En studie i statstjenestemennenes forhandlingsrett i Norge og Sverige

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En studie i statstjenestemennenes forhandlingsrett i Norge og Sverige 1910 1965"

Transkript

1 Åsmund Arup Seip Rett til å forhandle En studie i statstjenestemennenes forhandlingsrett i Norge og Sverige Doktoravhandling

2

3 Åsmund Arup Seip Rett til å forhandle En studie i statstjenestemennenes forhandlingsrett i Norge og Sverige Doktoravhandling Fafo-rapport 243

4 Forskningsstiftelsen Fafo 1998 ISBN Trykk: Centraltrykkeriet A/S 2

5 Innhold Forord... 9 Innledning Problemstilling Forskningsfeltet og litteraturen Metode og kildegrunnlag Kapittel 1 Forhandlingsrett på dagsordenen Kravet om forhandlingsrett blir reist i Norge og Sverige Internasjonale erfaringer Den danske forhandlingsordningen Hva innebar kravet om forhandlinger? Statstjenestemenn, en gruppe i vekst Staten som arbeidsgiver Formell myndighet og lønnsfastsettelse Statens tjenestemenn: Ansettelse og rettsstilling En alternativ modell: Privat avtalerett, tariffavtaler og streikerett Tjenestemennenes organisasjoner og politiske mål Kapittel 2 En norsk tjenestemannslov med forhandlingsrett? Bestillingsmændenes Forening i Kristiania Forhandlingsrettens innhold: Solnørdal-komiteen og forarbeidene til tjenestemannsloven Uttalelser fra departementer og embetsverk

6 Stortinget vedtar tjenestemannsloven Den liberale veien Lovens definisjon av en offentlig tjenestemann Etableringene av tjenestemannsutvalg Debatten i Stortinget: streik eller forhandling? Kapittel 3 Forhandlingsretten drøftes i Sverige Herr Winbergs motion Hva skulle forhandlingsretten innebære? Motstanden i svenske embetsverk Riksdagen hevder sin myndighet Hva var en statstjenestemann? Kapittel 4 Første fase : Stridslinjene trekkes opp Forskjeller mellom de to landene Interesser og krav Forvaltningsstrukturens betydning Kampen om tjenestemennene To syn på staten: Part og høyhetsrett Kapittel 5 Arbeidskonflikter blant tjenestemenn? Streiker i staten Ny komité utreder tjenestetvister Forhandlingsretten Streikerett og voldgift Organisasjonenes syn Opprettelsen av et lønnskontor i Finansdepartementet Kapittel 6 Socialstyrelsen utreder i Sverige Forslag til en forhandlingsordning Embetsverk og organisasjoner: reaksjoner Behandling av lønnsspørsmål i lönenämnder Hva gjorde den sosialdemokratiske regjeringen?

7 Kapittel 7 Andre fase : Staten og organisasjonene Norge og Sverige: tjenestemennene som gruppe Statlig styringsrett blir utfordret Saksfeltet blir et stridsemne i Sverige Voldgift og styringsrett Skillelinjer i valg av strategi Kapittel 8 Forhandlingsrettens pris. Sparepolitikk og lønnsavtale i Norge «Denne forsamling bøier sig kun for makten» Sparepolitikk og lønnsreduksjon Sparebevegelsen Regjeringens forslag til lønnsreduksjon Stortingets avgjørelse Forhandling eller rettssak? Tjenestemennene satt under press Rettssaken Stortingets reaksjoner Forhandlinger Forliket Bondepartiet i regjering Nye forhandlinger om lønnsreduksjon Tjenestemennenes strategi Forhandling og brudd Lov om forhandlingsrett Et statlig forhandlingsorgan Opprettelsen av et lønnsdirektorat i Finansdepartementet i Forhandlingssystem på dobbeltspor Kapittel 9 Forhandlingsrett under sosialdemokratisk styre i Sverige Organisasjonsutviklingen i mellomkrigstiden

8 Standpunkter og debatt Tre forslag i Riksdagen Partisak eller yrkesinteresser? Ny utredning med forslag til forhandlingsordning Lovfesting av forhandlingsretten for privatansatte Regjeringen foreslår forhandlingsrett for statstjenestemenn Politisk eller administrativ forhandlingsmotpart? Tvisteløsning Nye holdninger Sosialdemokratenes politikk i Sverige Kapittel 10 Tredje fase : Et rettighetsbasert forhandlingssystem i Norge og Sverige Kapittel 11 Riksdagens abdikasjon i Sverige Forhandlingspraksis i Sverige års Förhandlingsrättskommitté Kollektivavtaler, streik og Riksdagens myndighet Organisasjonenes syn Den konstitusjonelle dreiningen Radikalisering og streikevilje Konservative og liberale politikere Socialdemokraterna og regjeringens politikk Kapittel 12 Mot et avtalebasert forhandlingssystem i Sverige Organisasjonene Politisk press mot regjeringen Ekbloms utredningsforsøk Organisasjonenes syn Veien mot en ny lov Forhandlinger Slottsbacksavtalet Forfatningsutredning og grunnlovsendring Synspunkter på lovforslaget Riksdagsbehandling

9 Statens forhandlingsorgan Sentralisering og organisasjonsmakt Kapittel 13 Forhandlingssystem og aktører i Norge Forhandlingspraksis i Norge Statens lønnskomité av 1946 og lønnsregulativet av Statens forhandlingsorgan Et eget Lønnsdepartement Organisasjonene Landsorganisasjonen Akademikerne Funksjonærgrupper Kapittel 14 Utredning og streiker Forhandlingslovkomiteen av Små organisasjoner og store konflikter Lærerstreiken i Oslo Streik i NRK Forhandlingssystem i krise Kapittel 15 Etableringen av et nytt forhandlingssystem i Norge Offentlig utredning i LOs skygge Landsorganisasjonens mål og strategi Tjenestetvistkomiteen av 1955: Oppnevning og arbeid Tjenestetvistkomiteens innstilling Tariffavtaler Streikerett Mekling og voldgift Avgrensing av forhandlingsretten Stortingets rolle Organisasjonenes syn Hovedsammenslutningene Enkeltorganisasjoner; «...i sannhet et lite demokratisk system» Mot en ny tjenestetvistlov Professor Andersens syn Organisasjonenes støtte

10 Regjeringens forslag til ny lov Forhandlingsrett Mekling og voldgift Streik og lockout Staten som part og Stortingets stilling Stortingsbehandling Juristene om konstitusjonen Enigheten... og uenigheten Kapittel 16 Fjerde fase : Kampen om makten Tariffavtalesystemet i Norge og Sverige Habilitetsproblemet Statens nye ansikt Avslutning Kapittel 17 Fra offentlig politikk til tariffavtale Fire faser Strukturelle endringer Gjensyn med Tobissons forklaringer Det sosial problemet: formingen av tjenestemennene som sosial gruppe Organisasjonsstrukturens betydning Kampen om de sosiale gruppene Det konstitusjonelle problemet: medbestemmelse versus høyhetsrett Kampen for medbestemmelse Emnet for forhandlinger deltakerdemokrati og valgdemokrati møtes 433 Grunnlaget for høyhetsretten svekkes Kampen om staten Det politiske problemet: medbestemmelse og organisasjonsmakt Mot en korporativ stat? Vedlegg 1 Biografiske opplysninger Vedlegg 2 Lover og utredninger Vedlegg 3 Kilder Litteraturliste

11 Forord Denne avhandlingen er blitt til mens jeg var ansatt som stipendiat ved Historisk institutt, Universitetet i Oslo. Jeg takker Det historisk-filosofiske fakultet for denne muligheten, og instituttet for en hyggelig arbeidsplass gjennom flere år. Mange har lest hele eller deler av manuskriptet og gitt kommentarer. En takk til Edgeir Benum, Historisk institutt, Klas Åmark og hans seminar ved Historiska institutionen, Stockholms Universitet, Rolf Torstendal, Alf Johansson, Henning Jakhelln og Jan Messel. De som ikke er nevnt, er ikke glemt. En takk til Fafo for hjelp til å ferdigstille og publisere avhandlingen, til Gunstein Bakke for korrekturlesing og til Fafos publikasjonsavdeling for arbeidet med manuskriptet. Arbeidet har tatt tid, og i perioder gitt en arbeidsbyrde som også har belastet andre. En stor takk til Agnes og Jens for utholdenhet og støtte. Oslo, mai 1997 Åsmund Arup Seip 9

12 10

13 Innledning Helt siden 1814 har spørsmålet om statsansattes lønninger skapt debatt. «Slikt Hus har jeg endnu aldrig hørt i Thinget», skrev en stortingsrepresentant etter at Stortinget våren 1821 hadde debattert statens gasje- og pensjonsvesen. 1 Mange så at staten var en spesiell arbeidsgiver. En lensmann fra Nerstrand i Ryfylke 2 hadde fått spørsmål om hvordan han, som selv var lønnet av staten, kunne sitte på Stortinget og fastsette egen og andres lønn og inntekt. Kanskje følte han en smule forlegenhet, for han la spørsmålet frem for sine medrepresentanter på Stortinget. 3 Stortingspresident Falsen viste til det åpenbare i politikken: Som stortingsmenn hadde de alle interesser. «[Saasom] Thinget bestod dels af Borgere og Bønder, dels af Embedsmænd, saa kunde alle Thingets Medlemmer ansees som Parter eller interesserede i Sagen.» 4 Episoden viser oss to ting. For det første var Stortinget et viktig sted der forhandlingene om statsansattes lønn fant sted. 5 Det var fellesskapets midler som skulle fordeles, og dem tillå det Stortinget å forvalte. Embets- og tjenestemenn skulle i over hundre år etter 1814 rette mye av sin oppmerksomhet mot Stortinget når de følte at staten krevde mer enn den tilbød. Lønnsaksjoner i ulike former rettet mot Stortinget, var vanlig helt fra 1820-tallet. 6 Regjeringens innflytelse over lønnsfastsettelsen ble større utover på 1900-tallet, men først etter 1959 sluttet tjenestemennene å rette sine henstillinger til og sitt press mot Stortinget. Da gikk den formelle retten til å slutte avtaler med tjenestemennene, over til regjeringen. 7 1 Stortingsforhandlingene, Storthinget 1821 s. 71, note. 2 Orm Hansen Øverland ( ). Gårdbruker og lensmann i Nerstrand fra Lindstøl Stortingsforhandlingene, Storthinget 1821 s. 71, note. 4 Ibid. 5 Det var selvfølgelig ikke det eneste. Mange av statens embetsmenn hadde inntekter i form av naturalgoder, sportler og særskatter (tiende). Disse inntektene ble ikke direkte påvirket av lønnsreguleringer. 6 Maurseth 1979:233 ff. Departementets kopister søkte i 1820 om gasjetillegg. Ibid. s. 236 f. 11

14 Episoden i Stortinget våren 1821 viser også et annet særtrekk ved de statsansattes lønnsforhold: Det var politisk styrt. Også «borgere og bønder» skulle ha rett til å gjøre sin innflytelse gjeldende. Ved at Stortinget var trukket inn som aktiv part i statens arbeidsgiverskap, ble embets- og tjenestemennenes ansettelsesforhold mer enn et administrativt anliggende. Det ble en politisk sak som alle samfunnets parter skulle råde over i fellesskap. Dette kunne satt embets- og tjenestemenn i en vanskelig situasjon. Skulle politiske svingninger på Stortinget kunne skape svingninger i lønnen til lensmannen fra Nerstrand? Ja, mente noen, blant andre en kjøpmann fra Drammen. 8 Embetsmenne var til for statens skyld, ikke omvendt. En embetslønning må kunne settes ned, hevdet Elling Mathias Holst i Stortinget, «naar denne er altfor høi i Forhold til Embedets Vigtighed og Arbeide, eller forandrede Konjunkturer gjøre en saadan Nedsættelse nødvendig». 9 Han høstet storm. Embetsmennene forsvarte sin lønn. Byrden var ikke større for staten enn for embetsmennene, hevdet representanten Landmark. «[Her] var som i enhver tosidet Kontrakt fuldkommen Lighed paa begge Sider i Pligter og Rettigheder.» 10 Siden embetsmennene ikke mot sin vilje kunne forflyttes eller avskjediges, fremholdt en annen representant, kunne de heller ikke berøves andre rettigheter. 11 Dette synet fikk tilslutning. Embetsmennene satt trygt med sin lønn. Stortinget kunne ikke sette lønnen ned, men det kunne derimot sette den opp. Med visse forbehold kan vi si at Stortinget alene rådde over embets- og tjenestemenns lønn på 1800-tallet. I dag strør Stortinget sand på en ferdigforhandlet avtale. Ikke en bokstav eller et komma kan flyttes, skjønt retten til å avvise avtalen har Stortinget beholdt, selv om denne retten ikke har praktisk betydning. 12 Fra å være et sentralt organ når staten skulle opptre som arbeidsgiver, med reell kontroll over statens lønnspolitikk, har Stortinget blitt en ubetydelig instans, med en rolle som passiv medkontrahent i et lønnsavtalesystem. De sentrale aktørene i dagens system er tjenestemennenes hovedorganisasjoner og regjeringen. Utviklingen har gått 7 Avtalen skulle likevel ha Stortingets samtykke. Tjenestetvistloven av 1958, Elling Mathias Holst ( ), kjøpmann på Bragernes fra Lindstøl Stortingsforhandlingene, Storthinget 1821 s Ibid. s Ibid. s Jan Debes har hevdet at «de reelle muligheter for Stortinget til å forkaste en inngått avtale, er praktisk talt borte.» Debes u.å, kap 1:2. 12

15 fra et system med offentlig politisk lønnsfastsetting, til et avtalebasert lønnsfastsettingssystem. Over tid er et forhandlingssystem i staten blitt etablert. 13 Denne utviklingen trenger en forklaring. Problemstilling Spørsmålet om tjenestemennenes forhandlingsrett har ikke vært gjenstand for en egen historisk undersøkelse i Norge. 14 Et åpent felt innbyr til oppdagelsesferd. Et av hovedmålene med denne undersøkelsen er å klarlegge hvilke forhold som har hatt betydning for utviklingen av et forhandlingssystem i staten. I dette arbeidet har jeg funnet det nyttig å studere to land. Forhandlingsrett for statstjenestemenn er ikke et norsk særfenomen, vi finner ulike ordninger i andre europeiske land. 15 Jeg har derfor valgt å utvide perspektivet fra ett land til to, og forsøkt å studere det samme utviklingsforløpet også i Sverige. Den svenske Riksdagen ga i likhet med det norske Stortinget etter lang tid slipp på sin konstitusjonelle rett til å fastsette statstjenestemennenes lønn. Utviklingen fra et offentlig politisk til et avtalebasert lønnsfastsettingssystem fant sted også der. Hvert land vil bli studert som en helhet, med sikte på å få frem kompleksiteten i den historiske utviklingen. Det er et håp at denne tilnærmingen vil gjøre det lettere å se flere sider ved det materialet som blir studert, enn hva en tradisjonell undersøkelse av ett land ville gjøre. Et spennende felt som ligger i forlengelsen av denne studien, er utviklingen av forhandlingsretten for kommunalt ansatte. Her finnes sterke paralleller til utviklingen i staten, og en undersøkelse av dette feltet kunne gitt en utvidet forståelse. Jeg har imidlertid valgt å la det ligge. Det er først og fremst i forholdet til staten og statsmakten at de særskilte politiske og konstitusjonelle problemene ligger. Det er disse jeg har ønsket å få frem. Tre problemstillinger står sentralt. 13 Dorthe Pedersen har valgt en tredeling for å beskrive den tilsvarende utviklingen i Danmark. Hun skiller mellom lønnsdannelse i rettsstaten, lønnsdannelse i velferdsstaten og lønnsdannelse i en forhandlingsøkonomi. Pedersen 1993:14 ff. 14 Jan Debes har imidlertid arbeidet med emnet, og det foreligger fra hans hånd et upublisert notat. Debes u.å. 15 En generell oversikt over dagens forhandlingssystem innenfor offentlig sektor i en rekke europeiske land er gitt i Olsen (ed.) Audvar Os utarbeidet i 1955 en oversikt over statstjenestemennenes stilling med hensyn til forhandlingsrett i ulike land. Den er trykt som bilag til Innstilling Oversikten viser variasjon i de forhandlingssystemene som da var etablert. 13

16 Den første er knyttet til fremveksten av den gruppen vi skal undersøke: statstjenestemennene. Hvem var de? Hvordan definerte de seg selv som gruppe, for eksempel gjennom organisering, og hvordan forsøkte andre aktører å definere og forme statstjenestemennene? Vi kan kalle dette det sosiale problemet. I denne undersøkelsen følger vi tjenestemennene gjennom deres organisasjoner. Dette var nye aktørgrupper som dukket opp rundt århundreskiftet. På samme måte som andre arbeidstakere bygde statstjenestemennene interesseorganisasjoner. Noen var sosiale fora, noen profesjonsorienterte, opptatt av å forsvare faglige kvaliteter og stillingsmonopoler. De fleste var imidlertid regulære arbeidstakerorganisasjoner, og tidlig begynte de aller fleste tjenestemannsorganisasjonene å rette sin oppmerksomhet mot arbeidsgiveren og egne interesser i spørsmål om lønn og arbeidsforhold. 16 Dette skapte et fundament for utviklingen av et partsforhold mellom tjenestemennenes organisasjoner og staten. Fra 1890 og frem til 1960 etablerte disse organisasjonene seg både i Norge og i Sverige som sentrale representanter for statlige arbeidstakere. De fikk utstrakt innflytelse. På midten av tallet var rundt 70 % av de statsansatte tjenestemennene i Sverige organisert, i Norge over 80 %. 17 Tjenestemennenes organisasjoner fikk makt og innflytelse gjennom forhandlingsretten. De ble en nødvendig brikke i det avtalebaserte lønnsfastsettingssystemet. I utgangspunktet var dette interesseorganisering. Tjenestemenn med staten som arbeidsgiver fant sammen i et forsøk på å artikulere og forsvare felles interesser. For disse tjenestemennene ble kampen for å sikre organisasjonene forhandlingsrett en sentral strategi gjennom hele tidsspennet fra 1910 til Men de ulike tjenestemannsgruppene satte seg forskjellige mål, og organiserte seg på ulik måte. Gjennom å analysere argumentasjonen rundt forhandlingsretten kan vi få innsikt i den selvforståelsen som var med på å forme tjenestemennene, og de interessene som styrte deres organisering. Men også utenforstående var interessert i hvordan tjenestemennene organiserte seg og drev politikk. Politikerne ville gjennom lovverket øve innflytelse over hvordan samfunnets sosiale grupper ble formet. De ville sette grenser for tjenestemennenes makt, og styre organisasjonsutviklingen. Lovverket ble dermed en viktig faktor. Det bidro til å forme både tjenestemennene som sosial gruppe og de organisasjonene og sammenslutningene som statstjenestemennene dannet. Lovgivning var et spørsmål om å forme organisasjonssamfunnets struktur. 16 Det er ofte vanskelig å skille mellom lønnsforhandlinger og forhandlinger om andre arbeidsforhold. I denne sammenhengen er det unødvendig, og jeg vil derfor bruke betegnelsen lønnsforhold eller lønns- og arbeidsforhold om hverandre. Der hvor skillet har betydning, vil det fremgå av teksten. 17 Kjellberg 1983:127, tabell 10, og Innstilling 1956, bilag 3 (tallene her er usikre, og 80 % er et anslag). 14

17 Den andre sentrale problemstillingen, det konstitusjonelle problemet, er knyttet til den politiske maktendringen som fant sted. Hvorfor ga Stortinget i Norge og Riksdagen i Sverige fra seg retten til å fastsette statstjenestemennenes lønninger? Spørsmålet om forhandlingsrett for statstjenestemenn belyser en viktig endring av det politiske systemet. Vi kan se denne endringen fra tre sider. For det første foregikk det en omdefinering av et saksfelt. Spørsmålet om utformingen av tjenestemennenes lønns- og arbeidsvilkår, som hadde vært et politisk anliggende både i Norge og i Sverige, blir i dag sett som et administrativt spørsmål som kan avgjøres i forhandlinger mellom tjenestemennenes organisasjoner og sentraladministrasjonen eller et sentralt embetsverk. Saksfeltets politiske karakter er svekket. For det andre kan vi registrere en endring av kompetanseområdet for de politiske institusjonene. Med omdefineringen av saksfeltet var det naturlig at ansvaret ble overført fra parlament til regjering eller en underliggende myndighet. En tredje side ved denne endringen er selve beslutningssystemet. I Stortinget og Riksdagen ble statstjenestemennenes lønn fastsatt gjennom en ensidig beslutning etter en åpen politisk diskusjon. Stortinget og Riksdagen rådde suverent. Dette beslutningssystemet ble erstattet av forhandlinger og tosidig aksept av en avtale. Etter at lønnsfastsettingssystemet ble avtalebasert ble tjenestemennenes organisasjoner vevd inn i beslutningssystemet. I spørsmålet om statstjenestemennenes lønns- og arbeidsvilkår ble det både i Norge og i Sverige etablert en ny konstitusjonell orden og et nytt syn på staten som samfunnsinstitusjon. I mange sammenhenger står staten som part overfor organisasjoner eller andre former for kollektive aktører. Det spesielle ved tjenestemennenes organisasjoner er at de representerer statsmaktens egen korpus; tjenestemennene er selv en del av den statlige forvaltningen. Det spørsmålet mange stilte, var: Kan staten være part overfor sine egne tjenestemenn og dermed komme i et motsetningsforhold, så å si, til seg selv? Svaret på dette spørsmålet vil være avhengig av hvilket syn man har på staten. Hvem er staten; hva skal staten være? Et mål for denne undersøkelsen er å se hvordan synet på staten har blitt endret gjennom den kampen tjenestemennenes organisasjoner har ført for å få rett til å forhandle med staten som motpart om lønns- og arbeidsforhold. Det tredje problemet kan vi kalle det politiske. Overgangen fra offentlig politisk lønnsfastsetting til et system med tariffavtaler innebar at statens tjenestemenn fikk økt innflytelse over lønnsfastsettingen. Organisasjonene fikk makt. Men ikke alle organisasjoner fikk plass rundt forhandlingsbordet. Utviklingen av et forhandlingssystem innebar også at noen ble skjøvet ut. Vi må derfor stille spørsmålet: Hvem fikk forhandle? Og hvorfor nettopp disse organisasjonene? En annen måte å formulere det samme spørsmålet på, er å spørre hvordan relasjonen mellom organisasjonene og staten ble konstituert. Utvelgelsen av organisasjoner som var forhandlingsberettigede, innebar en sentralisering. Den gjorde seg gjeldende ikke bare i forholdet mellom 15

18 organisasjonene, men også innad i de enkelte organisasjonene. I dag er det hovedsammenslutninger av mange mindre organisasjoner og forbund som forhandler i hovedoppgjørene. Lønnskrav og strategivalg må dermed koordineres internt før hovedorganisasjonene presenterer sine krav. Dette samler makt i organisasjonsledelsen. Det er derfor viktig å undersøke hvilken betydning denne sentraliseringsprosessen har hatt. Det dreier seg om den betydningen det nye forhandlingssystemet fikk for maktforholdene i samfunnet, både relasjonene mellom de statlige organene, regjeringen, forvaltningen og Stortinget eller Riksdagen, og relasjonen mellom de organiserte interessene som er de sentrale aktørene i denne undersøkelsen. Forskningsfeltet og litteraturen Vi kan grovt dele den litteraturen som er relevant for vårt emne, i tre: 1) litteratur om statstjenestemenn og deres organisasjoner, 2) spesiell juridisk litteratur om statstjenestemennenes juridiske stilling, generell tjenestemannsrett, forvaltningsrett og arbeidsrett, og 3) arbeidslivsforskning, herunder forskning om inntektsforhandlinger i privat sektor. Litteraturen om utviklingen av forhandlingssystemet i staten er sparsom. Et upublisert notat fra Jan Debes viser at emnet har vakt interesse tidligere. 18 Debes tar opp sentrale spørsmål som hvordan man historisk skal forstå selve forhandlingskravet og den konsentrasjonen av tjenestemennenes organisasjoner som fant sted. Debes berører også etableringen av statens administrative forhandlingsapparat. Geir Dale ved LOS-senteret i Bergen har gått videre med dette siste temaet i en rapport om statens organisering som arbeidsgiver i perioden I et prosjekt initiert av Forbruker- og administrasjonsdepartementet har inntektsforhandlinger der staten er part, blitt undersøkt. Rune Sørensen og Arild Underdal presenterte i 1992 en rapport om statens rolle i inntektsforhandlinger. Undersøkelsens datamateriale gjelder tiden etter 1970, og rapporten behandler i hovedsak ulike partsroller og spørsmål knyttet til sentralisering og desentralisering av oppgjør i statlig og kommunal sektor. I en liten innledning redegjøres det for det historiske grunnlaget for statstjenestemennenes forhandlingsrett. Redegjørelsen er basert på Debes notat og offentlige publikasjoner. 20 I Sverige har Majvor Sjölund studert statens lønnspolitikk etter Debes u.å. 19 Dale Sørensen og Underdal 1992: Sjölund

19 Vi må til Sverige for å finne en egen fremstilling av statstjenestemennenes forhandlingsrett. Her har statsviteren Lars Tobisson studert emnet i et historisk perspektiv. Hans studie tar for seg perioden fra 1910 til 1965, men legger hovedvekten av den historiske undersøkelsen på tiden etter Tobisson forklarer den historiske utviklingen dels ved strukturelle endringer, dels ved hva vi kan kalle ideologiske. Han trekker frem fem hovedfaktorer. 22 For det første peker Tobisson på statstjenestemennenes voksende antall. Han mener at den tallmessige veksten ga tjenestemennenes «krav en ökad tyngd». 23 År 1900 var det rundt ansatte i staten i Sverige. Knapt var militært personell, og av de resterende var hovedtyngden ansatt i «kommunikationsverken», det vil si post-, tele- og jernbaneverk. 24 I 1970 var tallet på statlig ansatte i Sverige steget til Ikke bare tallet på statsansatte økte. Det gjorde også tallet på organisasjoner og organisasjonsmedlemmer. Arbeidstakerorganisasjonene i staten vokste i styrke. Som den andre faktoren peker Tobisson på at organisasjonene ga tjenestemennene «allt större resurser, och deras inflytande ökade och breddades til nya områden». 26 En tredje faktor var et endret syn på tjenesteforholdet. Forholdet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiveren ble mer upersonlig, ifølge Tobisson. Det «patriarkaliska» synet på arbeidsgiveren avtok, og statstjenestemennenes følelse av å innta en særstilling ble svakere. 27 Den generelle utviklingen på arbeidsmarkedet for øvrig er en fjerde faktor som påskyndet utviklingen av et forhandlingssystem i staten. En forhandlingsordning var etablert i det private, og fremsto som et mulig alternativ også for statsansatte. Tobisson mener «den statlige arbetsgivaren» så forhandlingssystemet i det private som mer hensiktsmessig enn det tradisjonelle statlige lønnsfastsettingssystemet Tobisson 1973: Ibid. 24 Ibid. s. 24 f. 25 SOU 1990:44: Dette gjaldt særlig hovedorganisasjonene. Tobisson mener denne prosessen for alvor skjøt fart og hadde betydning for forhandlingsretten først og fremst mellom 1940 og Tobisson 1973: Ibid. 28 Ibid.:

20 Det er vel rimelig å anta at veksten i antallet statsansatte satte i gang prosesser og handlingsmønstre statsansatte imellom som gjorde det ønskelig å finne andre måter å administrere arbeidsgiveransvaret på. Behovet for «ett smidigt system» er den femte og siste forklaringsfaktoren Tobisson trekker frem. Full riksdagsbehandling av lønnsspørsmål «tedde sig allt mera opraktiskt och tungrott», hevder han. 29 Han mener kollektivavtale og streikerett ble fremskyndet av «smidighetens och effektivitetens interesse». 30 Jeg vil i denne fremstillingen delvis bygge på de observasjonene Tobisson har gjort, men på enkelte punkter søke andre forklaringer. Det vil i dag være naturlig å trekke frem andre elementer i tolkningen av materialet og søke andre typer forklaringer på den historiske utviklingen enn hva det var da Tobisson på begynnelsen av tallet gjorde sin studie. Min undersøkelse av det svenske materialet kan ses som et supplement til Tobissons. I avslutningen vil jeg likevel se nærmere på på hans sentrale forklaringer i lys av de funnene jeg har gjort. Det finnes en litteraturgruppe som har viet forhandlingsrettsspørsmålet interesse både i Norge og Sverige. Det er jubileumsskrifter og historiske fremstillinger av statstjenestemennenes egne organisasjoner. 31 Disse er av vekslende kvalitet, og har oftest et snevert fokus. Ikke desto mindre formidler mange av fremstillingene på en grei måte de ulike organisasjonenes utvikling og interessepolitikk. Forhandlingsrettsspørsmålet var en naturlig del av denne interessepolitikken. Noen nærmere analyse av den politiske prosessen finner vi imidlertid ikke i disse fremstillingene, kanskje med noen unntak. 32 Heller ikke i de historiske fremstillingene om arbeiderbevegelsen er spørsmålet om de statsansattes forhandlingsrett viet særlig plass. I Jörgen Westerståls bok om svensk fagbevegelse berøres de statsansattes stilling bare i liten grad. «En utomstående frågar sig eventuelt vad t. ex. en organisation som järnvägsmannaförbundet kan göra för Statens järnvägars personal mer än att med jämna mellanrum framföra dess synspunkter inför statsmakterna angåande lönereglementen och dylikt.» 33 Westerståhl spør, 29 Ibid. 30 Ibid. 31 Se for eksempel Amundsen 1952; Blom 1955; Lindqvist (red.) 1954; Eriksen 1951; Fougner 1934; Larsen og Spjeldnæs 1954; Pryser 1949; Skar 1953; Statens Järnvägars Befälsförbund 1955; Wyller 1970; Østerberg Bergh 1985 om Det norske Postmannslag og Poståpnernes Landsforbund; Christenesen 1983 om Norsk Lærerlag; Lindblad 1960 om Svenska Kommunalarbetareförbundet; Thue 1986 om Kommunalansattes Fellesorganisasjon. De fleste av disse fremstillingene gjelder imidlertid kommunal sektor eller lærerne, som ikke kom inn under den norske loven om statstjenestemenn. 33 Westerståhl 1945:

21 men gir ikke utfyllende svar. De statsansattes spesielle stilling i Sverige, berøres ikke. Gunnar Ouslands store firebindsverk fra samme tid om fagorganisasjonen i Norge, har imidlertid gitt plass også til statstjenestemennene. Men fokus er rettet mot statstjenestemennenes lønnskamp. Temaer som deres rettslige stilling, ansettelsestrygghet og forhandlingsrett er helt utelatt. 34 Det samme mønsteret finner vi i det nye, store verket om arbeiderbevegelsens historie. 35 Trond Bergh behandler i et avsnitt LOs relasjon til statstjenestemennenes organisasjonsbygging i etterkrigstiden. 36 Innføringen av en tjenestetvistlovgivning for statsansatte i 1959 er imidlertid ikke behandlet. Statstjenestemennenes fravær i litteraturen kan ha flere årsaker. Når det gjelder Norge, har trolig fokuseringen på arbeiderbevegelsen i historiske studier av norsk arbeidsliv spilt en stor rolle. Disse studiene har i sin tilnærming vært dominert av skillet mellom arbeid og kapital, og det faktum at LO i sin virksomhet og politiske retorikk la hovedvekten på forholdet til private arbeidsgivere. I Sverige har derimot deler av arbeidslivsforskningen vært rettet mot studiet av «tjänstemän». Dette har sammenheng med den organisasjonsutviklingen som har funnet sted i Sverige, der offentlig og privat ansatte funksjonærer er samlet i egne sentralorganisasjoner utenfor LO. Denne forskningen har imidlertid vært rettet mot funksjonærer som egen gruppe i motsetning til arbeidere, ikke mot skillet mellom offentlig og privat ansettelse. En pioner innenfor denne forskningen var Fritz Croner, som i 1951 publiserte sitt verk Tjänstemannakåren i det moderna samhället. 37 I de senere årene har en gruppe ved Universitetet i Stockholm fokusert på ansettelsesformene og de statsansattes spesielle stilling. Men her har mye av oppmerksomheten gått til de lavere lønnsgruppene, lavere tjenestemenn og statsansatte som ble betegnet som «arbetare». 38 Innenfor den juridiske litteraturen finner vi også et litt forskjellig mønster i Norge og Sverige. Tjenestemannsretten, det vil si de reglene som bestemmer tjenestemennenes ansettelse, avskjedigelse og tjenesteforhold, har ikke i samme grad som i 34 Bind to behandler streiken blant jernbanetjenestemenn i 1920 og lønnskonflikten med staten i Ousland 1949:2:34 ff, 268 ff. Verken tjenestemannsloven fra 1918 eller lov om forhandlingsrett fra 1933 er behandlet i verket. 35 Arbeiderbevegelsens historie i Norge. I bind 2 og 3 er statstjenestemennene så å si ikke omtalt, bortsett fra Per Maurseths behandling av jernbanestreiken i Bjørnson 1990 og Maurseth Bergh 1987:114 f. 37 Croner Gruppen har vært knyttet til professor Klas Åmarks seminar. En publikasjon herfra er Kvarnström m.fl Se også Kvarnström

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen Tekna, LO og NHO: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom hjem og skole en undersøkelse ved en skole i Troms

Samarbeid og kontakt mellom hjem og skole en undersøkelse ved en skole i Troms Samarbeid og kontakt mellom hjem og skole en undersøkelse ved en skole i Troms Liv-Ellen Erdal SOS-350 H03 Hovedfagsoppgave i sosiologi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 03/10 Grunnloven 93 og unntaket for lite inngripende myndighetsoverføring Av Fredrik Lied Lilleby STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter,

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger Den politikk som var basert på doktrinene hadde rundt midten av 1980-årene ført oss inn i en stadig sterkere høykonjunktur. Politikken

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET M ARS 2007 Innledning Dette notatet handler om demokratiet i norske kommuner. Formålet er å komme frem til noen kjennetegn på godt lokaldemokrati

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak

Detaljer

Hvor mye makt har fagbevegelsen?

Hvor mye makt har fagbevegelsen? ERGO_05_2010_leggeut_Fag.qxp:!Ergo0905 15-12-10 14:43 Side 1 Hvor mye makt har fagbevegelsen? Medspiller, motstander, tradisjonell og grensesprengende. «Fagrørsla» er fremdeles en av Norges største folkebevegelser.

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

En framtid for LO i Forsvaret?

En framtid for LO i Forsvaret? Håvard Lismoen En framtid for LO i Forsvaret? LOs framtid i offentlig sektor Fafo Håvard Lismoen En framtid for LO i Forsvaret? LOs framtid i offentlig sektor Fafo-notat 2004:09 Fafo 2004 ISSN 0804-5135

Detaljer

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO RETT-HJEM-PAPPA En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge Humanistisk Prosjektsemester Vår 2008 Emilie Joner Andbo, Marte Knutsson, Anja Emilie

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

«Alt var forskjellig i Norge»

«Alt var forskjellig i Norge» «Alt var forskjellig i Norge» Om flyktningers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. Ann Kristin Alseth, Lise Dalby, Aina Lian Flem og Peder Martin Lysestøl Høgskolen i Sør Trøndelag, Program for

Detaljer

Det nye arbeidsmarkedet

Det nye arbeidsmarkedet Arbeidslivsforskning Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapsstatus og problemstillinger Pål Schøne (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for arbeidslivsforskning Norges forskningsråd

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Detta är ett utdrag ur antologin: ARBEIDERHISTORIE Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Tema LO 100 år Oslo 1999

Detta är ett utdrag ur antologin: ARBEIDERHISTORIE Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Tema LO 100 år Oslo 1999 Detta är ett utdrag ur antologin: ARBEIDERHISTORIE Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Tema LO 100 år Oslo 1999 Observera att Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek (Arbark) har bildrättigheterna.

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Kirsti Øyum-Jakobsen. - Nei, den tillitsvalgte har ingenting med ledelse å gjøre. Om partssamarbeid i skolen

Kirsti Øyum-Jakobsen. - Nei, den tillitsvalgte har ingenting med ledelse å gjøre. Om partssamarbeid i skolen Kirsti Øyum-Jakobsen - Nei, den tillitsvalgte har ingenting med ledelse å gjøre Om partssamarbeid i skolen Hva preger den tillitsvalgtes rolleforståelse i møtet med skoleleder, og hvordan manifesteres

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

Den norske arbeidslivsmodellen i endring Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen i endring En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen

Detaljer