MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/11 11/326 TILLEGGSBEVILLING NORDSKOGEN SKOLE VÅR/HØST /11 11/426 GJENOPPRETTELSE AV STUDIESENTER I BÅTSFJORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/11 11/326 TILLEGGSBEVILLING NORDSKOGEN SKOLE VÅR/HØST /11 11/426 GJENOPPRETTELSE AV STUDIESENTER I BÅTSFJORD"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 46/11 11/460 FINANSRAPPORT SAKSLISTE 47/11 11/326 TILLEGGSBEVILLING NORDSKOGEN SKOLE VÅR/HØST /11 11/362 UNG JOBB /11 11/112 OPPRETTELSE AV VIKARPOOL 50/11 11/393 SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG 51/11 11/426 GJENOPPRETTELSE AV STUDIESENTER I BÅTSFJORD 52/11 11/387 SØKNAD OM NY OPPDRETTSLOKALITET VILLA ARTIC AS 53/11 11/461 ENDRING AV DELEGASJONSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 54/11 11/462 TORG OG KAIPROMENADE - REVIDERT INVESTERINGSTILTAK 55/11 11/353 GENERALFORSAMLING - BÅTSFJORD SENTRALFRYSELAGER 56/11 11/388 TILSETTING AV RÅDMANN

2 Båtsfjord, Båtsfjord kommune Anne Grethe Strandheim Fungerende ordfører

3 Sak 46/11 FINANSRAPPORT Saksbehandler: Sølvi Mathisen Arkiv: 202 &00 Arkivsaksnr.: 11/460 Saksnr.: Utvalg Møtedato 46/11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Finansrapport-1 for 2011 tas til orientering. Innstilling: Finansrapport-1 for 2011 tas til orientering. Saksutredning: Båtsfjord kommunestyre vedtok tidligere i år nytt finansreglement for Båtsfjord kommune. I reglementet, pkt. 11, står det følgende om rapportering: 11. Rapportering og kontroll Formål med rapportering er å informere om finansforvaltningens faktiske resultat, samt finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt. Rådmannen skal 2 ganger i året legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for kommunens finansforvaltning. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Oversikt over gjeldens fordeling på lånetype, renteutvikling og låneinstitusjon Oversikt over plassering av ledig likviditet med fordeling på aktivaklasse og vilkår Oversikt over plassering av langsiktig finansiell aktiva med fordeling på aktivaklasse og vilkår En beskrivelse av forventet utvikling i markedet fram til neste rapporteringstidspunkt og hvilke konsekvenser rådmannen trekker av dette Ett eventuelt samlet verdifall på langsiktige finansielle aktiva skal oppgis, og rådmannen skal kommentere kommunens evne til å bære det potensielle tapet. Dersom rådmannens vurdering er at det potensielle tapet er for stort i forhold til kommunens risikobærende evne, skal rådmannen legge frem forslag til endring i reglementet og sammensetningen av den risikobærende porteføljen. Rapport-1 for 2011 følger vedlagt. Økonomisjefen vil også redegjøre muntlig i kommunestyret og svare på evt. spørsmål. Side 3

4 Sak 47/11 TILLEGGSBEVILLING NORDSKOGEN SKOLE VÅR/HØST 2011 Saksbehandler: Geir Knutsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/326 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/11 Kultur- og oppvekststyret /11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: For 2011 tilleggsbevilges det følgende til Nordskogens skoles budsjett: - Kr ,- til økte lønnsutgifter knyttet opp mot nye vedtak om spesialundervisning fra Beløpet dekkes av lønnsreserven. Innstilling: For 2011 tilleggsbevilges det følgende til Nordskogens skoles budsjett: - Kr ,- til økte lønnsutgifter knyttet opp mot nye vedtak om spesialundervisning fra Beløpet dekkes av lønnsreserven. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 9/11 Behandling: Forslag fra Båtsfjord Ap: Nordskogen skole bevilges kr. 250,- + kr ,- til vedlikehold. Innstilling og forslag BAp satt opp mot hverandre. Innstillingen vedtatt med 3 mot 1 stemme. Vedtak: For 2011 tilleggsbevilges det følgende til Nordskogens skoles budsjett: - Kr ,- til økte lønnsutgifter knyttet opp mot nye vedtak om spesialundervisning fra Beløpet dekkes av lønnsreserven. Rådmannens vurderinger Rektor ber i søknad nedenfor om tilleggsbevilgning til fire formål: 1. Ekstra lønnsutgifter til spesialundervisning og undervisning av fremmedspråklige elever 2. Fritt skolemateriell 3. Vedlikehold 4. Utvidelse av stilling som daglig leder SFO Side 4

5 Sak 47/11 Båtsfjord kommune har en meget stram økonomi i Fordi oppreisningsordningen for barnehjemsbarn i 2010 og 2011 har belastet våre økonomiske reserver i stor grad, har vi pr. i dag ingen budsjettreserve tilgjengelig for Det ligger an til at regnskapet for 2010 vil gi ca. 1 million kr. i overskudd, men dette kan fort bli brukt til ytterligere utbetalinger til oppreisningsordningen. Vi vet i dag at ytterligere kr ,- vil komme til utbetaling. På denne bakgrunn er det meget nødvendig å være svært restriktiv når det gjelder tilleggsbevilgninger. På ledermøte har jeg instruert virksomhetslederne til følgende når det gjelder evt. tilleggsbevilgninger: - De må dokumenteres godt, så godt at politikerne skjønner behovet og hvordan beløpene er framkommet - Behov for tilleggsbevilgning bør først søkes dekket innenfor egen virksomhets rammer, andre steder i hovedutvalgets budsjettområde eller fra tilgjengelige driftsfond. - Det er ikke rom for fromme ønsker i Etter mine vurderinger faller pkt. 2 innenfor kategorien fromme ønsker og bør utgå. Unntatt her er nødvendige lærebøker til fremmedspråklige elever, men dette må kunne dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer. Når det gjelder pkt. 3 som viser budsjettrapport pr at vedlikeholdsposten på bygg Nordskogen skole er overskredet, men andre poster på samme ansvar har mindreforbruk slik at totalt sett ser det ikke nå ut til å være behov for tilleggsbevilgning. Når det gjelder pkt. 4 er saken om sekretær på Nordskogen skole endelig vedtatt av kommunestyret tidligere i år. Behovet for utvidet stilling som daglig leder for SFO skal først behandles av administrasjonsstyret. Dette vil skje på deres neste møte. Når det gjelder pkt. 1 vil det etter mitt skjønn, pga. av vedtak som ikke var kjent da budsjett for 2011 ble laget høsten 2010, behov for tilleggsbevilgninger. Imidlertid er det totale lønnsbudsjettet for Nordskogen skole der det skal være pr Jeg mener derfor at det vil være tilstrekkelig å tilleggsbevilge kr til spesialundervisning fra Rektors søknad om tilleggsbevilgningen vår 2011 og høst 2011: Ekstra ordinære lønnsutgifter våren og høsten 2011: kr ,- Timer innvilget til spesialundervisning våren 2011, 8 lærertimer og 8 assistent-timer ( ,-). Timer innvilget til spesialundervisning høsten 2011, 24 lærertimer og 20 assistent-timer ( ,.) Morsmålslærer litauisk, 16 % stilling(40 000,-) Fritt skolemateriell: kr ,- Lærerbøker til fremmedspråklige elever (3000,-). Smart Board, et læringsverktøy som kan bidra til å få et og dynamisk læringsmiljø (27000,-). Øvrig konkretiseringsmateriell (20000,-). Vedlikehold: kr ,- Tilsynsrapporten(pålegg) fra Varanger Kraftnett er utført. Daglig leder SFO: kr ,- spontant Side 5

6 Sak 47/11 I skolefritidsordninger som samlet har innskrevet 60 barn eller mer, skal det som hovedregel tilsettes dagligleder i hel stilling ihht særavtale. Vi har i dag 55 barn i SFO. Dette har vi tidligere løst ved å fordele disse oppgavene på rektor, sekretær samt en ansatt på SFO. Ei ordning som har fungert meget bra og som er billigere for Båtsfjord kommune. Ved å opprettholde sekretærstillingen på Nordskogen skole, så vil daglig leder SFO bli ivaretatt. Dette vil undertegnede anbefale. Sum: kr ,- Geir Knutsen Rektor Side 6

7 Sak 48/11 UNG JOBB 2011 Saksbehandler: May Bente Eriksen Arkiv: 412 Arkivsaksnr.: 11/362 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/11 Kultur- og oppvekststyret /11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Barne- og ungdomsleder får disponere kr i lønnsmidler til Ung jobb Innstilling: Barne- og ungdomsleder får disponere kr i lønnsmidler til Ung jobb 2011, dersom det finnes inndekning for det i budsjettet. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 10/11 Behandling: Forslag fra FrP og Høyre: Barne- og ungdomsleder får disponere kr i lønnsmidler dersom det finnes økonomisk inndekning for det i budsjettet. Innstilling og forslag FrP og Høyre satt opp mot hverandre. Forslag fra FrP og Høyre enstemmig vedtatt. Vedtak: Barne- og ungdomsleder får disponere kr i lønnsmidler til Ung jobb 2011, dersom det finnes inndekning for det i budsjettet. Saksutredning: Båtsfjord kommune har behov for folk som kan rydde, male og stelle med park og grøntanleggene våre. Erfaringene fra ung jobb i fjor var stort sett positive og vi ønsker derfor å engasjere ungdommer til å gjøre dette arbeidet også i år. Administrasjonen foreslår følgende plan for ung jobb i 2011: - 8 ukers varighet fra 20. juni 12. august. - 2 ungdommer i jobb samtidig, alle over 16 år. 4 uker jobb til hver, vi vil da til sammen kunne tilby jobb til 4 ungdommer. - Teknisk etat stiller med arbeidsledere. - Primært arbeide med vedlikehold av park og grøntanleggene i kommunen, rydding av søppel og diverse malearbeid. - Barne- og ungdomsleder tilsetter ungdommer og administrerer tiltaket. Side 7

8 Sak 48/11 Kommunen vil i samme tidsrom ansette ca 12 ungdommer i et fiskeriprosjekt, for å ta opp ungdomskvota. Side 8

9 Sak 49/11 OPPRETTELSE AV VIKARPOOL Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/112 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Opprettelse av vikarpool utsettes ett år og at vi søker fylkesmannen om å få overført det innvilgede tilsagnet på skjønnsmidler til Innstilling: Opprettelse av vikarpool utsettes ett år og at vi søker fylkesmannen om å få overført det innvilgede tilsagnet på skjønnsmidler til Saksutredning: Jeg viser til vedlagte prosjektbeskrivelse hvor det framgår av milepelplanen at kommunestyret skal ta endelig stilling til oppstart av vikarpool i sitt møte Når det gjelder overtallighet av fast ansatte i barnehagene fra høsten 2011 har situasjonen endret seg. Fordi vi ikke fikk tilsatt noen nye førskolelærere har det blitt behov for å konstituere i disse stillingene slik at det nå ser ut til at alle fast ansatte i barnehagene har jobb der fra høsten Situasjonen kan imidlertid fort endre seg fra neste høsten 2012 dersom vi da lykkes med å få tilsatt de førskolelærerne vi har bruk for. Utover stillinger i barnehagene er det en stilling på 30 % og muligens en stilling på 50 % som ville blitt plassert i vikarpoolen nå. Når det gjelder finansiering av prosjektet søkte vi fylkesmannen om skjønnsmidler. Søknaden på ,- ble delvis innvilget med kr ,-. Den øvrige finansieringen har vi ikke på plass. På bakgrunn av dette foreslår jeg at prosjektet utsettes ett år og at vi søker fylkesmannen om å få overført den innvilgede summen til Side 9

10 Sak 50/11 SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 113 Arkivsaksnr.: 11/393 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/11 Helse- og omsorgstyre /11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Arbeidet med sektorplan for helse og omsorg i Båtsfjord kommune starter opp snarest mulig. Det er en målsetning at planen skal være vedtatt av kommunestyret før budsjettarbeidet for 2013 starter høsten Innstilling: Arbeidet med sektorplan for helse og omsorg i Båtsfjord kommune starter opp snarest mulig. Det er en målsetning at planen skal være vedtatt av kommunestyret før budsjettarbeidet for 2013 starter høsten Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den sak 7/11 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Arbeidet med sektorplan for helse og omsorg i Båtsfjord kommune starter opp snarest mulig. Det er en målsetning at planen skal være vedtatt av kommunestyret før budsjettarbeidet for 2013 starter høsten Saksutredning: Det er svært mange år siden Båtsfjord kommune hadde en samlet sektorplan for helse og omsorg. Etter mitt syn er det nå et stort behov for å lage en slik plan. Dette skyldes ikke minst samhandlingsreformen og de krav den stiller til nytenkning og omstilling. Denne omfattende reformen krever også at vi tenker gjennom våre lokale prioriteringer og satsingsområder. Rent praktisk foreslår jeg at vi legger opp arbeidet som følger: - Nåværende kommunestyre gjennomfører en signaldebatt for sektoren helse og omsorg på sitt møte Debatten gjennomføres på grunnlag av et notat fra helse- og omsorgssjefen som bør inneholde: o Relevant statistikk og prognoser (Kostra, Iplos, SSB) o Utsikter for tilgjengelige ressurser (penger, lokaler, utstyr og arbeidskraft) o Forslag til problemstillinger som bør debatteres med sikte på nødvendige prioriteringer o Status for lokale delplaner som hører under sektoren helse og omsorg - Det nye kommunestyret behandler et foreløpig utkast til sektorplan på sitt første møte i Side 10

11 Sak 50/ Utkastet skal først være behandlet i helse- og omsorgstyret - Et revidert forslag, vedtatt av helse- og omsorgsstyret, sendes på bred lokal høring innen Kommunestyret vedtar sektorplanen på sitt første møte høsten 2012 Jeg viser til vedlagte foreløpige notat fra helse- og omsorgssjefen som gir noen innspill til saken. Side 11

12 Sak 51/11 GJENOPPRETTELSE AV STUDIESENTER I BÅTSFJORD Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: A03 Arkivsaksnr.: 11/426 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/11 Kultur- og oppvekststyret /11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommune starter opp igjen studiesenter, senest fra Utgifter til drift av dette innarbeides i Båtsfjord kommunes budsjett fra Studiesenteret bør samarbeide med andre om lokaler og daglig leder. Dette kan være en av følgende: - Linken næringshage - Opplæringskontoret for Kyst-Finnmark - Flyktningkonsulent - Videregående skole - Kulturskolen - Båtsfjord skole - Nordskogen skole Det delegeres til rådmannen å finne en samarbeidspartner. Innstilling: Båtsfjord kommune starter opp igjen studiesenter, senest fra Utgifter til drift av dette innarbeides i Båtsfjord kommunes budsjett fra Studiesenteret bør samarbeide med andre om lokaler og daglig leder. Dette kan være en av følgende: - Linken næringshage - Opplæringskontoret for Kyst-Finnmark - Flyktningkonsulent - Videregående skole - Kulturskolen - Båtsfjord skole - Nordskogen skole Side 12

13 Sak 51/11 Det delegeres til rådmannen å finne en samarbeidspartner. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekststyret den sak 12/11 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Båtsfjord kommune starter opp igjen studiesenter, senest fra Utgifter til drift av dette innarbeides i Båtsfjord kommunes budsjett fra Studiesenteret bør samarbeide med andre om lokaler og daglig leder. Dette kan være en av følgende: - Linken næringshage - Opplæringskontoret for Kyst-Finnmark - Flyktningkonsulent - Videregående skole - Kulturskolen - Båtsfjord skole - Nordskogen skole Det delegeres til rådmannen å finne en samarbeidspartner. Saksutredning: Kommunestyret vedtok : Studiesenteret i Båtsfjord nedlegger midlertidig driften fra og avtalen med Opplæringskontoret for Kyst-Finnmark sies opp. Rådmannen utreder i løpet av våren 2011 videre drift av studiesenteret. Dette vedtaket ble gjort på bakgrunn av følgende saksframlegg: Jeg viser til vedtak i Kommunestyret Jeg viser også til vedlagte prosjektplan og driftsrapport pr. 3. kvartal. Det store spørsmålet er nå om studiesenteret skal drives videre etter utløpet av det ettårige forprosjektet. Dersom vi legger hovedvekt på behovet for satsing på voksenopplæring så bør svaret være et klart ja. Båtsfjord kommune ligger fortsatt helt ned mot bunnen av statistikk for utdanningsnivå i Norge, se eget vedlegg. På litt lengre enn kort sikt vil det være meget økonomisk gunstig for Båtsfjord å øke utdanningsnivået i befolkningen. Dersom vi legger vekt på kommunens kortsiktige økonomiske kapasitet og evne til å tilsette kompetent arbeidskraft er svaret ikke fullt så klart. Det har vist seg vanskelig å Side 13

14 Sak 51/11 fullfinansiere forprosjektet, og Båtsfjord kommune må i realiteten dekke alle utgiftene dersom vi ser på omstillingsmidlene som Båtsfjord kommunes egne midler. Dersom kommunestyret bestemmer å gjøre studiesenteret permanent må nok kommunen dekke alle driftsutgiftene, dvs. kontorhold og lønn i 50 % stilling. I tillegg er det uklart om nåværende prosjektleder ønsker å fortsette selv om han skulle bli tilbudt dette. Det vil da være usikkert både når det gjelder kompetent arbeidskraft og det gunstige samarbeidet med opplæringskontoret for Kyst-Finnmark. Plan for dette forprosjektet som ble gjennomført i 2010, samt driftsrapport fra studiesenteret, følger vedlagt. Det som nå taler for å starte opp igjen studiesenter i Båtsfjord er følgende: - Båtsfjord kommune er fortsatt blant de kommunene med lavest utdanningsnivå i befolkningen. Se vedlagte utdanningsstatistikk. - Det er påvist en klar sammenheng med utdanningsnivå og folkehelse. I forbindelse med samhandlingsreformen og dens kraftige understrekning av forebyggende helsearbeid vil utdanning være et effektivt virkemiddel for å bedre befolkningens helse. På sikt vil vi også tjene på dette økonomisk fordi vi vil tjene på færre sykehusinnleggelser. - Øst-Finnmark kompetansesenter er nå etablert i tana og er i drift. Båtsfjord kommune samarbeider om dette sammen med de øvrige kommunene i Øst-Finnmark regionråd. Dette skal være en paraply over og en ressurs for de kommunale studiesentrene i hver enkelt kommune. De skal bl.a. hjelpe til med å tilrettelegge for høgskoleutdanning nær hjemplassen. Se mer om Øst-Finnmark kompetansesenter på deres hjemmeside: - Båtsfjord kommune er fortsatt medlem av og medeier i studiesenteret.no. Disse tilbyr opplæring, i all hovedsak høgskolestudier, gjennom toveis lyd/bilde og andre fjernundervisningsmetoder. De tilbyr også utdanning til fagbrev, bl.a. for helsefagarbeidere. Også denne organisasjonen forutsetter et lokalt studiesenter i hver medlemskommune. Gjennom studiesenteret.no disponerer vi eget lyd/bilde-studio på hjul. Det lokale studiesenteret skal markedsføre og tilrettelegge for studentene som følger kurs ved studiesenteret.no. Dette er for tiden lagt midlertidig til frivillighetssentralen, noe som ikke er en tilfredsstillende løsning på sikt. De største utfordringene med å starte opp igjen studiesenter i Båtsfjord er følgende: - Økonomi. Det kreves minst 50 % stilling for å drive det lokale studiesenteret på et fornuftig vis. I forprosjektet viste det seg vanskelig å finansiere dette eksternt. På sikt må derfor Båtsfjord kommune bevilge penger til lønn og drift. Imidlertid bør studiesenteret ha et visst potensial til å tjene penger (kursavgifter) eller gjennomføre enkeltprosjekter med helt eller delvis ekstern finansiering. Dessverre ble dette ikke utprøvd i tilstrekkelig grad i forprosjektet i Kvalifisert daglig leder. Dette bør være en person med lærerutdanning, samt erfaring i prosjektarbeid. Med 50 % stilling må det også trolig finnes en hensiktsmessig stilling å kombinere med slik at den som ansettes har full stilling til sammen. Side 14

15 Sak 51/11 På bakgrunn av dette vil jeg anbefale følgende: Båtsfjord kommune starter opp igjen studiesenter, senest fra Utgifter til drift av dette innarbeides i Båtsfjord kommunes budsjett fra Studiesenteret bør samarbeide med andre om lokaler og daglig leder. Dette kan være en av følgende: - Linken næringshage - Opplæringskontoret for Kyst-Finnmark - Flyktningkonsulent - Videregående skole - Kulturskolen - Båtsfjord skole - Nordskogen skole Det delegeres til rådmannen å finne en samarbeidspartner. Side 15

16 Sak 52/11 SØKNAD OM NY OPPDRETTSLOKALITET VILLA ARTIC AS Saksbehandler: Odd Magnus RasmussenArkiv: U43 Arkivsaksnr.: 11/387 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/11 Teknisk styre /11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommune har ingen innsigelser til det tiltenkte anlegget for flytende anlegg av matfisk ved Veidnes i Nordfjorden. Tiltaket er ikke i strid med gjeldende reguleringsplan for området. Innstilling: Båtsfjord kommune har ingen innsigelser til det tiltenkte anlegget for flytende anlegg av matfisk ved Veidnes i Nordfjorden. Tiltaket er ikke i strid med gjeldende reguleringsplan for området. Saksutredning Generell del: Villa Arctic AS har søkt om tillatelse til for akvakultur i flytende anlegg for kommersiell matfisk av laks, ørret og regnbueørret. Lokaliseringen er på Veidnes og er i kommunens kystsoneplan regulert til akvakultur (A-4): Sørsiden av Nordfjord er også godt egnet for alle typer akvakulturer. Syltefjorden har vist seg å gi svært gode vekstforhold for oppdrettslaks og har et stort utviklingspotensiale. Strekningen fra Sandfjordneset til Nordfjord er godt skjermet mot vær og vind, og egner seg godt for alle typer akvakultur. I henhold til forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader, som trådte i kraft 1. September 2010, er det fylkeskommunen som mottar søknad, samordner saksbehandlingen og fatte vedtak. Lokaliseringskommunen skal i samarbeid med søkeren legge søknaden ut til offentlig høring i 4 uker og deretter gi uttalelse om forholdet til kommunale planer og interesser. Fra kommunen har mottatt søknaden fra fylkeskommunen har den 12 uker på seg til å gjøre ferdig sin behandling. Denne søknaden mottok vi den og 12- ukers fristen utløper dermed onsdag 27. Juli 11. Søknaden ble lagt ut til offentlig høring og høringsfristen gikk ut Det har den innkommet en uttalelse fra Båtsfjord handelsstands fiskerigruppe. Båtsfjord handelsstands fiskerigruppe har følgende merknader: (Hele uttalelsen ligger vedlagt) Båtsfjord kommune samt Båtsfjord handelsstands fiskerigruppe vil utfordre Villa til å forplikte seg i en utvikling i Båtsfjord som vil innebære aktivering av de 2 konsesjonene som ligger tilgjengelig. Side 16

17 Sak 52/11 Vi ønsker en utvikling av oppdrett i kommunen koblet til kompetanseoppbygging og investering der alle de aktuelle konsesjoner aktiveres av Villa over en tid da en primært ønsker også en verdiskapning for kommunen gjennom nye arbeidsplasser og aktivitet for lokalt næringsliv. Det er ønskelig å få informasjon fra Villa om følgende: - Produksjonsregime hvordan skal de produsere? - Antall arbeidsplasser en slik etablering genererer? - Andre ringvirkninger en slik etablering gir Båtsfjord som lovnader/ avtaler med lokale entreprenører? - Andre forhold? Etter administrasjonens vurdering foreligger det ikke tungtveiende merknader mot søknaden om akvakultur i Veidnes på sørsiden av Nordfjord. Vedlegg til saken: - Høringsuttalelse fra Båtsfjord handelsstands fiskerigruppe, datert Økonomiske konsekvenser: Ingen kjente Juridiske konsekvenser: Ingen kjente Organisasjonsmessige konsekvenser: Ingen kjente Helsemessige konsekvenser: Ingen kjente Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Tiltaket anses ikke å medføre miljømessige ulemper eller negative innvirkninger for naturmiljøet, kulturlandskapet eller landskapsbildet. Tiltaket anses ikke å ha negativ innvirkning for naturmangfoldet eller landskapsbildet. Søk på rødliste- og truede arter er utført i Artsdatabanken, jfr. Naturmangfoldloven Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen kjente Side 17

18 ENDRING AV DELEGASJONSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Sak 53/11 Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 11/461 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Det gjøres følgende endringer i Båtsfjord kommunes delegasjonsreglement: Følgende formulering i nå værende reglement, pkt. 7, utgår: Når ikke annet er bestemt av kommunestyret delegeres det til ordføreren å representere Båtsfjord kommune i generalforsamling eller tilsvarende i selskaper Båtsfjord kommune eier alene eller sammen med andre. Ordfører kan i enkelttilfeller delegere dette videre til et annet fast medlem av kommunestyret. Følgende formulering i nå værende reglement, pkt. 6.9: endres til: Havnestyret bestemmer hvem som skal representere Båtsfjord havnevesen i generalforsamlingen for Båtsfjord Sentralfryselager AS. Havnestyret kan uttale seg til kommunestyret om saker til generalforsamling i aksjeselskaper hvor aksjeverdi og evt. aksjeutbytte føres i havnekapitalen. Følgende nytt pkt føyes til delegasjonsreglementet: 6.11 Eiersekretariat Eiersekretariatet består av ordfører (leder), varaordfører, ett kommunestyremedlem utpekt av opposisjonen og rådmannen (sekretær). Utvalget har følgende oppgaver: 1. Utgjøre Båtsfjord kommunes kompetanseorgan i eierspørsmål. 2. Forberede alle saker i eierspørsmål som skal til politisk behandling. 3. Dersom innkalling til møte i et operativt eierorgan i et selskap som Båtsfjord kommune har eierinteresse i, kommer så seint at kommunestyret selv ikke kan ta stilling til hvem som kan møte, skal eiersekretariatet utpeke ett av sine medlemmer til å møte. Eiersekretariatet kan i enkelttilfeller delegere dette videre til et annet fast medlem av kommunestyret. Ved uenighet avgjør eiersekretariatets leder (ordfører). 4. Legge grunnlaget for at det etableres en eierstrategi i hver enkelt eierposisjon. 5. Utgjøre Båtsfjord kommunes kontaktpunkt for selskaper, kontrollutvalg og andre i eierspørsmål. 6. Følge opp og foreslå dato og innhold til årlig eierdag, samt opplæring i eierstyring etter valget hvert fjerde år. Side 18

19 Sak 53/11 7. Gi forslag til styrekandidater i selskaper Båtsfjord kommune eier alene eller sammen med andre. Alle avgjørelser tatt av eiersekretariatet skal være enstemmige. Dersom dette ikke er mulig i enkeltsaker avgjør kommunestyret saken, jfr. dog pkt Innstilling: Det gjøres følgende endringer i Båtsfjord kommunes delegasjonsreglement: Følgende formulering i nå værende reglement, pkt. 7, utgår: Når ikke annet er bestemt av kommunestyret delegeres det til ordføreren å representere Båtsfjord kommune i generalforsamling eller tilsvarende i selskaper Båtsfjord kommune eier alene eller sammen med andre. Ordfører kan i enkelttilfeller delegere dette videre til et annet fast medlem av kommunestyret. Følgende formulering i nå værende reglement, pkt. 6.9: endres til: Havnestyret bestemmer hvem som skal representere Båtsfjord havnevesen i generalforsamlingen for Båtsfjord Sentralfryselager AS. Havnestyret kan uttale seg til kommunestyret om saker til generalforsamling i aksjeselskaper hvor aksjeverdi og evt. aksjeutbytte føres i havnekapitalen. Følgende nytt pkt føyes til delegasjonsreglementet: 6.11 Eiersekretariat Eiersekretariatet består av ordfører (leder), varaordfører, ett kommunestyremedlem utpekt av opposisjonen og rådmannen (sekretær). Utvalget har følgende oppgaver: 1. Utgjøre Båtsfjord kommunes kompetanseorgan i eierspørsmål. 2. Forberede alle saker i eierspørsmål som skal til politisk behandling. 3. Dersom innkalling til møte i et operativt eierorgan i et selskap som Båtsfjord kommune har eierinteresse i, kommer så seint at kommunestyret selv ikke kan ta stilling til hvem som kan møte, skal eiersekretariatet utpeke ett av sine medlemmer til å møte. Eiersekretariatet kan i enkelttilfeller delegere dette videre til et annet fast medlem av kommunestyret. Ved uenighet avgjør eiersekretariatets leder (ordfører). 4. Legge grunnlaget for at det etableres en eierstrategi i hver enkelt eierposisjon. 5. Utgjøre Båtsfjord kommunes kontaktpunkt for selskaper, kontrollutvalg og andre i eierspørsmål. 6. Følge opp og foreslå dato og innhold til årlig eierdag, samt opplæring i eierstyring etter valget hvert fjerde år. 7. Gi forslag til styrekandidater i selskaper Båtsfjord kommune eier alene eller sammen med andre. Side 19

20 Sak 53/11 Alle avgjørelser tatt av eiersekretariatet skal være enstemmige. Dersom dette ikke er mulig i enkeltsaker avgjør kommunestyret saken, jfr. dog pkt Saksutredning: I forbindelse med kommunestyrets vedtak i sist møte om eiermelding ble det gjort følgende omfattende vedtak: Båtsfjord kommune legger vedlagte eiermelding sine prinsipper for eierstyring til grunn for utøvelse av Båtsfjord kommunes eierstyring. Dette medfører at: - Båtsfjord kommune vil styre de selskapene vi har eierinteresse i gjennom selskapenes operative eierorgan (generalforsamling, representantskap). Kommunestyret bør i forkant behandle viktige saker i det operative eierorganet. Kommunestyret selv bør oppnevne representanter til selskapenes operative eierorgan. Jfr. vedlagte eiermelding kap. 1 og 2. - Båtsfjord kommune vil arbeide for at det operative eierorganet i de selskapene Båtsfjord kommune har eierinteresse i oppnevner valgkomiteer med skriftlige retningslinjer. Jfr. vedlagte eiermelding kap. 2b og 4c. - Båtsfjord kommune vil arbeide for at det utarbeides styreinstruks i alle selskaper der Båtsfjord kommune har eierinteresse. Jfr. vedlagte eiermelding kap. 2c. - Båtsfjord kommune vil gjennom sine representanter i de operative eierorgan (generalforsamling, representantskap) arbeide for at det utarbeides instrukser for daglige ledere i alle selskapene Båtsfjord kommune deltar i. Jfr. vedlagte eiermelding kap. 2d. - Båtsfjord kommunestyre vil beskrive hvilket ansvar og forventninger de har til rådmannen i tilknytning til eierstyring i et eget avsnitt av lederavtalen med rådmannen. Jfr. vedlagte eiermelding kap. 2e. - Båtsfjord kommune vil arbeide strategisk for at det etableres eieravtaler mellom deltakerne i de selskapene dette synes praktisk og hensiktsmessig. Først og fremst gjelder dette de selskapene Båtsfjord kommune eier sammen med andre og større kommuner slik som Øfas, Varanger kraft og Finnmark kommunerevisjon. Jfr. vedlagte eiermelding kap. 4b. - Båtsfjord kommune vil arbeide strategisk for at forståelse av eiermøte forstås likt av alle kommunene Båtsfjord kommune eier selskap sammen med. Jfr. vedlagte eiermelding kap Båtsfjord kommune vil arbeide for økt dialog med de andre små kommunene i regionen hva gjelder strategisk styring i selskaper. Jfr. vedlagte eiermelding kap. 10. Side 20

21 Sak 53/11 Det opprettes snarest mulig et eiersekretariat som består av ordfører (leder), varaordfører, et kommunestyremedlem utpekt av opposisjonen og rådmannen (sekretær). Sekretariatet gis de oppgaver som listes opp i vedlagte eiermelding kap. 2f. I tillegg skal de gi forslag til styrekandidater i selskaper Båtsfjord kommune eier alene eller sammen med andre. Alle avgjørelser tatt av eiersekretariatet skal være enstemmige. Dersom dette ikke er mulig i enkeltsaker avgjør kommunestyret saken. Fra 2012 gjennomfører kommunestyret hvert år i mai måned en eierdag, jfr. vedlagte eiermelding. kap. 4 pkt. a. Dagen forberedes av eiersekretariatet. Ordningen med eierdag og eiersekretariat evalueres årlig i tilknytning til eierdagen. Kommunestyret vedtar i sitt møte det ferdige innholdet i vedlegget til eiermeldingen, samt i hvilke selskaper vårt eierskap er motivert ut fra henholdsvis et finansielt og et politisk formål (jfr. vedlagte eiermelding kap. 3a og b). Dette forberedes av eiersekretariatet. Vedlegget oppdateres av eiersekretariatet hvert år i forkant av eierdagen. Det legges i denne sammenhengen vekt på følgende vurderinger i forbindelse med hvert enkelt selskap, jfr. eiermeldingens kap. 3: - Hvorfor eier vi (politisk, finansielt, evt. annet)? - Skal vi fortsette å eie? - Anbefalte tiltak i forhold til det enkelte selskap? Rådmannen utreder til neste kommunestyremøtet nødvendige endringer i Båtsfjord kommunes delegasjonsreglement. Etter en gjennomgang har jeg kommet fram til følgende formuleringer i vedtaket som gjør at Båtsfjord kommunes delegasjonsreglement må endres: Båtsfjord kommune vil styre de selskapene vi har eierinteresse i gjennom selskapenes operative eierorgan (generalforsamling, representantskap). Kommunestyret bør i forkant behandle viktige saker i det operative eierorganet. Kommunestyret selv bør oppnevne representanter til selskapenes operative eierorgan. Jfr. vedlagte eiermelding kap. 1 og 2. Det opprettes snarest mulig et eiersekretariat som består av ordfører (leder), varaordfører, et kommunestyremedlem utpekt av opposisjonen og rådmannen (sekretær). Sekretariatet gis de oppgaver som listes opp i vedlagte eiermelding kap. 2f. I tillegg skal de gi forslag til styrekandidater i selskaper Båtsfjord kommune eier alene eller sammen med andre. Alle avgjørelser tatt av eiersekretariatet skal være enstemmige. Dersom dette ikke er mulig i enkeltsaker avgjør kommunestyret saken. Det første kulepunktet gjør at delegasjonsreglementet endres som følger: I nåværende reglement 7 Delegering til ordføreren Når ikke annet er bestemt av kommunestyret delegeres det til ordføreren å representere Båtsfjord kommune i generalforsamling eller tilsvarende i selskaper Båtsfjord kommune eier alene eller sammen med andre. Ordfører kan i enkelttilfeller delegere dette videre til Forslag til ny formulering Utgår her. Se forslag til eiersekretariatets oppgaver nedenfor. Side 21

22 Sak 53/11 et annet fast medlem av kommunestyret. 6.9 Havnestyret. Havnestyret bestemmer hvem som skal representere Båtsfjord havnevesen i generalforsamlingen for Båtsfjord Sentralfryselager AS. Havnestyret kan uttale seg til kommunestyret om saker til generalforsamling i aksjeselskaper hvor aksjeverdi og evt. aksjeutbytte føres i havnekapitalen. Dette betyr at kommunestyret selv, i samsvar med det som kommunestyret faktisk vedtok 19.5., må langt mer aktivt på banen i forkant av møter i selskapenes operative eierorganer (generalforsamling, representantskap). Dette betyr i praksis at Båtsfjord kommune må stille langt tydeligere krav til disse selskapene om å sende ut viktige saker i god tid, samt varsle tidspunkt for møter i de operative eierorganene i god tid. Dette må det være eiersekretariatets oppgave å sørge for. Forslaget betyr også at havnestyret gis anledning til å uttale seg til kommunestyret om saker som skal opp i aksjeselskaper hvor aksjene føres i havnekapitalen. Selv om verdien av disse aksjene og evt. aksjeutbytte knyttet til disse aksjene skal føres i havnekapitalen så må det også her være kommunestyret selv som bestemmer hva som er Båtsfjord kommunes syn i de saker som behandles i disse aksjeselskapene sine generalforsamlinger. Båtsfjord kommune eier aksjene selv om de regnskapsføres i havnekapitalen. Det andre kulepunktet gjør at følgende må føyes til som nytt pkt i delegasjonsreglementet: 6.11 Eiersekretariat Eiersekretariatet består av ordfører (leder), varaordfører, et kommunestyremedlem utpekt av opposisjonen og rådmannen (sekretær). Utvalget har følgende oppgaver: 1. Utgjøre Båtsfjord kommunes kompetanseorgan i eierspørsmål. 2. Forberede alle saker i eierspørsmål som skal til politisk behandling. 3. Dersom innkalling til møte i et operativt eierorgan i et selskap som Båtsfjord kommune har eierinteresse i, kommer så seint at kommunestyret selv ikke kan ta stilling til hvem som kan møte skal eiersekretariatet utpeke ett av sine medlemmer til å møte. Eiersekretariatet kan i enkelttilfeller delegere dette videre til et annet fast medlem av kommunestyret. Ved uenighet avgjør eiersekretariatets leder (ordfører). 4. Legge grunnlaget for at det etableres en eierstrategi i hver enkelt eierposisjon. 5. Utgjøre Båtsfjord kommunes kontaktpunkt for selskaper, kontrollutvalg og andre i eierspørsmål. 6. Følge opp og foreslå dato og innhold til årlig eierdag, samt opplæring i eierstyring etter valget hvert fjerde år. 7. Gi forslag til styrekandidater i selskaper Båtsfjord kommune eier alene eller sammen med andre. Alle avgjørelser tatt av eiersekretariatet skal være enstemmige. Dersom dette ikke er mulig i enkeltsaker avgjør kommunestyret saken, jfr. dog pkt Side 22

23 Sak 54/11 TORG OG KAIPROMENADE - REVIDERT INVESTERINGSTILTAK Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: L05 Arkivsaksnr.: 11/462 Saksnr.: Utvalg Møtedato 54/11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommune fullfører nåværende planer for plastring av hele strandlinjen fra Velferden til Refabygget, samt anlegg av torg mest mulig i samsvar med foreliggende arkitekttegninger. Taxibu vil utgå.total kostnadsramme settes til maksimum 25 millioner kroner Det delegeres til rådmannen, med utgangspunkt i gjennomført anbudsrunde høsten 2010, å inngå kontrakt med Bygg- og industriservice AS med sikte på å anlegge torg i 2012 med ferdigstillelse senest i Rådmannen søker også om ytterligere tilskudd fra Fylkeskommunen. Innstilling: Båtsfjord kommune fullfører nåværende planer for plastring av hele strandlinjen fra Velferden til Refabygget, samt anlegg av torg mest mulig i samsvar med foreliggende arkitekttegninger. Taxibu vil utgå.total kostnadsramme settes til maksimum 25 millioner kroner Det delegeres til rådmannen, med utgangspunkt i gjennomført anbudsrunde høsten 2010, å inngå kontrakt med Bygg- og industriservice AS med sikte på å anlegge torg i 2012 med ferdigstillelse senest i Rådmannen søker også om ytterligere tilskudd fra Fylkeskommunen. Saksutredning: Båtsfjord kommune vedtok i desember 2010 følgende når det gjelder investeringstiltaket torg og strandpromenade: 2011: 5 millioner 2012: 5 millioner 2013: 5 millioner I kommunestyremøtet , ved behandling av revidert investeringsbudsjett, ble dette endret til å bruke inntil 4 millioner kr. I 2011, da med følgende kommentar: Planleggingsarbeidet i forbindelse med nytt torg og promenade har pågått høst/ vinter 2010/2011. Etter anbudsrunde sist høst kom det inn to anbud på arbeidet med nytt torg. Det er avvist av formelle årsaker, mens det fortsatt ikke er endelig avklart med den anbyderen. Vi har fra januar 2011 leid inn Sigmund Bjerk som konsulent. Han råder oss til å gjennomføre plastring av hele strandlinjen fra Velferden til Refa før vi starter på selve torget. Til dette vil vi kunne bruke sorterte masser fra Holmen. Han er i dialog med eier av Rimi-bygget med sikte på medfinansiering av dette. Jeg legger i mitt reviderte forslag til investeringer at vi kun utfører dette arbeidet i 2011 og at selve torget anlegges i 2012 og evt Bevilgningen for 2011 reduseres derfor fra 5 millioner til 4 millioner kr. Etter dette har vi avklart med Bygg-og industriservice at de vil kunne opprettholde priser i sitt anbud med et påslag for prisstigning. Vi er også blitt enige om følgende reviderte tidsplan i grove trekk: Sommer/ høst 2011: Plastring av hele strandlinjen fra Velferden til Refa-bygget 2012 og 2013: Anlegg av torg i mest mulig samsvar med foreliggende Side 23

24 Sak 54/11 arkitekttegninger De synes klart at kommunens nåværende netto kostnadsramme for hele prosjektet vil bli altfor knapp. Det må trolig utvides fra nåværende 15 millioner til inntil 25 millioner kroner. Totalbeløp vil vi komme tilbake til ved høstens budsjettbehandling. Det som jeg ønsker avklart med kommunestyret nå er hvorvidt prosjektet viser seg å bli så dyrt at det bør stoppes eller utsettes. Dersom vi nå setter igang med plastring og avsluttende kontraktsforhandlinger med Bygg-og industriservice «fanger bordet». Etter mitt syn bør plastring uansett gjennomføres. Dette vil la seg gjøre godt innenfor beløpet på kr. 4 millioner som er bevilget for Jeg ber derfor kommunestyret nå vedta ett av to mulige alternativer: Alternativ 1: Plastring av strandlinjer fra Velferden til Refa gjennomføres i Videre arbeid utsettes inntil videre. Alternativ 2: Båtsfjord kommune fullfører nåværende planer for plastring av hele strandlinjen fra Velferden til Refabygget, samt anlegg av torg mest mulig i samsvar med foreliggende arkitekttegninger. Taxibu vil utgå. Total kostnadsramme settes til maksimum 25 millioner kroner. Det delegeres til rådmannen, med utgangspunkt i gjennomført anbudsrunde høsten 2010, å inngå kontrakt med Bygg- og industriservice AS med sikte på å anlegge torg i 2012 med ferdigstillelse senest i Rådmannen søker også om ytterligere tilskudd fra Fylkeskommunen. Side 24

25 Sak 55/11 GENERALFORSAMLING - BÅTSFJORD SENTRALFRYSELAGER Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 11/353 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/11 Havnestyret /11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommunestyre gjør om vedtaket i havnestyret , sak 8/11. Nytt vedtak blir: Ordfører Gunn Marit Nilsen møter i 2011 som representant for Båtsfjord havn på generalforsamling i Båtsfjord Sentralfryselager AS. Når det gjelder valg av styre støttes valgkomiteens forslag. Innstilling: Båtsfjord kommunestyre gjør om vedtaket i havnestyret , sak 8/11. Nytt vedtak blir: Ordfører Gunn Marit Nilsen møter i 2011 som representant for Båtsfjord havn på generalforsamling i Båtsfjord Sentralfryselager AS. Når det gjelder valg av styre støttes valgkomiteens forslag. Saksutredning: Havnestyret vedtok at Geir Knutsen med Harald Aas som vara skulle representere Båtsfjord havn i generalforsamling for Båtsfjord Sentralfryselager AS i Samtidig vedtok de å stemme for å bytte ut en større del av styret i Båtsfjord Sentralfryselager AS enn det som er på valg. De vedtok også stemme for at nåværende styreleder Birger Kristiansen byttes ut med Geir Knutsen som ny styreleder. Dette ble vedtatt med tre mot to stemmer. Saksprotokoll fra havnestyrets behandling følger vedlagt. Båtsfjord havn har aksjemajoritet i selskapet og kan således bestemme sammensetningen av styret. Styret har i eget skriv bedt ordføreren om at Båtsfjord havn endrer sitt standpunkt slik at vedtaket på generalforsamlingen ikke blir i samsvar med havnestyrets vedtak. Aksjonær Marinvest AS har gjort dette samme i eget brev. Begge brevene følger vedlagt. Ordfører har på bakgrunn av dette satt denne saken på kommunestyrets saksliste under henvisning til følgende formulering i Båtsfjord kommunes delegasjonsreglement: Omgjøringsrett Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre et underordnet organs vedtak. Flertallet i havnestyret sin begrunnelse for å kaste styreleder og store deler av styret framkommer ikke av deres vedtak. De øvrige aksjonærene argumenterer sterkt imot dette og begrunner dette med den særdeles kritiske situasjonen selskapet er i etter brannen i vinter. De mener at det vil være meget viktig med kontinuitet i styret nå for å få en mest mulig hurtig gjenoppbygging av selskapet og dets bygninger. Dette arbeidet har det nåværende styret kommet godt i gang med, og en utskifting av store deler av styret nå vil trolig forlenge dette Side 25

26 Sak 55/11 arbeidet unødig. Etter mitt syn taler alt for at det nå vil være et maksimalt uheldig tidspunkt å skifte ut styreleder og store deler av styret. Ordfører bør derfor møte på generalforsamlingen og stemme for valgkomiteens forslag til nytt styre. Vedlagt følger innkalling og sakspapirer til generalforsamling der også valgkomiteens forslag til nytt styre framgår. Side 26

27 Sak 56/11 TILSETTING AV RÅDMANN Saksbehandler: Tove Godtvassli Arkiv: 411 Arkivsaksnr.: 11/388 Saksnr.: Utvalg Møtedato 56/11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling: Saksutredning: Stilling som rådmann er lyst ledig med søknadsfrist Det foreligger derfor ikke offentlig søkerliste før fristen er gått ut. Vedlagt følger utlysningstekst. Øvrige dokumenter vil bli unntatt offentlighet og kan leses av kommunestyrerepresentantene ved henvendelse på servicekontoret. Side 27

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Fra: 1800 Til: 1935 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen, Torfinn Sørnes, Andor Sund, Tor Anders

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 23.02.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.06.2013 Fra: 18:00 Til: 19:20 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 12.01.2012 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.04.2010 Fra: 18:00 Til: 20:50 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonisthuset : 29.01.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag)

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.10.2009 Tid: 09.30 (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Fra: 0900 Til: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Geir Knutsen, Anne Olavson

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 11.08.2011 Fra: 09:25 Til: 10:00 Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen (evt.andre): Innkalling: Saksliste: Referater:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen og Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen og Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 08.03.2012 Fra: kl. 09:30 Til: kl. 11:15 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.02.2011 Fra: 18.00 Til: 19.30 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm, Torfinn Sørnes, Bjørn Are Lund, Geir Knutsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 08.04.2010 Fra: 0900 Til: 1115 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Pål Forbergskog, Geir Knutsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 14.04.2011 Fra: 18:00 Til: 21:30 Tilstede: Forfall: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm, Bjørn Are

Detaljer

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 05.08.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 10.03.2011 Fra: 18:00 Til: 20:10 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstøm, Torfinn Sørnes, Geir

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.03.2010 Fra: 18:00 Til: 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/08 08/00151 OMSTILLINGSSTYRETS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR 2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/08 08/00151 OMSTILLINGSSTYRETS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR 2008 Sak 0014/08 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 23.04.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Fra: 09:00 Til: 09:55 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/14 14/459 SØKNAD OM EKSTRABEVILGNING I FORBINDELSE MED TILSYN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/14 14/459 SØKNAD OM EKSTRABEVILGNING I FORBINDELSE MED TILSYN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 01.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 75/09 09/844 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER NSF

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 75/09 09/844 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER NSF Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 24.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 06.03.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 21.11.2012 Fra: 09:00 Til: 11:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 19.11.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 81/09 09/168 SAKSPROTOKOLL: VALG AV PENSJONSLEVERANDØR

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Aslaug Eriksen, Mona Wrengsted, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Aslaug Eriksen, Mona Wrengsted, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Fra: 09:00 Til: 12:10 Tilstede: Geir Knutsen, Aslaug Eriksen, Mona Wrengsted, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 22.08.2016 Tidspunkt: 16.00-18.10 Før møtets start informerte adm. dir. Oddmund Kroken i Østfold Energi AS om

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2012 Fra: 1800 Til: 2100 Tilstede: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle A. Olsen, Mona Wrengsted, Bjørn Johnny Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møtedato: 18.10.2011 Fra: 09:00 Til: 09:40 Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen (evt. andre): Innkalling: Saksliste: Referater: Delegerte vedtak:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.03.2014 Fra: 1800 Til: 2000 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavsson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Alf Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE

ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 06/00929 ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE 1. Skolene i Båtsfjord slås sammen til en virksomhet med en virksomhetsleder.

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisten Møtedato: 14.05.2009 Tid: 1800

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisten Møtedato: 14.05.2009 Tid: 1800 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisten Møtedato: 14.05.2009 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 27.11.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tilleggssak - SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Daglig leder Sissel Mietinen kommer og orienterer om Kontrollutvalgan IS sin virksomhet. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Daglig leder Sissel Mietinen kommer og orienterer om Kontrollutvalgan IS sin virksomhet. SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 28.01.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985316/304. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Daglig leder Sissel

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/09 09/836 SAKSPROTOKOLL: FLYTTING AV TELEMASTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 29/13 13/251 ØNSKE OM NY SAMARBEIDSAVTALE PGA ENDREDE ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 29/13 13/251 ØNSKE OM NY SAMARBEIDSAVTALE PGA ENDREDE ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 11.09.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir Knutsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 28.04.2011 Fra:09:45 Til:11:00 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Anne Olavson og Geir

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/14 13/335 REVIDERING AV LØNNSPOLITISK PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/14 13/335 REVIDERING AV LØNNSPOLITISK PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus : 27.08.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 17.04.2012 Fra: 10:00 Til: 11:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen (erklært inhabil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 11.06.2014 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm og Anne Grethe

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Fra: 13:00 Til: 16:20 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Frode Grønberg,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonishuset Møtedato: 24.09.2014 Fra: 18:00-21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Solveig Z. Johansen, Frode Grønberg,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato : 14.03.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 06.03.2017 Møtested: Møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 11.12.2008 Tid: Kl. 18.00 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 58/08 08/792 SØKNAD OM DRIFTSTØTTE FRA BÅTSFJORD

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 40. Vedtatt av kommunestyret i sak 53/2015 den 01.10.15 med virkning fra samme dato. 1. Virkeområde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/13 13/148 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/13 13/148 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 19.06.2013 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/11 11/690 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED FAGFORBUNDET HTA KAP. 5.2.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/11 11/690 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED FAGFORBUNDET HTA KAP. 5.2. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 06.10.2011 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Tid: 0900 (etter møtene i administrasjonsstyrene som starter kl. 09.00) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/08 08/514 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE NÆRINGSFOND;

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 19.03.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/09 08/735 SAKSPROTOKOLL: ANMODNING OM BOSETTING AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Anne Olavson

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Anne Olavson Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 10.03.2011 Fra: 09:30 Til: 11:30 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2007 Tid: Kl. 18.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/07 07/00655 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 03. desember 2008. Tid: 10.00 13.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem

Detaljer