annen sak til dagens møte. Rådmannens svar på Eventuelt saken vedr. arbeidstidsordninger er også ført opp som egen sak Protokollen fra utvalgets møte den 16. mars 2011 godkjennes. Ås, den 6. april 2011 Jan T. Løkken /s./ Sekretær Vedlegg: Forslag til protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16. mars 2011

3 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i Vestby rådhus onsdag 16. mars 2011 kl kl Til stede: Tore Hem (leder) Lars Johan Rustad Bjørg Sellevoll Gunvor Vedvik Paal Jargel Fra sekretariatet: Jan T. Løkken Fra BDO: Hovedrevisor Stein Jøraandstad Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 10/11 Protokoll fra utvalgets møte den 26. januar 2010 Vedtak Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 26. januar 2010 godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sak 11/11 Forvaltningsrevisjon 2011 Behandling: Saken ble lagt fram uten innstilling I diskusjonen ble det pekt på at kommunen nylig har fått utarbeidet en konsulentrapport om beregningsmåten for selvkost på ulike områder i kommunen. Et prosjekt om ivaretakelsen av selvkostreglene bør etter dette utstå til endringer eventuelt har fått virke en stund. Utvalget var enige om at sekretariatet innhenter konsulent rapporten til utvalget. Det ble vist til orienteringssak 3/11 til Helse- og omsorgsutvalget neste møte om bl.a. ivaretakelsen av alkoholloven og serveringsloven i kommunen. Saken gir trolig svar på mange av de problemstillingene som er aktuelle i et prosjekt om det rusforebyggende arbeidet. Utvalget var enig om å prioritere ett prosjekt om byggesaksbehandlingen i kommunen og ett om kommunens hjelp til rusmiddelmisbrukere. Mht. det siste prosjektet mente utvalget at det også er viktig å se på hvordan helheten i

4 Vedtak: rusarbeidet blir ivaretatt. Det var derfor enighet om å føye til et nytt punkt i forslaget: Hvordan ivaretas helheten i kommunens arbeid på rusområdet(forebyggende arbeid og rusomsorg) i arbeidsdelingen og samarbeidet mellom NAV-kontoret og kommunen? De to prosjektene har mange problemstillinger hver og utvalget er inneforstått med at gjennomføringen ikke kan være like dyptpløyende på alle områder. A. Kontrollutvalget velger følgende prosjekter for forvaltningsrevisjon i 2011: I Byggesaksbehandlingen i kommunen Formål: Undersøke hvordan kommunen sikrer god saksbehandling av byggesaker og om den gir brukerne god service i slike saker. Problemstillinger: 1. Er det lagt til rette for god saksbehandling av byggesaker i kommunen? a. Er det etablert rutiner som sikrer ensartet behandling av likeartede saker? b. Er bemanningen tilfredsstillende? 2. Overholder Vestby kommune lovpålagte saksbehandlingstider i forbindelse med byggesaksbehandling? a. Hvor lang er gjennomsnittlig saksbehandlingstid? b. Hvordan er saksbehandlingstiden sammenlignet med lignende kommuner? 3. Hvordan sikres riktig servicenivå? a. Hvordan er egenvurderingen av servicenivået? b. Hva mener brukerne, de profesjonelle og andre, og hvordan blir tilbakemeldinger fra disse fulgt opp? c. Hvordan er omfanget av klagesaker og i hvilken grad fører disse til omgjøring av vedtak? 4. Hvordan er tilgjengeligheten for brukerne ved spørsmål, forespørsel om veiledning etc? II Kommunens hjelp til rusmiddelmisbrukere Formål:

5 Fungerer samarbeidet om driften av NAV- kontoret i Vestby etter intensjonen og sikres rusmiddelmisbrukerne tjenester i tråd med sosialtjenesteloven og kommunens egne vedtak Problemstillinger: 1. Har samarbeidet mellom kommunen og NAV Akershus om driften av NAVkontoret fungert i tråd med samarbeidsavtalen? 2. Hvilken rolle spiller de folkevalgte organene i kommunen i forhold til NAVkontorets drift og utviklingen av dets tjenester? 3. Hvordan er rusarbeidet organisert ved kontoret og hva slags samarbeid skjer med andre deler av kontoret og med ulike instanser i kommunen? Hva mener de ulike instansene om utviklingen av samarbeidet? 4. Hvordan ivaretas helheten i kommunens arbeid på rusområdet (forebyggende arbeid og rusomsorg) i arbeidsdelingen og samarbeidet mellom NAV-kontoret og kommunen? 5. Hvilken effekt har opprettingen av NAV-kontoret hatt på tilbudet til personer med rusmiddelproblemer? 6. Hvordan etterleves myndighetskravene om tjenester overfor rusmiddelmisbrukere? (Bl.a.: a. Plikten til å gi opplysning, råd og veiledning, b. Støttetiltakenes innretning og tilgjengelighet, c. Saksbehandlingen og rettighetssikring, d. Midlertidig husvære, e. oppfølging for tiltak etter inst. opphold). 7. Hva mener brukerne om tjenestene innen rusomsorg? 8. Sammenligning ressursbruk/behov med lignede kommuner B Innhenting av tilbud Sekretariatet bes invitere 4 selskaper til å gi et samlet tilbud om gjennomføring av begge prosjektene. Utvalget godkjenner mal for invitasjonsbrev som fulgte saksutredningen med krav og frister til selskapene og kommunens rammer og forbehold. Sak 12/11 Behandling: Vedtak: Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor Orienteringen om den dokumentasjonen som kontrollutvalget mottar fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget mener revisjonens informasjon gir et godt grunnlag for at utvalget skal kunne utøve sitt påse-ansvar. På spørsmålet fra utvalget svarte revisor at en ikke hadde fått noe endelig, skriftlig svar på revisors to brev av 28. mai 2010 vedr. regnskapsåret Revisor vil ved eventuelle lignede brev for framtida sette en svarfrist. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

6 Sak 13/11 Behandling: Vedtak: Orienteringssaker Orienteringssaker tas til orientering. Gunvor Vedvik og Paal Jargel orienterte fra årets kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Eventuelt Det var enighet om å be rådmannen legge fram en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen kontrollerer arbeidstidsordningene for de ansatte i kommunen. Utvalget ber også om å få en redegjørelse for kommunens ansvar for tilsvarende ordninger blant eventuelle vikarbyråer som kommunen benytter og hvordan kontrollen overfor disse gruppene skjer. Utvalget ber om å få opplyst hvilke vikarbyråer som benyttes og omfanget av avtalene med disse det siste året. Svaret bør foreligge før neste møte, dvs. 4. april. Vestby, den 30. mars 2011 Tore Hem Leder Lars Johan Rustad Nestleder

7 Sak 15/11 Valg av revisor for forvaltningsrevisjon 2011 Saksutredning: Kommunestyret sluttet seg ved behandlingen av budsjettet for 2011 til kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn. I budsjettet er det avsatt kr ,- inkl. mva til forvaltningsrevisjon. Valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt skjer på basis av en handlingsplan for perioden som ble vedtatt av kommunestyret 2. februar Vestby kommunes avtale med revisjonsselskapet BDO AS er avgrenset til regnskapsrevisjon. I henhold til kommuneloven 78 nr. 4, jf. også forskrift om revisjon 6, er det kommunestyret som velger revisor. Kontrollutvalget vedtok 16. mars 2011 (sak 11/11) byggesaksbehandlingen i kommunen og kommunens hjelp til rusmiddelmisbrukere som tema for de to prosjektene for Nærmere formål og problemstillinger for prosjektene ble også beskrevet i vedtaket. I tråd med utvalgets vedtak, del B, inviterte sekretariatet i brev av 17. mars d.å fire selskap til å gi tilbud om gjennomføringen av prosjektene: Deloitte AS, BDO AS, Follo distriktsrevisjon og Østfold kommunerevisjon IKS. Deloitte AS ba i e-post av 18. mars om tilleggsopplysninger og sekretariatet besvarte dette i e- post av 22. mars. Svaret ble også formidlet til de andre selskapa som var invitert til å gi anbud. Kopi av e-postene med spørsmål og svar følger vedlagt. Tilbud mottatt fra tre selskap. FIKS har mottatt tilbud fra tre av selskapene: Deloitte AS, BDO AS og Østfold kommunerevisjon IKS. Alle tilbud ble avgitt før den oppgitte tidsfristen. Våre krav til tilbyderne: 1. Tilbudet om forvaltningsrevisjon må leveres til FIKS innen 4. april 2011 kl Dokumentere at de faglige kvalifikasjonskravene for forvaltningsrevisjon som følger av Forskriften for revisjon i kommuner oppfylles. 3. Bekrefte at dere ikke har utført tjenester for Vestby kommune som kan medføre inhabilitet i forhold til denne oppgaven. 4. Vedlegge tilbudet skatteattest, jf. Ansk.forskriftens Vedlegge tilbudet HMS-egenerklæring, jf. F 3-4. Sekretariatet har gått igjennom tilbudene og finner at alle de tre tilbyderne oppfyller alle overnevnte krav. Plan for gjennomføring av revisjonen

8 Alle tre selskap har levert planer for hvordan de vil gjennomføre revisjonen. Alle tre forplikter seg til å legge fram rapporter innen 1. november d.å. Pristilbud: 1. BDO AS kr eks mva kr inkl. mva 2. Deloitte AS kr inkl mva 3. Østfold kommunerevisjon IKS kr inkl mva Alle pristilbudene er faste og inkluderer alle utgifter som er beskrevet i kravspesifikasjonen, jf. invitasjonsbrevet av 17. mars d.å. og reise- og diettutgifter. Invitasjonsbrevet hadde følgende formulering vedr. tildeling: Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på laveste pris. På bakgrunn av spørsmål fra ett av selskapene, gjorde FIKS i e-post av 22. mars følgende presisering av grunnlaget for valg av selskap: Foruten de generelle krav til de som ønsker å delta og som er beskrevet i invitasjonsbrevet, vil tildelingen skje på grunnlag av det selskapet som gir et tilbud med lavest pris. Dersom valget da står mellom to eller flere selskap, skjer tildelingen på grunnlag av det selskapet som har mest erfaring med forvaltningsrevisjonsprosjekter innen begge de temaer som skal revideres. Tilbydere bør derfor opplyse om hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter de tidligere har utført på de to utlyste områdene. BDO AS har dokumentert at de oppfyller de generelle kravene som ble stilt og selskapets tilbud har laveste pris. BDO AS og Deloitte AS har bedt om at deler av deres tilbud unntas offentlighet. I medhold av forvaltningsloven 13, jf. offentleglova 13 vedr. forretningshemmeligheter, foreslår vi at disse ønskene imøtekommes. Østfold kommunerevisjon IKS ønsker ikke at noe skal unntas offentlighet. Vedlagt følger både tilbudene i sladdet versjon og i fullstendig versjon.

9 I medhold av forvaltningsloven 13, jf. offentleglova 13 unntas deler av tilbudene fra BDO AS og Deloitte AS fra offentlighet, jf. vedlagte sladdede utgaver. Kontrollutvalget innstiller om at kommunestyret gjør følgende vedtak: 1. Kommunestyret utpeker BDO AS v/oppdragsansvarlig revisor som revisor for prosjektene byggesaksbehandlingen i kommunen og kommunens hjelp til rusmiddelmisbrukere i Vestby kommune. 2. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen som ligger til grunn for kontrollutvalgets innstilling om valg av forvaltningsrevisor for de to prosjektene. 3. Gjennomføringen skjer til fast pris innenfor det pristilbudet som BDO AS har gitt og i samarbeid med kontrollutvalget. 4. Endelig rapport oversendes innen 1. november d.å. til kontrollutvalget som avgir innstilling overfor kommunestyret. 5. Sekretæren for kontrollutvalget gis, innenfor de vedtatte rammer, fullmakt til å tegne kontrakt med BDO AS om dette prosjektet. Ås, den 6. april 2011 Jan T. Løkken Sekretær Vedlegg: 1. Kontrollutvalgets brev av 17. mars 2011 til Deloitte AS (likelydende brev ble sendt til alle inviterte selskaper 2. E-post av 18. mars d.å. fra Deloitte AS og sekretariatets svar av 22. mars. 3. Tilbudsbrev fra Østfold kommunerevisjon IKS av , 4. Tilbudsbrev unntatt offentlighet fra Deloitte AS av , uoff. Fvl 13, jf. offl Tilbudsbrev unntatt offentlighet fra BDO AS av , uoff. Fvl 13, jf. offl Tilbudsbrev med tekst unntatt offentlighet sladdet fra BDO AS av Tilbudsbrev med tekst unntatt offentlighet sladdet fra Deloitte AS av Utrykte vedlegg: Vedlegg 6 9 fra Østfold kommunerevisjon

10 Sak 16/11 Kommunens kontroll av arbeidstidsordningene i offentlige kontrakter Saksutredning: Kontrollutvalget ba under eventuelt i møtet den 16. mars d.å. om rådmannens redegjørelse for hvordan kommunen kontrollerer arbeidstidsordningene for de ansatte i kommunen. Utvalget ber også om å få en redegjørelse for kommunens ansvar for tilsvarende ordninger blant eventuelle vikarbyråer som kommunen benytter og hvordan kontrollen overfor disse gruppene skjer. Utvalget ber om å få opplyst hvilke vikarbyråer som benyttes og omfanget av avtalene med disse det siste året. Svaret bør foreligge før neste møte, dvs. 4. april. Rådmannens svar forelå 30. mars, jf. vedlage kopi av e-poster: Hvert enkelt resultatområde har ansvar for egen turnus/egne arbeidsplaner. Bemanningen (stillingshjemlene) er fastsatt av kommunestyret. Løpende turnusplanlegging skjer i henhold til gjeldende regelverk og hver enkelt plan skal godkjennes av tillitsvalgt. Når det gjelder egne ansatte, har kommunen kontroll med bruk av vakter. Når det gjelder vakter utført av vikarbyråer er det vikarbyrået som er ansvarlig for at regelverket følges. Kommunen har ikke mulighet til å vite hva en ansatt i vikarbyrå har gjort før eller etter en vakt i Vestby kommune. Avtalene med vikarbyråer skjer i henhold til inngått rammeavtale. Vikarbyråene har forpliktet seg til å følge regelverket. Vestby kommune kjøpte vikartjenester i 2010 fra Oarta AS, Adecco Helse AS og Jobzone AS for henholdsvis 2,2 millioner, 104 tusen og 90 tusen (beløpene avrundet). Vi har også rammeavtale med Manpower, men kjøpet derfra var på under 2 tusen kroner i fjor. Etter konferanse med utvalgets leder oversendte sekretariatet følgende tilleggsspørsmål til rådmannen: Vi vil gjerne også få din redegjørelse for hvordan kommunen oppfyller kontrollkravet i 7 i Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Dersom dere mener det er forhold ved de aktuelle bransjene som påvirker graden av kontroll, ber vi om å få dette beskrevet nærmere. Rådmannen svarte samme dag at status er bra og viste til en e-post om saken av samme dato fra RO-leder sykehjem, Torild Kongshaug:

11 Vestby sykehjem og hjemmetjenesten i Vestby hadde møte med Jobzone AS i dag, Jobzone AS kjøpte opp Aorta i 2010 slik at vi nå forholder oss til ett firma. Vi fikk følgende opplysninger: De lønner sine ansatte i henhold til hovedtariffavtalen i KS-området. Vi har skriftlig fått oppgitt timesatsene som de betaler sine ansatte. De betaler tillegg for kveld/natt, lørdag/søndag, helge-/høytidsdager og overtid jfr. hovedtariffavtalen. Fra 2011 lager de turnus i et datasystem for den enkelte ansatte, og alle dennes oppdrag, slik at det blir lettere å følge opp den enkelte. De planlegger ikke for dobbeltvakter, men det kan også hos dem, så vel som hos oss, oppstå kriser som medfølger dobbeltvakter. Da betales det for overtid slik det gjøres for våre egne ansatte. Vi kan få opplysninger om arbeidstakerne har hatt, eller skal på vakt etter at de har vært hos oss, jfr. om det oppstår en krise Til utvalgets orientering vedlegger vi Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, jf. vårt spørsmål til rådmannen ovenfor Rådmannens redegjørelse vedr. kommunens kontroll med arbeidstidsordningene i vikarbyråene det benytter tas til orientering. Ås, den 6. april 2011 Jan T. Løkken /s./ Sekretær Vedlegg: E-post korrespondansen med rådmannen i saken vedr. arbeidstidsordningene. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

12 Sak 17/11 Rådmannens oppfølging av rapporten om barnevernet ny tilbakemelding Saksutredning: Kontrollutvalget behandlet den 23. oktober 2010, jf. sak 23/10, rådmannens rapport om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevernet hjelpetiltak i hjemmet. Utvalget innstilte overfor kommunestyret om å ta rapporten til orientering, og ba om en ny rapport om administrasjonens oppfølging pr. april Forvaltningsrevisjonsrapporten kan leses på FIKS sine internettsider: Administrasjonens rapport om den videre oppfølgingen forelå i brev av 1. april d.å. Anbefaling 1. Det bør vurderes tiltak som kan bedre rapporteringspraksisen fra barnehagene i tråd med den nasjonale satsingen på dette området. Administrasjonens oppfølging pr. 1. april 2011: Det er gjennomført tiltak for å forbedre rapporteringspraksisen fra barnehagene. 75 ansatte fra barnehagesektoren har hatt opplæring i barnevern i Det har vært avholdt møte mellom styrere og barneverntjenesten. Samarbeidsavtalen mellom barnehage og barneverntjenesten er revidert. Anbefaling 2. Barneverntjenesten bør følger opp at den halvårlige innrapporteringen til Fylkesmannen er korrekt. Administrasjonens oppfølging pr. 1. april 2011: Innrapporteringen til Fylkesmannen er korrekt etter innføring av nytt fagsystem. Anbefaling 3. Saksbehandlingen av meldinger, undersøkelser og tiltaksplaner bør dokumenteres ved å la sjekklistene som barneverntjenesten benytter, inngå som et dokument i den enkelte saksmappe. Administrasjonens oppfølging pr. 1. april 2011: Undersøkelser gjennomgås hver 14. dag på fagmøtet. Barneverntjenesten har laget en undersøkelsesplan for undersøkelsen. Tilbakemeldingen fra brukere er at de opplever planen som omfattende og byråkratisk. Som følge av dette er vi i ferd med å endre praksisen der vi litt ut i undersøkelsesfasen sender ut et brev til familien med oversikt over fremdrift i saken. Anbefaling 4. Kommunen bør sikre at alle barn har gyldig tiltaksplan. Administrasjonens oppfølging pr. 1. april 2011: Alle barn med hjelpetiltak har gyldig tiltaksplan pr. dags dato.

13 Anbefaling 5. Barneverntjenesten bør sikre at tiltaksplaner blir utformet i henhold til tjenestens egne retningslinjer, herunder også legge vekt på gode målformuleringer. Administrasjonens oppfølging pr. 1. april 2011: Det arbeides fremdeles aktivt med å utarbeide gode målformuleringer i samarbeid med familien, samt å få til nyttig operasjonalisering av målene som familiene er enige i. Anbefaling 6. Barneverntjenesten bør følge opp den gjennomførte brukerundersøkelsen. Dette gjelder spesielt i forhold til tilbakemeldingene om manglende bedring av barnets situasjon i saker hvor tiltak er avsluttet eller saken henlagt Administrasjonens oppfølging pr. 1. april 2011: Det har vært foretatt brukerundersøkelse i løpet av en tre måneders periode i familier og ungdommer har fått utlevert undersøkelsen etter møte på kontoret eller vi har sendt undersøkelsen pr. post. Det er få som svarer på undersøkelsen. 5 av 6 brukere gir svært god tilbakemelding på respekt, tilgjengelighet og opplever hjelp i stor grad. En bruker gir barneverntjenesten dårlig skår på nesten alle områder, unntatt at barneverntjenesten holder hva de lover. Det er positivt at de fleste som svarer opplever tjenesten som god, men det er en utfordring å få tilbakemelding på brukerundersøkelsen fra barnevernets brukere. Sekretariatets konklusjon: Administrasjonens brev av 1. april d.å. viser at det arbeides aktivt med å sette anbefalingene ut i livet. Kontrollutvalget tar administrasjonens nye tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om barneverntjenesten hjelpetiltak i hjemmet til orientering. Ås, den 6. april 2011 Jan T. Løkken /s./ Sekretær Vedlegg: 1. Vestby kommunes brev av vedr. oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger. 2. Kopi av utv.sak 23/10 Rådmannens oppfølging av rapporten om barnevernet hjelpetiltak i hjemmet

14 Sak 18/11 Orienteringssaker Vedlegg: 1. Datatilsynets kommuneundersøkelse vedr. Internkontroll og informasjonssikkerhet + Utklipp fra kommunal rapport 2. Helsetilsynets landsomfattende tilsyn i 2010 med sosiale tjenester i NAV.(Omfattet ikke NAV-kontoret i Vestby). + Utklipp fra Aftenposten 3. Aktivitetsplanen pr Orienteringssakene tas til orientering. Ås, den 6. april 2011 Jan T. Løkken /s./ Sekretær

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 44 /10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: Sted: 21. april 2010 kl 19:00 NB! Merk tidspuktet! Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 25 /10 Bjørn Espen Opheim Dagfrid Hammersvik M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 17. mars 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 68/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. juni 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 959

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 64/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 19. mai 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 959

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 37/11 Tid: 16. mars 2011 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 97/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 6. mai 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 95

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29 20.03.2007 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr6/07 07/637 KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 31.03. 2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 31.03. 2009 kl. 19.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 31.03. 2009 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksliste: Utv.sak nr. 11/09 09/914 KOMMUNENS

Detaljer

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtetid: 01.02.2016 kl. 14:00 Møtested: Frogn rådhus MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på

Detaljer

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg Møtetid: 27.01.2016 kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen i Vestby rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 42/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 4. mars 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 92

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 22.04.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 22.04.2008 kl. 19.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 22.04.2008 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr12/08 08/900 KOMMUNENS SAKSBEHANDLINGSTIDER Utv.sak

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 22. oktober 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører (med unntak av saker som er unntatt offentlighet)!

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr.176 /10 Tid: 8. desember 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 20.01.2009 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr. 1/09 09/58 KOMMUNENS BEHANDLING AV REGULERINGSPLANER Utv.sak nr.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 Fra KU-sak: 19/10 Fra kl.: 19.00 Til KU-sak: 25/10 Til kl.: 20.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommunelovens 77 om Kontrollutvalget.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE PROTOKOLL 1 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i Vestby rådhus onsdag 13. november 2013 kl. 18.00 kl. 20.00 Til stede: Forfall: Siri Hov Eggen (leder) Jon E. Angset Paal Jargel John Arne Kjenn

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02 /2012 21. mars 2012 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2012/12024-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Jon Erik Hansen, leder Solbjørg Olsen, nestleder Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Dato: 24.01.2017 kl. 18:00 Sted: Krise- og incestsenteret i Follo, Langbakken 9 i Ås Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 8/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 27. januar 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 13. august 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtetid: 17.06.2014 kl. 16:30 18:30 Sted: Kommunestyresalen - Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5 Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland (H), Tone Merete

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtetid: 15.03.2016 kl. 18:00 Møtested: Lille sal i Kulturhuset MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ås kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Ås kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ås kontrollutvalg Møtetid: 13.12.2016 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Einride Berg (Ap), Håkon L. Henriksen (H),

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. september 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G

M Ø T E I N N K A L L I N G K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 110/11 Tid: 6. juni 2011 kl 18.00 Sted: Møterom Oscarsborg,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 21.10.2008 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr. 24/08 08/2379 REVISORS EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00 MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 18.01.2011 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 04.05.2016 kl. 17:00 Sted: Formannskapssalen i Vestby rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Paal Jargel (H), Jeanette

Detaljer

MØTEINNKALLING Oppegård kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Oppegård kontrollutvalg MØTEINNKALLING Oppegård kontrollutvalg Møtetid: 28.01.2016 kl. 18:00 Møtested: Formannskapssalen i Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 17.02.2009 FRA SAKSNR: 7/09 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 10/09 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby Møtetid: 15.09.2014 kl. 15:00 Sted: Møterom i 2.etasje i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Grethe

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 13.02.2013 kl. 09:00 14.35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, rådhuset Johan G. Foss,

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr.141 /10 Tid: 3. november 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget.

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget. MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom NB! Det vil bli servert en juletallerken og møtestedet kan bli endret. Nærmere beskjed kommer via e-post. 02.12.2008 kl. 19.00 Møtet

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 120/10 Tid: 12. oktober 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtetid: 09.02.2016 kl. 18:00 Møtested: Lille sal i Kulturhuset MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 30. september 2010 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2010/10014-17 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Heidi Aspenes, leder Rolf Johansen, nestleder Anne Kari Iversen, medlem Vefik

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 04. juni 2013 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2013/16026-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Meldt forfall: Tor A. Myrseth, leder Alf Sakshaug, nestleder Anne Larsen, medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 10.11.2009 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 02.02.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Servicetorget

Detaljer

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg Møtetid: 09.12.2015 kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen i Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 07.09.2009 kl. 17.00 Møtested: Møterom Eindride, Rådhuset Arkivsak: 260-2009 Sakliste: SAK 21/2009 SAK 22/2009 SAK 23/2009 SAK 24/2009 SAK 25/2009 SAK

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler

Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler Møtedato: 09.05.2012, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:00 Møtested: Rådhuset, møterom Stuevika Fra til saksnr.: 12/8-12/16 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 kl 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker Saksliste: 1/08 08/189 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 22.03.2017 kl. 17:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Paal Jargel (H), Jeanette Hoel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 21.01.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg Møtetid: 10.02.2016 kl. 17:15 Møtested: Møterom Hasle i Tangenten Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommunelovens 77 om Kontrollutvalget.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Tidspunkt onsdag 12. september

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 Tid: 27. september 2010 kl 18.00 Sted: Fraunar i Rådhuset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby Møtetid: 15.10.2014 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen.

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget møtes til bespisning i Lille salong i Rådhuset kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget møtes til bespisning i Lille salong i Rådhuset kl MØTEINNKALLING møtes til bespisning i Lille salong i Rådhuset 12.12.2006 kl. 19.00 s møte settes i Rådmannskontoret møterom 12.12 2006 kl 20.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 24.06.2015 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ås kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Ås kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ås kontrollutvalg Møtetid: 12.09.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Einride Berg (Ap), Håkon L. Henriksen (H),

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor Anne-Ragni K.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 FRA SAKSNR: 1/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 8/08 TIL KL: 21.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 7/11 Tid: 26. januar 2011 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 14.09.2016 kl. 17:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Paal Jargel (H), Jeanette Hoel

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 05.05.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte ved Moer sykehjem, møterom 1 og kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte ved Moer sykehjem, møterom 1 og kl MØTEINNKALLING har møte ved Moer sykehjem, møterom 1 og 2. 15.12.2009 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget og Ås bibliotek,

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1 Møtedato: Varighet:

SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1 Møtedato: Varighet: SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1 Møtedato: 15.2.2017 Varighet: 1000-1120 Møteleder: Sekretær: Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 08.12.2011 11/079 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 8. desember 2011 kl. 08.30 10.30 Møtested: Møterom 2.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 13.06.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Møtetid: 05.09.2017 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Lars Christian Bilet (FrP), Roar Thun (Ap),

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.05.2012 12/364 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Enebakk kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Enebakk kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Møtetid: 15.03.2017 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Enebakk kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Thorbjørn Nerland (H), Øivind Gundersen

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 26.11.14 kl. 16.00 18.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Jon Harald Rømteland, fungerende leder Edita Schultz, medlem Henny

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 17. november 2011 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2011/10030-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf I. Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 07.03.2017 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet ble avsluttet kl 20.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. Møtende medlemmer: Roar Thun (Ap),

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 12.12.2006 FRA SAKSNR: 39/06 FRA KL: 20:00 TIL SAKSNR: 41/06 TIL KL: 22:00 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/ mai 2017 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/ mai 2017 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2017 24. mai 2017 MØTEUTSKRIFT Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2017/14050-8 Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Anne-Marit

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 11.12.2013, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:30 Møtested: Rådhuset, møterom «Møterom 1» (gamle rådhus) Fra til saksnr.: 13/63-13/68 Frammøte: Medlemmer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 1 PROTOKOLL fra møtet mandag 31. oktober 2011 kl. 18.30 20.10 Til stede: Fravær: Observatør: Fra sekretariatet: Roar Thun, leder Helge Underland, nestleder Geir Hammer Alexander

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 27.01.2016 kl. 17:00 Sted: Formannskapssalen i Vestby rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Paal Jargel (H), Jeanette

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler

Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler Møtedato: 08.12.2016, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:30 Møtested: Rådhuset, møterom Løperen Fra til saksnr.: 16/37 16/44 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 5. april 2013 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2013/17038-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Halvor Pettersen, leder Harald Olafson, medlem Arild Johansen, varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 08.09.2009 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77, nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer