Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 15/15 PS 16/15 Sakstittel Dispensasjon- rivning av eksisterende og oppføring av ny hytte på Sletthallen, eiendom 147/5 m.fl. Søknad om dispensasjon for endra veitrasé i reguleringsplan seterdalen III PS 17/15 Søknad om dispensasjon for oppføring av 5 hytter på gnr 12 bnr 1 på Dagalifjell PS 18/15 Søknad om deling av landbrukseiendom etter jordloven 12 PS 19/15 PS 20/15 Kommunal støtte til etablering av arrangementskilt ved innfartsveiene til kommunen. Søknad om kommunal støtte til utviklingstiltak på Langedrag. Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 147/5 Saksmappe : 2015/180 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Sten-Rune Jensen Søknad om dispensasjon- for riving av eksisterende og oppføring av ny hytte på Sletthallen, eiendom 147/5 m.fl. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /15 Saken gjelder: Søknad om riving av eksisterende hytte og bygging av ny på Sletthallen- gnr.147, bnr. 5 m.fl. i område som i kommuneplanen er avsatt til LNF område. Tiltakshaver er Hans Rasmus Astrup. Fakta: Den eksisterende hytta ligger på tunet på Sletthallen i Borgemarka, området er avsatt til LNF område (landbruk, natur og friluftsområde) i gjeldene kommuneplan. Bygging i LNF- område krever dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. Sletthallen eies av Hans Rasmus Astrup. Siden eiendommen ble kjøpt av familien Astrup rundt 1915 er det oppført en omfattende bygningsmasse på tunet. Tunet består i dag av 10 forskjellige bygninger. Hytta denne saken gjelder, kalles Forskerbua og ligger i utkanten av tunet mot øst. Hytta brukes i dag av de ansatte, håndverkere som trenger overnatting samt gjetere sommerstid. Bygget har vært ombygget og påbygget flere ganger på 70 og tidlig 80-tallet. Med kombinasjon av dårlige grunnforhold samt varierende fundamenteringer beveger hytta seg med telen, dette har resultert i sprekker og forskyvinger i grunnmuren som igjen gir utslag på resten av konstruksjonen. Hytta ligger videre inntil en mindre bekk i øst og denne har gravet seg nærmere hytta med årene. Eksisterende hytte har et areal på 83 m2 og inneholder 3 soverom og hems. Det søkes om å sette opp en ny på 109,2 m2 med tre soverom pluss hems samt overbygget

4 terrasse. Hytta skal bygges i samme stil og farge som resten av bygningene på tunet. Det skal benyttes stående kantet panel, småruta vinduer, torv på taket. Søker argumenterer med følgende i søknaden: «Vi har vurdert en søknad om et lite tilbygg, for å få plass til et bad i hytta, men kommet til at dette er svært vanskelig å få til da hytta ikke står rolig. Vi har derfor kommet til at det er nødvendig å søke om å rive hytta og bygge en ny. Vår vurdering er at det er fornuftig å flytte en ny hytte litt mot nord /vest for å få tilstrekkelig avstand til bekken. Setervollen på det aktuelle stedet er noe høyere, dette gjør at risikoen for skade på hytta, i forbindelse med stor vannføring i bekken, vil være eliminert, uten at hytta vil virke høy og domminerede» «For at en ny hytte skal ha samme overnattingskapasitet som den som søkes revet,(med rom etter dagens standard), samtidig som jeg ønsker å tilby mine ansatte, og håndverkere som trenger overnatting på Sletthallen, tilfredsstillende sanitære forhold, er det nødvendig å erstatte den eksisterende hytta med en som er litt større. Det er planlagt en liten overbygd terrasse, dette er noe som har vært sterkt savnet på den gamle hytta når man skal lytte etter kubjeller, for å prøve å lokalisere hvor i terrenget kuene befinner seg. Når kuene har lagt seg i bjørkeskogen eller vieren, som de ofte gjør i regnvær, kan det ta relativt lang tid å lokalisere dyrene. En overbygget plass å lytte fra er da svært kjærkomment.» Saksbehandlers vurdering: Dispensasjonsspørsmålet behandles etter kapittel 19 i Plan og Bygningsloven. I henhold til 19-2 fremgår det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Tunet har en omfattende eksisterende bebyggelse, og nå søkes det om å rive en eksisterende og sette opp en ny hytte. Saken anses derfor å være av en slik karakter at statlige og regionale myndigheters saksområde ikke blir direkte berørt. Høring anses derfor ikke å være nødvendig. Hytten er en del av et større tun som ligger i LNF-område, hytta er allerede oppført, med de eventuelle ulemper dette måtte innebære for formålet og området rundt. Med bakgrunn i eksisterende bygg vil ikke endringen slik det nå omsøkes medføre vesentlige utvidelser i form av kapasitet eller forventet økt bruk. Arealformålet vurderes på bakgrunn av dette til ikke å bli tilsidesatt i vesentlig større grad enn slik status er per i dag. Hytta får et bruksareal på ca. 109,2 m2 og en mønehøyde på 5,8 meter, noe som er innenfor rammene og føringene til hyttebebyggelse i gjeldene kommuneplan. Det faktum at hytta allerede er der og at det er flere hytter og bygg på tunet, er også viktige momenter ved vurdering av hvilke effekter tiltaket vil ha på landbruksinteresser, friluftsinteresser og landskapsbildet. Tiltaket vurderes ikke å skape vesentlige ulemper utover dagens situasjon. Tiltaket vurderes ikke til å medføre større hindringer eller ulemper for fri ferdsel eller utøvelse av friluftsliv. Tiltaket

5 vurderes heller ikke å endre landskapsbildet i betydelig grad da tunet har en omfattende eksisterende bebyggelse. Området er undersøkt i Miljødirektoratet sin naturbase og Artsdatabankens artskart. Tunet ligger innenfor grensen for Norefjell-Reinsjøfjell villreinområde. Tiltaket vurderes som nevnt tidligere ikke til å medføre utvidelser med tanke på kapasitet eller økt bruk og ferdsel inn i villreinområdet med hensyn til dagens situasjon. Utvidelsen av bygget dreier seg i all hovedsak om utvidelser av bad/ toalett samt overbygd uteareal. Derimot er bygget planlagt flyttet mot nordvest noe som medfører at bygget flyttes vekk fra bekken og nærmere den andre bebyggelsen på tunet. Det er ikke påvist potensielle negative effekter på naturmangfold dersom dispensasjonen innvilges. Kravet om kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven 8 vurderes dermed oppfylt, og føre-var-prinsippet i 9 tillegges mindre vekt. I henhold til 10 skal den samlete belastningen økosystemet blir eller er utsatt for vurderes. For denne vurdering vises til tekst ovenfor. Det vurderes ikke nødvendig å foreta vurdering etter naturmangfoldloven Etter en samlet vurdering finner saksbehandler å kunne anbefale at det innvilges dispensasjon for riving og gjenoppføring av ny hytte på gnr. 147, bnr. 5 m.fl. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 innvilges dispensasjon for riving av eksisterende og oppføring av ny hytte med bruksareal(bra) på 109,2 m2 på Sletthallen- gnr.147, bnr. 5 m.fl. Det dispenseres fra kommuneplanens arealdel for områder avsatt til LNF område. Vedtaket begrunnes med at tiltaket vurderes ikke å skape vesentlige ulemper utover dagens situasjon. Tiltaket vurderes ikke til å medføre større hindringer for fri ferdsel eller utøvelse av friluftsliv eller landbruksdrift. Det vurderes heller ikke å endre landskapsbildet i betydelig grad da tunet har en omfattende eksisterende bebyggelse. Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir ikke vesentlig tilsidesatt. Med bakgrunn i beliggenheten av tiltaket samt vurderinger knyttet opp mot naturmangfoldsloven, anses Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell som part i saken med klagerett. Kravene i plan- og bygningslovens 19-2 vurderes å være oppfylt. Før riving/ bygging må det søkes om tillatelse etter plan- og bygningslovens Dispensasjonen har en varighet på 3 år fra vedtaksdato

6 Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon til bygging i LNF område 2 Bilder 3 Situasjonskart 4 Tegninger

7 H. R. Astrup SkjalvelSård Mottatt. [iolandsveien GAN Arkivkode:.. Nore og Uvdal kommune i 6 FEB.2O5 Saksnr,: _Saksbeh,; Nore og Uvdal Kommune Næring, Miljø og Kommunalteknikk 3630 RØDBERG Skjatvet24.februar Søknad om dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i LNF områder i Kommuneplanens arealdel. Rivning av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte på Gnr. 147 Bnr. 5 m. flere, Sletthallen, i Nore og Uvdal Kommune. Viser til Forhåndskonferanse avholdt 13.februarhvor Sten-RuneJensen og Hilde Marie Loftsgård møttefor Nore og Uvdal kommune,halgeir Bekkeseth, Hallstein Flesland og HansRasmus Astrup møtte for søker. Som vi ble enige om i møtet søkerhans Rasmus Astrup, dispensasjonfor å rive en eksisterende hytte, og oppføre ny hytte i samme område, inne på setervollenpå Sletthallen. Det ble i 2008 etablert et Avløpsrenseanleggtil 30 PE på Sletthallen.Alle hytter på setervollenpå Sletthallen,med unntak av «Forskerbua», hytta somligger lengstøst på vollen er nå tilknyttet dette. Forskerbuahar i alle år vert den hytta sombrukesav de som jobber på Sletthallen,det gjelder vaktmester når hovedhuset er i bruk, håndverkere som trenger overnatting,ansatte får lov å bruke den i sin fritid, og aller vilctigst, ved ettersyn av kuenesom beiterpå Sletthallenom sommeren. Hytta er påbyggetflere ganger på 1970 og tidlig 80 tall. Disse påbyggenehar dessverre blitt ulikt fundamentert.hytta ligger svært nær en bekk, på østsiden.dennehar i de sener år gravet seg noe nærmerehytta enn da det sistetilbygget ble oppført. Kombinasjonenav disse forholdene gjør at hytta bevegersegulikt med «tælan»slik at den østredelen av hytta pekeroppoverom våren og nedover om høsten. Grunnmuren er sprukketog delvis forskj øvet på flere steder, og østveggener opptil 15cm ut av lodd. Dette gjør også at hytta sprekkeropp innvendig, og at det flere steder trekker såkaldt at vannrøreneinnvendigi hytta fryser om vinteren. Disse forholdene menervifremgår av vedlagte bilder.. Vi har vurdert en søknad om et lite tilbygg, for å få plasstil et badi hyta, men kommettil at dette er sværtvanskelig å f til da hytta ikke står rolig. Vi har derfor kommettil at det er nødvendig å søkeom å rive hytta og byggeén ny. Vår vurdering er at det er fornuftig å flytte en ny hytte litt mot nord /vest for å få tilstrekkelig avstandtil bekken. Setervollen på det aktuellestedet er noe høyere, dettegjør at risikoen for skadepå hytta, i forbindelse med stor vannføringi bekken, vil væreeliminert, uten at hytta vil virke høy og domminerede. Nyplassering er vist på vedlagte Situasjonskart. Den eksisterendehytta, er på 83 m2, har tre småsoverom med smale dobbeitsenger,samt bamesenger over, på to av dem. Den har et svært trangt dusjrommot øst,og en«innebygd» utedo

8 H. R. Astrup. Søknad om dispensasjon24. februar2015 Side2 mot nordjvest.det er til dels sværtlav takhøydei flere av rommene,og gulveneer flere steder skjeve,østre del pekeropp om vårenog nedom høsten. Planskisseav gammelhytteer vedlagt For at enny hytte skal ha samme overnattingskapasitetsom densom søkes revet,(med rom etter dagens standard),samtidigsomjeg ønsker å tilby mine ansatte,og håndverkeresomtrenger overnattingpå Sletthallen,tilfredsstillende sanitæreforhold, er det nødvendigå erstatteden eksisterendehytta med en somer litt større.det er planlagten liten overbygd terrasse,dette ernoe som har vært sterktsavnetpå den gamle hytta når man skal lytte etter kubj eller, for å prøveå lokaliserehvor i terrengetkuene befinner seg.når kuene har lagt segi bjørkeskogen eller vieren, som de ofte gjør i regnvær,kan det ta relativt lang tid å lokaliseredyrene. En overbyggetplasså lytte fra er da svært kjærkomment. Hytta jeg søkerdispensasjontil å oppførehar BRA på 109,2m2, med takvinkel på 30 graderog maksimum580 cm møne-høydeover terreng. Se vedlagteplan og Fasade tegninger. Dersom dispensasjoneninnvilges vil jeg bygge hytta slik at denblir mestmulig lik de andre hyttenepå Sletthallen. Den vil derfor bli bygd i reisverk, med ståendekantetpanel utvendig, smårutetevinduer og gresspå taket. Fargenpå hytta skal væresom på de andre,mørk beis, med Rørosrødevinduer. Serogså for megå ta i bruk en del av detaljenesom fmnespå de andrehyttene, for eksempelde røde og sorte «pynte-bordene»på hjørnekassene. Da avstanden,fra der hytta er tenkt bygd, til nærmeste naboer mer enn 1 kilometer, i luftlinje, anses ikke nabovarslingsom nødvendig. Håper Nore og Uvdal kommunekan behandledispensasjonssøknaden for seg.dersom denne innvilges kommer jeg tilbake med Søknad om Tiltak, Ansvarsretter,Rivningssøknadog Byggesøknad. Dersomdere trenger ytterligere opplysningeri forbindelsemed søknadenta kontakt med: Hallstein Flesland, SkjatvetGård, Hølandsveien355, 1903GAN. Mail: Telefon eller ;) HansRasmusAstrup i

9 t i

10 : f: ;E, :, 4 I j i t t, i ; : : j, 1 : I -. ç v.? ) S 4.4 ¾ * 7 v 4 $ k - 4 f L 4, \ - U w, 4,, A I I İ

11 r

12 - 4ws- JAa,. L i I 4-4 : 4- t S t. t_ç< - :. -q -

13 * 4, ; w : : t : 4 4 4, V r - 4. i, f l ; - 4, $. - 4, -, V 4 ; ;-;,,frl,.,, ṯ 4 I i 4 t 4 % ; : 4, 1. t * t 4 : s t, 4 d,. :, ; * 4. >? -.- x -,

14 4

15 4,t r

16 fl 4 I, I q a : 4 t r -i - I t(>:u i, - r- g t - L kh : ;i \, 4 d.t L

17 ; L i * W ê 2 r i. i i i l :., t i

18 w...j.nr _....å 1»u..n._.-H.435:.. f....,_..._..,. f da e av.

19 NORE OG UVDAL KOMMUNE Hj.haver/Fester: SITUAS) ON5KART Gnr: 147 Dato: 25/ Sign: IBnr:5 Adresse:3630 RØDBERG Hans Rasmus Astrup ] Fnr:0 139/3 139/60 141/ / 143/3 143/5 143/7 145/ )et tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kum mer ri.m som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkesnærmere.

20 NORE OG UVDAL KOMMUNE Hj.haver/Fester: Dato: 25/ Sign: SITUAS JONS KART Gnr: 147 Bnr: 5 Adresse:3630RØDBERG Hans Rasmus Astrup IFnr: 0 II, et tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kum mer i.m. somi forbindelse med pmsjektenng/anleggsarbeid må undersøkesnærmere.

21 DO]HON :oa NflWWO)I :wopu!] :Ju9 t;i 9TO-IS:u6 :iu9 :ssipvoe9e :JasaJ/JaAeq[H SUH snwsejdniis j o :iuj E»i]CøN.LNV)ISNOCSVfl.LIS :Ç I sm wii wos PiOtiaci.IO WOle ap ue asiapuqjoj! paw ewwonalo,l i!aj çd 1aJeN eq Japia!6 aiap p!aes65aiue/6u!j)iaswd çw saøs.iapun aiauuæu.isuai6swopua!a Jaqe)/Ja6u!upa JWWfl)I

22 2 /! 1,, 4 ; i i ; - / - i ie z * :z = = T A = K4 L h Ir - - r e- / ( 7t t : I ( _ 7 1, : - ;. ç ; r, - i / 1)/ 2 / f r;, i,

23 1

24 li ic jg rl kk - - I Iç I

25 0 Li- H L 4i il 44 Co 4) e 14 ( I c 0) 4, (3 C 4) *..(ø. C\l Iii (I) c 0) 0 w In > I LL

26 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 200/26 Saksmappe : 2015/102 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Søknad om dispensasjon for endra veitrasé i reguleringsplan Seterdalen III MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /15 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Seterdalen III for endra veitrasé til tomt H13. Fakta: Vidda ressurs søker på vegne av Halvard Halland i brev datert om dispensasjon for endra veitrasé til tomt H13. Endringen berører gnr/bnr 200/72 og 200/26. Området ligger i Åsbøseterdalen ca 920 meter over havet. Omsøkte endring ligger i grensen mellom byggeområde for fritidsbebyggelse og LNF-område i kommunedelplan Myrset-Ånesgården vedtatt av kommunestyret I reguleringsplan Seterdalen 3 ligger endringen i sin helhet i område regulert til LNF-område. Bakgrunnen for dispensasjonen er at nabotomta H14 er fradelt og bebygget på en måte som gjør at planlagt veitrasé ikke er gjennomførbar. For å kunne bygge på tomt H13 må alternativ adkomst til tomta avklares. Situasjonskart datert viser omsøkt veitrasé på gjeldende reguleringsplan, og situasjonskart datert viser traseen på flyfoto. Veitrasé i godkjent reguleringsplan er ca 75 m lang, omsøkte veitrasé er ca 90 meter lang. Søker begrunner søknaden med (sitert): 1. Utvidelsens omfang. Endringen er av liten betydning. Vegføringen blir litt lenger, og arealet for tomt H-14 blir avskåret i sør-østre hjørne. 2. Overordnede planer. Det er ingen føringer i overordnede planer som skulle tilsi at dette ikke kan godkjennes. Endringen medfører at et svært begrenset område av regulert LNFområde blir avskåret.

27 3. Andre forhold. Årsaken til feilen ligger hos Nore og Uvdal kommune som ved utstikking av tomta har plassert denne feil. Tomta er nå bebygd i henhold til denne utstikkingen, og vegatkomsten kan ikke plasseres slik den opprinnelig var tenkt. Eier av tomt H-14 har samtykket i endringen. Området ble kulturminneregistrert i 2008 i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. Omsøkte tiltak berører ikke registrert kulturminner. Saken vurderes ikke å berøre statlige eller regionale myndigheters saksområde, og er ikke sendt på høring. Saksbehandlers vurdering: Dispensasjonsspørsmålet behandles etter kapittel 19 i plan- og bygningsloven. I henhold til 19-2 kan ikke dispensasjon gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Loven angir således to kumulative vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. I utgangspunktet må dispensasjonen være en fordel for allmennheten, ikke private interesser. Av plan- og bygningslovens 19-1 følger det at dispensasjon krever grunngitt søknad. Det skal beskrives hvilke forhold det søkes dispensasjon for og angis begrunnelse for dispensasjonssøknaden. Søknaden begrunnes med at tomt H14 er målt opp feil i forhold til vedtatt reguleringsplan. Det er også grunn til å tilføye at bebyggelsen på tomt H14 ikke er plassert riktig i henhold til godkjent byggetillatelse. Feil i oppmåling av tomt er kommunens ansvar, mens feil plassering av bygninger er ansvarlig søkers ansvar. Summen av disse feilene gjør det svært vanskelig å legge veien der den er innregulert. Omsøkt plassering av veitraseen fører til at veien blir liggende mellom bekk og myr. Kantsone mot myra vil berøres, og bekken vil trolig bli en del av veiens grøfter, og vil således bli svært berørt av tiltaket. Dette er en uheldig konsekvens. Løsningen synes å være et kompromiss som berørte parter kan enes om. Kommunens feil ved innmåling av tomten er medvirkende årsak til problemet, og omsøkte løsning vurderes å være et kompromiss også kommunen kan godta ut fra sakens forutsetninger. Området er undersøkt i Miljødirektoratet sin naturbase og Artsdatabankens artskart Det er ikke registrert naturtyper eller arter i området som er viktige for å opprettholde naturmangfoldet. Derfor er det ikke påvist potensielle effekter på naturmangfold dersom dispensasjonen innvilges. Kravet om kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven 8 vurderes dermed oppfylt, og føre-var-prinsippet i 9 tillegges mindre vekt. I henhold til 10 skal den samlete belastningen økosystemet blir eller er utsatt for vurderes. Endring av veitrasé vil i liten grad påvirke samlet belastning av økosystem. Det vurderes ikke nødvendig å foreta vurdering etter naturmangfoldloven Eksisterende sti- og løypenett berøres ikke av endringen. Omsøkt veitrasé er en dårligere løsning enn den planlagte veitraseen i reguleringsplanen, men sakens historikk gjør at alternative løsninger må vurderes. Det vurderes ikke som en aktuell løsning å kreve rivning av oppført hytte eller anneks på tomt H14. Etter en samlet vurdering

28 av saken vil administrasjonen anbefale at søknaden innvilges. Kravene i plan- og bygningslovens 19-2 vurderes å være oppfylt. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 innvilges dispensasjon for endra trasé for vei til tomt H13 i reguleringsplan Seterdalen 3. Endringen berører gnr/bnr 200/72 og 200/26. Vedtaket begrunnes med at tiltaket vil ikke påføre andre parter vesentlig ulempe. Kommunens feil ved innmåling av tomten er medvirkende årsak til problemet, og omsøkte løsning vurderes å være et kompromiss også kommunen kan godta ut fra sakens forutsetninger. Kravene i plan- og bygningslovens 19-2 vurderes å være oppfylt. Vilkår: Tomt H14 må grensejusteres slik at omsøkt vei ligger utenfor tomtegrensen. Veien kan ikke bygges før byggetillatelse er innvilget etter PBL I søknad om byggetillatelse må spesielt løsning med hensyn på bekk belyses. Dispensasjonen har en varighet på 3 år fra vedtaksdato Vedlegg: Søknad og situasjonskart datert Flyfoto datert

29 \QA Nore og Uvdal kommune Mottatt: J Vt.#tø,(t. A rkivkodelil L3 RESSURSAS B.1 Saksnr.:I/PZL Saksbeh.:Ji:ll SØKNAD OM DISPENSASJON FOR REGULERT OMRÅDE, GNR/BNR 200/72 og 200/26 HALLANDSSETER - NORE OG UVDAL KOMMUNE. Innledning: Saken dreier seg om en mindre vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan som berører tomtene H-13 og H-14 (gnr/bnr 200/72) samt grunneiendommen 200/26. Ved utstikking av tomt H-i4 er det fastsatt feil tomtegrenser i forhold til reguleringspianen. Feilen har skjedd ved oppmåling av tomta av oppmålingen i Nore og Uvdal kommune. Dette har medført at tomt H-13 ikke får vegatkomst slik denne er regulert inn og endret vegføring til tomt H-13 må derved reguleres inn. Hva det søkes om dispensasjon for: Det søkes om endring av reguieringsgrense for tomt og endring av vegføring. Endringen berører tomt H-14. Endringen berører reguleringsplan for Hailandsseter 3. Det anmodes om dispensasjon for tiltaket. Som begrunnelse anføres: 1) Utvidelsens omfang. Endringen er av liten betydning. Vegføringen blir litt lenger, og arealet for tomt H-14 blir avskåret i sør-østre hjørne. 2) Overordnede planer. Det er ingen føringer i overordnede planer som skulle tilsi at dette ikke kan godkjennes. Endringe medfører at et svært begrenset område av regulert LNF-område blir avskåret. 3) Andre forhold. Årsaken til feilen ligger hos Nore og Uvdal kommune som ved utstikking av tomta har plassert denne feil. Tomta er nå bebygd i henhold til denne utstikkingen, og vegatkomsten kan ikke plasseres slik den opprinnelig var tenkt. Eier av tomt H-14 har samtykket i endringen. Fordeler veid opp mot aktuelle ulemper. Vi vurderer at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større en ulempene ved dette. Rødberg Vidda Ressurs v/ Joar Andre Halling, RESSURSAS

30 i I )r rç

31 Utskrift Side 1 av 1 SITUASJONSKART Eiendom: Gnr: 0 Bnr: 0 Fnr: 0 Snr: 0 Adresse: Hj.haver/Fester: NORE OG Dato: 23/ Sign: UVDAL KOMMUNE Målestokk 1:1000 Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere

32 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 12/1 Saksmappe : 2014/610 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Søknad om dispensasjon for oppføring av 5 hytter på gnr/bnr: 12/52, 12/53, 12/54, 12/55, 12/56 på Dagalifjell MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /15 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan ID Søre Brøstrud for bygging av hytter på 5 uregulerte fradelte tomter (gnr/bnr: 12/52, 12/53, 12/54, 12/55, 12/56). Fakta: Friis Arkitekter AS søker på vegne av grunneier Leiv Ljøterud om dispensasjon for bygging av hytter på 5 fradelte tomter i strid med reguleringsplan Søre Brøstrud. Søknaden er mottatt Omsøkte tomter ligger innenfor byggeområde B i reguleringsplan Søre Brøstrud vedtatt i I gjeldende kommuneplan er området avsatt til byggeområde. I forslag til ny kommunedelplan for Dagalifjell med Rødberg er imidlertid området foreslått avsatt til LNFspredt fritidsbebyggelse fordi kommunen anser at en fortetting av området vil være i strid med regional plan for Hardangervidda. Søknaden om dispensasjon for bygging av hytter på 5 fradelte tomter i strid med gjeldende reguleringsplan er fortsettelsen på en sak som har en lang og komplisert historikk. Kort fortalt kan den oppsummeres slik: Byggeområde B i reguleringsplan Søre Brøstrud omfatter 5 tomter. Disse 5 tomtene er fradelt og bebygget. I tillegg er det innvilget en rekke dispensasjoner i tilknytning til dette området i perioden I perioden ble det forsøkt utarbeidet en ny bebyggelsesplan for området med ytterligere 5 nye tomter (disse 5 tomtene tilsvarer tomtene dispensasjonssaken gjelder). Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk sluttgodkjente planen i 2002, men Fylkesmannen påklaget vedtaket. Hovedutvalget tok ikke klagen til følge, og klagen ble ikke gitt oppsettende virkning. Klagen ble oversendt settefylkesmann for endelig avgjørelse.

33 I mellomtiden søkte hjemmelshaver på gnr 12 bnr 1 om fradeling av de 5 nye tomtene. Siden klagen ikke var gitt oppsettende virkning, fant ikke saksbehandler hjemmel til å avslå søknad om fradeling. Tomtene ble gitt gnr/bnr: 12/52, 12/53, 12/54, 12/55, 12/56 Tomtene ble fradelt i desember i 2002 med følgende vilkår: o Vedtaket forutsetter at bebyggelsesplanen blir opprettholdt. o Kostnader som påløper i forbindelse med fradelingen må dekkes på vanlig måte selv om planen ikke blir opprettholdt. Det går fram av saksutredningen at hjemmelshaver var klar over de faktiske forhold, men at hjemmelshaver allikevel ville fradele tomtene snarest, selv om klagesaken ikke var endelig avgjort. Settefylkesmannen i Oslo og Akershus tok klagen til følge NMK sitt vedtak om sluttgodkjenning av bebyggelsesplanen ble opphevet. Konsekvens: Vi har 5 fradelte tomter i strid med gjeldende reguleringsplan. Det er de 5 tomtene som ble fradelt i desember 2002 som det nå søkes om byggetillatelse på. Søknad om dispensasjon med begrunnelser er kort gjengitt: Det aktuelle området er godt egnet for ytterligere utvidelser. Omsøkte bebyggelse ligger i god/akseptabel avstand fra naboene og vil ikke være til sjenanse for disse. Dagalitangen er ikke lenger klassifisert som leveområde for villrein i regional plan for Hardangervidda Det argumenteres med at Vasstulan som ligger i samme høydelag har fått godkjent reguleringsplan som tillater omfattende fortetting av området. Det vises til føringer til bestemmelser til kommuneplanens arealdel vedtatt i 2004, som åpner for at det på fradelte og ubebygde hyttetomter kan tillates bebygd etter byggesøknad. Hytteutbyggingen gir betydelige ringvirkninger for lokalt næringsliv i form av oppgaver knyttet til utførelsen og i form av at kommunens næringsliv nyter godt av bruken i ettertid. Søknaden er i sin helhet vedlagt. Ved nabovarsling av søknaden ble følgende uttalelser mottatt: Mona Berg Hennum ( ) Er kritisk til fortetting av hytteområde. Veien inn til hyttefeltet er i dårlig forfatning. Parkeringsplassen ved hovedveien er for liten. Bygging av 5 nye hytter vil medføre uopprettelige sår i naturen. Gaute Bergø ( ) Ber om adkomst fra vest for den nordligste tomten. Kan ikke se å ha mottatt nabovarsel i forbindelse med oppretting av festepunktene i Har ingen tungtveiende innvendinger mot fortetting, men vil be om å bli tatt med i prosessen med utforming av adkomstveier, detaljplassering av hyttene, kotehøyder grunnmur etc. Astrid Sandberg og Sigurd Hortemo ( ): Er positive til å fortette eksisterende hytteområde, og har ikke innvendinger til dette. Beskriver at det er utfordringer med å holde veien inn til hyttene åpen om vinteren i perioder med mye vind og snø, og at de i slike perioder må parkere ved Fv 40. Forstår det slik at kommunen krever opparbeidelse av tilstrekkelig nye parkeringsplasser ved hovedveien for de nye hyttene.

34 Søknaden ble sendt på høring til regionale og statlige myndigheter hvis saksområde er direkte berørt, jf plan- og bygningslovens Innen fristen ble følgende uttalelser ble mottatt: Fylkesmannen i Buskerud ( ): «Fylkesmannen minner om at plan- og bygningsloven har en høy terskel for å innvilge dispensasjon. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, fremdeles gjør seg gjeldende med styrke. De omsøkte hyttene ligger i et åpent og sårbart fjellområde ca moh. Slike områder har generelt stor verdi for friluftsinteresser, landskap og natur, og nye byggetiltak vil kunne gi negative virkninger for allmenne interesser. Nasjonale føringer begrenser også mulighetene for byggetiltak i snaufjellet. Videre er søknaden i strid med regional plan for Hardangervidda der det ut fra retningslinjene til den aktuelle sonen ikke er tillatt med nye fritidsbygg. Fylkesmannen viser til at en bit-for-bit-utbygging i slike områder vil virke negativt på de allmenne interessene som planmyndigheten skal ivareta. Vi vil i denne forbindelse spesielt vise til 10 i naturmangfoldloven om samlet belastning. Formålet er nettopp å hindre en gradvis forvitring eller nedbygging av landskap, økosystemer, naturtyper og arter ved å se summen av tidligere, nåværende og framtidig påvirkning. Et eventuelt vedtak om dispensasjon må derfor også begrunnes ut fra en helhetsvurdering. I søknaden er det blant annet vist til at reguleringsplanen for Vasstulan åpner for utbygging i samme høydelag. Vi viser til at den utbyggingen skjer i tråd med godkjent reguleringsplan. Ut fra ovennevnte hensyn kan vi ikke se at ytterligere bygging i snaufjellet er ønskelig i dette området. Vi presiserer at de omsøkte tiltakene er i strid med vedtatte planer og anser at en eventuell dispensasjon kan skape uheldig presedens. På denne bakgrunnen vil vi stille spørsmål ved om det i denne saken fremkommer relevante fordeler for offentlige hensyn som veier klart tyngre enn de ulempene som en dispensasjon vil kunne innebære. Vi ber derfor om å bli orientert om kommunens videre vedtak i saken og vil vurdere å påklage et eventuelt vedtak om dispensasjon.» Statens Vegvesen ( ) Statens Vegvesen fremmet innsigelse mot tidligere bebyggelsesplan for området på grunn av manglende opprydding i vinterparkering. Innsigelsen ble trukket da det ble tatt inn bestemmelser om vinterbrøytede lokalveger i hytteområdet med krav om 2 vinterbrøytede parkeringsplasser pr hytte. Det er uheldig med hyttebygging etter en dispensasjonspraksis i stedet for at rammene for utbygging foregår etter godkjente planer. Vil fraråde at det gis dispensasjon, men vil neppe påklage vedtaket dersom det klart framgår at vinterparkering skal foregå slik det tidligere var gitt aksept for. Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet ( ) Fraråder kommunen å gi dispensasjon for bygging av 5 hytter på Brøstrud Søndre. Tiltaket strider mot regional plan, og vil føre til økt ferdsel i området. Tiltaket kan få uheldig presedensvirkning. Buskerud Fylkeskommune ( ) Ber om at kommunen vurderer gyldigheten av fradelingen.

35 En dispensasjon for bygging av nye hytter i dette området nå, på tvers av framtidig kommunedelplan vil være i strid med de hensyn som plan- og bygningsloven skal ivareta. Nye hytter i dette høgdelaget vil ha negative miljøkonsekvenser. Dispensasjon for bygging av fem hytter i dette området er i strid med regional plan for Hardangervidda. Det bør ikke gis dispensasjon for bygging av de omsøkte hyttene. Friis Arkitekter AS har på vegne av grunneier kommentert uttalelsene fra statlige og regionale myndigheter i brev datert Det presiseres at tomtene ligger i område F (fritidsbebyggelse) i regional plan for Hardangervidda. Fylkesmannen mener at de omsøkte hyttene ligger i et åpent og sårbart fjellområde der nye byggetiltak kan gi negative virkninger for allmenne interesser. Friis Arkitekter AS påpeker at området allerede er et utbygd hytteområde, og at søknaden dreier seg om fortetting av dette. Det påpekes også at området ligger inntil Veahovda som ligger høyere i terrenget, og er utbygget med ca 40 hytter. Synes ikke kravet fra Statens Vegvesen vedrørende vinterparkering er relevant siden kravet er tatt inn i bestemmelsene til reguleringsplan. Gjeldende kommuneplan må legges til grunn, ikke forslag til ny kommuneplan som ikke er vedtatt. Samfunnsmessig er med mest fornuftig å fortette eksisterende hyttefelter. Saksbehandlers vurdering: Dispensasjonsspørsmålet behandles etter kapittel 19 i plan- og bygningsloven. I henhold til 19-2 kan ikke dispensasjon gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Loven angir således to kumulative vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. I utgangspunktet må dispensasjonen være en fordel for allmennheten, ikke private interesser. Både Fylkesmannen, Buskerud Fylkeskommune og tiltakshaver setter fokus på områdets planstatus i regional plan for Hardangervidda. Faktum er at tomtene ligger i sone F (fritidsbebyggelse) i regional plan. I praksis har det liten betydning om området ligger i sone F (fritidsbebyggelse) eller sone C (fjell og annen utmark). I retningslinjer til sone F (fritidsbebyggelse) i regional plan for Hardangervidda står det følgende «Det skal ikke etableres nye bebyggelse beregnet på overnatting over tregrensa eller i det høyestliggende skogbeltet». Tomtene ligger meter over havet, og er klart over tregrensa. Kommunen vurderer derfor at bygging på tomtene er i strid med regional plan for Hardangervidda. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til byggeområde. Gjeldende kommuneplan har imidlertid et kvotesystem, som gjør at det ikke er mulighet for fortetting i området fordi tildelt kvote er oppbrukt/utbygget. I rullering av kommuneplanen blir kvotesystemet avviklet, og området er foreslått avsatt til LNFR-spredt fritidsbebyggelse uten mulighet for fortetting. Dette begrunnes med at kommunen ikke ønsker fortetting i dette området som ligger høyt og eksponert, og det vurderes å være i strid med regional plan for Hardangervidda. De omsøkte tomtene vurderes å være i strid med både gjeldende kommuneplan (pga kvotebegrensning) og forslag til ny kommuneplan.

36 Det hevdes i søknad om dispensasjon at bygging på tomtene vil være i tråd med føringer til bestemmelser til kommuneplanens arealdel vedtatt i I føringene vises det til «eksisterende byggeområde uten plan på snaufjellet». Tomtene i denne saken ligger i reguleringsplan Søre Brøstrud, og er fradelt i strid med gjeldende plan. Føringene det vises til vil derfor ikke gjelde for de omsøkte tomtene. Kommunen har ingen praksis med å gi dispensasjon for bygging på hele 5 tomter. Som det framgår av uttalelsene til flere av naboene er det ubesvarte spørsmål vedrørende veiadkomst og parkering både sommer og vinter. Dette er utfordringer som løses i en reguleringsplanprosess, og det vurderes lite hensiktsmessig å innvilge dispensasjonen ut fra sakens kompleksitet. Innvilgelse av en såpass omfattende dispensasjon vil gi svært uheldig presedens. Området er undersøkt i Miljødirektoratet sin naturbase og Artsdatabankens artskart Det er ikke registrert naturtyper eller arter i nær tilknytning til tomtene som er viktige for å opprettholde naturmangfoldet. Det er imidlertid registrert forekomst av fuglearten storlom (NT) ca 800 meter vest for de aktuelle tomtene. Storlom er registrert som nær truet i Norsk Rødliste fra 2010 og vurderes å ha en bestandsstørrelse på individer. Vannstandsregulering, fiskemetoder og forstyrrelser i hekketiden er påvirkningsfaktorer som er negative for bestandsutviklingen. Det vurderes lite sannsynlig at bygging på de omsøkte 5 tomtene får konsekvenser for storlom i området. Kravet i naturmangfoldloven 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende kunnskap er oppfylt. Føre-var-prinsippet 9 tillegges mindre vekt i denne saken. Tomtene ligger i et åpent og eksponert fjellandskap. Det er spesielt viktig at all utvikling i dette landskapet skjer gjennom en helhetlig planlegging i form av reguleringsplan der konsekvensene av tiltaket og framtidige tiltak belyses. En bit-for-bit utbygging av dette landskapet vurderes ikke i tråd med naturmangfoldloven 10 om samlet belastning. Kommunen legger til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldloven Etter en samlet vurdering av saken vil administrasjonen anbefale at søknad om dispensasjon for bygging av 5 hytter på Dagalifjell avslås. Det framkommer ikke relevante fordeler for offentlige hensyn som klart veier tyngre enn de ulemper som dispensasjonen innebærer. Kravene i plan- og bygningslovens 19-2 vurderes ikke å være oppfylt. Dersom søknad om dispensasjon for bygging allikevel blir innvilget må det stilles krav til to vinterbrøyta biloppstillingsplasser pr tomt. Det må også stilles krav om at det skal være vinterbrøytet vei fram til tomtene. Friis Arkiktekter AS henviser i brev datert til at dette kravet er innfridd i reguleringsplan, men reguleringsplanen det henvises til er samme plan som ble opphevet av settefylkesmannen i Oslo og Akershus i Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 avslås dispensasjon for bygging av 5 hytter på tomtene gnr 12 bnr 52, 53, 54, 55 og 56. Det dispenseres ikke fra reguleringsplan ID Søre Brøstrud. Vedtaket begrunnes med at: Tiltaket er i strid med gjeldende kommuneplan og regional plan for Hardangervidda. Det er mange uavklarte spørsmål vedrørende veiadkomst og parkering sommer og vinter som ikke er tilstrekkelig belyst gjennom en dispensasjonsbehandling av saken.

37 Det gir uheldig presedens å innvilge en såpass omfattende dispensasjon. Fortettingen vurderes å ha uheldig landskapsvirkning. Det framkommer ikke relevante fordeler for offentlige hensyn som klart veier tyngre enn de ulemper som dispensasjonen innebærer. Kravene i plan- og bygningslovens 19-2 vurderes å være ikke å være oppfylt. Vedlegg: 1. Friis Arkitekter AS; søknad Fylkesmannen i Buskerud Statens Vegvesen Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Buskerud Fylkeskommune Friis Arkitekter AS; kommentarer til offentlige innspill Situasjonskart Situasjonskart oversikt Saksdokumenter: Sakens øvrige dokumenter

38 ARKITEKTER AS B.1 SØKNAD OM DISPENSASJONFOR BYGGINGAV HY1 TERPÅ EIENDOMMENBRØSTRUD SØNDRE,v/BRØSTRUDSETER. GNR/BNR 12/1. DAGALIFJELL - NOREOG UVDAL KOMMUNE. Innledning: Søknaden omfatter søknad om rammetillatelse for bygging av 5 hytter på eksisterende hyttefelt. Området er tidligere regulert ved eldre disposisjonsplan/reg.plan for inntil 5 hytter, hvoravalle er bebygd. Det er seinere omsøkt fortetting av feltet med ytterligere 5 tomter, og det er gitt tillatelse til fradeling av disse. Tomtene er fradelt som punkter inntil videre og er gitt egne gnr/bnr. Tillatelsetil fradeling skjedde ved vedtak i 2002, sak. nr 02/ Området er regulert som byggeområdei gjeldende kommuneplan. Det er imidlertid foreløpig ikke kommet lenger pga problematikken rundt villreinens leveområde. I nye fylkesdelplan for Hardangerviddaer Dagalitangen nedgradert som leveområdefor villreinen. I lys av dette tas ønsket om å utnytte den ledige tomtekapasiteten i området opp igjen. Det har også vært et argument mot ytterligere bebyggelse i området at dette ligger over tregrensa. Området ligger i et høydelag på mellom 1075 og 1100 meter, som er det samme som for Vasstulan hvor det er gitt tillatelse til omfattende fortelling. Veahovda, med et stort antall hytter ligger høyere. Alle disse områdene ligger under tregrensa. Pga den usikkerhet som ligger i prosjektet velger vi å søke om dispensasjon for tiltaket. Hva det søkes om dispensasjon for: Utbygging av området med 5 tomter. Tomtene er godkjent fradelt og har egne gnr/bnr. Som begrunnelse anføres: 1) Utvidelsens omfang. Det aktuelle området er godt egnet for ytterligere utvidelser. Den omsøkte bebyggelsenblir liggende i god/akseptabel avstand fra naboene og vil ikke være til sjenanse for disse. Bygningeneforholder seg til byggegrenseavstanderfra eksisterende hytter i feltet. 2) Likebehandlingsprinsippet. Det er opp gjennom årene gitt mange dispensasjoner og tillatelser til liknende tiltak. Det seneste eksempelet, (og i langt større omfang) er godkjennelsen av reguleringsplanfor Vasstula med muligheter for omfattende utbygging. 3) Overordnede planer. Tiltaket er i tråd med gjeldende kommuneplan for området. Hyttestørrelser samsvarer med «Føringer i påvente av endelige bestemmelser, pkt 2. Eksisterende byggeområde uten plan på snaufjellet.» Sitat:

39 I område som på plankart er vist som eksisterende byggeområder,hvor det ikke foreligger godkjent regulerings- eller bebyggelses plan er det forbud mot oppføring av ny fritidsbebyggelse( 20-4, 2. ledd, bokstav e). Fradelte og ube bygde hyttetomter (vår uth) kan likevel tillates bebygd etter byggesøknadpå følgende vilkår ( 20-4, 2. ledd, bokstav b): Hvor bl.a: 1. Ny friticisbebyggelseskal ikke ha mønehøyde over 5 meter og gesimshøyde over 3,5 meter over gjennomsnitt ferdig p!anert terreng. 2. Fritidsboligen kan ha et bruksareal (T-BRA)på inntil på 100 m 2.» Vedlagte prosjekt forholder seg th dette. Fordeler veid opp mot aktuelle ulemper. Ulempen er åpenbart knytta til villreinproblematikken. Denne problemstillingen skal nå være avklart ved at denne delen av området etter det vi forstår er tatt ut av villreinens leveområde. Mht fordeler så må det vektlegges: Kommunens status som hyttekommune. Bygging av hytter og tilrettelegging for nye hytteområder i tjelikanten har vært prioriterte oppgaver i kommunens næringsutvikling. Kommunen har brukt store ressursser i å bistå med realisering av hyttefelt. Kommunen har ved dette erkjent at utvikling av hytteområder er en fordel for kommunen. Ringvirkninger av hytteutbygging. Hytteutbyggingen gir betydelige ringvirkninger for lokalt næringsliv både i form av oppgaver knyttet til selve utførelsen og i form av at kommunens næringsliv nyter godt av bruken i ettertid. Andre sideefekter. Som en tynt befolket kommune med nedadgående folketall utgjør hyttebeboere en tilleggsressurs for kommunen. Hyttefolket bringer også med seg andre som setter pris på de kultur- og naturtilbud kommunen har å gi. Påsikt kan dette styrke bosettingsgrunnlagetved at noen hyttebeboere faktisk kan ønske å bo her. Vi vurderer at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større en ulempene ved dette. Det anmodes om dispensasjon for tiltaket. Rødberg Nils Friis, siv,ark.mnal

40 Vår dato: Vår referanse: 2014/8038 Arkivnr.: Deres referanse: 2014/997 Saksbehandler: Lise Økland Nore og Uvdal kommune Innvalgstelefon: Rødberg Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for bygging av fem hytter på Brøstrud Søndre i Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune har oversendt en søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av fem hytter på Brøstrud Søndre. Hyttene ligger i snaufjellet. I henhold til regional plan for Hardangervidda er det ikke tillatt med ny fritidsbebyggelse i området. Fylkesmannen anser at fem nye hytter i området vil gi negative virkninger for allmenne landskaps- og friluftsinteresser knyttet til sårbare høyfjellsområder. Videre viser vi til plan- og bygningslovens vilkår for dispensasjon. Vi vil vurdere å påklage en eventuell dispensasjon. Bakgrunn Fylkesmannen viser til brev av 24. november 2014 med søknad om dispensasjon for bygging av hytter på fem uregulerte fradelte tomter på Brøstrud Søndre i Nore og Uvdal kommune. Saken har en lang forhistorie. Fradelingen av tomtene ble foretatt etter at Fylkesmannen hadde påklaget kommunens vedtak om ny bebyggelsesplan. Fylkesmannen i Oslo og Akershus tok klagen til følge og kommunens vedtak ble opphevet. Gjeldende reguleringsplan åpner derfor ikke for bygging på de aktuelle tomtene. Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse. I regional plan for Hardangervidda ligger området i sone C, fjell og annen utmark. I denne sonen er det ikke tillatt med nye fritidsbygg. I forslag til ny kommunedelplan er derfor området foreslått som LNF-område for spredt fritidsbebyggelse uten mulighet for nye hytter. Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven kapittel 19. Fordelene ved en dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. En eventuell dispensasjon må kunne begrunnes ut fra konkrete forhold i saken og plan- og bygningslovens vilkår. Det går fram av 19-2 at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra plan. Kommunen bør ikke gi dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om søknaden. Telefon sentralbord: Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: fax: Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: E-post:

41 Side 2 av 3 I St. meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand er det gitt arealpolitiske føringer om forvaltning av viktige interesser knyttet til landskap, villrein, friluftsliv med mer. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står det videre at kommunene skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om landskapsverdier og ivareta landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til. Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 (naturmangfoldloven) omhandler sentrale prinsipper som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter annet lovverk. Det må som en del av saksbehandlingen redegjøres for hvordan prinsippene i 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og ivaretatt. Fylkesmannens vurdering Fylkesmannen minner om at plan- og bygningsloven har en høy terskel for å innvilge dispensasjon. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, fremdeles gjør seg gjeldende med styrke. De omsøkte hyttene ligger i et åpent og sårbart fjellområde ca moh. Slike områder har generelt stor verdi for friluftsinteresser, landskap og natur, og nye byggetiltak vil kunne gi negative virkninger for allmenne interesser. Nasjonale føringer begrenser også mulighetene for byggetiltak i snaufjellet. Videre er søknaden i strid regional plan for Hardangervidda der det ut fra retningslinjene til den aktuelle sonen ikke er tillatt med nye fritidsbygg. Fylkesmannen viser til at en bit-for-bit-utbygging i slike områder vil virke negativt på de allmenne interessene som planmyndigheten skal ivareta. Vi vil i denne forbindelse spesielt vise til 10 i naturmangfoldloven om samlet belastning. Formålet er nettopp å hindre en gradvis forvitring eller nedbygging av landskap, økosystemer, naturtyper og arter ved å se summen av tidligere, nåværende og framtidig påvirkning. Et eventuelt vedtak om dispensasjon må derfor også begrunnes ut fra en helhetsvurdering. I søknaden er det blant annet vist til at reguleringsplanen for Vasstulan åpner for utbygging i samme høydelag. Vi viser til at den utbyggingen skjer i tråd med godkjent reguleringsplan. Ut fra ovennevnte hensyn kan vi ikke se at ytterligere bygging i snaufjellet er ønskelig i dette området. Vi presiserer at de omsøkte tiltakene er i strid med vedtatte planer og anser at en eventuell dispensasjon kan skape uheldig presedens. På denne bakgrunnen vil vi stille spørsmål ved om det i denne saken fremkommer relevante fordeler for offentlige hensyn som veier klart tyngre enn de ulempene som en dispensasjon vil kunne innebære. Vi ber derfor om å bli orientert om kommunens videre vedtak i saken og vil vurdere å påklage et eventuelt vedtak om dispensasjon. Med hilsen Anders J. Horgen fagkoordinator Lise Økland

42 Side 3 av 3 Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift Kopi til: Statens vegvesen region sør Serviceboks Arendal Buskerud fylkeskommune Postboks Drammen Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks Tønsberg Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

43 \N ore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Næring,miljø og kommunalteknikk 3630R0DBERG Statens vegvesen Mottatt. Arkivkode 19DES.2O1 12/S / Saksnr.: Saksbeh.: Vy Behandlende enhet: Region sør Saksbehandler/innvalgsnr: Arne Tovslid Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 2014/ /997 Måt Spørsmål om dispensasjon - Brøstrud Søndre - bygging av 5 hytter - gnr. 12 bnr. 52, 53, 54, 55 og 58 i Nore og Uvdal kommune Vi viser til Deres brev datert 24. november Statens vegvesen fremmet innsigelse mot tidligere bebyggelsespian for området på grunnav manglende opprydding i vinterparkering. Innsigelsen ble senere trukket ved at det ble tatt inn i bestemmelsenevinterbrøytedelokalveger i hytteområdet og med krav om 2 vinterbrøytede parkeringsplasser ved hver hytte. Etter vårt syn er det uheldig med hyttebyggingetter endispensasjonspraksis i stedet for at rammene for utbygging foregår etter godkjente planer. Dersom rammebetingelsene nå er endret, vil vi fortrinnsvis anbefale at området detaljreguleres slik at vilkårene for utbyggingen blir avklart. Vi vil fraråde at det gis dispensasjon, men vil neppe påklage vedtaket dersom det klart framgårat vinterparkering skal foregå slik det tidligere var gitt aksept for. Buskerud og forvaltning seksj onsleder Arne Tovslid - Kopi: Postadresse Statens vegvesen Region sør Postboks 723 Stoa 4808 Arendal Telefon: Telefaks: Org.nr: Kontoradresse Tollbugata DRAMMEN Fakturaadresse Statens vegvesen Landsdekkenderegnskap 9815 Vadsø Telefon: Telefaks:

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg Ç*À \4IIJ Nore og Uvdal kommune NumEDAL fflidoelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 - Utvalg: Møtested: 6 Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. 09.00 10.00 Regionalparken v/magne Pedersen og Elin H. Simensen

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. 09.00 10.00 Regionalparken v/magne Pedersen og Elin H. Simensen Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-21 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:00 09.00 10.00 Regionalparken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 04.09.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 27/12 IK bygg 2012

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer