KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 14.03.2006"

Transkript

1 Bystyrets møte SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 06/11 REGULERINGSPLAN FOR POLITIMESTER BENDIXENS GATE 15 L12 PS 06/12 HÅNDGIVELSE AV TOMT TIL FLYPLASSHOTELL 611 PS 06/13 SALG AV NÆRINGSAREAL TIL FISKEMOTTAK PÅ FISKERIBASEN 611 PS 06/14 FORELØBIG REGNSKAP PS 06/15 PS 06/16 FORSLAG TIL HOVEDMODELL TIL ADMINISTRATIV STRUKTUR AV "NYE" KRISTIANSUND BRAATTHALLEN AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL LÅNEOPPTAK 2 MILL. KRONER PS 06/17 EIENDOMSSKATT - FORLENGELSE AV KLAGEFRISTEN. 232 PS 06/18 AVTALE OM HÅNDGIVELSE AV "KIRKTOMTA" OG SKOLEGATA 9, TIL HOTELL OG KURS-/KONFERANSE-/KULTURFORMÅL 614 PS 06/19 Unnt. off. PS 06/20 HJEMME-PC ORDNING FOR ANSATTE SAMT POLITIKERE I KRISTIANSUND KOMMUNE FORSLAG OMÅ GI ANBUD PÅ OVERSKUDDSTEIN FRA ATLANTERHAVSTUNNELEN 064 L12 FO 06/2 INTERPELLASJON - VOLD MOT KVINNER 033 &29 FO 06/3 INTERPELLASJON TIL VEDR. OMTAKSERING AV EIENDOMMER 033 &29

2 PS 06/11 REGULERINGSPLAN FOR POLITIMESTER BENDIXENS GATE 15 Saknr: PS 06/11 Saksbeh: Marita K. Spånberg Arkivsaknr: 01/3116- Møtedato: Arkivkode: L12 Brev av: Saken er tidligere behandlet av plan- og bygningsrådet. På vegne av Kristelig Folkeparti fremmet Birger Saltbones følgende endringsforslag: Øverste etasje tas bort. Maks kotehøyde settes til 42,5m. Birger Saltbones forslag ble først tatt opp til votering og fikk 18 stemmer og falt. 26 stemte i mot. Innstillingen ble deretter vedtatt mot 14 stemmer. I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, med 30 mot 14 stemmer, følgende VEDTAK: Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Politimester Bendixens gate 15 datert , sist revidert Innkomne merknader/ protester i den grad disse ikke er etterkommet, tas ikke til følge med begrunnelse som nevnt foran i saksframlegget. Saken oversendes til Marita K. Spånberg

3 PS 06/12 HÅNDGIVELSE AV TOMT TIL FLYPLASSHOTELL Saknr: PS 06/12 Saksbeh: Geir H. Aakvik Arkivsaknr: 06/550- Møtedato: Arkivkode: 611 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte Rådmannen fremmet følgende endring av innstillingens pkt. 1: 1. Kristiansund kommune håndgir næringstomt på Kvennbergmyran til Kvernberget Hotelinvest AS i samsvar med vedlagte utkast til håndgivelsesavtale. I samsvar med innstillingen og rådmannens endring, gjorde bystyret, mot 1 stemme, følgende VEDTAK 1. Kristiansund kommune håndgir næringstomt på Kvennbergmyran til Kvernberget Hotelinvest AS i samsvar med vedlagte utkast til håndgivelsesavtale. 2. Kristiansund kommune legger i denne avtalen til rette for etablering av flyplasshotell ved Kristiansund lufthavn. Avtalen binder imidlertid ikke kommunen som plan- og byggesaksmyndighet til å godkjenne bestemte plan- og byggesaksløsninger for et konkret byggeprosjekt. Kommunen vil bl.a. måtte ta stilling til om et konkret byggeprosjektet krever utarbeidelse av ny reguleringsplan. Saken oversendes til plansjef Geir Aakvik

4 PS 06/13 SALG AV NÆRINGSAREAL TIL FISKEMOTTAK PÅ FISKERIBASEN Saknr: PS 06/13 Saksbeh: Geir H. Aakvik Arkivsaknr: 06/547- Møtedato: Arkivkode: 611 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte Rådmannen fremmet følgende endring av innstillingens pkt. 1: 1. Kristiansund kommune selger omsøkt tomt på Kristiansund fiskeribase til S.U.S. v/ Norwegian Fish Company Export AS på vilkår som fremgår av vedlagte utkast til avtale. På vegne av Sosialistisk Venstreparti foreslo Viggo Jordahl at saken skulle utsettes. Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering fikk 3 stemmer og falt. I samsvar med driftsutvalgets innstilling, og rådmannens endringsforslag, gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK: 1. Kristiansund kommune selger omsøkt tomt på Kristiansund fiskeribase til S.U.S. v/ Norwegian Fish Company Export AS på vilkår som fremgår av vedlagte utkast til avtale. 2. Bystyret ber rådmannen iverksette utbygging av fiskerikai på Kristiansund fiskeribase slik det framgår av saksframlegget. 3. Kommunens faste byggekomité gis fullmakt til å velge anbud innenfor gitte budsjettrammer og å lede gjennomføringen av prosjektet. 4. Bystyret ber rådmannen starte forhandlinger med GC Rieber Oils AS med sikte på en avtale om salg eller håndgivelse av arealet mellom bedriften og tomt for ferskfiskmottak, se vedlegg Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om salg av tilleggsareal til GC Rieber Oils AS nord for bedriftens eiendom slik det framgår av brev fra bedriften Saken oversendes til plansjef Geir Aakvik

5 PS 06/14 FORELØBIG REGNSKAP 2005 Saknr: PS 06/14 Saksbeh: Harald Bergdal Arkivsaknr: 06/565- Møtedato: Arkivkode: 210 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Kontrollutvalgets leder, Georg Lie, etterlyste byggeregnskap for Storkaia brygge og Atlanten ungdomsskole. I denne forbindelse venter man på sluttfaktura, og regnskapene blir fremlagt så fort den foreligger. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK Foreløpig regnskapsrapport for 2005 tas til orientering. Saken oversendes til Harald Bergdal

6 PS 06/15 FORSLAG TIL HOVEDMODELL TIL ADMINISTRATIV STRUKTUR AV "NYE" KRISTIANSUND Saknr: PS 06/15 Saksbeh: Petter Ingeberg Arkivsaknr: 06/99- Møtedato: Arkivkode: 000 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Viggo Jordahl fremmet følgende endringsforslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti: Øverste administrative leder (rådmann) får betegnelsen administrasjonssjef i nye Kristiansund. Viggo Jordahls forslag ble først tatt opp til votering, fikk 5 stemmer og falt. 39 stemte i mot. Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK: Kommunestyret/bystyret slutter seg til fellesnemndas vedtak 16. februar 2006 om hovedmodell til administrativ struktur av nye Kristiansund. Saken oversendes til Petter Ingeberg

7 PS 06/16 BRAATTHALLEN AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL LÅNEOPPTAK 2 MILL. KRONER Saknr: PS 06/16 Saksbeh: Claus F Morch Arkivsaknr: 06/324- Møtedato: Arkivkode: 252 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte Anne Grethe Holmen ba om å få sin habilitet vurdert (mannen er konsulent for kunstisbanen ). Et enstemmig bystyre erklærte henne inhabil. 43 voterende tilstede. I samsvar med driftsutvalgets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK: Kommunen godkjenner at Braatthallen AS kan oppta et lån på inntil 2 mill. kroner innenfor rammen av underskuddsgarantien. Lånet skal benyttes som videreutlån til Atlanten Kunstisbane AS. Det forutsettes nedbetaling over 15 år med like store årlige avdrag. Saken oversendes til Claus F Morch Gjenpart til økonomiseksjonen v/harald Bergdal

8 PS 06/17 EIENDOMSSKATT - FORLENGELSE AV KLAGEFRISTEN. Saknr: PS 06/17 Saksbeh: Kjell A. Rasmussen Arkivsaknr: 06/563- Møtedato: Arkivkode: 232 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte I samsvar med driftsutvalgets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK: Fristen for begjære overtakst/ klage på eiendomsskatten forlenges med 3 uker til 11. april Saken oversendes til økonomisjef Kjell Rasmussen

9 PS 06/18 AVTALE OM HÅNDGIVELSE AV "KIRKTOMTA" OG SKOLEGATA 9, TIL HOTELL OG KURS-/KONFERANSE-/KULTURFORMÅL Saknr: PS 06/18 Saksbeh: Arne Andresen Arkivsaknr: 06/34- Møtedato: Arkivkode: 614 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde bystyret, mot 3 stemmer, følgende VEDTAK 1. Kristiansund kommune gir Opera Eiendom AS us håndgivelse av Kirktomta og Skolegata 9, til hotell og kurs-/konferanse-/kulturformål, i samsvar med forutsetninger i vedlagte håndgivelsesavtale. 2. Det forutsettes at Opera Eiendom AS us fremmer privat reguleringsforslag for området Kirktomta og Skolegata 9 med tilhørende arealer til dette formålet. Saken oversendes til Arne Andresen

10 PS 06/19 HJEMME-PC ORDNING FOR ANSATTE SAMT POLITIKERE I KRISTIANSUND KOMMUNE Saknr: PS 06/19 Saksbeh: Gøril Reinås Arkivsaknr: 06/677- Møtedato: Arkivkode: 064 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av , og saken ble delt ut på møtet. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK 1. Kristiansund kommune tilbyr hjemme PC til ansatte og politikere. 2. Finansieringsavtale avvikles i løpet av tre år med en finansiell ramme på inntil 2 mill kroner. 3. Tilbud om hjemme PC gis ansatte etter bruttolønnsmodellen, uten kostnader for kommunen. 4. Tilbud om hjemme PC tilbys politikere, med trekk i godtgjøring. Det kreves at årlige godtgjøringer tilsvarer årlig trekkbeløp. 5. Kristiansund bystyre gir rådmannen fullmakt til å inngå leasingavtale samt avtale mellom den enkelte ansatte og Kristiansund kommune. Saken oversendes til Gøril Reinås

11 FO 06/2 INTERPELLASJON - VOLD MOT KVINNER Saknr: FO 06/2 Saksbeh: Arkivsaknr: 06/500- Møtedato: Arkivkode: 033 &29 Brev av: Ordføreren gav ordet til Lisa Skaret som presenterte sin interpellasjon vedr. vold mot kvinner og stilte sine spørsmål: Vold mot kvinner er et alvorlig samfunnsproblem, og den mest omfattende krenkelsen av menneskerettighetene i Norge. Ny statistikk fra Norsk institutt for by og regionforskning (mai 2005) viser at hver fjerde kvinne i Norge har blitt utsatt for vold av sin partner. I hvert ellevte parforhold er mannens vold så stor at den er potensielt livstruende. En av ti kvinner har blitt voldtatt. På bakgrunn av dette ønsket Amnesty International Norge å undersøke hva norske kommuner har gjort for å arbeide mot vold mot kvinner, og hvilken hjelp kvinner som har blitt utsatt for voldtekt eller vold får av sine kommuner. Undersøkelsen ble foretatt i mars Alle landets 433 kommuner fikk et spørreskjema fra Amnesty. De ønsket svar på bl.a. Hva har kommunen gjort for å kartlegge omfanget av vold mot kvinner? Hvilket tilbud gies til kvinner som har blitt voldtatt og de som er utsatt for vold i nære relasjoner? Hvilket tilbud gis til grupper en vet er ekstra utsatt? Hva gjøres i forhold til holdningskapende arbeide og er det utarbeidet handlingsplan for vold mot kvinner. Etter omfattende purringer var det fortsatt ca 35 prosent av kommunene som ikke hadde svart. Vår kommune var dessverre en av disse, noe som vi finner svært beklagelig. For undersøkelsen viste: 48 prosent av kommunene kjenner ikke omfanget av vold mot kvinner i egen kommune 10 prosent mener kvinner i deres kommune ikke utsettes for vold 95 prosent har ikke handlingsplan mot vold mot kvinner 17 prosent har ikke tilbud om krisesenter 64 prosent har ikke tilbud om voldtektsmottak 99 prosent har ikke informasjon om hjelpetilbud på andre språk enn norsk Detter viser at de fleste kommuner i Norge ikke tar alvorlig det store problemet som vold mot kvinner er. Men vold mot kvinner er både et likestillingsproblem og et omfattende kriminalitetsproblem. Mitt spørsmål til en er derfor:

12 1. Hvorfor ble ikke spørreundersøkelsen fra Amnesty besvart? 2. Mener en at vold mot kvinner er et spørsmål som angår kommunen? 3. Hva vil bli gjort i forhold til de spørsmål som ble stilt? 4. Vil kommunen utarbeide en handlingsplan som fanger opp spørsmålstillingen? 5. Ønsker en en politisk diskusjon rundt problemet? Ordføreren gav ros til interpellanten for å ha tatt opp spørsmålet og gav følgende svar: Ordføreren må bare beklage at spørreundersøkelsen fra Amnesty International Norge angående kommunenes arbeid mot vold mot kvinner ikke har blitt registrert, og ikke ble besvart av Kristiansund kommune. På bakgrunn av Amnesty International Norge sin rapport Glansbildet slår sprekker, som viser resultatene fra norske kommuners arbeid mot vold mot kvinner, tok kommunalsjef Helge Carlsen initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe som skulle se spesielt på dette i Kristiansund kommune. Arbeidet startet i november i fjor. Arbeidsgruppen skulle skaffe en oversikt over tiltak og planer som eventuelt finnes i Kristiansund innenfor feltet voldsutsatte kvinner. Videre kunne arbeidsgruppen velge å peke på eller foreslå anbefalte tiltak for det videre arbeid med vold i nære relasjoner. Arbeidsgruppen har bestått av leder ved Nordmøre Krisesenter Anne Nilssen, sjefhelsesøster Astrid Grydeland Ersvik og folkehelsekoordinator Bente Elshaug. Vold mot kvinner er absolutt et spørsmål som angår Kristiansund kommune. Arbeidsgruppen ble på bakgrunn av rapporten nedsatt med den hensikten å få et bevisst forhold til temaet, ha fokus på temaet, og kartlegge tiltak og planer. Ordføreren ser på dette som et svært viktig arbeid fremover. Arbeidsgruppen kartlegger omfanget av vold mot kvinner og hvilke tiltak som finnes innenfor ulike virksomheter både i kommunen, i vårt nærområde knyttet til helseforetaket, politiet og krisesenteret mm. Det er etablert en rekke tiltak, men det kan synes som om disse er for lite samordnet og systematisert. Videre viser det seg at temaet vold mot kvinner ikke er faglig prioritert og at det mangler skolering av ansatte. På samme tidspunkt som denne arbeidsgruppen hadde startet kartleggingen, kunne Kristiansund, Frei og Gjemnes legevakt etter en søknad om midler, motta kroner fra Helse- og Sosialavdelingen v/ fylkeslegen. Tilskuddet skal brukes til opprettelse av en mottaksfunksjon ved sykehuset i Kristiansund. Dette for å styrke tjenestetilbudet til volds- og voldtektsutsatte. Her har parter både fra kommunen og helseforetaket startet arbeidet. En vil se på en samkjøring med Molde og Ålesund, og målet er at mottaksfunksjonen skal være oppe å gå i løpet av Den kommunale arbeidsgruppen konkluderer videre i sin kartlegging at Kristiansund kommune bør: Sørge for nødvendig kompetanseheving og etterutdanning innenfor tema vold i nære relasjoner. Skaffe tilveie eller lage informasjonsmateriell om tjenestetilbudet til voldsutsatte kvinner. Samordne det fremtidige tjenestetilbudet til voldsutsatte ved opprettelse av et tverretatlig team som kan ivareta og koordinere tilbudet til voldsoffer, overgriper og familien rundt. Holdningsskapende tiltak som temadager, holdningsskapende arbeid i skolen, bevisstgjøring av ansatte i kommunale virksomheter og allmenheten generelt. Gjennomføre opprettelsen av mottaksfunksjon for volds- og voldtektsutsatte.

13 På bakgrunn av det som er fremkommet både fra arbeidsgruppen og den fremtidige planleggingen av en mottakssentral ved legevakten, ønsker en at temaet vold mot kvinner må settes på dagsorden i det videre arbeidet fremover. Men det vil selvsagt bli vurdert fremover gjennom dette arbeidet om det skal utarbeides en handlingsplan. Kanskje bør det bli en temadag i bystyret? Ordføreren gav ordet til interpellanten som takket for svaret og konstaterte at det var greit å spørre, for på den måten får man vite hva som foregår. Interpellanten håpet på en politisk debatt som munnet ut i en handlingsplan. Ordføreren gav uttrykk for at det var lurt å gjennomføre en temadag først. Anne Elisabeth Nilssen hadde ordet for å gi en oppklaring om Amnestys spørreundersøkelse.

14 FO 06/3 INTERPELLASJON TIL VEDR. OMTAKSERING AV EIENDOMMER Saknr: FO 06/3 Saksbeh: Arkivsaknr: 06/500- Møtedato: Arkivkode: 033 &29 Brev av: Ordføreren gav ordet til Andreas Sandvik som presenterte sin interpellasjon vedr. omtaksering av eiendommer i Kristiansund og stilte sine spørsmål: Bystyret vedtok i møte den 14 april 2005 alminnelig omtaksering av grunnlaget for eiendomsskatt for alle eiendommer i byen. I tillegg vedtok bystyret eiendomsskattevedtekter med sakkyndig nemnd. Nemnda ble også oppnevnt i samme møte. I fra administrasjonens saksutredning til driftsutvalget og bystyret ønsker jeg å trekke frem følgende forhold.: - Dersom bystyret velger modell med sakkyndig nemnd kan man verdsette eiendommene etter forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn. ( I departementets brev av , SAMTYKKE TIL OPPNEVNELSE.., heter det.: o Departementet vil bemerke at etter byskatteloven 4 annet ledd skal ansatte besiktigelsesmenn foreta besiktigelse av eiendommene, og komme med begrunnede forslag til takster til den oppnevnte nemnden som foretar den formelle takstfastsettelsen. Det er en forutsetning for departementets samtykke at besiktigelsen blir utført på en slik måte at taksten blir ensartet. - Kommunestyret har ikke kompetanse til å instruere takstnemnda med hensyn til fastsettelse av konkrete takster. - Bystyret kan vedta bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer. - 5 (eiendomsskatteloven) Ved taksering ansettes eiendommens takstværdi til det beløp, som eiendommen efter sin beskaffenhet, anvendlighet og beliggenhet antages at kunne avhændes for under sedvanlige omsætningsforhold ved frit salg. - Departementet er kjent med at flere kommuner ved eiendomstaksering benytter seg av ulike former for sjabloner for å finne fram til en omsetningsverdi. En slik sjablon kan for eksempel være fast kvadratmeterpris for ulike eiendommen, fradrag/tillegg i takst på grunn av bygningens alder og konstruksjon mv. Departementet antar at dette ikke er i strid med reglene i byskatteloven såfremt sjablonene er hjelpemidler som kommer i tillegg til befaring (min utheving) av hver enkelt eiendom. - I fra avsnittet om fremdriftsplan siteres pkt. 6. Det forusettes at det gjennomføres en besiktigelse av hver eiendom. Innvendig besiktigelse finner kun sted i de tilfeller det anses som nødvendig for å kunne danne seg et tilfredsstillende bilde av eiendommens omsetningsverdi.

15 - I Kap. III gjennomføring av taksering sier.: Den sakkyndige nemnd skal foreta prøvetaksering for å fastsette prisnivået for takseringen. I tiden etter at skattetakstene ble offentlige er det kommet fram at nemnda har lagt seg på en sjablonmessig verdivurdering på kr ,- pr. kvadratmeter. Som eksempel på hvordan en takst er gjennomført tillater jeg meg å redegjøre om egne erfaringer. I forbindelse med takseringer bad jeg om å kunne delta i besiktigelsen av eiendommen. Dette ble korrekt fulgt opp av besiktigelsesmennene. Men de hadde ikke særlig behov for å delta i en innvendig besiktigelse som ble forlangt. Innvendig besiktigelse ble foretatt sammen med en av mennene som noterte de forhold jeg mente ville ha betydning for takseringen. Jeg har innhentet besiktigelsesrapporten og der fremkommer de forhold som jeg påpekte. Men rapporten inneholder ikke et begrunnet forslag til takst, slik departementet krever i sitt samtykke av Jeg forstår kommuneadministrasjonen slik at denne praksisen er gjennomgående for det arbeidet som er utført. Taksten er fastsatt av nemnda og der er det intet som tyder på at den har tatt hensyn til de forhold som er nevnt i besiktigelsesrapporten. Det er videre dokumentert over enhver tvil at sjablonverdien på ,- ikke gjenspeiler omsetningsverdien for flere boliger omsatt i Kristiansund i løpet av de siste 6 8 måneder. Takseringen i byen er derfor gjennomført i strid med Eiendomsskattelovens 5. Noen av byens eiendommer er taksert til verdier som gjenspeiler omsetningsverdien, andre er det ikke. I Tidens krav i dag opplyses det at flere nyomsatte leiligheter skal omtakseres. Hvordan mener en at takstnemnda skal sikre seg at denne fornyede gjennomgangen sikrer en mer rettferdig taksering av alle boliger omsatt siden 2004? Mener en at nemnda har utført oppgaven slik departementet og loven krever, og som et flertall i kommunestyret la til grunn for sitt vedtak om omtaksering? Ordføreren gav følgende svar på interpellasjonen Innledningsvis gir interpellasjonen i grove trekk en beskrivelse av et regelverk og hvordan takseringen skal gjennomføres. Her har det sneket seg inn en inkurie ved at det er henvist til eiendomsskattelovens 5 når det gjelder verdifastsettelse. Dette skal være byskattelovens 5 som er opphevet, men gjelder fortsatt for eiendomsskatt og er derfor inntatt i eiendomsskattelovens 33. (Eiendomsskattelovens 5 handler om lovbestemte fritak for eiendomsskatt). Eiendomskattelovens 8 handler om verdifastsettelse, men er foreløpig bare trådt i kraft for kraftanlegg.

16 Jeg velger å tolke Sandviks interpellasjon til å gjelde gjennomføringen av takseringen, og skal derfor kort beskrive denne prosessen frem til utlegging av skattelisten og den videre gang med klagebehandling. I forbindelse med vedtaket om taksering vedtok bystyret også vedtekter for takseringen. Disse er utlagt på kommunens nettsider. Disse vedtektene er bl.a. laget med henblikk på å forenkle takseringsprosessen. Vedtektene legger også ansvaret for eiendomsskatt til økonomiseksjonen. Som utgangspunkt for takseringen foretok sakkyndig nemnd en analyse av omsetningsverdien på eiendommer omsatt i Det ble videre innhentet opplysninger fra andre byer. Hensikten med dette var å komme frem til prisnivået for takseringen. Basert på dette og egne vurderinger kom sakkyndig nemnd til at utgangspunktet skulle være kr ,- pr m² BRA-areal (utvendig mål bolig). Tomteverdien ble fastsatt til kr 200 pr m². Med dette som utgangspunkt ble det videre laget en sjablong hvor ulike etasjer og ulike næringsbygg fikk en m²-pris i forhold til dette. I tillegg ble det laget en vurderingsskala som gikk fra 0,9 til 1,15 for å differensiere eiendommens helhetsintrykk i forhold trafikk, støy, utsikt, vedlikehold og lignende. Det ble også gitt reduksjon for eternittak og vegger. Arealer ble hentet fra GAB-registeret. Alle eiendommer er utvendig besiktiget av egne besiktigelsesmenn personer fra teknisk etat og økonomiseksjonen. Før besiktigelsen startet ble de sendt ut et faktaskjema til eieren av den enkelte eiendom med oppgave over arealer og med oppfordring om å melde tilbake feil. Det kom inn 60 svar inklusiv de som ønsket å være til stede ved besiktigelsen av til sammen 6000 utsendte skjema. Dette utgjør 1%. Besiktigelsen ble i det alt vesentlige utført i høst. Til hjelp hadde besiktigelsesmennene med et skjema hvor sjablontaksten og forutsetningene for denne var regnet ut ved hjelp av et eget dataprogram. Besiktigelsesmennene skulle påføre skjemaet sin ytre helhetsvurderingen av eiendommen, registrere eternitt, garasjer, carporter og andre forhold som kunne ha betydning for verdifastsettelsen. Resultatet av besiktigelsene ble registrert inn i dataprogrammet som dermed regnet ut en ny sjablongtakst. Denne ble igjen utgangspunktet for sakkyndig nemnds endelige fastsetting av takstene. Sakkyndig nemnd har foretatt en rekke egne besiktigelser i forbindelse med takseringen når man var i tvil. For å sikre at takstene skulle falle innenfor antatt omsetningsverdi ble alle verdier til slutt redusert med 20 %. Det vil ikke være riktig å legge 25 % til takstene og si at dette er antatt omsetningsverdi slik enkelte har gjort.

17 Ordføreren mener nemnda har utført sitt arbeid etter gjeldende regler og intensjonene i bystyrets vedtak, selv om takstnivået ser ut til å være litt lavt i forhold til bystyrets forutsetninger i forbindelse med budsjettvedtaket om en eiendomskattesats på 3,14. Når det gjelder anken i driftsutvalget gjelder dette boliger med for lave takster, og jeg har tillitt til at nemnda vil finne de riktige taktsene, Når det gjelder spørsmål 2 vil jeg si at nemnda har hatt det travelt og har arbeidet under vanskelige forhold, men de har ikke gjort en dårlig jobb. Det er til nå innkommet 254 klager som utgjør bare 4,2 %. Ordføreren gav ordet til interpellanten som mente at ens svar viste at det hadde vært brudd på regelverket. Besiktigelsesmennene skulle ha kommet med forslag. I interpellasjonsdebatten deltok: Jan Torske (leder av sakkyndig nemnd som tilbakeviste at det hadde vært brudd på regelverket), Steinar Berge, Sven Erik Olsen, økonomisjef Kjell Rasmussen, Dagfinn Ripnes, Ove Todal, Geir Gjengstø og Asbjørn Jordahl.

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03 Bystyret 25.03.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/13 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 2. HALVÅR 2002. REFERANSE 232 PS 03/14 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/15 RS CHRISTIANSUND -

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03 Formannskapet 06.05.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/38 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING REFERANSE 614 PS 03/39 SVAR PÅ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FISKERIKAI

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8A-3 velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Nordre Land kommune på bakgrunn av

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007.

Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007. Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007. KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og etter særskilt godkjenning fra Finansdepartementets

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SNÅSA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 4. april 2013 sak K. 22/13.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SNÅSA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 4. april 2013 sak K. 22/13. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SNÅSA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 4. april 2013 sak K. 22/13. KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER 11/294-8 232 KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 velger kommunestyret sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd til å verdsette

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune Side 1 Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune 9506 Side 2 INNHOLDFORTEGNELSE INNHOLDFORTEGNELSE... 2 KAP. I SAKKYNDIG NEMND... 3 KAP. II FORBEREDELSE AV TAKSERING... 4 KAP. III GJENNOMFØRING AV TAKSERING...

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND / SAKKYNDIG ANKENEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en Sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Arendal

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og Finansdepartementets samtykke av 22.02.07 velger kommunestyret

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003 Bystyret 27.mai 2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/24 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING PS 03/25 STORGATA 41 43 REGULERINGSPLANFORSLAG EGENGODKJENNING

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I GRAN KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND 1

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I GRAN KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND 1 1 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I GRAN KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND 1 KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og Finansdepartementets samtykke av velger kommunestyret

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret én eller flere

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtatt i Kommunestyret 30. januar 2013 sak 10/13, med endringer i kommunestyre 29. april 2013, sak 25/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Arne Falkfjell MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Arne Falkfjell MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: Verdal rådhus Dato: 18.01.2013 Tid: 08:00-16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Leka kommune Vedtatt av kommunestyret 05/11 Endret i k-sak /2014

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Leka kommune Vedtatt av kommunestyret 05/11 Endret i k-sak /2014 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Leka kommune Vedtatt av kommunestyret 05/11 Endret i k-sak /2014 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 Verdsettelse av eiendommer Til å foreta verdsettelse av eiendommer i Leka kommune

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.03.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.03.2004 Driftsutvalget 09.03.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 04/28 UTREDNING AV REGIONALT VEIPROSJEKT FOR NORDMØRE N00 PS 04/29 ØKONOMI OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE 200 PS 04/30

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Randaberg kommune

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Randaberg kommune Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Randaberg kommune KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og Finansdepartementets samtykke av 10.12.2004, velger

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013 KAP. I SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen med unntak av vannkraftanlegg velger kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005.

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005. VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005. Vedtektene er gitt i medhold av 6 i Skatteloven for byene av 18.8.1911 (byskatteloven). Grunnlag for utskrivning av

Detaljer

VEDTEKTER VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT I ALSTAHAUG KOMMUNE MED ANVENDELSE AV SAKKYNDIGE NEMNDER.

VEDTEKTER VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT I ALSTAHAUG KOMMUNE MED ANVENDELSE AV SAKKYNDIGE NEMNDER. VEDTEKTER VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT I ALSTAHAUG KOMMUNE MED ANVENDELSE AV SAKKYNDIGE NEMNDER. KAP. I SAKKYNDIGE TAKSTNEMNDER. 1-1 Valg, sammensetning og valgperiode. I medhold av byskatteloven 4 og 5, jf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003 Formannskapet 11.03.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 03/18 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/19 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 1. HALVÅR 2002. 232 PS 03/20 SKATTEINNGANGEN

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 2. etg., Verdal Rådhus Dato: 25.01.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bystyret legger oppgaven med klagebehandlingen til sakkyndig ankenemnd.

Bystyret legger oppgaven med klagebehandlingen til sakkyndig ankenemnd. Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND Vedtatt 11.12.13 av Lillesand bystyre i by sak xxx/13 KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8A-3 velger bystyret en sakkyndig

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/7 IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 11/8 Økonomirapport 2. tertial 2011 2011/1274 PS

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Eiendomsskatt i Leka kommune LEKA KOMMUNE. K.sak 49/14

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Eiendomsskatt i Leka kommune LEKA KOMMUNE. K.sak 49/14 LEKA KOMMUNE Vedtekter for Eiendomsskatt i Leka kommune LEKA KOMMUNE K.sak 49/14 Kap. I Sakkyndig nemnd. 1-1 Verdsettelse av eiendommen Til å foreta verdsettelse av eiendommer i Leka kommune på bakgrunn

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter

Eiendomsskattevedtekter Side 1 av 7 Eiendomsskattevedtekter Ibestad kommune Vedtatt 30.05.2013 Side 2 av 7 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Skattetakstnemnda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.

Skattetakstnemnda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Nord-Aurdal kommune Revisjon 2013.03.18 Vedtatt i kommunestyret i møte 25.04.2013 i sak KS 31/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 Stor-Elvdal kommune Tekniske tjenester Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND Vedtatt av kommunestyret 04.04.2013, sak9 Kap. I Sakkyndig nemnd Kap II Forberedelse av takseringen Kap III Gjennomføring av takseringen Kap IV Omtaksering og særskilt

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13)

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND 1

FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND 1 Side 10 av 69 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND 1 KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og Finansdepartementets samtykke av velger

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013. KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Rollag kommune

Detaljer

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013 Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter Vedtatt i K-sak 59/2013 17. desember 2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune

Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune Hurdal kommune Rådmann Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer

Detaljer

Vågsøy kommune EIGEDOMSSKATTEVEDTEKT. Vedteken av Vågsøy kommunestyre K-sak 08/13

Vågsøy kommune EIGEDOMSSKATTEVEDTEKT. Vedteken av Vågsøy kommunestyre K-sak 08/13 EIGEDOMSSKATTEVEDTEKT Vedteken av Vågsøy kommunestyre 14.02.2013 K-sak 08/13 KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8A-3 velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt 20.6.2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Hvaler

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune Eiendomsskattevedtekter for KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Hemne kommune

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Hemne kommune Kommunestyret K-sak 84/13 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2441-6 232 HK/RÅD/ERO 27.11.2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Hemne kommune KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven

Detaljer

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Skattelov for byene 18. august 1911 nr. 9 4 annet ledd -"ansatte besiktigelsesmenn"

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Skattelov for byene 18. august 1911 nr. 9 4 annet ledd -ansatte besiktigelsesmenn DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT 9 Deres ref Vår ref Dato 3/3339 SL SMe/Ø 11.2.24 Skattelov for byene 18. august 1911 nr. 9 4 annet ledd -"ansatte besiktigelsesmenn" Det vises til brev 21. oktober 23 hvor

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014 Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land Synnfjellporten 19.04.2014 Historie: Eiendomsskatt siden 80-tallet. Kommunestyresak 187/85 for budsjettåret 1986. Alminnelig sats 7o/oo Eiendomsskatt på verker

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 02.09

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 02.09 Bystyret 02.09 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/39 BADELAND - FORSERT UTBYGGING REFERANSE PS 03/40 PS 03/41 PS 03/42 REDUSERT FORELDREBETALING OG ØKT ADMINISTRASJONSTID I BARNEHAGENE "SMÅSPOR" - STYRINGSDOKUMENT

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/53 Tiltak i idrettshallen for mottak av fjernvarme i forbindelse med etablering av kunstisbanen. Innkomne

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGIER 2010-2020 - SENIORTILTAK

ARBEIDSGIVERSTRATEGIER 2010-2020 - SENIORTILTAK Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen : 24.05.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR ELVERUM KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR ELVERUM KOMMUNE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR ELVERUM KOMMUNE Kapittel I Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskattesaker 1-1. I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i Kongsberg kommune etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMMERFEST KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNSTYRET SAK 14/16

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMMERFEST KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNSTYRET SAK 14/16 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMMERFEST KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNSTYRET 17.03.2016 SAK 14/16 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 Opprettelse, medlemmer, m.v. Kommunestyret i Hammerfest kommune har 1 i medhold av

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 03/5 MØTEDATO: 06.03.2003 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGT. 8 ENGGT., FRA SAKNR.: PS 03/15 TIL SAKNR.: PS 03/21 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 150 PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Detaljer

Den sakkyndige takstnemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.

Den sakkyndige takstnemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer. Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR RINGSAKER KOMMUNE AV 3.02.2016 Vedtektene er gitt i medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane, 6.06.1975 nr. 29, 10 og vedtatt av Ringsaker kommunestyre den

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Harstad kommune

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

Vedtekter. for skattetakster over. faste eiendommer i Risør kommune

Vedtekter. for skattetakster over. faste eiendommer i Risør kommune Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Risør kommune (Vedtatt av bystyret 27.02.03) Kap. I. Skattetakstnemnder 1. Sammensetning og valg av sakkyndige takstnemnder 1.1 I henhold til bestemmelsene

Detaljer

ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN

ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN Retningslinjer for ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN Innhold: DEL 1: Generelt om takseringen DEL 2: Bruk av faktorer ved sjablontaksering DEL 3: Takstpriser gjeldende fra 01.01.2006 Sjablontakster pr. m2 (med

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER BERGEN KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER BERGEN KOMMUNE Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER BERGEN KOMMUNE KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger bystyret én skattetakstnemnd, jf eiendomsskatteloven

Detaljer

VEDTEKT FOR TAKSERING AV FASTE EIENDOMMER I BERGEN KOMMUNE.

VEDTEKT FOR TAKSERING AV FASTE EIENDOMMER I BERGEN KOMMUNE. VEDTEKT FOR TAKSERING AV FASTE EIENDOMMER I BERGEN KOMMUNE. Kapittel 1 - utskriving av eiendomsskatt 1 Eiendomsskatt Eiendomsskatt skrives ut på alle faste eiendommer i Bergen der bystyret i medhold av

Detaljer

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND Side 1 av 6 BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Leka kommune. Kap. I Skattetakstnemnder. Sammensetning og valg av takstnemndene.

Vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Leka kommune. Kap. I Skattetakstnemnder. Sammensetning og valg av takstnemndene. Vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Leka kommune. Kap. I Skattetakstnemnder. 1. Sammensetning og valg av takstnemndene. Til å foreta verdsettelse av verk og bruk i Leka kommune i henhold til

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Sande kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 13/2176 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR SKATTEÅRET FEILRETTING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 13/2176 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR SKATTEÅRET FEILRETTING Utvalg: SAKKYNDIG NEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Om dette dokumentet Dette dokumentet er resultatet fra en prosess der sakkyndig nemnd, ankemend og administrasjonen

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. Side 1 av 7 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. KAP. I SKATTETAKSTNEMNDA (SAKKYNDIG NEMND - 8A-3). 1-1 I medhold eiendomsskatteloven

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.04.2015 Fra kl. 15:00 Til behandling: Sakene 021/15-021/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

KSEs FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - ALTERNATIV 1: SKATTETAKSTNEMND 1

KSEs FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - ALTERNATIV 1: SKATTETAKSTNEMND 1 Side 1 av 6 KSEs FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - ALTERNATIV 1: SKATTETAKSTNEMND 1 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Meråker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Meråker kommune Eiendomsskattevedtekter for Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 25.01.2016 i sak 2/16 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV...sist endret med virkning fra 01.01.2013...

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV...sist endret med virkning fra 01.01.2013... VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV...sist endret med virkning fra 01.01.2013... Kap. I Lovhjemmel 1. Vedtektene. Vedtektene er gitt i medhold av 6 i Skatteloven for byene

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomstaksten Grunnlag Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 20.11.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 20.11.2007 Formannskapet 20.11.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/19 BETALINGSSATSER 2008 150 PS 07/20 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 150 PS 07/21 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV...sist endret med virkning fra 01.01.2015...

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV...sist endret med virkning fra 01.01.2015... VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV...sist endret med virkning fra 01.01.2015... Kap. I Lovhjemmel 1. Vedtektene. Grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt i Stange kommune

Detaljer

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT I FOLLDAL KOMMUNE Vedtekter for eiendomsskatt gjeldende fra 1. oktober 2015 1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT 1.1 Sakkyndig nemnd Til å foreta taksering av alle

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 09.07.2015 Tid: 13:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 13.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 13.06.2006 Driftsutvalget 13.06.2006 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 06/80 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2002 212 PS 06/81 PS 06/82 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE. UTBYGGING AV INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Innhold. Takstvedtektene gjelder fra 08.12.2011

Innhold. Takstvedtektene gjelder fra 08.12.2011 - Takstvedtektene gjelder fra 08.12.2011 Innhold 1 Sakkyndig nemnd og ankenemnd... 3 1.1 Sakkyndig nemnd... 3 1.2 Sakkyndig ankenemnd... 3 1.3 Møteplikt... 3 1.4 Oppnevnelse av nye nemndsmedlemmer og fratredelse...

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/1197- Gerard Kort, EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/1197- Gerard Kort, EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Stor-Elvdal kommune Stab og støtte Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/1197- Gerard Kort, 232 14.11.2016 10568/2016 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer