Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 18.08.2004 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen"

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 083/04 REFERATSAKER 084/04 GODKJENNING AV MØTEBOK 085/04 AVLØPSANLEGG HOLSANDLIA, 2.ETAPPE - FORPROSJEKT 086/04 KLOAKKANLEGG AVSLUTNING AV REGNSKAP 087/04 ENDRINGER I VALGLOVEN - HØRING 088/04 FORHANDLINGER OM KJØP AV RINNLEIRET Levanger, Odd-E. Thraning ordfører

2 LEVANGER KOMMUNE REFERATSAKER REFERATSAKER Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RMK 083/04 Rådmannens forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. DOKUMENTER TIL REFERERING: Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 04/8312 N /8190 I /9681 U /8309 I /9907 I /9957 I Ola Stene; KEMNEREN I LEVANGER UDI UTLENDINGSDIREK TORATET Rema 1000 Moan/ Hans Erik Svepstad AS; John Skjesol AS; Coop Prix Skogn; Rimi Magneten/Geir Løvaas AS; Coop Åsenfjord; Coop Prix Levangernesset SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES DET KONGELIGE KOMMUNAL-OG REGIONALDEPARE MENT DET KONGELIGE KOMMUNAL-OG REGIONALDEPART EMENT KOMMUNENS ANDELER AV SKATTEINNTEKTER - MAI 2004 NY GIV MED INTRODUKSJONSLOVEN - STATUSRAPPORT OM KOMMUNALT ARBEID MED INTRODUKSJONSORDNING FOR NYANKOMNE INNVANDRERE SALGSBEVILLINGSKONTROLL 2004 SKJENKEBEVILLINGSKONTROLL UKE 23/2004 HØRING - REVISJON AV SAMELOVEN - VALG AV FIRE UTJEVNINGSMANDATER TIL SAMETINGET FORSKRIFT OM VALG AV SAMETING - HØRING 2 av 12

3 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR GODKJENNING AV MØTEBOK Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RMK 084/04 Forslag til vedtak: Protokoll fra formannskapets møte den 10. juni 2004 godkjennes. Protokoll fra formannskapets møte den 16. juni 2004 godkjennes. 3 av 12

4 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR AVLØPSANLEGG HOLSANDLIA, 2.ETAPPE - FORPROSJEKT Saksansvarlig: Bjørn Sandvik Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet BSN 085/04 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Det framlagte forprosjekt for Holsandlia, 2.etappe med en kostnadsramme på kr godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet: 6630 Budsjett 2004 Utskifting ledninger kr Budsjett 2004/05 Kom. veger, rehab/asfalt kr Vedlegg: 1. Plantegning Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: I vår ble det gjennomført separering av avløp i nedre del av Holsandlia. I Holsandlia er det for det meste fellesledninger på avløp. Dette gir periodevis store vannmengder inn på avløpssystemet, noe som fører til stor belastning på Holsand renseanlegg. Det fører også til økt fare for tilbakeslag i bolighus. Ved intense regnvær og ved snøsmelting vil store deler av kloakken gå i overløp i Holsandbukta. Det er ønskelig med størst mulig grad av separatsystem på avløpsnette slik at kostnadene ved pumping og rensing reduseres. Videre vil overløpstiden til sjøen minskes. Kostnadene med 2.etappe er beregnet til kr Materiell Grøftekostnader Opprusting av veg Rigg/administrasjon Planlegging/byggeledelse Uforutsett Sum av 12

5 Vurdering: Sanering av avløpsnettet i planlagt område vil være en fortsettelse av det arbeidet som ble utført i vår, og Holsand renseanlegg vil bli mindre belastet. Faren for tilbakeslag i kloakken blir redusert, driftskostnadene ved renseanlegget blir redusert, og overløpstiden vil gå ned. Anlegget er kostnadsregnet til kr og kan finansieres på følgende måte: 6630 Budsjett 2004 Utskifting ledninger Budsjett 2004/2005 Kom. veger, rehab/asfalt av 12

6 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR KLOAKKANLEGG AVSLUTNING AV REGNSKAP Saksansvarlig: Bjørn Sandvik Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet BSN 086/04 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Regnskapet for følgende kloakkanlegg - Hopla renseanlegg - Røstad - Holsand renseanlegg - Eidsbotnvegen - Jamtvegen, 1.etappe - Jamtvegen, 2.etappe - Leirabekken-Ulve - Sommervegen - Ulvevegen - Elberg-Ulve - Høyslo-Brenne - Sanering Skogn - Hammeren pumpeledning - Holbergs gate avsluttes med utgifter på kr og et samlet overskudd på kr Overskuddet overføres til utskifting av kloakkledninger i Vassdalen. Vedlegg: 1. Tabell regnskapavslutning Tabell regnskapavslutning Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Regnskap for avsluttede kloakkanlegg oppført på budsjettene legges fram for avslutning. Dette gjelder følgende anlegg: - Hopla renseanlegg - Røstad 6 av 12

7 - Holsand renseanlegg - Eidsbotnvegen - Jamtvegen, 1.etappe - Jamtvegen, 2.etappe - Leirabekken-Ulve - Sommervegen - Ulvevegen - Elberg-Ulve - Høyslo-Brenne - Sanering Skogn - Hammeren pumpeledning - Holbergs gate Hopla renseanlegg, Holsand renseanlegg, Høyslo-Brenne, Sanering Skogn sentrum og pumpeledning Hammeren er rene kloakkanlegg. De øvrige anlegg er også delvis finansiert med midler til vannforsyning. Regnskapet for vann til disse anleggene med unntak av Holbergs gate er tidligere avsluttet med K-sak 18/03. Total kostnad for alle prosjektene er kr Vurdering: I vedleggene (det er to vedlegg p.g.a. omlegging av regnskapssystem fra 1999) er vedtatte rammer på prosjektene, finansiering, regnskap og oversikt over overskridelser/til gode vist. Det går fram av regnskapet for alle prosjektene at de samlet kan gjøres opp med et overskudd på kr Avvikene fra kostnadsoverslagene/forprosjektene er til dels betydelige for enkelte anlegg, men samlet er avviket bare 1%. Leirabekken-Ulve, Sommervegen og Ulvevegen er prosjekt som har avløst hverandre, og oversikten viser store overskridelser på 2 prosjekt og mye til gode på et. Dette skyldes at føring av faktura/belastninger i regnskapet ikke er ført nøyaktig nok, men dette er ikke rettet opp da prosjektene må betraktes samlet. Elberg-Ulve kan også ses i sammenheng med de forannevnte prosjektene. De to etappene i Jamtvegen har også overskridelser, særlig 2. etappe. Dette skyldes at det måtte sprenges i bunnen av grøfta, som var ca. 4 m dyp, hele vegen. Det var ikke forutsatt mye sprengning i kostnadsoverslaget. I tillegg var sommeren meget regnfull noe som førte til at grøfta stadig raste sammen og måtte graves på nytt. Dette fordyret naturlig nok prosjektet mye. På Røstad førte dårlige grunnforhold til problemer slik at avløpsledningene måtte bores gjennom Kjerkhaugen. Overskuddet av regnskapet foreslås brukt til utskifting av kloakkledninger i Vassdalen. 7 av 12

8 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR ENDRINGER I VALGLOVEN - HØRING Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås Arkiv: K1-010, K2-&00 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RMK 087/04 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Kommunal- og regionaldepartementets brev, datert Høringsnotat. Begge vedleggene finnes på KRD s sider under menyen Aktuelt og Høringssaker. Saksopplysninger: Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut høringsnotat med forslag til endringer i lov av 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven). Høringsfristen er mandag 6. september Høringsnotatet inneholder en evaluering av den praktiske gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 samt omtale av en del lovendringsforslag, som etter departementets oppfatning er nødvendige. De viktigste endringene som forelås er: Stortinget har vedtatt at velgere som på valgdagen lider av alvorlig sjelelig svekkelse eller nedsatt bevissthet skal følge særlige prosedyreregler ved stemmegivningen. Det fremmes på denne bakgrunn forslag om at tilsvarende regler skal gjelde ved forhåndsstemmegivningen. Videre foreslås det presisert i loven at slike stemmegivninger skal forkastes. Det presiseres i loven at velgere som er møtt frem ved et valglokale før det fastsatte stengetidspunktet, skal få avgi stemme (dvs. både velgere som er kommet inn i 8 av 12

9 lokalet og velgere som står i kø utenfor lokalet). Valgloven er i dag utydelig på dette området, men forslaget er i tråd med praksis og departementets tolkning av loven. Velgere som trenger assistanse ved stemmegivningen skal ikke selv kunne bestemme hvem de ønsker hjelp av. Det foreslås at hjelperne skal være stemmemottakere, valgfunksjonærer eller medlemmer av stemmestyret. Velgere som lider av alvorlige psykiske eller fysiske funksjonshemninger skal likevel kunne utnevne egne hjelpere. Videre inneholder høringsutkastet enkelte andre endringer, hovedsakelig av teknisk art. Vurdering: Formannskapet bes vurdere om det skal settes ned et utvalg som får fullmakt til å avgi uttalelse på kommunens vegne innen fristens utløp (6. september). Saken legges med dette fram for formannskapet til behandling. 9 av 12

10 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR FORHANDLINGER OM KJØP AV RINNLEIRET Saksansvarlig: Alf Birger Haugnes Arkiv: K1-611, ALFA- C55 Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet ABH 088/04 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Levanger kommune forhandler med Skifte Eiendom om kjøp av Rinnleiret med bakgrunn i takst utarbeidet av RG-Prosjekt. 2. Taksten på 9. mill. kr. legges til grunn for kjøp av eiendommen. Kommunen vil vurdere å godta et høyere beløp med bakgrunn i eventuelle endringer p.g.a. oppgradering og en langsiktig leieavtale med HV-13 som taksten ikke har ivaretatt. 3. Med bakgrunn i iverksettelsesbrevet fra Forsvarsdepartementet av 2004 og de signaler som er kommet fra stortingshold den siste tiden, må den takst som begge parter var enige om skulle legges til grunn for et eventuelt skjønn, benyttes. Kommunen finner det derfor ikke riktig at prisen skal avgjøres ved et avtaleskjønn. Vedlegg: 1. Brev av fra Skifte Eiendom Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 2. Intensjonsavtale med Ritek 3. RG-prosjekt: Verdivurdering av eiendommen gnr. 253, bnr. 5, Rinnleiret militærleir, Levanger kommune. Saksopplysninger: Kommunen har siden det ble klart at verkstedet på Rinnleiret skulle nedlegges, deltatt i arbeidet med å bevare arbeidsplassene gjennom opprettelse av et nytt selskap Ritek AS. Samtalene ble i første omgang ført med FLO-Land og senere med Skifte Eiendom. Eiendommen er på totalt 186 daa. Av dette omfatter ca. 78 daa områder med fredede bygninger og klausulerte områder mht. utbygging. Et mindre areal øst for leiren er dyrket areal. Området inneholder totalt 57 bygninger hvorav 28 er vernet gjennom Landsverneplan for forsvaret. Den totale bygningsmassen er på ca m2 BTA. 10 av 12

11 Kommunen har hele tiden gjort det klart at et kjøp var betinget av at hele eiendommen ble solgt. Dette med bakgrunn i de negative verdier de bevaringsverdige bygninger i leiren representerte. Ritek hadde opprinnelig forkjøpsrett til de bygninger de har inngått leieavtale på. Ritek har nå gått fra denne forkjøpsretten ved at det er inngått en intensjonsavtale med kommunen om at kommunen kan kjøpe hele eiendommen og at Ritek eventuelt senere har anledning til å gå inn i eiendomsselskap. OPAK foretok en takst på eiendommen og kom til et beløp på 26 mill. kr. Kommunen ga straks beskjed om at denne taksten ikke kunne godtas. Bl.a. hadde ingen av de vernede bygningene fått negativ verdi. Ut fra den forfatningen disse bygningene var i, var dette klart vurdert feil. Skifte Eiendom var enige i disse betraktningene. Det ble derfor enighet om at Skifte Eiendom skulle bestille en ny takst som det var enighet mellom partene om skulle legges til grunn ved et eventuelt skjønn. Skifte Eiendom engasjerte RG-prosjekt til oppdraget. RG-prosjekt kom fram til en stipulert markedsverdi på eiendommen på kr ,-. Teknisk verdi ble stipulert til ca. kr ,-. Her utgjorde verkstedet over 50 % av teknisk verdi. Som det framgår av brevet fra Skifte Eiendom, finner de ikke at den siste taksten kan representere markedsverdien. Forskjellen mellom takstene er på hele 17. mill. kr. De antar at verdien vil ligge et sted mellom disse takstene. De antyder også mulighetene for at eiendommen deles opp og selges. Ved en kommunal overtagelse av de fredede bygninger kan det da følge en sum for vedlikehold etc. I senere samtaler har også Skifte Eiendom tilbudt avtaleskjønn som grunnlag for et kommunalt kjøp av eiendommen. Skifte Eiendom begrunner dette med at det iverksettelsesbrev fra Forsvarsdepartementet de har å forholde seg til, ikke hjemler et salg til kommunen med bakgrunn i siste takst. De skal forhandle med kommunene og legge opp til et samarbeid som gir gode lokale løsninger, men forutsetningen er at salget skal skje til markedspris. De henviser her til aktuelle kjøpere i markedet og ber derfor kommunen komme med et tilbud på en pris mellom takstene. Vurdering: Som det framgår av ovennevnte, har kommunen i samtalene med Skifte Eiendom klart sagt fra om at et kjøp er avhengig av at hele eiendommen blir solgt til kommunen. Dette med bakgrunn i at inntekter fra de eiendommer som gir leieinntekt skal være med på å dekke utgiftene i tilknytning til de fredede bygninger og klausulerte områder. Rådmannen vil derfor anbefale om at kommunen holder fast på dette prinsippet. Rådmannen vil ikke anbefale et avtaleskjønn da erfaringene fra slike skjønn tilsier at en vil ta hensyn til begge de takster som foreligger og sannsynligvis legge seg mellom disse. Etter rådmannens vurdering vil dette bli feil i og med at kommunen (og Skifte Eiendom) anser det feil at det ikke er angitt negative verdier på de fredede bygninger jfr. OPAK-taksten. 11 av 12

12 Rådmannen anser at RG-prosjekt sin takst er riktig. Med sin lokale tilknytning har også disse gode lokalkunnskaper for vurdering av markedsprisen i området. Rådmannen betviler ikke at det finnes interessenter som er villige til å betale over takst, men rådmannen frykter da et de fredede bygningene vil kunne råtne på rot. Farene er da stor for at kommunen/det offentlige må inn å ta et ansvar hvis dette skjer. Rådmannen kan ikke se at Skifte Eiendom ved et salg med utgangspunkt i taksten fra RGprosjekt ikke oppfyller de vilkår som er satt i iverksettelsesbrevet. Salget er basert på en lokal løsning og salget skjer til markedspris. De fredede bygningene og de klausulerte bygningene vil også bli ivaretatt på en forsvarlig måte. Kommunen arbeider her med utformingene av et prosjekt som skal se på mulighetene for hvordan verneinteressene kan ivaretas. Prosjektet skal bl.a finansieres gjennom omstillingsmidlene fra forsvaret. Dette er midler fra en pott på 1. mill. kr. pr. år fra Forsvarsdepartementet som fordeles mellom Stjørdal og Levanger. Et kommunalt kjøp er også i tråd med de signaler som den senere tid er kommet fra stortingshold. Gjennom omstillingsmidlene har kommunen støttet opp om oppbyggingen av Ritek og arbeidet med hvordan området kan utvikles. For kommunen vil Ritek være en hjørnesteinsbedrift i en slik utviklingsplan. Ritek har et sterkt ønske om at kommunen går inn og kjøper området. Ritek ønsker da enten å kjøpe de lokaler de leier eller å reforhandle den leieavtale de i dag har med forsvaret/skifte Eiendom. Dette for å kunne styrke sin stilling etter hvert som det blir nødvendig å gå inn i det private markedet etter at oppdragsavtalen med forsvaret trappes ned. Etter rådmannens vurdering er det svært viktig at kommunen er med på å sikre de arbeidsplassene som allerede er her og legge til rette for ytterligere økning i antallet. Ansvaret for næringsutvikling ble lagt til samkommunen. En egen gruppe som vurderer et framtidig felles næringsselskap for Levanger og Verdal, vil legge fram sine konklusjoner i løpet av september. I sine foreløpige konklusjoner foreslår prosjektgruppa at det dannes et utviklingsselskap Innherred Vekst og et selskap Innherred Næringsselskap som tar rollen som bl.a. eiendomsutvikler. De ser for seg at dette selskapet vil være en videreutvikling av Levanger Næringsselskap. I en slik sammenheng vil kjøp av Rinnleiret være svært interessant. Det vil derfor bli aktuelt at et eventuelt kjøp av eiendommen organiseres gjennom Levanger Næringsselskap. Skifte Eiendom har ingen innvendinger til dette. 12 av 12

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 22.11.2004 Kl. 10:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 07.05.2003 Kl. 12:00 NB! Merk møtetidspunkt STED: Formannskapssalen, rom 3008, Rådhuset

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 07.05.2003 Kl. 12:00 NB! Merk møtetidspunkt STED: Formannskapssalen, rom 3008, Rådhuset LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 07.05.2003 Kl. 12:00 NB! Merk møtetidspunkt STED: Formannskapssalen, rom 3008, Rådhuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Driftskomité TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.01.2003 CA. Kl. 13:00 (Etter felles formannskapsmøte) STED: Rådhuset, formannskapssalen

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.01.2003 CA. Kl. 13:00 (Etter felles formannskapsmøte) STED: Rådhuset, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 16.01.2003 CA. Kl. 13:00 (Etter felles formannskapsmøte) STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med dette

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 09.04.2008 Tid: 13:00 Merk! Møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 07.04.2005 Kl. 10:00 Etter administrasjonsutvalgenes møter!! STED: Verdal Rådhus, kommunestyresalen

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 07.04.2005 Kl. 10:00 Etter administrasjonsutvalgenes møter!! STED: Verdal Rådhus, kommunestyresalen Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING TID: 07.04.2005 Kl. 10:00 Etter administrasjonsutvalgenes møter!! STED: Verdal Rådhus, kommunestyresalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6)

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 Messa (Stort hvitt hus synlig fra E6) Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6) Kl. 13.00 (etter ADM-møte) Kl. 14.00 Kl. 16.00 (ca.) Befaring

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning.

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 24.04.2006 kl. 09.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 OBS! Merk møtestart Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer