Verdivurdering. Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere 2266 ARNEBERG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering. Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere 2266 ARNEBERG"

Transkript

1 Størjen 2100 Skarnes Tlf: mob: Org.nr: Verdivurdering Landbrukseiendommen 2266 ARNEBERG Gnr. Bnr. Beskrivelse Hovedbølet 3 teiger teiger teig teiger teiger ÅSNES KOMMUNE Utført av: Anders Ljønerholth Takst og anleggsingeniør Det beste resultatet får vi med samarbeid Oppdrag 601 Befaringsdato:

2 Verdivurdering Landbrukseiendommen 2266 ARNEBERG Gnr. Bnr. Beskrivelse Hovedbølet 3 teiger teiger teig teiger teiger ÅSNES KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Hovedhensikten med denne rapporten er å formidle takstingeniørens syn på normal salgsverdi(markedsverdi) av denne eiendom solgt på en profesjonell måte over en normal tidsperiode i dagens marked. OPPDRAGSGIVER: Ønsker en verditakst på eiendommen med markedsverdi i forbindelse med et eventuellt salg Markedsverdien er definert som den høyeste normale pris man kan påregne at flere uavhengige interessenter er villige til å betale for eiendommen ved salg. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Oppdraget er utført på grunnlag av NTF's retningslinjer og gjeldende konsesjonslov. Landbruksdepartementet har i forskjellige rundskriv gitt generelle retningslinjer som verdisetting av konsesjonspliktige eiendommer skal bygge på. Det er ikke meningen at retningslinjene skal følges slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn. Eier skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Verdivurderingen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Verdivurderingen er utført i henhold til gjeldende instruks. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier. Egne forutsetninger Vedrørende besiktigelse av tildekkede flater når eiendommen er bebodd og møbler opplyses følgende: Møbler og innventar er ikke flyttet av takstingeniøren under befaring. Dette kan medføre at skader som er tildekket/skjult ikke fremkommer i takstrapporten. Takstingeniøren kan ikke bære ansvaret for slike forhold. Normal slitasje og elde er en tilstand i seg selv men beskrives ikke. Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

3 Markedsverdi Med eiendommen sine nærmest originale bygninger, arealer både for skog og jord samt sin beliggenhet og med samfunnet`s sine landbrukskrav er det tatt hensyn til dette ved å sette en skjønnsmessig verdi på eiendommen til 70 % av bygningsmassen og 100 % for dyrket mark, skog og jakt. Markedsverdien settes skjønnsmessig til: Kr Anders Ljønerholth Takst og anleggsingeniør Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

4 Rekvirent Rekvirert av: Steinar Julien Tlf.: / Besiktigelse, tilstede Dato: Anders Ljønerholth Takstmann Tlf.: / Steinar Julien Tlf.: / Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Arealoversikt Dato I tillegg innhentet av takstingeniør fra Skog og landskap Driftsplan for skogen Andre dok./kilder: EDR Dato Fra eiendomsdata Kildehenvisninger Egne observasjoner: Eiendommens opplysninger er fremkommet i henhold til nedenstående oversikt. I tillegg kommer beregninger og opplysninger fra takstmannens egen befaring og kalkulasjon. Adresse, eiendomsnavn, hjemmelshaver, gårdsnr., bruksnr., regulering, kommuneplan, adkomst, tilknytning vann, tilknytning avløp, forsikringsopplysn., kommentar ligningstakst, offentlige avgifter Eiendomsdata Matrikkeldata: Hjemmelshaver: Eiendommens arealer: Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Kommuneplan: Gnr. 154 Bnr. 2 Hovedbølet 3 teiger Gnr. 156 Bnr. 1 5 teiger Gnr. 156 Bnr teig Gnr. 151 Bnr. 3 4 teiger Gnr. 148 Bnr teiger JULIEN STEINAR Eiet grunn. Ja. Privat gårdsvei sammen med andre Privat Privat egen tank m/utløp Nei Nei Offentl. avg. pr. år: Kr Stipulert beløp pluss tillegg eiendomsskatt kr 2752,- Kjøpesum: Ikke relevant for dette oppdraget Forsikringsforhold Forsikringstype: Kommentar: Fullverdi Ikke oppgitt. Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

5 Ligningstakst Ligningstakst: Ikke oppgitt Generelle opplysninger om eiendommen Dyrket mark: 175,2 da Innmarksbeite: 1,6 da Produktiv skog: 1 441,4 da Annet markslag: 68,9 da Restareal: 8,1 da Sum: 1 695,2 da Beskrivelser Innledning og orientering: På oppdrag fra Steinar Julien ble undertegnede takstingeniør Anders Ljønerholth anmodet om å avholde verditakst over landbrukseiendommen Rauaasen m/flere i Åsnes kommune. Befaring av bygningsmassene på eiendommen ble foretatt sammen med eier fredag den 1. Juli Ved eventuelt salg vil denne eiendommen være konsesjonspliktig. Taksten må derfor beregnes etter de bestemmelser som gjelder for konsesjonspliktig landbrukseiendom. Det er da naturlig å ta utgangspunkt i konsesjonslovens 1 (formålsparagrafen) som lyder: Konsesjonsloven av 28. november 2003, nr. 98, 1 lyder: (Lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov. 2. landbruksnæringen. 3. behovet for utbyggingsgrunn. 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. hensynet til bosettingen. Formålsparagrafen i konsesjonsloven gir retningslinjer for utnyttelse og bruk av eiendommens verdsetting ved konsesjon skal bygge på. Eiendom: Landbruksdepartementet gir i rundskrivene M 3/2002, M 7 /2002 og M 4/ 2004 veiledende retningslinjer, med endringer og utvidelse med øyeblikkelig virkning av for verdsetting av konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Eiendommen ble etablert ca Sannsynlig før dette. Eiendommen ligger ca 1,4 km sør for Eierholen og ca 1 km nord/vest for Hukusjøen i et åpent landskap med grense mot skog,andre Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

6 Bebyggelse totalt 5 bygninger på tunet Rauaasen 5 bygninger på Titerud.: Standard og vedlikehold.: Produksjon: Odel: Bonitet: Arrondering, erosjon og vedlikehold: Verneplaner: landbrukseiendommer og boligeiendommer. Det er ca11 km til Flisa sentrum. For hovedbølet gnr/bnr er det tre teiger og jordbruksarealet ligger sør/vest og øst for bygningene. Andre eiendommer under samme bruk. For denne eiendommen tilhører også fire andre eiendommer som består av Titerud gård 156/1 som består av fem teiger hvorav to er dyrket mark og resterende nevnte gnr/bnr er skogeiendommer med samlet seks teiger i tillegg gnr 154 bnr 14 som er dyrket mark. Eiendommene drives som en enhet og alle arealene blir i dag forvaltet av eier. Rauaasen har fem bygninger plassert slik at det danner et naturlig rolig tun i midten selv med en deling av tunet av en gårdvei. Eiendommen Titerud (nabogården)har fem bygninger med gårdsvei som deler tunet i to enheter. Eiendommene har en bygningsmasse som på det nærmeste er originale for hver sin tidepoke. RAUAASEN. Våningshus, stabbur(tømmer),låve m/fjøs, Bryggerhus/vedskåle og liten sidebygning. Bryggerhuset trenger betydelig restaurering og eller på det nærmeste kondemnabel. TITERUD. Våningshus, Stabbur(bindingsverk), låve m/fjøs, vedskjul og redskapshus som ligger nord for selve tunet. Bygningene har faktisk original standard for sin tid. Hovedbygningen på Rauaasen er resturert utvendig i og i tillegg nyere våtromsdel innvendig. Bygningen er ellers faktisk original innvendig. Det drives i dag med kornproduksjon og skogbruk. Det må undersøkes for odel på eiendommen Annen informasjon: "Rt s. 784: "Ved odelstakster kan ikke hensynet til at der hviler odel på eiendommen tas i betraktning som et verdiforringende moment." Skogens bonitet : Høg: 714,9 daa. Middels: 481,1 daa,. Lav :245,5daa Uproduktiv: 34,8 daa Myr21,5 daa Restarealer veier etc 8,0 daa Arronderingen av jordveien har omtrent teigform 27, 26, 28 og 6, god normal maskinjord. EROSJON Liten erosjon : 12,5 daa, Middels erosjon: 126,1 daa, Stor erosjon 38,4 daa. GRØFTING. Det er ikke opplyst om grøfting og kalking. Skogen har ingen informasjon om MIS områder iht. Skog& landskap sitt kartgrunnlag. Det fremgår heller ingen vernede områder og ingen fredede kulturminner på denne eiendommen. Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

7 Fellesveier/servitutter: Eiendommens omsetningspotensiale.: Andre opplysninger om eiendommen.: Det vises til servitutter om erklæring om avtaler. Eiendommen har en slik beliggenhet størrelse av skog/jordbruksarealer og en bygningsmasse med omfattende vedlikehold spesiellt på eiendommen Titerud, og med eldre bygningsmasse som faktisk er nærmest original bør denne eiendommen være kurant å omsette på det åpne markedet. Det er under arbeid et større prosjekt med makeskifte for dette området som er antatt å begynne i ca Det er sefrakbygninger på eiendommen og det bør kontaktes riksantikvar før begynnede restaurering av den eldste bygningsmassen. BYGNINGER PÅ EIENDOMMEN Våningshus Rauaasen Byggeår: Opplyst av eier. Anvendelse: Ombygd: Arealer og anvendelse Brukes til boligformål Ombygget og oppgradert i forbindelse med nytt våtrom/sanitæranlegg. Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 167 Hall/trapperom, Kjøkken, Spisestue, Midtkammers. stue, Baderomsgang, Wc, Bad/vaskerom 2. etasje 146 Trappegang, soverom midt, soverom øst, to sidekott, et uferdig rom 2 Gråsteinskjellere Hvelvkjeller og gråsteinskjeller Ikke målbart på grunn av H= mindre en 1,9m. Sum bygning 313 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Våningshus Rauaasen Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt En midtstuebygning i tømmer med saltak, påbygget yttergang på støpt plate. Påkostninger: Det er utført utvendig vedlikehold i som takomlegging, nye vinduer, bad/vaskerom wc, utvendig panel og etterisolering på loft/etasjeskiller. Innlagt sentralvarmeanlegg vannbåren fra eget fyrrom i låven. Innvendig er bygningen nærmest original fra 1860 med unntak av gulv i midtkammes, dette er omlagt en gang før men pr. i dag er det begynnede råte i dette området. Krakelasjon i gulv yttergang. Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

8 210 Grunn og fundamenter, generelt Fundamentert på gråsteinsmur. Grunnfohold er gode masser. 221 Gulv på grunn Plasstøpt gulv på våtromsdel. 225 Yttervegger Tømmervegger med stående malt faspanel. Påkostninger: Panel skiftet ca 1990, og godt vedlikeholdt. Normale vedlikeholdskostnader. 226 Bærende innervegger Tømmer. 227 Takkonstruksjoner Åstak i rundtømmer og bordet undertak og takopplett for midtre del. 232 Taktekning og membraner Enkeltkrum betongtakstein, tak og nedløpsrenner. Påkostninger: Utført Vinduer Isolèrvinduer fra1991 i hele bygningen. 235 Ytterdører og porter Original dobbeltfløyet ytterdør.(1860) 242 Gulvsystemer Bjelkelag og originale gulvplank uten isolasjon. Alle gulv er originale untatt midtkammers. 244 Innvendige dører Speildører i hele bygningen. Alle dører er originale fra Untak er furu speildører i våtromsdelen. 261 Trapper og ramper Rettløpstrapp opp til andre etasje med dreide meglere, profilert håndlist. Malte inntrinn og opptrinn. Trappa er sannsynlig original. 265 Piper, plassbygde ildsteder m.v. Gråstein/teglpiper fra byggeåret Pipe i østre stue må kontrolleres før fyring. Opplysninger fra eier. 271 Monteringsferdige ildsteder Originale etasjeovner i spisestue og stue øst. 272 Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning fra byggeåret Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

9 1. etasje Baderomsgang Wc Kjøkkeninnredningen er fullstendig original og pr dd. er denne utidsmessig. 310 Sanitærinstallasjoner, generelt Dusj og vaskerom. Wc rom med Snurredass og egen tett tank i underliggende kjellerrom. Påkostninger: Utført i ca Det laget røropplegg for vaskeservant. 320 Varme, generelt Vedovner. Ved for sentralvarmeanlegg vannbåren varme. 400 Elkraft, generelt El-anlegg med automatsikringer. Måler og eget el-skap montert i låve inners ved kjørebru. Hovedbryter 63 A. Overbelastning varmekabler. 523 Sentralutstyr Sentral -varmeanlegg med fyrrom i låve. Fyringen forgår pr dd med ved fra egen silo. Det er også her tidligere brukt flis. 245 Himlinger inklusive taklister Original malt panel.utført i 1860 Manglende vedlikehold overflatebehandling. 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Originale malte gulvplank. Utført i Nyere pløyde gulvbord med teppe i midtkammers. Gulvplank på kjøkken er stykkevis og skjøtt. Det er behov for utskifting av gulv i midtkammers. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Original vekselpanel fra Manglende overflatebehandling generelt. 245 Himlinger inklusive taklister Panel 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Belegg m/varmekabler. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Panel Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

10 Bad/vaskerom 2. etasje Et uferdig rom 2 Gråsteinskjellere Gråsteinskjeller 245 Himlinger inklusive taklister Panel 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Belegg m/varmekabler. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Panel 310 Sanitærinstallasjoner, generelt WC.Type snurredass. med egen tank i kjeller. 245 Himlinger inklusive taklister Skyggepanel 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Belegg m/varmekabler. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Baderomsplater 300 VVS-installasjoner, generelt Dusjhjørne og stål vaskekum. 245 Himlinger inklusive taklister Orginal malt panel 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Malte gulvbord. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Original panel. 245 Himlinger inklusive taklister Synlig åser i tømmer. 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Utlagt løs bording 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Tømmer. 245 Himlinger inklusive taklister Betong 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Betonggulv og steintrapp opp til hovedplan. Fukt. Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

11 Låve/fjøs Rauaasen Byggeår: Anvendelse: Ombygd: Arealer og anvendelse 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Hugget gråstein Opplysninger fra eier. Bygningen brukes i dag som garasje,lager og fyrrom for fjernvarme til bolig. Et rom er ombygget til fyrrrom et til lite verksted og diverse ombygginger for garasjer. Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 558 Brukes som lager/redskaprom i tidligere fjøs, fyrrom, vedsilo for sentralfyr. lite verkstedrom på 9m² Fjøset har et areal på 121m² Gjelder hele grunnflaten Mellomgolv 200 Brukes til materiallager. Samlet areal mellomgulv. Kjørbru 187 Brukes som lager av jordbruksredskap. Arealet til kjørebru Sum bygning 945 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Låve/fjøs Rauaasen Stabbur i tømmer Rauaasen Byggeår: Anvendelse: Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Låven er satt opp i grovt reisverk med støpt fjøsdel, kjørebru i grovt reisverk.forbru med gråsteinskar. Hele låven er panelt utvendig med malt panel sjalusilufting og vinduer. Dobble og enkle utadslående labankdører. Taket er tekket med aluminiumsplatetak, takrenner og nedløp. Orginale vinduer i hele bygningen. Fjøsdelen har skrapeareal i gjødseltro. Påkostninger: Tippesjakt i hovedplanet for ved til fyr Diverse ombygninger for innkjøring av landbruksredskap. Begynnede påtrengende vedlikehold Grunn og fundamenter, generelt Betongfjøs. Betongfundamenter under selve låven Opplysninger fra eier og antatt Brukes som lager. Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

12 Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 50 To burom 2. etasje 50 Kornlager 3. etasje Lager Ikke målbart. Sum bygning 100 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Stabbur i tømmer Rauaasen Bygningsdel/beskrivelse Bryggerhus/vedskåle Rauaasen Byggeår: Anvendelse: Arealer og anvendelse 200 Bygning, generelt Bygget er satt opp i tømmer med bordet lafteknuter. Saltak tekket med dobbeltkrum betongtakstein, takrenner og nedløp. Påkostninger: Tak tekket i senere tid. 210 Grunn og fundamenter, generelt Stabber Opplysninger eier Brukes pr dd til vedskåle. Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 51 Bryggerrom, vedskåle Herav 20m² bryggerrom Sum bygning 51 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Bryggerhus/vedskåle Rauaasen Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Denne bygningen er satt opp av tømmer og grovt bindingsverk. Utvendig gråpanel på skåledelen. Saltak tekket med tegl-takstein. Større peisguve i bryggerhus. Hele bygningen er på det nærmeste kondemnabel. Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

13 Liten sidebygning Rauaasen Byggeår: Anvendelse: Arealer og anvendelse 210 Grunn og fundamenter, generelt Gråsteinsmur Antatt (Egentlig bygget som dokkestue)brukes som lager Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 10 Brukes som lettlager Sum bygning 10 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Liten sidebygning Rauaasen Våningshus Titerud Byggeår: Anvendelse: Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Et bygg med utvendig stående panel og fundamentert på nærmest bakkenivå. Saltak tekket med plater Antatt/kilde internett Ombygd: Restaurert 1880 Arealer og anvendelse Brukes ikke i dag på grunn av sin tilstand Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 96 Yttergang uisolert, trappegang uisolert, kjøkken, kammers, stue 2. etasje 40 Uferdig rom, 2 bodrom, soverom Sum bygning 136 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Våningshus Titerud Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Bygningen er satt opp i tømmer med utvendig malt faspanel og innkledde lafteknuter.påbygget trapperom i bindingsverk og fungerer som en kaldgang m/rettløpstrapp opp til andre etasje. Originale vinduer i hele bygget. Saltak tekket med zink plater, yttergang med saltak tekket med zinkplater. Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

14 Hele bygningen trenger betydelig vedlikehold og det må vurderes om bygningen har verdi for restaurering. Riksantikvar bør kontaktes før en prosess starter. 210 Grunn og fundamenter, generelt Gråsteinsmur. Låve/fjøs Titerud Byggeår: Anvendelse: Tilbygd: Antatt/kilde internett Brukes som lager for redskap Tilbygget antatt 1930 og senere. Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 582 Brukes som redskapsrom, fjøsgang og lager. 2. etasje 45 Kjørebru Sum bygning 627 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Låve/fjøs Titerud Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Låven er satt opp i grovt reisverk rundt et eldre tømmerlåve med støpt fjøsdel i senere antatt påbygget del. Tverrgående kjørebru i grovt reisverk. Forbru med gråsteinskar. Hele låven er panelt utvendig med malt/umalt panel. Dobble utadslående labankdører og åpne innkjøringer på langvegg mot tunet. Taket er tekket med zinklplatetak. Gjødselkjeller under fjøsdel. Hele bygningen trenger en omfattende gjennomgang med resturering/vedlikehold. Stabbur Titerud Byggeår: Anvendelse: Antatt. Brukes til lett lager. Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

15 Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 48 To burom 2. etasje 48 Kornlager 3. etasje Ikke måleverdi Sum bygning 96 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Stabbur Titerud Bygningsdel/beskrivelse Redskapshus Titerud Byggeår: Antatt. Anvendelse: Arealer og anvendelse 200 Bygning, generelt Bygningen er satt opp i grovt bindingsverk med utvendige stående lektepanel. Saltak tekket med zinkplatetak.. Bygningen trenger fullstendig vedlikehold/resteaurering. 210 Grunn og fundamenter, generelt Punktfundamenter. Brukes som redskapshus Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 40 Brukes som enkelt redakapshus Sum bygning 40 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering 1. etasje Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Bygget er satt opp i grovt bindingsverk med ubehandlet panel, to labankdører og saltak tekket med plater. Bygningen tjener til sitt bruk. Bygningen`s fundamentering er nær bakkenivå. Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

16 Vedskjul Byggeår: Anvendelse: Antatt. Brukes som enkelt vedlager. Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 50 Vedlager Sum bygning 50 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering 1. etasje Bygningsdel/beskrivelse ANDRE VERDIKOMPONENTER Dyrket mark A=175,2 daa Innmarksbeite A = 1,6 daa 200 Bygning, generelt Bygget er satt opp i grovt bindingsverk med ubehandlet panel, to åpninger og saltak tekket med zink-plater. Bygningen tjener til sitt bruk. Bygningen`s fundamentering er nær bakkenivå. Det må vurderes om bygningen skal restaureres. Den dyrkede marka består av i hovedsak åslendjord og denne påregnes som årsikkert. Det drives pr. dd. med korn skifte bygg og havre, dette sammen med grasproduksjon og bortarrondering er lagt til grunn for jordverdien. Bortarrondering av jord i dette området ligger på mellom kr/daa. Det ansettes kr 125 daa for dette. Det antas 375 kg /daa med Havre og 325 kg Bygg i snitt som beregningsgrunnlag. Etter arbeid gir dette et dekningsbidrag på 204 kr /0,04=5100 kr/daa Gras 400 FEm pr daa 2,8 kr gir variable kostnader og arbeidskraft 900 kr/fem gir 120 kr/daa 120 / 0,04 =3000 kr/daa. Utleie med kapitalisert verdi gir 125 kr/0,04 = 3125 kr/daa (til orientering) Middlere pris av dette: ( )/ 3= 3741 kr/daa Dyrket mark har også en slik jordart at det mulig å dyrke poteter det tas hensyn til dette ved ansettelse av markedsverdien. Med det faktiske forhold som råder på eiendommen i dag settes arealverdien i forhold til hva markedet er villig til å betale skjønnsmessig til kr 4200,- x 175,2 daa = ,- Avrundet til kr ,- Kr Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

17 Skog daa Ikke klassifisert 8,1 daa Annet markslag 68.9 daa Herav10,7 daa rundt bebyggelse Produktivt skogareal er 1441,4 daa Blandingsskog gran,furu og løv. Annet markslag 58,2 daa +restareal 8,1 Totalt skogareal inkl. vrakareal 1507,7 daa Antatt sjønnsmessig stående masse på hele skogen m³ Innestående skogfond pr 2009 kr ,-. Det er foretatt Planting/avstandsregulering og gjødsling/kulturarbeider, og er noenlunde ajour. Det er normalt godt veinett til driften av skogen. Fordeling av treslag iht. skogbruksplanen 1992: Gran 68 % Furu 25% Løv 7% Bonitetsfordeling produktiv skog: 1441,5 daa Kilde: Skog og Landskap. Høg: 714,9 daa. Middels: 481,1 daa,. Lav :245,5daa Tilvekst (produksjonsevne)antatt pr dd. 0,35 m³ pr daa/pr/år. Omløpstid er satt til snitt 90 år iflg skogbruksplanen Brutto virke snittpris langsiktig 370 kr -Hogst og kjøring 112 kr -Måleravgift,avvirkningsavgift. Administrasjon 19 kr -Investering i gjenplanting etter hogst (15%) 55 kr Dette fører til netto tømmerpris/ m³ 184 kr Normal bruksverdi: 1441 daa jevnt over god bonitet: Nyttbar tilvekst ca 0,35 m³/daa pr. år. Total nyttbar tilvekst på eiendommen 1441 daa x 0,35 m³/daa pr. år. =504 m³/år i gjennomsnitt pr i dag. Kapitalisert rente 4% (fastsatt av landbruksdepartementet) Bruksverdi : 504m³ x 184/ 0,04= ,- - fradrag av topp 15%= ,- Det må settes et skjønn og det skal tas hensyn til beliggenhet i forhold til drift og adkomst i skogen. Kr Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

18 Midlere pris på det totale produktive arealet =1367kr/daa Avrundet 1360 kr /daa Markedsverdien i dette området ligger på ca kr/daa Ansatt verdi for hele den produktive skogenavrundet 1350 x 1441 = avrundet til ,- Uproduktiv mark er medregnet i jakt. Jakt Det antas rett på et dyr 70kg x (80-20)/0,065 = Kr SAMMENDRAG VERDIKOMPONENTER Bygg ol.: Våningshus Rauaasen Kr Låve/fjøs Rauaasen Kr Stabbur i tømmer Rauaasen Kr Bryggerhus/vedskåle Rauaasen Kr 0 Liten sidebygning Rauaasen Kr Våningshus Titerud Kr Låve/fjøs Titerud Kr Stabbur Titerud Kr Redskapshus Titerud Kr Vedskjul Kr 0 Andre verdikomp.: Dyrket mark A=175,2 daa Kr Innmarksbeite A = 1,6 daa Skog daa Kr Ikke klassifisert 8,1 daa Annet markslag 68.9 daa Herav10,7 daa rundt bebyggelse Jakt Kr Samlet verdi: Kr Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

19 Stabbur Rauuaasen Liten sidebygning Rauaasen Tømmerbygg i tre etasjer Låven Rauaasen Bryggerhus/vedskåle Rauaasen Nyere tak Våningshuset Titerud På det nærmeste kondemnabelt Låve/fjøs Titerud Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

20 På det nærmeste kondemnabelt Stabur Titerud Trenger omfattende restaurering. Vedlager Titerud Tre etasjer trenger betydelig restaurering Redskapsskjul Titerud Nærmest kondemnabelt Hvelvkjeller Rauaasen Denne bygningen ligger nord for tunet Tilgang fra kjøkken med egen gulvlem.gråsteinstrapp ned til denne. Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE

Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Pollen 8475 Straumsjøen Tlf 76 13 92 20 Mob 917 96 336 Verdivurdering Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdivurdering Bjerkly Toftenes

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE LANDBRUKSTAKST Knutsveien 5, 3090 HOF m.fl. 0714 HOF KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Bedre Råd AS Ole-Gunnar Green Telefon: 90961675 E-post: post@bedrerad.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing.

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing. Nordahlveien 3 B, 2312 Ottestad 47 64 97 17 marius@oustad.as Org.nr: 984 868 316 Verdi- og lånetakst over Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN Gnr. 656 Bnr. 5 RINGSAKER KOMMUNE Utført av: Marius

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1 OSLO KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendom Kitdalen 9046 OTEREN. Gnr. 52 Bnr. 131 STORFJORD KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendom Kitdalen 9046 OTEREN. Gnr. 52 Bnr. 131 STORFJORD KOMMUNE Org.nr: 969 723 220 Verdi- og lånetakst over Boligeiendom Kitdalen 9046 OTEREN Gnr. 52 Bnr. 131 STORFJORD KOMMUNE Utført av: Bjørnar Elvemo Aut. Takstmann/tømrermester Oppdrag 402 Befaringsdato: 21.04.2015

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Småbruk - Hestesportsenter Skirvedalsvegen 39 3540 NESBYEN Gnr. 58 Bnr. 73 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Tuftadalen 41 5265 Ytre arna Gnr. 307 307 Bnr. 287 288 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as Tlf.: 975 13

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst "Svenskerud" Vestre Hvindenvegen 41 Gårdsnr. 61 Bruksnr. 24 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 2007000801

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 Rabben 18 2611 Lillehammer Org.nr. 970 435 204 Telefon 61255774-91377702 Verdi- og lånetakst over Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 LILLEHAMMER KOMMUNE Utført av: Morten M. Haugom

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Fernanda Nissens gate 4 B 0484 OSLO. Gnr. 77 Bnr. 410 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 105/7265 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Fernanda Nissens gate 4 B 0484 OSLO. Gnr. 77 Bnr. 410 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 105/7265 OSLO KOMMUNE Vambeseth Eiendom AS, Nypeveien 5, 0874 Oslo Telefon: 90 54 12 98/ E-post: k-ivarva@online.no Org.nr: 911 879 891 Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Fernanda Nissens gate 4 B 0484 OSLO Gnr. 77 Bnr.

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50 Verdi- og lånetakst over Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL Gnr. 59 Bnr. 50 LAVANGEN KOMMUNE Takstmann MNTF Richard K. Elverum Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: NO 980

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom Haugovegen 108 2967 Gnr. 12 Bnr. 6 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984 Oppdrag 082 932 Bef.dato

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Solås 5636 Gnr. 173 Bnr. 19 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1590 05.06.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst BJØRKLUND Tjørn 4387 BJERKREIM Gnr. 11 Bnr. 13 SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Arnbjørn Aase Oppdrag Bef.dato Vedlegg 203171 26.01.2011

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Postboks 185 8483 Andenes 76142312, fax 76142485 Verdi- og lånetakst over Prinsensgt. 6 8480 ANDENES Gårdsnr. 54 Bruksnr. 29 ANDØY KOMMUNE Utført av: Jarle Bergheim Oppdrag 499 Befaringsdato: 19.07.2006

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Ramsvikveien 54 3482 Tofte. over HURUM KOMMUNE. Gårdsnr. 38 Bruksnr. 1 Festenr. 36

Verdi- og lånetakst. Ramsvikveien 54 3482 Tofte. over HURUM KOMMUNE. Gårdsnr. 38 Bruksnr. 1 Festenr. 36 Besøksadresse: Engelsrud Terrasse 51 1385 Asker Postadresse: Postboks 419 1373 Asker Tlf. 66 75 89 00, faks: 66 75 89 01, mob: 918 77 451 E-mail: kjell@ hvesser.no www. hvesser.no Verdi- og lånetakst over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 320 000. Kr 270 000. Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 320 000. Kr 270 000. Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 90 Bnr. 221 Kommune: 540 SØR-AURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 320 000 LÅNEVERDI: Kr 270 000 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fritidseiendom i Hafjell Mosetertoppen Felt FB1 - Storslåveien 90 2636 ØYER Gnr. 17 Bnr. 67 Tomtnr. 28 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer