Lier kommune Politisk sekretariat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune Politisk sekretariat"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. For rådmannen møter: Landbrukssjef Marit H. Fjelltun Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Side 1

2 SAKSLISTE: Saksnr 3/2011 Godkjenning av protokoll 4/2011 Meldinger 4/2011 Protokoll fra møte i Miljøutvalget 5/ /3-77/9 Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 6/ /1 Sylling Prestegård - Fradeling av tilleggsareal til Sylling Kirkegård 7/ /4 Øvre Egge vei 24 - Fradeling av tilleggsareal til 67/14 8/ /1 Lier - Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom Side 2

3 3/2011 Godkjenning av protokoll Side 3

4 4/2011 Meldinger Side 4

5 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2009/38 Saksbehandler: Janne Eide 4/2011 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Protokoll fra møte i Miljøutvalget Side 5

6 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2011/222 Arkiv: 71/3 Saksbehandler: Erik E. Foss Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 5/2011 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk /2011 Miljøutvalget /3 og 77/9 Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i konsesjonslovens 1, 9 og 11 gis det konsesjon til Erik Nilsen på eiendommen gnr./bnr. 71/3 og 77/9, Elvestad i Lier kommune. Vilkår: Søker må selv tilflytte eiendommen innen 1 år og ha denne som helårsbolig i minst 5 år sammenhengende. Søker må drive eiendommen på en forsvarlig måte. Rådmannens saksutredning: Sammendrag: Erik Nilsen søker konsesjon på landbrukseiendommen gnr./bnr. 71/3 og 77/9. Eiere er Morten og Kari Tangen. Søker ønsker å videreutvikle bruket og driften av eiendommen. Han vil selv flytte til eiendommen og drifte denne på en forsvarlig måte. Avtalt kjøpesum er kr ,-. Rådmannen mener at det bør gis konsesjon som omsøkt. Vedlegg: Kartutsnitt Forhåndstakst over gnr./bnr. 71/3, datert , foretatt av Stokker & Co. Verditakst skog Lier i Buskerud Gnr/bnr. 71/3 og 77/9, datert , foretatt av Bjørn Ludvig Mehlum Verdivurdering, del av gnr/bnr. 71/3 i Lier kommune, datert , foretatt av Hans Otto Øverby. Vedlegg til konsesjonssøknad fra Erik Nilsen, datert Side 6

7 Utredning: Bakgrunn: Erik Nilsen, bosatt i Svelvik, søker om konsesjon på landbrukseiendommen gnr./bnr. 71/3 og 77/9 (Elvestad) i Lier. Eiere er Kari Tangen - adresse Iversvei 34, 3474 Åros og Morten Tangen - adresse Sokkabekkvn. 6, 3478 Nærsnes. Eiendommen er på totalt 263 dekar hvorav 70,5 dekar fulldyrket jord, 2,3 dekar med innmarksbeite, 184 dekar skog med hovedvekt på høy bonitet og ca. 6 dekar jorddekt fastmark. Jordbruksarealet (gnr./bnr. 71/3) er fordelt på to teiger adskilt av en vei, mens skogen utgjør en egen teig (gnr./bnr. 77/9). Jorda leies i dag ut og brukes til produksjon av kinakål og ishavssalat i vekselbruk med korn. Det er investert i vanningsanlegg Skogen er hovedsakelig granskog. Det er lite eller ingenting i hogstklasse 4 og 5, litt i hogstklasse 3 og det meste er i hogstklasse 2. Det er noe plantebehov for siste års avvirkning. Skogen har normale driftsforhold. Det må påregnes noe skogkulturarbeid og veivedlikehold. Bebyggelsen består av: Våningshus i god stand Sidebygning i god stand Driftsbygning i middels stand Skogshusvær med ukjent tilstand Avtalt kjøpesum for eiendommen er kr ,-. Jord, bygninger og skog er taksert av 3 forskjellige takstmenn. Samlet verdi av bygninger er satt til kr ,-, verdien av dyrket mark er satt til kr ,- og skogarealet er taksert til kr ,-. Søker opplyser at han vil bosette seg på eiendommen, drive og videreutvikle denne. Søker ønsker å leie ut jorda, som i dag, det første året. Deretter skal søker drive hele eiendommen selv. Lovanvendelse Konsesjonsloven 1: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, blant annet for å tilgodese: 1. Fremtidige generasjoners behov. 2. Landbruksnæringen. 3. Behovet for utbyggingsgrunn. 4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. Hensynet til bosettingen. I 9, særlige forhold for landbrukseiendommer, står det følgende: Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål, skal det til fordel for søker legges særlig vekt på 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning og 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen I 11, vilkår for konsesjon, står det følgende: Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd Side 7

8 Vurdering Omsøkt eiendom er å anses som en landbrukseiendom i Lier. Bestemmelsene i konsesjonsloven 1 og 9 skal dermed vurderes. I henhold til konsesjonsloven 9 skal den avtalte prisen tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Jord og skog skal takseres etter prinsippet om avkastningsverdi. Rundskriv M-3/2002 (Pris på landbrukseiendommer ved konsesjon) og etterfølgende tilføyelser/presiseringer fra Landbruks- og matdepartementet i rundskriv M-7/2002 og M-4/2004 som omhandler kapitaliseringsrente på jord og skog, beskriver dette. Verdivurderingen baserer seg på årlige inntekter og utgifter på arealene i all framtid. Bygningsmasse på landbrukseiendommer skal takseres etter nedskrevet gjenanskaffelsesverdi, jf. rundskriv M-3/2002 Pris på landbrukseiendommer ved konsesjon. Rådmannens verdivurdering: Våningshus kr ,- Sidebygning kr ,- Driftsbygning kr ,- Skogshusvær kr. 0,- Jordbruksareal kr ,- Skog kr ,- Tillegg/bostedsverdi kr ,- Sum kr ,- Rådmannen anser den avtalte kjøpesum på kr ,- som akseptabel. Sees Rådmannens verdivurdering opp mot verditakst foretatt av takstmennene, er det avvik for bygningsmassen på kr ,-. Det er anledning til å tillegge landbrukseiendommer boverdi for å harmonisere verdivurderingen av boliger på landbrukseiendommer med det alminnelige prisnivået på boliger på tomteeiendommer. Øvre ramme for boverdi er kr ,-. Søker har drevet landbrukseiendom i Svelvik kommune og bør være skikket til å overta eiendommen.. Han vil flytte til eiendommen innen ett år og selv bebo og drive denne. Dette taler for å gi konsesjon. Rådmannen mener at konsesjonssøknaden bør innvilges. Side 8

9 Erik Nilsen Slettaveien Svelvik Tlf E-post: Landbrukskontoret i Lier kommune Vedlegg til søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Elvestad Gnr 71, bnr 77 i Lier kommune Jeg søker med dette om konsesjon for overtagelse av nevnte eiendom. Litt om oss: Jeg er i dag bosatt i Svelvik kommune. Sivilstand: Ugift, delvis samboer med Anya Keyser, gjennom mange år. Jeg har to barn og Anya har to barn. Vi ønsker oss en eiendom, som det her er snakk om, av flere grunner. Jeg er generellt interessert i landbruk og skogbruk. Vi ønsker å videreføre det landlige livet vi i stor grad fører i dag. Det kunne vi sikkert der jeg bor nå. Men det er en del praktiske hensyn som gjør at vi ønsker å flytte til Lier og Elvestad. Det handler om skolekrets, om reisevei til arbeid, det handler om å starte noe sammen. I tillegg er den økonomiske situasjonen bedret, slik at vi nå endelig har anledning til å gjennomføre noe vi har ønsket lenge. Det er også av vesentlig betydning at eiendommen er større en den jeg har i dag. Det gir utsikter til en mer økonomisk og rasjonell drift. Eiendommen i Svelvik er liten og ligger i et område hvor det ikke er noen muligheter for samarbeid om redskap, arbeid, leie av tilleggsareal osv. Erfaring fra landbruket: Jeg har i mange år vært interessert i landbruk og gikk tidlig på 90 tallet på Buskerud Landbruksskole, redusert fagkrets. Målet var å være kyndig nok til å kunne få konsesjon og drive en landbrukseiendom. Det var på den tiden et trangt marked for slike eiendommer men vi lyktes til slutt. Sammen med min daværende kone, kjøpe jeg et småbruk i Svelvik kommune, søkte om konsesjon og fikk det. Det ligger i Nesbygda, nær grensen til Drammen. Det er en eiendom på ca 93 mål, hvorav drøyt 20 mål er dyrket. Der har jeg bodd siden Jeg drev den gangen litt med slaktedyr og ullproduksjon på mohairgeiter. Import av embryo og salg av avlsdyr. En periode var gården karantenestasjon for import fra Danmark og embryo ble operert inn på gården. Jeg dyrket eget for og kjøpte i tillegg. Den eiendommen er liten og har ikke store resurser, men ble drevet intensivt og etter min mening godt. I mellomtiden er jeg blitt skilt og det medførte en økonomisk belastning, noe som Side 9 1

10 medførte at dyreholdet måtte legges ned. Jeg har imidlertid drevet med produksjon av ved og opprettholdt omsetning på eiendommen. Planer: Vi ønsker å videreutvikle/ruste opp bruken og driften av eiendommen, slik at den på sikt kan egne seg som en arbeidsplass/boplass for vår familie. Vi vil starte prosessen med å planlegge/utredehva som må gjøres av utbedringer på bygninger osv omgående når konsesjon innvilges. Jeg ønsker å forvalte skogressursene på en aktiv og næringsmessig god måte både på kort og lang sikt. Det har i flere år vært avtale om utleie av dyrka jorda. Vi ønsker å videreføre avtalen for utleie av jorda første året. Dernest vil vi ønske å drifte hele eller deler jorda selv. Jeg har en bror som driver landbruk på en av naboeiendommene, jeg kjenner også allerede minst en av de andre naboene, så samarbeid er en nærliggende tanke og mulighet. Eiendommen er med sin beliggenhet og størrelse velegnet for den fremtidige utviklingen vi ønsker, og vi har flere tanker til fremtidige tiltak og aktiviteter som kan gjennomføres. Jeg eier i dag en del landbruksredskap som jeg vil ta med og utnytte verdien av. Det er bla. en bra firehjulsdrevet traktor, en del grasredskap, tilhenger, gravemaskin, samt noe redskap for vedproduksjon. Eiendommen i Svelvik vil bli lagt ut for salg, så snart alt er klart for det. Den er etter dagens regler, konsesjonsfri og fri for odel. Vi håper forutsetningen for å innvilge konsesjon er tilstede. Hensynet til driftsmessig god løsning, bosetting og skikkethet er ivaretatt. Vi håper Lier kommune vil legge forholdene til rette for mer aktivitet på gården i årene som kommer, og håper at søknaden om konsesjon blir prioritert til behandling. Vennligst ta kontakt for spørsmål. Med vennlig hilsen Erik Nilsen [ Side 10 2

11 NORGES. 4 TAKSER1NGSFORL3UND Forhåndstakst over Banevn LIER Gårdsnr. 71 Bruksnr. 3 L1ER KOMMUNE Stokker & Co AS Raykenveien Heggedal Tel: / Faks: Forutsetnin er Forhåndstakst er utfort iht. NT1's regler, NS345I og NS Taksten er en forbåndsvurdering av eiendommen og gjelder som regel ikke for eiendommen er bebygget og opparbeidet til komplett ferdigstillelse, med offentlig brukstillatelse, og utfort slik som beskrevet i takstdokumentet. Taksten er basert på fremlagte tegninger og/eller kun visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert ined enkle målinger. Merk at en forhåndstakst er ikke en tilstandsrapport som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet for bruk og gi tilbakemelding til takstmannen bvis det finnes feil/mangler som bor rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bor takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. De oppforte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat. Sammenfattet beskrivelse Tomten er opparbeidet og beplantet rundt bebyggelse - gruset gårdsplass. Apent og solrikt. 2-3 km til buss, skole og forretning. Nær friareal. Tilfredsstillende adkomstforhold. Tun med bra parkeringsforhold. Gjenstående arbeider: Det er gitt pålegg om montering av ventilasjon i stue i forbindelse med trekk 1 pipe. Eiendommen er totalt ca. 50 mål. Av dette er ca. 20 mål dyrket mark. Resterende er tun, skråning og naturtomt. Forhåndstaksten er gitt under forutsetning av at eiendommen blir delt som beskrevet og kan selges uten krav om konsesjon. Boenhet i sidebygning er utleiet for kr. 6000,-/mnd. Skader, feil og mangler er avhengig av forskrifter og byggeskikk som var gjeldende da bygget ble oppfort. Normal slit og elde beskrives ikke. Forholdene er hensyntatt i verdifastsettelsen. Det er ikke gjort undersokelser om eventuelle mangler i forhold til byggeforskrifter. Det kan derfor være gjort arbeider som ikke har vært byggeanmeldt. Ved besiktigelsen blir det gjort sok med fuktindikator på erfaringsmessig utsatte plasser som våtsoner m.m. dersom disse er tilgjengelige. Eventuelle mangler blir da kommentert. Markeds - og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Lfineverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Tomrennester Truls Stokker Røykenveien Ilegeedal Progrannuel kan kun brukes avijtes rnedlenuner. Elledrykk forbudl Oppdr.nr: Bef.dato. Side: av Side 11

12 NORGES TAKSERINGSFORBUND Elendom: Gårdsnr. 71 Bruksnr. 3 KOMMUNE LIER Adresse: Banevn. 65, 3400 LIER Stokker Co AS Rekvirent Rekvirert av: ITangen, Morten Anton og Kari Margaret Besikti else, tilstede Dato: Dokumentkontroll Andre dok./kilder: Eiendomsdata Iljemmelshaver: Tom t: Adkomst: Valin: Avkip: Forsikringsforbold Forsikringsselskap: Forsikringstype; Forsikringssum: Konunentar: Sidebygning Byggeår: Anvendelse: Eiere - Tomrermester Truls Stokker Takstmann Tlf.: ilinfobank Bygninger på eiendommen Enebolig Byggeår: Tilbygd: Låve Byggeår: Anvendelse: Ombygd: Tangen, Morten Anton og Kari Margaret Eiet tomt, Areal in2 Privat Offentlig Privat - septik med spredning i grunn Gjensidige. Avtalenummer: Frelilverdi Kr Låve er kun førsterisikoforsikret for kr. 1, , byggeår er ea. år. Senere tilbygget, Sist i Norges Eiendommer av 12, Betong siporex og trekonstruksjon tekket med eternitplater, 4 kjøreporter. Offentlig vann tilyttervegg TrekonStruksjon tekket med betongstein. 1 pipe med 1 parafinbrenner. Vanlig enkelt kjøkken og bad av nyere dato. Senere tilbygget/ombygget. Arealer og anyendelse Boligarealet er angin i henhold til måteredene i NS 3940 og Reminnslinjer for arealmålmg umrbeidet av NTE og NEF, uten hansyn bynveforskrifienes krav til rum. Rommenes bruk kan være i strid med byunerorskriftene salv om de er måleverdige etter NS Enebolig arealer Bruttoareal Bruksareal Boligareal Etasje BTApf I3RA BOA in2 Anvendelse Kjel ler Gang/vaskekjeller og boder. 1, etasje Gulvflate i kjeller er ea. 83 m2 men lom 26 m2 er over 1,90 meter takhoyde, 93 Hall, kjøkken, vaskerom, spisestue, stue og bod, Utgang til overbygget treterrasse og hagen fra stue. 2. etasje Gang, we, bad, 3 soverom og stue. Luke til kaldtloft, programmet kr] kun brukes on tfifs medleturner, Ettertrykk farbudt. Oppdr.n neldato ,2006 Side 12

13 NORGES (ki TAKSERINGSFORBLIND Stokker & Co AS Elendom: Gårdsnr, 71 Bruksnr. 3 KOMMUNE LIER Adresse: Banevn. 65, 3400 LIER Sum b Lave arealer Bruttoareal Etas" e BTA m2 Kjeller etasje 120 I. etas'e 185 Sum by nin 425 Sideby nin u - arealer Bruttoareal Etas. e BTA m2 Kjeller etasje 20 I. etasje 43 I. etasje etasje 72 Sum b nin Bruksareal Boligawal BRA m2 BOA1112Anvendelse 105 U ruksareal BRA m Garasjer/gammel "mokkakjeller". Gammelt fjos, lagerplass. Redska )srom o isolertlagerrom. Boligareal BOA in2 Anvendelse Lagerplass. Vedskjul. Garasje med jordgulv. 40 Entre, kjokken og stue. 69 Gang, bad, 1oftstue og 1 soverom. Ut an til treterrasse fra stuen i 1.et KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Enebolig Lokal isering B nin sdel/beskrivelse Enebolig 210 Grunn og fundamenter Fast fundamentert. Grunnmur i naturstein. Vedlikehold ol: Noe salt fuktutslag i kjeller. 230 Yttervegger Laftet tommer og bindingsverk utvendig panelt, 233 Vinduer og dører i yttervegg Trevinduer med isolerglass. 240 Innervegger Overflater: Panel, glassfiber, fliser og teppe. Vedlikehold ol: Noe lose tliser på bad. Fliser festet på gammel våtromsplate. 254 Gulv og overflate Trebjelkelag i etasjeskille. Overflater: Tregulv, laminat, parkett, kork og vinyl - betong i kjeller. 255 Himling og overflate Malte flater, panel og takess. 260 Yttertak Saltak tekket med betongstein i noe med shingel. 271 Kjokkeninnredning Godt utstyrt med hvit laminatinnredning bok benkeplate. 281 Trapper Tretrapper mellom etasjene. Vedlikehold ol: Det mangler rekkverk i k'ellertra ). Prograrninel kan kun brukes av NTFs medlemmer. Eilertrykk forbudt Oppd'.nr: Bef.dato: Skle: 3 tiv 4 Side 13

14 TAKSERINGSFORBUND Elendom: Gårdsnr. 71 Bruksnr. 3 KOMMUNE LIER Adresse: Banevn. 65, 3400 LIER Stokker & Co AS 315 Sanitærutstyr Kjeller: Varmtvannsbereder og.opplegg for vaskemaskin. 1.etg.: Vaskerom med 2 stålkummer. 2.etg.: Separat WC med servant + bad med dusj, WC og servant 320 Varme pipeløp med 1 vedovn og 1 kombinert ved/parafinbrenner. For ovrig elektrisk fvrinn med anelovner. VERDIBEREGMNG Årli e kostnacler Årlige kostnader Ka italisert verdi Kommentar: Teknisk verdiberegnin AnslagsVis kostnad: Forsikring, off. avg., vedlikehold m.rn. Sum kostnader Kr: Takstmannen har ikke kapitalisert rietto årlige leieinntekter fordi det i dagens markedssituasjon for utleie ikke er samsvar mellom ka italisert verdi oa markedsverdi Programmet kan kun brukes av b1tfs medlemmer, Ellenrykk forbutit. Oppdr.rr, BeLdato: Side: av 4 Side 14

15 Verditakst skog Lier i Buskerud Gnr/ bnr. 71/3 og 77/9 Skogarealet er i følge NIJOS gårdskart 183,8 daa produktiv skog. Det foreligger ingen nyere skogbruksplan for eiendommen. NIJOS gårdskart og gitte opplysninger er grunnlag for verdivurderingen. Det er i NIJOS gårdskart beregnet 172,1 daa med høg bonitet og 11,7 daa i middels bonitet. Det er hovedsakelig granskog. Arealet er hovedsakelig i en teig rett øst for Kruttjern. Det er ellers litt kantskog ved dyrket mark. Det er normale driftsforhold. Noe veivedlikehold må påregnes. Noe skogkulturarbeid må påregnes (rydding, tynning og planting). Det er ikke registrert noen MIS figurer (nøkkelbiotoper), men eiendommen grenser til annen eiendom som er registrert som slåtteng. Skogen er nærmest uthogd for hogsklasse 5. Det er senest i år avvirket 770 m3. Siden årets hogst ikke er tilplantet er det en del areal som er i hogstklassel. Det er mest skog i hogstklasse 2. Det er litt hogstklasse 3 vest på teigen. Det er lite eller ingenting i hogstklasse 4 og 5. Det er derfor lite skog som kan avvirkes på lang fremtid. Siden det meste er i hogstklasse 1, 2 og 3 på denne teigen er det produksjonsevnen for denne teigen som er hensyntatt i verdivurderingen. Det er lite hoggbart, men skogen har god produksjonsevne. Minstepris for boniteten på denne teigen har jeg satt til ca. kr 800/daa. Verdien på skogen settes skjønnsmessig til kr ,- Det tas forbehold om at det ikke foreligger noen ny skogbruksplan for verdivurderingen og at gitte opplysninger er usikre og bare grovt anslått. Verdi sko med kr Biri, Sivilagronom, takstmann Bjørn Ludvig Mehlum Adresse: Klundbyvegen 559 Post: 2836 Sted: Biri Side 15

16 TAKSERINGSFORBUND,`.*5 P Øverby _;kop BeymIrenliveien ,1 KONGSBERG II IW/t, " 1 d v G r»b; 1/3 Liler koinfil nn. 1:iendommen Elvestall i Ller kommune eies av Kari Margaret Tangen og Morten Anton Tamwu med hver sin ideelle 1/2 part, Eieropplysninger er hentet fra Grunnboken. Hendommen har adresse Baneveien Lier. Den er beliggende sentralt til i Ht>.g ea. 6 km nord for Lierbyen. Elveslad er en landbrukseiendom Overby Skog AS er anmodet av Kari Margaret og Morten Tangen om å foreta takst over del av jorde på eiendommen. BeTaring av eiendommen ble foretatt 19. februar Kari Margaret og Morten Anton Tangen var tilstede sammen med Hans Otto Overby. Takstmannen badde fri adgang til alle deler av eiendommens arealer og bebyggelse. Ved befaringen Ibnel6 folgende dokumenter: o Kartutskrifter Del er senere innhentet o Grunnboksutskri ft Kartutskrifter kar!basen Lier kommune Eiendommen Hiendommen vil ved omsetning være konsesjonspliktig. og denne verdivurdering er derfor ut fort i tråd med gjeldende rundskriv fra Handbruksdepartementet (M-3/2002), (M-7/2002) og (M4-2(t01) vedr. verdsen ing i slik sammenheng, Eiendommen vil dermed ikke fritt kunne omsettes i markedet -- men er avhengin av godkjermelse fra offent lige myndigheter. Ot/e/ Del er ikke odel w't eienclo nmen. Eiciidomsoppl)sninger Det er tatt utskrifter av den elektroniske grunnboken. Denne viser tinglyste heftelser og servitutter som pahvi ler eiendommen. For nærmere opplysninger benvises det til vedlagte Filuavn C"\Dttcuurmts and sming 0110 nverliy \SIriv(,'IsnterKtnalolt\Overtt) si:o1,2,.\201)7'*eldi urdt-tin:4,elvestad LietVrarst dne Bistand ved: Verdivarintm. Oinsetnin av lantlbruht, t.)± skogei ndonnnet- ErspFoptiat.jon Vern2sart:r 0,1,1sstihe,- tn", turnatrsinsvaltninn!::logfnelittc t IIIIIKLaprodukter Shonsdrint,"1- shittavvirrnin,,tnvnning. tc innwtfarsunanams ana'sat er run krn,ndttaram fv;t:',an-fr tn,n1,e og tindershrt rw'd initialt2r Side 16

17 grunnboksutskrifrer. Den manuelle grunnboken har dokumenter som antas kun å ha historisk betydning eller som er tinglyst vedr. eiendommens grenser Og areal. Oppdraget defmeres til fastsettelse av salgsverdi for del av jorde på eiendommen. Kart Arealmålinger Arealet er målt etter Lier kommune sin digitale kardosning ikke Overhy Skog AS ansvarlig for. Totalarealet på eiendommen: ea m2 eller 101,4 daa. DEK. Evt. feilkilder ved dette er Teig 1 eiendom på overside av vegen med hus ca m2 eller 36,9 daa. Jorde på nordside av gårdsvegen ea m2 eller 18,8 daa. Jorder på Sorside av gårdsvegen ca. 5,5 daa. Teig 2 Mellom vegen og Lierelva er målt til ea m2 eller 64,5 daa. Av detteer jordarealet ca. 44,4 daa. Overby Skog AS tnkst elvestad.doe side 2 Tukstmannens ansvar er kun knyttet takster med NTF merke on underskrevet med initiater: Side 17

18 Jorda Total jordareal er mått ti datt Leirjord med bra produksjon. Eier har etter egen opplysning rustet opp vanningsanlegg fra Lierelva og opp til gården. Dette består av 5 "" for og del er kummer for hver 70 in. Det er lagt opplii thr vanning med vannvogn SOM vanner 35 m. bredde. Det ble investert tbr kr + eget arbeid. Jorda leies tut til Bjarne Fuglerud. Produksjon er Kinakål, isbergsalal i vekselbruk med korn. Leietaker betaler 400 kr/datt for 75 daa. fordt,erdi: Dehe er hoyproduktiv jord som ligger i cl av Norges beste jordbruksområder Lierdalen. Utfra Statens landbruksforvaltning (SLE) innehentete jordleiepriser i 2006 ligger gjennomsnittlig jordleie på 590 kr/daa pa gronnsaksjord med et spenn fra 150 kr/daa til 1000 kr/daa, 590 kr/dan gir med 4 % rente en kapitalisert jordverdi på kr/daa. Eier får 400 kr/dna og kapitalisert med 4 % gir dette en jordverdi på kr/daa. Landbruksmyndighetene har mulighet til å godkjenne innti/ 50 % hoyere verdi hvis dette er å anse som kjop av tilleggsjord dvs, opp till5 000 kridaa. Utfra de tunge investeringer som er gjort i form av vanningsanlegg er dette en realistisk verdi. Deling Eller samtale med Hauge. landbrukskontoret i Lier kommune, måtte de ta stillingtil en konkret delingssoknacl etter jordloven. Her er det flere momenter som spiney Ved en deling så var det en fordel al gjenværende jordeiendom ble minst mulig. Han utelukket ikke at de kunne godkjenne fradeling av_jordet på nedsiden av vegen. Nar det gjaldt pris så skulle det mye til at kommunen grep inn hvis kjoper og selger var enige seg imellom. Det er mitt inntrykk al kr/daa ligger i det overste nivå som kan godkjennes i dette tilfellet. Det betinger at salget inngår som tilleggsjord.. Arrondering av re leienclom er ogsa cl sentralt element, S4ati" Etter samtale med skatteekspert Elling Bjerke i Norges bondelag kom del frem folgende: Salget er et frivillig salg og kan dermed ikke reinvesteres skattefritt. Norske gårdsbruk var fritatt for skan ved salg frem til 2004, dette forutsatt at eier hadde eid den i mer enn 10 år, Det eksisterer nå overgangsordninger og ved et salg må gevinst i perioden skattlegges, Bjerke oppfordret til å lyj gjort en separat beregning på dette.11an anbefålle bl.n. Hans Solberg i Lier Regnskap eller Risnes i Merkur Regnskap Hvittingfoss. L Oveib Skop. AS takst elvesw,doe 'Fahsimannens ansvar (1.1.un lid:st,n nwd NTF m,ae (ni utcrskra n.f inifiakr Side 18

19 Konkhisjon Elvestad ti-nr. 71 bnr. 3 vil fortsatt være en landbrukseiendom selv med fradeling av jordveien. Dette fordi eiendemmen sees samlet med skogen som en landbruksenhet. Dette gjør sitt til at den overstiger konsesjonslovens grense på 100 daa. Ut fra de signaler som ble gitt under befaringen bør det tas stilling til hvorvidt en ønsker å beholdejordet på nordsiden av husene eller dele dette. En mulig grense er hjorne ved låven parallell med gårdsveten ned til Banevegen, se vedle(22. Kongsberg ns Otto Øverby Forstkandidat Vedlegg: o o Utskrift av Grunnboken Kart Vi understreker at vi i vurderingen ovenfor har latt inn en del forbehold og forutsetninger som ligger til grunn for vurderingen. øverby Skog AS ikke ansvarlig for evt: feil opplysninger vedr. areal med mer. Forutsetninger: Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport som beskriver byggverket tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjermom dokumentet for bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil /mangler sorn bor rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsikti.g belåning. Hvis taksten er eldre enn 6 måneder, bor takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Overby Skoa- AS takst efvestad.dne side 4 Takstmannens ansvar er kun knynet takster med NTF merke og mderskrevet med Mitiakr: Side 19

20 Gårdskart utskrift A4 Side 1 av 1 SoDratäT"rs, ia Steinb Petersi:ud _Hansebråtan Åsen Siljuseter Skrovle vestre Olotad ME Larnyr Overskylda - Dambekk' Dambekkåsen Treffen L ødegården Okonevol Soreetra r.' Eogekollane / 3/0 Målestokk: 1:22500 s(kog-; lark.igkap Ajourføringsbehov meldes til landbrukskontoret TetinforklarincL(Areal i dekarl Kartet viser en presentasjon av valgt type g k.dskart for den valgte Iandbrukseiendommen, I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken vlser arealer dekar av de ulike areaiklasser for landbrukseiendommen Det kan forekomme avrundingsforskjeller arealtallene. Eiendomsgrenser Gamle marksiagsgrenser fra N5raster Utskriftsdato: Side 20

21 Gårdskart utskrift A4 Side 1 av 1 bjc1s1cluklylld 3& Sjåstadhytta Bentesbonn _ - _ I KvIstas, ) I ' \, _ 77/8 Poo - 7 7/6 (ruttwnasen 74.14e, \ 77/1 9,.14euttjern - e I n, 74/3 ; 7 5/ /4 Oyerskyld 43.,5 e /9 NIso -,Qt R-vf 1r ^ -""-` I or:tefi Gåsrdskart /3/0 Målestokk: 1:11500 skog± landskap Ajourføringsbehov meldes til landbrukskontoret Te nforklarin Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbelte Skog, særs høg bonitet, Skog, høg bonitet Skog, middels bonitet Skog, lav bonitet Uproduktiv skog Myr lorddekt fastmark Skrinn fastmark Ikke klassifisert I r I Areal i dekar _433.9 Kartet vlser en presentasjon av valgt type gårdskart for den valgte landbrukseiendommen. I tillegg vlses bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken vlser arealer I UtskrIftsdato: &aforrnat=a4&malesto Side 21

22 Side 22

23 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2010/4250 Arkiv: 177/1 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 6/2011 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk /2011 Miljøutvalget /1 Sylling Prestegård - Fradeling av tilleggsareal til Sylling Kirkegård Rådmannens forslag til vedtak: Fradeling av 100m 2 jordbruksareal fra gnr 177 bnr 1 (Sylling prestegård), som tilleggsareal til gnr 177 bnr 19 (Sylling kirkegård) godkjennes som omsøkt. Vedtaket hjemles i jordlovens 12, og begrunnes med at det knyttes samfunnsmessige interesser til tiltaket. Rådmannens saksutredning: Sammendrag: Som et ledd i opprydding av grensene rundt Sylling krikegård, søker Opplysningsvesenets fond om tillatelse til å dele 1/10 daa jordbruksareal fra gnr/bnr 177/1 (Sylling prestegård) og selge dette som tilleggsareal til gnr/bnr 177/19 (Sylling kirkegård). Rådmannen mener arealet er beskjedent, og at det knytter seg samfunnsmessige interessert il fradelingen. Det foreslås her å godkjenne søknaden som omsøkt. Vedlegg: Oversiktskart Søknad om fradeling m/ kartvedlegg, brev datert Tilleggsinformasjon, brev datert Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, brev datert Utredning: Hjemmelshaver på gnr 177 bnr 1 Sylling prestegård, Opplysningsvesenets fond, søker i brev datert om tillatelse til å dele fra 100m 2 jordbruksareal for salg som tilleggsareal til gnr 177 bnr 19 (teig på Sylling kirkegård) eid av Lier kirkelige fellesråd. Søknaden fremmes som et ledd i opprydning av grensene rundt kirkegårdarealet og kirkegården (se avsnittene Om eiendomsforholdene og Om lovverket under). Gnr/bnr 177/1 Sylling prestegård er, i følge jordregisteret, en landbrukseiendom på totalt 1700 daa. Dette er fordelt på 113 daa fulldyrka jordbruksareal, 1507 daa produktiv skog, 59 daa uproduktiv utmark og 21 daa annen jorddekt fastmark og ikke klassifiserte arealer. Side 23

24 Om eiendomsforholdene Offisielt er det Opplysningsvesenets fond som står som hjemmelshaver på både landbrukseiendommen gnr/bnr 177/1 og kirkegårdsarealet 177/9-10. Lier kirkelige fellesråd, som ønsker å kjøpe ca 100 m2 fra Opplysningsvesenets fonds 177/1, er formelt kun hjemmelshaver på teigen 177/19 som løper rundt selve kirkegårdsarealet. På telefon informerer kirkesjefen i Lier, Alf Kristian Hol, om at det nå er en prosess i gang for å rydde opp i eiendomsforholdene på plassen. Mens Opplysningsvesenets fond fortsatt skal forvalte landbrukseiendommen (177/1) er det Lier kirkelige fellesråd, som pr i dag driver kirkegårdsarealet formelt eid av Opplysningsvesenets fond, som skal få overdratt teigen 177/9-10 til seg. Forutsatt at denne prosessen forløper som skissert av kirkesjefen vil da selve kirkegårdsarealet være på èn eierhånd. Dette vil i såfall også omhandle teigen det søkes om fradeling og omdisponering av i dag. Om lovverket Det er i utgangspunktet ikke tillatt med deling av landbrukseiendommer, jmf. Jordlovens 12. Det står i denne bestemmelsen videre at Departementet [her: Kommunen] kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Det aktuelle tiltaket går på å dele fra 1/10 daa fra prestegården eid av Opplysningsvesenets fond (gnr/bnr 177/1), og å slå disse 100m 2 sammen med teigen 177/19 som eies av Lier kirkelige fellesråd. På kartet ser denne manøveren pussig ut, men søknaden kommer som et ledd i arbeidet med opprydding i eiendomsstrukturen på stedet. Målet opplyses å være er å slå teigen 177/9-10 (Opplysningsvesenets fond) sammen med eiendommen 177/19 (Lier kirkelige fellesråd), med sistnevnte som hjemmelshaver på den nye storteigen. Pr i dag mangler kirkegården en lokalitet til plassering av container, overskuddsmasse m.v., uten at dette virker skjemmende for besøkende. Den omsøkte teigen er ment brukt til slike formål, og ligger skjermet bak kirkebygget sett fra adkomstveien. Vurderinger Det omsøkte tiltaket krever egen dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven. I den forbindelse er saken sendt på høring til Fylkesmannen i Buskerud (FM). I høringsbrev datert skriver FM bl.a. følgende: Selv om arealet er lite, vil Fylkesmannen fraråde søknaden ut fra at det ikke er ønskelig å bruke dyrka mark som deponi for jord, masser og containere. Dette skyldes at det er en nasjonal målsetting å ta vare på dyrka mark for framtidig matproduksjon. Utstyr og masser knyttet til drift av kirkegården bør lagres andre steder på areal som ikke består av dyrka mark. Et ytterligere argument for å avslå søknaden er at området er markert som viktig kulturlandskapsområde. Et slikt lagerareal vil neppe være noen forskjønnelse av kulturlandskapet. Vi har tillit til at kommunen vurderer alle relevante forhold i saken og at det legges vekt på å ivareta ovennevnte verdier og interesser. Formålet med fradeling og omdisponering av den aktuelle teigen er å få til en funksjonell kirkegård. Rådmannen mener dette må anses å ligge innunder hva jordloven karakteriserer som stor samfunnsinteresse. Arealet er videre av meget beskjeden størrelse og rådmannen kan ikke se at omsøkte fradeling vil ha nevneverdig negativ effekt på resteiendommens avkastningspotensiale. Side 24

25 Lier kirkelige fellesråd skriver, i brev datert at dagens garasje/driftsbygning (stående på gnr/bnr 177/19) er i så dårlig forfatning at den må rives. Det står i samme brev at I samarbeid med Riksantikvaren blir utformingen av den nye garasjen tilnærmet lik den gamle. Dette skal ikke være et stort moment i jordlovssaken, men rådmannen skyter allikevel inn at områdets estetiske verdier gjennom dette anses å bli ivaretatt i det bygningsmessige arbeidet. Når det gjelder bruken av arealet til lagringsplass må det kunne forutsettes at kirken selv håndterer dette slik at det ikke vil være til forstyrrelse for publikum på kirkegården. Side 25

26 Konklusjon Rådmannen mener det knytter seg store samfunnsmessige interesser til omsøkte fradeling, og at fradeling av 100m 2 jordbruksareal ikke vil ha nevneverdig effekt på den avkasting landbrukseiendommen kan gi. Det gås her inn for at omsøkte fradeling godkjennes. Side 26

27 Oversiktskart Side 27

28 Planavdelingen Lier kommune Pb LIER Lier kommune Arkivtjenesten LE3. 23 Postboks 535 Sentrum 0105 Oslo Kontoradresse: Rådhusgata 1-3 Vår dato: Deres dato: Vår ref. Deres ref: Merk: Gradering: / DJA Telefon: Faks: Org.nr Sylling pg - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen i anledning kirkegårdsutvidelse Opplysningsvesenets fond ønsker med dette, på vegne av Kirkesjefen i Lier (kjøper) å søke om dispensasjon fra kommuneplanen i anledning utvidelse av Sylling kirkegård i Lier kommune. Konkret ønsker en dispensasjon til å få fradelt ca 100 m2fra prestegårdsarealet (gnr. 177, bnr. 1) og innlemme dette i kirkegårdsarealet. Angjeldende areal fremgår av vedlagt kart datert Arealet skal brukes som en del av driftsenheten på kirkegården til plass for overskuddsmasse, påfyllingsjord og en container. Eventuelle kostnader forbundet med saken dekkes av kjøper. Med hilsen Opplysningsvesenets fond Iaan Dolve rådgiver Kopi: Kirkesjefen i Lier Side 28

29 Utskrift Lierkommune Arkivtjenesten Eiendom: Hjemmelshaver: LIER Dato: 24/ Sign: KOMMUNE 2 1. DE:' Pt SITUASJONSKART Gnr: 177 Bnr: 1 Fnr: 0 Snr: 0 Adresse: KIRKERUDVEIEN 9, 3410 SYLLING, med flere Page 1 of 1 Målestokk 1: m 177/11051i12 7/1 177/9 r /9 Tegnforklaring Vannledning Avløp, felles Spillvannsledning Eiendomsgrense Overvannsledning Usikre eiendomsgrenser Godkjent tiltak Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere Side 29

30 Side 30

31 Vår dato: Vår referanse: 2011/193 Arkivnr.: Deres referanse: ANHO/2010/ 4250/177/1 Lier kommune Postboks Lier Saksbehandler: Innvalgstelefon: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av tilleggsareal til Sylling kirkegård i Lier kommune Lier kommune har i brev av 6. januar 2011 oversendt en søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av 100 m 2 fra Sylling Prestegård gnr. 177 bnr. 1 til Sylling kirkegård gnr. 177 bnr. 9. Arealet som består av dyrka mark, skal benyttes til plassering av container, jord og overskuddsmasse i forbindelse med drift av kirkegården. Arealet er i kommuneplanen avsatt til LNF-område sone 3 (Lierdalen). Arealet er også markert som et viktig kulturlandskap. Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak planen eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf plan- og bygningsloven kap. 19. Fordelene ved en dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. En eventuell dispensasjon må begrunnes nøye ut fra konkrete forhold i den aktuelle saken for å unngå at det skapes en uheldig presedens i forhold til tilsvarende saker. Selv om arealet er lite, vil Fylkesmannen fraråde søknaden ut fra at det ikke er ønskelig å bruke dyrka mark som deponi for jord, masser og containere. Dette skyldes at det er en nasjonal målsetting å ta vare på dyrka mark for framtidig matproduksjon. Utstyr og masser knyttet til drift av kirkegården bør lagres andre steder på areal som ikke består av dyrka mark. Et ytterligere argument for å avslå søknaden er at området er markert som viktig kulturlandskapsområde. Et slikt lagerareal vil neppe være noen forskjønnelse av kulturlandskapet. Vi har tillit til at kommunen vurderer alle relevante forhold i saken og at det legges vekt på å ivareta ovennevnte verdier og interesser. Med hilsen Anders J. Horgen faggruppekoordinator Lise Økland Saksbehandler miljøvernavdelingen: Lise Økland Saksbehandler landbruks- og næringsavdelingen: Otto Galleberg Telefon sentralbord: Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: fax: Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: E-post: Side 31

32 Side 2 av 2 Kopi til: Buskerud Fylkeskommune Postboks Drammen Side 32

33 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2011/110 Arkiv: 67/4 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 7/2011 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk /2011 Miljøutvalget /4 Øvre Egge vei 24 - Fradeling av 5,5 daa jordbruksareal som tilleggsareal til 65/5 m.fl Rådmannens forslag til vedtak: Fradeling av 5,5 daa jordbruksareal fra gnr 67 bnr 4 i Lier godkjennes under følgende forutsetning: - Arealet skal selges som tilleggsjord til gnr 65 bnr 5 m.fl, og sammenføyes med gnr 65 bnr 23. Vedtaket hjemles i jordlovens 12. Begrunnelse for vedtaket er at fradeling, og sammenføyning med gnr/bnr 65/23, vil medføre arronderingsmessige fordeler og styrke tilliggende landbrukseiendom. Landbrukskontoret delegeres myndighet til å behandle konsesjonssak administrativt i tilknytning til overdragelse av aktuelle teig. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Søknad datert m/ vedlegg. Utredning: Eier av gnr/bnr 67/4 søker i brev datert (mottatt av Lier kommune ) om tillatelse til fradeling av en parsell på ca 5,5 daa jordbruksareal. Arealet tenkes solgt som tilleggsareal til gnr/bnr 65/5 m.fl (Marius Egge) av arronderingsmessige årsaker. Eiendommen 67/4 er, i følge jordregisteret, totalt på 447 daa. Dette fordeles på 74 daa fulldyrka jord, 306 daa produktiv skog, 36 daa impediment og annen utmark og ca 30 daa annen jorddekt fastmark og ikke klassifisert areal. Side 33

34 Eiendommen som er tenkt som kjøper av det aktuelle arealet, gnr/bnr 65/5 m.fl., er på sin side på totalt 573 daa. Dette fordeles på ca 130 daa jordbruksareal, ca 380 daa produktiv skog og ca 60 daa impediment, annen jorddekt fastmark og ikke klassifisert areal. 67/4 (+ skogteig som ikke vises her) Omsøkt teig (5,5 daa) søkes delt fra 67/4 og solgt som tilleggsareal til 65/5 m.fl. Lovverket Jordloven slår fast at det i utgangspunktet ikke er tillatt å splitte opp en landbrukseiendom. Unntaket er hvis det ligger samfunnsmessige fordeler knyttet til en slik fradeling, eller delingen er forsvarlig utifra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Vurdering Fradeling av 5,5 daa av eiendommens totalt 74 daa jordbruksareal vil åpenbart ha noe å si for eiendommen 67/4. Derimot ligger det i tiden et ønske om rasjonalisering i landbruket. I dette ligger det at man bl.a. skal forsøke å få til en hensiktsmessig arrondering og derigjennom sørge for en best mulig utnyttelse av jordarealene. Jordbruksarealet på 67/4 leies og drives i dag av Egge gård (65/5 m.fl). Dette inkluderer den omsøkte teigen. Den aktuelle teigen grenser direkte mot flere av teigene til 65/5 m.fl. En sammenføyning som skissert anses å medføre en arronderingsmessig gevinst i tillegg til å styrke eiendommen 65/5 m.fl som driver intensiv frukt- og bærproduksjon. Det anses således at omsøkte fradeling vil ha positiv innvirkning på landbruket i området. Rådmannen anser at omsøkte fradeling vil styrke landbruket i området, såfremt arealet sammenføyes med den aktivt drevne landbrukseiendommen 65/5 m.fl. Man går derfor inn for at søknaden innvilges, men med en forutsetning om at sammenføyning finner sted. Handelen vil kreve en konsesjonssøknad, og rådmannen ber i forslag til vedtak om at administrasjonen gis myndighet til å behandle denne administrativt når den tid kommer. Side 34

35 Lier kommune Arkivtjenesten - 7 JAN Søknad om fradeling av parsell fra gnr/bnr 67/4 i lier kommune Snorre Hølen, Øvre Eggevei 24, 3400 Lier som er eier av gårdsbruket Egge, Mellom gnr/bnr 67/4 ønsker å fradele en parsell på ca 5,5 daa, se vedlagte kart. Parsellen passer dårlig arronderingsmessig til min eiendom. Jeg Ønsker derfor å fradele denne parsellen og selge den til eier av nabojordet som er Marius Egge. Marius Egge er eier av landbrukseiendommen Egge gnr 65/5 mfl. Ved overtakelse av denne parsellen på 5,5 daa vil Marius Egges jorde vest for Vestsideveien danne en fin arronderingsmessig enhet. S norre Hø^ Marius Egge Side 35

36 Rekvisisjon av kartforretning J.nr. x Søknad om deling av grunneiendom jf kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter 1 og 11 ID og bygningsloven av 14. ju Til oppmålingsmyndigheten i 5LI k0 mune Arkivtjenesten - 7 JAN Rekvisisjonen/søknaden qji44,cf Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Skriv ikke her! Eiendom før deling Bruksnavn/adresse Det rekvireres/ søkes om Kartforretning over: A - hele grunneiendommen uten deling B - festegrunn C - enkelte grenselinjer, grensejusteringer Annet: D Grensepåvisning etter målebrev E Deling av grunneiendom med kartforretning over parsell Deling i h t Godkjent pbl 63 Reguleringsplan Bebyggelsesplan tomtedelingsplan Privat forslag Søknad om - jf pbl 7, fra bestemmelser i: vedtekt reguleringsplan dispensasj. plan- og bygn.lov forskrift kommuneplan H bebyggelsesplan ArØ^~ da (for landbruksmyndigheten og Statistisk Sent Eiendommen FØR deling/bortfesting Fulldyrka areal Overflatedyrka areal Produktiv barskog Gnr, bnr, festenr -73/ f `^ C' ralbyrå) 4 Produktiv lauvskog 5 Annet skogareal 6 Myr 7 Annet ubebygd areal 8 Bebygd areal 9 Sum areal 10 Dyrkbart (2-7) Areal som ønskes fradelt/bortfestet (i alt) * jf 7 - beskriv arealet CG (,^ G1 Gl 3 / `r7i1')^}i 3-Æ 5i%/97 ^^' G^^ ^t / /Gc' ^ e C J% G' ^h2 Andre opplysninger (f eks andre rettighetshavere av betydning) C / Hjemmelshaver(e) Underskrift Navn 5"' '7 Adresse/telefon r%2 610 Sted Dat,2 Underskrift i/f fim/) 2^ Nr Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo Side 36

37 OPPLYSNINGER TIL REKVISISJON/SØKNAD - fylles ut av søker 2 Nabooppgave Det må legges ved kart /orienterende riss og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold. Nabooppgaven nedenfor må fylles ut. Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel og kvittering a t Ø ' Gnr Bnr Festenr Eiers/festers navn og adresse lz Arkivtjenesten 7 JAN p~ er søkt fradeling for Gnr/bnr Selvstendig bruksenhet Tilleggsareal til: ^Cl Parsellen(e) ska l Bolighus Landbruk/fiske benyttes Fritidshus Naturvern til Industri/bergverk Off friluftsområde Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant Off virksomhet Off veg Annet kommunikasjonsareal/teknisk anlegg Skriv ikke her! Atkomst Riks-/fylkesveg Kommunal veg Privat veg pbl 66.1 vegloven Ny avkjørsel fra off veg rxi Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel Avkjørsels- Søknad om avkj.- tillatelse gitt tillatelse vedlegges Atkomst sikret ifølge vedlagte dokument Vannforsyning pbl 65 Offentlig vannverk Annet: Privat fellesvannverk Tilknytningstillatelse vedlegges Avløp pbl 66.2 Privat enkeltanlegg - beskriv Off avløpsanlegg H privat fellesanlegg Utslipps- Søknad om utslippstillatelse gitt tillatelse vedlegges Avløp sikret ifølge vedlagte dokument Par- Areal seil ca m2 nr Parsell skal benyttes til Navn på evt kjøper/fester Postadresse Jnr Side 37

38 DENNE SIDE ER RESERVERT OFFENTLIGE MYNDIGHETER FOR BEHANDLING AV SØKNADEN 3 Planstatus Fylkesplan Kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan Ingen plan Uttalelser fra/vedtak av - Saken sendt Uttalelse/vedtak datert Merknader jordlovsmyndighet vegmyndighet helsemyndighet Uttalelser friluftsmyndighet forurensningsmyndighet Behandling Adm etter delegasjon Av planutvalgetidet faste utvalget Dato Sak nr Lier kommune Arkivtjenesten Notater y- 7 JAN Vedtak Oversendes til videre behandling Sted Dato Underskrift Side 38

39 4 REKVISISJON AV KARTFORRETNING /SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - Veiledning Denne blanketten brukes ved 5 forskjellige oppmålingsarbeider. Noen krever godkjenning av kommunen. Andre krever ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet. Blanketten nevner følgende formål: Rekvisisjon av kartforretning A. Kartforretning over hel grunneiendom Eksisterende eiendomsgrenser måles og kartlegges for hele eiendommen. Det utarbeides målebrev med bl a målsatt kart og nøyaktig areal over eiendommen. Slik forretning krever ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet. B. Kartforretning over festegrunn Areal som skal festes bort (leies bort) mer måles. Det utarbeides målebrev med n areal og målsatt kart. Arealet får et festen under eiendommens bruksnummer. Dersom arealet skal festes bort for mer enn må kommunen gi delingstillatelse før ningen gjennomføres (jf punkt E). C. Kartforretning over enkelte grenselinj grensejustering Grense (eller del av grense) måles og kartlegges. Det utarbeides målebrev med nøyaktig kart over grensene. Ulagelige grenser kan justeres ved forretningen. Slik forretning krever (som hovedregel) ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet. Nabovarsling Arealoppgave Krav til søknad om deling For arealoppgaven på forsiden av søknaden er det følgende arealdefinisjoner: 1. Areal som er brutt opp til vanlig plogdybde og som fortsatt kan pløyes. 2. Areal som er rydda og brutt opp tilstrekkelig til -t det er egnet for maskinell slått eller. Kulturbeite tas med dersom det er jerdet og blir gjødslet. g med produksjonsevne over ca. 0,1 m'/ da r år, hvor bartrær dominerer skogbildet før vvirkning. med lavere produksjonsevne enn 0,1 m'/ a pr år. 6. Myr som ikke er oppdyrket eller grøftet for skoi reisning. 7. Imp diment, fastmark over skoggrensen o I. I som søkeren vurderer som teknisk i 07mulig og økonomisk forsvarlig å dyrke opp. Lier kommune bni Arkivtjenesteli. sk - 7 JAN Sk Underskrift D. Grensepåvisning etter målebrev Grensepunkt blir påvist og om nødvendig avmerket i overensstemmelse med eksisterende målebrev. Dersom det tidligere bare er holdt skylddelingsforretning på eiendommen, må det som regel holdes kartforretning Qfr. punkt A og C). Forretningen krever ingen spesiell tillatelse av offentlig myndighet. Søknad om deling Ved søknad om deling skal naboer og gjenboere varsles om søknaden. Det er tilstrekkelig at nabo/ gjenboer skriftlig blir varslet om hvilket tiltak som tenkes satt i verk og at saken kan sees på bygningsmyndighetenes kontor innen 14 dager etter at kvittering for nabovarsel foreligger. Det benyttes egen blankett for nabovarsel. Som hovedregel skal rekvisisjon på kartforretning eller søknad om deling underskrives av den som har grunnbokshjemmel til eiendommen, dvs. står som eier i grunnboka hos tinglysingsdommeren. Det finnes en del spesielle tilfeller hvor også andre kan være rekvirent, etter delingslovens 2-1 og 3-1. Eksempel på kart som vedlegges søknaden: E. Deling av grunneiendom med kartforretning En delings- og kartforretning er en nøyaktig beskrivelse og registrering av ny eiendom. En del av eiendommen (parsell) skilles ut og blir en egen grunneiendom (får eget bruksnummer). Grensene for den nye eiendommen avmerkes og måles. Det utstedes målebrev på den nye eiendommen med bl.a. målsatt kart og nøyaktig areal. Før det foretas deling av eiendom, må kommunen ha gitt tillatelse PARSELL AV Denne blanketten bør benyttes ved søknad om deling. For areal som skal bebygges, vil kommunens delingstillatelse også være forhåndstilsagn om at arealet tillates bebygd. (Fullstendig søknad om byggetillatelse må likevel sendes inn på vanlig måte.) For nærmere beskrivelse av de krav til dokumentasjon som stilles til søknad om deling, vises til plan- og bygningsloven 63 og 66. Her nevnes kort: - kart eller skisse som viser hvordan delingen ønskes utført - for byggetomt, hvordan'atkomst og bortledning av avløpsvann kan sikres. Ved private enkeltanlegg og private fellesanlegg for avløpsvann, krever kommunen vanligvis at søknad om utslippstillatelse fremmes samtidig med søknad om fradeling av byggetomt Of forurensningsloven og forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg). Dersom saken krever uttalelse eller godkjenning av annen myndighet enn de kommunale bygningsmyndigheter, skal bygningsmyndighetene sørge for innhenting av disse. Dersom søker likevel har innhentet slik tillatelse (f eks avkjørsel), skal kopi av tillatelsen vedlegges søknaden. Sowelen PARSELL AV: Mål. 1,500 Ekv I m Gnr 17 Bnr 89 Areal 700 m2 Solveien 7 Side 39

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

20/ 12 h. IiJ Rekvisisjon av kartforretning. /(f. Søknad om deling av grunneiendom

20/ 12 h. IiJ Rekvisisjon av kartforretning. /(f. Søknad om deling av grunneiendom IiJ Rekvisisjon av kartforretning J.nr. Søknad om deling av grunneiendom jf. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf. 63 og 66 i plan- og bygningsloven

Detaljer

ASEN ^^^^ FLATANGER SETTEFISK AS,^ SETTEFISK AS

ASEN ^^^^ FLATANGER SETTEFISK AS,^ SETTEFISK AS ASEN ^^^^ FLATANGER SETTEFISK AS,^ SETTEFISK AS Org.nr. 964 943 818 MVA Adm. adresse 7630 Åsen 7630 ÅSEN SAMt2fflK D b4 943 632 MVA INNHERRED 7770 Flatanger Telefon 74 08 64 40 Telefon 74 08 64 40 Telefon

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø. Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger. Deres ref: Gunnar Vatn. Deres brev dat. 12.11.2009.

Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø. Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger. Deres ref: Gunnar Vatn. Deres brev dat. 12.11.2009. Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger Deres ref: Gunnar Vatn Sak: 1719/47/1 Deling av Brenne Nordre boligtomt ca. 1000 m2 Deres brev dat. 12.11.2009. Vedlagt

Detaljer

9- U VI I\ C7 i 1. Y i D jrtsciq V. I Rekvisisjon av kartforretnlng. i 5ö1/o! L i. j-7sepl2oo9 3q 1 - KLÆBU KOMMUNE. Søknad om deling av grunneiendom

9- U VI I\ C7 i 1. Y i D jrtsciq V. I Rekvisisjon av kartforretnlng. i 5ö1/o! L i. j-7sepl2oo9 3q 1 - KLÆBU KOMMUNE. Søknad om deling av grunneiendom I Rekvisisjon av kartforretnlng Søknad om deling av grunneiendom jf. kap.2 og 31 delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrlfter og 93 1. ledd h) If. 63 og 66 i plan- og bygnlngs loven av 14.

Detaljer

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom LJ Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling avgrunnelendom jf kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 14.09.2010 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Mona og Oddvar Henninge Skaraåsvegen 900 3550 Gol 11.11.2013 Utval for natur og næring 3550 Gol Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Søknaden gjelder fradeling

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15.00 Befaringer før møtet Avreise fra Turistinformasjon i Eggedal kl. 09.00

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Averøy kommune Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2405-4 Astri Christine Bævre Istad 18.12.2014 Høring - Forslag om

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder.

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/1880 Arkivnummer: SNR gnr. 154 bnr. 9 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 154 BNR. 9 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av jordlovens 12 og plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SØKNAD OM KONSESJON, NORDRE KVISLE 7/2 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av konsesjonsloven av

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5 Saksframlegg Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum G/BNRLG 67/20 - KONSESJON MIDTENGET SKOG Vedlegg: Kartutsnitt M 1:5000 Brev fra Ivar Steine til Planutvalget

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 5/164 Arkivsaksnr.: 11/598 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR 164 Rådmannens innstilling: 1. Skånland kommune vedtar i medhold

Detaljer

3rs1(;ift r )9/ 7-660 -awl()6k. WaffsKe. 760(5 (MA) o 20. 1-,c)~ 1._swo,,n9Lr 08JAN, 2010 1NNHERRED SAMKO. Rekvisisjon av kartforretning

3rs1(;ift r )9/ 7-660 -awl()6k. WaffsKe. 760(5 (MA) o 20. 1-,c)~ 1._swo,,n9Lr 08JAN, 2010 1NNHERRED SAMKO. Rekvisisjon av kartforretning Rekvisisjon av kartforretning X.Søknad om deling av grunneiendom jf. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf. 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2510 Arkivnummer: SNR gnr. 59 bnr. 1 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune.

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/107-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Delegert landbruk 3/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

51. o Annet: qb1353. Tog. Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom

51. o Annet: qb1353. Tog. Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og g 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua, kommunehuset Møtedato: 09.04.2015 Tid: kl. 09.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 23/15 Tittel SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM EGGEN/NYTRØ

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 49/7/15 Arkivsak: JournalpostID: 16/6585 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Sørflata Utvalg Møtedato

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 49/7/15 16/914 16/6585 Ragnhild Haugen 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Ark.: GNRLG 174/10 Lnr.: 9250/12 Arkivsaksnr.: 12/1471-2 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Vedlegg: Kartutsnitt Andre saksdokumenter

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/09 09/51 REFERATER 1

SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/09 09/51 REFERATER 1 SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 21.01.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 11.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Arkivsaknr: 2017/47 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Rådmannens forslag

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen Saksframlegg Arkivnr. 123/8 Saksnr. 2014/723-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

Verdivurdering. Landbrukseiendom Dæhlinvegen 239, LUNNER. Gårdsnr. 106 Bruksnr. 1 JOHNSRUD LUNNER KOMMUNE

Verdivurdering. Landbrukseiendom Dæhlinvegen 239, LUNNER. Gårdsnr. 106 Bruksnr. 1 JOHNSRUD LUNNER KOMMUNE Takstmann Ole Sand Lynnegutua 22 2750 Gran Tlf. 61 33 10 31, Mob. 91 82 10 31, Fax. 61 33 14 15 e.post: ole.sand@c2i.net Verdivurdering Landbrukseiendom Dæhlinvegen 239, 241 2730 LUNNER Gårdsnr. 106 Bruksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/02617 SNR gnr. 11 bnr. 2 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/02617 SNR gnr. 11 bnr. 2 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/02617 SNR gnr. 11 bnr. 2 Gunvor Synnøve Green KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. KONSESJON PÅ ØVRE PÅLS GNR. 11 BNR. 2 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd. Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - Søknad om konsesjon

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd. Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1051-11 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Karin Widegren,Rådmann Godkjent av: Karin Widegren,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 19.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM.

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM. Ark.: GNR 87/28 Lnr.: 9314/10 Arkivsaksnr.: 10/1167-7 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): -Søknad om

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 1/8, GBNR - 1/216 16/1193 16/8169 Ragnhild Haugen 03.11.2016 Konsesjon på erverv av eiendom, Utigård Utvalg Møtedato

Detaljer

VERDITAKST LANDBRUK VITTINGSRUD OVER. Gnr. 116 bnr. 2 og 7,, 117,, 11. Odderudvn. 54, 3080 Holmestrand

VERDITAKST LANDBRUK VITTINGSRUD OVER. Gnr. 116 bnr. 2 og 7,, 117,, 11. Odderudvn. 54, 3080 Holmestrand VERDITAKST LANDBRUK OVER VITTINGSRUD Gnr. 116 bnr. 2 og 7,, 117,, 11 Kommune: Fylke: Adresse: Holmestrand Vestfold. Odderudvn. 54, 3080 Holmestrand Hjemmelshaver: Rekvirert av: Tilstede ved befaring: Elisabet

Detaljer

Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12.

Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12. Dato: 15.07.15 Administrativ sak Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12. Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk GELI ESARK-5351 201521661-3 Hva saken gjelder:

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK

ADMINISTRATIVT VEDTAK UTKAST ADMINISTRATIVT VEDTAK Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 16/01439-2 106/1, ---, V61 21.04.2016 kjan 106/1 i Lunner - Deling av grunneiendom fradeling av tun - jordlovsbehandling I medhold av jordlovens

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/16624/BEPED 27.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag om å oppheve konsesjonsloven

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Detaljer

Advokatfirmaet Økland& Co DA v/advokat Philip Gustavsen Postboks LILLESTRØM

Advokatfirmaet Økland& Co DA v/advokat Philip Gustavsen Postboks LILLESTRØM Advokatfirmaet Økland& Co DA v/advokat Philip Gustavsen Postboks63 2001 LILLESTRØM Vår dato: 08.03.2017 Vår referanse: 16/65984-5 Deres dato: 06.12.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - klage på vedtak

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1 OSLO KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård deler av Gnr. 115 bnr. 1 i Enebakk kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as ved daglig

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 38/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/4809 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 14.06.2016 Behandling av konsesjonssøknad Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 Saksnr. Utvalg Møtedato KLAGE PÅ FRADELING AV LANDBRUKSEIENDOM GNR 88 BNR 16 - GRAVBRÅTVEIEN 136 GEITHUS Rådmannens innstilling

Detaljer