Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall"

Transkript

1 Kvinesdal kommune Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall JURYENS RAPPORT Mars 2013 BAKGRUNN OG KONKURRANSETEKNISKE FORHOLD Innbyder Konkurransens innbyder og tiltakshaver er Kvinesdal kommune Kvinesdal kommunestyre har i møte vedtatt at det skal bygges ny svømmehall i kommunesenteret Liknes. Kommunen har på denne bakgrunn invitert til en begrenset plan- og designkonkurranse for planlegging av den nye svømmehallen. Kommunen/tomt/eksisterende situasjon Kvinesdal kommune har ca innbyggere og ligger i vestre del av Vest-Agder. Kommunesenteret ligger i Liknes som har ca innbyggere. Liknes som sentrum har gradvis utviklet seg fra 1930-tallet. Bebyggelsen har naturlig utviklet seg mellom elva Kvina i vest og høydedraget Helleråsen i øst. Etter hvert ble det en tett bebyggelse langs riksveien som gikk gjennom sentrum, og Liknes ble et naturlig sentrum for Kvinesdal kommune både for handel og kommunal administrasjon. Det er bygget ny gangbro over Kvina og svømmehallen skal plasseres på vestsiden av elva like ved den nye gangbroen (Nesbrua) som forbinder Liknes sentrum med bolig- og servicebebyggelsen på andre siden av elva. Konkurranseområdet, som i dag er ubebygd, er på ca. 5 daa og eies i sin helhet av Kvinesdal kommune. Tomtearealet for selve svømmehallen er på ca m 2. Overordnete mål og ambisjoner for bygget Det er ønske om et bygg med særpreg som skal gi et løft til sentrumsbildet. Det skal legges vekt på god kontakt mellom ute- og innerom og bygget skal bidra til å aktivisere det nye torvet ved Nesbrua (TORG 2, jf. reguleringsplanen). Målgruppen er primært lokalbefolkning, skoleelever og barnehager, men bygget skal også henvende seg til besøkende og turister i området. De formelle kravene til universell utforming skal (selvfølgelig) oppfylles, men det er viktig at bygget og dets utearealer generelt sett oppleves som inkluderende og innbydende for alle brukergrupper. Det er ønske om et energieffektivt bygg med god/høy energikvalitet. Det vil bli vurdert om bygget skal inngå som et pilotprosjekt for Agder Wood. Materialvalg og løsninger skal bidra til å gi et enkelt og lite kostnadskrevende vedlikehold og renhold. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 1 av 14

2 Det er viktig at bygget utformes også med tanke på dets beliggenhet i umiddelbar nærhet til planlagte boliger like nord for tomten. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en total kostnadsramme på kr. 72 mill. inkl. MVA. Rom- og funksjonsprogram Svømmehallen skal inneholde nedenstående rom og funksjoner: Funksjon/rom Areal Kommentar Hovedbasseng 25 x 12,5 m Vanntemp. 27 grader. Plattform for stup på 3 m og svikt på 1 m. Ved konkurranser totalt ca tilskuere (tribune) samt plass til dommere. Anlegget skal ha liten og stor sklie. Dybde 1,4 meter. Bassenget skal ha egen stupesone som plasseres slik at bruk av hovedbassengets baner kan benyttes uhindret. Dybde 3,6 meter ved stup Bassenget skal være tilrettelagt for svømmeopplæring 1-3 klassetrinn. Velvære-/varmtvannsbasseng. Areal selve bassenget ca. 50 m 2 Barne-/plaskebasseng 10 m 2 Inngangsparti og vestibyle m/billettsalg og kiosk Garderober m/toalett HC-garderober m/toalett Personalrom og -garderober Felles badstue (tørr) Lager Tekniske rom ca. 150 m 2 Vanntemperatur 34 grader. Bassenget skal utstyres med rullestolrampe og/eller heis. Det skal være mulighet for å stenge av denne avdelingen" med en skyvevegg. Egen HC garderobe Billettsalg og kiosk må kunne betjenes av en (1) person. I tilknytning til kiosken skal det være sitteplass til ca personer. Ønskelig med egen utgang til inngangsterrasse med sitteplasser i sommerhalvåret. I tilknytning til vestibylen tilrettelegges for et sosialt rom (møter, klubblokale m.m.). Rommet må kunne deles av med foldevegg el.l. Dimensjoneres for til sammen 150 personer (75 av hvert kjønn). Plasseres på samme nivå som bassenget. I tillegg til ovennevnte ønsker innbyder at følgende innpasses i prosjektet innenfor gitt kostnadsramme på 72 mill. Klatrevegg. Høyde 10 meter. Veggen bør ligge i tørr sone. Høyden kan eventuelt oppnås ved å etablere et nedsenket parti i stedet for å øke selve romhøyden. Boblebad Dampbadstue Kaldkulp Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 2 av 14

3 I tillegg skal forslagene vise forslag til løsning av et byggetrinn for fysioterapi på ca. 200 m2 i bygg/tilbygg. Byggetrinnet ligger utenfor kostnadsrammen på 72 mill. Bedømmelseskriterier Juryen har lagt vekt på følgende forhold når utkastene skal bedømmes: Kriteriene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. God arkitektur - herunder arkitektonisk uttrykk i forhold til landskap og omkringliggende bebyggelse Byplanmessig grep Oppfyllelse av programmets funksjonsbeskrivelse og romprogram Arealøkonomisering Planløsning Mulighet for fleksibilitet Prosjektets tilpasningsdyktighet i forhold til videre bearbeidelse Gode og inkluderende løsninger m.h.t. universell utforming Energieffektive og energibesparende løsninger Materialvalg og tekniske løsninger i forhold til kvalitet, miljø og vekt på lave drifts- og vedlikeholdskostnader Sannsynlighet for at kostnadsrammen kan overholdes samt at flest mulig funksjoner kan innpasses innenfor kostnadsrammen. Konkurransens deltakere Etter forutgående kunngjøring på DOFFIN og prekvalifiseringsprosess ble følgende firmaer invitert til å delta: Carl-Viggo Hølmebakk AS/Degree of Freedom/Multiconsult AS, Oslo White Arkitekter AB, Gøteborg LINK Arkitektur AS/Multiconsult AS, Oslo RATIO Arkitekter AS, Oslo Asplan Viak AS, Kristiansand Juryen Juryen har hatt følgende sammensetning: Odd Omland, ordfører (juryens leder) Per Sverre Kvinalug, politiker Kvinesdal kommune Elisabeth Urstad, politiker Kvinesdal kommune Runar Nilsen, politiker Kvinesdal kommune Preben Grøtteland, politiker Kvinesdal kommune Camilla Dunsæd, rådmann Kvinesdal kommune Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 3 av 14

4 Ole Ertzeid, arkitekt Diderik Cappelen, sivilarkitekt Ivar Lunde, sivilarkitekt, oppnevnt av NAL Juryens sekretariat har vært firma Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/trond Ivar Vikøren, sekretær for konkurransen prosjektleder ved plan- og miljøetaten i Kvinesdal kommune, Hartmann Runarsson Eksterne innspill til juryen De innkomne forslagene har vært forelagt følgende for uttalelse: Agder Wood Elevrådene ved skolene Handelshuset Kvinesdal Idrettsrådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Teknisk drift I tillegg har Frisklivssentralen, Kvinesdal svømmeklubb og Ergoterapeut Åpen Omsorg gitt innspill til juryen. Innspillene er tatt med i juryens samlede vurdering av forslagene og tas med i den videre prosessen med bearbeiding av vinnerutkastet. Juryen har videre benyttet eksterne konsulenter for kvalitetssikring av forslagene i forhold til energieffektive og energibesparende løsninger og utarbeidelse av 3D-visualisering av forslagene. JURYENS GENERELLE VURDERING Oppfyllelse av rom- og funksjonsprogram Samtlige prosjekter har i hovedsak oppfylt konkurranseprogrammets krav til rom og funksjoner. Under takene og Løftet har ikke tribuner, men har løst kravet med sitteplasser langs bassengkanten. Løsningen gir rett til tilskudd på lik linje med tribune, men vurderes til å være en mindre tilfredsstillende løsning. I Storform har vist en løsning uten stupebasseng, med et kombinert stupe- og svømmebasseng med økt bredde. Løsningen er vurdert til å være i tråd med programmet, med bakgrunn i svar gitt til deltakerne i løpet av konkurransen. Prosjektet har ikke vist personalrom og garderober. Løftet har heller ikke vist eget stupebasseng, men har kombinert stupe- og svømmebasseng. Prosjektet har ikke vist plassering av klatrevegg, men denne kan med enkle grep innarbeides i vestibylen. Klatreveggen i Under takene i nær tilknytning til inngangs-partiet vurderes til å være en dårlig løsning. Sosialt rom for møter/klubblokale er løst ulikt i de enkelte prosjektene. I Over bekken etter vann, Under takene og Løftet er rommet en del av kafeen som kan avdeles ved behov, mens I Storform og Kvinabadet har satt av areal i 2. etasje. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 4 av 14

5 God arkitektur - herunder arkitektonisk uttrykk i forhold til landskap og omkringliggende bebyggelse/byplanmessig grep (se også individuelle kritikker) Det var ikke satt krav til innlevering av modell fra deltakerne. For å vurdere prosjektene i forhold til stedet så har juryen fått laget 3D studier av prosjektene sett fra 6 ulike ståsteder. Utrykk, høyder, hovedform, åpent lukket, mm. i forhold til nærmiljø, fjernvirkning, elva og tettstedet Liknes er vurdert. Dette har gitt juryen nyttig informasjon og har stilt prosjektene på lik linje i forhold til å vurdere formen. Studiene har vist at prosjekter med en noe svak fremstilling i perspektiver har kvaliteter som kommer fram i 3D studier på fotounderlag. Tomta for svømmehallen ligger sentralt plassert, rett ved gangbro fra Liknes sentrum. Kombinert med størrelsen på svømmehallen gir dette et bygg som vil være en godt synlig, viktig bygning for sentrum. Alle forslagene er organisert med inngang fra torget i sør, garderober mot vest og bassengområde vendt mot sentrum i øst. De fem forslagene har ulik bearbeidelse av bygningsvolumet. Over bekken etter vann, Under takene og Løftet har dekomponert volumet i mindre deler, mens I Storform og Kvinabadet har samlet bygningsvolumet i en hovedform. De to siste virker ruvende i forhold til sentrumsbebyggelsen, og har uheldige, klare baksider mot nord og vest. I Storform har fin avtrapning av volumet mot nord, men har en formmessig noe uryddig komposisjon mot vest. Kvinabadet har stort bygningsvolum og oppleves også som lukket og innadvent mot nord og vest. Over bekken etter vann har en nedskalert volumoppbygning som virker avstemt i forhold til omgivelsene. Bygget er høyt der det ut fra funksjonene må være det, og er uten en markert bakside mot boligene i nord og vest. Løftet har vist et volum med løftet badeanlegg, noe som gir nokså lukkede fasader på bakkeplan, unntatt mot sør. Generelt kan det sies at de prosjektene som henvender seg til alle himmelretninger på en utadvendt måte med innsyn / utsyn har noen positive føringer, fremfor de prosjektene som får tydelige baksider mot en eller flere himmelretninger. Det er også juryens oppfatning at det på dette stedet er ønskelig med en dekomponering av volumene fremfor store enkeltvolum. Dette av hensyn til omgivelsene med småskala bygg i tettstedet Liknes. Store enkeltvolum kan også tenkes her, men da må formen være så spesielt vellykket at dette kan forsvares. Juryen ser ikke at en slik spesielt god hovedform er dokumentert i det innleverte materialet. Prosjektene henvender seg alle ut mot torget i sør. De prosjektene som har volumer som tydelig markerer inngangen og er de beste hva angår fasade mot sør. Noen har også laget vellykkede overdekkede utearealer knyttet til hovedinngangen. Kvinabadet, I Storform og Over bekken etter vann er alle prosjekter med god bearbeidelse mot torget, med trappearrangement, rampe og uteservering. Kvinabadet har konkurransens mest vellykkede inngangsparti med stort glassfelt mot vestibyle / kafe og overdekning av uteplass. Under takene og Løftet er svakere bearbeidet, med dårlig definerte inngangsparti. I Storform, Kvinabadet og Over bekken etter vann viser i varierende grad bearbeidelse av elvebredden. Sistnevnte har et fint grep med et terrassert anlegg mot elva/sentrum. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 5 av 14

6 Arealøkonomisering De ulike forslagene har tekniske arealer med varierende størrelse. Juryen har foretatt en vurdering der de som har tegnet for store tekniske arealer har fått et fratrekk og de som har tegnet for små har fått et tillegg, slik at de er sammenlignbare. De som har utelatt stupbasseng og / eller fysioterapi har fått justert dette slik at de er sammenlignbare med de som har tegnet disse inn. Kommunen vil senere vurdere om stup legges til hovedbasseng eller legges til eget basseng, utelates eller bygges i senere byggetrinn. Det er derfor gjort en arealjustering for samtlige forslag. Generelt er prosjektene nokså like i areal etter arealjustering som nevnt overfor, med unntak av tillegg for en 2. etasje. Dette ikke bare grunnet arealtillegget dette gir, men også grunnet kostnader for ekstra publikumsheis og trapp. Prosjektene med alle funksjonene samlet på ett plan er Over bekken etter vann og Under takene. Planløsning Alle forslagene er organisert med inngang fra torget i sør, garderober mot vest og bassengområde vendt mot sentrum i øst. I Storform, Over bekken etter vann og Under takene har alle gode planløsninger, med de ulike funksjonene godt plassert i forhold til hverandre. I Storform har en noe trang kafé og en arealkrevende tribuneløsning i 2. etasje, men har gode grep i forhold til velværeavdeling, amfi og fysioterapidel. Over bekken etter vann har en god løsning av garderobene og tribuneanlegget og en veldimensjonert og hyggelig kafé og velværeavdeling. Under takene har en raus fin vestibyle og en kompakt planløsning. Planen er lett lesbar, med en "pyramide" over hvert av bassengene. Det er også god kontakt mellom kafé og bassenger. Kvinabadet har en planløsning preget av dårlig sammenheng og store avstander mellom funksjoner som følge av "boks i boks" løsningen. Prosjektet har likevel gode løsninger av enkelte deler som velværebasseng og klatrevegg. Løftet har en planløsning med dårlig kontakt mellom funksjoner som følge av grepet med å legge inngang / vestibyle / kafé en etasje under bassengene. Dette grepet gir ingen kontakt mellom kafé og barnebassengområdet og gir sannsynligvis større kostnader til bemanning. Det kan også stilles spørsmålstegn ved om plassering av sklie og velværeavdeling vegg i vegg er en god løsning. Mulighet for fleksibilitet i bruk / byggetrinn Forslagene gir i varierende grad rom for fleksibel bruk av bygget. I Storform og Løftet kombinerer stupe- og svømmebassenget, en løsning m.h.t. kostnader som begrenser fleksibiliteten noe. De har samtidig godt avskjermet velværedel som kan fungere separat, med god kontakt mot fysioterapidelen. Under takene har en planløsning med klart adskilte bassenger/funksjoner med god fleksibilitet, men har utfordringer i vestibylen med kombinasjon av flere funksjoner på et begrenset areal. Kvinabadet har adskilte bassenger med god fleksibilitet, men har utfordringer knyttet til gjennomgang i kafeen og plassering av velværeavdelingen. Over bekken etter vann har adskilte bassenger/funksjoner med god mulighet for fleksibel bruk. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 6 av 14

7 Når det gjelder fysioterapi i 2. byggetrinn er dette løst på ulike måter av forslagsstillerne. Under takene, Kvinabadet og Over bekken etter vann foreslår å legge fysioterapidelen i 2. etasje, over garderobene. Sistnevnte har også en alternativ løsning med et tilbygg langs vestfasaden. I Storform og Løftet har lagt fysioterapidelen i 1. etasje med mulighet for egen inngang. Løsningen med plassering over garderobene gjør det vanskelig å ta ut fysioterapidelen, volumet vil måtte bygges i 1. byggetrinn og innredes senere. Det samme gjelder løsningen for Løftet med plassering av fysioterapi i 1. etasje. Prosjektets tilpasningsdyktighet i forhold til videre bearbeidelse Under takene, Løftet og Over bekken etter vann viser gode løsninger for reduksjon av areal, enten ved å ta bort funksjoner, ved trinnvis utbygning eller ved å kombinere funksjoner. Prosjektene vil selv i reduserte utgaver beholde kvaliteter knyttet til planløsning og formspråk. I Storform og Kvinabadet har ikke vist konkrete planløsninger for reduksjon av areal, men sistnevnte har en "verktøykasse" med muligheter for tilpasninger av tak, klimaskall, planløsning, materialer og tekniske løsninger. Enkelte av endringene vil være ødeleggende for prosjektets ambisjoner i forhold til energieffektivitet. I Storform, som i utgangspunktet er det største prosjektet, vil også kunne reduseres, men en reduksjon vil gi nokså store utfordringer knyttet til enkeltelementer i planløsningen og volumoppbygning. Arbeidet i juryen har vist at vinnerprosjektet sannsynligvis må justeres noe ned i areal hvis det ikke bevilges mer midler til investering. Det er derfor viktig at vinnerprosjektet er tilpasningsdyktig overfor justeringer, slik at god form og gode planløsninger beholdes også etter en forventet arealreduksjon. De prosjekter som enklest kan justeres ned i areal uten at konseptet og formmessige kvaliteter går tapt er Under takene, Over bekken etter vann og Løftet. Gode og inkluderende løsninger m.h.t. universell utforming Generelt har forslagene gode løsninger i forhold til universell utfordring. Gode, kompakte, planløsninger med korte avstander mellom funksjonene er viktig. Særlig gjelder dette sammenhengen mellom hc-garderobe, velværebasseng og fysioterapi. Her har Kvinabadet en utfordring med relativt lange avstander mellom funksjonene. Forslagene der funksjoner er lagt i 2. etasje er vurdert som negativt i forhold til prosjektene som har løst funksjonene på ett plan. Dette gjelder for Løftet som har løftet bassengene en etasje opp, og for forslagene med tribuner og evt. fysioterapiavdeling i 2. etasje. I Storform har en løsningen med hevet svømmebasseng, men denne vil lett kunne endres. En annen hovedutfordring er forhold knyttet til motlys/solavskjerming. Dette gjelder spesielt prosjektene I Storform og Kvinabadet, med store fondvegger mot syd, men også Under takene har tilsvarende utfordring med glassvegg hele veien rundt. Dette vil kunne håndteres med ulike løsninger for solavskjerming i den videre prosessen, men avskjermingen kan virke forstyrrende på hovedgrepet. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 7 av 14

8 Energieffektive og energibesparende løsninger Materialvalg og tekniske løsninger i forhold til kvalitet, miljø og vekt på lave drifts- og vedlikeholdskostnader Det er innhentet ekstern bistand til evaluering av energieffektive og energibesparende løsninger samt materialvalg og tekniske løsninger i forhold til kvalitet, miljø og vekt på lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Forslagene er oversendt Agder Wood og Erichsen-Horgen for evaluering. Førstnevnte har foretatt en enklere vurdering basert på hovedkriteriene, mens sistnevnte har vurdert bygningskropp med mengde ytterhud og fasade, arealer og volum, termiske soner, material-kvaliteter/materialer/miljø, ventilasjonsprinsipp/klimatiseringsprinsipp, varmegjenvinning, tekniske anlegg, energiforsyning og fleksibilitet i utbygging for det enkelte forslag. Det er i vurderingen ikke foretatt energiberegninger for de ulike forslagene. Vurderingene er basert på det overordnede potensial for energiytelse for det enkelte forslaget med utgangspunkt i informasjonen i innsendt konkurransemateriale, hvor både tekst og visualisering er tatt i betraktning. Juryen påpeker at dette er en plan- og designkonkurranse for arkitekter, og det er derfor ikke lagt stor vekt på tekniske løsninger som ligger til prosjektering i neste fase. Det er derfor mest fokusert på de forhold som angår volum, fasader og prosjektspesifikke forhold. Konklusjonen er at alle forslagene har potensial for god energiytelse og god forståelse for nødvendigheten av komplekse tekniske løsninger. Enkelte forslag kommer med løsninger som ikke egner seg for svømmehaller, men disse kan enkelt løses i den videre prosessen. I forhold til forslagenes innbyrdes utmerker Kvinabadet seg med høyt ambisjonsnivå for byggets energiytelse, fornuftig integrert i bygningsformen og bruk av boks-i-boks løsningen. Forslagene I Storform og Over bekken etter vann har også stort potensial for å oppnå god energiytelse. Disse forslagene har imidlertid litt forskjellige utfordringer, eksempelvis hva angår risiko for stor solbelastning og direkte utgang til det fri fra bassenghallen. Utfordringer som er mulig å løse ved å integrere enkle tiltak. Forslag Under takene ligger tett etter disse to. Den mulige utfordringen for dette forslaget ligger i å redusere antallet og størrelsen på kuldebroer, samt å sikre tett bygg. Dette er imidlertid fullt ut løsbart med god detaljering. Det vurderes at det er mulig å oppnå et godt og robust resultat med alle forslagene, men vurdert ut fra innsendt konkurransemateriale er Kvinabadet et lite trinn foran. Dette begrunnes med ambisjon om oppfyllelse av passivhus og fornuftige integrerte løsninger som underbygger denne ambisjonen, eksempelvis med bruk av boks-i-boks løsningen. Sannsynlighet for at kostnadsrammen kan overholdes samt at flest mulig funksjoner kan innpasses innenfor kostnadsrammen Samtlige prosjekter vurderes å ligge over kostnadsrammen på 72 millioner. Juryen har tatt til informasjon at programmet i sin fulle utbygging er over det som kan dekkes av nåværende budsjett for investering. Kostnadene er vurdert på overordnet nivå med justerte arealer for stup basseng og fysioterapi, som nevnt under arealøkonomisering. Juryen har vurdert arealer, overflate tak og overflate vegg vektet for type vegg og type tak. Konklusjonen er at Over Bekken etter vann / Løftet er det billigste. De andre er noe mer kostbare grunnet større overflate, større arealer og mer kostbare materialer i tak og yttervegger. Juryen har også valgt å se på likeverdige materialer for alle ved tak i folie og vegg i tre. Fortsatt er Over bekken etter vann / Løftet vurdert til å være de billigste. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 8 av 14

9 JURYENS INDIVIDUELLE KRITIKK "Løftet" Prosjektet er løst over to plan med begge plan over flomgrensen (kote 8,2). Badeavdelingen er lagt til 2. etasje mens vestibyle og tekniske rom er lagt i 1. etasje. Løsningen er begrunnet som fordelaktig med hensyn til byggeteknikk, byggetid, risiko og økonomi/drift. Juryen deler forslagstillers begrunnelse mht. byggetid og byggekostnad, men løsningen har noen andre utfordringer. En av dem er mulig større problem med ujevne setninger, da anlegget blir liggende oppå terreng. Vestibylen er over to etasjer med inngangsparti, kafé og billettsalg og strekker seg i hele byggets bredde mot torget i syd. Bortsett fra vestibylen har prosjektet en 1. etasje med et stort volum som ikke gir omgivelsene mye og skaper samlet sett for mye lukkede fasader mot omgivelsene. Løsningen gir dårlig kontakt mellom torg/inngangssituasjon/kafe og bassengene, og krever flere ansatte knyttet til driften av anlegget. Med bakgrunn i den dårlige kontakten som nevnt over, er det vanskelig å forstå begrunnelsen for å legge bassengene opp en etasje. Forfatterne argumenterer med utsyn som blir bedre fra et opphevet bassengområde. På dette stedet er det imidlertid også viktig at stedets nye storstue blir beriket av innsyn / utsyn til de nære områder. Samlet sett mener juryen at anlegget får for liten kontakt med tettstedet og forplassen. Juryen har vurdert om badet kunne vært senket en etasje, men anser det for å være en for stor konseptuell endring i konkurransen. Prosjektet har et særpreget tak med en konseptuell meget interessant trekonstruksjon. Formen virker noe hektisk i forhold til omgivelsene og trykkende i interiøret. Med færre knekker og større høyde under taket ville baderommet i seg selv kunne bli et meget vakkert rom. Prosjektet viser alternative løsninger for reduksjon av arealer. Forslaget faller på sin opphevede plassering, men er ellers sympatisk løst. "Kvinabadet" Forslaget har valgt en "boks i boks"-konstruksjon av hensyn til energieffektivitet og fordeler for bygningsfysikk. Prosjektet vektlegger miljøaspektet og er planlagt som passivhus. Løsningen innebærer dobbel veggkonstruksjon og dette gir etter juryens vurdering uheldige føringer for planløsningen. Den indre boksen er skråstilt i forhold til den ytre, noe som gir unødvendig komplisert planløsning med små og ofte kileformede rom/restarealer mellom ytre og indre boks. Dette resulterer i ugunstige romformer og dårlig sammenheng i planløsningen, for eksempel med lang avstand fra inngang til garderobe, fra hc-garderobe til velværebasseng, og et trangt inngangsparti innvendig. Garderobene vurderes til å være for små med lang gang fra vestibyle/inngang. Vestibylen og kafeen er for trang, med gjennomgang til hc-garderobe og manglende kontakt til barnebasseng. Forslaget er fint presentert/framstilt. Interiøret i hovedrommet er vakkert med overlys og store glassfelt. Interiøret fremstår som lyst og trivelig, med fondvegg i glass mot torget som et fint element. Inngangspartiet og de skråstilte veggene er fint bearbeidet og gir en god henvendelse mot torget. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 9 av 14

10 Eksteriøret i kobber er vakkert mot forplass og elva, men virker noe innadvendt og lukket mot vest og nord. Knekken i taket gir bygget et formmessig positivt tilskudd, da hovedformen ikke blir en kasse, men fremstår som variert. Prosjektet har tatt energieffektivitet og bygningsfysikk på alvor i tidlig fase. Dette gir juryen ros for. Likeledes har utkastet konkurransens mest vellykkede fondvegg mot torget med raus glassvegg og overheng over inngang. Prosjektets hovedutfordring er svak planløsning som skaper unødvendig trafikk / avstand mellom funksjoner. Juryen ser ikke at fordelene som konseptet gir i tilstrekkelig grad oppveier problemene det skaper. Det er mulig "boks i boks"-prinsippet vil passe bedre for et større badeanlegg, der det er tilstrekkelig med sekundærfunksjoner som kan strøs rundt bassengområdet i større grad uten at det funksjonelle lider. "Under takene" Prosjektet har en raus, åpen fasade mot torget. Løsningen med glassfasaden som løper rundt hele bygget gir god kontakt mellom inne og ute. Bygget oppleves som innbydende i forhold til omgivelsene. Glassveggene gjør at bygget ikke vender ryggen mot boligene i vest og nord, slik enkelte av de andre forslagene gjør. Åpenheten er også en utfordring, det vil være behov for skjerming, både i forhold til sol og innsyn, noe forfatterne har foreslått løsninger på. Prosjektet er ikke like godt definert i forhold til torget og har svakt definert inngangsparti, helt på hjørnet av bygget. Dette er en konsekvens av konseptet med likeverdige fasader i alle himmelretninger. Prosjektet har en interessant takform tilpasset landskapet. Juryen ser at de skrå takformene i grå sink tar sikte på å skape et nedskalert anlegg i harmoni med bygningsvolum og taklandskapet i Liknes. Pyramideformene gir anlegget særpreg og er således et av konkurransens formmessig mest spesielle. Prosjektet har en oversiktlig og god planløsning. Det er vist alternativer for etappevis utbygging og for å redusere prosjektet. Prosjektet er av de arealmessig minste i utgangspunktet, selv om de tekniske rom i kjeller er underdimensjonert. Prosjektet er fint presentert med lett lesbare tegninger og flotte perspektivtegninger. Interiørene er vakre med innsiden av pyramideformene og overlys i toppen av disse. Prosjektet har enkelte funksjonelle svakheter. I stedet for tribuner er det plass til 150 personer rundt bassenget i våtkafeen. Dette vurderes til å være en lite hensiktsmessig løsning. Lokaler for fysioterapi er lagt i 2. etasje over garderobene og vil kreve innarbeiding av trapp og heis i planløsningen. Dette er det ikke redegjort godt for. Klatrevegg i tilknytning til vestibylen er dårlig løst. "I storform" Prosjektet har et fint inngangsparti med en god utforming mot torget. Det er lagt inn uteservering og "ventestein" i overgangen ut mot torget, mens området ned mot elva har fått en enkel bearbeiding. Plassering av vindusflatene gir god kontakt mot omgivelsene fra innsiden, med fint lysinnslipp over tribune i 2. etasje mot vest. Dog er den skrå glassveggen, som vil bli sterkt reflekterende, ikke romdefinerende og ei heller spesielt innbydende sett fra utsiden. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 10 av 14

11 Planløsningen er god, men har et stort arealforbruk med areal for tribune i 2. etasje. Velværeavdeling er fint skilt fra resten av anlegget med plassering bak et spennende atrium med varm- og kaldkulp. Avdelingen har god kontakt mot fysioterapidelen, og plassering av fysioterapi er godt løst i forhold til utbygging av et 2. byggetrinn. Prosjektet har gode muligheter for å redusere areal evt. ved et smalere basseng (-3 m). Fleksibiliteten er noe begrenset ved at prosjektet legger opp til kombinasjon av svømme- og stupebasseng. Vannsklie over bassengområdet virker noe "forstyrrende"/rotete i planen, men er samtidig en arealeffektiv løsning. Hovedformen har fin avtrapning mot boligområde i nordvest. Prosjektet har imidlertid en klar bakside mot nord og vest. Designen oppfattes som noe tung og traust, og prosjektet mangler litt i forhold til materialbruk og detaljering. Forslaget er godt framstilt, med lett leselige tegninger og fine perspektiver Prosjektet blir litt stort på stedet, uten at de helt formmessige kvaliteter synliggjøres. Prosjektet er i utgangspunktet det største, selv uten eget stupebasseng, og er det som trenger størst bearbeidelse for å komme ned i kostnad. Det har også mye ytterhud i fasader og tak grunnet løsning over to plan, terrasser og dype kutt i volumet. Det virker som om det lille programmet i konkurransen har fått en litt for stor innpakning. "Over bekken etter vann" Situasjonsplanen er fint bearbeidet, med trappeanlegg mot torget og terrassert hageanlegg/ uteareal ned mot elva. Forslaget har et god proporsjonert inngangsparti med oppbygg for klatrevegg på hjørnet av bygget, en sympatisk trapp med rampe og baldakin. Prosjektet har god kontakt mot torget, selv om hovedplan er hevet til kote 9,2. Baldakinen over hovedinngangen synes noe enkel og bør bearbeides. Mot sentrum i øst er det lagt inn et terrassert hageanlegg / uteareal ned mot elva, som visuelt blir en fortsettelse av interiøret. Forslaget har den beste planløsningen og en poetisk tilnærming med en vakker liten indre lysgård. Sitteamfi / tribuneanlegg er løst på en forbilledlig måte, med god kontakt med svømmebassengene. Tribunene er ledig formet som en del av gulvet i interiøret. Disse kan brukes til hvile / pause og møteplass, likeså godt som til tribune ved arrangementer. Inngangspartiet er godt løst, med frittliggende informasjon/billettsalg og raus kafé med god orientering mot basseng / barnebasseng og utearealer. Klatreveggen er fint eksponert ut mot torget. Prosjektet har gode muligheter for bearbeidelse / reduksjon av areal. Det er vist flere alternative løsninger med byggetrinn, både med og uten stupebasseng / fysioterapi. Fysioterapidelen er foreslått lagt i 2. etasje over garderobene, alternativ i et tilbygg langs vestfasaden. Fysioterapi i 2. etasje vil kreve trapp og heis som vist i alternativ løsning. Prosjektet har godt potensial for fleksibilitet i bruk og for endringer i prosjektering ved evt. nedskalering grunnet stram kostnadsramme. Prosjektet har fin komponering av enkle volumer som er tilpasset byggets indre. Volumoppbygningen er i en skala tilpasset omgivelsene. Prosjektet har ingen bakside, men god bearbeidelse rundt hele bygget. 3D studiene har vist at anlegget er meget sympatisk i sin volumoppbygning. Bygget fremstår som det netteste og minste sett fra ulike standpunkter. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 11 av 14

12 Prosjektet har sin store styrke i veldisponerte planer og snitt. Det er vist stor innlevelse i romlige sekvenser, miljø og høyder. Likeledes er prosjektet god proporsjonert i de ytre volumer. Prosjektet har en enkel formverden, med rettvinklede vegger og flate tak, men de to oppbyggene mot torget i sør og over bassenget i nord skaper den nødvendige spenningen i utrykket. Perspektivene er meget svake og yter ikke prosjektet rettferdighet. Prosjektet fremstår som mørkt og trist, både i eksteriør og interiør. Fasadene er svakt bearbeidet, og materialbruk samt bruk av større felt med glass bør vurderes. Juryen mener dette ikke er konseptrelatert, men har potensial til å bli mye bedre ved enkle grep. Tak-konstruksjonen med de skråstilte dragerne synes umotivert komplisert og fremstår som trykkende i interiørperspektivet, selv om det i virkeligheten nok er luftigere. Prosjektet er det mest fleksible og kostnadseffektive. JURYENS KONKLUSJON Selv med relativt lik organisering av forslagene med inngang fra torget i sør, garderober mot vest og bassengområde vendt mot sentrum i øst, fremstår forslagene som svært forskjellige og med ulike kvaliteter. Forslagene har alle sine sterke sider med gode løsninger, og tilsvarende svakere løsninger på andre områder. Felles for prosjektene er at kostnadsrammen på 72 millioner synes å være knapp i forhold til konkurranseprogrammet, og samtlige prosjekter vurderes å ligge over denne rammen. Prosjektet som velges vil måtte bearbeides for å redusere kostnadene. Juryen har derfor i sin bedømmelse lagt vekt på forslagenes tilpasningsdyktighet i forhold til videre bearbeidelse og kostnadseffektive løsninger. Samtidig har det vært viktig å finne et forslag med en god og funksjonell planløsning. Ut fra en samlet vurdering har juryen konkludert med at Over bekken etter vann er det beste av de fem forslagene og er vinner av konkurransen. Juryens føringer for videre bearbeiding av vinnerutkastet: Prosjektet må gjennomgås med sikte på å redusere arealet Det kan vurderes å innarbeide løsning med kombinert stupe- og svømmebasseng Fasadene er svakt bearbeidet, men har potensial til å bli vesentlig bedre ved enkle grep. Materialbruk og bruk av større felt med glass bør vurderes. Tak-konstruksjonen med skråstilte dragere synes umotivert komplisert og bør kunne forenkles Baldakinen over hovedinngangen synes noe enkel og bør bearbeides Klatreveggen bør beholdes av hensyn til volumoppbygningen i prosjektet Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 12 av 14

13 VINNER Motto: Forfatter: "Over bekken etter vann" RATIO Arkitekter AS, Oslo FORSLAGSSTILLERE Ved åpning av navnekonvoluttene viste forfatterne av de ulike forslagene seg å være: Over bekken etter vann Forfatter: RATIO Arkitekter AS, Oslo Kvinabadet Forfatter: LINK Arkitektur AS/Multiconsult AS, Oslo Under takene Forfatter: White Arkitekter AB, Gøteborg I Storform Forfatter: Asplan Viak AS, Kristiansand Løftet Forfatter: Carl-Viggo Hølmebakk AS/Degree of Freedom/Multiconsult AS, Oslo Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 13 av 14

14 UNDERSKRIFT Juryen slutter seg med dette til de vurderinger og konklusjoner som fremkommer i denne rapporten. Dato:... Odd Omland (juryens leder) Per Sverre Kvinlaug Elisabeth Urstad Runar Nilsen Preben Grøtteland Camilla Dunsæd Ole Ertzeid Diderik Cappelen Ivar Lunde Trond Ivar Vikøren Hartmann Runarsson (sekretariat) (sekretariat) Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 14 av 14

The Silver Factory. Kongsberget. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen

The Silver Factory. Kongsberget. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen KUNNSKAPS- OG KULTURTORGET I KONGSBERG PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE JURYENS RAPPORT 22. oktober 2012 The Silver Factory Kongsberget X-aksen Oppsida Kulturgruva Kongsberg Ravine Kultur Byen Juryen står ansvarlig

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse Juryrapport Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse 27. mai 2010 Premisser for konkurransen Leirplanen skal ha et overordnet og helhetlig

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

Navnesedler... 29 Offentliggjøring... 30

Navnesedler... 29 Offentliggjøring... 30 ,11+2/'6)257(*1(/6( Innledning... 2 Forhistorien... 2 Konkurransen... 2 Oppgaven... 3 Bedømmelsen... 3 Illustrasjonsark åtte forskjellige løsninger... 4 Juryens generelle kritikk... 5 1.00 Innledning...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Mars 2012 Forside: Illustrasjon av Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS Helse Bergen HF Prosjektkontoret 3 april 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Sammendrag 03 1. Innledning/bakgrunn 1.1 Dagens situasjon 04 1.1.1 DPS-tilbudet til befolkningen i bydelene

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre

Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv.05.04 33380/04 0/849 4 Saksnummer Utvalg Møtedato 4/05 Formannskapet 03.0.04 4/8 Bystyret 9.0.04 4/ Organisasjonsutvalget 04.0.04 Nye Bodø Rådhus

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. Innhold 01 BAKGRUNN... 3 02 KONKURRANSEGRUNNLAG... 8 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET... 11 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV... 19 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN... 20 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER

Detaljer

Helårs svømming ved Frognerbadet!

Helårs svømming ved Frognerbadet! Helårs svømming ved Frognerbadet! Innspill fra Frogner svømmeklubb og Christiania svømmeklubb rettet mot KVU-arbeidet og de politiske prosessene knyttet til rehabilitering og oppgradering av Frognerbadet

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM...

UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM... UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM... ... 2 UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM FORORD INNHOLD... Universell utforming i sentrum gjør våre byer og tettsteder til et attraktivt sted å være. Det bidrar til inkludering

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Marinetomta. Sluttbehandling.

Forslag til reguleringsplan for Marinetomta. Sluttbehandling. Dato: 04.11.09 Saksnr.: 200812542 Arkivkode O: PLAN: 1210 Saksbehandler: Eirik Martens Svensen Saksgang Byutviklingsstyret Formannskapet Bystyret Møtedato 12.11.2009 18.11.2009 25.11.2009 Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Oslo kommune. Loftsveileder. Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Veiledning til plan- og bygningsloven 74.2 og 92, 3.

Oslo kommune. Loftsveileder. Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Veiledning til plan- og bygningsloven 74.2 og 92, 3. Oslo kommune Loftsveileder Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Veiledning til plan- og bygningsloven 74.2 og 92, 3. ledd Forord Byen vokser ved fortetting, og mange ønsker å bo og arbeide

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE

KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE EN REGISTRERING

Detaljer

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO Byantikvaren i Oslo 2011 Foto: I hovedsak Byantikvaren. I tillegg har følgende bidratt med foto: Omsorgsetaten i Oslo kommune, Ly arkitekter,

Detaljer

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE KONKURRANSEGRUNNLAG ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Plan- og designkonkurranse 11.03.15 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE med begrenset deltakelse Anskaffelse over EØS-terskelverdi for bygge og anleggskontrakter etter

Detaljer

Kristiansund kommune. Møteinnkalling

Kristiansund kommune. Møteinnkalling Kristiansund kommune Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 29.01.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 1 INNHOLD 1 ORGANISASJON... 3 2 BAKGRUNN OG FREMDRIFT... 3 3 AREAL... 4 4 MÅLSETTING... 4 5 FOLKEBADETS INNHOLD... 4 6 UNIVERSELL UTFORMING... 6 7 TOMT OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

Forside: Arkitekt Odd Magne Vatne, Aros AS, Sandnes. Arkitekt: Skaara Arkitekter AS, v/kim Skaara og Hanne Gøytil Lund

Forside: Arkitekt Odd Magne Vatne, Aros AS, Sandnes. Arkitekt: Skaara Arkitekter AS, v/kim Skaara og Hanne Gøytil Lund Murhus i Leca Arkitekt: Skaara Arkitekter AS, v/kim Skaara og Hanne Gøytil Lund Forside: Arkitekt Odd Magne Vatne, Aros AS, Sandnes Stein på stein Allerede som barn skaper vi med byggeklosser fantasifulle

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer