MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/12 12/61 REFERATER 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/12 12/61 REFERATER 2"

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Skiptvet herredshus : Tid: (merk tiden) Befaring/omvisning på Renseanlegget før møtestart. Frammøte på Renseanlegget kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/12 12/61 REFERATER 2 2/12 11/809 SØKNAD OM KONSESJON - KJØP AV EIENDOMMEN 3 ASLAKSRUD GNR 67, BNR 4 I SKIPTVET 3/12 11/810 SØKNAD OM KONSESJON - KJØP AV EIENDOMMEN 6 HAUGEN NEDRE GNR.81, BNR3 OG GNR.49, BNR.8 I SKIPTVET. 4/12 12/40 REVIDERING AV SELSKAPSAVTALE FOR IØR IKS 9 5/12 12/68 SØKNAD OM REDUSERT REGNING FOR KOMMUNALE 11 AVGIFTER 1/2011 GNR 54, BNR 8 - STORVEIEN 40 6/12 12/61 SKJEDD SIDEN SIST 12 7/12 12/61 ÅPEN POST 13 Skiptvet, den 17. januar 2012 Ottar Krogh /sign/ Nestleder Knut Bjørnstad /s/ Virksomhetsleder

2 SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/12 REFERATER Saksbehandler: Tove Ødemark/Elin Fossen Arkivsaksnr.: 12/61 Arkiv: perm 1/12 Hovedutvalg for næring og teknikk Referater fra virksomhetsledermøter Undersøkelse - Byggesaksbehandling Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker fra Brev fra Statens vegvesen datert gjelder Rekkverk Fylkesveg 266 Vidnesveien 5. Framdriftsplan tilbakemelding på tilsynsrapport fra DSB Approbasjoner: Sak 86/2011 Gnr. 60, bnr. 8 Søknad om tilkobling av kommunalt ledningsnett. Tiltakshaver: Tor Dyre Vaa, Askimveien 212, 1816 Skiptvet Sak 87/2011 Gnr. 13, bnr. 5,33 Søknad om utslippstillatelse for 2 boliger. Tiltakshaver: Kjell Arild Kjernsbekk, Kjernsbekkveien 83, 1816 Skiptvet Sak 88/2011 Gnr. 28, bnr. 9 Søknad om utslippstillatelse. Tiltakshaver: Tore Bogen, Lundsveien 215, 1816 Skiptvet Sak 89/2011 Gnr. 5, bnr. 22 Søknad om utvidelse av eksisterende terrasse. Tiltakshaver: Terje Hofgaard, Langbrygga 11, 1767 Halden Sak 90/2011 Gnr. 83, bnr. 5 Søknad om gjenoppføring av garasje. Tiltakshaver: Erik Espenes, Eng, 1591 Sperrebotn Sak 91/2011 Gnr. 57, bnr. 136, snr. 7 og 8 Søknad om oppføring av garasje. Tiltakshaver Terje Haga og Ann Anthony, Karlsrudlia, 1816 Skiptvet Sak 92/2011 Gnr. 33, bnr. 9 Søknad om utslippstillatelse eksisterende bolighus. Tiltakshaver: Arne Lunder, Lunderveien 68, 1816 Skiptvet Sak 01/2012 Gnr. 56, bnr. 417 Søknad om igangsettingstillatelse heis og ventilasjon. Tiltakshaver: Solbrekke Bygg AS, Storveien 27, 1816 Skiptvet Sak 02/2012 Gnr. 57, bnr. 32 Søknad om ombygging av boligareal Storveien 24. Tiltakshaver: Skiptvet kommune Side 2 av 13

3 SKIPTVET KOMMUNE Sak 2/12 SØKNAD OM KONSESJON - KJØP AV EIENDOMMEN ASLAKSRUD GNR 67, BNR 4 I SKIPTVET Saksbehandler: Knut Bjørnstad Arkiv: GNR 67/4 Arkivsaksnr.: 11/809 2/12 Hovedutvalg for næring og teknikk Vedlegg: 1. Konsesjonssøknad, datert Kopi av takst, datert Gårdskart i M=1:9000, datert Dokumenter: 1. Kopi av kjøpekontrakt, datert Sak 31/11, 19/11 i hhv hovedutvalg for næring og teknikk og hovedutvalg for landbruk og miljø Innledning. Susanne Kristin Foyn og Jan Foyn søker om konsesjon for kjøp av landbrukseiendommen Aslaksrud, gnr.67, bnr.4 i Skiptvet. Konsesjonssøknad m/vedlegg er journalført i Skiptvet kommune Juridiske forhold. Ervervet er konsesjonspliktig etter lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven), sist endret LOV fra Kommunen (hovedutvalg for næring og teknikk) avgjør saker i henhold til konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven. Fylkesmannen er klageinstans. Beskrivelse. Eiendommen Aslaksrud gnr.67, bnr.4 er en landbrukseiendom sentralt beliggende ved Fv115, kfr. kart i M=1:9000, vedlegg 3, med samlet areal ca. 180 daa. Av dette er ca. 68 daa jordbruksareal, ca. 107 daa skogareal og ca. 5 daa gårdstun/veg/uproduktivt areal. Av jordbruksarealet er ca. 56 daa fulldyrka jord og ca.12 daa beitemark. Jordvegen er noe oppdelt av bl.a. fylkesveg og gårdsveg, og har ikke den beste arrondering. Skogarealet er fordelt med en mindre teig i eiendommens østre del, og en egen teig på ca. 69 daa beliggende ca. 800 m vest for gårdstunet, kfr. kart, vedlegg 3. Adkomst er grei med ca. 225 m privat gårdsveg fra fylkesveg. Bebyggelsen består av: våningshus, låve/fjøs, garasje og uthus. Bygningsmassen består alt vesentlig av eldre, umoderne bebyggelse. For nærmere beskrivelse av eiendommens bygninger vises til takst, vedlegg 2. Kjøpernes planer for bruk av eiendommen er å drive vanlig landbruksdrift med dyrehold. De skal begge bosette seg på eiendommen. Vurdering. I Konsesjonslovens kapittel 4, forhold av betydning om konsesjon skal gis, står det i 9 (særlige forhold for landbrukseiendommer) sitat: Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, Side 3 av 13

4 Sak 2/12 2. om ervervets formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, og 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Sitat slutt. 1. Avtalt kjøpesum, kr ,-, er omtrent lik takstverdi (taksten omfatter kun gårdstun m/bygninger og ca. 10 daa jordbruksareal), kfr. vedlegg 2, og administrasjonen har ingen merknader til denne. 2. Etter konsesjonsloven av 28. nov nr. 98 skal det gjennomføres en konkret og individuell vurdering av om det skal fastsettes vilkår om personlig boplikt. Konsesjonsmyndighetene kan bare fastsette at plikten skal være personlig når det anses nødvendig. Nødvendighetskriteriet kan være oppfylt dersom det er klart at personlig boplikt i 5 år bedre ivaretar hensynet til stabil bosetting på eiendommen i et langsiktig perspektiv enn om andre enn eieren bor der. Det samme gjelder dersom en kommer til at gården og bygningene blir bedre tatt vare på om eieren selv bor der enn om andre bor der og at personlig boplikt på eiendommen øker aktiviteten i lokalsamfunnet. Administrasjonen kan ikke se at noen av disse forutsetningene for å kunne fastsette personlig boplikt her er klart nok til stede. Konsesjonssøkerne opplyser imidlertid i konsesjonssøknaden at de selv vil bosette seg på eiendommen. 3. Ervervet innebærer ingen endringer av nåværende driftsforhold. 4. Under dette punkt skal vurderes om erververne anses skikket til å drive eiendommen. Konsesjonsloven krever ingen formell utdanning. Praksis fra landbruk har vært tilstrekkelig dokumentasjon på skikkethet. I rundskriv M-5/2003 er vist til at det kreves en viss varsomhet når en vurderer spørsmålet om skikkethet. Spørsmålet om skikkethet er ikke nærmere utdypet i lov eller rundskriv. Konsesjonssøker Susanne Foyn opplyser å være oppvokst på gård og ha jobbet i stall, og konsesjonssøker Jan Foyn opplyser å ha drevet egen stall i 6 år, kfr. konsesjonssøknadene. Konsesjonssøkerne anses som skikket til å drive denne landbrukseiendommen. 5. Ervervet innebærer ingen endringer vedrørende nåværende helhetlige ressursforvaltning og kulturlandskap. Side 4 av 13

5 Sak 2/12 INNSTILLING: I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003 nr.98, samt lovens forskrifter, gir hovedutvalg for næring og teknikk Susanne Kristin Foyn og Jan Foyn konsesjon for kjøp av eiendommen Aslaksrud gnr.67, bnr.4 i Skiptvet. Det settes ikke vilkår om personlig boplikt, men eiendommen må tilflytts innen ett år regnet fra dato for tinglyst skjøte, og deretter bebos i minst 5 år sammenhengende. Hovedutvalg for næring og teknikk aksepterer kjøpesummen på kr ,-. Side 5 av 13

6 SKIPTVET KOMMUNE Sak 3/12 SØKNAD OM KONSESJON - KJØP AV EIENDOMMEN HAUGEN NEDRE GNR.81, BNR3 OG GNR.49, BNR.8 I SKIPTVET. Saksbehandler: Knut Bjørnstad Arkiv: GNR 81/1 Arkivsaksnr.: 11/810 3/12 Hovedutvalg for næring og teknikk Vedlegg: 1. Konsesjonssøknad, datert og Vedlegg til konsesjonssøknad, datert Kopi av takst/verdivurdering, datert Gårdskart i M=1:36000 (oversiktskart), datert Gårdskart i M=1:5000 (over gnr.81/3), datert Gårdskart i M=1:20000 (eiendommene til konsesjonssøker), datert Dokumenter: 1. Kopi av kjøpekontrakt, datert Salgsprospekt over Haugen Nedre, Nesveien 20, utarbeidet av Ketil Koppang Landbruk og Næringsmegling AS Innledning. Christian Foss søker om konsesjon for kjøp av landbrukseiendommen Haugen nedre, gnr.81, bnr.3 og Muskedalsskogen gnr.49, bnr.8 i Skiptvet, som tilleggsarealer til sine andre landbrukseiendommer i kommunen. Konsesjonssøknad m/vedlegg er journalført i Skiptvet kommune Juridiske forhold. Ervervet er konsesjonspliktig etter lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven), sist endret LOV fra Kommunen (hovedutvalg for næring og teknikk) avgjør saker i henhold til konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven. Fylkesmannen er klageinstans. Beskrivelse. Eiendommen Haugen nedre gnr.81, bnr.3 er en mindre landbrukseiendom med hovedbølet ganske sentralt beliggende i Nesveien, ca. 200 m fra Fv264. En mindre, brattlendt skog/utmarsparsell på ca.13 daa ligger ned mot Glomma, ca. 750 m nord-øst for hovedbølet. En egen skogparsell, gnr.49, bnr.8, med areal ca. 65 daa, ligger ved Midtskogen mot Jonsrudåsen, i luftlinje ca. 5,4 km vest for hovedbølet, kfr. kart i M=1:36000, vedlegg 4, og kart i M=1:5000, vedlegg 5. Landbrukseiendommens samla areal er ca. 111 daa, fordelt på ca. 29 daa dyrka mark, ca. 78 daa skog og ca. 3 daa gårdstun/veg/uproduktivt areal. Adkomst til gårdstunet er grei med tunets beliggenhet inntil Nesveien. Bebyggelsen består av: våningshus, låvebygning, stabbur, lite uthus og enkel hytte. For nærmere beskrivelse av eiendommens landbruksareal og bygninger vises til takst, vedlegg 3. Kjøperens planer for bruk av eiendommen er å nytte jord/skog som tilleggsareal til hans øvrige landbrukseiendommer i kommunen. Gårdstunet vil bli søkt fradelt og seinere solgt. Christian Foss eier fra før følgende eiendommer i Skiptvet: gnr.77/4, gnr.77/5, gnr. 77/15, gnr.81/4, gnr.81/7, gnr.82/2, gnr.82/10, gnr.83/1, gnr.83/3 og gnr.83/4, med samlet Side 6 av 13

7 Sak 3/12 jordbruksareal ca. 727 daa og samlet skogareal ca. 533 daa. Oversikt over disse eiendommene er vist på kart i M=1:20000, vedlegg 6. I tillegg til eget areal leies betydelige jordbruksarealer for korndrift i Skiptvet, Hobøl, Spydeberg, Askim og Trøgstad. Vurdering. I Konsesjonslovens kapittel 4, forhold av betydning om konsesjon skal gis, står det i 9 (særlige forhold for landbrukseiendommer) sitat: Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 2. om ervervets formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, og 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Sitat slutt. 1. Avtalt kjøpesum, kr ,-, er omtrent lik takstverdi, kfr. vedlegg 3, og administrasjonen har ingen merknader til denne. 2. Etter konsesjonsloven av 28. nov nr. 98 skal det gjennomføres en konkret og individuell vurdering av om det skal fastsettes vilkår om personlig boplikt. Konsesjonsmyndighetene kan bare fastsette at plikten skal være personlig når det anses nødvendig. Nødvendighetskriteriet kan være oppfylt dersom det er klart at personlig boplikt i 5 år bedre ivaretar hensynet til stabil bosetting på eiendommen i et langsiktig perspektiv enn om andre enn eieren bor der. Det samme gjelder dersom en kommer til at gården og bygningene blir bedre tatt vare på om eieren selv bor der enn om andre bor der og at personlig boplikt på eiendommen øker aktiviteten i lokalsamfunnet. Personlig boplikt/egen boplikt anses her som uaktuelt da eiendommen kjøpes som tilleggseiendom. Av hensyn til stabil bosetting vil kommunen imidlertid kreve at eiendommen fortsatt blir bebodd. 3. Jordbruksarealet grenser inn til konsesjonssøkers eiendommer, og ervervet innebærer følgelig en meget god driftsmessig løsning. 4. Under dette punkt skal vurderes om erververen anses skikket til å drive eiendommen. Konsesjonsloven krever ingen formell utdanning. Praksis fra landbruk har vært tilstrekkelig dokumentasjon på skikkethet. I rundskriv M-5/2003 er vist til at det kreves en viss varsomhet når en vurderer spørsmålet om skikkethet. Spørsmålet om skikkethet er ikke nærmere utdypet i lov eller rundskriv. Konsesjonssøker har landbruksutdanning samt lang og god landbrukspraksis og er godt skikket til å drive eiendommen. 5. Ervervet innebærer ingen endringer vedrørende nåværende helhetlige ressursforvaltning og kulturlandskap. INNSTILLING: Side 7 av 13

8 Sak 3/12 I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98, samt lovens forskrifter, gir hovedutvalg for næring og teknikk Christian Foss konsesjon for kjøp av eiendommene Haugen nedre gnr.81, bnr.3 og Muskedalsskogen gnr.49, bnr.8 i Skiptvet. Det settes ikke vilkår om personlig/egen boplikt, men eiendommen må tilflyttes innen ett år regnet fra dato for tinglyst skjøte, og deretter bebos i minst 5 år sammenhengende. Hovedutvalg for næring og teknikk aksepterer kjøpesummen på kr ,-. Side 8 av 13

9 SKIPTVET KOMMUNE Sak 4/12 REVIDERING AV SELSKAPSAVTALE FOR IØR IKS Saksbehandler: Kjell Eivind Solberg Arkivsaksnr.: 12/40 Arkiv: avtaler 4/12 Hovedutvalg for næring og teknikk / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Brev datert K.sak 11/11 Eierstrategi Indre Østfold Renovasjon Ny revidert Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) Gjeldende Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) Bakgrunn: I 2011 behandlet alle de 7 eierkommunene i IØR videre strategi for selskapet. På bakgrunn av denne behandlingen har selskapets ledelse nå fremmet et revidert forslag til selskapsavtale. Forslaget er behandlet i selskapets styre og selskapets representantskap. Saksutredning: Forslaget til selskapsavtale bygger i stor grad på tidligere avtale, men åpner for utvidelse av virksomherten ut fra det som blei skissert i eierskapsstrategien. Juridiske forhold: Kommunestyret i hver eierkommune vedtar selskapsavtalen. For at ny selskapsavtale skal være gyldig må alle kommuestyrene godkjenne samme avtale. Økonomiske forhold: Endret avtale medfører ingen endret økonomi for selskapet eller mellom selskapet og kommunene. Vurdering: Forslaget til selskapsavtale inneholder kun ett punkt som det til nå er avdekket uenighet om. I den gjeldende avtalen fastsettes det at styret i IØR skal ha 10 medlemmer, Askim og Eidsberg 2 representanter hver, Marker, Trøgstad, Spydeberg, Hobøl og Skiptvet har 1 representant hver. De ansatte har 1 representant. I forslaget til revidert avtale foreslås det at styret skal bestå av 6 representanter, 5 valgt av representantskapet og 1 av og blant de ansatte. Representantskapet var delt i synet på dette. Flertallet ønsker å beholde dagens ordning, mens mindretallet ønsker 6 representanter i styret. Den gjeldende ordningen sikrer at alle eierkommunene kan bli representert i styret. Jeg foreslår at nytt forslag til samarbeidsavtale godkjennes, men at gjeldende styresammensetning beholdes. Side 9 av 13

10 Sak 4/12 INNSTILLING: Ny revidert Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) godkjennes så nær som forslag til ny 10 STYRET. Gjeldende 10 STYRET beholdes. Side 10 av 13

11 SKIPTVET KOMMUNE Sak 5/12 SØKNAD OM REDUSERT REGNING FOR KOMMUNALE AVGIFTER 1/ GNR 54, BNR 8 - STORVEIEN 40 Saksbehandler: Elin Fossen Arkiv: GNR 54/8 Arkivsaksnr.: 12/68 5/12 Hovedutvalg for næring og teknikk Vedlegg: Søknad mottatt Målerhistorikk Saksutredning: Ved gjennomgang av kontrollister for vannmåleravlesningene, ble saksbehandler oppmerksom på at gnr. 54, bnr 8 Storveien 40, hadde et unormalt stort vannforbruk i Eier ble kontaktet og bekreftet at det hadde vært en vannlekkasje i boligen. Avregningen for 2011 viser et forbruk på 81 m³, som er normalt for husstanden. INNSTILLING: Regningen for 1. termin av kommunale avgifter 2011, med avregning av vann-/kloakkforbruk for 2010, endres ved at det kreves inn vann- og kloakkavgift for 100 m³. Målt forbruk ut over dette, faktureres med vannavgift til kommunens innkjøpspris. Kloakkavgift ut over 100 m³ ettergis. Side 11 av 13

12 SKIPTVET KOMMUNE Sak 6/12 SKJEDD SIDEN SIST Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/61 Arkiv: perm 6/12 Hovedutvalg for næring og teknikk Oppussing 3.etg E-verksgård er under arbeid. Kart over skiløyper er utarbeida og skilter er under oppsetting. Arrangert kurs for reinholdere, sammen med Spydeberg kommune. Ny (brukt) kassebil er innkjøpt. Løsrivelse/fjerning av gml Grønsundbrygga m/pillarer er forberedt. Mindre omgjøring (oppsetting delevegg) på Servicekontoret er utført. Innkledning/isolering med mer av garasjerom i Verkstedbygning er under arbeid. Utgravinger, i regi av Fylkeskonservatoren, vedr. ny kirkegård nærmer seg sluttføring. Ny El-tavle er installert på Kirkelund. Solgt/avtalt salg av flere eneboligtomter på Finlandskogen. Meieridammen er islagt (væravhengig). Side 12 av 13

13 SKIPTVET KOMMUNE Sak 7/12 ÅPEN POST Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/61 Arkiv: 7/12 Hovedutvalg for næring og teknikk Side 13 av 13

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Tidspunkt: 10.12.2008 kl. 14:00 NB! BEFARING Det vil bli befaring av sak 08/62, 08/69 og 08/70. Vi møter op utenfor rådhuset kl

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 19.10.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 13/10 Gnr 93/7 - Søknad om konsesjon

Detaljer

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET PROTOKOLL FRA MØTE 06. OKTOBER 2011 Møte nr. 5 LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET SAKLISTE Sak 14/11 201005382 KLAGE OVER KONSESJONSVEDTAK

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, rådhuset Tidspunkt: 29.10.2008 kl. 10:00 Etter avtale med leder Sigvald Oppebøen starter vi med befaring av sakene 52, 53 og 54 hvis ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 11/09 09/215 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 11/09 09/215 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 24.03.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng på tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet.

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 15.03.2011 Tidspunkt: Felles informasjonsmøte ang. Samhandlingsreformen begynner kl.18.30. Møte i Plan- og

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 29.01.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Barne- og Ungdomsrepr:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 28.08.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: FORMANNSKAPET Formannskapssalen, Kommunehuset 22.04.2010 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer