Tablett Hvit til gråhvit, rund tablett med én bruddlinje og en dekorativ linje. Tabletten kan deles i to like stykker.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tablett Hvit til gråhvit, rund tablett med én bruddlinje og en dekorativ linje. Tabletten kan deles i to like stykker."

Transkript

1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Enrotron vet. 150 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder Virkestoff: Enrofloksacin 150,0 mg Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer. 3. LEGEMIDDELFORM Tablett Hvit til gråhvit, rund tablett med én bruddlinje og en dekorativ linje. Tabletten kan deles i to like stykker. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter) Hund 4.2 Indikasjoner, med angivelse av målarter For behandlingen av luftveisinfeksjoner, infeksjoner i fordøyelseskanalen, urinveisinfeksjoner, hudinfeksjoner og u sår, forårsaket av Enrofloksacin-sensitive gram-negative og gram positive bakterier: E. coli, Pasteurella spp., Haemophilus spp. og stafylokokker. 4.3 Kontraindikasjoner Brukes ikke til unge eller voksende hunder, (hunder yngre enn 12 måneder (små raser) eller yngre enn 18 måneder (store raser)) da produktet kan forårsake forandringer i leddbrusk hos voksende hvalper. Brukes ikke til hunder som har lidelser assosiert med sentralnervøse anfall, da enrofloksacin kan forårsake CNS-stimulering. Brukes ikke til hunder med kjent hypersensitivitet overfor fluorokinoloner eller for noen av hjelpestoffene i produktet. Brukes ikke i tilfeller av resistens mot kinoloner, da det eksisterer nesten fullstendig kryssresistens til andre kinoloner og fullstendig kryssresistens til andre fluorokinoloner. Brukes ikke sammen med tetracykliner, fenikoler eller makrolider på grunn av potensielle antagonistiske effekter. Se også avsnitt Spesielle advarsler Ingen.

2 4.5 Særlige forholdsregler Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr Nasjonal og lokal antibiotikapolitikk bør taes hensyn til når produktet brukes. Fluorokinoloner burde forbeholdes behandlingen av kliniske tilstander med dårlig, eller forventet dårlig respons på behandling med andre klasser av antimikrobielle preparater. Så langt det er mulig bør fluorokinoloner kun brukes basert på følsomhetstesting. Bruk av produktet som avviker fra anbefalingene gitt i preparatomtalen,kan medføre økt prevalens av bakterier som er resistente mot fluorokinoloner og kan medføre redusert effekt av behandlingen med andre kinoloner på grunn av potensiell kryssresistens Da enrofloksacin metaboliseres i leveren og delvis elimineres via nyrene, kan elimineringen forsinkes hos hunder med forstyrrelser av lever- eller nyrefunksjonene. Derfor, i tilfeller hvor nedsatt lever- eller nyrefunksjon er kjent, bør produktet benyttes med forsiktighet. Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr Mennesker med kjent hypersensitivitet overfor fluorokinoloner bør unngå kontakt med produktet. Vask hendene etter bruk. I tilfelle av kontakt med øynene, vask straks med mye rent vann. I tilfelle av utilsiktet svelging, søk straks medisinsk hjelpning og vis pakningsvedlegget til legen. 4.6 Bivirkninger (frekvens og alvorlighetsgrad) I sjeldne tilfeller ble oppkast og diaré observert. Se avsnitt Bruk under drektighet, diegiving eller egglegging Brukes ikke under drektighet og diegivning. 4.8 Interaksjoner med andre legemidler og andre former for interaksjoner Samtidig bruk av flunixin bør nøye overvåkes av veterinær, da interaksjoner mellom disse preparatene kan føre til uheldige effekter i sammenheng med forsinket eliminering. Elimineringen av teofyllin kan bli forsinket. Antagonistisk virkning kan opptre hvis enrofloksacin blir kombinert med fenikoler, makrolidantibiotika eller tetracykliner. Substanser som inneholder magnesium eller aluminium, hvis gitt på samme tid, vil kunne skadeenrofloksacin resorpsjonen av enrofloksacin Fluorokinoloner er fullstendig kryssresistente. 4.9 Dosering og tilførselsvei Tablett til oral bruk. Dose: 5 mg enrofloksacin pr. kg kroppsvekt daglig, tilsvarende: ½ tablet for 15 kg kroppsvekt 1 tablett pr. 30 kg kroppsvekt Kan gies direkte eller sammen med mat.

3 Behandlingen vil vanligvis vare i 5-10 påfølgende dager. Hvis det ikke er noen klinisk forbedring innen 3 dager blir sensitivitetstesten gjentatt, og det kan være nødvendig å bytte til en annen behandling. De anbefalte doseringene bør ikke overskrides. For å forsikre seg om en riktig dosering, bør kroppsvekten bestemmes så nøyaktig som mulig for å unngå underdosering Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter), om nødvendig Overdosering kan forårsake oppkast og sentralnervøse symptomer (muskel-sitring, manglende koordinasjon og krampetrekninger) som vil kunne bety at behandlingen må stoppes. Hvis en motgift ikke er tilgjengelig, benytt metoder for å øke utskillelsen av preparatet og symptomatisk behandling. Hvis nødvendig, kan administrering av aluminium- eller magnesiumholdige antacider eller aktivt kull benyttes for å redusere absorpsjonen av enrofloksacin. I henhold til litteraturen ble tegn på overdosering med enrofloksacin i hunder, som manglende appetitt og mage- og tarmforstyrrelser, observert når ca. 10 ganger den anbefalte doseringenn ble gitt i to uker. Ingen tegn til intoleranse ble observert i hunder som ble gitt 5 ganger den anbefalte doseringen i en måned Tilbakeholdelsestid(er) Ikke relevant. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER Farmakoterapeutisk gruppe: fluorokinolon, gyrasehemmer, ATCvet code: QJ 01 MA Farmakodynamiske egenskaper Enrofloksacin er et syntetisk fluorokinolon-antibiotikum som utøver sin virkning ved å inhibere topoisomerase II, et enzym som er involvert i mekanismen for replisering av bakterier. Avhengig av konsentrasjon, utøver Enrofloksacin baktericid aktivitet, med like verdier for minimal inhiberingskonsentrasjon og minimale baktericide konsentrasjoner. Det besitter også aktivitet mot bakterier i den stasjonære fase ved en endring av permeabiliteten til den ytre membrans fosfolipide cellevegg. Enrofloksacin er aktivt mot et bredt spektrum av gram-negative bakterier, mot mykoplasmer og mot mange gram-positive bakterier. Pseudomonas aeruginosa har variert følsomhet og, når den er følsom, har den vanligvis en høyere MIC enn andre følsommee organismer. Induksjon av resistens mot kinoloner kan utvikles ved mutasjoner i gyrase-genet til bakterier og ved forandringer i cellepermeabiliteten mot kinoloner.

4 5.2 Farmakokinetiske opplysninger Enrofloksacin blir raskt metabolisert og danner en aktiv forbindelse; ciprofloksacin. Etter oral administrering av Enrotron vet. 150 mg (5 mg/kg) i hunder: Den maksimale plasmakonsentrasjon av enrofloksacin på 1205,48 ng/ml ble observert 1,42 timer etter administrering. Den maksimale plasmakonsentrasjon av ciprofloksacin (432,48 ng/ml) ble observert 2,6 timer etter administrering. Enrofloksacin blir primært utskilt via nyrene. En vesentlig del av morsubstans og dets metabolitter kan påvises i urin. Enrofloksacin distribueres i stor grad i kroppen. Vevskonsentrasjonene er ofte høyere enn serumkonsentrasjonene. Enrofloksacin passerer blod-hjerne barrieren. Graden av protein-binding i serum er 14% i hunder. I hunder (5 mg/kg) er halveringstiden for enrofloksacin i serum 2,73 timer og halveringstiden for ciprofloksacin 5,35 timer. Omtrent 60 % av dosen er utskilt som uendret enrofloksacin og resten som metabolitter, blant andre ciprofloksacin. Clearance for Enrofloksacin er omtrent 28,2 ml/minutt/kg kroppsvekt i hunder og clearance for ciprofloksacin er omtrent 30.8 ml/minutt/kg kroppsvekt i hunder. Biotilgjengelighet overstiger 80%. 5.3 Miljøegenskaper 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Liste over hjelpestoffer Laktosemonohydrat Cellulosepulver Maisstivelse Povidon 25 Silika, kolloidal vannfri Magnesiumstearat Kjøttaroma 6.2 Uforlikeligheter Ingen kjent. 6.3 Holdbarhet Holdbarhet for veterinærpreparatet i uåpnet salgspakning (Aluminium-aluminium blistre): 3 år Holdbarthet for veterinærpreparatet i uåpnet salgspakning (PVC-aluminium blistre): 18 måneder Se punkt Oppbevaringsbetingelser

5 Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys. Delte tabletter bør legges tilbake i originalpakningen og brukes innen 3 dager. Oppbevares ved høyst 30 C. 6.5 Indre emballasje, type og sammensetning 10, 20, 30, 50, 100 tabletter pakket i blistre med 10 tabletter hver, bestående enten av PVC / Aluminium folier eller Aluminium / aluminium folier Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 6.6 Særlige forholdsregler for deponering av ubrukt veterinærpreparat eller av avfallsmaterialer fra bruken av slike preparater Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med nasjonale krav. 7. INNEHAVER AV MARKEDFØRINGSTILLATELSE animedica GmbH Im Südfeld 9 D Senden Tyskland 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE OPPDATERINGSDATO FORBUD MOT SALG, UTLEVERING OG/ELLER BRUK Ikke relevant.

Tabletter til små hunder. Tabletter til mellomstore hunder 11,5 mg Tabletter til store hunder 23 mg 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Tabletter til små hunder. Tabletter til mellomstore hunder 11,5 mg Tabletter til store hunder 23 mg 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Interceptor vet. 2,3 mg tabletter Interceptor vet. 5,75 mg tabletter Interceptor vet. 11,5 mg tabletter Interceptor vet. 23 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Cepesedan vet 10mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hest og storfe 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Cepesedan vet 10mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hest og storfe 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Cepesedan vet 10mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hest og storfe 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Detomidinhydroklorid (tilsvarende

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Per dose 0,1 ml vaksine:

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Per dose 0,1 ml vaksine: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine: Virkestoff(er): Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida,

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Tricaine Pharmaq 1000 mg/g pulver til bad, oppløsning, til fisk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING.

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Tricaine Pharmaq 1000 mg/g pulver til bad, oppløsning, til fisk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Tricaine Pharmaq 1000 mg/g pulver til bad, oppløsning, til fisk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Kvalitativ sammensetning Trikainmesilat Kvantitativ sammensetning

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Norvax Minova 6 vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine: Virkestoffer: Aeromonas salmonicida

Detaljer

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette.

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette. 1. LEGEMIDLETS NAVN Lymecyclin Actavis 300 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Lymesyklin er indisert til behandling av moderat til alvorlig acne vulgaris (se pkt. 4.4 og 5.1).

Lymesyklin er indisert til behandling av moderat til alvorlig acne vulgaris (se pkt. 4.4 og 5.1). 1. LEGEMIDLETS NAVN Lymecyclin Actavis 300 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Til forebyggelse og behandling av loppeinfestasjoner (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) hos hunder.

Til forebyggelse og behandling av loppeinfestasjoner (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) hos hunder. PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Bayvantic vet. påflekkingsvæske, oppløsning til hunder under 4 kg Bayvantic vet. påflekkingsvæske, oppløsning til hunder 4-10 kg Bayvantic vet. påflekkingsvæske,

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN ERYSENG injeksjonsvæske, suspensjon til gris 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver 2 ml dose inneholder: Virkestoffer: Inaktivert Erysipelothrix

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Cilox 3 mg/ml øyedråper, oppløsning 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin Hjelpestoffer:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN ERYSENG PARVO injeksjonsvæske, suspensjon til gris 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver 2 ml dose inneholder: Virkestoffer: Inaktivert

Detaljer

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber.

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pinex 250 mg smeltetabletter Pinex 500 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 250 mg: Hver smeltetablett inneholder 250 mg paracetamol. Hjelpestoff med kjent

Detaljer

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer.

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pliapel 70 mg/g + 70 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram krem inneholder 70 mg lidokain og 70 mg tetrakain. Hjelpestoffer med kjent effekt: metylparahydroksybensoat

Detaljer

For behandling av preadult og adult lakselus (Lepeophtheirus salmonis) eller skottelus (Caligus) på oppdrettslaks.

For behandling av preadult og adult lakselus (Lepeophtheirus salmonis) eller skottelus (Caligus) på oppdrettslaks. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Trident vet, 500 mg/g pulver til behandlingssuspensjon til fisk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: 1 g produkt inneholder 500 mg azametifos. Hjelpestoffer:

Detaljer

Salmosan vet 500 mg/g pulver for suspensjon til behandling av fisk. Homogen, lys beige til beige pulver for suspensjon til behandling av fisk.

Salmosan vet 500 mg/g pulver for suspensjon til behandling av fisk. Homogen, lys beige til beige pulver for suspensjon til behandling av fisk. Preparatomale (SPC) Denne er også tilgjengelig hos produsenten: http://salmosan.net/no/preparatomale/ 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Salmosan vet 500 mg/g pulver for suspensjon til behandling av fisk. 2.

Detaljer

Medisinert plaster. Rektangulært perforert plaster (22 cm x 14 cm) med elastisk flanell som bæremateriale.

Medisinert plaster. Rektangulært perforert plaster (22 cm x 14 cm) med elastisk flanell som bæremateriale. 1. LEGEMIDLETS NAVN Termo medisinert plaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert medisinerte plaster à 22 x 14 cm inneholder 395,4-551,7 mg mykt ekstrakt av kajennepepper (4-7:1) tilsvarende

Detaljer

Individuell dosering. Plasteret kan benyttes alene eller i kombinasjon med enten Nicorette 2 mg tyggegummi eller Nicorette 10 mg inhalator.

Individuell dosering. Plasteret kan benyttes alene eller i kombinasjon med enten Nicorette 2 mg tyggegummi eller Nicorette 10 mg inhalator. 1. LEGEMIDLETS NAVN Nicorette 10 mg/16 timer depotplaster, gjennomsiktig Nicorette 15 mg/16 timer depotplaster, gjennomsiktig Nicorette 25 mg/16 timer depotplaster, gjennomsiktig 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett Androcur inneholder 50 mg cyproteronacetat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt.

Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt. 1. LEGEMIDLETS NAVN Diclocil 250 mg kapsler, harde Diclocil 500 mg kapsler, harde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dikloxacillinnatrium tilsvarende dikloxacillin 250 mg og 500 mg. For fullstendig

Detaljer

Tablettene er hvite, runde, bikonvekse og 5 mm i diameter. På den ene siden er de merket med KV over 2 og på den andre siden Organon*.

Tablettene er hvite, runde, bikonvekse og 5 mm i diameter. På den ene siden er de merket med KV over 2 og på den andre siden Organon*. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cerazette 75 mikrogram tablett, filmdrasjert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 75 mikrogram desogestrel. Hjelpestoff: laktose< 65 mg For fullstendig

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

Premature 0.015 mg/kg 10-20% 0.025 mg/kg 10-20% Fullbårne 0.02 mg/kg 10-20% 0.03 mg/kg 10-20%

Premature 0.015 mg/kg 10-20% 0.025 mg/kg 10-20% Fullbårne 0.02 mg/kg 10-20% 0.03 mg/kg 10-20% 1. LEGEMIDLETS NAVN Lanoxin 0,25 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: 0,25 mg digoksin For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3.

Detaljer

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg.

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren 25 mg enterotabletter Voltaren 50 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. For fullstendig

Detaljer

[50 mg]: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med 7 mm diameter, merket med Grünenthal logo på den ene siden og H6 på den andre siden.

[50 mg]: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med 7 mm diameter, merket med Grünenthal logo på den ene siden og H6 på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Palexia 50 mg tablett, filmdrasjert Palexia 75 mg tablett, filmdrasjert Palexia 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN. Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter 1. LEGEMIDLETS NAVN Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En tablett inneholder 50 mg eller 100 mg sumatriptan

Detaljer

Smeltetabletten skal plasseres under tungen hvor den løses opp uten behov for vann.

Smeltetabletten skal plasseres under tungen hvor den løses opp uten behov for vann. 1. LEGEMIDLETS NAVN MINIRIN 60 mikrogram smeltetabletter MINIRIN 120 mikrogram smeltetabletter MINIRIN 240 mikrogram smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver smeltetablett inneholder

Detaljer

Hjelpestoff: 283 mg/425 mg natrium (som klorid) per flaske med 80 ml/120 ml.

Hjelpestoff: 283 mg/425 mg natrium (som klorid) per flaske med 80 ml/120 ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Tobramycin B. Braun 1 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning Tobramycin B. Braun 3 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Tobramycin

Detaljer

Bikonveks, hvit, filmdrasjert med Ø 9,5 mm. Tabletten er merket HCQ på den ene siden og 200 på den andre.

Bikonveks, hvit, filmdrasjert med Ø 9,5 mm. Tabletten er merket HCQ på den ene siden og 200 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Plaquenil 200 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hydroksyklorokinsulfat 200 mg tilsvarende hydroksyklorokin 155 mg. Hjelpestoff med kjent effekt:

Detaljer