Simuleringssenter ved SiV. forteller anestesi- og fagutviklingssykepleierne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Simuleringssenter ved SiV. forteller anestesi- og fagutviklingssykepleierne"

Transkript

1 kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 1 mars 2012 Simuleringssenter ved SiV Sykehuset i Vestfold er et av få sykehus som har etablert simuleringssenteret inne i sykehuset i stedet for ved en utdanningsinstitusjon. Medisinsk simulering er en vei å gå for å redusere antall feil i pasientbehandlingen generelt og akuttsituasjoner spesielt, Direktør Stein Kinserdal klipper over båndet i anledning den offisielle åpningen mens NRKs fotograf foreviger seansen. forteller anestesi- og fagutviklingssykepleierne Ellen Schjelderup og Henny-Mari D. Hagen som har vært med på å bygge opp senteret. Det vil bidra til å sette kompetanseutvikling, sertifisering og mestringslæring i system ved sykehuset. De forteller videre at ved å etablere denne læringsarenaen, et fullskala simuleringssenter med fokus på læring, kommunikasjon og kunnskapsdeling, så vil man bidra til å ivareta pasientsikkerheten og øke kvaliteten i arbeidet med pasienten. Simulatorer er i den medisinske verden dukker eller manikins som er koplet til en PC. Ved hjelp av PCens program styres pasientens vitale funksjoner som åndedrag, puls og blodtrykk. Disse parametrene kan måles med vanlig utstyr på pasienten og Fra venstre Anders Gundersen, Henny-Mari D. Hagen og Ellen Schjelderup er sentrale i opplæringen i senteret. vises på en monitor, akkurat som i den kliniske virkeligheten. Schjelderup og Hagen sier at senteret kan bli en medspiller i forhold til samhandlingsreformen når det gjelder kompetanseutvikling av helsepersonell i kommunene i fylket. De legger også vekt på at det er lav bruksterskel og høy læringseffekt. Senteret er for alle fagfelt i sykehuset. Ledere og fagutviklere må selv vurdere behov for opplæring og trening i egen seksjon. Tid i simulator bestilles og det settes opp læringsmål og lages scenarier i samarbeid med fagpersonell i senteret. Fra åpen dag i senteret for ansatte i SiV ser vi fra venstre Linda Hansen, Deane Flø, Susie Kjemperud, Maria Holte Engesveen og Lill Tone Hofsøy som blir informert av Henny-Mari D. Hagen. Kontakt: Les mer Ny klinikk: KPR Side 4&5. Rekordresultat Side 6. Hjerteforskning Side 8.

2 Redaktøren Velkommen som leser av dette første nummeret av SiVs nye internblad. Jeg håper du vil finne KurSiv verdt å lese. Merete Bugsett Lindahl I januar utlyste kommunikasjonsenheten via intranett en navnkonkurranse på det nye internbladet. Engasjementet og kreativiteten var stor. Mer om navnforslagene og vinnerne kan du lese lengre bak i bladet. Etter nøye vurdering av alle forslagene falt valget på KurSiV. Et navn som er treffende på flere måter. Selve ordet kursiv kommer fra middelalderlatin og betyr løpende skrift. Kursiv brukes som regel for å understreke viktige ord eller poenger i en tekst, men kan også signalisere det å ha et skråblikk på noe. Og ikke minst, kombinasjonen av Kur og SiV har i seg både navnet vårt og hva vi som virksomhet streber etter - å kurere. KurSiV skal være et internmagasin for alle ansatte ved SiV. Redaksjonens mål er at bladet skal synliggjøre mangfoldet av fag, aktiviteter, tiltak og mennesker i denne store virksomheten. I en nyfusjonert organisasjon håper vi det vil bidra til å skape tilhørighet og felles kultur. Internblad på papir er ikke det gammeldags? Vi tror ikke på enten eller, men både og. Fortsatt vil intranettet SiVnettet være den viktigste kanalen for interne nyheter. Vi tror KurSiv vil nå medarbeidere som ikke leser intranettet så ofte, og vil gi rom for andre artikler og leses på en annen måte enn SiVnettet. Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger og synspunkter. Vi ønsker også tips til saker. Send en e-post til God lesing! Kampanje for å verve nye blodgivere I januar hadde blodbanken avdeling Tønsberg vervekampanje for å få flere blodgivere. Med stand i vrimleområdet fikk man kontakt med 23 potensielle givere, forteller bioingeniør Anne- Lise Saure. Disse vil bli kontaktet pr. telefon og innkalt til time i blodbanken hvor et spørreskjema skal fylles ut om vedkommendes helsetilstand. Deretter foretas et intervju om hun eller han kan bli blodgiver. Deretter tas det blodprøver hvor personen blir sjekket om friskhet, blodtype og blodtrykket blir også målt. Etter noen dager blir personen kontaktet i anledning sin første blodgivertime. Saure forteller videre at man kan gi blod både i Larvik, Sandefjord og Tønsberg. I alt er det 6100 blodgivere i fylket som er med på ca tappinger i året. Avslutningsvis sier Saure at alle mellom 18 og 60 år er velkomne til å melde seg som blodgivere og at man hele tiden trenger nye. Fra venstre bioingeniørene Brita Marie Dalen og Anne-Sissel Saure ved blodbanken avdeling Tønsberg på stand i vrimleområdet på jakt etter nye blodgivere. Side 2

3 kursiv nummer 1 - mars 2012 Erfaringen så langt viser at kommunene har forberedt seg godt til oppstarten av samhandlingsreformen God erfaring med utskrivningsklare pasienter Den nye forskriften i reformen krever at sykehuset skal vite om pasienten ved innleggelse har behov for kommunale tjenester. Hvis svaret er JA skal kommunen kontaktes innen 24 timer om vedkommende pasients tilstand og hvor lenge pasienten skal være i sykehuset. Ved varslet utskrivningsdato er kommunen pliktig til å ta i mot pasienten. Hvis kommunen ikke er klar til dette, vil kommunen faktureres for hvert døgn pasienten blir i sykehuset. Imidlertid er det altså en klar trend at kommunene så langt har forberedt seg godt når det gjelder å ta i mot de utskrivningsklare pasientene. av de utskrivningsklare pasientene fra sykehuset til kommunene i fylket. Landets kommuner har fra 2012 fått overført 5,6 milliarder kroner i statsbudsjettet for å dekke utgifter til sykehusbehandling og utskrivningsklare pasienter. Samtidig reduseres rammetilskuddet til landets sykehus. Sykehuset i Vestfold har fått en reduksjon i sitt budsjett i år med 25 millioner kroner. For å få samarbeidet på plass, er kommunene og spesialisthelsetjenesten forpliktet til å inngå samarbeidsavtaler på alle fagområder, både innen somatikk, psykisk helsevern og rus. Ingen avvik under systemrevisjon Helsetilsynet har gjennomført systemrevisjon på behandling og rehabilitering av hjerneslagspasienter over 67 år. Slagenheten ved nevrologisk seksjon hadde tilsyn i juni, og fikk verken avvik eller merknader. I november gjennomførte Helsetilsynet systemrevisjon i prehospital klinikk, akuttmottak og klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering. Dokumentasjon vedrørende slagbehandling samt informasjon om sykehusets organisering ble sendt Helsetilsynet før besøket. Under besøket gikk tilsynsteamet gjennom både dokumenter og journaler, samt at de intervjuet klinisk personell og ledere. Samhandlingsreformen innføres gradvis fra 1. januar 2012 og skal være gjennomført i løpet av Det kan imidlertid bli en økonomisk utfordring for sykehuset i 2012 hvis reformen fullt ut lykkes med overføringen Fra informasjonsmøte i auditoriet i sykehuset om utskrivningsklare pasienter. Avtalene skal blant annet sikre gode løsninger for utskrivningsklare pasienter og at pasienter ikke legges inn på sykehus hvis de kan få like god eller bedre behandling i kommunen der de bor. Les mer om samhandling på intranettet. - Det er gledelig å kunne meddele at Helsetilsynet ikke fant avvik eller merknader knyttet til tilsynet. kvalitetsrådgiver Silje Regine Freng Fikse Rapporten fra tilsynet er offentliggjort på Side 3

4 Forslagene til navn på internavisa var mange og gode. Navnet er kursiv På mange måter er ringen sluttet når helseforetaket P Sykehuset i Vestfold. Ny klinikk med 1500 medar Klinikk psykisk helse og rus I alt 71 forslag kom inn og KurSiV ble valgt ut som vinner av konkurransen. Det var fire som hadde vinnerforslaget og juryen har valgt å gi alle fire et gavekort på 500 kroner. De fire forslagsstillerne var geriatrisk sykepleier Anette G. Hotvedt, radiograf Anita Studer, klinikksjef Berit Grønning Nielsen og fagkonsulent Øyvind Greve. Svært mange av forslagene hadde på en eller annen måte SiV-navnet i seg, se nedenfor. SiV-bladet, SiVnytt, Bare si det SiV, SiVsentralen, SiVprofeten, SiV Stikka, impulsiv, EkskluSiV, EkspanSiV, InterSiV, SiVilisten, SiVert, SiVaViS, UtSiV, HelSiV, EkspresSiV, SuksesSiVen, Suser i SiVet, InnenSiV, OffenSiV, SiVsyken/SiVpsyken, SykeSiV, InternSiV, SiV i hvitt, SiVLiV, Pust i SiVet, Hva skjer`a SiV, avis, SiV Tidende, SiV-aktuelt, SiV-Posten, VI på SiV, MagaSiVet, InformaSiVen, AviSiV, MagaSiVet. Side 4 Fram til 1. januar 2000 var deler av psykiatrien en del av sykehuset. I juni 1999 vedtok fylkestinget i Vestfold fylkeskommune å samle all spesialisthelsetjeneste på området psykiatri til en fylkeskommunal virksomhet. Fra 1. januar 2000 ble Psykiatrisk spesialisthelsetjeneste etablert. Tjenesten omfattet de fylkesdekkende funksjoner ved sykehuset i Tønsberg og Granli, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og de distriktspsykiatriske sentrene på Nøtterøy, Holmestrand, Sandefjord og Larvik. Etter hvert ble også Vestfoldklinikken og Glenne autismesenter en del av virksomheten. Etter to år som fylkeskommunal virksomhet kom den store helsereformen med virkning fra 1. januar Psykiatrien i Vestfold ble et selvstendig helseforetak i regionen Helse Sør, og som sådan det eneste psykiatriforetak i landet. Foretaket ble organisert på en slik måte at de distriktspsykiatriske sentrene på mange måter ble modeller for landet for øvrig. Det var orden på økonomien, god tilgjengelighet for pasientene i form av korte ventetider og god samhandling med kommunene. Psykiatriforetakets spesielle organisering ga som resultatet at tre forskjellige helseministere kom på studiebesøk. Den fylkeskommunale virksomheten og psykiatriforetaket fikk en levetid på 12 år inntil fortsettelsen nå er klinikk psykisk helse og rusbehandling i Sykehuset i Vestfold. Fra den siste ledersamlingen I målsettingen for klinikk psykisk helse og rusbehandling heter at klinikken skal drive psykiatrisk sykehus, distriktspsykiatriske sentra, barne- og ungdomspsykiatriske Fakta om KPR 1500 ansatte Budsjett 960 mill konsultasjoner i 2011 enheter og enheter for rusog avhengighetsbehandling. Oppdraget er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Likeledes skal man legge til rette for og

5 kursiv nummer 1 - mars 2012 sykiatrien i Vestfold fra 1. januar i år ble en klinikk i Navn fra PiV til SiV beidere, behandling (KPR) Finn Hall er fra 1. januar klinikksjef for den nye klinikk psykisk helse og rusbehandling. Hall har de siste årene vært konstituert administrerende direktør i Psykiatrien i Vestfold HF. bidra til forskning, undervisning og utdanning av helsepersonell. Budsjettet for PiV HF var i 2011 ca. 900 millioner kroner med om lag 1500 ansatte. Klinikken består av følgende avdelinger: Psykiatrisk fylkesavdeling som gir et voksen psykiatrisk tjenestetilbud på sykehusnivå for Vestfolds befolkning. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling tilbyr barneog ungdomspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste for barn, unge og deres familier i Vestfold. Søndre Vestfold DPS gir psykiatriske tjenester til befolkningen i Larvik, Lardal, Sandefjord, Stokke, Andebu. Nordre Vestfold DPS gir psykiatriske tjenester til befolkningen i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re, Svelvik, Sande, Hof, Horten og Holmestrand. Avdeling for rusbehandling tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere. Glenne regionale senter for autismeer er henvisningskompetansesenter i Helse Sør-Øst innen utredning og behandling av autismespektrumtilstander. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Les mer om klinikken på sykehuset-vestfold.no Sven-Erik Andersen kom fra stillingen som konstituert viseadministrerende direktør i Psykiatrien i Vestfold HF til stilling som direktørvirksomhetsstyring i stab hos adm.direktør. I sin nye funksjon har han overordnet systemansvar for virksomhetsstyring. Jorunn Brekke har vært HR- direktør i Psykiatrien i Vestfold HF og er nå leder av HR-utviking i sykehuset og rapporterer til HR-direktør. Jan Ole Backe har vært konstituert økonomisjef i Psykiatrien i Vestfold HF og får tittel som økonomisjef i sykehuset og rapporterer til økonomidirektør. Side 5

6 Helseforetakene (HF) i Norge skal oppnå mange mål i sin pasientbehandling, noe av det mest krevende er nettopp å nå så mange mål samtidig. Likevel er det noen mål som blir mer fokusert på enn andre. Rekordresultater for 2011 gir godt grunnlag for 2012 I 2011 har dette for HF-ene i Helse Sør-Øst vært ventetid, fristbrudd, sykehusinfeksjoner og at pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning, sier økonomidirektør Roger Gjennestad. Gjennestad påpeker at både gamle PiV og SiV leverer gode resultater ikke bare i HSØ-sammenheng, men også på landsbasis på disse og en rekke andre kvalitetsindikatorer. Gamle PiV har fått dette til i en stabil økonomisk situasjon med imponerende økonomiske resultater over lang tid. For gamle SiV må det kunne sies at de gode resultatene er spesielt hyggelige fordi vi i løpet av de siste årene har foretatt en økonomisk snuoperasjon av dimensjoner. Resultatet er bedre enn i rekordåret Her er det snakk om Kinderegg hvor både pasient, medarbeidere og eiere opplever forbedring. Solid overskudd - I disse dager rapporteres de foreløpige resultatene for 2011 til HSØ. Gamle PiV har et foreløpig Økonomidirektør Roger Gjennestad resultat på 22 mill kroner, 10 mill kroner bedre enn budsjett. Dette gjør at arbeidet basert på den langsiktige planen om utvidelse av pasienttilbudet og fornyelse av bygningsmassen kan fortsette som planlagt, fortsetter økonomidirektøren. Det foreløpige resultatet for gamle SiV er 53 mill kr, 18 mill kr bedre enn budsjett. Det er svært gledelig at alle klinikker har hatt et godt siste tertial og sammen med endringer som er utenfor vår kontroll som har gått i positiv retning, har vi skaffet oss et solid overskudd som skal brukes til investeringer. En del av disse midlene er allerede brukt i 2011 mens resten skal brukes i fra 2011 ser ut til å videreføres. Dette til tross for at forutsetninger vi har basert oss på i forhold til samhandlingsreformen, gir oss utfordringer. Han legger vekt på at håndteringen av utskrivningsklare pasienter kanskje er den største enkeltusikkerheten i budsjettet for Både om vi klarer å tilpasse oss reduksjonen i behov for senger fordi kommunene tar imot tidligere enn før, og om vi følger de nye rutinene som gir oss rett til å fakturere for de utskrivningsklare pasientene som fortsatt ligger hos oss. Midler som skal dekke kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter er overført fra oss til kommunene. Vi har nå plikt til å fakturere kommunene for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehuset, for å få midler til å drifte sengene hvor de ligger. Fire milliarder Gjennestad snakker også engasjert om den første ekte felles budsjettprosessen for de to gamle foretakene. Vi har startet en spennende reise hvor jeg håper at flest mulig av det nye foretakets over 5000 medarbeidere involveres i arbeidet med å bestemme hvordan vi i 2013 skal bruke fire milliarder kroner til det beste for Vestfolds befolkning. Usikkerhet Første rapportering for 2012 er gjort, og Gjennestad er tilfreds med at den gode utviklingen Side 6

7 kursiv nummer 1 - mars kilo ned de første tre månedene, 14 kilo ned i snitt det første året. Overvektsprosjektet ved Kysthospitalet: Borte bra, men hjemme best Dette er positive resultater forteller Espen Svendsen Gjevestad som er faglig leder av overvektprosjektet ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset i Vestfold. Prosjektet har sitt dagbaserte tilbud i lokalene til klinikken i Stavern. Prosjektet er en del av et forskningprosjekt som gjennomføres i samarbeid med Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst i Tønsberg, og gir et behandlingstilbud til sykelig overvektige i Vestfold, søndre Telemark og søndre Buskerud. I det dagbaserte behandlingstilbudet som startet opp i mars 2006 arbeider fire fagpersoner på heltid. Videre er det en sekretær og lege tilknyttet opplegget. Snittalderen på pasientene er 40 år med to tredeler kvinner og en tredel menn med en snittvekt for alle på 126 kilo. seks timer per dag, tre dager hver uke i 12 uker. Videre er det oppfølging en gang hver måned i ni måneder, etterfulgt av fire kvartalsvise gruppeoppfølginger og to individuelle oppfølginger pr år i ytterligere tre år. Totalt er det kapasitet til behandling av fire grupper bestående av 14 deltakere i året. I beskrivelsen av prosjektet heter det at ved fokus på livsstilsendringer som omfatter både fysisk aktivitet og ernæring, så trenger ikke endringene å være så store, og sannsynligheten for at det blir varige endringer av livsstilen øker. Det ser ut til at fysisk aktivitet og ernæring har forsterkende helseeffekt på hverandre, og våre erfaringer er at pasienter som opprettholder regelmessig fysisk aktivitet, i større grad klarer å vedlikeholde et vekttap over tid, sier Svendsen. En av hovedmålsettingene med behandlingsopplegget er å gi deltakerne en bedret fysisk form og hjelpe deltakerne til å finne en aktivitets- og treningsform de liker og har mulighet til å gjøre hjemme. Størsteparten av pasientene er i 40 % jobb og bor hjemme. Filosofien er at livsstilsendringer bør gjennomføres der livet leves. Behandlingsopplegget går over Fra venstre Marit Løset Eriksen, Espen Gjevestad, Jarle Berge, Marita Hole Andersen mest sett på tb.no Den elleville morgendansen. Filmopptaket av de grønnkledde danserene gjorde stor suksess på tb.no i desember. Operasjons- og anestesisykepleierne ved operasjonsseksjon 3H har gjennom flere år hatt som tradisjon å begynne dagen med en skikkelig støveldans. En sjelden spesiell start på arbeidsdagen. Dette er en tradisjon som ble startet i Sandefjord for flere år siden. Da man flyttet til Tønsberg fortsatte man med dansen Tove Kjærås Dahl. Side 7

8 Tidlig utblokking bedre enn antatt Dødeligheten ved hjerteinfarkt falt med 40 prosent etter at man startet med tidlig utblokking av kransarterier. Dette kommer frem i doktoravhandlingen til lege og forsker Erlend Aune. Aune disputerte 6. desember ved Domus Medica i Oslo. Forskningen er utført ved Sykehuset i Vestfold, der Aune har arbeidet som lege i ulike stillinger, i hovedsak tilknyttet Erlend Aune hjerteseksjonen, i over åtte år. Han arbeider nå ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Studien indikerer at når man innfører tidlig utblokking av hjerteinfarkt som en del av vanlig rutine, kan man ha enda bedre behandlingseffekt enn det som tidligere studier har vist. Hjerteforskningssenteret ved SiV utfører studien Håndholdt ekkokardiografi på vakt Studie av håndholdt ekkoapparat Hjerteundersøkelser gjort med håndholdt ekkoapparat på vakt sammenliknes med tradisjonell ultralyd av hjertet utført av spesialister. Studien startet med et pilotprosjekt mars til juli i 2011, mens hovedstudien startet i september og vil pågå fram til juli i år. Bruk av ekkokardiografi (hjerteultralyd) i vurdering av akutte kardiale tilstander har vist seg verdifulle tilleggsopplysninger i forhold til klinisk undersøkelse alene. I de senere år har man utviklet små bærbare ekkomaskiner på størrelse med en mobiltelefon. Slike små apparater gjør hjerteultralyd mer tilgjengelig, men spørsmålet er om leger, som ikke er spesialister, vil kunne tilegne seg kunnskap nok til å bruke dette apparatet på en sikker måte. Så langt er det er det etter forskernes oppfatning ikke gjort vitenskapelige studier som avdekker dette på en tilfredsstillende måte. Se for utfyllende tekst. Bak forskningsprosjektet står fra venstre lege i spesialisering Vidar Ruddox og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo, Thomas Muri Stokke. Les mer om forskning og innovasjon ved SiV Side 8

9 - Det flotteste med å få helselederprisen er alle reaksjonene fra ansatte ved SiV I begynnelsen av februar ble administrerende direktør Stein Kinserdal tildelt årets helselederpris. Prisen ble delt ut på den store årlige lederkonferansen til Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH), med helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og over 400 ledere til stede i salen i Oslo Kongressenter. I etterkant av pristildelingen har vår administrerende direktør fått stor oppmerksomhet. Hvordan er det å være årets helseleder, Stein Kinserdal? Det er veldig hyggelig å få prisen, både personlig og for SiV. Prisen bidrar til godt omdømme for hele Sykehuset i Vestfold, som handler om at innbyggerne har tillit til sykehuset. Han mener det flotteste ved å få prisen er alle reaksjonene fra ansatte på SiV. - Jeg har fått flere hundre henvendelser fra medarbeiderne. De uttrykker alt fra gratulasjoner til at det er stolte over å jobbe på SiV. Jeg er sikker på at stolte medarbeidere er helt avgjørende for SiVs videre utvikling, sier Kinserdal. Les mer om prisen årets helseleder på sykehuset-vestfold.no kursiv nummer 1 - mars 2012 Flere prisvinnere i SiV I slutten av februar ble avdelingene for kontor i medisinsk og kirurgisk klinikk ved SiV tildelt Fagforbundets pris som beste arbeidsgiver i sykehusområdet Prisen ble delt ut på sykehuskonferansen i Stavanger, og det var avdelingssjef Hilde Margrete Haugerud ved kirurgisk kontoravdeling og avdelingssjef Haakon Pedersen ved medisinsk kontoravdeling som mottok prisen. Det er den politiske ledelsen i Fagforbundet som har avgjort at det er de to kontoravdelingene ved medisinsk og kirurgisk klinikk ved SiV som får årets pris. Prisen gis for arbeidet som er gjort i forbindelse med kompetanseheving og autorisasjon av helsesekretærer, jobbglidning, tilføring av nye oppgaver og profesjonalisering av lederstøtte. Fagforbundes pris deles årlig ut til den beste arbeidsgiver blant norske sykehus. Fortsatt blodbank og blodprøvetaking i Sandefjord - Vi opplever stadig at pasienter med bopel i Larvik eller Sandefjord blir henvist til Tønsberg til poliklinisk blodprøvetaking. For pasientene er dette bortkastet tid da vi har et godt tilbud for dette både i Larvik og Sandefjord, sier Per Aas som er avdelingssjef ved sentrallaboratoriet. - I Sandefjord har vi opprettholdt virksomheten i den gamle sykehusbygningen med følgende tilbud til Sandefjords befolkning: Tapping av blodgivere og blodprøvetaking av pasienter. Pasienter som skal til blodprøvetaking kan få utført dette på stedet i respektive byer og trenger ikke å reise til Tønsberg eller å bli henvist til privat laboratorium for å få gjort dette. Åpningstider se intranett. Side 9

10 Flere personalhytter som følge av fusjonen I løpet av våren utvides tilbudet til alle ansatte i sykehuset med personalhytter som psykiatrien har hatt gjennom mange år som selvstendig foretak. Allerede fra 2002 inngikk foretaket leieavtale om to meget bra hytter med tre soverom og og ni sengeplasser på Gaustablikk. Disse hyttene er svært etterspurte og er stort sett opptatt hver eneste uke gjennom året. For halvannet år siden ble det inngått leieavtale for en leilighet på Hellekind rett utenfor Strømstad. Denne er en del av et helt nytt leilighetskompleks med tre soverom og tilsvarende antall sengeplasser som på Gaustablikk. Hellekind ligger bare tre kilometer fra Color Lines fergeleie i Strømstad i retning E 6 sørover. Bedriftsidrettslagene SiV B.I.L. og PiV B.I.L. er nå slått sammen til SiV B.I.L. Årsmøtet i bedriftsidrettslaget De to bedriftsidrettslagene har allerede samarbeidet godt i ett år, sier Linda O. Jensen, som er leder for SiV B.I.L. - For å sikre en god overgang inn i ett felles bedriftsidrettslag er alle styremedlemmene fra de to bedriftsidrettslagene med videre i det felles styret, inntil nytt styre velges i Dette bidrar til at vi får med verdifull kompetanse og erfaring, sier Linda Jensen Årsmøte Mandag 27. februar var det felles årsmøte for bedriftsidrettslaget. Sakspapirene ligger på intranett. Mange aktiviteter Aktivitetene som ble tilbudt i fjor blir videreført, blant annet fotball, volleyball, golf, salaktiviteter, holmenkollstafetten, onsdagskjappen m.m. Vi tilbyr dessuten en ny salaktivitet trim til musikk, hvor Trude Øya er instruktør. Avtale med svømmehallene Det er inngått nye avtaler med svømmehallene i alle Vestfold - byene. Hver av svømmehallene tilbyr gratis svømming i svømmehallen to ganger pr. uke. Fra bedriftsidrettslagets styremøte i januar ser vi foran fra venstre Brit Saglie Nilsen, Ole Bredesmo Klausen, Geir Tollefsen og Marit Hermansen. Bak fra venstre står Linda Jensen, Thore Andreassen, Kathrine S. Christoffersen og Line Jacobsen. Ikke til stede da bildet ble tatt var Gry Therese Weber, Tormod Ølberg, Espen Kittelsen og Main E. Eriksen. Side 10 Vi har dessuten avtale om redusert medlemskontingent ved flere trimstudioer. Disse avtalene holder vi på å reforhandle i disse dager. Vi legger ut informasjon om alle nye avtaler og alle våre aktiviteter på våre intranettsider. Så vi oppfordrer alle til følge med der, avslutter styreleder Linda Jensen.

11 9. januar startet første runde i det obligatoriske programmet som alle som begynner på sykehuset skal delta i så snart som mulig og senest i løpet av de første 14 dagene man er ansatt. Avhengig av funksjon og profesjon skal man delta på en til to og en halv dag. Den første dagen er viet blant annet informasjon om sykehusets organisering og systemer, hva som kreves og forventes av en ansatt og hva sykehuset kan tilby den ansatte. Andre temaer er HMS og arbeidsmiljø, kvalitet og pasientsikkerhet, avvikssystem, beredskap og smittevern, økonomi og brannvern, for å nevne noen. Den andre dagen er viet grunnleggende IKT-opplæring for kursiv nummer 1 - mars 2012 Nytt informasjonsprogram for nyansatte pasientadministrative verktøyene. HR-avdelingen har lagt opp et meget ambisiøst tilbud til de nyansatte. Fra og med 9. januar og til og med 27.juni blir det gjennomført hele 13 Målet med denne dagen er at den ansatte skal få et innblikk i sykehusets overordnede mål, organisering og samfunnsoppgave, at man skal skape en tilhørighet til sin nye arbeidsplass og skape en felles grunnholdning. Ikke minst skal man føle at man er velkommen ny medarbeider i sykehuset. Sentrale personer i opplegget er fra venstre HR direktør Bente Krauss og HR rådgiver Hanne Astad. alle, mens den tredje dagen er organisert med tre parallelle DIPSkurs, et for pleiepersonell, et for leger og et for merkantilt ansatte. Man skal ikke kunne begynne i pasientrelatert arbeid ved SiV uten å ha hatt opplæring i de samlinger over tre dager. Dette justeres underveis avhengig av etterspørsel, så det er viktig at lederne følger med på HR sine sider på intranettet. Der vil det ligge informasjon som til enhver tid er oppdatert. Yoga som miljøtiltak I begynnelsen av januar ble ansatte i servicedivisjonen utfordret til yogatrening. Dette er et miljøtiltak og fremmøtet har variert fra seks til tolv personer. Tilbudet er hver mandag klokken 15.00, og blitt godt mottatt. Seksjonsleder Terje Elmer forteller at de har planer om å utvide tilbudet til en ettermiddag mer i uka. Treningen foregår på loftet i T-bygget. Terje Elmer leder an i treningen SiV har lansert nye nettsider 16. februar lanserte SiV nye nettsider. Gå inn på sykehuset-vestfold.no og klikk deg rundt i den nye løsningen. Send gjerne tilbakemelding, ris og ros på Fra en av mandagstreningene ser vi fra venstre Ellen Abrahamsen, Ellen Worren, Ingri Bøe, Tor Johnsen, Per Borge og Petter Eriksen. Side 11

12 Arbeidet med samstemming av legemiddellister er godt i gang ved sykehuset. En tverrfaglig prosjektgruppe leder prosjektet som har som mål å forbedre pasientsikkerheten. Prosjekt samstemming av legemiddellister Målet er at ulike behandlere som fastlege, sykehjem og sykehus til enhver tid har samme oversikt over hvilke medisiner pasienten tar. Undersøkelser viser at ulike behandlere, pasienten og pårørende har forskjellige Fakta om I trygge hender forbedre pasientsikkerheten redusere pasientskader bygge varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten Kampanjen varer fra oversikter over medisinene i pasienten står på. Jo flere medisiner pasientene tar, jo større er faren for komplikasjoner. Ved SiV er det utarbeidet en tiltaksplan som er i tråd med anbefalingene i pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender. Det er hengt opp informasjonsplakater for pasientene på alle poliklinikker, sengeposter og behandlingsenheter ved SiV. Det pågår målinger av hvilke legemiddelinformasjon pasienten har med seg ved innleggelse via akuttmottaket, og innhold i legemiddelinformasjon i epikrisene fra pilotpostene 6C og 5A. Seksjonsoverlege ved lungeseksjonen, Karl Erik Viken, og seksjonsoverlege ved ortopedisk seksjon, Andreas Dietze, er ledere for legetjenesten på de respektive pilotpostene for prosjektet. De er opptatt av å bedre rutinene med å få oversikt over pasientenes legemidler ved innleggelse, videreføring av rett medikasjon under oppholdet på sykehuset, sikre at pasienten står på riktig legemiddel og får informasjon om dette ved utreise og at fastlegen får riktig informasjon om det samme. Det er legene som har ansvaret for at samstemming av legemidler skal skje ved SiV. Av planlagte tiltak kan nevnes ny mal for legemiddelinformasjon i epikrise, rutiner for samstemming av legemiddelinformasjon når pasienten legges inn ved SiV og mer informasjon til ansatte og pasienter om viktigheten av riktig informasjon om legemidler. Andreas Dietze, seksjonsoverlege, ortopedisk seksjon Sykepleier Melanie Stokke ved sengepost 5A, lunge Karl Erik Viken, seksjonsoverlege, lungeseksjonen SiV har også inngått avtale med farmasøyt fra Sykehusapoteket som deltar i prosjektet og skal være tilstede på pilotpostene. Seksjonslederne understreker hvor viktig dette arbeidet er, og vil følge opp arbeidet som skal skje på postene. Prosjektet varer fra Vi tenker miljø, last ned kursiv til mobil, og lesebrett Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle Tønsberg Tlf Ansvarlig utgiver Stein Kinserdal Redaktør Merete Bugsett Lindal Redaksjon Øistein Bjørvik Anders Tormodsrud Line Jacobsen Grafisk design Anders Tormodsrud For tips, e-post på Trykket opplag 4000 Side 12

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 6, desember 2012 Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter Onsdag 21. november var administrerende direktør Stein Kinserdal og fagdirektør

Detaljer

Livsviktig blod INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. mai 2014

Livsviktig blod INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. mai 2014 mai 2014 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Livsviktig blod Side 10-13 SAMHANDLING Hvordan kan samhandlingsarbeidet i Vestfold utvikles videre - til det beste for pasientene? Side

Detaljer

kur SiV Nye vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge Har gitt blod 250 ganger Instrumenter steriliseres Stikkprøver mot journalsnoking

kur SiV Nye vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge Har gitt blod 250 ganger Instrumenter steriliseres Stikkprøver mot journalsnoking kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 2, mai 2013 Har gitt blod 250 ganger Vidar Engelstad har siden 1981 vært en trofast blodgiver ved Sykehuset i Vestfold. Nå har han

Detaljer

325 millioner til investeringer

325 millioner til investeringer kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 1, mars 2013 325 millioner til investeringer Som følge av de gode økonomiske resultatene de siste årene har SiV mer penger å investere

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3 juni 2012 Stor glede i Barnas hage ved SiV Det ble en merkedag for barneavdelingen ved Sykehuset i Vestfold da Barnas hage ble

Detaljer

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

På kontroll med Selma (5) INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. september 2014

På kontroll med Selma (5) INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. september 2014 september 2014 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD På kontroll med Selma (5) Side 10-13 TESTER UT 12-TIMERSVAKTER Etter et vellykket pilotprosjekt, fortsetter ordningen med 12-timersvakter

Detaljer

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående!

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående! Ny og nytenkende Just Ebbensen er på plass som adm. direktør side 4 Barn skal ses Nå skal psykiatrien ta barna til syke foreldre på alvor, sier Turid Takle side 11 Frukt på grillen Prøv en frisk og sommerlig

Detaljer

av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for

av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 2 april 2012 Endelig inn for landing Landingsplassen for helikopter kan være i funksjon til sommeren 2013, sier prosjektleder i

Detaljer

Glad for at jeg blir lyttet til

Glad for at jeg blir lyttet til Nr. 2-2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Kreftsyke Carsten: Glad for at jeg blir lyttet til Side 6-9 SER PASIENTENE PÅ EN NY MÅTE Da ordinært, lønnet arbeid ble en del av behandlingen,

Detaljer

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4 Samhandling SØ kan hjelpe flere pasienter ute i kommunene, i følge overlege Øystein Almås side 7 Fra bånd til lydfil Digital diktering gir større sikkerhet, sier sekretær Rigmor Flygansvær side 14 Tøff

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11. desember 2013 Ut på bred høring STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser?

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser? Oktober 2014 Nummer 3 1. årgang Internavis for Finnmarkssykehuset Solsida.papir Sekretærene løfter Finnmarkssykehuset til topps Finnmarkssykehuset har gått fra siste- til førsteplass i Helse Nord når det

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 10 23. mai 2008. Rammet av hærverk

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 10 23. mai 2008. Rammet av hærverk Pingvinen Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 10 23. mai 2008 Samiske leger velger UNN Legene som har tatt utdanning via samisk kote på universitetet har i stor grad valgt jobber ved Universitetssykehuset

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 [1-14] si magasinet Overtok den medisinske driften 4 Barnelivredderen fra Bøverbru 8 Jubler for hjemmesykehus 18 Sosiale sykehusansatte 22 Innhold SI

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

[4-12] SI magasinet. Vellykket sykehusfest 4. Ønsker tiltaksplan 7 Omstilling i psykisk helsevern 10 Strålende feiring 16

[4-12] SI magasinet. Vellykket sykehusfest 4. Ønsker tiltaksplan 7 Omstilling i psykisk helsevern 10 Strålende feiring 16 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2012 [4-12] SI magasinet Vellykket sykehusfest 4 Ønsker tiltaksplan 7 Omstilling i psykisk helsevern 10 Strålende feiring 16 Innhold SI-magasinet 4/12 3 Leder

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

Lykkelig som (veldig) liten

Lykkelig som (veldig) liten September 2012 / Magasin for Vestre Viken helseforetak Lykkelig som (veldig) liten side 8-9 Til tjeneste for Stort og smått Forsker på Best på brystrekonstruksjon side 4-5 rusavhengige side 12-13 fra VVHF

Detaljer