LIGSALGSRAPPORT. Tollskogvegen Porsgrunn. Med verditakst. Bnr: Leilighetsnr: Kommune:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIGSALGSRAPPORT. Tollskogvegen 5 3917 Porsgrunn. Med verditakst. Bnr: Leilighetsnr: Kommune:"

Transkript

1 LIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 46 F.nr/S.nr: Kmmunenr 0805 Sted/dat Rapprtansvarlig Skien/l Stensrød Dag Bnr: Leilighetsnr: Kmmune: 3t I Prsgrunn Takstselskap: Takstmann Dag Stensred Pstbks -f8i 37OI SKIE\ Tel: Far:

2 Rapprtansvarlig: Stensrød Dag G.nr: 46 Bnr: 577 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapprten er utarbeidet av en frittstående g uavhengig takstnrann sm iklie har nen bindinger til an&e alrrer i eiendmsbransjen. Bligsalgsrapprten er gdkjent av Nrges Takseringsfrbund (NfF) g NITO Takst g kan kun utfres av talisnrnn gdli-ienr a\ et av di$e frbundene. Bligsalgsrapprten er i prinsippet en Tilstandsrapprt hyr det er lagt spesielt vekt på å frernsrille de byggetekniske frhld sm Jr sårlig ielevante ved eieiikifte. Det understrekes at rapprten ikke erstatter selgen ppllmingsplilit eilir-kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dkument sm er ment å bidra til å øke n]gleheten fr alle implisene paner- BligJalgsrapprten er en systematisk påsentasjn av de frhld sm takstrnannen har bsen'en g srn- etter hans sli-imn har betyinin-g ved'eierskifte. Råpprten erlikevel ingen garanti fr at det ikke kan finnes skjulte feil. skader g nungjer- enersm det blant arnit ikke er fretatt åpning av knstnrksjner. Tilbakehl& eller uriktig infrmasjn sm har beq'dning fr rappnen er ikke takstmannens ansvar, med Åindre han ut ifra sine faglige kvalifikasjner eller erfaring burde ha fmån ar infrmas-itnt illie var knekt. Eier/frmell ppdragsgiver plikter å lese iglennm rapprteq g gi tilbaliemelding m etentuelle feil nnngjer fr rapprten tas i bruk. Dette gjelder selv m/ gså når selger benytter en eiendmsmegler. TAKSTRAPPORTEN: Takstrapprten er spesifikk fr sertifiserte takstmenn autrisert av Nrges Takseringsfrbund g er utført i hen}ld til \TF s regler. Låneverdi ei en frsiktig ansatt markedsverdi sm grunnlag fr langsiklig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK: Takseringsfretakene sm er autrisert av NTF har prfesjnelle ågflk sm blant annet utarbeider Bligsalssrappner. Fretakets autrisasjner tilsvarer de sertifikater sm takstmennene i fretaket hlder' OM TAKSTMENN: Takstmenn i NTF er sertifisert av frbundet. Nar en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha ren til å benltte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapprter. Defte markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifiliasjnet fr denne type ppdrag. I tillegg frventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler g det generelle regelvedter fr sin rganisasjn g ellers utøve nrmalt gdt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING: Det er pprettet en egen klagenemnd fr Bligsalgsrapprten med tilhørende tilleggsmduler. Klagerg:al l er sarunensatt a\ e-n nøytral frmann, samt like mange representanter fra Frbrukenådet på den ene siden g fra Bransjerganisasjnene pa d tt andre. Alle frbrukerklager i frbindelse med Bligsalgsrapprten g tilhørende tilleggsundenkelser kan renes til dette klageryana. Frutsetningen fr at en sak skal bringes inn fr nemnda, er at klager har tatt saken pp nred mparten uten å kmrne trl en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager sm er kn)tlet til selve rapprten g erentuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR: Rapprtens struktur, metdikk g terminlgi er, så langt det er naturlig utført i henhld til (Nrsk Standard) \S 3{2{ (tilstandsrapprt) g NS 345 I (bygningsdeler). Materialbeskrivelser g beskrivelser av slmptrner på tilsøndssr.ekkelse er i triåd med NBI's veiledning fr NS 3424 gtllhørende definisjner g terminlgi. Byggekniske tilstandssveklielset angis gså ener denne standarden på følgende måte:! Tilstandsgrad 0: Ingen symptmer n Tilstandsgrad l: Svake symptmer tl Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptmer! Tilstandsgrad 3: Kraftige symptmer (gså sammenbrudd g ttal funksjnssvikt) Tilstandssvekkelser angis ikke fr bygningsdeler hvr Tg 0 er registrert. BEFARINGEN: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapprten er basert $ undersøkelsesnivå I sm er laveste nirå. I dette at gjennmføringen av befaringen begrenses sm følger:! n! tr! tr U Det utfres kun visuelle bservasjner på tilgiengelige flater uten fl siske i-gtep ( f. eks- rir-ing) Inspeksjn blir kun utfurt på lett tilglengelige deler av knstruksjner. Fr eksempel blir iklie nbler. tepp r. baddiff. vaskemaskiner, lagrede gjenstander g lignende flyttet pår, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det Flater sm er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kntrllert. Det anfres i rapprten hvrfr flarene iklie et kntrllert. Det er ikke fretatt funksjnsprøving av bygningsdeler, sm islasjn. piper. ventilasjn. el. anleg;e- sr'. Yttertak inspiseres nrmalt fra lff:/innsiden g uwendig fra bakken eller fra stige. dersm denne er klargirt g reist til befaringen. Uinnredede kjellere g lft, samt kr]?kjellere g kryplft, inspiseres dersm annet ikke er ne\-nt. Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten frhandskunnskap m bjekret Rapprten kan kun brukes av gdkjente medlemmer av: NITO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund Ettertrykk frbudt Initieler: AREALMÅLINGER: Bligarealet blir angitt i henhld til målereglene i NS 3940 g Retningslinjer fr arealmåling uten henryr til blggelbnkriftenes krav til rm. Rmmenes bruk kan være i strid med byggefrskriftene selvm de er måleverdige etter NS 39'10- il.$å!0- Side I ev 12

3 I Rapprtansvarlig: Stensrød Ilag G.nr: 46 Bnr: 577 F.nr/S.nr: Leilighetsnr Våtrm g andre rm med uttak fr vann, eller spesielt utsatt fr fuktighet, blir spesielt inryisen. Andre detaljer m befaringen vil fremkmme i de enkelte underpunkler i rapprten. LEVETIDSBETRAKTNINGER: Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggfrskserien Byggfn'altning Intenaller fr vedlihehld Relevante deler av tabellen fremkmmer i rapprten fr et uwalg av særlig usatte $'gningsdeler. Nrna.l leraid er anein generelt g ca. i et intervall mellm høy g lav frventet teknisk levetid avhengig av hvilke fakrer sm er tilstede ar de sm gø Jeg gieldeide, fr eksempel regn, vind, si, fist, frurensning g bruk. Levetiden kan variere ne dersm andre kriterier enn teknisk levetid, sm fr eksempel estetikk, øknmi, sikkerhe! fi.rnksjn eller brukerønsket er lagr dl grunn- Levetidsbetraktningen er generell g angir giennmsnittlig nrmal levetid' TILLEGGSUNDERSøKELSER:! Piper g ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter nrmal besiltigelse. men råpelie ndradigh i n avå knsuhere ffentlige gdkjenningsmyndigheter dersm mer gmndige undersølielser irlier påkreva- D Elektriske installasjner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kmmenteres utfa helt enlile vurderingskriterier. Det anbifales alltid å knsultere en El. takstmann dersm grundigere underslielser er nslielig ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER Tilstandsgrad (TG) Referansenivå Svikt Stikktakninger Nrmal levetid Symptm Tilstand Visuell Fuktmålerutsfyr Uttrykker tilstanden til bjektet med utgangspunkl i et definert referansenir'å- Gitt frventet tilsønd til en bygningsdel, bl.a rtrdert ut fra alder g nrnnl bruli. Et negativt awik mellm bservert tilstand g referansenivået. Enkel kntrll under verflaten av et bjekq ved hjelp av små stikk nred en spiss gieflsand. Gjennmsnittlig teknisk levetid fr et bygg eller en bygningsdel. rurdert ul fi-a de nrnnle pavirtininget g det materiale sm bjektet bestar av. Et tegn på en bestemt tilstand ved bjektet, nrmalt benyttet ved beskrivelse ar- negative arr ili- srik- Et uttrykk fr bjektets generelle gdhet i frhld til referansenir'ået, gadert i frlrld til aw il fi-a referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punklet m Rapprtens strultrr. Det sm kan sees, g i denne sammenheng antyder det i befaringsrrtden slik ar b faring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter ful:tighet i knstruksjner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennm dkumentet før bruk g gi tilbakenrlding til takstrnannen hris det finnes feil mangjet sm bør rettes pp. Hvis rapprten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kntakles fr ny befaring g pf,atering. Egne premisser Rapprten kan kun brukes av gdkjente medlemmer av: NITO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund :..i=,,.:-l... Eftertrykk frbudt Initieler: n.06åna Sidc 2 ey 12

4 Rapprtansvarlig: Stensrød Dag G.nr:46 Bnr: 577 F.nrlS.nr: Leilighetsnr: Befari Befaring: Frmidler: Selger: Hjemmelshaver : Sigmund Nøkland Takstknsulent: DagStensrød Til stede: Eier g takstmann Befaringsdat: r Eiendmspplysninger: Gårdsnummer: 46 Seksjns/festenr: Adresse: Pstnr/Sted: Type bygning: Eneblig Bruksnummer: Leilishetsnr: Tilbygget.: Byggeår.: 1963 Frsikringsselskap: JernbanensBankgFrsikring Sameiebrøk: Jtl Dkumentkntrll: Prsgrunn kmmune Eiers pplysning Tinglysningen Andre pplysninger: Knklus sammend er neun/ftth/dsam er varder/ å tutne ha vesent/tg åef&tzg, sant anbe,/a/testter/tgere øderslz/ser 'Ver Eneblig i I etg. med kjeller, ppført i 1963' med utvendig bd på siden av bligen. Bligen er ppført i bindingsverk g utvendig kledt med vestlandskledning. Taktekke er skiftet i Terrasse av nyere dat. Renner g nedløp i sink fra byggeår, anbefales utskiftet pga. elde g slitasje. Drenering er fra byggeår, g bør påregnes ppgradert. Vinduer g dører er hvedsaklig fra byggeår av ne variabel kvalitet med behv fr ppgraderinger i utskiftninger. Bad av eldre dat med behv fr ppgradering. 2 kjøkken fra byggeår. Bemerkninger på rm under terreng. Innvendige verllater med behv fr ppussing. Vaskerm fra byggeår i dårlig tilstand. Fr ytterliggere infrmasjn g andre viktige bemerkninger, se under byggebeskrivelser med respektive tilstandsgrader. Rnpprten kan kun brukes av gdkjente medlemmer av: NITO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund Ettertrykk frbudt Initieler: ll.t5åx)- Sidc3er 12

5 Rapprtanwadig: Stensrrd lhg Tllskgvcgen Prryrunn G.nr:45 F.nr/S.nr: Bnr: 577 Iæiligh tsnr: Rapprten ken kun brukcs ev gdkjcnte ncdlcmmcr w: NITO Takst g NTFNrges Taksteringsfrbrmd r.rn -- S&arv12 Ettcrlryl& frbrdt

6 Rapprtansvarlig: Stensrød Dag G.nr: 46 F.nr/S.nr: Bnr: 577 Leilighetsnr: 3{t lr.ffiåm- VERDIVURDERING Tilleggsmdul TOMTEN Areal: 7g0 m2 Regulert mråde: I Ja n ruei n Underegulering utnyttetsesgråd: Andel av fellesareal: m' Øvrige anlegg på tmten/kmmentarer: Det er en utvedig bd på siden av bligen. Nrmalpris fr tmt kr.: Av tmten kan fradeles nye tmter:! Ja I Sanrsyntrg n ruei JUSTERT TEKNISK TOMTEVERDI (>12L) KR: 479 (m I Eiendmstmt! Festetmt n Annet: HOVEDBYGNING: AREALER - ROMFORDELING - TEKNISK NWERDI ETG AREALER Etg Kjelle BTA Brutt Øvrige rm/kmmentarer: Arealene er beregnet ut fra NS 3940, på grunnlag av utgave Arealene tar iklie hensp til byggefrskritftene. I kjeller er det sverm, pphldsrm, kjøkken, vaskerm' 2 bder g ne gangareil. I l.etg. er det gang,2 sverm, stue, kjøkken' bad g 2 bder. NORMAL TEKNISK NWERDI. STEDSBETINGET KR: TILLEGG FOR EKSTRA STANDARD OG ANDRE KONSTRUKSJONER (> 12 B} 6.2 FRADRAG PA GRUNN AV BYGGEMATE OG PLANLøSNING (> 12 D) SUM VERDIREDUKSJON I RELASJON TIL TEKNISK ITTWERDI (>12 F} KR: 6300(X} Kmmentarer: BRA Bruks ROMFORDELING (ANTALL ROM) BOA Blig Sverm pph - rm Kjøkken Badl dusj Det trekkes vesentlig i relasjn til teknisk nyverdi p.g.a mye av bligen er fra byggeår, med behv fr ppgraderinger. Dusj wc/ dusj WC KR: vasler Bd c'aræb ftrn YJ R? U.etg etg u etg Lft 0 c 0 SUM 187 ' z z n 1; 4 0 l.uio takst g NTF Nrges taåteringsfrbund Sd.5.t 2 Ettertrykk frbudl

7 Rapprtansvarlig: Stensrød llag G.nr:46 Bnr. 577 F.nrlS.nr: Leilighetsnr: 30f,t53.0. u.ffijna TILLEGGSBYGNINGER - TILLEGGSAREAL - ANDEL AV FELLESAREAL Byg n ingstype/arealtype TEKNTSK NYVERDT (-> 12 H) KR.: VERDTREDUKSJON (-> 12l) KR: EIEFORM: I Selveierblig SAMEIEFORHOLD: lia!i\ Ci Sameiet mfatter: Sameiebrøk: Fellesutgifter: Dugnadsrdninger: I leiligheter n ruei nla n ruei n.la Hvis ja, hvilke: Hvis ja, hvilke: Sameiets frmue kr.: Husleien mfatter:! Varmt vann SPESIELLE OPPLYSNINGER Knsesjnsplikt: BretVBplikt: Kmmentarer: n.la E] ttei Offentlig frkjøpsrett:! ra E rvei n la E ttei Utleiefrhld:!.ra Elr.rei Privatfrk!øpsæt:!.fa E ru"i fl.ra flruei Det er ingen servitutter på eiendmmen. A (Rubr. 5) Nrmal teknisk nyverdi, sledsbetinget kr B (Rubr. 6.1) Tillegg fr ekstra standard kr C(A+B) Sum kr D (Rubr. 6.2) Fradrag pga. byggemåte g planløsning kr E (C-D) Teknisk nyverdi hvedbygning -kr F (Rubr. 7) Teknisk verdireduksjn kr G (E-F) Teknisk verdi hvedbygning H (Rubr. 8) Teknisk nyverdi andre bygninger kr (Rubr. 8) Teknisk verdireduksjn andre bygninger - kr J (H-r) Teknisk verdi andre bygninger K (G+J) L (Rubr. 3) M (K+L) Teknisk verdi samlet bebyggelse Justert teknisk tmteverdi SUM TEKNISKVERDI Rubikkhenvisninger ertil intem bruk fr takstmannen 'l æ0m 845,$ kr kr kr 8/t5 t1:l7 47t (m 132t137 Rnpprten kan kun brukes av gdkjente medlemmer av: MTO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund Ettertrykk frbudt lr-t5100" Side 6 ev 12

8 Rapprtrnwarlig: Stensrød Deg Tllskgvegcn 5 G.nr:46 Bnr: 577 F.nr/S.nr: Iæilighetsm: tt.rj'.l Markedsvurdering: Eneblig på I etasje samt kjeller beliggende på Tllskgveien 5 i Prsgrunn kmmuna Bligcr cr ppført i Eiendmmen ligger i et eteblert bligmråde 63{ [llyfingshelrygsebc lv enebliger / brettslag. Tmten er på 780 m2 g er pperbeklet med plcn g bephnhirg slnt gruslagt innkjørsel. Det er krt avstrnd til skler / nærbutilk / frimrider samt strt UrtttsertcSg/ idrettshall. Eiendmmen ligger østvendt ned bra lys g slfåld' nc Er nsct utsikt Det er lagt nytt taktekke på bligen, men fr det neste er bligm fn byggdr mcd ct ekkurlcrt vedlikehlds/ ppgraderingsbehv. Generelt sett er bligen i knstruksinsncssig bn strnd. Markedsverdien er basert på eiendmmens beliggenhet g bcskefimhct slmt Ydlikchldsdrts bligen. Avstand til skler/ barnehage / nærbutikk / idrettsenlcgg/ byscntmn semt vir crfrriry lignende eiendmmer i mrådet. lri pi DAGENS MARKEDSVERDI KR: I IIIIEVERDI!G.: MTO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbrmd S7rY12 Ettertrykk frbudt

9 Rapprtansvarlig: Stensrød Dag G.nr: 46 F.nrlS.nr Bnr'. 577 Leilighetsnr: Frenklet vurdering, tilleggsbygning(er) Cenere// uardenhg /atdertnger.' Utvendig bd på siden av blig, antas bygget av eier. Det er usikkert vedrørende fundamentering. men det antas at det er tregulv rett på grunn. Generelt seff er bden i bra stand. rc. 1 Grunn g fundamenter l/ørdenhgøuåyggq,rønngj/fu,tdørtrenlenttg Bligen står på leirgrunn. Det er ne riss i gulv, men på bakgrunn av de bsen'åsjn r sm er gjrt må det sies at grunnen er stabil. 7G.. 1 Grunnmur Uzdena*elren mtøller u/ue// lsemøc1n sm gielder spre**er g selzitget Grunnmur er i betng. Den er utvendig slemma. Innvendig er det delvis islert med Siprex. Strt sett vanlig elde g slitasje med ne behv fr vedlikehld. rgl Drenering I/urdeingenegie/derrrtt*tt*ing lurdenizger. øygrant mzr g øldnizg,ssue**e/se øv dreæran 7G 2.J Antas å være drenering med drensrør i sement g er utvendig fuktsikret med slemming, fra b1'ggeår. Det er fukt i vergang gulv/vegg g en del avflassing. Bør påregne ppgradering / utskiftning ey drenering. Zete/tdsbe/ra,(lnnger' Nrmalt intervall fr utskiftning av drenssystem med drensledninger er mellm 20 g 60 år. Veggknstruksjn g utvendige fasader Eergiøres en ut?ae//'(n/r/øv *nsfrøtqln rtedd/ftldige ppnerttrm på al uørdennger øviøsadeze eriøretøty'ø høftzat uå rg/ Bligen er bygget pp i bindingsverk, med vestlandskledning. Kledningen er i generelt i bra stand- Hjørnekassene har behv fr vedlikehld. Sist malt fr et par år siden. Under vinduer i stue er det enternittplater, disse bør vurderes skiftet. Rapprten kan kun brukes av gdkjente medlemmer av: NITO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund Ettertrykk frbudt Initialer: ll.6jfrr Sdc E eu 12

10 Rapprtansvarlig: Stensrød Ilag G.nr: 46 Bnr: 577 F.nrlS.nr: Leilighetsnr: Vinduer g dører fantra//en s*/ermelvisae/lzndenø*elre,.rør7r/rti*rt/a'tzlhgernedåens1n 6/nita*adez kø/tøø*øm//på ø//dåy rø/gtc åpne- g,/l't*eme*øtismez Delønner*es de4bratit*e øås/ttøø//e dører g, rzhduatrengøå uezetfu/ruenågtfur*spttøæcz Vinduer i kjeller er i ettlagsglass fra byggeår. De er funksjnelle. Innvendige dører fra byggeår. Ytterdør til utvendig trappegang, er en innerdør sm det er sett penel på. Vinduer i l.etg. er kbla vinduer med variable kvalitet. Det er fastkam i stua sm er skiftet til t n1'e med nye glass, samt at et er punktert. Inngangsdør er fra byggeår, i enkelt glass g uten pakninger. Innyendige dører er gså fra b1'ggerår. med variabel kvalitet. I e ve/tdsbeh'ahnrnger' Nrmalt intervall fr utskiftning av trevindu er mellm 20 g 60 år. Nrmalt intervall fr utskiftning av tredør er mellm 20 g 40 år. lurdetthg,et: Terrassedør er skiftet i 2003 g er i gd stand. fg: ] fc:2 rg.0 Takknstruksjn Eeruarderesaenlzbriagsømt.ryn/rge/egnn71fu*4,sapp,nitegtret*ødethsetØerpidlgieag,euge.øedez ftrc/at Del er it*e/q,øeryå /øgredegienstander g //gzende l/ardet'mg,er n//eldtgetdefua+rrl4 Det er plassbyggetakknstruksjnfra byggår, ppbygget med vanlige sperrer. \'entilerte gavler. men det er dårlig med ventliasjn i gesimser. Ingen synlige tegn til spp eller råteskader. rg,/ Taktekking Undenø*eben m"øøer u/eae// uarderrhg, øy lølle**ingsmdenb/"n Eer irtzezlera g,så azden*, fiz&tfur aggdtræz rg.l/ Det er undertak med brdtak g papp g det er tekket med dbbeltkrummet takstein sm åntås å r'ære fra ca Det er antydning til litt mse. Vindskier g gesimser trenger litt vedlikehld. Generelt sen i gd stand. Renner, nedløp g beslag Andenø*elrez m1ølter uiste// uarderlng sm gielder me*øzir* s*adq, tztst z m Renner g nedløp er i sink fra byggeår. Dette anbefales utskiftet pga. elde g slitasje. L e ve/tdsåe /ra,4/n tnger.' Nrmalt utskiftning av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er mellm 25 g 35 år. rg.ø/ Det er israft, kilrennebeslag, heltekket pipebeslag samt luftebeslag i plastlagt stål sm ble blttet når taket ble skiftet i ca Dette er i bra stand. 7G.J rappnetr xan Kun DruKes av grjente melemmer av: MTO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund Ettertrvkk frbudt lnitialer: ll.ffi-zm- Sidc 9 rr l2

11 Rapprtansvarlig: Stensrød l)ag G.nr: 46 Bnr: 577 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Terrasse, balknger g utvendige trapper f/nlenø*elvn m"frter u/sae//uarderlng,medåenslz A/stødet.kf del?f lnerzrt tzs dlft/dtgesz*hz*mry,a Rc*trs* tttøallaa. Terrasse ut fra stue er bygget ppå en eldre platting i betng, sm er i bra stand, men med uimpregnerte terrassebrd. Stlper g rekkverk er i impregnerte materialer. Rekkverli burde vært festet ne bedre. Det er litt krte inntrinn i trapp. rg'-? Trapp fr inngangsparti er i betng fra byggeår. Den har litt mindre sprekker g avflessing. semt trappenedgang til kjeller hart sprekker. Det er gså litt sprekk mt )tterrnur. Hvedtrapp har gså en setningsskade. Trenger ppgradering g vedlikehld. f6: / Piper g ildsteder Eer uørderesptpenr syrz/tge sidef sømtprl/d vedn /efu/zte Tøtet g1fun*rlan er r*tc tøml/en fr itfuder wt*zø tts4d lz/ årennlør/ materla/a rg: Teglsteinspipe fra byggeår, med feieluke i kjeller. Det er mntert vedvn i stue, beslag kunne vært litt større g det trenger ne vedlikehld i vergang pipe/vnsrør. Ifølge eier er det sist kntrllert av feier i 2006 g det var ingen bemerkninger. Det er stigetrinn til pipe. Etasjeskillere y'?sae/le åsema/nersamspesie//mrfrder/arlaldangående vesenfuges'tleuiaersm *4n ta ånølttjtbtudg,.n4drøtri* lardertnger fg: / Etasjeskille i treknstruksjn (trebjelkelag). Ingen synlige skjevheter med vesentlige knstruksjnsmessige negative avvik. Ne mindre skjevheter/ujevnheter p.g.a. knstruksjnens alder. Litt knirk i gulvene. Rm under terreng Undenøte/sea amrfu/er u/sae//*ntr(gtfu*ttttihhger øv ø!/e/dpe vølgepanøerpi d/gi;engetie/øzn t?ts*tta*nåsjaaø leneunl del vil.i tnslra'teit7s4)pel.rm err/anagsmessrg hør lay s*ødetfre*uens Der da er *4pfe//a er &azc tzden tn lrt d lhte er nevnl rgz Det er vesentlig innredde rm under terreng g det er ne målbar fukt, saltutslag g ar{lassing på synlige murflater. Det er ne variable fuktmålinger, g på grunnlag av gammel drenering ken det uaere fukt i bakenfrliggende knstruksjn. Generell dårlig lufting. Bad De/ er1ful/må/eru6/r ag u/ste/le lsema2izer,rm er lagr' t?lgtztnnrør uardaiagezc Faftwdennga aedpårryncng stz&r a Jøre/øt//mråde/samgu/vaguegg,ez TTblatezdemmgmmie/asJinznderhdermergxildtfugalvsdt*wmdIletz søtttne lenåel Venh/aqzpå rnne/ *ruten/eres lar dlgtezge/tge s/z* løittga g tntaeøcra, Bøden*æfuzrdrtngut varderes Del er //.*q/4)te/?å lnnredn/nger g øbtjtz Bad i l.etg. innehlder badekar med dusj, servant i innredning g taletl Det er belegg på gulv. tapet på vegger, g takessplater i himling. Ventilasjn via ventil på yttervegg g ventil i himling. Avtøp fungerer k, men det meste av sanitærutstyret er fra byggeår av variabel kvalitet Belegget er iklie rg.2 Rapprten kan kun brukes av gdkjente medlemmer av: MTO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund Ettertrykk frbudt Initieler: il.05gxr Sidc l0 er 12

12 Rapprtansvarlig: Stensrød Dag G.nr: 46 Bnr: 577 F.nrlS.nr: Leilighetsnr: i henhld til dagens standard. Det er ikke målt fukt, men rmmet er av eldre årgang så det bør påregnes ppgradering. Det tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrm. Vaskerm De/ et jfr/*/m/i/en/a4/rg uhae//e åservarjzersm er/agtøtgntnn fr uardezhgeøe. liubtutdazhgamzdpb4tæige.*z*.ta ftre/øll/mtåder,vmgalvguegger. TTbtøteadermgrtz/darjenzzderhøderameraSxitæifugath,rsdifurv*røltsz.r sømøe leniel llenrt7øslrnpå mnnet *nmezleres. Ifr dl&bngeltge s/at åanthga ry tanetzaa.,døddta,zdzaø varderes Del er rhnrcdninge, g a84'r. Kmbinert vaskerm/talettrm i kjeller. Det er belegg på gulv, panel g malt puss på veggene. g panel i himling. Ventilasjn via yttervegg, samt pplegg i himling til ver talc Rmmet inneblder en V.V.-bereder, dusjkabinett, servant, talett g pplegg til vaskemaskin. Rmmet er generelt fra b1'ggeår g det er fukt i vergang gulv/vegg, g det er avflassing på vegger. Synlig eldre fuktskader i himling. kan derfr gså være ne i fuktskader/ råte i knstruksjnen. Rmmet tilfredsstiller ikke dagens krar' til våtrm. Bør påregne ttal ppgradering. fg: J Kjøkken I?saelTe alseruøsjner spes/e/l med tantepå vendtezhgl r'ly'ere årut øurfuttmi/zrzn4r i eefutzag,szzasgc rtstid.r samrfr e*sempe/ pputs*leng ppuøs*møstln g *jø/estøp,.fut er **e1fi.'tte/på thnrcdnlnger ag rdø1rz lztdennget'. Kjøkken i kjeller. Det er belegg på gulv, malte plater på vegger g plater i himling..{vløpet fungerer bra, men sanitærutstyret er av etdre årgang g ne defekt. Anbefaler skifte av blandbatteri. Innredning er gså av eldre årgang, er slitt g har en del defekter, men er funksjnell. \'entilatr ber gså påregnes utskiftet. tr/udennger. rg2 Kjøkken i 1. etg. Det er laminat på gulvet, tapet på veggene g malte plater i himling. \'entilasjn r.ia ventilatr ver tak. F ungerer bra. Avløp fungerer bra, men sanitærutst]'r er fra b1.ggeår g br påregnes utskiftet. Innredningen er gså fra byggeår i malt utførelse. Den er funksjnelt, men det br påregnes ppgraderinger. rgj Innvendige verflater Eer tzed/an *ut de rm sm /*'(e er åettreuø ødltgzre.4//z mm er,(at//er/ når øzzd i**e er øagtz htgieta pøvrfu;pi ø de/ er løre de rm,cam lør uesenlrge uirøe/k/frils*øderpi uerrflder sat å/t'r *a,stzeøea I/urdertnger Innvendige verflater i kjeller, består av belegg på gulver, panel g malte plater på r.egger g panel i himling. Generelt sett er innvendige verflater fra byggeår, med behv fr ppgraderinger. - fg:2 fg: L2 Innvendige verflater i 1.etg. Gulvene består av tepper, laminat g belegg. \'eggene består av tåpet g panelplater g i himling er det generelt malte plater. Spr av eldre tekkasj. r,tndt pipe. Strt sen er innvendige verflater på detjevne, med behv fr ppgradering etter individuelle ønsxer g smah. Innvendige trapper /4,cae// lsemøqbz speilel/ itrrt/dfiulså?ilhger i trqp/re**uerk Rei*uø*srial der er g*i uatdea I"urdertng,er.' Trapp fra kjeller til l.etg. Lakket furutrapp fra byggeår. Trappen tilfredssriller ikke dagens krav til lysåpninger g høyder i rekkverk g trinn. Lav høyde mt himling. fg:2 rcil Htr Kutr DruKes av gkjente ^appur melemmer NITO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund av: Initieler: il.(b100- Sidc ll er l2 Ettertrj.kk frbudr

13 Rapprtansvarlig: Stensrød I)åg G.nr: 46 Bnr: 577 F.nrlS.nr: Leilighetsnr WS Eer uarderes uønnrør, øybp,ya4 yørm/vønnslercde7 seørøt!øtznzøn/4'g agbrezse!iløaå, Vadenizgvncgrc/datfui aldc'røg' mdena/uølg ar iy'ø uiwene lsemasiner e//e/ ppsningernml?erzg,b øt/tealagtc å1g6affiyle da atøc gdøenft dttrmenlen Det er ffentlig vann g avløp. Rmmet innehlder V.V.bereder 200 av eldre årgang. \-anninnteket er i kbber med stppekran i vaskerm, fra byggeår. Innvendige synlige vannrør er i kbber g av varierende kvalitet. Avløpsrør er i silrør g har synlige lekkasjer. Bør påregne vesentlige ppgredering av WS-anlegg g anbefaler en sjekk av en fagmann. Ze ve//dsbe trahztnger.' Nrmalt intervall fr utskiftning av tappebatterier er mellm l0 g 30 år. Nrmalt intervall fr utskiftning av utslagsvask, servant' klsett, badekar er mellm 20 g 50 år. Nrmalt intervall fr utskiftning av varmtvannsberder' elektrisk er mellm l5 g 25 år. 7G: Elektriske anlegg Dete/ettis*e ønleggeteri**e yarderlidezne rryplen dø dete *reuerspøielltngelnse ag ør.lnbdpa Påg'eæ/&g'rvrt4 øbe/ø/es det defur ez giezzmgøzg øu en el -rfugmønz Ee[er ihte uisaelletø/ ttrttncøeta tt'is tfr*z dacl?ctrgrir ktttib nedezt/bz ludenzget: Hvedinntaket er på 35 Amper. Det er 8 kurser med skrusikringer sm er fra b!'ggeår. El. anlegg sm er fra byggeår, bør påregne ppgradering. På generelt grunnlag anbefales en sjekk ar fegmann. rg: Terrengfrhld Vardeng avftx/rh/d uedgrunzmuz,idere yarderes.tløøemrrel g leuegtersam el/ttand.f,ttdtjget lttdøit8une a larclpå uisael/e lsemøs1ner. rg:1-: Bligen ligger på flatt terreng g det er stedvis feil fallfrhld mt grunnmur. I)et er grus i innkjersel. Pyntemurer i sement har en del svakheter g er mye ødelagt. Dette gjelder gså en prtstlpe. lled behv fr ppgradering/utbedring. Rapprten kan kun brukes av gdkjente medlemmer av: MTO Takst g NTF Nrges Taksteringsfrbund Ettertrykk frbudt Initider: 1l.(bl[na Sdc 12 ey l2

14 $i,?, ie -! I I b (D ij $ = D. - I -5 * CD ct (f D r..d D T' ṯ lc! -c f = x 3 c f å$gå å = a 3 g H ddq = er(t!- -{ g; 60 m m z (,l E tt88 13å"- så ERIIIRRI\::>.<]t<>iå,' F åg****ååeeåååååååå å Ig>'>z

15 45 \.r...n, t,' +6 lgr+ Kart- g ppmålings. samt CrylddctingCrching. l,ian...deg il rrrsl...fs-.'59- Hc i høf,lå dl drylldfrry-rvc i ll Ld.3 r ldirct Lrrt- g pl,el trdtrttd3 q rtltdfrrydacuiry rrrl grnil...8.j.ilr:ntr'.e*t. -.!rrs. rv rlttd nrrl...o i...iliilenger Frrttdngc cr lrlgt ev...fru... Arnnl-i g...aanqg3.f{-. t+6 un 22 r Lrr grrrlbtårcnnd dl d dædn rn c nrlryt dclt ) fnrtd4a Ka.rL Krrtr'lan Av vlrløc-ru bcgf c p1ilct i rtv$æ lc *itm-fc q!-r- dlrlq rn rtjnrl:) Fegqe!!t h. Ycil lrrtll4 rtu:r) Av prtæ :...1irilnn e.l.9re.n.' Av ubr:.t-1..1.s-t-q.ts":t-{.e...-t-gn!-e.l.s,llni:l_t.:_.._ Ovæ da...l]...dd...ry gful r.. c trdilr ulldr fr ldfå!e-.trr,-.:l r) D.ttr rlie Llir dæ f bcc-wrr rtaprllldæfrc*d.lb*rrlltlrrth. c. Eiyillit rd, iti. L r1r UI3I z2 I 5?.?& - tl L.I- EvL Etrimra_ilb Lr amdt{ldd rr:-ffi:n ilb rd rh r ti.rr -r ffi: J-n?/<'1 a3 BL'?5 Tb }i.'irtø-na- rt:irb-r d flr 3rtddarrtøvc I f). -{rirrl'lddrifurtdii!*r T lrr m f,& dr rilr erfufu n rerr i be nl rrtbl?lr-d*h furtlb:a Lu* Edirtgt a Llrl r.dhb- n E l b å-.jf*--- rd -- I uylr.1n r& rcrh3a Frr {r a d3t c aaftdrt lt rmd c ric dc rl#ffi,t*s;itæ, jr-ihr-rr.c ri \idr h f,- glr tvjøqfi4{m.'ldqr: <Jl [.df!r d -t! & rtr rltr*rrarb-rtlr drl..ddhj*tclbæildllr; rf- -d-d- -.--SdrrridlrahE

16 5n. fl,lu, t'li q {r*,,*l ilhrr* "Sr*ltr, lbrt tfr 'n et",,*4,frf rr vcr lnnl nr r gedr ! tg rl (&citu m) rt/- y': i 4raa./- "8.r, #e - bs77- \ \ a-ftt t $ I r F T \ d { t

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Boroaveien 8 3158 Andebu Gnr: 43 Bnr: 1 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0719 Kommune: Andebu 3175 Ramnes Sted/dato Ramnes/13.06.2012 Tel:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Skareveien 301 4812 KONGSHAVN

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Skareveien 301 4812 KONGSHAVN OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skareveien 301 4812 KONGSHAVN Gnr 221 Bnr 540 Kommune: 906 ARENDAL Befaringsdato: 27032014 Rapportdato: 31032014 RAPPORTANSVARLIG: Erik Sørensen

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. "Gurrik" Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Gurrik Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling "Gurrik" Gurrikveien 4 3090 Hof Gårdsnr. 43 Bruksnr. 4 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 1838 12.03.2008 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Vikingveien 71 8360 BØSTAD

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Vikingveien 71 8360 BØSTAD OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vikingveien 71 8360 BØSTAD Gnr 74 Bnr 20 Kommune: 1860 VESTVÅGØY Befaringsdato: 22072014 Rapportdato: 27072014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligbygg med 5 leiligheter Munkebotn 49 5036 BERGEN Gnr. 168 Bnr. 911 SERTIFISERT TAKSTMANN Kjell Erik Bjorheim Oppdrag

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vestfold Eiendom ODDERUDVEIEN 64 RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Vestfold Eiendom Gnr 107 Bnr 8 Fnr 0 Snr 0 Carsten

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Ramstad 3622 SVENE RAPPORTANSVARLIG: Gnr. 122 Bnr. 10 11 12 13 Kommune: 631 Flesberg

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Ramstad 3622 SVENE RAPPORTANSVARLIG: Gnr. 122 Bnr. 10 11 12 13 Kommune: 631 Flesberg OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ramstad 3622 SVENE Gnr 122 Bnr 10 11 12 13 Kommune: 631 Flesberg Befaringsdato: 19082015 Rapportdato: 25082015 RAPPORTANSVARLIG: Terje Pytte

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Solås 5636 Gnr. 173 Bnr. 19 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1590 05.06.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Lislebyveien 206 1617 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 2 Sameiebrøk: 131/262 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling RAPPORTANSVARLIG: 9060 LYNGSEIDET Ingeniørene Guttormsen & Solberg DA Gnr 98 Bnr 43+24 Svein J Guttormsen Kommune: 1938

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom Haugovegen 108 2967 Gnr. 12 Bnr. 6 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984 Oppdrag 082 932 Bef.dato

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Vertikaldelt del av tomannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Takstøkonom Arild Vælitalo Telefon: 950 34 595 E-post: arild.takst@gmail.com Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Småbruk - Hestesportsenter Skirvedalsvegen 39 3540 NESBYEN Gnr. 58 Bnr. 73 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral

Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Tomteareal: Eiet tomt 952 m2 Boligareal: Bruttoareal (BTA): 205 m2 Bruksareal (BRA): 190 m2 Primærareal (PMA): 102 m2 PRISANTYDNING: 950.000.- + OMK Kontaktinformasjon:

Detaljer