Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: Kl TIL BEHANDLING: SAM-6/09 VILTFORVALTNING I SKI - ÅRSBERETNING 2008 SAM-7/09 VEVELSTAD GÅRD FRITIDSSENTER (LAVESI) - RIVING AV LÅVEN SAM-8/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING SAM-9/09 SØKNAD OM KONSESJON - GNR 91 BNR 4 JØRGENRUD GÅRD SAM-10/09 SØKNAD OM UTSETTELSE BOPLIKT STUNNER NORDRE GNR 90 BNR 2 I SKI SAM-11/09 SØKNAD OM KONSESJON - GNR 52 BNR 5 OG GNR. 51 BNR. 3 Ski, Lise Vistnes leder

2 Saksbehandler: Reidar Haugen Arknr.: 004 K4 Arkivsak: 09/320-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 6/ VILTFORVALTNING I SKI - ÅRSBERETNING 2008 Forslag til vedtak: Fremlagt årsberetning 2008 for Viltforvaltningen i Ski tas til orientering. Saksopplysninger: Det har vært tradisjon at sekretæren for viltforvaltningen i Ski har produsert en årsberetning for året som har gått. Vi fortsetter med denne tradisjonen etter samme mal som de siste årene. Hensikten med årsmeldingen er å samle tallstatistikk og hendelser fra gjeldende år og sammenstille dette med flere foregående år. Trender og utvikling kan sees. Dette vurderes som viktig informasjon for den videre viltforvaltning og politiske beslutninger. En annen hensikt er å informere kommunens politiske myndighet og andre interesserte om forvaltningsprinsippene som legges til grunn i viltforvaltningen i Ski. Tradisjonelt har den kommunale viltforvaltning dreid seg mye om forvaltning av hjortevilt og fallviltforvaltning. Årsberetningen for 2008 bærer også preg av dette. Men ivaretakelse og synliggjøring av alle viltarter/biotoper i kommunens beslutningsprosesser er også høyt prioritert, spesielt i arealsaker. Her har kommunen et fullt oppdatert viltkart som hjelpemiddel. Hovedutvikling i viltforvaltningen rapporteres også i Grønt regnskap. Økonomiske konsekvenser: En oppdatert, kunnskapsbasert og fremtidsrettet viltforvaltning i en kommune er god samfunnsøkonomi, samtidig som det vil sikre rettighetshaverne gode inntekter fra utmarka. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Offentlige verdier og interesser knyttet til bl.a. opplevelsesverdier og ivaretakelse av biologisk mangfold er forhold som en ukontrollert viltstamme kan gjøre stor skade på. For mye elg kan være en trussel mot biologisk mangfold. For lite bever kan også være en trussel mot det biologiske mangfoldet. Å kunne påtreffe ville dyr på skogturen gir store opplevelsesverdier og bidrar til økt livskvalitet. Ski kommunes viltforvaltning vurderes å være bærekraftig, der hensynet til de offentlige verdier og interesser blir ivaretatt. Dette inkluderer en bærekraftig høsting av viltstammen til gode for landbruksnæring og friluftsliv. Ski, Audun Fiskvik rådmann Side 2

3 Jan Willy Mundal Kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Årsberetning 2008 for Viltforvaltningen i Ski Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 3

4 Saksbehandler: Jan Willy Mundal Arknr.: GNR 107/1 Arkivsak: 09/337-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 7/ Formannskapet / Kommunestyret / VEVELSTAD GÅRD FRITIDSSENTER (LAVESI) - RIVING AV LÅVEN Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret anbefaler at låven rives og at det sendes rivingssøknad i h. t. plan- og bygningsloven. 2. Administrasjonen jobber videre med arealsituasjonen for LAVESI og kommer tilbake til denne saken ved behandlingen av økonomiplanen for Saksopplysninger: Vevelstad gård fritidssenter (LAVESI) har nå vært i drift ca 30 år. Den opprinnelige klubben ble etablert i hovedhuset på Vevelstad gård. Dette huset brant i Kommune leide inn brakker som ble satt opp på tomta. Dette var en svært kostbar løsning, og gleden var derfor stor når kommunen fikk overta brakker fra Alfa Laval mot å bekoste demontering og flytting. Brakkene ble flyttet til Vevelstad gård og istandsatt. Samtidig ble det gjennomført noe oppussing og lagt saltak på brakkene. Den nye klubben åpnet i 1992 og er nøyaktig den samme bygningsmassen som brukes i dag. Låven har hele tiden vært en viktig del av aktiviteten til LAVESI. For ca 10 år siden ( ) ønsket administrasjonen å rive låven fordi den var i en svært dårlig forfatning. Rivingen ble ikke gjennomført fordi lokalsamfunnet engasjerte seg. Kommunestyret vedtok å overføre bevilget rivingsbeløp til et dugnadsprosjekt. Det ble nedsatt en gruppe bestående av daværende eiendomssjef samt 2 av kommunens oppsynsmenn i tillegg til klubbleder og representanter fra frivillige på Langhus. Denne gruppa hadde ansvaret og deltok slik at låven kunne settes i stand på frivillig basis gjennom dugnad. Det ble nedlagt utallige dugnadstimer av disse frivillige som bla bestod av fagfolk som tømmermestere, glassmestere og blikkenslagere. Låven ble rettet opp og det ble støpt nye søyler og deler av den bærende konstruksjonen ble byttet ut. Skaterampen i låven er etablert midt på 90- tallet og var i låven alt ved forrige istandsetting. For å lage den ble flere dragere fjernet og de ble erstattet av nye. Denne jobben er ikke byggemeldt og det fins ikke beregninger på de nye dragerne/støttene. Utvendig ble ikke låven utbedret. Vurdering: Låvens bruk har variert opp gjennom årene. Bygget ligger litt fra LAVESI og det er ikke sanitære installasjoner i låven. Aktiviteten de siste årene har i hovedsak bestått av band og skating. Side 4

5 Låven er i meget dårlig forfatning. Taket lekker og takplater har blåst av. De er spikret på igjen og er i tillegg sikret med forankring. Taket har også setninger på midten. Sannsynligvis må alle sperrer skiftes og det må legges nytt tak. Likeledes må deler /alt av bærekonstruksjoner i yttervegg og inne i bygget skiftes. Store deler av bordkledningen er råtten og da må bordkledning skiftes. Vinduene må skiftes. Når en går inne i låven og hopper lett, beveger hele gulvet seg. Derfor må sannsynligvis alle gulvbjelkene forsterkes / skifte. I henhold til plan- og bygningsloven blir en eventuell istandsetting å betrakte som en fullstendig rehabilitering og alle regler for nybygg må da følges. Dvs at alle bærende konstruksjoner skal dokumenteres og det må installeres balansert ventilasjon for oppvarmede bruksrom. Rådmannen vil derfor på det sterkest fraråde og rehabilitere låven. Det er bedre å rive og eventuelt bygge nye areal. Disse bør da ligge i tilknytning til selve LAVESI og ikke som et frittstående bygg. SEFRAK Bygningen er registrert som kulturminne (SEFRAK-registrert). Bygningens alder er ikke kjent, men den er sannsynligvis fra midten av 1800-tallet. Låven er avmerket på kart fra Låven er den sist bevarte bygningen av gårdsmiljøet etter Vevelstad gård. Bygningens bevaringsverdi knytter seg til gårdens historie. Vevelstad gård var en stor og ærverdig gård i sin tid og er opphavet til navnet på området Vevelstad. Uthuset er det eneste synlige minnet som forteller at dette en gang var et gårdbruk, og det har i så måte høy lokalhistorisk identitetsverdi. Rådmannen ser dessverre ingen annen mulighet enn å rive låven ved Vevelstad gård. Bygningen er nå i en så dårlig forfatning at det er en sikkerhetsrisiko å være i eller i nærheten av den. I dagens økonomiske situasjon er det ikke midler til rehabilitering, selv om dette hadde vært ønskelig. Opprop Da rådmannen, kommunalsjef for samfunn og kultursjefen var på befaring fikk rådmannen overlevert en OPPROP for at LAVESI får et alternativ hvis låven rives, fordi vi trenger låven i oppusset versjon eller tilsvarende lokaler til bandrom, dansestudio og skaterampe. Det er ca 110 underskrifter på oppropet. Økonomiske konsekvenser: Rehabilitering vil bli vesentlig dyrere enn å bygge nytt. Rådmannen vil be fritidsklubben om å se på bruken av eksisterende lokaler i LAVESI og om det er mulig å bygge om LAVESI slik at arealene blir mer effektivt utnyttet. Fritidsklubben kan også planlegge for et mindre tilbygg, men om det bør realiseres har ikke rådmannen noen mening om i dag. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ved å rive et kulturminne blir vi litt fattigere som lokalsamfunn. Kulturminner sier noe om hvem vi er og hvor vi kommer fra det er en del av vår identitet. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Side 5

6 Vedlegg som følger saken: a) Notat fra leder av Vevelstad gård fritidssenter datert b) Brev fra leder av Langhus Velforening datert c) Opprop Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 6

7 Saksbehandler: Jan Willy Mundal Arknr.: 614 L32 &00 Arkivsak: 09/339-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Tjenesteutvikling 9/ Utvalg for samfunn og miljø 8/ Formannskapet / Kommunestyret / NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret stadfester retningslinjene for offisielle adresser. 2. Kommunestyret vedtar retningslinjene for navnsetting av kommunale bygg og institusjoner som omtalt i saken. 3. Kommunestyret ber om at navnsetting av nybyggene på Skotbu og Mork blir igangsatt i henhold til vedtatte rutine. Saksopplysninger: Rådmannen fremmer denne saken for å avklare retningslinjene ved navnsetting av bygg og institusjoner i kommunen. Det synes hensiktsmessig å dele navnesakene i to hovedgrupper: 1. Offisielle adresser (navn på veier, gater, plasser) 2. Navn på kommunale bygninger og institusjoner Vurdering: 1. Offisielle adresser Tildeling av offisielle adresser, navnsetting og skilting av veier Kommunens plikt til å føre register over grunneiendommer, herunder tildeling av offisiell adresse, skilting og nummerering/omnummerering av grunneiendom, er hjemlet i delingsloven (matrikkelloven). Kort om prinsippet for navnsetting Navnet bør mest mulig følge den lokale navneskikken, samtidig som det bør være lett og skrive og oppfatte. Om mulig ønsker kommunen å bruke navn som: - gir informasjon om tidligere tiders virksomhet - bruker eldre navn - gir informasjon om lokal historie Gjeldende offisielle regler for skrivemåte for stedsnavn skal også følges. Ski kommune følger også tidligere vedtak om ikke å bruke navn på personer. Side 7

8 Regler om fastsetting av skrivemåten av stedsnavn Regler om fastsetting av skrivemåten av stedsnavn, herunder veinavn, er fastsatt i Lov om stadnamn. I saksforberedelsen inngår en intern høring (berørte virksomheter i kommunens administrasjon) og en høringsprosess hvor navneforslaget sendes berørte grunneiere, historielag og Statens navnekonsulenter. Virksomhet for geodata og oppmåling forbereder saker om tildeling av veinavn. Vedtaksmyndighet I henhold til nåværende utvalgsmodell, er det utvalg for Samfunn og miljø (SAM) som fastsetter offisielle adresser og navnsetting og skilting av veier. 2. Navn på kommunale bygg og institusjoner Dagens praksis Rådmannen er ikke kjent med at det finnes skriftlige retningslinjer som regulerer tildelingen av navn på kommunale bygg/institusjoner i Ski. Tildelingen av navn gjøres av den enkelte virksomhet (skole, omsorgsvirksomhet) og av barnehageseksjonen. Fra barnehageseksjonen har vi fått opplyst at navnsetting normalt skjer i forbindelse med utbyggingsprosjektet. Dersom navnesaken skaper tvil eller større diskusjon, har navnet blitt forelagt rådmannen. Behovet for eget navn I tillegg til offisiell adresse, er det både tradisjon for og hensiktsmessig at kommunens bygg og institusjoner gis et navn som benevner virksomhetens type (skole, barnehage, sykehjem) og som også lokaliserer virksomheten, for eksempel Haugjordet ungdomsskole. Hvorvidt man skal tildele et eget navn, må vurderes opp mot byggets/institusjonens type og størrelse. For bofellesskap (ikke institusjoner) vil det være tilstrekkelig å bruke den offisielle adressen, for eksempel Skoghusveien 9. I andre situasjoner er det ønskelig å ta vare på et eldre navn, for eksempel Mork, som vil være et langt bedre navn en Kirkeveien 45A 45 F. Saksforberedelse Virksomhetene geodata og oppmåling i samarbeid med kultur forbereder saker om navnsetting av kommunale bygg og institusjoner. I saksforberedelsen inngår en intern høring (berørte virksomheter i kommunens administrasjon) og en høringsprosess hvor navneforslaget sendes berørte lag og foreninger, historielag og andre som ønsker å komme med innspill til navnsetting. Forslag til retningslinje - Ved navnsetting av større utbyggingsprosjekt, sendes saken ut på ekstern og intern høring. - Navneforslaget skal være i henhold til prinsipper for navn i Ski og ikke i strid med tidligere vedtatte navn. - Navnet vedtas av kommunestyret som en del av utbyggingssaken, alternativt som en selvstendig sak. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Side 8

9 Konklusjon: Rådmannen fremmer denne saken for å få stadfestet de rutinene som gjelde for offisiell adressefastsetting og for å få vedtatt de rutiner som skal gjelde for navnsetting av kommunale bygg og institusjoner bygninger. Denne saken danner grunnlaget for videre navnsetting av byggene på Skotbu og Mork Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell-Arne Ekeberg Kommunalsjef oppvekst Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Side 9

10 Saksbehandler: Helge Vonheim Arknr.: V62 &18 Arkivsak: 09/180-4 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 9/ SØKNAD OM KONSESJON - GNR 91 BNR 4 - JØRGENRUD GÅRD Forslag til vedtak: I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003 innvilges konsesjon til Trond Gjervan for erverv av eiendommen Jørgenrud, gnr.91 bnr.4 i Ski kommune. Det settes vilkår om at kjøper bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor og driver den i minst 5 år. Saksopplysninger: Trond Gjervan søker om konsesjon for erverv av eiendommen Jørgenrud, gnr.91 bnr.4 i Ski kommune. Landbrukssjefen i Follo skriver i sin uttalelse: Konsesjonssøknad for Jørgenrud gnr.91 bnr.4 er datert og ble oversendt fra Ski kommune til Landbrukssjefen i Follo for behandling. Som vedlegg til konsesjonssøknaden ligger også kjøpekontrakt og takst. Landbrukssjefen befarte eiendommen Eiendommen er overdratt fra Jorun Nielsen til Trond Gjervan. Eiendommen Jørgenrud er i følge jordregisteret på totalt 1040,6 dekar fordelt på 134,9 dekar fulldyrka jord, 888,4 dekar produktiv skog og 17,3 dekar anna jorddekt fastmark. Eiendommens bebyggelse består av våningshus på to plan, med et bruttoaral på ca. 300 m 2. Huset var opprinnelig en gammel laftet bygning, men det meste av denne er revet og det ble bygget en ny bygning i 1995/97. Kårboligen er en opprinnelig driftsbygning ombygget i 1996/97 til bolig med bruttoareal på ca. 113 m 2. Driftsbygningen er fra 1986 og er på ca. 210 m 2. I den ene enden er det et kjølelager på ca. 50 m 2. Redskap og lagerbygning på ca. 200 m 2 som inneholder en varmlufts korntørke. Videre består bebyggelsen av bryggerhus, vedskjul, stabbur og dukkestue. Det er anlagt eget renseanlegg for kloakken og eiendommen har egen vannforsyning basert på borrevann. Begge anleggene utført i forbindelse med oppføring av nytt våningshus og kårbolig. Bortsett fra vedskjulet og bryggerhuset er bygningene i god stand og godt vedlikeholdt. I kjøpkontrakten av er kjøpesummen for eiendommen kr I verditakst av av takstmann Carl-Arne Brekke er eiendommens omsetningsverdi satt til kr Av dette utgjør bygningene kr , dyrka mark kr og skogen kr Erververnes planer for bruk av eiendommen er oppdrett og oppstalling av hester, grasproduksjon/beite og skogsdrift. Av konsesjonssøknaden framgår at søker vil bosette seg på eiendommen innen ett år og selv bebo og drive eiendommen i minst 5 år sammenhengende. Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for landbrukseiendommer skal det, jfr. konsesjonslovens 9, til fordel for søker legges særlig vekt på følgende fire momenter: Side 10

11 Om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Eiendommen er taksert av takstmann Carl-Arne Brekke 9. september Samlet takst for jord, skog, driftsbygninger, bolighus og øvrige bygninger er kr 8,5 millioner kroner. Landbrukssjefen har gjennomgått taksten og vært på befaring på eiendommen. På bakgrunn av taksten kan kjøpesummen aksepteres som en forvarlig pris. Om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området. Søker har opplyst i søknaden at han har til hensikt å bosette seg på gården. Bosettingshensynet vil dermed være oppfylt. Om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning. Søker vil drive eiendommen selv. Gården skal benyttes til hestehold, grasproduksjon og skogsdrift. Landbrukssjefen mener at dette er en ikke uvanlig kombinasjon som vil innebære en driftsmessig god løsning for eiendommen. Om erverver anses skikket til å drive eiendommen. Søker opplyser i søknaden at han er født og oppvokst på gård i Trondheim og at han arbeidet på gården fra ca. 12 års alder til ca. 25 års alder. Landbrukssjefen mener at dette er en god kvalifikasjon for å drive gården. Vurdering: Rådmannen viser til landbrukssjefens grundige saksframstilling og vurderinger. Økonomiske konsekvenser: Ingen for Ski kommune. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden om konsesjon for ervervet av gnr. 91 bnr. 4 i Ski blir imøtekommet. Ski, den Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: Søknad datert fra Trond Gjervan om konsesjon. Vedlegg som ligger i saksmappen: Kjøpekontrakt datert Verditakst over eiendommen gnr 91 bnr 4 i Ski Øvrige dokument i saken Side 11

12 Saksbehandler: Helge Vonheim Arknr.: GNR 90/2 Arkivsak: 09/184-2 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 10/ SØKNAD OM UTSETTELSE BOPLIKT STUNNER NORDRE GNR 90 BNR 2 I SKI Forslag til vedtak: Utvalg for samfunn og miljø gir Per-Arne Bjerklund utsettelse med å oppfylle boplikten fram til på eiendommen Stunner Nordre gnr.90 bnr.2 mfl. i Ski kommune. Saksopplysninger: Per-Arne Bjerklund, Brynhildsvei 11, 1430 Ås søker om utsettelse av boplikten på Stunner Nordre, gnr. 90, bnr 2 i Ski. Landbrukssjefen skriver følgende til søknaden. I møte innvilget Akershus fylkeslandbruksstyre konsesjon til Per-Arne Bjerklund for erverv av eiendommen Stunner Nordre. Det ble satt som vilkår at han bosetter seg på eiendommen innen ett år for deretter selv å bebo og drive den i minst 5 år. Hjemmelen til eiendommen ble tinglyst Advokat Tore Skar, på vegne av Bjerklund, søker i brev av om utsettelse med boplikten fram til , samt utsettelse med driveplikten frem til 2001 Begrunnelsen for utsettelse med boplikten er at det må gjennomføres betydelige investeringer før boligen kan tas i bruk. Videre at atkomstveien må forbedres, da den i perioder av året er så vidt dårlig at den ikke er kjørbar med bil. Begrunnelsen for utsettelse med driveplikten var at det forelå en avtale om bortleie av den dyrka jorda. Jordleieavtalen var inngått av tidligere eier og varte fram til I brev datert gir landbrukssjefen Bjerklund utsettelse med bo- og driveplikten som omsøkt. Bjerklund har fortsatt ikke tilflyttet eiendommen. Landbrukssjefen har undersøkt og funnet at det ikke løper noen foreldelsesfrist med hensyn på vilkår som er satt for konsesjon. I brev av gjør landbrukssjefen Bjerklund oppmerksom på dette, og ber om en redegjørelse for planer/framdrift for tilflytting til Stunner Nordre. I brev av svarer Bjerklund at det ble satt i gang restaureringsarbeid på hovedbygningen med plan om å tilflytte eiendommen innen fristen, men da låven raste sammen ble ressursene satt inn der. Han opplyser at ny driftsbygning snart er ferdig og at han deretter vil fortsette restaureringsarbeidet med hovedbygningen for å få den ferdigstilt. Han opplyser at dette arbeidet blir mer omfattende enn tidligere antatt, da det under innvendig panel er avdekket både råte og brannskader. Han søker derfor om utsettelse med boplikten til sommeren I søknaden påpeker Bjerklund at det på naboeiendommen er deponert masser, rett oppstrøms drikkevannskilden til Stunner Nordre, som han mener er alunskifer. Bjerklund forutsetter at massene blir fjernet før han tilflytter eiendommen, slik at det blir trygt å bruke drikkevannet. Ski kommune har i brev av tilskrevet eieren av naboeiendom og gitt ham en frist for fjerning av de tilkjørte massene. For øvrig anses ikke deponisaken å angå vilkåret om boplikt som satt for å gi søker konsesjon for erverv av Stunner Nordre. Eiendommen Stunner Nordre er på totalt ca. 279 dekar dekar, derav ca. 55 dekar fulldyrka jord. Per- Arne Bjerklund driver eiendommen. Den dyrka jorda nyttes til økologisk kornproduksjon. Produksjonen er godkjent som økologsk av Debio. Bebyggelsen består av en bolig og driftsbygning. Vurdering: Bjerklunds begrunnelse for at han ikke har tilflyttet Stunner Nordre innen fristen er at restaureringsarbeidet på boligen måtte utsettes for å prioritere oppføring av driftsbygning. Opprinnelig Side 12

13 var planen å restaurere den gamle driftsbygningen på eiendommen, samt utvide den med et påbygg. Den gamle driftsbygningen raste imidlertid ned. Oppføring av ny driftsbygning med en grunnflate på 600 m 2 ble påbegynt i Bjerklund opplyser i søknaden at driftsbygningen snart er ferdig, og at han deretter vil fortsette arbeidet med å restaurere boligen. Landbrukssjefen er kjent med at det har tatt tid for søker å få på plass en ny driftsbygning. Bjerklund har tidligere bl.a begrunnet dette med økonomiske forhold. Bjerklund er nå nær ferdigstilling av driftsbygningen, og er klar for å sette ressurser inn for å få restaurert boligen. Boligen er i så dårlig forfatning, at den anses som ikke beboelig. Landbrukssjefen finner det derfor rimelig at Bjerklund gis utsettelse med boplikten som omsøkt til sommeren Vurdering: Rådmannen viser til landbrukssjefens redegjørelse og anbefalinger. Med bakgrunn i athovedbygningen er under restaurering synes det rimelig å gi utsettelse med boplikten til utgangen av juni måned Økonomiske konsekvenser: Ingen for Ski kommune. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunsalsjef Vedlegg som følger saken: Søknad datert om utsatt boplikt Vedlegg som ligger i saksmappen: Øvrige dokument i saken Side 13

14 Saksbehandler: Helge Vonheim Arknr.: V62 &18 Arkivsak: 09/273-4 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 11/ SØKNAD OM KONSESJON - GNR 52 BNR 5 OG GNR. 51 BNR. 3 Forslag til vedtak: I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003 innvilges konsesjon til Casper Frithjof Hjell for erverv av eiendommen Hjemmen gnr.52 bnr.5 og gnr.51 bnr.3 i Ski kommune. Det settes vilkår om at kjøper bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst 5 år. Saksopplysninger: Casper Hjell søker om konsesjon for erverv av eiendommen Hjemmen gnr. 52 bnr.5 og gnr.51 bnr.3 i Ski kommune. Landbrukssjefen skriver i sin uttalelse: Konsesjonssøknad for eiendommen Hjemmen gnr.52 bnr.5 og gnr.51 bnr.3 er datert og ble oversendt fra Ski kommune til Landbrukssjefen i Follo for behandling. Som vedlegg til konsesjonssøknaden ligger også kjøpekontrakt og takst. Landbrukssjefen befarte eiendommen Eiendommen er overdratt fra Thor Hjemmen til Casper Frithjof Hjell. På kjøpekontraktens forside er Lise Marie Hjell, som er ektefelle til Casper Frithjof Hjell, også oppført som kjøper. Casper Frithjof Hjell har overfor landbrukskontoret opplyst at han skal stå som eneste kjøper, både kjøpekontrakt og konsesjonssøknad er derfor kun undertegnet av ham på kjøpersiden. Eiendommen Hjemmen er i følge jordregisteret på totalt 145,0 dekar fordelt på 42,2 dekar fulldyrka jord, 90,8 dekar produktiv skog og 12,0 dekar anna jorddekt fastmark. Eiendommens bebyggelse består av våningshus, låve, redskapshus/snekkerverksted, garasje og potetkjeller. Våningshus er på to plan med et bruttoareal på ca. 138 m 2. Huset er fra 1896, men er utbedret i flere omganger. Sist gang i 1992, da også taket ble lagt om på nytt. I taksten er det påpekt noe vedlikeholdsbehov. Låven er fra 1916 og er på ca. 175 m 2. Jfr. taksten trenger bygningen oppgradering. Redskapshuset/snekkerverkstedet oppført i 1983 på ca. 325 m 2. Garasje på ca. 52 m 2 oppført Potetkjelleren på ca. 36 m 2 er fra Det er anlagt eget renseanlegg for kloakken, biovacanlegg fra Vann fra egen vannforsyning basert på borrevann. I kjøpkontrakten av er kjøpesummen for eiendommen satt til kr som svarer til verditakst av satt av takstmann Carl-Arne Brekke. I verditaksten utgjør bygningene kr , dyrka mark kr , skogen kr og gårdstun kr Takstens verdi på gårdstunet samsvarer med det beløp for boverdi som det i Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-3/2002, priser på landbrukseiendommer ved konsesjon, er tillatt å legge til på landbrukseiendommer. Erververnes planer for bruk av eiendommen er å bosette seg der og selv stå for drifta av skogen. Dagens utleie av den dyrka jorda er tenkt videreført. Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for landbrukseiendommer skal det, jfr. konsesjonslovens 9, til fordel for søker legges særlig vekt på følgende fire momenter: Side 14

15 Om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Eiendommen er taksert av takstmann Carl-Arne Brekke 10. november Samlet takst for eiendommen er kr 3,7 millioner kroner. Det er prisbegrensinger på landbrukseiendommer. Det heter i konsesjonsloven at prisen skal bidra til en forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer. Det er i Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-3/2002, M-7/2002 og M-4/2004 gitt regler for verdivurdering av landbrukseiendommer. Landbrukssjefen har gjennomgått taksten og vært på befaring på eiendommen. På bakgrunn av taksten kan kjøpesummen aksepteres som en forvarlig pris. Om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området. Søker har opplyst i søknaden at han har til hensikt å bosette seg på gården. Bosettingshensynet vil dermed være oppfylt. Om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning. Søker opplyser at han selv vil stå for drifta av skogen, men at den dyrka jorda skal leies bort slik den også blir gjort i dag. Gårdens dyrka arealer er små, ca. 42 dekar, og vil gi svært begrensa inntektsmuligheter ved tradisjonell jordbruksdrift. Bortleie av den dyrka jorda til et bruk med aktiv jordbruksdrift kan derfor innebære en bedre driftsmessig løsning, enn at den nye eieren skulle investere i nødvendige maskiner og redskaper for å drive jorda. Landbrukssjefen mener bortleie av den dyrka jorda i dette tilfelle kan aksepteres som en driftsmessig god løsning for eiendommen. Om erverver anses skikket til å drive eiendommen. Søker er født og oppvokst på gården Hjell i Kråkstad og deltatt i gårdsarbeid der. Landbrukssjefen mener at dette er en god kvalifikasjon for å drive gården. Vurdering: Rådmannen viser til landbrukssjefens grundige saksframstilling og vurderinger. Økonomiske konsekvenser: Ingen for Ski kommune Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden om konsesjon for erverv av gnr.52 bnr.5 og gnr.51 bnr.3 i Ski kommune blir imøtekommet. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal Kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Søknad datert fra Casper Hjell om konsesjon for erverv av gnr. 52 bnr.5 og gnr.51 bnr.3 i Ski kommune. Vedlegg som ligger i saksmappen: b) Kopi av kjøpekontrakt c) Kopi av verdivurdering datert Side 15

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.04.2011 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 38/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/4809 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 14.06.2016 Behandling av konsesjonssøknad Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring,

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/997 SNR gnr. 141 bnr. 13 Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON GNR. 141 BNR. 13 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av konsesjonslova av 28. november

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15.00 Befaringer før møtet Avreise fra Turistinformasjon i Eggedal kl. 09.00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SØKNAD OM KONSESJON, NORDRE KVISLE 7/2 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av konsesjonsloven av

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM VARIG FRITAK PÅ BOPLIKTA PÅ AUSTAD SØNDRE GNR. 26 BNR. 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 53 BNR. 1

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 53 BNR. 1 FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/09 09/51 REFERATER 1

SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/09 09/51 REFERATER 1 SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 21.01.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 9/6 9/12 Arkivsak: JournalpostID: 16/6614 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 30.08.2016 Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING NY BEHANDLING - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR.85 BNR.2. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkivsak: 09/1232-7 Arkivkode: GBNR 085/002 Klageadgang:

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Felles formannskapsmøte med Røros formannskap Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Ark.: GNRLG 174/10 Lnr.: 9250/12 Arkivsaksnr.: 12/1471-2 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Vedlegg: Kartutsnitt Andre saksdokumenter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder.

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/1880 Arkivnummer: SNR gnr. 154 bnr. 9 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 154 BNR. 9 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av jordlovens 12 og plan-

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Grete Mari Sand, /1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Kathrine Haugseth

Grete Mari Sand, /1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Kathrine Haugseth Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 05.10.2012 2012/1818-3 Saksbehandler Deres referanse Grete Mari Sand, 98244043 Kathrine Haugseth Malisvevegen 15 7711 STEINKJER Melding om vedtak

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/3090-5 Arknr.: V60 &13 Saksbehandler: Tove Næs BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 75/14 19.11.2014 Kommunestyret 102/14 03.12.2014 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM KONSESJON PÅ GULLHAUGEN GNR. 156 BNR. 8,12 - VEDR. BOPLIKTA RÅDMANNENS FORSLAG

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2510 Arkivnummer: SNR gnr. 59 bnr. 1 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. - 114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. - 114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 08.06.2012 Arkiv: :GBR-112/5, gbr114/1, FA-V62, TI-&18 Arkivsaksnr.: 12/1265 Journalpostløpenr.: 12/16917 Saksnummer Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling:

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124 SØKNAD OM LEMPING AV KONSESJONSVILKÅR PÅ VESLE LIGAARD GNR 164 BNR 3 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Mildrid Einmo Steinsveien 96 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5339-3 Kirsti Jakobsen, 27.10.2016 Søknad fra Mildrid

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe Saksframlegg Arkivnr. 187/3 Saksnr. 2010/3397-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 7 GBNR-74/7 15/198 15/1372 Ragnhild Haugen 17.02.2015 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Mari Morønning Bersvend

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 Dato: 19.01.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Saksbehandler: Ivar Dybdahl 1633/26/2. SØKNAD OM KONSESJON GRUNNET MANGLENDE BOSETTING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV Teknisk, Landbruk og Utvikling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.11.2003 Vedtatt av kommunestyret i Folldal kommune xx.xx.20xx, sak xxxxx Loven 1. LOVGRUNNLAGET Lov om

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. 66/07 SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/02617 SNR gnr. 11 bnr. 2 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/02617 SNR gnr. 11 bnr. 2 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/02617 SNR gnr. 11 bnr. 2 Gunvor Synnøve Green KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. KONSESJON PÅ ØVRE PÅLS GNR. 11 BNR. 2 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SØKNAD OM OPPHEVELSE AV BOPLIKT I LYUBRÅTEN GNR. 71/12 OG 17 KNUT RUGLAND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 49/7/15 Arkivsak: JournalpostID: 16/6585 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Sørflata Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 50/17 ENDRING AV KONSESJONSVILKÅR, EIENDOMMEN, GNR. 127 BNR. 3 I TYNSET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 50/17 ENDRING AV KONSESJONSVILKÅR, EIENDOMMEN, GNR. 127 BNR. 3 I TYNSET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2017 Tid: 09:00-15:00 Besøk fra Sel kommune etter lunsj TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Tittel 50/17 ENDRING AV KONSESJONSVILKÅR,

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 49/7/15 16/914 16/6585 Ragnhild Haugen 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2011 Møtetid: Kl. 16.00

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om rusutfordringer v/lensmann, helse- og omsorgssjef og fagleder psykiatri. Til stede

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Saksfremlegg Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 11 innvilges

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 1/8, GBNR - 1/216 16/1193 16/8169 Ragnhild Haugen 03.11.2016 Konsesjon på erverv av eiendom, Utigård Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER Møtested: Møterom Lihøve (Formannskapssalen) : 09.05.2017 Tid: 10:00-11:00 Det innkalles med dette til møte i KLAGENEMND FOR

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.12.2016 2016/1051-16 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Terje Haugan Olav Myntmesters gt. 71 2315 HAMAR Melding om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green VEDR. BO- OG DRIVEPILKTA PÅ HOLSRUD GNR. 46 BNR. 1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold av Odelslova 27

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Landbruksnemnda

MØTEINNKALLING FOR Landbruksnemnda MØTEINNKALLING FOR Landbruksnemnda Møtedato: 10.02.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: 14:30 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37250300 eller oss@grimstad.kommune.no,

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 11.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Modum kommune MØTEPROTOKOLL

Modum kommune MØTEPROTOKOLL Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK- OG NATUR Møtedato: 12.03.2007 kl 09.00 Møteleder: Jan Olav Markussen Forfall: Arne Martinsen (FRP) Varamedlemmer: Frank Jarle Engen Andre møtende:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset - Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2009 Tid: 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ingunn Mellesmo,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd. Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - Søknad om konsesjon

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd. Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1051-11 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Karin Widegren,Rådmann Godkjent av: Karin Widegren,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 19.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Gnr 119/2, Bratsberg østre, klage på avslag på søknad om konsesjon Arkivsaksnr.: 11/3153

Saksframlegg. Trondheim kommune. Gnr 119/2, Bratsberg østre, klage på avslag på søknad om konsesjon Arkivsaksnr.: 11/3153 Saksframlegg Gnr 119/2, Bratsberg østre, klage på avslag på søknad om konsesjon Arkivsaksnr.: 11/3153 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Klagen tas ikke til følge. ::: Sett

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/30187-3 Deres dato: 12.07.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i kommune Sammendrag: Dere leier jorda på konsesjonseiendommen

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: 31.01.13 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Helgesson Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 12.02.13 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Møteprotokoll. Teknisk utvalg. Audun Aasheim (Nes bygdeliste) for Nils Rodegård (Nes bygdeliste) (sak. Nils Rodegård (Nes bygdeliste)

Møteprotokoll. Teknisk utvalg. Audun Aasheim (Nes bygdeliste) for Nils Rodegård (Nes bygdeliste) (sak. Nils Rodegård (Nes bygdeliste) Nes Kommune Møteprotokoll Teknisk utvalg Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: 20.06.2017 kl. 09:00-12:00 Nes kommunehus, møterom teknisk 15/01240 Rune O. lhle Møtende medlemmer: Rune Owrenn lhle (H), Haldis

Detaljer

Kommunen som landbruksmyndighet

Kommunen som landbruksmyndighet Kommunen som landbruksmyndighet Konsesjonsloven Gravberget, 25. oktober 2017 Seniorrådgiver Jon Jamtli 1 Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 1 Lovens formål Loven har til formål å regulere og kontrollere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: Kl. 09.00 Informasjon fra spesialisthelsetjenesten v/oddbjørn Øien Gjennomgang av rapporten fra kommunekompasset

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

GNR.118 BNR. 3. KONSESJON PÅ ERVERV AV LANDBRUKSEIENDOMMEN VIKER, VIKERVEGEN 184, 2219 BRANDVAL

GNR.118 BNR. 3. KONSESJON PÅ ERVERV AV LANDBRUKSEIENDOMMEN VIKER, VIKERVEGEN 184, 2219 BRANDVAL Vår dato: Vår ref.: 06.09.2017 17/1263/GBR - 118/3, K2 - V62/ Deres dato: Deres ref.: Teknisk forvaltning Liv-Ellen Erdal og Kurt-Gøran Adriansen Karlstadveien 2 2040 KLØFTA DELEGERT SAK Vedtaksdato: 06.09.2017

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer