Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall"

Transkript

1 Kvinesdal kommune Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall JURYENS RAPPORT Mars 2013 BAKGRUNN OG KONKURRANSETEKNISKE FORHOLD Innbyder Konkurransens innbyder og tiltakshaver er Kvinesdal kommune Kvinesdal kommunestyre har i møte vedtatt at det skal bygges ny svømmehall i kommunesenteret Liknes. Kommunen har på denne bakgrunn invitert til en begrenset plan- og designkonkurranse for planlegging av den nye svømmehallen. Kommunen/tomt/eksisterende situasjon Kvinesdal kommune har ca innbyggere og ligger i vestre del av Vest-Agder. Kommunesenteret ligger i Liknes som har ca innbyggere. Liknes som sentrum har gradvis utviklet seg fra 1930-tallet. Bebyggelsen har naturlig utviklet seg mellom elva Kvina i vest og høydedraget Helleråsen i øst. Etter hvert ble det en tett bebyggelse langs riksveien som gikk gjennom sentrum, og Liknes ble et naturlig sentrum for Kvinesdal kommune både for handel og kommunal administrasjon. Det er bygget ny gangbro over Kvina og svømmehallen skal plasseres på vestsiden av elva like ved den nye gangbroen (Nesbrua) som forbinder Liknes sentrum med bolig- og servicebebyggelsen på andre siden av elva. Konkurranseområdet, som i dag er ubebygd, er på ca. 5 daa og eies i sin helhet av Kvinesdal kommune. Tomtearealet for selve svømmehallen er på ca m 2. Overordnete mål og ambisjoner for bygget Det er ønske om et bygg med særpreg som skal gi et løft til sentrumsbildet. Det skal legges vekt på god kontakt mellom ute- og innerom og bygget skal bidra til å aktivisere det nye torvet ved Nesbrua (TORG 2, jf. reguleringsplanen). Målgruppen er primært lokalbefolkning, skoleelever og barnehager, men bygget skal også henvende seg til besøkende og turister i området. De formelle kravene til universell utforming skal (selvfølgelig) oppfylles, men det er viktig at bygget og dets utearealer generelt sett oppleves som inkluderende og innbydende for alle brukergrupper. Det er ønske om et energieffektivt bygg med god/høy energikvalitet. Det vil bli vurdert om bygget skal inngå som et pilotprosjekt for Agder Wood. Materialvalg og løsninger skal bidra til å gi et enkelt og lite kostnadskrevende vedlikehold og renhold. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 1 av 14

2 Det er viktig at bygget utformes også med tanke på dets beliggenhet i umiddelbar nærhet til planlagte boliger like nord for tomten. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en total kostnadsramme på kr. 72 mill. inkl. MVA. Rom- og funksjonsprogram Svømmehallen skal inneholde nedenstående rom og funksjoner: Funksjon/rom Areal Kommentar Hovedbasseng 25 x 12,5 m Vanntemp. 27 grader. Plattform for stup på 3 m og svikt på 1 m. Ved konkurranser totalt ca tilskuere (tribune) samt plass til dommere. Anlegget skal ha liten og stor sklie. Dybde 1,4 meter. Bassenget skal ha egen stupesone som plasseres slik at bruk av hovedbassengets baner kan benyttes uhindret. Dybde 3,6 meter ved stup Bassenget skal være tilrettelagt for svømmeopplæring 1-3 klassetrinn. Velvære-/varmtvannsbasseng. Areal selve bassenget ca. 50 m 2 Barne-/plaskebasseng 10 m 2 Inngangsparti og vestibyle m/billettsalg og kiosk Garderober m/toalett HC-garderober m/toalett Personalrom og -garderober Felles badstue (tørr) Lager Tekniske rom ca. 150 m 2 Vanntemperatur 34 grader. Bassenget skal utstyres med rullestolrampe og/eller heis. Det skal være mulighet for å stenge av denne avdelingen" med en skyvevegg. Egen HC garderobe Billettsalg og kiosk må kunne betjenes av en (1) person. I tilknytning til kiosken skal det være sitteplass til ca personer. Ønskelig med egen utgang til inngangsterrasse med sitteplasser i sommerhalvåret. I tilknytning til vestibylen tilrettelegges for et sosialt rom (møter, klubblokale m.m.). Rommet må kunne deles av med foldevegg el.l. Dimensjoneres for til sammen 150 personer (75 av hvert kjønn). Plasseres på samme nivå som bassenget. I tillegg til ovennevnte ønsker innbyder at følgende innpasses i prosjektet innenfor gitt kostnadsramme på 72 mill. Klatrevegg. Høyde 10 meter. Veggen bør ligge i tørr sone. Høyden kan eventuelt oppnås ved å etablere et nedsenket parti i stedet for å øke selve romhøyden. Boblebad Dampbadstue Kaldkulp Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 2 av 14

3 I tillegg skal forslagene vise forslag til løsning av et byggetrinn for fysioterapi på ca. 200 m2 i bygg/tilbygg. Byggetrinnet ligger utenfor kostnadsrammen på 72 mill. Bedømmelseskriterier Juryen har lagt vekt på følgende forhold når utkastene skal bedømmes: Kriteriene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. God arkitektur - herunder arkitektonisk uttrykk i forhold til landskap og omkringliggende bebyggelse Byplanmessig grep Oppfyllelse av programmets funksjonsbeskrivelse og romprogram Arealøkonomisering Planløsning Mulighet for fleksibilitet Prosjektets tilpasningsdyktighet i forhold til videre bearbeidelse Gode og inkluderende løsninger m.h.t. universell utforming Energieffektive og energibesparende løsninger Materialvalg og tekniske løsninger i forhold til kvalitet, miljø og vekt på lave drifts- og vedlikeholdskostnader Sannsynlighet for at kostnadsrammen kan overholdes samt at flest mulig funksjoner kan innpasses innenfor kostnadsrammen. Konkurransens deltakere Etter forutgående kunngjøring på DOFFIN og prekvalifiseringsprosess ble følgende firmaer invitert til å delta: Carl-Viggo Hølmebakk AS/Degree of Freedom/Multiconsult AS, Oslo White Arkitekter AB, Gøteborg LINK Arkitektur AS/Multiconsult AS, Oslo RATIO Arkitekter AS, Oslo Asplan Viak AS, Kristiansand Juryen Juryen har hatt følgende sammensetning: Odd Omland, ordfører (juryens leder) Per Sverre Kvinalug, politiker Kvinesdal kommune Elisabeth Urstad, politiker Kvinesdal kommune Runar Nilsen, politiker Kvinesdal kommune Preben Grøtteland, politiker Kvinesdal kommune Camilla Dunsæd, rådmann Kvinesdal kommune Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 3 av 14

4 Ole Ertzeid, arkitekt Diderik Cappelen, sivilarkitekt Ivar Lunde, sivilarkitekt, oppnevnt av NAL Juryens sekretariat har vært firma Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/trond Ivar Vikøren, sekretær for konkurransen prosjektleder ved plan- og miljøetaten i Kvinesdal kommune, Hartmann Runarsson Eksterne innspill til juryen De innkomne forslagene har vært forelagt følgende for uttalelse: Agder Wood Elevrådene ved skolene Handelshuset Kvinesdal Idrettsrådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Teknisk drift I tillegg har Frisklivssentralen, Kvinesdal svømmeklubb og Ergoterapeut Åpen Omsorg gitt innspill til juryen. Innspillene er tatt med i juryens samlede vurdering av forslagene og tas med i den videre prosessen med bearbeiding av vinnerutkastet. Juryen har videre benyttet eksterne konsulenter for kvalitetssikring av forslagene i forhold til energieffektive og energibesparende løsninger og utarbeidelse av 3D-visualisering av forslagene. JURYENS GENERELLE VURDERING Oppfyllelse av rom- og funksjonsprogram Samtlige prosjekter har i hovedsak oppfylt konkurranseprogrammets krav til rom og funksjoner. Under takene og Løftet har ikke tribuner, men har løst kravet med sitteplasser langs bassengkanten. Løsningen gir rett til tilskudd på lik linje med tribune, men vurderes til å være en mindre tilfredsstillende løsning. I Storform har vist en løsning uten stupebasseng, med et kombinert stupe- og svømmebasseng med økt bredde. Løsningen er vurdert til å være i tråd med programmet, med bakgrunn i svar gitt til deltakerne i løpet av konkurransen. Prosjektet har ikke vist personalrom og garderober. Løftet har heller ikke vist eget stupebasseng, men har kombinert stupe- og svømmebasseng. Prosjektet har ikke vist plassering av klatrevegg, men denne kan med enkle grep innarbeides i vestibylen. Klatreveggen i Under takene i nær tilknytning til inngangs-partiet vurderes til å være en dårlig løsning. Sosialt rom for møter/klubblokale er løst ulikt i de enkelte prosjektene. I Over bekken etter vann, Under takene og Løftet er rommet en del av kafeen som kan avdeles ved behov, mens I Storform og Kvinabadet har satt av areal i 2. etasje. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 4 av 14

5 God arkitektur - herunder arkitektonisk uttrykk i forhold til landskap og omkringliggende bebyggelse/byplanmessig grep (se også individuelle kritikker) Det var ikke satt krav til innlevering av modell fra deltakerne. For å vurdere prosjektene i forhold til stedet så har juryen fått laget 3D studier av prosjektene sett fra 6 ulike ståsteder. Utrykk, høyder, hovedform, åpent lukket, mm. i forhold til nærmiljø, fjernvirkning, elva og tettstedet Liknes er vurdert. Dette har gitt juryen nyttig informasjon og har stilt prosjektene på lik linje i forhold til å vurdere formen. Studiene har vist at prosjekter med en noe svak fremstilling i perspektiver har kvaliteter som kommer fram i 3D studier på fotounderlag. Tomta for svømmehallen ligger sentralt plassert, rett ved gangbro fra Liknes sentrum. Kombinert med størrelsen på svømmehallen gir dette et bygg som vil være en godt synlig, viktig bygning for sentrum. Alle forslagene er organisert med inngang fra torget i sør, garderober mot vest og bassengområde vendt mot sentrum i øst. De fem forslagene har ulik bearbeidelse av bygningsvolumet. Over bekken etter vann, Under takene og Løftet har dekomponert volumet i mindre deler, mens I Storform og Kvinabadet har samlet bygningsvolumet i en hovedform. De to siste virker ruvende i forhold til sentrumsbebyggelsen, og har uheldige, klare baksider mot nord og vest. I Storform har fin avtrapning av volumet mot nord, men har en formmessig noe uryddig komposisjon mot vest. Kvinabadet har stort bygningsvolum og oppleves også som lukket og innadvent mot nord og vest. Over bekken etter vann har en nedskalert volumoppbygning som virker avstemt i forhold til omgivelsene. Bygget er høyt der det ut fra funksjonene må være det, og er uten en markert bakside mot boligene i nord og vest. Løftet har vist et volum med løftet badeanlegg, noe som gir nokså lukkede fasader på bakkeplan, unntatt mot sør. Generelt kan det sies at de prosjektene som henvender seg til alle himmelretninger på en utadvendt måte med innsyn / utsyn har noen positive føringer, fremfor de prosjektene som får tydelige baksider mot en eller flere himmelretninger. Det er også juryens oppfatning at det på dette stedet er ønskelig med en dekomponering av volumene fremfor store enkeltvolum. Dette av hensyn til omgivelsene med småskala bygg i tettstedet Liknes. Store enkeltvolum kan også tenkes her, men da må formen være så spesielt vellykket at dette kan forsvares. Juryen ser ikke at en slik spesielt god hovedform er dokumentert i det innleverte materialet. Prosjektene henvender seg alle ut mot torget i sør. De prosjektene som har volumer som tydelig markerer inngangen og er de beste hva angår fasade mot sør. Noen har også laget vellykkede overdekkede utearealer knyttet til hovedinngangen. Kvinabadet, I Storform og Over bekken etter vann er alle prosjekter med god bearbeidelse mot torget, med trappearrangement, rampe og uteservering. Kvinabadet har konkurransens mest vellykkede inngangsparti med stort glassfelt mot vestibyle / kafe og overdekning av uteplass. Under takene og Løftet er svakere bearbeidet, med dårlig definerte inngangsparti. I Storform, Kvinabadet og Over bekken etter vann viser i varierende grad bearbeidelse av elvebredden. Sistnevnte har et fint grep med et terrassert anlegg mot elva/sentrum. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 5 av 14

6 Arealøkonomisering De ulike forslagene har tekniske arealer med varierende størrelse. Juryen har foretatt en vurdering der de som har tegnet for store tekniske arealer har fått et fratrekk og de som har tegnet for små har fått et tillegg, slik at de er sammenlignbare. De som har utelatt stupbasseng og / eller fysioterapi har fått justert dette slik at de er sammenlignbare med de som har tegnet disse inn. Kommunen vil senere vurdere om stup legges til hovedbasseng eller legges til eget basseng, utelates eller bygges i senere byggetrinn. Det er derfor gjort en arealjustering for samtlige forslag. Generelt er prosjektene nokså like i areal etter arealjustering som nevnt overfor, med unntak av tillegg for en 2. etasje. Dette ikke bare grunnet arealtillegget dette gir, men også grunnet kostnader for ekstra publikumsheis og trapp. Prosjektene med alle funksjonene samlet på ett plan er Over bekken etter vann og Under takene. Planløsning Alle forslagene er organisert med inngang fra torget i sør, garderober mot vest og bassengområde vendt mot sentrum i øst. I Storform, Over bekken etter vann og Under takene har alle gode planløsninger, med de ulike funksjonene godt plassert i forhold til hverandre. I Storform har en noe trang kafé og en arealkrevende tribuneløsning i 2. etasje, men har gode grep i forhold til velværeavdeling, amfi og fysioterapidel. Over bekken etter vann har en god løsning av garderobene og tribuneanlegget og en veldimensjonert og hyggelig kafé og velværeavdeling. Under takene har en raus fin vestibyle og en kompakt planløsning. Planen er lett lesbar, med en "pyramide" over hvert av bassengene. Det er også god kontakt mellom kafé og bassenger. Kvinabadet har en planløsning preget av dårlig sammenheng og store avstander mellom funksjoner som følge av "boks i boks" løsningen. Prosjektet har likevel gode løsninger av enkelte deler som velværebasseng og klatrevegg. Løftet har en planløsning med dårlig kontakt mellom funksjoner som følge av grepet med å legge inngang / vestibyle / kafé en etasje under bassengene. Dette grepet gir ingen kontakt mellom kafé og barnebassengområdet og gir sannsynligvis større kostnader til bemanning. Det kan også stilles spørsmålstegn ved om plassering av sklie og velværeavdeling vegg i vegg er en god løsning. Mulighet for fleksibilitet i bruk / byggetrinn Forslagene gir i varierende grad rom for fleksibel bruk av bygget. I Storform og Løftet kombinerer stupe- og svømmebassenget, en løsning m.h.t. kostnader som begrenser fleksibiliteten noe. De har samtidig godt avskjermet velværedel som kan fungere separat, med god kontakt mot fysioterapidelen. Under takene har en planløsning med klart adskilte bassenger/funksjoner med god fleksibilitet, men har utfordringer i vestibylen med kombinasjon av flere funksjoner på et begrenset areal. Kvinabadet har adskilte bassenger med god fleksibilitet, men har utfordringer knyttet til gjennomgang i kafeen og plassering av velværeavdelingen. Over bekken etter vann har adskilte bassenger/funksjoner med god mulighet for fleksibel bruk. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 6 av 14

7 Når det gjelder fysioterapi i 2. byggetrinn er dette løst på ulike måter av forslagsstillerne. Under takene, Kvinabadet og Over bekken etter vann foreslår å legge fysioterapidelen i 2. etasje, over garderobene. Sistnevnte har også en alternativ løsning med et tilbygg langs vestfasaden. I Storform og Løftet har lagt fysioterapidelen i 1. etasje med mulighet for egen inngang. Løsningen med plassering over garderobene gjør det vanskelig å ta ut fysioterapidelen, volumet vil måtte bygges i 1. byggetrinn og innredes senere. Det samme gjelder løsningen for Løftet med plassering av fysioterapi i 1. etasje. Prosjektets tilpasningsdyktighet i forhold til videre bearbeidelse Under takene, Løftet og Over bekken etter vann viser gode løsninger for reduksjon av areal, enten ved å ta bort funksjoner, ved trinnvis utbygning eller ved å kombinere funksjoner. Prosjektene vil selv i reduserte utgaver beholde kvaliteter knyttet til planløsning og formspråk. I Storform og Kvinabadet har ikke vist konkrete planløsninger for reduksjon av areal, men sistnevnte har en "verktøykasse" med muligheter for tilpasninger av tak, klimaskall, planløsning, materialer og tekniske løsninger. Enkelte av endringene vil være ødeleggende for prosjektets ambisjoner i forhold til energieffektivitet. I Storform, som i utgangspunktet er det største prosjektet, vil også kunne reduseres, men en reduksjon vil gi nokså store utfordringer knyttet til enkeltelementer i planløsningen og volumoppbygning. Arbeidet i juryen har vist at vinnerprosjektet sannsynligvis må justeres noe ned i areal hvis det ikke bevilges mer midler til investering. Det er derfor viktig at vinnerprosjektet er tilpasningsdyktig overfor justeringer, slik at god form og gode planløsninger beholdes også etter en forventet arealreduksjon. De prosjekter som enklest kan justeres ned i areal uten at konseptet og formmessige kvaliteter går tapt er Under takene, Over bekken etter vann og Løftet. Gode og inkluderende løsninger m.h.t. universell utforming Generelt har forslagene gode løsninger i forhold til universell utfordring. Gode, kompakte, planløsninger med korte avstander mellom funksjonene er viktig. Særlig gjelder dette sammenhengen mellom hc-garderobe, velværebasseng og fysioterapi. Her har Kvinabadet en utfordring med relativt lange avstander mellom funksjonene. Forslagene der funksjoner er lagt i 2. etasje er vurdert som negativt i forhold til prosjektene som har løst funksjonene på ett plan. Dette gjelder for Løftet som har løftet bassengene en etasje opp, og for forslagene med tribuner og evt. fysioterapiavdeling i 2. etasje. I Storform har en løsningen med hevet svømmebasseng, men denne vil lett kunne endres. En annen hovedutfordring er forhold knyttet til motlys/solavskjerming. Dette gjelder spesielt prosjektene I Storform og Kvinabadet, med store fondvegger mot syd, men også Under takene har tilsvarende utfordring med glassvegg hele veien rundt. Dette vil kunne håndteres med ulike løsninger for solavskjerming i den videre prosessen, men avskjermingen kan virke forstyrrende på hovedgrepet. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 7 av 14

8 Energieffektive og energibesparende løsninger Materialvalg og tekniske løsninger i forhold til kvalitet, miljø og vekt på lave drifts- og vedlikeholdskostnader Det er innhentet ekstern bistand til evaluering av energieffektive og energibesparende løsninger samt materialvalg og tekniske løsninger i forhold til kvalitet, miljø og vekt på lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Forslagene er oversendt Agder Wood og Erichsen-Horgen for evaluering. Førstnevnte har foretatt en enklere vurdering basert på hovedkriteriene, mens sistnevnte har vurdert bygningskropp med mengde ytterhud og fasade, arealer og volum, termiske soner, material-kvaliteter/materialer/miljø, ventilasjonsprinsipp/klimatiseringsprinsipp, varmegjenvinning, tekniske anlegg, energiforsyning og fleksibilitet i utbygging for det enkelte forslag. Det er i vurderingen ikke foretatt energiberegninger for de ulike forslagene. Vurderingene er basert på det overordnede potensial for energiytelse for det enkelte forslaget med utgangspunkt i informasjonen i innsendt konkurransemateriale, hvor både tekst og visualisering er tatt i betraktning. Juryen påpeker at dette er en plan- og designkonkurranse for arkitekter, og det er derfor ikke lagt stor vekt på tekniske løsninger som ligger til prosjektering i neste fase. Det er derfor mest fokusert på de forhold som angår volum, fasader og prosjektspesifikke forhold. Konklusjonen er at alle forslagene har potensial for god energiytelse og god forståelse for nødvendigheten av komplekse tekniske løsninger. Enkelte forslag kommer med løsninger som ikke egner seg for svømmehaller, men disse kan enkelt løses i den videre prosessen. I forhold til forslagenes innbyrdes utmerker Kvinabadet seg med høyt ambisjonsnivå for byggets energiytelse, fornuftig integrert i bygningsformen og bruk av boks-i-boks løsningen. Forslagene I Storform og Over bekken etter vann har også stort potensial for å oppnå god energiytelse. Disse forslagene har imidlertid litt forskjellige utfordringer, eksempelvis hva angår risiko for stor solbelastning og direkte utgang til det fri fra bassenghallen. Utfordringer som er mulig å løse ved å integrere enkle tiltak. Forslag Under takene ligger tett etter disse to. Den mulige utfordringen for dette forslaget ligger i å redusere antallet og størrelsen på kuldebroer, samt å sikre tett bygg. Dette er imidlertid fullt ut løsbart med god detaljering. Det vurderes at det er mulig å oppnå et godt og robust resultat med alle forslagene, men vurdert ut fra innsendt konkurransemateriale er Kvinabadet et lite trinn foran. Dette begrunnes med ambisjon om oppfyllelse av passivhus og fornuftige integrerte løsninger som underbygger denne ambisjonen, eksempelvis med bruk av boks-i-boks løsningen. Sannsynlighet for at kostnadsrammen kan overholdes samt at flest mulig funksjoner kan innpasses innenfor kostnadsrammen Samtlige prosjekter vurderes å ligge over kostnadsrammen på 72 millioner. Juryen har tatt til informasjon at programmet i sin fulle utbygging er over det som kan dekkes av nåværende budsjett for investering. Kostnadene er vurdert på overordnet nivå med justerte arealer for stup basseng og fysioterapi, som nevnt under arealøkonomisering. Juryen har vurdert arealer, overflate tak og overflate vegg vektet for type vegg og type tak. Konklusjonen er at Over Bekken etter vann / Løftet er det billigste. De andre er noe mer kostbare grunnet større overflate, større arealer og mer kostbare materialer i tak og yttervegger. Juryen har også valgt å se på likeverdige materialer for alle ved tak i folie og vegg i tre. Fortsatt er Over bekken etter vann / Løftet vurdert til å være de billigste. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 8 av 14

9 JURYENS INDIVIDUELLE KRITIKK "Løftet" Prosjektet er løst over to plan med begge plan over flomgrensen (kote 8,2). Badeavdelingen er lagt til 2. etasje mens vestibyle og tekniske rom er lagt i 1. etasje. Løsningen er begrunnet som fordelaktig med hensyn til byggeteknikk, byggetid, risiko og økonomi/drift. Juryen deler forslagstillers begrunnelse mht. byggetid og byggekostnad, men løsningen har noen andre utfordringer. En av dem er mulig større problem med ujevne setninger, da anlegget blir liggende oppå terreng. Vestibylen er over to etasjer med inngangsparti, kafé og billettsalg og strekker seg i hele byggets bredde mot torget i syd. Bortsett fra vestibylen har prosjektet en 1. etasje med et stort volum som ikke gir omgivelsene mye og skaper samlet sett for mye lukkede fasader mot omgivelsene. Løsningen gir dårlig kontakt mellom torg/inngangssituasjon/kafe og bassengene, og krever flere ansatte knyttet til driften av anlegget. Med bakgrunn i den dårlige kontakten som nevnt over, er det vanskelig å forstå begrunnelsen for å legge bassengene opp en etasje. Forfatterne argumenterer med utsyn som blir bedre fra et opphevet bassengområde. På dette stedet er det imidlertid også viktig at stedets nye storstue blir beriket av innsyn / utsyn til de nære områder. Samlet sett mener juryen at anlegget får for liten kontakt med tettstedet og forplassen. Juryen har vurdert om badet kunne vært senket en etasje, men anser det for å være en for stor konseptuell endring i konkurransen. Prosjektet har et særpreget tak med en konseptuell meget interessant trekonstruksjon. Formen virker noe hektisk i forhold til omgivelsene og trykkende i interiøret. Med færre knekker og større høyde under taket ville baderommet i seg selv kunne bli et meget vakkert rom. Prosjektet viser alternative løsninger for reduksjon av arealer. Forslaget faller på sin opphevede plassering, men er ellers sympatisk løst. "Kvinabadet" Forslaget har valgt en "boks i boks"-konstruksjon av hensyn til energieffektivitet og fordeler for bygningsfysikk. Prosjektet vektlegger miljøaspektet og er planlagt som passivhus. Løsningen innebærer dobbel veggkonstruksjon og dette gir etter juryens vurdering uheldige føringer for planløsningen. Den indre boksen er skråstilt i forhold til den ytre, noe som gir unødvendig komplisert planløsning med små og ofte kileformede rom/restarealer mellom ytre og indre boks. Dette resulterer i ugunstige romformer og dårlig sammenheng i planløsningen, for eksempel med lang avstand fra inngang til garderobe, fra hc-garderobe til velværebasseng, og et trangt inngangsparti innvendig. Garderobene vurderes til å være for små med lang gang fra vestibyle/inngang. Vestibylen og kafeen er for trang, med gjennomgang til hc-garderobe og manglende kontakt til barnebasseng. Forslaget er fint presentert/framstilt. Interiøret i hovedrommet er vakkert med overlys og store glassfelt. Interiøret fremstår som lyst og trivelig, med fondvegg i glass mot torget som et fint element. Inngangspartiet og de skråstilte veggene er fint bearbeidet og gir en god henvendelse mot torget. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 9 av 14

10 Eksteriøret i kobber er vakkert mot forplass og elva, men virker noe innadvendt og lukket mot vest og nord. Knekken i taket gir bygget et formmessig positivt tilskudd, da hovedformen ikke blir en kasse, men fremstår som variert. Prosjektet har tatt energieffektivitet og bygningsfysikk på alvor i tidlig fase. Dette gir juryen ros for. Likeledes har utkastet konkurransens mest vellykkede fondvegg mot torget med raus glassvegg og overheng over inngang. Prosjektets hovedutfordring er svak planløsning som skaper unødvendig trafikk / avstand mellom funksjoner. Juryen ser ikke at fordelene som konseptet gir i tilstrekkelig grad oppveier problemene det skaper. Det er mulig "boks i boks"-prinsippet vil passe bedre for et større badeanlegg, der det er tilstrekkelig med sekundærfunksjoner som kan strøs rundt bassengområdet i større grad uten at det funksjonelle lider. "Under takene" Prosjektet har en raus, åpen fasade mot torget. Løsningen med glassfasaden som løper rundt hele bygget gir god kontakt mellom inne og ute. Bygget oppleves som innbydende i forhold til omgivelsene. Glassveggene gjør at bygget ikke vender ryggen mot boligene i vest og nord, slik enkelte av de andre forslagene gjør. Åpenheten er også en utfordring, det vil være behov for skjerming, både i forhold til sol og innsyn, noe forfatterne har foreslått løsninger på. Prosjektet er ikke like godt definert i forhold til torget og har svakt definert inngangsparti, helt på hjørnet av bygget. Dette er en konsekvens av konseptet med likeverdige fasader i alle himmelretninger. Prosjektet har en interessant takform tilpasset landskapet. Juryen ser at de skrå takformene i grå sink tar sikte på å skape et nedskalert anlegg i harmoni med bygningsvolum og taklandskapet i Liknes. Pyramideformene gir anlegget særpreg og er således et av konkurransens formmessig mest spesielle. Prosjektet har en oversiktlig og god planløsning. Det er vist alternativer for etappevis utbygging og for å redusere prosjektet. Prosjektet er av de arealmessig minste i utgangspunktet, selv om de tekniske rom i kjeller er underdimensjonert. Prosjektet er fint presentert med lett lesbare tegninger og flotte perspektivtegninger. Interiørene er vakre med innsiden av pyramideformene og overlys i toppen av disse. Prosjektet har enkelte funksjonelle svakheter. I stedet for tribuner er det plass til 150 personer rundt bassenget i våtkafeen. Dette vurderes til å være en lite hensiktsmessig løsning. Lokaler for fysioterapi er lagt i 2. etasje over garderobene og vil kreve innarbeiding av trapp og heis i planløsningen. Dette er det ikke redegjort godt for. Klatrevegg i tilknytning til vestibylen er dårlig løst. "I storform" Prosjektet har et fint inngangsparti med en god utforming mot torget. Det er lagt inn uteservering og "ventestein" i overgangen ut mot torget, mens området ned mot elva har fått en enkel bearbeiding. Plassering av vindusflatene gir god kontakt mot omgivelsene fra innsiden, med fint lysinnslipp over tribune i 2. etasje mot vest. Dog er den skrå glassveggen, som vil bli sterkt reflekterende, ikke romdefinerende og ei heller spesielt innbydende sett fra utsiden. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 10 av 14

11 Planløsningen er god, men har et stort arealforbruk med areal for tribune i 2. etasje. Velværeavdeling er fint skilt fra resten av anlegget med plassering bak et spennende atrium med varm- og kaldkulp. Avdelingen har god kontakt mot fysioterapidelen, og plassering av fysioterapi er godt løst i forhold til utbygging av et 2. byggetrinn. Prosjektet har gode muligheter for å redusere areal evt. ved et smalere basseng (-3 m). Fleksibiliteten er noe begrenset ved at prosjektet legger opp til kombinasjon av svømme- og stupebasseng. Vannsklie over bassengområdet virker noe "forstyrrende"/rotete i planen, men er samtidig en arealeffektiv løsning. Hovedformen har fin avtrapning mot boligområde i nordvest. Prosjektet har imidlertid en klar bakside mot nord og vest. Designen oppfattes som noe tung og traust, og prosjektet mangler litt i forhold til materialbruk og detaljering. Forslaget er godt framstilt, med lett leselige tegninger og fine perspektiver Prosjektet blir litt stort på stedet, uten at de helt formmessige kvaliteter synliggjøres. Prosjektet er i utgangspunktet det største, selv uten eget stupebasseng, og er det som trenger størst bearbeidelse for å komme ned i kostnad. Det har også mye ytterhud i fasader og tak grunnet løsning over to plan, terrasser og dype kutt i volumet. Det virker som om det lille programmet i konkurransen har fått en litt for stor innpakning. "Over bekken etter vann" Situasjonsplanen er fint bearbeidet, med trappeanlegg mot torget og terrassert hageanlegg/ uteareal ned mot elva. Forslaget har et god proporsjonert inngangsparti med oppbygg for klatrevegg på hjørnet av bygget, en sympatisk trapp med rampe og baldakin. Prosjektet har god kontakt mot torget, selv om hovedplan er hevet til kote 9,2. Baldakinen over hovedinngangen synes noe enkel og bør bearbeides. Mot sentrum i øst er det lagt inn et terrassert hageanlegg / uteareal ned mot elva, som visuelt blir en fortsettelse av interiøret. Forslaget har den beste planløsningen og en poetisk tilnærming med en vakker liten indre lysgård. Sitteamfi / tribuneanlegg er løst på en forbilledlig måte, med god kontakt med svømmebassengene. Tribunene er ledig formet som en del av gulvet i interiøret. Disse kan brukes til hvile / pause og møteplass, likeså godt som til tribune ved arrangementer. Inngangspartiet er godt løst, med frittliggende informasjon/billettsalg og raus kafé med god orientering mot basseng / barnebasseng og utearealer. Klatreveggen er fint eksponert ut mot torget. Prosjektet har gode muligheter for bearbeidelse / reduksjon av areal. Det er vist flere alternative løsninger med byggetrinn, både med og uten stupebasseng / fysioterapi. Fysioterapidelen er foreslått lagt i 2. etasje over garderobene, alternativ i et tilbygg langs vestfasaden. Fysioterapi i 2. etasje vil kreve trapp og heis som vist i alternativ løsning. Prosjektet har godt potensial for fleksibilitet i bruk og for endringer i prosjektering ved evt. nedskalering grunnet stram kostnadsramme. Prosjektet har fin komponering av enkle volumer som er tilpasset byggets indre. Volumoppbygningen er i en skala tilpasset omgivelsene. Prosjektet har ingen bakside, men god bearbeidelse rundt hele bygget. 3D studiene har vist at anlegget er meget sympatisk i sin volumoppbygning. Bygget fremstår som det netteste og minste sett fra ulike standpunkter. Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 11 av 14

12 Prosjektet har sin store styrke i veldisponerte planer og snitt. Det er vist stor innlevelse i romlige sekvenser, miljø og høyder. Likeledes er prosjektet god proporsjonert i de ytre volumer. Prosjektet har en enkel formverden, med rettvinklede vegger og flate tak, men de to oppbyggene mot torget i sør og over bassenget i nord skaper den nødvendige spenningen i utrykket. Perspektivene er meget svake og yter ikke prosjektet rettferdighet. Prosjektet fremstår som mørkt og trist, både i eksteriør og interiør. Fasadene er svakt bearbeidet, og materialbruk samt bruk av større felt med glass bør vurderes. Juryen mener dette ikke er konseptrelatert, men har potensial til å bli mye bedre ved enkle grep. Tak-konstruksjonen med de skråstilte dragerne synes umotivert komplisert og fremstår som trykkende i interiørperspektivet, selv om det i virkeligheten nok er luftigere. Prosjektet er det mest fleksible og kostnadseffektive. JURYENS KONKLUSJON Selv med relativt lik organisering av forslagene med inngang fra torget i sør, garderober mot vest og bassengområde vendt mot sentrum i øst, fremstår forslagene som svært forskjellige og med ulike kvaliteter. Forslagene har alle sine sterke sider med gode løsninger, og tilsvarende svakere løsninger på andre områder. Felles for prosjektene er at kostnadsrammen på 72 millioner synes å være knapp i forhold til konkurranseprogrammet, og samtlige prosjekter vurderes å ligge over denne rammen. Prosjektet som velges vil måtte bearbeides for å redusere kostnadene. Juryen har derfor i sin bedømmelse lagt vekt på forslagenes tilpasningsdyktighet i forhold til videre bearbeidelse og kostnadseffektive løsninger. Samtidig har det vært viktig å finne et forslag med en god og funksjonell planløsning. Ut fra en samlet vurdering har juryen konkludert med at Over bekken etter vann er det beste av de fem forslagene og er vinner av konkurransen. Juryens føringer for videre bearbeiding av vinnerutkastet: Prosjektet må gjennomgås med sikte på å redusere arealet Det kan vurderes å innarbeide løsning med kombinert stupe- og svømmebasseng Fasadene er svakt bearbeidet, men har potensial til å bli vesentlig bedre ved enkle grep. Materialbruk og bruk av større felt med glass bør vurderes. Tak-konstruksjonen med skråstilte dragere synes umotivert komplisert og bør kunne forenkles Baldakinen over hovedinngangen synes noe enkel og bør bearbeides Klatreveggen bør beholdes av hensyn til volumoppbygningen i prosjektet Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 12 av 14

13 VINNER Motto: Forfatter: "Over bekken etter vann" RATIO Arkitekter AS, Oslo FORSLAGSSTILLERE Ved åpning av navnekonvoluttene viste forfatterne av de ulike forslagene seg å være: Over bekken etter vann Forfatter: RATIO Arkitekter AS, Oslo Kvinabadet Forfatter: LINK Arkitektur AS/Multiconsult AS, Oslo Under takene Forfatter: White Arkitekter AB, Gøteborg I Storform Forfatter: Asplan Viak AS, Kristiansand Løftet Forfatter: Carl-Viggo Hølmebakk AS/Degree of Freedom/Multiconsult AS, Oslo Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 13 av 14

14 UNDERSKRIFT Juryen slutter seg med dette til de vurderinger og konklusjoner som fremkommer i denne rapporten. Dato:... Odd Omland (juryens leder) Per Sverre Kvinlaug Elisabeth Urstad Runar Nilsen Preben Grøtteland Camilla Dunsæd Ole Ertzeid Diderik Cappelen Ivar Lunde Trond Ivar Vikøren Hartmann Runarsson (sekretariat) (sekretariat) Begrenset plan. og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall, Kvinesdal kommune - juryens rapport side 14 av 14

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

4. MED HJERTET I PARKEN Individuell kritikk

4. MED HJERTET I PARKEN Individuell kritikk 1 4. MED HJERTET I PARKEN Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Plassering av ny bebyggelse mot parken velger å disponere denne tomteressursen fremfor effektivisering

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd

SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM N 08.10.2013 Innspill fra og Ullensaker Idrettsråd Forord og har i samarbeid utviklet et forslag på ny svømmehall med badeland på Jessheim. Vi er innstilt på et 25 m

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET Justert illustrasjon ned Prinsegata med inntrukket toppetasje REGULERINGSFORSLAGET UTVIKLET ETTER 1. GANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING Reguleringsforslaget

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

TOMT. Plan Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase. Konseptanalyse

TOMT. Plan Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase. Konseptanalyse TOMT Plan 0566 - Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase Konseptanalyse Innhold INNLEDNING 4 SENTRUMSPLANEN 5 TEMA TIL VURDERING 6 ALTERNATIV A 7 ALTERNATIV B 8 ALTERNATIV C 9 ANBEFALING 10 INNLEDNING

Detaljer

OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK. Offentlig. www.darkarkitekter.no

OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK. Offentlig. www.darkarkitekter.no OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK www.darkarkitekter.no D A R K ÅR 2014-2016/2017 ADRESSE Stavangergata 28, Voldsløkka, Oslo OPPDRAGSGIVER Oslo Kommune, Kultur- og idrettsbygg ENTREPRENØR - PROGRAM

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 5170.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 15.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med mulighetsstudie for felt A5, Tårngalleriet BAKGRUNN Alliance arkitekter

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

Juryens rapport Arbeidsperiode 11.10.10 til 09,11.2010

Juryens rapport Arbeidsperiode 11.10.10 til 09,11.2010 Juryens rapport Arbeidsperiode 11.10.10 til 09,11.2010 Dato: 09.11.2010 Prosjekt: Sandnessjøen kultur- og badehus Begrenset plan- og designkonkurranse I. JutY: Navn Sti Sørra, ordfører ens leder Arve Ber,

Detaljer

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL VÅLANDSHAUGEN PARALLELLOPPDRAG KORT ANALYSE Stedets landskapsmessige plassering er en attraksjon i seg selv. Alt

Detaljer

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN Hovedideer Moloen i havna med sin åpne steinfylling, inspirerer til et bygningsmessig grep som kan inkludere et strammere mololøp med et mere presist møte mellom molo

Detaljer

STUDIETUR 19 20 MAI 2011 MOLDE KRISTIANSUND BADEANLEGG

STUDIETUR 19 20 MAI 2011 MOLDE KRISTIANSUND BADEANLEGG STUDIETUR 19 20 MAI 2011 MOLDE KRISTIANSUND BADEANLEGG Moldebadet Eier: Molde kommune, noe samarbeid med hotellet. Eget KF. Byggeår: 2010, totalentreprise (komplisert, mange endringer undervegs) Kostnad:

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER MESTERHUS PRESENTERER Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER Innhold Signatur 300 Signatur 301 Signatur 302 s.5 s.7 s.9 Signatur 303 Signatur 304 Signatur 305 s.11 s.13 s.15 Signatur

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker.

Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker. HOLMEN SVØMMEHALL Saken: Asker kommune v/formannskapet vedtok den 21.08.2012 å bygge en ny svømmehall på Domentomten i Holmenområdet i Asker. Vedtaket ble på alternativ 1 som er 8 baners svømmebasseng,

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Estetikk og stedlig tilpassing

Estetikk og stedlig tilpassing HOLMEN SVØMMEHALL Estetikk og stedlig tilpassing Viktig del av det sentrale torgområdet Bruksmessige og arkitektoniske kvaliteter er viktig på grunn av beliggenhet Svømmehallen vil danne presedens for

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

«Solkroken» Individuell vurdering

«Solkroken» Individuell vurdering 1 «Solkroken» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser I «Solkroken» er byggetrinn 1 lagt i forlengelsen av eksisterende administrasjonsbygg mot sydøst. Samlet L bygning for skolen skiller to

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

situasjonsplan / 1:500

situasjonsplan / 1:500 rådhuset MOT SOLPLASSEN / sør-vest situasjonsplan / 1:500 Vår visjon for et nytt rådhus i Bodø er basert på ønsket om å skape en bedre hverdag for både ansatte og brukere av huset, med gode dagslysforhold

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

3284 Sambrukshall Bryne stadion. Bakgrunn

3284 Sambrukshall Bryne stadion. Bakgrunn 3284 Sambrukshall Bryne stadion Bakgrunn Bryne FK og Time VGS har behov for økt kapasitet i deres idrettstilbud, og planlegger et bygg for dette på delfelt I5. Bygget tiltenkes idrettshaller, fotballhall,

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 35/60 AskeladdenID: 164791 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

SAKSNOTAT. Saksbehandler: Nicole Kunkel-Torgersen Arkiv: GNR 95/415 Arkivsaksnr.: 16/5300

SAKSNOTAT. Saksbehandler: Nicole Kunkel-Torgersen Arkiv: GNR 95/415 Arkivsaksnr.: 16/5300 SAKSNOTAT Saksbehandler: Nicole Kunkel-Torgersen Arkiv: GNR 95/415 Arkivsaksnr.: 16/5300 Saksnr. Utvalg Møtedato VIKERSUND NORD FJORDBYEN ATRIUM FULLMAKT TIL GODKJENNING AV RAMMESØKNAD GNR 95 BNR 415,

Detaljer

BoSmart. 7 kompakte og praktiske hus...

BoSmart. 7 kompakte og praktiske hus... BoSmart 7 kompakte og praktiske hus... DET ER INGEN SELVFØLGE å ha råd til egen bolig, særlig for unge mennesker i etableringsfasen, eller for de som kun har én inntekt. Vi i Blink Hus er opptatt av å

Detaljer

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Sandnes Sparebank Forus Vest Wilhelm eder Tekst: Wilhelm Eder Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Wilhelm Eder Eder Biesel Arkitekter AS har solid erfaring innen utvikling av effektive bygg,

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING

EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING Areal: 4790 m2 Areal tomt: 1350m2 Utnyttelsesgrad: 2,95 Program: Bibliotek, Kontor, Bolig BESKRIVELSE Første plan består av bibliotek og bokcafe. Andre plan kan både

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 090317 sak 65-17 og avga følgende innstilling:

Detaljer

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER Tekst: Anders Melsom, Martin Smedsrud Foto: Henrik Beck Kæmpe og Arne Nicolai Schram 5 Fra gårdsplassen Situasjon 6 Martin Smedsrud,

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 35/60 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

Vinner av arkitektkonkurransen for ny Vestsiden ungdomsskole. 20. januar 2017

Vinner av arkitektkonkurransen for ny Vestsiden ungdomsskole. 20. januar 2017 Vinner av arkitektkonkurransen for ny Vestsiden ungdomsskole 20. januar 2017 Juryen Det ble innlevert fire bidrag 6l konkurransen som alle er ta; opp 6l evaluering i henhold 6l konkurransegrunnlaget av

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING

ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING SKISSESTADIE Vi startet med ulike former på grunnplanet, og jobbet videre med versjon 6. Vi tok utgangspunkt i skissene og begynte å jobbe i 3D-modellen for å finne ut hvilken

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE 14.02.2013 FRAMDRIFTSPLAN FOR SELVE PLANPROSESSEN Forslaget er sammenholdt med møteplan for 2013. Januar 2013. Kontakt med idrettsråd og musikkråd. Åpent folkemøte. Bearbeiding

Detaljer

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata 75 Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata Det arkitektoniske konseptet bygger opp under en overordnet visjon om å tilby et åpent, transparent og inviterende scenehus som opphever det tradisjonelle skillet

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

JURYRAPPORT RUTEBILSTASJONEN

JURYRAPPORT RUTEBILSTASJONEN Kristiansand Eiendom JURYRAPPORT RUTEBILSTASJONEN Utkast versjon 1,0 Innledning Kristiansand Eiendom har avholdt arkitektkonkurranse som en begrenset tilbudskonkurranse under terskelverdien i henhold til

Detaljer

I hjertet av Tromsømarka

I hjertet av Tromsømarka TROMSØBADET I hjertet av Tromsømarka skal landets fineste svømme- og badeanlegg stå ferdig i 2018. Et folkebad for alle, med muligheter som vil berike hele Tromsø og mange tusen tilreisende. Tromsøbadet

Detaljer

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ «BYFORM OG ESTETIKK» KONSEKVENSUTREDNING 30.03.2015 VEDLEGG 10 UTARBEIDET AV SIVILARKITEKT MNAL FINN KLEIVA BODØ AIRPORT HOTEL KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal REGIONALT KULTURHUS NORHEIMSUND SIVILARKITEKTAR MNAL LIV KILDAHL OG ALV MARTIN VANGDAL Nils Aksnes & co AS HARDINGHUSET - SKISSEPROSJEKT I skisseprosjektet har vi fokusert på 2 hovudproblemstillingar.

Detaljer

KOMPLEKS 3407 NORGES IDRETTSHØGSKOLE

KOMPLEKS 3407 NORGES IDRETTSHØGSKOLE KOMPLEKS 3407 NORGES IDRETTSHØGSKOLE Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Skole/undervisning Nåværende funksjon: Skole/undervisning Foreslått vernekategori:

Detaljer

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Program for konkurransen Gjør ditt skip vakkert og godt mannskap vil følge deg Program for konkurransen PLANLØSNING GENERALITET FLEKSIBILITET PUBLIKUMSRETTA

Detaljer

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Enebolig Riis Sandnes Kari Halvorsen Tekst: Kari Halvorsen Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Øvrevollen 5a, 4019 Sandnes Angeline og Per Egil Riis Sivilarkitekter

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

S E O P P. Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard Karin Hagen

S E O P P. Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard Karin Hagen S E O P P Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard 07.09.16 Karin Hagen St. Olavs Hospital Stavanger konserthus Nytt folkehelseinstitutt - Oslo Nybygg Brønnøysundregistrene Livsvitensenteret

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger.

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger. Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger. Invitasjon Lyse inviterer arkitektfirma til prekvalifisering for deltakelse i en

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER SJØGATA 29-39 PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER 18.09.2015 ANALYSE UTSIKT Fra kaifronten og de lavere delene av tomta er det storslagen utsikt mot hele horisonten fra vest via nord

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

Fremtidens kontor. Presentasjon for BSY. Holmen Fjordhotell GEIR ODD MÅLSNES 181012. LINK arkitektur

Fremtidens kontor. Presentasjon for BSY. Holmen Fjordhotell GEIR ODD MÅLSNES 181012. LINK arkitektur Fremtidens kontor Presentasjon for BSY Holmen Fjordhotell GEIR ODD MÅLSNES 181012 LINK arkitektur Skandinavia MORSELSKAP: LINK arkitektur AS EIERE : WSP Sverige AB (20%) Multiconsult AS (32%) De opprinnelige

Detaljer

Passivhus Storhilderen

Passivhus Storhilderen Steinar Anda, sivilarkitekt steinar.anda@husbanken.no Anne Marie Grimsrud, sivilarkitekt Rambøll Norge AS anne.marie.grimsrud@ramboll.no Magnar Berge, sivilingeniør Høgskolen i Bergen magnar.berge@hib.no

Detaljer

ORD LYS HUS. Moderne boliger. levert som element

ORD LYS HUS. Moderne boliger. levert som element ORD LYS HUS Moderne boliger levert som element NORD LYS HUS MODERNE BOLIGER LEVERT SOM ELEMENT Boliger som blir levert som element har kort byggetid og blir da betegnet som «tørre bygg». Nye boliger er

Detaljer

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9 LEILIGHETSOVERSIKT SIDE 22 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER leilighetsoversikt Y E 2 0 c F R A T E R R A S S E S I D E 5 0 L E T I I L I G H E T E R L 6 9 1 9 I R E H A B F R A L b S I T E R T E I D

Detaljer

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ )

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ ) Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe Forslag til konklusjon (UT/13 11 12) 1. Bakgrunn Marienlyst Utvikling AS (MU) har 29.04.2013 invitert 4 arkitektkontor til parallelloppdrag

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten I Utvalg for byutviklings vedtak 09.03.2016 om å legge ut planforslag for det nye rådhuset på høring, blir prosjektet bedt og å vie særlig

Detaljer

Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus

Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Diplomoppgave ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo Høst 2012 Bård Lindqvist Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland

Detaljer

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst Hovedinngang og sett fra øst 1/6 Vitenvågen med omgivelser sett fra høyden i sydøst asaden mot nord og sjøen oajeen med akvariet - og heis til venstre, og adkomst til konferansesenteret til høyre. Kafé

Detaljer

En byggverk er ikke sin egen øy - metode for å vurdere visuelle kvaliteter. Åse Munthe Sandvik Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

En byggverk er ikke sin egen øy - metode for å vurdere visuelle kvaliteter. Åse Munthe Sandvik Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune En byggverk er ikke sin egen øy - metode for å vurdere visuelle kvaliteter Åse Munthe Sandvik Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune Et byggverk er ikke sin egen øy Et byggverk er ikke upåvirket av den

Detaljer

forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE

forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA INTENSJON: -Utvikle et nytt samlingsted/møteplass der det er naturlig å treffes, som er attraktivt, hyggelig og funksjonelt. For alle aldersgrupper. Hit skal man gå! -Legge opp til et nytt sentrumsområde

Detaljer

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg NOTAT Oppdrag Notatet har til hensikt å gi beslutningstakere nok informasjon til å foreta en vurdering om hvilket alternativ som bør velges. Alternativ 1 Giskehallen tilbygg Oppdragsnr. 1350003758 Tema

Detaljer

Sjekk inn, pust ut - hostel og kafe i Trondheim Masteroppgave høsten Malene Unelsrød Larsen

Sjekk inn, pust ut - hostel og kafe i Trondheim Masteroppgave høsten Malene Unelsrød Larsen Sjekk inn, pust ut - hostel og kafe i Trondheim Masteroppgave høsten 2016 - Malene Unelsrød Larsen Hytter Kafe /Restaurant Vestre Kanalkai - tomten hvor hostellet er plassert Hostel Situasjonsplan hele

Detaljer

Arkitektkontoret Vest

Arkitektkontoret Vest Enebolig Vikesdalslia Arkitektkontoret Vest Tekst: Runar Wisted-Thu Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: Hovedentreprenør: Murarbeider: Leverandør blokker: maxit as Byggeår:

Detaljer

KOMPLEKS 3407 NORGES IDRETTSHØGSKOLE

KOMPLEKS 3407 NORGES IDRETTSHØGSKOLE KOMPLEKS 3407 NORGES IDRETTSHØGSKOLE Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Skole/undervisning Nåværende funksjon: Skole/undervisning Foreslått vernekategori:

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer