Fløibanen AS - avvikling av eksisterende avtale og inngåelse av ny avtale mellom Bergen kommune og Fløibanen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fløibanen AS - avvikling av eksisterende avtale og inngåelse av ny avtale mellom Bergen kommune og Fløibanen AS"

Transkript

1 Dato: 2. februar 2011 Byrådssak 54/11 Byrådet Fløibanen AS - avvikling av eksisterende avtale og inngåelse av ny avtale mellom Bergen kommune og Fløibanen AS UNSP SARK Hva saken gjelder: I forbindelse med etablering og drift av skinnegående kabelvognanlegg mellom Bergen sentrum og Fløyen, ble det fra Bergen kommune i 1913 stilt nødvendig tomteareal til disposisjon for banedriften. Kommunen bidro dette året også til finansiering av banen gjennom å gå inn på aksjonærsiden i Fløibanen AS (Fløibanen). Den gang var Bergen kommune konsesjonsmyndighet for denne type anlegg, og opprinnelig avtale mellom Bergen kommune og Fløibanen om drift av kabelbane til Fløyen er fra Avtalen er senere revidert tre ganger, siste gang i 1997, jf. vedlegg 1. I den grad nåværende avtale, som utløper i 2017, ikke forlenges, har Bergen kommune rett til vederlagsfritt å få tilbakeført det tomtearealet som i sin tid ble stilt til rådighet for Fløibanen, samt de arealer selskapet senere har ervervet i forbindelse med banedriften. I tillegg har kommunen iht. avtalen rett til å løse ut hele baneanlegget til teknisk verdi med tilhørende tjenlig materiell og utstyr - herunder også de for driften nødvendige bygninger. I bystyremøte , sak , ble byrådet bedt om "å gjennomgå eksisterende avtale mellom Fløibanen og Bergen kommune med henblikk på salg av tomtegrunnen som kabelbanen benytter, eventuelt fremforhandle en oppjustert årsleie for bruk av grunnen, basert på markedsmessige vilkår". Det har i denne forbindelse vært ført forhandlinger med Fløibanen over lengre tid. Det har vært innhentet takster og ulike vurderinger fra begge parter for å komme frem til et omforent engangsbeløp for terminering av nåværende avtale. Det har kommet klart frem i prosessen at det ikke finnes noen enkel, verken takstmessig eller juridisk, fasit for dette. Fagpersoner innen finans, juss og taksering av eiendommer har gitt uttrykk for ulike oppfatninger av avtalen og taksering av gjeldende eiendom. Takstene har således vært svært forskjellige med hensyn til verdivurdering, og takstverdiene har variert mellom MNOK 10 og MNOK 37. Det foreligger nå et forslag til en ny avtale mellom partene, jf. vedlegg 2. Med bakgrunn i det materialet som er blitt innhentet og omtalt i avsnittet ovenfor, har representanter for Fløibanen og kommunen kommet frem til et omforent vederlag på MNOK 23. Avtaleforslaget innebærer således at Fløibanen skal utbetale en engangssum til Bergen kommune på MNOK 23, og i tillegg kommer leie frem til termineringstidspunktet for avtalen som er satt til

2 Den eksisterende avtale vil da termineres og utgå. I 9 i gjeldende avtale står det at kjøretakstene skal godkjennes av formannskapet. I den nye avtalen er dette punktet erstattet med at Bergen kommune v/byrådet skal godkjenne endringer i takstene for kollektivfunksjonen til og fra mellomstasjonene. Dette punktet er tatt inn for å sikre at beboerne langs fjellsiden får rimelige kjøretakster også i fremtiden. For å sikre kabelbanedrift i Bergen også for fremtiden, er det videre regulert i avtalen hva som skal skje dersom banedriften av ulike årsaker skulle bli nedlagt. Kommunen skal da ha forkjøpsrett på ellers like vilkår til eiendommen, baneanlegget med nødvendig materiell, utstyr og bygninger. Det nye avtaleforslaget iht. vedlegg 2 har blitt forelagt både kommuneadvokaten og Bergen kommunale bygg. All den tid Bergen kommune i denne saken er både aksjeeier (eierandel 47,36 %) i Fløibanen og avtalepartner, skal en slik avtale i henhold til aksjelovens 3-8 godkjennes av selskapets generalforsamling for å være bindende. Avtalen har således vært behandlet i styret i Fløibanen den , og i ekstraordinær generalforsamling den hvor også avtalen ble enstemmig vedtatt. Bergen kommune avsto her fra å stemme. Vedlagt følger innkallingen til generalforsamlingen samt protokollen, jf. vedlegg 3 og 4. I tilknytning til dette følger også en redegjørelse og begrunnelse fra styret om å terminere den eksisterende avtale mellom partene. Byrådet deler flere av de betraktninger som her er gjort, og mener således at det forslag til avtale som nå foreligger gir en fremtidsrettet løsning som hensyntar begge parter på en god måte. Med den nye avtalen fjernes usikkerheten for Fløibanen med hensyn til hva som vil skje frem mot 2017, og det åpnes videre opp for bedre finansieringsmuligheter til fremtidige prosjekt for selskapet. For Bergen kommune anses et oppgjør på MNOK 23 som en mer korrekt markedsmessig pris enn hva tilfellet er i dag med nåværende leiesatser. Fløibanen er en svært viktig turistattraksjon og et sentralt samferdselsmiddel for beboerne i byen. I tillegg er Fløyen et viktig rekreasjonsområde som bør være lett tilgjengelig for alle. Med det forslag til avtale som nå foreligger, mener byrådet at det legges til rette for en fremtidig god utvikling av banedriften og for Fløyen som turist- og rekreasjonsområde. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Det vises til bystyremøte, , sak , "Årsregnskap for 2008 m/kommentarer for Bergen kommunes største porteføljebedrifter". I pkt.2 i bystyrevedtaket heter det bl.a.: "Bystyret vil understreke at selskapets gode inntjening delvis skyldes en svært fordelaktig leieavtale for grunnen som banen er bygget på. Den årlige leien til kommunen gjenspeiler imidlertid ikke tomtegrunnens markedsverdi og den gunstige utviklingen i selskapets inntjening og besøkstall. Bystyret peker på at leieavtalen med kommunen er selve forutsetningen for at selskapet kan drive sin virksomhet. Bystyret ber derfor byrådet gjennomgå leieavtalen mellom Fløibanen AS og kommunen med henblikk på salg av tomtegrunnen, eventuelt fremforhandle en oppjustert årsleie basert på markedsmessige vilkår." 2

3 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bergen bystyre godkjenner den nye avtalen mellom Bergen kommune og Fløibanen AS som er datert , og som følger av vedlegg 2. Dette innebærer bl.a. avvikling av nåværende avtale mellom Bergen kommune og Fløibanen AS om drift av kabelbane til Fløyen, sist endret 1997, med virkning fra Monica Mæland byrådsleder Øistein Christoffersen byråd for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel Vedlegg: 1. Eksisterende avtale mellom Bergen kommune og Fløibanen AS, sist endret 1997, dokument nr Ny avtale mellom Bergen kommune og Fløibanen AS, dokument nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Fløibanen AS den , dokument nr Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Fløibanen AS den , dokument nr

4 Saksutredning: Bakgrunn Følgende bystyrevedtak av , sak , "Årsregnskap for 2008 m/kommentarer for Bergen kommunes største porteføljebedrifter", er bakgrunnen for den sak som nå fremlegges for politisk behandling: "Pkt.2 Vedr. Fløyen: Bystyret viser til Fløibanens høye egenkapitalandel, gode likviditet og sterke inntjening. Antall reisende har holdt seg høyt også gjennom finanskrisen, på tross av at mange andre aktører i reiselivsnæringen har opplevd nedgang. Bystyret er av den oppfatning av at dette gir selskapet forsterket evne til å betale ut utbytte på samme nivå som for budsjettåret 2009 (regnskapsåret 2008), og ber byrådet legge dette til grunn for de kommende år. Bystyret vil understreke at selskapets gode inntjening delvis skyldes en svært fordelaktig leieavtale for grunnen som banen er bygget på. Den årlige leien til kommunen gjenspeiler imidlertid ikke tomtegrunnens markedsverdi og den gunstige utviklingen i selskapets inntjening og besøkstall. Bystyret peker på at leieavtalen med kommunen er selve forutsetningen for at selskapet kan drive sin virksomhet. Bystyret ber derfor byrådet gjennomgå leieavtalen mellom Fløibanen AS og kommunen med henblikk på salg av tomtegrunnen, eventuelt fremforhandle en oppjustert årsleie basert på markedsmessige vilkår." Historikk Turistforeningen for Bergen by søkte i 1913 konsesjon på anlegg og drift av en elektrisk bane fra Vetrlidsalmenningen til Fløyen. Den gang var bystyret konsesjonsmyndighet for slike baner. Bystyret behandlet i 1913 også sak om finansiering av banen gjennom kommunens tegning av aksjekapital i Fløibanen. Kommunen tegnet seg for kr ,- av en samlet aksjekapital på kr ,-. I dag har Bergen kommune en aksjepost på 47,36 %, og den totale aksjekapital i selskapet er på kr ,-. I konsesjonsavtalen inngikk at kommunen skulle overlate fri grunn til selskapets anlegg. Ved avtalens utløp skulle kommunen gjenerverve eiendomsretten til arealene vederlagsfritt. Fløibanen kom i drift i Fløibanen har siden 1913 fått fornyet konsesjonen for banedrift i 1946, 1976 og Konsesjonsmyndigheten ble i 1967 overført til Samferdselsdepartementet, og den opprinnelige konsesjonsavtalen mellom kommunen og Fløibanen ble fra og med 1997 heretter kalt en avtale. Grunnforhold Angjeldende områder for en tilbakefallsrett til kommunen i 2017 vedrører eiendom gnr. 166, bnr. 13, som i dag består av flere adskilte grunnarealer på til sammen ca kvm. Nedre del av eiendommen utgjør grunnen under frembygningen til nedre stasjon. De to neste delene består av areal i tilknytning til banesporet som ligger på nedsiden og oppsiden av Fjellveien som krysser sporet via bro. Øvre parsell består av linjestrekningen ovenfor Skansemyren, samt areal rundt øverste stasjonsbygning inklusiv deler av plassen og den nye utsiktstrappen. De fleste av de aktuelle deleiendommene er fradelt kommunale eiendommer, og er således blitt overskjøtet Fløibanen fra Bergen kommune. Leie for tomtegrunn I forbindelse med bystyrets konsesjonsbehandling ble det i 1913 vedtatt at det skulle betales en avgift til bykassen basert på selskapets overskudd. Det var imidlertid først i 1976 at Fløibanen begynte å betale leie. Betalingsgrunnlaget ble endret i 1993 på grunn av at selskapet ønsket en større forutsigbarhet med hensyn til beløpets størrelse. 4

5 Bystyret vedtok da i stedet en fast avgift på kr ,- med årlig regulering iht. konsumprisindeksen, jf. 18 i nåværende avtale. Det innbetalte indeksregulerte beløp i 2010 for året 2009 var på kr ,-. Tatt i betraktning selskapets gode resultater de senere år er dette en svært beskjeden leie av arealene, og som ikke står i forhold til verken selskapets resultater eller de aktuelle eiendomsverdier i dagens marked.. For Fløibanen er det de følgende to paragrafene i nåværende avtale som begrenser selskapets muligheter til å finansiere opprustninger og endringer i tråd med selskapets strategiske planer og som også skaper usikkerhet for fremtiden: 8: "De kommunale arealer som er overdratt selskapet til disposisjon faller tilbake til kommunen dersom avtalen bringes til opphør. De arealer som selskapet selv har ervervet av Nordre Skansemyr eller ved Bleken i forbindelse med baneanlegget, avståes med tilhørende offentlige adkomster, ved opphør av avtalen vederlagsfritt til kommunen. Selskapet har selv å avfinne seg med eiendommer eller rettigheter, som ellers berøres av anlegget." 14: "Avtalen gjelder for et tidsrom av 20 år regnet fra siste utløpsdato. Skulle selskapet ønske den forlenget, må søknad herom sendes kommunen senest 2 år før avtalens utløp. På den annen side er selskapet for det tilfellet at kommunen ikke vil inngå på forlengelse, berettiget til å motta meddelelse herom senest 1 år før utløpet av avtalen. Når avtalen utløper og ikke forlenges, er kommunen berettiget til å innløse hele baneanlegget med tilhørende tjenlig materiell og utstyr, herunder også for driften nødvendige bygninger. Anlegget innløses etter lovlig takst uten hensyn til banens avkastning. Ønsker kommunen ikke å benytte seg av sin innløsningsrett, kan den kreve, at selskapet for egen regning fjerner hele baneanlegget og setter grunnen så vidt mulig i den opprinnelige stand." Det har ut fra ovennevnte forhold vært et ønske fra begge parter å finne frem til en akseptabel løsning på disse forholdene. Advokater har vært involvert på begge sider når det gjelder tolkning av eksisterende avtale. Fra kommunens side har kommuneadvokaten gjort en utredning i den forbindelse. Partene har senere blitt enige om å avholde uavhengige takster. Takstene er utarbeidet av Kyte Næringsmegling AS for Fløibanen, og Bergen kommune har benyttet Ing. Yngve Johansen Eiendomstaksering AS. Takstene er svært sprikende med en verdi på MNOK 10 fra selskapets side og MNOK 37 fra det takstfirma Bergen kommune har benyttet. Kommunens takst - verdivurdering Av takstrapporten til takstmann Yngve Johansen fremgår det at det ikke vil være eksakte metoder for å anslå normal tomteverdi for den aktuelle tomten ved å sammenstille omsetningsverdier av tilnærmet like eiendommer brukt til tilnærmet samme formål. På grunn av at det vil være vanskelig å finne en alternativ utnyttelse av det angjeldende arealet, har en ved takseringen valgt å vurdere tomten som en andel av den omsetningsverdi som kan settes på selskapet. Med utgangspunkt i et driftsresultat på ca. MNOK 9 og en kapitaliseringsrente på 8,5 %, gir dette en verdi på MNOK 105 Av forsiktighetshensyn er andelen satt til 35 %, noe som gir en tomteverdi på MNOK 37. Fløibanens takstfastsettelser på knappe MNOK 10 har tatt utgangspunkt i takstverdier på selve eiendommen isolert, og ikke i relasjon til hva disse eiendommene i realiteten genererer av kapitalstrømmer til selskapet. 5

6 Utkjøp og ny avtale Det foreligger nå et forslag til ny avtale mellom partene i forbindelse med utkjøp av eksisterende avtale. Aksjelovens 3-8 regulerer det forhold at Bergen kommune i dette tilfellet både er aksjonær i Fløibanen og avtalepart med selskapet. I henhold til lovens bestemmelser skal en slik avtale med aksjeeier godkjennes av generalforsamlingen for å være bindende. Det er i samsvar med aksjeloven utarbeidet en redegjørelse for avtalen fra styret i Fløibanen. Denne redegjørelsen inneholder bl.a. en erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet yter og verdien av det vederlaget selskapet mottar. Selskapets revisor har i denne forbindelse avgitt en uttalelse som bekrefter dette. Redegjørelsen er vedlagt innkallingen til ekstraordinær generalforsamling den Ved avvikling av eksisterende avtale vil det måtte skje et oppgjør mellom selskapet og kommunen. Selskapet kjøper seg nå ut av eksisterende avtale til følgende vilkår: Det skal utbetales en engangssum til Bergen kommune på MNOK 23. Det skal videre betales leie etter gjeldende avtale frem til termineringspunkt for avtalen, som er satt til Dette beløpet utgjør kr ,-. Det er på denne bakgrunn satt opp en ny avtale som regulerer utkjøpet av eksisterende avtale. Her slettes alle øvrige forhold i nåværende avtale, med unntak av følgende: I 9 i nåværende avtale står det vedrørende kjøretakster: "Takstene fastsettes av styret for selskapet og godkjennes av formannskapet." I forslag til ny avtale er beboerne langs banen hensyntatt i det at følgende er inntatt: "Bergen kommune v/byrådet skal i fremtiden godkjenne endringer i takstene for kollektivfunksjonen til og fra mellomstasjonene." I tillegg er det tatt inn bestemmelser om hva som skal skje dersom eiendommen gnr. 166 bnr. 13 blir solgt og/eller banedriften nedlegges. Disse lyder som følger: "Ved enhver overgang av eiendomsretten til eiendommen har Bergen kommune forkjøpsrett til gnr. 166 bnr. 13. For gjennomføring av forkjøpsretten gjelder Lov om løysingsrettar av Forkjøpsretten gjelder ved overdragelse av eiendommen (grunnbokshjemmelen), og utløses således ikke ved overføring av aksjer i Fløibanen AS. Bergen kommunes forkjøpsrett etter denne avtale skal tinglyses på gnr. 166 bnr. 13, og skal gjelde overfor den som til enhver tid eier eiendommen. Dersom Fløibanen AS, eller dens rettsetterfølger, vil eller må nedlegge banedriften, skal Bergen kommune varsles i god tid før slikt vedtak treffes. Dersom driften av banen slik sett opphører skal kommunen ha forkjøpsrett på ellers like vilkår til eiendommen, herunder hele baneanlegget med tilhørende tjenlig materiell og utstyr, samt de for driften nødvendige bygninger. Denne rett kan tinglyses i grunnboken." Den nye avtalen, og som avløser eksisterende avtale, har vært behandlet av styret i Fløibanen den , og på ekstraordinær generalforsamling den Finansielt eierskap I sist revidert eierskapsmelding, vedtatt av bystyret , sak , står det bl.a. under vurdering av kommunens eierskap: "Dagens eierskap i Fløibanen AS har et historisk utgangspunkt. Likevel er det tradisjon for at kommunen er eier i selskaper som eier og driver virksomhet knyttet til sentrale attraksjoner i byen. Det er likevel ingen spesielle forhold ved selskapet som tilsier at kommunen må være mindretallseier i selskapet. 6

7 Kommunen har heller ikke industrielle eller bransjemessige fortrinn som eier av banedrift. Det viktigste formålet ved dagens eierskap i selskapet er at kommunen oppnår tilfredsstillende avkastning som forsvarer den risiko kommunen påtar seg som eier i næringsvirksomhet. Kommunens eierskap i Fløibanen AS anses å være finansielt." Driften Fløybanen er den mest besøkte turistattraksjonen i Bergen. Banen er også en av Norges mest besøkte attraksjoner. I 2009 ble det registrert påstigninger. Trafikken varierer over tid, og påvirkes i stor grad av de rådende værforhold. To-tredjedeler av den totale årstrafikken foregår i tidsrommet mai til august, og er i stor grad dominert av tilreisende turister til Bergen. I de øvrige 8 måneder av året er trafikkantene i det vesentligste besøkende fra Bergens regionen. Trafikken i denne perioden skjer hovedsakelig i helger og i skoleferier/høytider. Selskapet har som mål å styrke sin markedsposisjon ved å utvikle et tilbud som fungerer hele året. Selskapet har 15 ansatte og benytter i stor grad ekstrahjelp i høysesongene. Aksjekapital, aksjonærer og økonomiske nøkkeltall Den totale aksjekapital i selskapet er på NOK ,- fordelt på aksjer a kr 10,-. Bergen kommune har en aksjepost på aksjer, tilsvarende 47,36 % eierandel. Øvrige aksjonærer i Fløibanen AS pr : G. C. Rieber og Co ASA: 13,62 %, Vital Forsikring ASA: 4,44 %, Nordea Bank Norge ASA: 3,80 %, Truls Jordan: 2,91 %, Kirsten Toft: 2,84 %, Fløyen Restaurantdrift AS: 1,48 %, Jan Albert Sagevik: 1,40 %, Oluf Bjørnseth og hustrus fond: 1,33 %, Realforum AS: 0,76 %. Øvrige (eierandel < 5 %): 20,06 %. Totalt 100,00 %. Økonomiske nøkkeltall i MNOK pr Resultat Driftsinntekter 35,1 Driftskostnader 26,1 Driftsresultat 9,0 Årsresultat 7,0 Utbytte 3,5 Balanse Anleggsmidler 21,5 Omløpsmidler 28,2 Sum eiendeler 49,7 Egenkapital 40,1 Gjeld 9,6 Sum EK og Gjeld 49,7 Som det fremgår av ovennevnte økonomiske oversikt pr har Fløibanen en meget solid egenkapital på over 80 %. 7

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

BERGENHUS, KIRKEGATEN 23-33, GNR. 168 BNR KOMMUNAL FORKJØPSRETT TIL LEIEGÅRDER KJØP ANBEFALES IKKE

BERGENHUS, KIRKEGATEN 23-33, GNR. 168 BNR KOMMUNAL FORKJØPSRETT TIL LEIEGÅRDER KJØP ANBEFALES IKKE BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Notat Saksnr.: 201618443/19 Emnekode: ESARK - 8140 Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Vedlegg til sak 7 Storebrand Privat Investor ASAs levetid Levetiden til Storebrand Privat Investor ASA ( SPII ) er i utgangspunktet fastsatt til avvikling innen 2015. Det er muligheter for forlengelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Jonas Leyre Amstrup SAKSMAPPE: 2014/1230 ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 SJØSANDSLEIREN Rådmannens

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 28. mai 2014 kl 10:00(norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 10. oktober 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 10. oktober 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 14. september 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 10.

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 4. juli 2017 kl 08.00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Tirsdag den

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 16.

Detaljer

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME ORDINÆR GENERALFORSAMLING i TOMRA Systems ASA avholdes

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Til aksjeeierne i I.M. Skaugen SE INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Aksjeeierne i I.M. Skaugen SE innkalles herved til ordinær generalforsamling 18. mars 2010, kl. 16:00, på selskapets kontor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS Inngått [ ]. 2012 L_3097127_V1 13.06.12 105267- 2/5 Mellom Marienlyst Utvikling AS (org. nr. 997 410 637, som hovedmann ("Hovedmannen"), og Drammen kommune og

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Ei endo m Holding AS org. nr 984413807 Ørl and kommune org. nr 964982686 Ørl and Sparebank org. nr 937901925 (heretter benevnt Selger n e) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 7 desember 2006 i selskapets lokaler

Detaljer

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune Dato: 22. oktober 2010 Byrådssak 570/10 Byrådet Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune - 2010 TOOP SARK-12-200815131-27 Hva saken gjelder: Saken er en presentasjon av regnskapsinformasjon

Detaljer

Byrådsak 266/04. Dato: 18. oktober Byrådet. Gnr. 161 bnr De eldres boligspareklubb LandåslNatland - søknad om vedtektsendring.

Byrådsak 266/04. Dato: 18. oktober Byrådet. Gnr. 161 bnr De eldres boligspareklubb LandåslNatland - søknad om vedtektsendring. I Dato: 18. oktober 2004 Byrådsak 266/04 Byrådet Gnr. 161 bnr. 1268 De eldres boligspareklubb LandåslNatland - søknad om vedtektsendring. TJO BBY-1621-200104256 80 Hva saken gjelder: De eldres boligspareklubb

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

VEIDEKKE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

VEIDEKKE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Veidekke ASA VEIDEKKE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo, onsdag 10. mai 2017 kl. 17.00. Registrering

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011 Dato: 08. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011 EJR SARK-121-201018967-59 Hva saken gjelder: Fylkesmannen

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Unntatt offentlighet. Off.l. 14 Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen Kommunale Bygg

BERGEN KOMMUNE Unntatt offentlighet. Off.l. 14 Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen Kommunale Bygg BERGEN KOMMUNE Unntatt offentlighet. Off.l. 14 Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen Kommunale Bygg Til: BNES - Stab v/ Mette Gjerde Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200908935-14 Emnekode: BBE-1663

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo 30. april 2009

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Verdivurdering september 2010 v/takstmann Per-Christian Saxebøl, Ås

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Verdivurdering september 2010 v/takstmann Per-Christian Saxebøl, Ås US-SAK NR: 195/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2010/653 Salg av Raveien 13, g.nr. 42 b.nr 1 f.nr. 4 i Ås kommune

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: Thon Conference Vika

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 10.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Bergenhus, gnr. 167 bnr. 653, Rotthaugsgaten 1-7. Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegård

Bergenhus, gnr. 167 bnr. 653, Rotthaugsgaten 1-7. Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegård Byrådssak 174/15 3 Bergenhus, gnr. 167 bnr. 653, Rotthaugsgaten 1-7. Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegård MBOL ESARK-8140-201508082-49 Hva saken gjelder: BOB Eiendomsutvikling AS, eier av Rotthaugsgaten

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Innkalling til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt 6, 5015 Bergen (ved jernbanestasjonen) torsdag 29. juni 2006 kl. 10.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MA KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MA KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004 5. MA1 2004 - KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004 I OPTICOM ASA Det innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA Den 21. april 2010 ble det holdt ordinær generalforsamling i BN Bank ASA ved bankens hovedkontor i Trondheim. Generalforsamlingen ble åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: KS Agenda Møtesenter,

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE

SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE Saknr. 2056/10 Ark.nr. HDOK GNR/BNR. Saksbehandler: Hilde Merete Godager SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget gir Fylkesrådet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 1/7 TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA innkalles til ordinær generalforsamling 20. mai 2008 kl. 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Stavanger. Generalforsamlingen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i NorgesGruppen ASA Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 9. mai 2017, klokken 14.00 Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA 28. mai 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA ( Selskapet ) innkalles til ekstraordinær generalforsamling 12.

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, torsdag 20. april 2017 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling Felix konferansesenter 23. mai 2012 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [ ] Energiverk (heretter kalt Energiverket ) (Falleierne og Energiverket i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

Lovlighetskontroll føring av utbytte fra BKK i driftsregnskap Bergen kommune

Lovlighetskontroll føring av utbytte fra BKK i driftsregnskap Bergen kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Rune Fjeld, 5557 2018 Vår dato 14.02.2012 Deres dato Vår referanse 2011/14193 323 Deres referanse Bergen kommune Bystyrets kontor Postboks 7700 5020 Bergen Lovlighetskontroll

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, 0161 Oslo. 30. april 2015 kl. 0900 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer