KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 14.03.2006"

Transkript

1 Bystyrets møte SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 06/11 REGULERINGSPLAN FOR POLITIMESTER BENDIXENS GATE 15 L12 PS 06/12 HÅNDGIVELSE AV TOMT TIL FLYPLASSHOTELL 611 PS 06/13 SALG AV NÆRINGSAREAL TIL FISKEMOTTAK PÅ FISKERIBASEN 611 PS 06/14 FORELØBIG REGNSKAP PS 06/15 PS 06/16 FORSLAG TIL HOVEDMODELL TIL ADMINISTRATIV STRUKTUR AV "NYE" KRISTIANSUND BRAATTHALLEN AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL LÅNEOPPTAK 2 MILL. KRONER PS 06/17 EIENDOMSSKATT - FORLENGELSE AV KLAGEFRISTEN. 232 PS 06/18 AVTALE OM HÅNDGIVELSE AV "KIRKTOMTA" OG SKOLEGATA 9, TIL HOTELL OG KURS-/KONFERANSE-/KULTURFORMÅL 614 PS 06/19 Unnt. off. PS 06/20 HJEMME-PC ORDNING FOR ANSATTE SAMT POLITIKERE I KRISTIANSUND KOMMUNE FORSLAG OMÅ GI ANBUD PÅ OVERSKUDDSTEIN FRA ATLANTERHAVSTUNNELEN 064 L12 FO 06/2 INTERPELLASJON - VOLD MOT KVINNER 033 &29 FO 06/3 INTERPELLASJON TIL VEDR. OMTAKSERING AV EIENDOMMER 033 &29

2 PS 06/11 REGULERINGSPLAN FOR POLITIMESTER BENDIXENS GATE 15 Saknr: PS 06/11 Saksbeh: Marita K. Spånberg Arkivsaknr: 01/3116- Møtedato: Arkivkode: L12 Brev av: Saken er tidligere behandlet av plan- og bygningsrådet. På vegne av Kristelig Folkeparti fremmet Birger Saltbones følgende endringsforslag: Øverste etasje tas bort. Maks kotehøyde settes til 42,5m. Birger Saltbones forslag ble først tatt opp til votering og fikk 18 stemmer og falt. 26 stemte i mot. Innstillingen ble deretter vedtatt mot 14 stemmer. I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, med 30 mot 14 stemmer, følgende VEDTAK: Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Politimester Bendixens gate 15 datert , sist revidert Innkomne merknader/ protester i den grad disse ikke er etterkommet, tas ikke til følge med begrunnelse som nevnt foran i saksframlegget. Saken oversendes til Marita K. Spånberg

3 PS 06/12 HÅNDGIVELSE AV TOMT TIL FLYPLASSHOTELL Saknr: PS 06/12 Saksbeh: Geir H. Aakvik Arkivsaknr: 06/550- Møtedato: Arkivkode: 611 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte Rådmannen fremmet følgende endring av innstillingens pkt. 1: 1. Kristiansund kommune håndgir næringstomt på Kvennbergmyran til Kvernberget Hotelinvest AS i samsvar med vedlagte utkast til håndgivelsesavtale. I samsvar med innstillingen og rådmannens endring, gjorde bystyret, mot 1 stemme, følgende VEDTAK 1. Kristiansund kommune håndgir næringstomt på Kvennbergmyran til Kvernberget Hotelinvest AS i samsvar med vedlagte utkast til håndgivelsesavtale. 2. Kristiansund kommune legger i denne avtalen til rette for etablering av flyplasshotell ved Kristiansund lufthavn. Avtalen binder imidlertid ikke kommunen som plan- og byggesaksmyndighet til å godkjenne bestemte plan- og byggesaksløsninger for et konkret byggeprosjekt. Kommunen vil bl.a. måtte ta stilling til om et konkret byggeprosjektet krever utarbeidelse av ny reguleringsplan. Saken oversendes til plansjef Geir Aakvik

4 PS 06/13 SALG AV NÆRINGSAREAL TIL FISKEMOTTAK PÅ FISKERIBASEN Saknr: PS 06/13 Saksbeh: Geir H. Aakvik Arkivsaknr: 06/547- Møtedato: Arkivkode: 611 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte Rådmannen fremmet følgende endring av innstillingens pkt. 1: 1. Kristiansund kommune selger omsøkt tomt på Kristiansund fiskeribase til S.U.S. v/ Norwegian Fish Company Export AS på vilkår som fremgår av vedlagte utkast til avtale. På vegne av Sosialistisk Venstreparti foreslo Viggo Jordahl at saken skulle utsettes. Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering fikk 3 stemmer og falt. I samsvar med driftsutvalgets innstilling, og rådmannens endringsforslag, gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK: 1. Kristiansund kommune selger omsøkt tomt på Kristiansund fiskeribase til S.U.S. v/ Norwegian Fish Company Export AS på vilkår som fremgår av vedlagte utkast til avtale. 2. Bystyret ber rådmannen iverksette utbygging av fiskerikai på Kristiansund fiskeribase slik det framgår av saksframlegget. 3. Kommunens faste byggekomité gis fullmakt til å velge anbud innenfor gitte budsjettrammer og å lede gjennomføringen av prosjektet. 4. Bystyret ber rådmannen starte forhandlinger med GC Rieber Oils AS med sikte på en avtale om salg eller håndgivelse av arealet mellom bedriften og tomt for ferskfiskmottak, se vedlegg Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om salg av tilleggsareal til GC Rieber Oils AS nord for bedriftens eiendom slik det framgår av brev fra bedriften Saken oversendes til plansjef Geir Aakvik

5 PS 06/14 FORELØBIG REGNSKAP 2005 Saknr: PS 06/14 Saksbeh: Harald Bergdal Arkivsaknr: 06/565- Møtedato: Arkivkode: 210 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Kontrollutvalgets leder, Georg Lie, etterlyste byggeregnskap for Storkaia brygge og Atlanten ungdomsskole. I denne forbindelse venter man på sluttfaktura, og regnskapene blir fremlagt så fort den foreligger. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK Foreløpig regnskapsrapport for 2005 tas til orientering. Saken oversendes til Harald Bergdal

6 PS 06/15 FORSLAG TIL HOVEDMODELL TIL ADMINISTRATIV STRUKTUR AV "NYE" KRISTIANSUND Saknr: PS 06/15 Saksbeh: Petter Ingeberg Arkivsaknr: 06/99- Møtedato: Arkivkode: 000 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Viggo Jordahl fremmet følgende endringsforslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti: Øverste administrative leder (rådmann) får betegnelsen administrasjonssjef i nye Kristiansund. Viggo Jordahls forslag ble først tatt opp til votering, fikk 5 stemmer og falt. 39 stemte i mot. Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK: Kommunestyret/bystyret slutter seg til fellesnemndas vedtak 16. februar 2006 om hovedmodell til administrativ struktur av nye Kristiansund. Saken oversendes til Petter Ingeberg

7 PS 06/16 BRAATTHALLEN AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL LÅNEOPPTAK 2 MILL. KRONER Saknr: PS 06/16 Saksbeh: Claus F Morch Arkivsaknr: 06/324- Møtedato: Arkivkode: 252 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte Anne Grethe Holmen ba om å få sin habilitet vurdert (mannen er konsulent for kunstisbanen ). Et enstemmig bystyre erklærte henne inhabil. 43 voterende tilstede. I samsvar med driftsutvalgets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK: Kommunen godkjenner at Braatthallen AS kan oppta et lån på inntil 2 mill. kroner innenfor rammen av underskuddsgarantien. Lånet skal benyttes som videreutlån til Atlanten Kunstisbane AS. Det forutsettes nedbetaling over 15 år med like store årlige avdrag. Saken oversendes til Claus F Morch Gjenpart til økonomiseksjonen v/harald Bergdal

8 PS 06/17 EIENDOMSSKATT - FORLENGELSE AV KLAGEFRISTEN. Saknr: PS 06/17 Saksbeh: Kjell A. Rasmussen Arkivsaknr: 06/563- Møtedato: Arkivkode: 232 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte I samsvar med driftsutvalgets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK: Fristen for begjære overtakst/ klage på eiendomsskatten forlenges med 3 uker til 11. april Saken oversendes til økonomisjef Kjell Rasmussen

9 PS 06/18 AVTALE OM HÅNDGIVELSE AV "KIRKTOMTA" OG SKOLEGATA 9, TIL HOTELL OG KURS-/KONFERANSE-/KULTURFORMÅL Saknr: PS 06/18 Saksbeh: Arne Andresen Arkivsaknr: 06/34- Møtedato: Arkivkode: 614 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde bystyret, mot 3 stemmer, følgende VEDTAK 1. Kristiansund kommune gir Opera Eiendom AS us håndgivelse av Kirktomta og Skolegata 9, til hotell og kurs-/konferanse-/kulturformål, i samsvar med forutsetninger i vedlagte håndgivelsesavtale. 2. Det forutsettes at Opera Eiendom AS us fremmer privat reguleringsforslag for området Kirktomta og Skolegata 9 med tilhørende arealer til dette formålet. Saken oversendes til Arne Andresen

10 PS 06/19 HJEMME-PC ORDNING FOR ANSATTE SAMT POLITIKERE I KRISTIANSUND KOMMUNE Saknr: PS 06/19 Saksbeh: Gøril Reinås Arkivsaknr: 06/677- Møtedato: Arkivkode: 064 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av , og saken ble delt ut på møtet. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK 1. Kristiansund kommune tilbyr hjemme PC til ansatte og politikere. 2. Finansieringsavtale avvikles i løpet av tre år med en finansiell ramme på inntil 2 mill kroner. 3. Tilbud om hjemme PC gis ansatte etter bruttolønnsmodellen, uten kostnader for kommunen. 4. Tilbud om hjemme PC tilbys politikere, med trekk i godtgjøring. Det kreves at årlige godtgjøringer tilsvarer årlig trekkbeløp. 5. Kristiansund bystyre gir rådmannen fullmakt til å inngå leasingavtale samt avtale mellom den enkelte ansatte og Kristiansund kommune. Saken oversendes til Gøril Reinås

11 FO 06/2 INTERPELLASJON - VOLD MOT KVINNER Saknr: FO 06/2 Saksbeh: Arkivsaknr: 06/500- Møtedato: Arkivkode: 033 &29 Brev av: Ordføreren gav ordet til Lisa Skaret som presenterte sin interpellasjon vedr. vold mot kvinner og stilte sine spørsmål: Vold mot kvinner er et alvorlig samfunnsproblem, og den mest omfattende krenkelsen av menneskerettighetene i Norge. Ny statistikk fra Norsk institutt for by og regionforskning (mai 2005) viser at hver fjerde kvinne i Norge har blitt utsatt for vold av sin partner. I hvert ellevte parforhold er mannens vold så stor at den er potensielt livstruende. En av ti kvinner har blitt voldtatt. På bakgrunn av dette ønsket Amnesty International Norge å undersøke hva norske kommuner har gjort for å arbeide mot vold mot kvinner, og hvilken hjelp kvinner som har blitt utsatt for voldtekt eller vold får av sine kommuner. Undersøkelsen ble foretatt i mars Alle landets 433 kommuner fikk et spørreskjema fra Amnesty. De ønsket svar på bl.a. Hva har kommunen gjort for å kartlegge omfanget av vold mot kvinner? Hvilket tilbud gies til kvinner som har blitt voldtatt og de som er utsatt for vold i nære relasjoner? Hvilket tilbud gis til grupper en vet er ekstra utsatt? Hva gjøres i forhold til holdningskapende arbeide og er det utarbeidet handlingsplan for vold mot kvinner. Etter omfattende purringer var det fortsatt ca 35 prosent av kommunene som ikke hadde svart. Vår kommune var dessverre en av disse, noe som vi finner svært beklagelig. For undersøkelsen viste: 48 prosent av kommunene kjenner ikke omfanget av vold mot kvinner i egen kommune 10 prosent mener kvinner i deres kommune ikke utsettes for vold 95 prosent har ikke handlingsplan mot vold mot kvinner 17 prosent har ikke tilbud om krisesenter 64 prosent har ikke tilbud om voldtektsmottak 99 prosent har ikke informasjon om hjelpetilbud på andre språk enn norsk Detter viser at de fleste kommuner i Norge ikke tar alvorlig det store problemet som vold mot kvinner er. Men vold mot kvinner er både et likestillingsproblem og et omfattende kriminalitetsproblem. Mitt spørsmål til en er derfor:

12 1. Hvorfor ble ikke spørreundersøkelsen fra Amnesty besvart? 2. Mener en at vold mot kvinner er et spørsmål som angår kommunen? 3. Hva vil bli gjort i forhold til de spørsmål som ble stilt? 4. Vil kommunen utarbeide en handlingsplan som fanger opp spørsmålstillingen? 5. Ønsker en en politisk diskusjon rundt problemet? Ordføreren gav ros til interpellanten for å ha tatt opp spørsmålet og gav følgende svar: Ordføreren må bare beklage at spørreundersøkelsen fra Amnesty International Norge angående kommunenes arbeid mot vold mot kvinner ikke har blitt registrert, og ikke ble besvart av Kristiansund kommune. På bakgrunn av Amnesty International Norge sin rapport Glansbildet slår sprekker, som viser resultatene fra norske kommuners arbeid mot vold mot kvinner, tok kommunalsjef Helge Carlsen initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe som skulle se spesielt på dette i Kristiansund kommune. Arbeidet startet i november i fjor. Arbeidsgruppen skulle skaffe en oversikt over tiltak og planer som eventuelt finnes i Kristiansund innenfor feltet voldsutsatte kvinner. Videre kunne arbeidsgruppen velge å peke på eller foreslå anbefalte tiltak for det videre arbeid med vold i nære relasjoner. Arbeidsgruppen har bestått av leder ved Nordmøre Krisesenter Anne Nilssen, sjefhelsesøster Astrid Grydeland Ersvik og folkehelsekoordinator Bente Elshaug. Vold mot kvinner er absolutt et spørsmål som angår Kristiansund kommune. Arbeidsgruppen ble på bakgrunn av rapporten nedsatt med den hensikten å få et bevisst forhold til temaet, ha fokus på temaet, og kartlegge tiltak og planer. Ordføreren ser på dette som et svært viktig arbeid fremover. Arbeidsgruppen kartlegger omfanget av vold mot kvinner og hvilke tiltak som finnes innenfor ulike virksomheter både i kommunen, i vårt nærområde knyttet til helseforetaket, politiet og krisesenteret mm. Det er etablert en rekke tiltak, men det kan synes som om disse er for lite samordnet og systematisert. Videre viser det seg at temaet vold mot kvinner ikke er faglig prioritert og at det mangler skolering av ansatte. På samme tidspunkt som denne arbeidsgruppen hadde startet kartleggingen, kunne Kristiansund, Frei og Gjemnes legevakt etter en søknad om midler, motta kroner fra Helse- og Sosialavdelingen v/ fylkeslegen. Tilskuddet skal brukes til opprettelse av en mottaksfunksjon ved sykehuset i Kristiansund. Dette for å styrke tjenestetilbudet til volds- og voldtektsutsatte. Her har parter både fra kommunen og helseforetaket startet arbeidet. En vil se på en samkjøring med Molde og Ålesund, og målet er at mottaksfunksjonen skal være oppe å gå i løpet av Den kommunale arbeidsgruppen konkluderer videre i sin kartlegging at Kristiansund kommune bør: Sørge for nødvendig kompetanseheving og etterutdanning innenfor tema vold i nære relasjoner. Skaffe tilveie eller lage informasjonsmateriell om tjenestetilbudet til voldsutsatte kvinner. Samordne det fremtidige tjenestetilbudet til voldsutsatte ved opprettelse av et tverretatlig team som kan ivareta og koordinere tilbudet til voldsoffer, overgriper og familien rundt. Holdningsskapende tiltak som temadager, holdningsskapende arbeid i skolen, bevisstgjøring av ansatte i kommunale virksomheter og allmenheten generelt. Gjennomføre opprettelsen av mottaksfunksjon for volds- og voldtektsutsatte.

13 På bakgrunn av det som er fremkommet både fra arbeidsgruppen og den fremtidige planleggingen av en mottakssentral ved legevakten, ønsker en at temaet vold mot kvinner må settes på dagsorden i det videre arbeidet fremover. Men det vil selvsagt bli vurdert fremover gjennom dette arbeidet om det skal utarbeides en handlingsplan. Kanskje bør det bli en temadag i bystyret? Ordføreren gav ordet til interpellanten som takket for svaret og konstaterte at det var greit å spørre, for på den måten får man vite hva som foregår. Interpellanten håpet på en politisk debatt som munnet ut i en handlingsplan. Ordføreren gav uttrykk for at det var lurt å gjennomføre en temadag først. Anne Elisabeth Nilssen hadde ordet for å gi en oppklaring om Amnestys spørreundersøkelse.

14 FO 06/3 INTERPELLASJON TIL VEDR. OMTAKSERING AV EIENDOMMER Saknr: FO 06/3 Saksbeh: Arkivsaknr: 06/500- Møtedato: Arkivkode: 033 &29 Brev av: Ordføreren gav ordet til Andreas Sandvik som presenterte sin interpellasjon vedr. omtaksering av eiendommer i Kristiansund og stilte sine spørsmål: Bystyret vedtok i møte den 14 april 2005 alminnelig omtaksering av grunnlaget for eiendomsskatt for alle eiendommer i byen. I tillegg vedtok bystyret eiendomsskattevedtekter med sakkyndig nemnd. Nemnda ble også oppnevnt i samme møte. I fra administrasjonens saksutredning til driftsutvalget og bystyret ønsker jeg å trekke frem følgende forhold.: - Dersom bystyret velger modell med sakkyndig nemnd kan man verdsette eiendommene etter forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn. ( I departementets brev av , SAMTYKKE TIL OPPNEVNELSE.., heter det.: o Departementet vil bemerke at etter byskatteloven 4 annet ledd skal ansatte besiktigelsesmenn foreta besiktigelse av eiendommene, og komme med begrunnede forslag til takster til den oppnevnte nemnden som foretar den formelle takstfastsettelsen. Det er en forutsetning for departementets samtykke at besiktigelsen blir utført på en slik måte at taksten blir ensartet. - Kommunestyret har ikke kompetanse til å instruere takstnemnda med hensyn til fastsettelse av konkrete takster. - Bystyret kan vedta bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer. - 5 (eiendomsskatteloven) Ved taksering ansettes eiendommens takstværdi til det beløp, som eiendommen efter sin beskaffenhet, anvendlighet og beliggenhet antages at kunne avhændes for under sedvanlige omsætningsforhold ved frit salg. - Departementet er kjent med at flere kommuner ved eiendomstaksering benytter seg av ulike former for sjabloner for å finne fram til en omsetningsverdi. En slik sjablon kan for eksempel være fast kvadratmeterpris for ulike eiendommen, fradrag/tillegg i takst på grunn av bygningens alder og konstruksjon mv. Departementet antar at dette ikke er i strid med reglene i byskatteloven såfremt sjablonene er hjelpemidler som kommer i tillegg til befaring (min utheving) av hver enkelt eiendom. - I fra avsnittet om fremdriftsplan siteres pkt. 6. Det forusettes at det gjennomføres en besiktigelse av hver eiendom. Innvendig besiktigelse finner kun sted i de tilfeller det anses som nødvendig for å kunne danne seg et tilfredsstillende bilde av eiendommens omsetningsverdi.

15 - I Kap. III gjennomføring av taksering sier.: Den sakkyndige nemnd skal foreta prøvetaksering for å fastsette prisnivået for takseringen. I tiden etter at skattetakstene ble offentlige er det kommet fram at nemnda har lagt seg på en sjablonmessig verdivurdering på kr ,- pr. kvadratmeter. Som eksempel på hvordan en takst er gjennomført tillater jeg meg å redegjøre om egne erfaringer. I forbindelse med takseringer bad jeg om å kunne delta i besiktigelsen av eiendommen. Dette ble korrekt fulgt opp av besiktigelsesmennene. Men de hadde ikke særlig behov for å delta i en innvendig besiktigelse som ble forlangt. Innvendig besiktigelse ble foretatt sammen med en av mennene som noterte de forhold jeg mente ville ha betydning for takseringen. Jeg har innhentet besiktigelsesrapporten og der fremkommer de forhold som jeg påpekte. Men rapporten inneholder ikke et begrunnet forslag til takst, slik departementet krever i sitt samtykke av Jeg forstår kommuneadministrasjonen slik at denne praksisen er gjennomgående for det arbeidet som er utført. Taksten er fastsatt av nemnda og der er det intet som tyder på at den har tatt hensyn til de forhold som er nevnt i besiktigelsesrapporten. Det er videre dokumentert over enhver tvil at sjablonverdien på ,- ikke gjenspeiler omsetningsverdien for flere boliger omsatt i Kristiansund i løpet av de siste 6 8 måneder. Takseringen i byen er derfor gjennomført i strid med Eiendomsskattelovens 5. Noen av byens eiendommer er taksert til verdier som gjenspeiler omsetningsverdien, andre er det ikke. I Tidens krav i dag opplyses det at flere nyomsatte leiligheter skal omtakseres. Hvordan mener en at takstnemnda skal sikre seg at denne fornyede gjennomgangen sikrer en mer rettferdig taksering av alle boliger omsatt siden 2004? Mener en at nemnda har utført oppgaven slik departementet og loven krever, og som et flertall i kommunestyret la til grunn for sitt vedtak om omtaksering? Ordføreren gav følgende svar på interpellasjonen Innledningsvis gir interpellasjonen i grove trekk en beskrivelse av et regelverk og hvordan takseringen skal gjennomføres. Her har det sneket seg inn en inkurie ved at det er henvist til eiendomsskattelovens 5 når det gjelder verdifastsettelse. Dette skal være byskattelovens 5 som er opphevet, men gjelder fortsatt for eiendomsskatt og er derfor inntatt i eiendomsskattelovens 33. (Eiendomsskattelovens 5 handler om lovbestemte fritak for eiendomsskatt). Eiendomskattelovens 8 handler om verdifastsettelse, men er foreløpig bare trådt i kraft for kraftanlegg.

16 Jeg velger å tolke Sandviks interpellasjon til å gjelde gjennomføringen av takseringen, og skal derfor kort beskrive denne prosessen frem til utlegging av skattelisten og den videre gang med klagebehandling. I forbindelse med vedtaket om taksering vedtok bystyret også vedtekter for takseringen. Disse er utlagt på kommunens nettsider. Disse vedtektene er bl.a. laget med henblikk på å forenkle takseringsprosessen. Vedtektene legger også ansvaret for eiendomsskatt til økonomiseksjonen. Som utgangspunkt for takseringen foretok sakkyndig nemnd en analyse av omsetningsverdien på eiendommer omsatt i Det ble videre innhentet opplysninger fra andre byer. Hensikten med dette var å komme frem til prisnivået for takseringen. Basert på dette og egne vurderinger kom sakkyndig nemnd til at utgangspunktet skulle være kr ,- pr m² BRA-areal (utvendig mål bolig). Tomteverdien ble fastsatt til kr 200 pr m². Med dette som utgangspunkt ble det videre laget en sjablong hvor ulike etasjer og ulike næringsbygg fikk en m²-pris i forhold til dette. I tillegg ble det laget en vurderingsskala som gikk fra 0,9 til 1,15 for å differensiere eiendommens helhetsintrykk i forhold trafikk, støy, utsikt, vedlikehold og lignende. Det ble også gitt reduksjon for eternittak og vegger. Arealer ble hentet fra GAB-registeret. Alle eiendommer er utvendig besiktiget av egne besiktigelsesmenn personer fra teknisk etat og økonomiseksjonen. Før besiktigelsen startet ble de sendt ut et faktaskjema til eieren av den enkelte eiendom med oppgave over arealer og med oppfordring om å melde tilbake feil. Det kom inn 60 svar inklusiv de som ønsket å være til stede ved besiktigelsen av til sammen 6000 utsendte skjema. Dette utgjør 1%. Besiktigelsen ble i det alt vesentlige utført i høst. Til hjelp hadde besiktigelsesmennene med et skjema hvor sjablontaksten og forutsetningene for denne var regnet ut ved hjelp av et eget dataprogram. Besiktigelsesmennene skulle påføre skjemaet sin ytre helhetsvurderingen av eiendommen, registrere eternitt, garasjer, carporter og andre forhold som kunne ha betydning for verdifastsettelsen. Resultatet av besiktigelsene ble registrert inn i dataprogrammet som dermed regnet ut en ny sjablongtakst. Denne ble igjen utgangspunktet for sakkyndig nemnds endelige fastsetting av takstene. Sakkyndig nemnd har foretatt en rekke egne besiktigelser i forbindelse med takseringen når man var i tvil. For å sikre at takstene skulle falle innenfor antatt omsetningsverdi ble alle verdier til slutt redusert med 20 %. Det vil ikke være riktig å legge 25 % til takstene og si at dette er antatt omsetningsverdi slik enkelte har gjort.

17 Ordføreren mener nemnda har utført sitt arbeid etter gjeldende regler og intensjonene i bystyrets vedtak, selv om takstnivået ser ut til å være litt lavt i forhold til bystyrets forutsetninger i forbindelse med budsjettvedtaket om en eiendomskattesats på 3,14. Når det gjelder anken i driftsutvalget gjelder dette boliger med for lave takster, og jeg har tillitt til at nemnda vil finne de riktige taktsene, Når det gjelder spørsmål 2 vil jeg si at nemnda har hatt det travelt og har arbeidet under vanskelige forhold, men de har ikke gjort en dårlig jobb. Det er til nå innkommet 254 klager som utgjør bare 4,2 %. Ordføreren gav ordet til interpellanten som mente at ens svar viste at det hadde vært brudd på regelverket. Besiktigelsesmennene skulle ha kommet med forslag. I interpellasjonsdebatten deltok: Jan Torske (leder av sakkyndig nemnd som tilbakeviste at det hadde vært brudd på regelverket), Steinar Berge, Sven Erik Olsen, økonomisjef Kjell Rasmussen, Dagfinn Ripnes, Ove Todal, Geir Gjengstø og Asbjørn Jordahl.

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/8 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SJURSVIKA EGENGODKJENNING REFERANSE L12 PS 03/9 PS 03/10 KRISTIANSUND SYKEHJEM, TEMPOVEIEN 23 - FREMTIDIG DISPONERING OMBYGGING ELLER

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 122/14 Rådmannen fremmet korrigert forslag til vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde

Detaljer

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide.

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.02.2010 Sak: 1/10 Arkivkode: 232 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1485-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT Behandling: Forslag fra FRP v/allan

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 31. mai 2007 Tid: kl 10.00 13.45 (inkl lunsj) Om arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTE NR.: 06/13 TID: 03.10.2006 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 16 MØTEINNKALLING FOR Formannskapet MØTE NR.: 07/1 ETTER KONSTITUERING TID: 30.10.2007 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 60 Varamedlemmer

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Lenvik kommune 2008-2009 Forord Sakkyndig nemnd, sakkyndig klagenemnd og administrasjonen i Lenvik kommune gjennomfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2009/467-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Eiendomsskatt i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 7/09 10.02.2009 Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Sist behandlet og vedtatt i skattetakstnemnda 20.februar 2014 Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Om dette dokumentet og overordnede rammer Nes kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 04/21 TID: 07.12.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Kom Rev Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 150 PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Detaljer