Simuleringssenter ved SiV. forteller anestesi- og fagutviklingssykepleierne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Simuleringssenter ved SiV. forteller anestesi- og fagutviklingssykepleierne"

Transkript

1 kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 1 mars 2012 Simuleringssenter ved SiV Sykehuset i Vestfold er et av få sykehus som har etablert simuleringssenteret inne i sykehuset i stedet for ved en utdanningsinstitusjon. Medisinsk simulering er en vei å gå for å redusere antall feil i pasientbehandlingen generelt og akuttsituasjoner spesielt, Direktør Stein Kinserdal klipper over båndet i anledning den offisielle åpningen mens NRKs fotograf foreviger seansen. forteller anestesi- og fagutviklingssykepleierne Ellen Schjelderup og Henny-Mari D. Hagen som har vært med på å bygge opp senteret. Det vil bidra til å sette kompetanseutvikling, sertifisering og mestringslæring i system ved sykehuset. De forteller videre at ved å etablere denne læringsarenaen, et fullskala simuleringssenter med fokus på læring, kommunikasjon og kunnskapsdeling, så vil man bidra til å ivareta pasientsikkerheten og øke kvaliteten i arbeidet med pasienten. Simulatorer er i den medisinske verden dukker eller manikins som er koplet til en PC. Ved hjelp av PCens program styres pasientens vitale funksjoner som åndedrag, puls og blodtrykk. Disse parametrene kan måles med vanlig utstyr på pasienten og Fra venstre Anders Gundersen, Henny-Mari D. Hagen og Ellen Schjelderup er sentrale i opplæringen i senteret. vises på en monitor, akkurat som i den kliniske virkeligheten. Schjelderup og Hagen sier at senteret kan bli en medspiller i forhold til samhandlingsreformen når det gjelder kompetanseutvikling av helsepersonell i kommunene i fylket. De legger også vekt på at det er lav bruksterskel og høy læringseffekt. Senteret er for alle fagfelt i sykehuset. Ledere og fagutviklere må selv vurdere behov for opplæring og trening i egen seksjon. Tid i simulator bestilles og det settes opp læringsmål og lages scenarier i samarbeid med fagpersonell i senteret. Fra åpen dag i senteret for ansatte i SiV ser vi fra venstre Linda Hansen, Deane Flø, Susie Kjemperud, Maria Holte Engesveen og Lill Tone Hofsøy som blir informert av Henny-Mari D. Hagen. Kontakt: Les mer Ny klinikk: KPR Side 4&5. Rekordresultat Side 6. Hjerteforskning Side 8.

2 Redaktøren Velkommen som leser av dette første nummeret av SiVs nye internblad. Jeg håper du vil finne KurSiv verdt å lese. Merete Bugsett Lindahl I januar utlyste kommunikasjonsenheten via intranett en navnkonkurranse på det nye internbladet. Engasjementet og kreativiteten var stor. Mer om navnforslagene og vinnerne kan du lese lengre bak i bladet. Etter nøye vurdering av alle forslagene falt valget på KurSiV. Et navn som er treffende på flere måter. Selve ordet kursiv kommer fra middelalderlatin og betyr løpende skrift. Kursiv brukes som regel for å understreke viktige ord eller poenger i en tekst, men kan også signalisere det å ha et skråblikk på noe. Og ikke minst, kombinasjonen av Kur og SiV har i seg både navnet vårt og hva vi som virksomhet streber etter - å kurere. KurSiV skal være et internmagasin for alle ansatte ved SiV. Redaksjonens mål er at bladet skal synliggjøre mangfoldet av fag, aktiviteter, tiltak og mennesker i denne store virksomheten. I en nyfusjonert organisasjon håper vi det vil bidra til å skape tilhørighet og felles kultur. Internblad på papir er ikke det gammeldags? Vi tror ikke på enten eller, men både og. Fortsatt vil intranettet SiVnettet være den viktigste kanalen for interne nyheter. Vi tror KurSiv vil nå medarbeidere som ikke leser intranettet så ofte, og vil gi rom for andre artikler og leses på en annen måte enn SiVnettet. Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger og synspunkter. Vi ønsker også tips til saker. Send en e-post til God lesing! Kampanje for å verve nye blodgivere I januar hadde blodbanken avdeling Tønsberg vervekampanje for å få flere blodgivere. Med stand i vrimleområdet fikk man kontakt med 23 potensielle givere, forteller bioingeniør Anne- Lise Saure. Disse vil bli kontaktet pr. telefon og innkalt til time i blodbanken hvor et spørreskjema skal fylles ut om vedkommendes helsetilstand. Deretter foretas et intervju om hun eller han kan bli blodgiver. Deretter tas det blodprøver hvor personen blir sjekket om friskhet, blodtype og blodtrykket blir også målt. Etter noen dager blir personen kontaktet i anledning sin første blodgivertime. Saure forteller videre at man kan gi blod både i Larvik, Sandefjord og Tønsberg. I alt er det 6100 blodgivere i fylket som er med på ca tappinger i året. Avslutningsvis sier Saure at alle mellom 18 og 60 år er velkomne til å melde seg som blodgivere og at man hele tiden trenger nye. Fra venstre bioingeniørene Brita Marie Dalen og Anne-Sissel Saure ved blodbanken avdeling Tønsberg på stand i vrimleområdet på jakt etter nye blodgivere. Side 2

3 kursiv nummer 1 - mars 2012 Erfaringen så langt viser at kommunene har forberedt seg godt til oppstarten av samhandlingsreformen God erfaring med utskrivningsklare pasienter Den nye forskriften i reformen krever at sykehuset skal vite om pasienten ved innleggelse har behov for kommunale tjenester. Hvis svaret er JA skal kommunen kontaktes innen 24 timer om vedkommende pasients tilstand og hvor lenge pasienten skal være i sykehuset. Ved varslet utskrivningsdato er kommunen pliktig til å ta i mot pasienten. Hvis kommunen ikke er klar til dette, vil kommunen faktureres for hvert døgn pasienten blir i sykehuset. Imidlertid er det altså en klar trend at kommunene så langt har forberedt seg godt når det gjelder å ta i mot de utskrivningsklare pasientene. av de utskrivningsklare pasientene fra sykehuset til kommunene i fylket. Landets kommuner har fra 2012 fått overført 5,6 milliarder kroner i statsbudsjettet for å dekke utgifter til sykehusbehandling og utskrivningsklare pasienter. Samtidig reduseres rammetilskuddet til landets sykehus. Sykehuset i Vestfold har fått en reduksjon i sitt budsjett i år med 25 millioner kroner. For å få samarbeidet på plass, er kommunene og spesialisthelsetjenesten forpliktet til å inngå samarbeidsavtaler på alle fagområder, både innen somatikk, psykisk helsevern og rus. Ingen avvik under systemrevisjon Helsetilsynet har gjennomført systemrevisjon på behandling og rehabilitering av hjerneslagspasienter over 67 år. Slagenheten ved nevrologisk seksjon hadde tilsyn i juni, og fikk verken avvik eller merknader. I november gjennomførte Helsetilsynet systemrevisjon i prehospital klinikk, akuttmottak og klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering. Dokumentasjon vedrørende slagbehandling samt informasjon om sykehusets organisering ble sendt Helsetilsynet før besøket. Under besøket gikk tilsynsteamet gjennom både dokumenter og journaler, samt at de intervjuet klinisk personell og ledere. Samhandlingsreformen innføres gradvis fra 1. januar 2012 og skal være gjennomført i løpet av Det kan imidlertid bli en økonomisk utfordring for sykehuset i 2012 hvis reformen fullt ut lykkes med overføringen Fra informasjonsmøte i auditoriet i sykehuset om utskrivningsklare pasienter. Avtalene skal blant annet sikre gode løsninger for utskrivningsklare pasienter og at pasienter ikke legges inn på sykehus hvis de kan få like god eller bedre behandling i kommunen der de bor. Les mer om samhandling på intranettet. - Det er gledelig å kunne meddele at Helsetilsynet ikke fant avvik eller merknader knyttet til tilsynet. kvalitetsrådgiver Silje Regine Freng Fikse Rapporten fra tilsynet er offentliggjort på Side 3

4 Forslagene til navn på internavisa var mange og gode. Navnet er kursiv På mange måter er ringen sluttet når helseforetaket P Sykehuset i Vestfold. Ny klinikk med 1500 medar Klinikk psykisk helse og rus I alt 71 forslag kom inn og KurSiV ble valgt ut som vinner av konkurransen. Det var fire som hadde vinnerforslaget og juryen har valgt å gi alle fire et gavekort på 500 kroner. De fire forslagsstillerne var geriatrisk sykepleier Anette G. Hotvedt, radiograf Anita Studer, klinikksjef Berit Grønning Nielsen og fagkonsulent Øyvind Greve. Svært mange av forslagene hadde på en eller annen måte SiV-navnet i seg, se nedenfor. SiV-bladet, SiVnytt, Bare si det SiV, SiVsentralen, SiVprofeten, SiV Stikka, impulsiv, EkskluSiV, EkspanSiV, InterSiV, SiVilisten, SiVert, SiVaViS, UtSiV, HelSiV, EkspresSiV, SuksesSiVen, Suser i SiVet, InnenSiV, OffenSiV, SiVsyken/SiVpsyken, SykeSiV, InternSiV, SiV i hvitt, SiVLiV, Pust i SiVet, Hva skjer`a SiV, avis, SiV Tidende, SiV-aktuelt, SiV-Posten, VI på SiV, MagaSiVet, InformaSiVen, AviSiV, MagaSiVet. Side 4 Fram til 1. januar 2000 var deler av psykiatrien en del av sykehuset. I juni 1999 vedtok fylkestinget i Vestfold fylkeskommune å samle all spesialisthelsetjeneste på området psykiatri til en fylkeskommunal virksomhet. Fra 1. januar 2000 ble Psykiatrisk spesialisthelsetjeneste etablert. Tjenesten omfattet de fylkesdekkende funksjoner ved sykehuset i Tønsberg og Granli, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og de distriktspsykiatriske sentrene på Nøtterøy, Holmestrand, Sandefjord og Larvik. Etter hvert ble også Vestfoldklinikken og Glenne autismesenter en del av virksomheten. Etter to år som fylkeskommunal virksomhet kom den store helsereformen med virkning fra 1. januar Psykiatrien i Vestfold ble et selvstendig helseforetak i regionen Helse Sør, og som sådan det eneste psykiatriforetak i landet. Foretaket ble organisert på en slik måte at de distriktspsykiatriske sentrene på mange måter ble modeller for landet for øvrig. Det var orden på økonomien, god tilgjengelighet for pasientene i form av korte ventetider og god samhandling med kommunene. Psykiatriforetakets spesielle organisering ga som resultatet at tre forskjellige helseministere kom på studiebesøk. Den fylkeskommunale virksomheten og psykiatriforetaket fikk en levetid på 12 år inntil fortsettelsen nå er klinikk psykisk helse og rusbehandling i Sykehuset i Vestfold. Fra den siste ledersamlingen I målsettingen for klinikk psykisk helse og rusbehandling heter at klinikken skal drive psykiatrisk sykehus, distriktspsykiatriske sentra, barne- og ungdomspsykiatriske Fakta om KPR 1500 ansatte Budsjett 960 mill konsultasjoner i 2011 enheter og enheter for rusog avhengighetsbehandling. Oppdraget er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Likeledes skal man legge til rette for og

5 kursiv nummer 1 - mars 2012 sykiatrien i Vestfold fra 1. januar i år ble en klinikk i Navn fra PiV til SiV beidere, behandling (KPR) Finn Hall er fra 1. januar klinikksjef for den nye klinikk psykisk helse og rusbehandling. Hall har de siste årene vært konstituert administrerende direktør i Psykiatrien i Vestfold HF. bidra til forskning, undervisning og utdanning av helsepersonell. Budsjettet for PiV HF var i 2011 ca. 900 millioner kroner med om lag 1500 ansatte. Klinikken består av følgende avdelinger: Psykiatrisk fylkesavdeling som gir et voksen psykiatrisk tjenestetilbud på sykehusnivå for Vestfolds befolkning. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling tilbyr barneog ungdomspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste for barn, unge og deres familier i Vestfold. Søndre Vestfold DPS gir psykiatriske tjenester til befolkningen i Larvik, Lardal, Sandefjord, Stokke, Andebu. Nordre Vestfold DPS gir psykiatriske tjenester til befolkningen i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re, Svelvik, Sande, Hof, Horten og Holmestrand. Avdeling for rusbehandling tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere. Glenne regionale senter for autismeer er henvisningskompetansesenter i Helse Sør-Øst innen utredning og behandling av autismespektrumtilstander. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Les mer om klinikken på sykehuset-vestfold.no Sven-Erik Andersen kom fra stillingen som konstituert viseadministrerende direktør i Psykiatrien i Vestfold HF til stilling som direktørvirksomhetsstyring i stab hos adm.direktør. I sin nye funksjon har han overordnet systemansvar for virksomhetsstyring. Jorunn Brekke har vært HR- direktør i Psykiatrien i Vestfold HF og er nå leder av HR-utviking i sykehuset og rapporterer til HR-direktør. Jan Ole Backe har vært konstituert økonomisjef i Psykiatrien i Vestfold HF og får tittel som økonomisjef i sykehuset og rapporterer til økonomidirektør. Side 5

6 Helseforetakene (HF) i Norge skal oppnå mange mål i sin pasientbehandling, noe av det mest krevende er nettopp å nå så mange mål samtidig. Likevel er det noen mål som blir mer fokusert på enn andre. Rekordresultater for 2011 gir godt grunnlag for 2012 I 2011 har dette for HF-ene i Helse Sør-Øst vært ventetid, fristbrudd, sykehusinfeksjoner og at pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning, sier økonomidirektør Roger Gjennestad. Gjennestad påpeker at både gamle PiV og SiV leverer gode resultater ikke bare i HSØ-sammenheng, men også på landsbasis på disse og en rekke andre kvalitetsindikatorer. Gamle PiV har fått dette til i en stabil økonomisk situasjon med imponerende økonomiske resultater over lang tid. For gamle SiV må det kunne sies at de gode resultatene er spesielt hyggelige fordi vi i løpet av de siste årene har foretatt en økonomisk snuoperasjon av dimensjoner. Resultatet er bedre enn i rekordåret Her er det snakk om Kinderegg hvor både pasient, medarbeidere og eiere opplever forbedring. Solid overskudd - I disse dager rapporteres de foreløpige resultatene for 2011 til HSØ. Gamle PiV har et foreløpig Økonomidirektør Roger Gjennestad resultat på 22 mill kroner, 10 mill kroner bedre enn budsjett. Dette gjør at arbeidet basert på den langsiktige planen om utvidelse av pasienttilbudet og fornyelse av bygningsmassen kan fortsette som planlagt, fortsetter økonomidirektøren. Det foreløpige resultatet for gamle SiV er 53 mill kr, 18 mill kr bedre enn budsjett. Det er svært gledelig at alle klinikker har hatt et godt siste tertial og sammen med endringer som er utenfor vår kontroll som har gått i positiv retning, har vi skaffet oss et solid overskudd som skal brukes til investeringer. En del av disse midlene er allerede brukt i 2011 mens resten skal brukes i fra 2011 ser ut til å videreføres. Dette til tross for at forutsetninger vi har basert oss på i forhold til samhandlingsreformen, gir oss utfordringer. Han legger vekt på at håndteringen av utskrivningsklare pasienter kanskje er den største enkeltusikkerheten i budsjettet for Både om vi klarer å tilpasse oss reduksjonen i behov for senger fordi kommunene tar imot tidligere enn før, og om vi følger de nye rutinene som gir oss rett til å fakturere for de utskrivningsklare pasientene som fortsatt ligger hos oss. Midler som skal dekke kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter er overført fra oss til kommunene. Vi har nå plikt til å fakturere kommunene for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehuset, for å få midler til å drifte sengene hvor de ligger. Fire milliarder Gjennestad snakker også engasjert om den første ekte felles budsjettprosessen for de to gamle foretakene. Vi har startet en spennende reise hvor jeg håper at flest mulig av det nye foretakets over 5000 medarbeidere involveres i arbeidet med å bestemme hvordan vi i 2013 skal bruke fire milliarder kroner til det beste for Vestfolds befolkning. Usikkerhet Første rapportering for 2012 er gjort, og Gjennestad er tilfreds med at den gode utviklingen Side 6

7 kursiv nummer 1 - mars kilo ned de første tre månedene, 14 kilo ned i snitt det første året. Overvektsprosjektet ved Kysthospitalet: Borte bra, men hjemme best Dette er positive resultater forteller Espen Svendsen Gjevestad som er faglig leder av overvektprosjektet ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset i Vestfold. Prosjektet har sitt dagbaserte tilbud i lokalene til klinikken i Stavern. Prosjektet er en del av et forskningprosjekt som gjennomføres i samarbeid med Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst i Tønsberg, og gir et behandlingstilbud til sykelig overvektige i Vestfold, søndre Telemark og søndre Buskerud. I det dagbaserte behandlingstilbudet som startet opp i mars 2006 arbeider fire fagpersoner på heltid. Videre er det en sekretær og lege tilknyttet opplegget. Snittalderen på pasientene er 40 år med to tredeler kvinner og en tredel menn med en snittvekt for alle på 126 kilo. seks timer per dag, tre dager hver uke i 12 uker. Videre er det oppfølging en gang hver måned i ni måneder, etterfulgt av fire kvartalsvise gruppeoppfølginger og to individuelle oppfølginger pr år i ytterligere tre år. Totalt er det kapasitet til behandling av fire grupper bestående av 14 deltakere i året. I beskrivelsen av prosjektet heter det at ved fokus på livsstilsendringer som omfatter både fysisk aktivitet og ernæring, så trenger ikke endringene å være så store, og sannsynligheten for at det blir varige endringer av livsstilen øker. Det ser ut til at fysisk aktivitet og ernæring har forsterkende helseeffekt på hverandre, og våre erfaringer er at pasienter som opprettholder regelmessig fysisk aktivitet, i større grad klarer å vedlikeholde et vekttap over tid, sier Svendsen. En av hovedmålsettingene med behandlingsopplegget er å gi deltakerne en bedret fysisk form og hjelpe deltakerne til å finne en aktivitets- og treningsform de liker og har mulighet til å gjøre hjemme. Størsteparten av pasientene er i 40 % jobb og bor hjemme. Filosofien er at livsstilsendringer bør gjennomføres der livet leves. Behandlingsopplegget går over Fra venstre Marit Løset Eriksen, Espen Gjevestad, Jarle Berge, Marita Hole Andersen mest sett på tb.no Den elleville morgendansen. Filmopptaket av de grønnkledde danserene gjorde stor suksess på tb.no i desember. Operasjons- og anestesisykepleierne ved operasjonsseksjon 3H har gjennom flere år hatt som tradisjon å begynne dagen med en skikkelig støveldans. En sjelden spesiell start på arbeidsdagen. Dette er en tradisjon som ble startet i Sandefjord for flere år siden. Da man flyttet til Tønsberg fortsatte man med dansen Tove Kjærås Dahl. Side 7

8 Tidlig utblokking bedre enn antatt Dødeligheten ved hjerteinfarkt falt med 40 prosent etter at man startet med tidlig utblokking av kransarterier. Dette kommer frem i doktoravhandlingen til lege og forsker Erlend Aune. Aune disputerte 6. desember ved Domus Medica i Oslo. Forskningen er utført ved Sykehuset i Vestfold, der Aune har arbeidet som lege i ulike stillinger, i hovedsak tilknyttet Erlend Aune hjerteseksjonen, i over åtte år. Han arbeider nå ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Studien indikerer at når man innfører tidlig utblokking av hjerteinfarkt som en del av vanlig rutine, kan man ha enda bedre behandlingseffekt enn det som tidligere studier har vist. Hjerteforskningssenteret ved SiV utfører studien Håndholdt ekkokardiografi på vakt Studie av håndholdt ekkoapparat Hjerteundersøkelser gjort med håndholdt ekkoapparat på vakt sammenliknes med tradisjonell ultralyd av hjertet utført av spesialister. Studien startet med et pilotprosjekt mars til juli i 2011, mens hovedstudien startet i september og vil pågå fram til juli i år. Bruk av ekkokardiografi (hjerteultralyd) i vurdering av akutte kardiale tilstander har vist seg verdifulle tilleggsopplysninger i forhold til klinisk undersøkelse alene. I de senere år har man utviklet små bærbare ekkomaskiner på størrelse med en mobiltelefon. Slike små apparater gjør hjerteultralyd mer tilgjengelig, men spørsmålet er om leger, som ikke er spesialister, vil kunne tilegne seg kunnskap nok til å bruke dette apparatet på en sikker måte. Så langt er det er det etter forskernes oppfatning ikke gjort vitenskapelige studier som avdekker dette på en tilfredsstillende måte. Se for utfyllende tekst. Bak forskningsprosjektet står fra venstre lege i spesialisering Vidar Ruddox og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo, Thomas Muri Stokke. Les mer om forskning og innovasjon ved SiV Side 8

9 - Det flotteste med å få helselederprisen er alle reaksjonene fra ansatte ved SiV I begynnelsen av februar ble administrerende direktør Stein Kinserdal tildelt årets helselederpris. Prisen ble delt ut på den store årlige lederkonferansen til Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH), med helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og over 400 ledere til stede i salen i Oslo Kongressenter. I etterkant av pristildelingen har vår administrerende direktør fått stor oppmerksomhet. Hvordan er det å være årets helseleder, Stein Kinserdal? Det er veldig hyggelig å få prisen, både personlig og for SiV. Prisen bidrar til godt omdømme for hele Sykehuset i Vestfold, som handler om at innbyggerne har tillit til sykehuset. Han mener det flotteste ved å få prisen er alle reaksjonene fra ansatte på SiV. - Jeg har fått flere hundre henvendelser fra medarbeiderne. De uttrykker alt fra gratulasjoner til at det er stolte over å jobbe på SiV. Jeg er sikker på at stolte medarbeidere er helt avgjørende for SiVs videre utvikling, sier Kinserdal. Les mer om prisen årets helseleder på sykehuset-vestfold.no kursiv nummer 1 - mars 2012 Flere prisvinnere i SiV I slutten av februar ble avdelingene for kontor i medisinsk og kirurgisk klinikk ved SiV tildelt Fagforbundets pris som beste arbeidsgiver i sykehusområdet Prisen ble delt ut på sykehuskonferansen i Stavanger, og det var avdelingssjef Hilde Margrete Haugerud ved kirurgisk kontoravdeling og avdelingssjef Haakon Pedersen ved medisinsk kontoravdeling som mottok prisen. Det er den politiske ledelsen i Fagforbundet som har avgjort at det er de to kontoravdelingene ved medisinsk og kirurgisk klinikk ved SiV som får årets pris. Prisen gis for arbeidet som er gjort i forbindelse med kompetanseheving og autorisasjon av helsesekretærer, jobbglidning, tilføring av nye oppgaver og profesjonalisering av lederstøtte. Fagforbundes pris deles årlig ut til den beste arbeidsgiver blant norske sykehus. Fortsatt blodbank og blodprøvetaking i Sandefjord - Vi opplever stadig at pasienter med bopel i Larvik eller Sandefjord blir henvist til Tønsberg til poliklinisk blodprøvetaking. For pasientene er dette bortkastet tid da vi har et godt tilbud for dette både i Larvik og Sandefjord, sier Per Aas som er avdelingssjef ved sentrallaboratoriet. - I Sandefjord har vi opprettholdt virksomheten i den gamle sykehusbygningen med følgende tilbud til Sandefjords befolkning: Tapping av blodgivere og blodprøvetaking av pasienter. Pasienter som skal til blodprøvetaking kan få utført dette på stedet i respektive byer og trenger ikke å reise til Tønsberg eller å bli henvist til privat laboratorium for å få gjort dette. Åpningstider se intranett. Side 9

10 Flere personalhytter som følge av fusjonen I løpet av våren utvides tilbudet til alle ansatte i sykehuset med personalhytter som psykiatrien har hatt gjennom mange år som selvstendig foretak. Allerede fra 2002 inngikk foretaket leieavtale om to meget bra hytter med tre soverom og og ni sengeplasser på Gaustablikk. Disse hyttene er svært etterspurte og er stort sett opptatt hver eneste uke gjennom året. For halvannet år siden ble det inngått leieavtale for en leilighet på Hellekind rett utenfor Strømstad. Denne er en del av et helt nytt leilighetskompleks med tre soverom og tilsvarende antall sengeplasser som på Gaustablikk. Hellekind ligger bare tre kilometer fra Color Lines fergeleie i Strømstad i retning E 6 sørover. Bedriftsidrettslagene SiV B.I.L. og PiV B.I.L. er nå slått sammen til SiV B.I.L. Årsmøtet i bedriftsidrettslaget De to bedriftsidrettslagene har allerede samarbeidet godt i ett år, sier Linda O. Jensen, som er leder for SiV B.I.L. - For å sikre en god overgang inn i ett felles bedriftsidrettslag er alle styremedlemmene fra de to bedriftsidrettslagene med videre i det felles styret, inntil nytt styre velges i Dette bidrar til at vi får med verdifull kompetanse og erfaring, sier Linda Jensen Årsmøte Mandag 27. februar var det felles årsmøte for bedriftsidrettslaget. Sakspapirene ligger på intranett. Mange aktiviteter Aktivitetene som ble tilbudt i fjor blir videreført, blant annet fotball, volleyball, golf, salaktiviteter, holmenkollstafetten, onsdagskjappen m.m. Vi tilbyr dessuten en ny salaktivitet trim til musikk, hvor Trude Øya er instruktør. Avtale med svømmehallene Det er inngått nye avtaler med svømmehallene i alle Vestfold - byene. Hver av svømmehallene tilbyr gratis svømming i svømmehallen to ganger pr. uke. Fra bedriftsidrettslagets styremøte i januar ser vi foran fra venstre Brit Saglie Nilsen, Ole Bredesmo Klausen, Geir Tollefsen og Marit Hermansen. Bak fra venstre står Linda Jensen, Thore Andreassen, Kathrine S. Christoffersen og Line Jacobsen. Ikke til stede da bildet ble tatt var Gry Therese Weber, Tormod Ølberg, Espen Kittelsen og Main E. Eriksen. Side 10 Vi har dessuten avtale om redusert medlemskontingent ved flere trimstudioer. Disse avtalene holder vi på å reforhandle i disse dager. Vi legger ut informasjon om alle nye avtaler og alle våre aktiviteter på våre intranettsider. Så vi oppfordrer alle til følge med der, avslutter styreleder Linda Jensen.

11 9. januar startet første runde i det obligatoriske programmet som alle som begynner på sykehuset skal delta i så snart som mulig og senest i løpet av de første 14 dagene man er ansatt. Avhengig av funksjon og profesjon skal man delta på en til to og en halv dag. Den første dagen er viet blant annet informasjon om sykehusets organisering og systemer, hva som kreves og forventes av en ansatt og hva sykehuset kan tilby den ansatte. Andre temaer er HMS og arbeidsmiljø, kvalitet og pasientsikkerhet, avvikssystem, beredskap og smittevern, økonomi og brannvern, for å nevne noen. Den andre dagen er viet grunnleggende IKT-opplæring for kursiv nummer 1 - mars 2012 Nytt informasjonsprogram for nyansatte pasientadministrative verktøyene. HR-avdelingen har lagt opp et meget ambisiøst tilbud til de nyansatte. Fra og med 9. januar og til og med 27.juni blir det gjennomført hele 13 Målet med denne dagen er at den ansatte skal få et innblikk i sykehusets overordnede mål, organisering og samfunnsoppgave, at man skal skape en tilhørighet til sin nye arbeidsplass og skape en felles grunnholdning. Ikke minst skal man føle at man er velkommen ny medarbeider i sykehuset. Sentrale personer i opplegget er fra venstre HR direktør Bente Krauss og HR rådgiver Hanne Astad. alle, mens den tredje dagen er organisert med tre parallelle DIPSkurs, et for pleiepersonell, et for leger og et for merkantilt ansatte. Man skal ikke kunne begynne i pasientrelatert arbeid ved SiV uten å ha hatt opplæring i de samlinger over tre dager. Dette justeres underveis avhengig av etterspørsel, så det er viktig at lederne følger med på HR sine sider på intranettet. Der vil det ligge informasjon som til enhver tid er oppdatert. Yoga som miljøtiltak I begynnelsen av januar ble ansatte i servicedivisjonen utfordret til yogatrening. Dette er et miljøtiltak og fremmøtet har variert fra seks til tolv personer. Tilbudet er hver mandag klokken 15.00, og blitt godt mottatt. Seksjonsleder Terje Elmer forteller at de har planer om å utvide tilbudet til en ettermiddag mer i uka. Treningen foregår på loftet i T-bygget. Terje Elmer leder an i treningen SiV har lansert nye nettsider 16. februar lanserte SiV nye nettsider. Gå inn på sykehuset-vestfold.no og klikk deg rundt i den nye løsningen. Send gjerne tilbakemelding, ris og ros på Fra en av mandagstreningene ser vi fra venstre Ellen Abrahamsen, Ellen Worren, Ingri Bøe, Tor Johnsen, Per Borge og Petter Eriksen. Side 11

12 Arbeidet med samstemming av legemiddellister er godt i gang ved sykehuset. En tverrfaglig prosjektgruppe leder prosjektet som har som mål å forbedre pasientsikkerheten. Prosjekt samstemming av legemiddellister Målet er at ulike behandlere som fastlege, sykehjem og sykehus til enhver tid har samme oversikt over hvilke medisiner pasienten tar. Undersøkelser viser at ulike behandlere, pasienten og pårørende har forskjellige Fakta om I trygge hender forbedre pasientsikkerheten redusere pasientskader bygge varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten Kampanjen varer fra oversikter over medisinene i pasienten står på. Jo flere medisiner pasientene tar, jo større er faren for komplikasjoner. Ved SiV er det utarbeidet en tiltaksplan som er i tråd med anbefalingene i pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender. Det er hengt opp informasjonsplakater for pasientene på alle poliklinikker, sengeposter og behandlingsenheter ved SiV. Det pågår målinger av hvilke legemiddelinformasjon pasienten har med seg ved innleggelse via akuttmottaket, og innhold i legemiddelinformasjon i epikrisene fra pilotpostene 6C og 5A. Seksjonsoverlege ved lungeseksjonen, Karl Erik Viken, og seksjonsoverlege ved ortopedisk seksjon, Andreas Dietze, er ledere for legetjenesten på de respektive pilotpostene for prosjektet. De er opptatt av å bedre rutinene med å få oversikt over pasientenes legemidler ved innleggelse, videreføring av rett medikasjon under oppholdet på sykehuset, sikre at pasienten står på riktig legemiddel og får informasjon om dette ved utreise og at fastlegen får riktig informasjon om det samme. Det er legene som har ansvaret for at samstemming av legemidler skal skje ved SiV. Av planlagte tiltak kan nevnes ny mal for legemiddelinformasjon i epikrise, rutiner for samstemming av legemiddelinformasjon når pasienten legges inn ved SiV og mer informasjon til ansatte og pasienter om viktigheten av riktig informasjon om legemidler. Andreas Dietze, seksjonsoverlege, ortopedisk seksjon Sykepleier Melanie Stokke ved sengepost 5A, lunge Karl Erik Viken, seksjonsoverlege, lungeseksjonen SiV har også inngått avtale med farmasøyt fra Sykehusapoteket som deltar i prosjektet og skal være tilstede på pilotpostene. Seksjonslederne understreker hvor viktig dette arbeidet er, og vil følge opp arbeidet som skal skje på postene. Prosjektet varer fra Vi tenker miljø, last ned kursiv til mobil, og lesebrett Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle Tønsberg Tlf Ansvarlig utgiver Stein Kinserdal Redaktør Merete Bugsett Lindal Redaksjon Øistein Bjørvik Anders Tormodsrud Line Jacobsen Grafisk design Anders Tormodsrud For tips, e-post på Trykket opplag 4000 Side 12

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/02652-21 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 50% - Personalmappe - Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10465-21 Din fremtidige

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00902-17 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: 08.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02698-17 Svar på fast 100% arbeidsavtale 2760254494

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 22. oktober 2015 Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 22. oktober 2015 Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 22. oktober 2015 Tidspunkt: kl 14.00-18.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01901-43 Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10287-7 Tjenestebevis - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00016-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 01.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01424-9 Innvilgelse av alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00316-11 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/01665-36 Påminnelse Tidsbegrenset lønnstilskudd - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03799-11 Tilsagn og tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold Sentrallabroriatorium

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00063-25 Korrigert arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00921-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00323-8 TILBUD OM ARBEIDSAVTALE VED SYKEHUSET I VESTFOLD HF - Personalmappe - Dok. dato: 30.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/10164-17

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 010/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2016 - Risikovurdering Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01144-23 Svar på fast arbeidsavtale 80% - Personalmappe - Dok. dato: 22.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01603-27 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02651-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 28.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04035-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01710-6 Søknad pensjon fra Sykehuspartner til KLP - Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02382-25 Oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01358-35 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 04.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01707-19 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03243-19 Tilbud om midlertidig 60 % arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: 05.12.2016 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/03809-9 Tilbakebetalingsavtale - mappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00821-19 Vitneinkalling Personalmappe - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune Pediatriseksjon/Nyfødtintensiv seksjon Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle nestleder

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01061-8 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01217-18 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00588-8 Svar på tilbud om permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02436-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00621-5 Vedtak om utvidet rett til omsorgsdager - Personalmappe - NAV Tønsberg Medisinsk kontor - Habilitering Dok. dato: 21.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/02083-20 TJENESTEBEVIS - Personalmappe - Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/01385-18 Tilbud om fast arbeidsavtale 50 % - Personalmappe

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00436-16 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 28.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/02163-29 Svar på midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00821-14 Tilbud om forlengelse av arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/04063-25 Tjenestebevis - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/04074-10

Detaljer

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1. etg møterom 028 Dato: 27. mars 2014 Tidspunkt: kl 16.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00932-10 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01250-22 Tilsagn

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01139-8 Tilbud om fast arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 03.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 09/00217-14 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00282-8 NAV Unntak fra dialogmøte 2 - Personalmappe - NAV Stokke Føde-Barsel 4C / Poliklinikk Barsel Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.12.16 Sak nr: 067/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

foto: fotolia.com Velkommen som ansatt i Vestre Viken

foto: fotolia.com Velkommen som ansatt i Vestre Viken foto: fotolia.com Velkommen som ansatt i Vestre Viken Velkommen! Jeg er glad for at du har valgt å begynne hos oss. Du er nå én av om lag 9 300 ansatte. Sammen sørger vi for å gi befolkningen i vårt område

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 15/02264-5 Kopi av journal - Pasientsak - Advikatfirmaet Røed BUPA Poliklinikk Nordre Vestfold Dok. dato: 29.08.2017 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/03436-3

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Olav Trygvasons gate 4, Dato: 12. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor. Mona H. Knutsen

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01489-9 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10621-7 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/10615-12 Alderspensjon. Redusert pensjonsgrad - Personalmappe - KLP NVDPS Kontortjeneste Dok. dato: 21.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Agenda 1. Pasientsikkerhet 2. Kampanjen 3. Brukermedvirkning 28.10.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hva er pasientsikkerhet?

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00446-42 Tilbud om midlertidig 25 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 03.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/01992-21 Tjenestebevis -

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00774-8 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: 10.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/00903-10 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 10.04.2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 011/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00588-7 Tilbud 2537181753 om permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie - Personalmappe - Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2016

Sunnaas sykehus HFs mål for 2016 Sunnaas sykehus HF mål 2016 Sunnaas sykehus HFs mål for 2016 Målene for 2016 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2016-2019, samt oppdragog bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst 2016. Til grunn

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder Bjørn

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Per Anders Oksum Styreleder Marit Kasin

Detaljer

SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling

SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling Utvikling og tilpasning av tjenestetilbudet fra 2014 Orientering til styremøte i SiV 28.02.13 Klinikksjef Finn Hall Bakgrunn for utvikling.. Strategisk utvikling

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03682-7 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/00162-7 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/03079-36 Tilbud arbeidsavtale midlertidig 75% stilling - mappe - Offl 25 Dok. dato: 17.11.2016 Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 09/02095-30 Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/11397-20 Oppsigele - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/00419-18 Vedrørende reduksjon av stilling til 48,4% - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03420-18 Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 28.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/03991-13 Forlengelse

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: kl 14.00-18.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01305-11 Anmodning om skademelding - yrkessykdom - Personalmappe - NAV Larvik Prehospital klinikk Dok. dato: 02.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/10470-11 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10995-16 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01668-16 Tilbud om ferievikariat - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/03952-21 Krav om vilkår i arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00796-9 Svar på midlertidig 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/00821-24

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år?

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Faglige utfordringer i en omskiftelig tid

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00821-25 Lønnsendring - Personalmappe - Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 09/00072-19 Tilbud om arbeidsavtale midlertidig stilling

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-11 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 13.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03134-25 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00897-13 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01097-6 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale

Detaljer

Handlingsplan 2016. Utfordringer innen tjenesteområdet psykisk helse og rusbehandling. Aktuelle tema for handlingsplan 2016. SU møte 05.02.

Handlingsplan 2016. Utfordringer innen tjenesteområdet psykisk helse og rusbehandling. Aktuelle tema for handlingsplan 2016. SU møte 05.02. Handlingsplan 2016 Utfordringer innen tjenesteområdet psykisk helse og rusbehandling Aktuelle tema for handlingsplan 2016 SU møte 05.02.15 Finn Hall Klinikksjef SiV-KPR Utfordringer i tjenesteområdet rus,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04035-11 Tilbud om fast arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 04.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-9 Arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17.50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00283-2 Alderspensjon - Endring i samordning - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00344-18 Oppsigelse -

Detaljer