LIGSALGSRAPPORT. Tollskogvegen Porsgrunn. Med verditakst. Bnr: Leilighetsnr: Kommune:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIGSALGSRAPPORT. Tollskogvegen 5 3917 Porsgrunn. Med verditakst. Bnr: Leilighetsnr: Kommune:"

Transkript

1 LIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 46 F.nr/S.nr: Kmmunenr 0805 Sted/dat Rapprtansvarlig Skien/l Stensrød Dag Bnr: Leilighetsnr: Kmmune: 3t I Prsgrunn Takstselskap: Takstmann Dag Stensred Pstbks -f8i 37OI SKIE\ Tel: Far:

2 Rapprtansvarlig: Stensrød Dag G.nr: 46 Bnr: 577 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapprten er utarbeidet av en frittstående g uavhengig takstnrann sm iklie har nen bindinger til an&e alrrer i eiendmsbransjen. Bligsalgsrapprten er gdkjent av Nrges Takseringsfrbund (NfF) g NITO Takst g kan kun utfres av talisnrnn gdli-ienr a\ et av di$e frbundene. Bligsalgsrapprten er i prinsippet en Tilstandsrapprt hyr det er lagt spesielt vekt på å frernsrille de byggetekniske frhld sm Jr sårlig ielevante ved eieiikifte. Det understrekes at rapprten ikke erstatter selgen ppllmingsplilit eilir-kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dkument sm er ment å bidra til å øke n]gleheten fr alle implisene paner- BligJalgsrapprten er en systematisk påsentasjn av de frhld sm takstrnannen har bsen'en g srn- etter hans sli-imn har betyinin-g ved'eierskifte. Råpprten erlikevel ingen garanti fr at det ikke kan finnes skjulte feil. skader g nungjer- enersm det blant arnit ikke er fretatt åpning av knstnrksjner. Tilbakehl& eller uriktig infrmasjn sm har beq'dning fr rappnen er ikke takstmannens ansvar, med Åindre han ut ifra sine faglige kvalifikasjner eller erfaring burde ha fmån ar infrmas-itnt illie var knekt. Eier/frmell ppdragsgiver plikter å lese iglennm rapprteq g gi tilbaliemelding m etentuelle feil nnngjer fr rapprten tas i bruk. Dette gjelder selv m/ gså når selger benytter en eiendmsmegler. TAKSTRAPPORTEN: Takstrapprten er spesifikk fr sertifiserte takstmenn autrisert av Nrges Takseringsfrbund g er utført i hen}ld til \TF s regler. Låneverdi ei en frsiktig ansatt markedsverdi sm grunnlag fr langsiklig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK: Takseringsfretakene sm er autrisert av NTF har prfesjnelle ågflk sm blant annet utarbeider Bligsalssrappner. Fretakets autrisasjner tilsvarer de sertifikater sm takstmennene i fretaket hlder' OM TAKSTMENN: Takstmenn i NTF er sertifisert av frbundet. Nar en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha ren til å benltte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapprter. Defte markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifiliasjnet fr denne type ppdrag. I tillegg frventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler g det generelle regelvedter fr sin rganisasjn g ellers utøve nrmalt gdt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING: Det er pprettet en egen klagenemnd fr Bligsalgsrapprten med tilhørende tilleggsmduler. Klagerg:al l er sarunensatt a\ e-n nøytral frmann, samt like mange representanter fra Frbrukenådet på den ene siden g fra Bransjerganisasjnene pa d tt andre. Alle frbrukerklager i frbindelse med Bligsalgsrapprten g tilhørende tilleggsundenkelser kan renes til dette klageryana. Frutsetningen fr at en sak skal bringes inn fr nemnda, er at klager har tatt saken pp nred mparten uten å kmrne trl en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager sm er kn)tlet til selve rapprten g erentuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR: Rapprtens struktur, metdikk g terminlgi er, så langt det er naturlig utført i henhld til (Nrsk Standard) \S 3{2{ (tilstandsrapprt) g NS 345 I (bygningsdeler). Materialbeskrivelser g beskrivelser av slmptrner på tilsøndssr.ekkelse er i triåd med NBI's veiledning fr NS 3424 gtllhørende definisjner g terminlgi. Byggekniske tilstandssveklielset angis gså ener denne standarden på følgende måte:! Tilstandsgrad 0: Ingen symptmer n Tilstandsgrad l: Svake symptmer tl Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptmer! Tilstandsgrad 3: Kraftige symptmer (gså sammenbrudd g ttal funksjnssvikt) Tilstandssvekkelser angis ikke fr bygningsdeler hvr Tg 0 er registrert. BEFARINGEN: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapprten er basert $ undersøkelsesnivå I sm er laveste nirå. I dette at gjennmføringen av befaringen begrenses sm følger:! n! tr! tr U Det utfres kun visuelle bservasjner på tilgiengelige flater uten fl siske i-gtep ( f. eks- rir-ing) Inspeksjn blir kun utfurt på lett tilglengelige deler av knstruksjner. Fr eksempel blir iklie nbler. tepp r. baddiff. vaskemaskiner, lagrede gjenstander g lignende flyttet pår, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det Flater sm er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kntrllert. Det anfres i rapprten hvrfr flarene iklie et kntrllert. Det er ikke fretatt funksjnsprøving av bygningsdeler, sm islasjn. piper. ventilasjn. el. anleg;e- sr'. Yttertak inspiseres nrmalt fra lff:/innsiden g uwendig fra bakken eller fra stige. dersm denne er klargirt g reist til befaringen. Uinnredede kjellere g lft, samt kr]?kjellere g kryplft, inspiseres dersm annet ikke er ne\-nt. Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten frhandskunnskap m bjekret Rapprten kan kun brukes av gdkjente medlemmer av: NITO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund Ettertrykk frbudt Initieler: AREALMÅLINGER: Bligarealet blir angitt i henhld til målereglene i NS 3940 g Retningslinjer fr arealmåling uten henryr til blggelbnkriftenes krav til rm. Rmmenes bruk kan være i strid med byggefrskriftene selvm de er måleverdige etter NS 39'10- il.$å!0- Side I ev 12

3 I Rapprtansvarlig: Stensrød Ilag G.nr: 46 Bnr: 577 F.nr/S.nr: Leilighetsnr Våtrm g andre rm med uttak fr vann, eller spesielt utsatt fr fuktighet, blir spesielt inryisen. Andre detaljer m befaringen vil fremkmme i de enkelte underpunkler i rapprten. LEVETIDSBETRAKTNINGER: Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggfrskserien Byggfn'altning Intenaller fr vedlihehld Relevante deler av tabellen fremkmmer i rapprten fr et uwalg av særlig usatte $'gningsdeler. Nrna.l leraid er anein generelt g ca. i et intervall mellm høy g lav frventet teknisk levetid avhengig av hvilke fakrer sm er tilstede ar de sm gø Jeg gieldeide, fr eksempel regn, vind, si, fist, frurensning g bruk. Levetiden kan variere ne dersm andre kriterier enn teknisk levetid, sm fr eksempel estetikk, øknmi, sikkerhe! fi.rnksjn eller brukerønsket er lagr dl grunn- Levetidsbetraktningen er generell g angir giennmsnittlig nrmal levetid' TILLEGGSUNDERSøKELSER:! Piper g ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter nrmal besiltigelse. men råpelie ndradigh i n avå knsuhere ffentlige gdkjenningsmyndigheter dersm mer gmndige undersølielser irlier påkreva- D Elektriske installasjner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kmmenteres utfa helt enlile vurderingskriterier. Det anbifales alltid å knsultere en El. takstmann dersm grundigere underslielser er nslielig ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER Tilstandsgrad (TG) Referansenivå Svikt Stikktakninger Nrmal levetid Symptm Tilstand Visuell Fuktmålerutsfyr Uttrykker tilstanden til bjektet med utgangspunkl i et definert referansenir'å- Gitt frventet tilsønd til en bygningsdel, bl.a rtrdert ut fra alder g nrnnl bruli. Et negativt awik mellm bservert tilstand g referansenivået. Enkel kntrll under verflaten av et bjekq ved hjelp av små stikk nred en spiss gieflsand. Gjennmsnittlig teknisk levetid fr et bygg eller en bygningsdel. rurdert ul fi-a de nrnnle pavirtininget g det materiale sm bjektet bestar av. Et tegn på en bestemt tilstand ved bjektet, nrmalt benyttet ved beskrivelse ar- negative arr ili- srik- Et uttrykk fr bjektets generelle gdhet i frhld til referansenir'ået, gadert i frlrld til aw il fi-a referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punklet m Rapprtens strultrr. Det sm kan sees, g i denne sammenheng antyder det i befaringsrrtden slik ar b faring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter ful:tighet i knstruksjner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennm dkumentet før bruk g gi tilbakenrlding til takstrnannen hris det finnes feil mangjet sm bør rettes pp. Hvis rapprten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kntakles fr ny befaring g pf,atering. Egne premisser Rapprten kan kun brukes av gdkjente medlemmer av: NITO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund :..i=,,.:-l... Eftertrykk frbudt Initieler: n.06åna Sidc 2 ey 12

4 Rapprtansvarlig: Stensrød Dag G.nr:46 Bnr: 577 F.nrlS.nr: Leilighetsnr: Befari Befaring: Frmidler: Selger: Hjemmelshaver : Sigmund Nøkland Takstknsulent: DagStensrød Til stede: Eier g takstmann Befaringsdat: r Eiendmspplysninger: Gårdsnummer: 46 Seksjns/festenr: Adresse: Pstnr/Sted: Type bygning: Eneblig Bruksnummer: Leilishetsnr: Tilbygget.: Byggeår.: 1963 Frsikringsselskap: JernbanensBankgFrsikring Sameiebrøk: Jtl Dkumentkntrll: Prsgrunn kmmune Eiers pplysning Tinglysningen Andre pplysninger: Knklus sammend er neun/ftth/dsam er varder/ å tutne ha vesent/tg åef&tzg, sant anbe,/a/testter/tgere øderslz/ser 'Ver Eneblig i I etg. med kjeller, ppført i 1963' med utvendig bd på siden av bligen. Bligen er ppført i bindingsverk g utvendig kledt med vestlandskledning. Taktekke er skiftet i Terrasse av nyere dat. Renner g nedløp i sink fra byggeår, anbefales utskiftet pga. elde g slitasje. Drenering er fra byggeår, g bør påregnes ppgradert. Vinduer g dører er hvedsaklig fra byggeår av ne variabel kvalitet med behv fr ppgraderinger i utskiftninger. Bad av eldre dat med behv fr ppgradering. 2 kjøkken fra byggeår. Bemerkninger på rm under terreng. Innvendige verllater med behv fr ppussing. Vaskerm fra byggeår i dårlig tilstand. Fr ytterliggere infrmasjn g andre viktige bemerkninger, se under byggebeskrivelser med respektive tilstandsgrader. Rnpprten kan kun brukes av gdkjente medlemmer av: NITO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund Ettertrykk frbudt Initieler: ll.t5åx)- Sidc3er 12

5 Rapprtanwadig: Stensrrd lhg Tllskgvcgen Prryrunn G.nr:45 F.nr/S.nr: Bnr: 577 Iæiligh tsnr: Rapprten ken kun brukcs ev gdkjcnte ncdlcmmcr w: NITO Takst g NTFNrges Taksteringsfrbrmd r.rn -- S&arv12 Ettcrlryl& frbrdt

6 Rapprtansvarlig: Stensrød Dag G.nr: 46 F.nr/S.nr: Bnr: 577 Leilighetsnr: 3{t lr.ffiåm- VERDIVURDERING Tilleggsmdul TOMTEN Areal: 7g0 m2 Regulert mråde: I Ja n ruei n Underegulering utnyttetsesgråd: Andel av fellesareal: m' Øvrige anlegg på tmten/kmmentarer: Det er en utvedig bd på siden av bligen. Nrmalpris fr tmt kr.: Av tmten kan fradeles nye tmter:! Ja I Sanrsyntrg n ruei JUSTERT TEKNISK TOMTEVERDI (>12L) KR: 479 (m I Eiendmstmt! Festetmt n Annet: HOVEDBYGNING: AREALER - ROMFORDELING - TEKNISK NWERDI ETG AREALER Etg Kjelle BTA Brutt Øvrige rm/kmmentarer: Arealene er beregnet ut fra NS 3940, på grunnlag av utgave Arealene tar iklie hensp til byggefrskritftene. I kjeller er det sverm, pphldsrm, kjøkken, vaskerm' 2 bder g ne gangareil. I l.etg. er det gang,2 sverm, stue, kjøkken' bad g 2 bder. NORMAL TEKNISK NWERDI. STEDSBETINGET KR: TILLEGG FOR EKSTRA STANDARD OG ANDRE KONSTRUKSJONER (> 12 B} 6.2 FRADRAG PA GRUNN AV BYGGEMATE OG PLANLøSNING (> 12 D) SUM VERDIREDUKSJON I RELASJON TIL TEKNISK ITTWERDI (>12 F} KR: 6300(X} Kmmentarer: BRA Bruks ROMFORDELING (ANTALL ROM) BOA Blig Sverm pph - rm Kjøkken Badl dusj Det trekkes vesentlig i relasjn til teknisk nyverdi p.g.a mye av bligen er fra byggeår, med behv fr ppgraderinger. Dusj wc/ dusj WC KR: vasler Bd c'aræb ftrn YJ R? U.etg etg u etg Lft 0 c 0 SUM 187 ' z z n 1; 4 0 l.uio takst g NTF Nrges taåteringsfrbund Sd.5.t 2 Ettertrykk frbudl

7 Rapprtansvarlig: Stensrød llag G.nr:46 Bnr. 577 F.nrlS.nr: Leilighetsnr: 30f,t53.0. u.ffijna TILLEGGSBYGNINGER - TILLEGGSAREAL - ANDEL AV FELLESAREAL Byg n ingstype/arealtype TEKNTSK NYVERDT (-> 12 H) KR.: VERDTREDUKSJON (-> 12l) KR: EIEFORM: I Selveierblig SAMEIEFORHOLD: lia!i\ Ci Sameiet mfatter: Sameiebrøk: Fellesutgifter: Dugnadsrdninger: I leiligheter n ruei nla n ruei n.la Hvis ja, hvilke: Hvis ja, hvilke: Sameiets frmue kr.: Husleien mfatter:! Varmt vann SPESIELLE OPPLYSNINGER Knsesjnsplikt: BretVBplikt: Kmmentarer: n.la E] ttei Offentlig frkjøpsrett:! ra E rvei n la E ttei Utleiefrhld:!.ra Elr.rei Privatfrk!øpsæt:!.fa E ru"i fl.ra flruei Det er ingen servitutter på eiendmmen. A (Rubr. 5) Nrmal teknisk nyverdi, sledsbetinget kr B (Rubr. 6.1) Tillegg fr ekstra standard kr C(A+B) Sum kr D (Rubr. 6.2) Fradrag pga. byggemåte g planløsning kr E (C-D) Teknisk nyverdi hvedbygning -kr F (Rubr. 7) Teknisk verdireduksjn kr G (E-F) Teknisk verdi hvedbygning H (Rubr. 8) Teknisk nyverdi andre bygninger kr (Rubr. 8) Teknisk verdireduksjn andre bygninger - kr J (H-r) Teknisk verdi andre bygninger K (G+J) L (Rubr. 3) M (K+L) Teknisk verdi samlet bebyggelse Justert teknisk tmteverdi SUM TEKNISKVERDI Rubikkhenvisninger ertil intem bruk fr takstmannen 'l æ0m 845,$ kr kr kr 8/t5 t1:l7 47t (m 132t137 Rnpprten kan kun brukes av gdkjente medlemmer av: MTO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund Ettertrykk frbudt lr-t5100" Side 6 ev 12

8 Rapprtrnwarlig: Stensrød Deg Tllskgvegcn 5 G.nr:46 Bnr: 577 F.nr/S.nr: Iæilighetsm: tt.rj'.l Markedsvurdering: Eneblig på I etasje samt kjeller beliggende på Tllskgveien 5 i Prsgrunn kmmuna Bligcr cr ppført i Eiendmmen ligger i et eteblert bligmråde 63{ [llyfingshelrygsebc lv enebliger / brettslag. Tmten er på 780 m2 g er pperbeklet med plcn g bephnhirg slnt gruslagt innkjørsel. Det er krt avstrnd til skler / nærbutilk / frimrider samt strt UrtttsertcSg/ idrettshall. Eiendmmen ligger østvendt ned bra lys g slfåld' nc Er nsct utsikt Det er lagt nytt taktekke på bligen, men fr det neste er bligm fn byggdr mcd ct ekkurlcrt vedlikehlds/ ppgraderingsbehv. Generelt sett er bligen i knstruksinsncssig bn strnd. Markedsverdien er basert på eiendmmens beliggenhet g bcskefimhct slmt Ydlikchldsdrts bligen. Avstand til skler/ barnehage / nærbutikk / idrettsenlcgg/ byscntmn semt vir crfrriry lignende eiendmmer i mrådet. lri pi DAGENS MARKEDSVERDI KR: I IIIIEVERDI!G.: MTO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbrmd S7rY12 Ettertrykk frbudt

9 Rapprtansvarlig: Stensrød Dag G.nr: 46 F.nrlS.nr Bnr'. 577 Leilighetsnr: Frenklet vurdering, tilleggsbygning(er) Cenere// uardenhg /atdertnger.' Utvendig bd på siden av blig, antas bygget av eier. Det er usikkert vedrørende fundamentering. men det antas at det er tregulv rett på grunn. Generelt seff er bden i bra stand. rc. 1 Grunn g fundamenter l/ørdenhgøuåyggq,rønngj/fu,tdørtrenlenttg Bligen står på leirgrunn. Det er ne riss i gulv, men på bakgrunn av de bsen'åsjn r sm er gjrt må det sies at grunnen er stabil. 7G.. 1 Grunnmur Uzdena*elren mtøller u/ue// lsemøc1n sm gielder spre**er g selzitget Grunnmur er i betng. Den er utvendig slemma. Innvendig er det delvis islert med Siprex. Strt sett vanlig elde g slitasje med ne behv fr vedlikehld. rgl Drenering I/urdeingenegie/derrrtt*tt*ing lurdenizger. øygrant mzr g øldnizg,ssue**e/se øv dreæran 7G 2.J Antas å være drenering med drensrør i sement g er utvendig fuktsikret med slemming, fra b1'ggeår. Det er fukt i vergang gulv/vegg g en del avflassing. Bør påregne ppgradering / utskiftning ey drenering. Zete/tdsbe/ra,(lnnger' Nrmalt intervall fr utskiftning av drenssystem med drensledninger er mellm 20 g 60 år. Veggknstruksjn g utvendige fasader Eergiøres en ut?ae//'(n/r/øv *nsfrøtqln rtedd/ftldige ppnerttrm på al uørdennger øviøsadeze eriøretøty'ø høftzat uå rg/ Bligen er bygget pp i bindingsverk, med vestlandskledning. Kledningen er i generelt i bra stand- Hjørnekassene har behv fr vedlikehld. Sist malt fr et par år siden. Under vinduer i stue er det enternittplater, disse bør vurderes skiftet. Rapprten kan kun brukes av gdkjente medlemmer av: NITO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund Ettertrykk frbudt Initialer: ll.6jfrr Sdc E eu 12

10 Rapprtansvarlig: Stensrød Ilag G.nr: 46 Bnr: 577 F.nrlS.nr: Leilighetsnr: Vinduer g dører fantra//en s*/ermelvisae/lzndenø*elre,.rør7r/rti*rt/a'tzlhgernedåens1n 6/nita*adez kø/tøø*øm//på ø//dåy rø/gtc åpne- g,/l't*eme*øtismez Delønner*es de4bratit*e øås/ttøø//e dører g, rzhduatrengøå uezetfu/ruenågtfur*spttøæcz Vinduer i kjeller er i ettlagsglass fra byggeår. De er funksjnelle. Innvendige dører fra byggeår. Ytterdør til utvendig trappegang, er en innerdør sm det er sett penel på. Vinduer i l.etg. er kbla vinduer med variable kvalitet. Det er fastkam i stua sm er skiftet til t n1'e med nye glass, samt at et er punktert. Inngangsdør er fra byggeår, i enkelt glass g uten pakninger. Innyendige dører er gså fra b1'ggerår. med variabel kvalitet. I e ve/tdsbeh'ahnrnger' Nrmalt intervall fr utskiftning av trevindu er mellm 20 g 60 år. Nrmalt intervall fr utskiftning av tredør er mellm 20 g 40 år. lurdetthg,et: Terrassedør er skiftet i 2003 g er i gd stand. fg: ] fc:2 rg.0 Takknstruksjn Eeruarderesaenlzbriagsømt.ryn/rge/egnn71fu*4,sapp,nitegtret*ødethsetØerpidlgieag,euge.øedez ftrc/at Del er it*e/q,øeryå /øgredegienstander g //gzende l/ardet'mg,er n//eldtgetdefua+rrl4 Det er plassbyggetakknstruksjnfra byggår, ppbygget med vanlige sperrer. \'entilerte gavler. men det er dårlig med ventliasjn i gesimser. Ingen synlige tegn til spp eller råteskader. rg,/ Taktekking Undenø*eben m"øøer u/eae// uarderrhg, øy lølle**ingsmdenb/"n Eer irtzezlera g,så azden*, fiz&tfur aggdtræz rg.l/ Det er undertak med brdtak g papp g det er tekket med dbbeltkrummet takstein sm åntås å r'ære fra ca Det er antydning til litt mse. Vindskier g gesimser trenger litt vedlikehld. Generelt sen i gd stand. Renner, nedløp g beslag Andenø*elrez m1ølter uiste// uarderlng sm gielder me*øzir* s*adq, tztst z m Renner g nedløp er i sink fra byggeår. Dette anbefales utskiftet pga. elde g slitasje. L e ve/tdsåe /ra,4/n tnger.' Nrmalt utskiftning av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er mellm 25 g 35 år. rg.ø/ Det er israft, kilrennebeslag, heltekket pipebeslag samt luftebeslag i plastlagt stål sm ble blttet når taket ble skiftet i ca Dette er i bra stand. 7G.J rappnetr xan Kun DruKes av grjente melemmer av: MTO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund Ettertrvkk frbudt lnitialer: ll.ffi-zm- Sidc 9 rr l2

11 Rapprtansvarlig: Stensrød l)ag G.nr: 46 Bnr: 577 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Terrasse, balknger g utvendige trapper f/nlenø*elvn m"frter u/sae//uarderlng,medåenslz A/stødet.kf del?f lnerzrt tzs dlft/dtgesz*hz*mry,a Rc*trs* tttøallaa. Terrasse ut fra stue er bygget ppå en eldre platting i betng, sm er i bra stand, men med uimpregnerte terrassebrd. Stlper g rekkverk er i impregnerte materialer. Rekkverli burde vært festet ne bedre. Det er litt krte inntrinn i trapp. rg'-? Trapp fr inngangsparti er i betng fra byggeår. Den har litt mindre sprekker g avflessing. semt trappenedgang til kjeller hart sprekker. Det er gså litt sprekk mt )tterrnur. Hvedtrapp har gså en setningsskade. Trenger ppgradering g vedlikehld. f6: / Piper g ildsteder Eer uørderesptpenr syrz/tge sidef sømtprl/d vedn /efu/zte Tøtet g1fun*rlan er r*tc tøml/en fr itfuder wt*zø tts4d lz/ årennlør/ materla/a rg: Teglsteinspipe fra byggeår, med feieluke i kjeller. Det er mntert vedvn i stue, beslag kunne vært litt større g det trenger ne vedlikehld i vergang pipe/vnsrør. Ifølge eier er det sist kntrllert av feier i 2006 g det var ingen bemerkninger. Det er stigetrinn til pipe. Etasjeskillere y'?sae/le åsema/nersamspesie//mrfrder/arlaldangående vesenfuges'tleuiaersm *4n ta ånølttjtbtudg,.n4drøtri* lardertnger fg: / Etasjeskille i treknstruksjn (trebjelkelag). Ingen synlige skjevheter med vesentlige knstruksjnsmessige negative avvik. Ne mindre skjevheter/ujevnheter p.g.a. knstruksjnens alder. Litt knirk i gulvene. Rm under terreng Undenøte/sea amrfu/er u/sae//*ntr(gtfu*ttttihhger øv ø!/e/dpe vølgepanøerpi d/gi;engetie/øzn t?ts*tta*nåsjaaø leneunl del vil.i tnslra'teit7s4)pel.rm err/anagsmessrg hør lay s*ødetfre*uens Der da er *4pfe//a er &azc tzden tn lrt d lhte er nevnl rgz Det er vesentlig innredde rm under terreng g det er ne målbar fukt, saltutslag g ar{lassing på synlige murflater. Det er ne variable fuktmålinger, g på grunnlag av gammel drenering ken det uaere fukt i bakenfrliggende knstruksjn. Generell dårlig lufting. Bad De/ er1ful/må/eru6/r ag u/ste/le lsema2izer,rm er lagr' t?lgtztnnrør uardaiagezc Faftwdennga aedpårryncng stz&r a Jøre/øt//mråde/samgu/vaguegg,ez TTblatezdemmgmmie/asJinznderhdermergxildtfugalvsdt*wmdIletz søtttne lenåel Venh/aqzpå rnne/ *ruten/eres lar dlgtezge/tge s/z* løittga g tntaeøcra, Bøden*æfuzrdrtngut varderes Del er //.*q/4)te/?å lnnredn/nger g øbtjtz Bad i l.etg. innehlder badekar med dusj, servant i innredning g taletl Det er belegg på gulv. tapet på vegger, g takessplater i himling. Ventilasjn via ventil på yttervegg g ventil i himling. Avtøp fungerer k, men det meste av sanitærutstyret er fra byggeår av variabel kvalitet Belegget er iklie rg.2 Rapprten kan kun brukes av gdkjente medlemmer av: MTO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund Ettertrykk frbudt Initieler: il.05gxr Sidc l0 er 12

12 Rapprtansvarlig: Stensrød Dag G.nr: 46 Bnr: 577 F.nrlS.nr: Leilighetsnr: i henhld til dagens standard. Det er ikke målt fukt, men rmmet er av eldre årgang så det bør påregnes ppgradering. Det tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrm. Vaskerm De/ et jfr/*/m/i/en/a4/rg uhae//e åservarjzersm er/agtøtgntnn fr uardezhgeøe. liubtutdazhgamzdpb4tæige.*z*.ta ftre/øll/mtåder,vmgalvguegger. TTbtøteadermgrtz/darjenzzderhøderameraSxitæifugath,rsdifurv*røltsz.r sømøe leniel llenrt7øslrnpå mnnet *nmezleres. Ifr dl&bngeltge s/at åanthga ry tanetzaa.,døddta,zdzaø varderes Del er rhnrcdninge, g a84'r. Kmbinert vaskerm/talettrm i kjeller. Det er belegg på gulv, panel g malt puss på veggene. g panel i himling. Ventilasjn via yttervegg, samt pplegg i himling til ver talc Rmmet inneblder en V.V.-bereder, dusjkabinett, servant, talett g pplegg til vaskemaskin. Rmmet er generelt fra b1'ggeår g det er fukt i vergang gulv/vegg, g det er avflassing på vegger. Synlig eldre fuktskader i himling. kan derfr gså være ne i fuktskader/ råte i knstruksjnen. Rmmet tilfredsstiller ikke dagens krar' til våtrm. Bør påregne ttal ppgradering. fg: J Kjøkken I?saelTe alseruøsjner spes/e/l med tantepå vendtezhgl r'ly'ere årut øurfuttmi/zrzn4r i eefutzag,szzasgc rtstid.r samrfr e*sempe/ pputs*leng ppuøs*møstln g *jø/estøp,.fut er **e1fi.'tte/på thnrcdnlnger ag rdø1rz lztdennget'. Kjøkken i kjeller. Det er belegg på gulv, malte plater på vegger g plater i himling..{vløpet fungerer bra, men sanitærutstyret er av etdre årgang g ne defekt. Anbefaler skifte av blandbatteri. Innredning er gså av eldre årgang, er slitt g har en del defekter, men er funksjnell. \'entilatr ber gså påregnes utskiftet. tr/udennger. rg2 Kjøkken i 1. etg. Det er laminat på gulvet, tapet på veggene g malte plater i himling. \'entilasjn r.ia ventilatr ver tak. F ungerer bra. Avløp fungerer bra, men sanitærutst]'r er fra b1.ggeår g br påregnes utskiftet. Innredningen er gså fra byggeår i malt utførelse. Den er funksjnelt, men det br påregnes ppgraderinger. rgj Innvendige verflater Eer tzed/an *ut de rm sm /*'(e er åettreuø ødltgzre.4//z mm er,(at//er/ når øzzd i**e er øagtz htgieta pøvrfu;pi ø de/ er løre de rm,cam lør uesenlrge uirøe/k/frils*øderpi uerrflder sat å/t'r *a,stzeøea I/urdertnger Innvendige verflater i kjeller, består av belegg på gulver, panel g malte plater på r.egger g panel i himling. Generelt sett er innvendige verflater fra byggeår, med behv fr ppgraderinger. - fg:2 fg: L2 Innvendige verflater i 1.etg. Gulvene består av tepper, laminat g belegg. \'eggene består av tåpet g panelplater g i himling er det generelt malte plater. Spr av eldre tekkasj. r,tndt pipe. Strt sen er innvendige verflater på detjevne, med behv fr ppgradering etter individuelle ønsxer g smah. Innvendige trapper /4,cae// lsemøqbz speilel/ itrrt/dfiulså?ilhger i trqp/re**uerk Rei*uø*srial der er g*i uatdea I"urdertng,er.' Trapp fra kjeller til l.etg. Lakket furutrapp fra byggeår. Trappen tilfredssriller ikke dagens krav til lysåpninger g høyder i rekkverk g trinn. Lav høyde mt himling. fg:2 rcil Htr Kutr DruKes av gkjente ^appur melemmer NITO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund av: Initieler: il.(b100- Sidc ll er l2 Ettertrj.kk frbudr

13 Rapprtansvarlig: Stensrød I)åg G.nr: 46 Bnr: 577 F.nrlS.nr: Leilighetsnr WS Eer uarderes uønnrør, øybp,ya4 yørm/vønnslercde7 seørøt!øtznzøn/4'g agbrezse!iløaå, Vadenizgvncgrc/datfui aldc'røg' mdena/uølg ar iy'ø uiwene lsemasiner e//e/ ppsningernml?erzg,b øt/tealagtc å1g6affiyle da atøc gdøenft dttrmenlen Det er ffentlig vann g avløp. Rmmet innehlder V.V.bereder 200 av eldre årgang. \-anninnteket er i kbber med stppekran i vaskerm, fra byggeår. Innvendige synlige vannrør er i kbber g av varierende kvalitet. Avløpsrør er i silrør g har synlige lekkasjer. Bør påregne vesentlige ppgredering av WS-anlegg g anbefaler en sjekk av en fagmann. Ze ve//dsbe trahztnger.' Nrmalt intervall fr utskiftning av tappebatterier er mellm l0 g 30 år. Nrmalt intervall fr utskiftning av utslagsvask, servant' klsett, badekar er mellm 20 g 50 år. Nrmalt intervall fr utskiftning av varmtvannsberder' elektrisk er mellm l5 g 25 år. 7G: Elektriske anlegg Dete/ettis*e ønleggeteri**e yarderlidezne rryplen dø dete *reuerspøielltngelnse ag ør.lnbdpa Påg'eæ/&g'rvrt4 øbe/ø/es det defur ez giezzmgøzg øu en el -rfugmønz Ee[er ihte uisaelletø/ ttrttncøeta tt'is tfr*z dacl?ctrgrir ktttib nedezt/bz ludenzget: Hvedinntaket er på 35 Amper. Det er 8 kurser med skrusikringer sm er fra b!'ggeår. El. anlegg sm er fra byggeår, bør påregne ppgradering. På generelt grunnlag anbefales en sjekk ar fegmann. rg: Terrengfrhld Vardeng avftx/rh/d uedgrunzmuz,idere yarderes.tløøemrrel g leuegtersam el/ttand.f,ttdtjget lttdøit8une a larclpå uisael/e lsemøs1ner. rg:1-: Bligen ligger på flatt terreng g det er stedvis feil fallfrhld mt grunnmur. I)et er grus i innkjersel. Pyntemurer i sement har en del svakheter g er mye ødelagt. Dette gjelder gså en prtstlpe. lled behv fr ppgradering/utbedring. Rapprten kan kun brukes av gdkjente medlemmer av: MTO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund Ettertrykk frbudt Initider: 1l.(bl[na Sdc 12 ey l2

14 $i,?, ie -! I I b (D ij $ = D. - I -5 * CD ct (f D r..d D T' ṯ lc! -c f = x 3 c f å$gå å = a 3 g H ddq = er(t!- -{ g; 60 m m z (,l E tt88 13å"- så ERIIIRRI\::>.<]t<>iå,' F åg****ååeeåååååååå å Ig>'>z

15 45 \.r...n, t,' +6 lgr+ Kart- g ppmålings. samt CrylddctingCrching. l,ian...deg il rrrsl...fs-.'59- Hc i høf,lå dl drylldfrry-rvc i ll Ld.3 r ldirct Lrrt- g pl,el trdtrttd3 q rtltdfrrydacuiry rrrl grnil...8.j.ilr:ntr'.e*t. -.!rrs. rv rlttd nrrl...o i...iliilenger Frrttdngc cr lrlgt ev...fru... Arnnl-i g...aanqg3.f{-. t+6 un 22 r Lrr grrrlbtårcnnd dl d dædn rn c nrlryt dclt ) fnrtd4a Ka.rL Krrtr'lan Av vlrløc-ru bcgf c p1ilct i rtv$æ lc *itm-fc q!-r- dlrlq rn rtjnrl:) Fegqe!!t h. Ycil lrrtll4 rtu:r) Av prtæ :...1irilnn e.l.9re.n.' Av ubr:.t-1..1.s-t-q.ts":t-{.e...-t-gn!-e.l.s,llni:l_t.:_.._ Ovæ da...l]...dd...ry gful r.. c trdilr ulldr fr ldfå!e-.trr,-.:l r) D.ttr rlie Llir dæ f bcc-wrr rtaprllldæfrc*d.lb*rrlltlrrth. c. Eiyillit rd, iti. L r1r UI3I z2 I 5?.?& - tl L.I- EvL Etrimra_ilb Lr amdt{ldd rr:-ffi:n ilb rd rh r ti.rr -r ffi: J-n?/<'1 a3 BL'?5 Tb }i.'irtø-na- rt:irb-r d flr 3rtddarrtøvc I f). -{rirrl'lddrifurtdii!*r T lrr m f,& dr rilr erfufu n rerr i be nl rrtbl?lr-d*h furtlb:a Lu* Edirtgt a Llrl r.dhb- n E l b å-.jf*--- rd -- I uylr.1n r& rcrh3a Frr {r a d3t c aaftdrt lt rmd c ric dc rl#ffi,t*s;itæ, jr-ihr-rr.c ri \idr h f,- glr tvjøqfi4{m.'ldqr: <Jl [.df!r d -t! & rtr rltr*rrarb-rtlr drl..ddhj*tclbæildllr; rf- -d-d- -.--SdrrridlrahE

16 5n. fl,lu, t'li q {r*,,*l ilhrr* "Sr*ltr, lbrt tfr 'n et",,*4,frf rr vcr lnnl nr r gedr ! tg rl (&citu m) rt/- y': i 4raa./- "8.r, #e - bs77- \ \ a-ftt t $ I r F T \ d { t

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Leilighet Torvmyrveien 44 A 4070 Gnr. 48 Bnr. 613 Seksj.nr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 3124 28.12.2011 Om rapporten

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kirkebakken 35, 4012 STAVANGER Gnr 55: Bnr 492 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE Del av firemannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Asbjørn Frafjord Telefon: 924 05

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 Gnr. 17 Bnr. 179 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 6093 09.04.2015 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Svarteberg 3690 Hjartdal Gnr: 53 Bnr: 5 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0827 Kommune: Hjartdal 3175 Ramnes Sted/dato Ramnes/11.01.2013 Tel:

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 4 F, 4032 Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2 Kommune

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skibsbyggergata 2A, 4085 HUNDVÅG Gnr 51: Bnr 410 (snr: 1) 1103 STAVANGER KOMMUNE Del av flermannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Bjørn Åge Maribu Telefon: 901

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Krøgenesveien 9 RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 511 Bnr 138 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 09072009 Rapportdato: 09072009 E-mail:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Lykke, Skottevika RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 73 Bnr 84 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 30042012 Rapportdato: 03052012 E-mail:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Boroaveien 8 3158 Andebu Gnr: 43 Bnr: 1 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0719 Kommune: Andebu 3175 Ramnes Sted/dato Ramnes/13.06.2012 Tel:

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig med arealmåling Lutsiveien 278 4308 SANDNES Gnr 4 Bnr 1 Fnr 4 Kommune: 1102 SANDNES Befaringsdato: 23062016 Rapportdato: 23062016 RAPPORTANSVARLIG: Knut Morten Stokka Knut Morten

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Jernveien 16-3. etg 4629 Gnr. 151 Bnr. 2268 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 1/12 SERTIFISERT TAKSTMANN Trond Salveson Bef.dato 29.08.2011 Om rapporten

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 KRISTIANSAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 KRISTIANSAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 SERTIFISERT TAKSTMANN Trond Salveson Bef.dato 13.04.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 12, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6 Kommune Eier(e)

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Roaldsøyveien, 4085 HUNDVÅG Gnr 5: Bnr 460 1103 STAVANGER KOMMUNE Sjøhus SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991 57 741 E-post:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 74 Bnr: 19/24 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Boligtaksering Egil Indergård Kommunenr 1657 Kommune: Skaun 7316 LENSVIK Sted/dato Lensvik/20.09.2012 Tel: 41141063

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S Gnr 150 Bnr 230 Snr 2 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 15062015 Rapportdato: 19062015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT: Dato: 06.08.07 Rapportansv.: Lauritz Simonsen Gnr.: 33 B.nr.:30

TILSTANDSRAPPORT: Dato: 06.08.07 Rapportansv.: Lauritz Simonsen Gnr.: 33 B.nr.:30 TILSTANDSRAPPORT TAKSTFORUM TROMS DA Myrlandshaugen Barnehage, Gratangen kommune NAVN ADRESSE ADR.BYGG Myrlandshaugen Barnehage Myrlandshaugen, 9470 Gratangen Myrlandshaugen Gnr. 33 B.nr. 30 Kommune: Gratangen

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 6 C, 403 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 110 Snr. Anr 9 Kommune

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Selveierleilighet. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR AREAL, P-ROM: m² m² m² 0 m² 1 600 000 LÅNEVERDI: KR Leilighet: Utebod: BRUKSAREAL (BRA): 1 450 000 Utført av autorisert

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Kopstadlinna 62 3090 Hof

Kopstadlinna 62 3090 Hof Kjær Anders Takst & Bygg-Service Verdivurdering 3175 Ramnes Tlf: 33 39 60 10 Mobil: 911 77 296 kjaer-a@online.no Kopstadlinna 62 Eiendommens betegnelse Gårdsnummer 30 Bruksnummer 27 Seksjonsnummer Festenummer

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato ÆVE TAKS Takst & Byggeledelse RAPPORTANSVARLJG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tif: 92644244 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. "Gurrik" Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Gurrik Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling "Gurrik" Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr. 4 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 1838 12.03.2008 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SERTIFISERT TAKSTMANN Arild Grundetjern Telefon: 919 98 000 E-post: post@grundetjern.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr: 913

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 119 Bnr: 16/18 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0720 Kommune: Stokke 3175 Ramnes Sted/dato Ramnes/19.09.2011 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 239 Bnr: 1 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/10.04.2013 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Rambergveien 17 B - leil 412 RAPPORTANSVARLIG: 3115 TØNSBERG Tønsberg Taksering AS Gnr 1003 Bnr 311 Leilnr 412 Andel-/aksje nr 42 Sturla Teisbekk

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kamperhaugveien 24 4950 RISØR Gnr. 16 Bnr. 435 SERTIFISERT TAKSTMANN Thomas Kildahl Godkjent for boligsalgsrapportering av Det Norske Veritas Bef.dato 23.05.2012

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Brødregata 15, 4012 STAVANGER Gnr 55: Bnr 1406 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Asbjørn Frafjord Telefon: 924 05 207 E-post:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 36 Bnr 51 Kommune

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling KLØVÅSEN 17 RAPPORTANSVARLIG: 3175 RAMNES Gnr 221 Bnr 26 Geir Gunnerud Kommune: 716 Re Furusvingen 15, Befaringsdato: 27062011 Rapportdato:

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Aksjeleilighet. Ferdigattestlbrukstillatelse I:XI!RI. Tegninger. Regnskaper. Kommune: Forsikringsbevisnr: Omløpsmidier.

Aksjeleilighet. Ferdigattestlbrukstillatelse I:XI!RI. Tegninger. Regnskaper. Kommune: Forsikringsbevisnr: Omløpsmidier. I F.holmAS---. I I Hurdalsgt. SKJEMA C 12000 [ TAKST VER LEILIGHET ME TILKNYTTET LEIERETT [Xr Leiekontrakt dato: Festekontrakt dato: r&t Adkomstdokumeter 37 SKESM Leilighet tilknyttet boligbyggelag Aksjeleilighet

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Holmane Delavgnr62, bnr6mfl idrangedalkomune

LANDBRUKSTAKST. Holmane Delavgnr62, bnr6mfl idrangedalkomune 1 LANDBRUKSTAKST Delavgnr62, bnr6mfl idrangedalkomune Takstmenn NTF: Jan Erik Skoglund Nils Bjerketvedt Tlf 35 56 50 65 Tlf 47 27 11 31 LANDBRUKSTAKSTMANN I TELEMARK Tilsluttet Norges Takseringsforbund

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12.

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 104 Snr. Anr 18

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Magnes vei 1 B 3151 TOLVSRØD

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Magnes vei 1 B 3151 TOLVSRØD OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Magnes vei 1 B 3151 TOLVSRØD Gnr 151 Bnr 553 Snr 7 Kommune: 704 TØNSBERG Befaringsdato: 21092015 Rapportdato: 24092015 RAPPORTANSVARLIG: G

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vestfold Eiendom RAPPORTANSVARLIG: 3090 HOF Vestfold Eiendom Gnr 2 Bnr 134 Fnr 0 Snr 0 Carsten Lockert Kommune: 714

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling RAPPORTANSVARLIG: 3175 RAMNES Vestfold Trebygg as Gnr 295 Bnr 9 Kommune: 716 Re Befaringsdato: 19072010 Rapportdato: 27072010 E-mail: blpet@onlineno

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst STOKMOVEGEN 30 7500 STJØRDAL RAPPORTANSVARLIG: Gnr 99 Bnr 990 Leilnr H 0201 Byggmester / Takstmann Roger Bremseth AS

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Postboks 22 Loddefjord 5881 Bergen Telefon 55 50 01 48, telefaks 55 50 01 49 E-adr: takst@hoem.no Verdi- og lånetakst over "Karistova - Kysthospitalet" Hagaviksbakken 60 5217 HAGAVIK Gårdsnr. 33 Bruksnr.

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 1 150 000. Kr 1 050 000. Flaten 91, 4865 ÅMLI. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI:

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 1 150 000. Kr 1 050 000. Flaten 91, 4865 ÅMLI. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI: VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 51 Bnr. 9 m.fl. 929 ÅMLI Flaten 91, 4865 ÅMLI MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 1 150 000 Eiet bolig Uthus Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: 144,0

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Slettanesvegen 40 Gnr. 202 Bnr. 60 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1591 07.06.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Del av rekkehus Klebersteinveien 24 Gnr. 28 Bnr. 3292 Hjemmel: Rolf Michael Odland SERTIFISERT TAKSTMANN Asbjørn Frafjord Oppdrag Bef.dato

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling RAPPORTANSVARLIG: 9060 LYNGSEIDET Ingeniørene Guttormsen & Solberg DA Gnr 98 Bnr 43+24 Svein J Guttormsen Kommune: 1938

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst GULLHAUGVEIEN 102 RAPPORTANSVARLIG: 1354 BÆRUMS VERK AESTIMO AS Gnr 95 Bnr 395 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune: 219 BÆRUM

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. 1 650 000 KR. 1 480 000. Matrikkel: Gnr 201: Bnr 475 Kommune: 1504 ÅLESUND KOMMUNE Adresse: Nordigårdsgate 36, 6002 ÅLESUND

VERDI- OG LÅNETAKST KR. 1 650 000 KR. 1 480 000. Matrikkel: Gnr 201: Bnr 475 Kommune: 1504 ÅLESUND KOMMUNE Adresse: Nordigårdsgate 36, 6002 ÅLESUND VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 201: Bnr 475 Kommune: 1504 ÅLESUND KOMMUNE Adresse: Nordigårdsgate 36, 6002 ÅLESUND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 1 650 000 LÅNEVERDI: KR. 1 480 000 BRUKSAREAL

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Mågerølia 24 3145 TJØME Gnr 12 Bnr 124 Kommune: 723 TJØME Befaringsdato: 23112015 Rapportdato: 24112015 RAPPORTANSVARLIG: VEDVIK TAKSERING

Detaljer

SKJEMA TAKST OVER LEILIGHET MED TILKNYTTET LEIERETT

SKJEMA TAKST OVER LEILIGHET MED TILKNYTTET LEIERETT SKJEMA C TAKST OVER LEILIGHET MED TILKNYTTET LEIERETT r F.holm AS I I Hurdalsgt.23 2000 Lillestrøm I Tlf.: Mobil: 951 4S4 44 Eier(e) avadkomstdokumenter KARE JOHANNES JOHANSON Kommune SKEDSMO i:xi Leilighet

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Østveien 269 3145 TJØME

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Østveien 269 3145 TJØME OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Østveien 269 3145 TJØME Gnr 13 Bnr 63 Kommune: 723 Tjøme Befaringsdato: 06072015 Rapportdato: 10072015 RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør1 AS

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Tornerudkollen 16 1832 ASKIM RAPPORTANSVARLIG: Gnr 99 Bnr 205 Vector takst og byggteknikk AS Kommune: 124 ASKIM Tor

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Fritidseiendom Fritidsbolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 72 m² 68 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 700 000 LÅNEVERDI: KR. 630 000 Utført av autorisert medlemsforetak

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 35: Bnr 533 (fnr: 5288 snr: 11) 1246 FJELL KOMMUNE Gjertrudveien 31 B, 5353 STRAUME. Matrikkel: Kommune: Adresse:

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 35: Bnr 533 (fnr: 5288 snr: 11) 1246 FJELL KOMMUNE Gjertrudveien 31 B, 5353 STRAUME. Matrikkel: Kommune: Adresse: VERDI- OG LÅNETAKST Gnr 3: Bnr 33 (fnr: 288 snr: 11) MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. AREAL, P-ROM: Firemannsbolig: Sportsbod isolert: 107 m² m² 102 m² 0 m² Utskriftsdato: Dato befaring: 03.0.2016

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang

Bygningsteknisk gjennomgang Bygningsteknisk gjennomgang Sundveien 18 3370 VIKERSUND SERTIFISERT TAKSTMANN Odd Øverby Hovde DNV sertifikat nr. DNV-2009-OSL-TM080 Oppdrag 1496 Bef.dato Vedlegg 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN.

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN. VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 315 000 LÅNEVERDI: KR 290 000 BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Odderudveien 38 3089 HOLMESTRAND Gnr. 117 Bnr. 16 HOLMESTRAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Odderudveien 38 3089 HOLMESTRAND Gnr. 117 Bnr. 16 HOLMESTRAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Enebolig Odderudveien 38 3089 Gnr. 117 Bnr. 16 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag 129 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tel: 90 06 1 6 E-mail: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport Adresse KANABAKKEN 6, 9800 VADSØ

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Framnes 1890 RAKKESTAD Gnr. 51 Bnr. 7 RAKKESTAD KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Framnes 1890 RAKKESTAD Gnr. 51 Bnr. 7 RAKKESTAD KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Framnes 1890 RAKKESTAD Gnr. 51 Bnr. 7 SERTIFISERT TAKSTMANN Bef.dato Vedlegg 09.05.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst Grenselinna 20 3090 HOF Gnr. 50 Bnr. 7 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 1495 26.10.2010 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Småbruk - Hestesportsenter Skirvedalsvegen 39 3540 NESBYEN Gnr. 58 Bnr. 73 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Skårshagen 10 C 3090 HOF Gnr. 44 Bnr. 100 0714 Hof kommune Benevnelse BRA Firemannsbolig 64 m² Byggeår 2003 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst "Haug Lærerjord" SERTIFISERT TAKSTMANN Tømrermester Takstmann Helge Jensen Telefon: 90033423 E-post: hj@takstsenteret.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 15 Bnr: 10 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0701 Kommune: Horten 3175 Ramnes Sted/dato Ramnes/26.04.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Ramstad 3622 SVENE RAPPORTANSVARLIG: Gnr. 122 Bnr. 10 11 12 13 Kommune: 631 Flesberg

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Ramstad 3622 SVENE RAPPORTANSVARLIG: Gnr. 122 Bnr. 10 11 12 13 Kommune: 631 Flesberg OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ramstad 3622 SVENE Gnr 122 Bnr 10 11 12 13 Kommune: 631 Flesberg Befaringsdato: 19082015 Rapportdato: 25082015 RAPPORTANSVARLIG: Terje Pytte

Detaljer

Kontorlokaler til salgs

Kontorlokaler til salgs Kontorlokaler til salgs Gnr 36/ bnr 221 2022 Lebesby Kommune Strandveien 151 9790 Kjøllefjord BRA: 90 m² P-ROM: 90 m² Tomt : 179 m² Byggeår: 1986 Høystbydende over NOK 1 000 000,- Selger er Lebesby Kommune

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ravnåsvegen 466 4700 VENNESLA Gnr 23 Bnr 331 Snr 1 Kommune: 1014 VENNESLA Befaringsdato: 15122014 Rapportdato: 15122014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Skareveien 301 4812 KONGSHAVN

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Skareveien 301 4812 KONGSHAVN OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skareveien 301 4812 KONGSHAVN Gnr 221 Bnr 540 Kommune: 906 ARENDAL Befaringsdato: 27032014 Rapportdato: 31032014 RAPPORTANSVARLIG: Erik Sørensen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 000 000. Kr 1 800 000. Firmannsbolig m/næringsdel 68,0 m² 68,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 000 000. Kr 1 800 000. Firmannsbolig m/næringsdel 68,0 m² 68,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 83 Bnr. 5 Kommune: 1224 KVINNHERAD Adresse: Leilighet 4a- 1. etasje, Baronivegen 4a 5470 Rosendal MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 000 000 LÅNEVERDI: Kr 1 800 000

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom Haugovegen 108 2967 Gnr. 12 Bnr. 6 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984 Oppdrag 082 932 Bef.dato

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer