Vedlegg ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKERSHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKERSHUS 2010 2013"

Transkript

1 Vedlegg ANLEGG FO IDETT, FILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKESHUS

2

3 3 Vedlegg Dette dokumentet tar for seg vedlegg til Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Vedleggene til denne planen består av egionale beskrivelser som er en beskrivelse av forventet befolkning og anleggsstatistikk for de ulike regionene. Videre finnes det statistikk for anleggsdekning og medlemstall for idretts- og friluftslivsorganisasjoner, før det vises oversiktskart over fylkets 11-er kunstgressbaner, 11-er gressbaner, svømmehaller og idrettshaller. INNHOLD VEDLEGG 1: egionale beskrivelser Vestregionen Follo Nedre omerike Øvre omerike 9 VEDLEGG 2: Begrepsavklaringer og definisjoner 11 VEDLEGG 3: Anleggsdekning i kommunene 12 VEDLEGG 4: Medlemstall og aktivitetsstall i idrettslag organisert i NIF/AIK 16 VEDLEGG 5: Medlemmer friluftlivsorganisasjoner 18 VEDLEGG 6: Kart Fotballbaner gress Fotballbaner kunstgress Flerbrukshaller Svømmehaller 22

4 4 SEKTOPLAN vedlegg VEDLEGG 1: egionale beskrivelser I dette vedlegget omtales forventet befolkningsutvikling og anleggsdekning for de større anleggstypene som er beskrevet nedenfor innen de enkelte regionene Vest, Follo, Nedre omerike og Øvre omerike. I følge Telemarksforskning «Næringsanalyse for Akershus 2009» er Akershus nummer tre av 19 fylker når det gjelder befolkningsvekst de tre siste årene. Fylket har den høyeste innflyttingen innenlands, og det tredje høyeste fødselsoverskuddet. Akershus har også forholdsvis høy innvandring, og er her på sjetteplass av fylkene. Akershus har den fjerde høyeste veksten i antall arbeidsplasser av samtlige fylker. Veksten i offentlige arbeidsplasser er høyest av alle fylkene, mens veksten i antall arbeidsplasser i privat næringsliv er femte høyest. Næringslivet i Akershus har den beste lønnsomheten av alle fylkene. Akershus har den sjette høyeste nyetableringsaktiviteten. Bedriftenes vekst i omsetning og verdiskaping er lav, faktisk tredje lavest blant fylkene. Næringslivsindeksen som måler den samlede næringsutviklingen i fylkene, viser at Akershus kommer på sjetteplass. Øvre og Nedre omerike er de mest attraktive regionene i landet, og trekker til seg innflyttere fra alle grupper. Follo er også attraktiv, men har stor utflytting av unge voksne. Vestregionen har ikke innflytting fra andre regioner tross god vekst i arbeidsplasser. Den samme undersøkelsen viser videre at Akershus er et av seks fylker som ikke har hatt nedgang i befolkningen i noen år siden 1951, og i 2008 økte den totale befolkningen i fylket med 9058 personer, noe som tilsvarer 1,75%. Fra år 2000 har Akershus, tett fulgt av Oslo, hatt den høyeste befolkningsveksten av samtlige fylker i Norge med en vekst på 14,6%. På lang sikt har Follo og Vestregionen hatt den største befolkningsveksten, her kommer omeriksregionene noe etter. De siste årene har derimot omerikskommunene, og spesielt Øvre omerike, hatt den største befolkningsveksten. Siden 1960 er det kommunene Oppegård, ælingen, Asker og Lørenskog som har hatt den største veksten, med en dobling av innbyggertall fra Hurdal, Aurskog-Høland og Nes er kommunene med svakest vekst totalt i denne perioden. For de tre sistnevnte har imidlertid veksten tatt seg merkbart opp det siste tiåret, mens Hurdal har opplevd en liten nedgang. I perioden har Ullensaker hatt den klart høyeste prosentvise befolkningsøkningen. Også de andre Øvre omerikekommunene, med unntak av Hurdal, har hatt en stor vekst i perioden. Det antas at Gardermoenutbyggingen er en sterk medvirkende årsak til dette. Sørum, Vestby, Ås, Enebakk og Skedsmo er andre kommuner som utmerker seg med en sterk befolkningsøkning de siste årene. Befolkningen totalt i Akershus øker jevnlig. Tabellen nedenfor viser utviklingen over den siste planperioden Akershus totalt Økning fra 2005 til 2010 i antall og prosent Under 13 år , år , år , år , år ,0 67 år og over ,9 Sum valgte aldre ,6 Befolkningsutvikling i Akershus Som tabellen nedenfor viser er det for perioden 2010 til 2020 ventet en ytterligere økning av Akershusbefolkningen. 02 Akershus Under 13 år år år år år år og over Sum valgte aldre Forventet befolkningsøkning i perioden

5 5 Anleggsdekning Med begrepet anleggsdekning i regionen menes i dette dokumentet antall større anlegg pr innbyggere. Anleggstypene er begrenset til fotballbaner 11-er, idrettshaller og svømmehaller. Disse tre anleggstypene er vurdert spesielt, siden dette er anlegg som har svært stor betydning for den organiserte idrettsaktiviteten, og for befolkningen generelt. Det er også disse anleggene som i størst grad er aktuelle i forhold til sektorplanen. Dekningstallet vil fortelle noe om hvordan de respektive regioner er utbygd, og kan være med på å gi indikasjoner på hvor ressursene bør settes inn. Anleggsinformasjon er hentet fra kkd-idrettsanlegg.no og etter kontakt med de ulike kommunene. Tall for befolkning er hentet fra SSB og Akershus fylkeskommunes egne tall for befolkningsberegninger. Alle tall vedrørende befolkning er beregnet ut fra Fotballanlegg Med fotballanlegg menes her alle baner med mål på 90 x 60 m og større, med banedekke av grus, gress eller kunstgress. Idrettshaller Her er beregningene basert på antall innendørs aktivitetsflater på størrelse med en håndballbane (40x20m) i flerbrukshaller. Svømmehaller Denne kategorien omfatter svømmebasseng 12, 5 meter eller mer. 1.1 Vestregionen Denne regionen består av kommunene Asker og Bærum, med til sammen innbyggere pr Samlet areal er 292,9 km 2. Vestområdet er en liten region i areal, men tett befolket. Til sammen utgjør de to kommunene kun 6% av Akershus fylkes flateinnhold, men hele 31% av fylkets befolkning. Befolkningsutvikling Vestområdet er den klart tettest befolkede region i fylket. 1. januar 2010 var befolkningstettheten 566 innbyggere pr. km 2, sammenlignet med et fylkesgjennomsnitt på 109 innbyggere pr. km 2. I tabell 1 vises den forventede befolkningsveksten framover i antall personer etter alder. I tabell 2 er det vist en oversikt over forventet prosentvis endring i befolkningstallene for vestområdet. Her er prognosetallene splittet etter aldersgrupper, og sammenlignet med tilsvarende forventning for fylket som helhet. Vest Under 13 år år år år år år og over Sum valgte aldre Tabell 1: Forventet befolkningstilvekst i antall personer etter alder i Vestregionen

6 6 SEKTOPLAN vedlegg ASKE OG BÆUM VEKST VEKST Aldersgrupper Prosent i region Prosent i fylket Avvik Prosent i region Prosent i Fylket Avvik Under 13 år 3,5 3,1 0,4 1,8 1,4 0, år -0,1 1,4-1,5 0,7 0,4 0, år 0,3 3,5-3,2-0,6 0,8-1, år -1,1 1,2-2,3 0,2 0,4-0, år 5,2 4,9 0,3 1,4 1,4-0,1 67 år og over 5,7 7,7-2,0 4,2 5,1-0,9 Sum valgte aldre 2,5 3,5-1,0 1,3 1,5-0,2 Tabell 2: Årlig forventet befolkningstilvekst etter alder, i prosent Tallene i tabellen viser at vestområdet forventes å ha en liten nedgang i første del av planperioden, spesielt for alderen år. For den siste delen av perioden vil befolkningsveksten ligge omtrent på fylkesgjennomsnittet. Det vil for perioden være en årlig befolkningsvekst på ca 1,3%. Anleggssituasjon Anleggstype Antall anlegg i regionen Anleggsdekning i regionen Antall anlegg i fylket Anleggsdekning i fylket Fotballanlegg 57 3, ,6 Flerbruksflater (idrettshall) 21 1,2 76 1,4 Svømmehaller 11 0,7 68 1,3 Tabell 3: Anleggsdekning i vestområdet, pr innbyggere Tallene i tabellen viser en markert underdekning av disse typene idrettsanlegg. Spesielt fotballanlegg ligger på et lavere nivå enn fylkesgjennomsnittet. Vestkommunene har gjennom forrige planperiode fått et løft på antall spilleflater med kunstgress og har derfor økt kapasiteten noe. Det planlegges også ytterligere fem kunstgressanlegg i regionen for kommende periode. Som vist tidligere, er vestområdet den regionen som har klart størst befolkningstetthet. Det er en generell tendens at anleggsdekningen vil variere omvendt proporsjonalt med befolkningstettheten i et område. Dette er med på å forklare enkelte av forskjellene på anleggsdekningen i de ulike regionene. 1.2 Follo Denne regionen består av kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. egionen hadde innbyggere pr Samlet areal er 586,7 km 2. Folloregionen er den tredje største regionen i fylket. Til sammen har de syv kommunene 12% av Akershus fylkets flate innhold, og 21,5% av fylkets befolkning. Befolkningsutvikling Folloregionen har en lavere befolkningstetthet enn Vest, men markant høyere enn de to omeriksregionene. Pr hadde regionen 197 innbyggere pr. km 2, mot 109 innbyggere pr. km 2 for fylket som helhet. I tabell 4 vises den forventede befolkningsveksten framover i antall personer etter alder. I tabell 5 er det vist en oversikt over forventet prosentvis endring i befolkningstallene for Folloregionen. Her er prognosetallene splittet etter aldersgrupper, og sammenlignet med tilsvarende forventning for fylket som helhet.

7 7 Follo Under 13 år år år år år år og over Sum valgt alder Tabell 4: Forventet befolkningstilvekst i antall personer etter alder FOLLO VEKST VEKST Aldersgruppe egion Fylket Avvik egion Fylket Avvik Under 13 år 3,1 3,1 0,0 1,0 1,4-0, år -1,4 1,4-2,8 0,4 0,4 0, år 3,9 3,5 0,4 0,6 0,8-0, år 2,3 1,2 1,1 0,6 0,4 0, år 4,5 4,9-0,4 1,1 1,4-0,3 67 år og over 9,4 7,7 1,7 5,5 5,1 0,4 Sum valgte aldre 3,8 3,5 0,3 1,4 1,5-0,1 Tabell 5: Årlig forventet befolkningstilvekst etter alder, i prosent I forhold til fylket som helhet er Folloregionen omtrent på gjennomsnittet, og regionen kan vente en befolkningsvekst på ca 1,7% pr år i perioden. Anleggssituasjonen Anleggstype Antall anlegg i regionen Anleggsdekning i regionen Antall anlegg i fylket Anleggsdekning i fylket Fotballanlegg 51 4, ,6 Flerbruksflater (idrettshall) 19 1,6 76 1,4 Svømmehaller 13 1,1 68 1,3 Tabell 6: Anleggsdekning i Folloregionen, pr innbyggere Tallene i tabellen viser at Folloregionen ligger rundt fylkesgjennomsnittet for alle anleggstypene. Dette viser at regionen har en noe bedre anleggsdekning enn ved revidering av forrige plan.

8 8 SEKTOPLAN vedlegg 1.3 Nedre omerike egion Nedre omerike består av kommunene Aurskog- Høland, Fet, Lørenskog, Enebakk, Nittedal, ælingen, Skedsmo og Sørum. Nedre omerike hadde pr innbyggere. Samlet areal er 1982,5 km 2. Nedre omerike er en av de to store regionene i areal, til sammen har de åtte kommunene 40,3% av Akershus fylkes areal, og 31% av fylkets befolkning. Befolkningsutvikling Nedre omerike er sammen med Øvre omerike den regionen med lavest befolkingstetthet. Pr var det en befolkningstetthet på 84 innbyggere pr. km 2, mot fylkets gjennomsnitt på 109 innbyggere pr. km 2. Nedre omerike er preget av svært store ulikheter mellom kommunene når det gjelder areal, befolkningstetthet og reiseavstand. Aurskog-Høland kommune har i overkant av 50% av regionens areal, men bare 10% av befolkningen. Lørenskog og Skedsmo kommune har imidlertid en befolkningstetthet nesten på høyde med Vestområdet. I motsetning til forrige planperiode regnes Enebakk kommune som en del av Nedre omerike. Dette kan være med å skape enkelte forskjeller i tabeller i forhold til sektorplanen for I tabell 7 vises den forventede befolkningsveksten framover i antall personer etter alder. I tabell 8 er det vist en oversikt over årlig forventet prosentvis endring i befolkningstallene for regionen. Her er prognosetallene splittet etter aldersgrupper, og sammenlignet med tilsvarende forventning for fylket som helhet. Nedre omerike Under 13 år år år år år år og over Sum valgte aldre Tabell 7: Forventet befolkningstilvekst i antall personer etter alder NEDE OMEIKE VEKST VEKST Aldersgruppe egion Fylket Avvik egion Fylket Avvik Under 13 år 2,7 3,1-0,4 1,6 1,4 0, år 4,3 1,4 2,9-0,2 0,4-0, år 4,5 3,5 1,0 1,5 0,8 0, år 1,9 1,2 0,7 0,6 0,4 0, år 4,3 4,9-0,5 1,5 1,4 0,0 67 år og over 9,2 7,7 1,5 5,6 5,1 0,5 Sum valgte aldre 3,9 3,5 0,3 1,6 1,5 0,2 Tabell 8: Årlig forventet befolkningstilvekst etter alder, prosent I henhold til tabellen forentes det små avvik i forhold til fylkets totale gjennomsnitt.nedre omerike kan vente en befolkningsvekst i underkant av 1,7% pr år i perioden framover. egionen er sammen med Follo den regionen som ligger nærmest fylkesgjennomsnittet i forhold til befolkningstilveksten.

9 9 Anleggssituasjonen Anleggstype Antall anlegg i regionen Anleggsdekning i regionen Antall anlegg i fylket Anleggsdekning i fylket Fotballanlegg 78 4, ,6 Idrettshaller 23 1,4 76 1,4 Svømmehaller 32 1,9 68 1,3 Tabell 9: Anleggdekning på Nedre omerike, pr innbyggere Som det fremgår av tabellen ligger anleggsdekningen i regionen omtrent likt med anleggsdekningen i fylket. I forhold til forrige planperiode er imidlertid anleggsdekningen gått noe ned. Det er imidlertid grunn til å understreke at den tidligere omtalte ulikheten i kommunestruktur innen regionen medfører store variasjoner fra kommune til kommune når det gjelder dekningsgraden av idrettsanlegg. De forholdsvis store avstandene vanskeliggjør imidlertid utnytting av ledig kapasitet. Det er også en forholdsvis stor kommunevis forskjell på dekningsgraden. Dette kommer fram under vedlegg 3 «Anleggsdekning i kommunene» Øvre omerike egionen består av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. egionen hadde pr innbyggere. Samlet areal er 2054,4 km 2. Øvre omerike er den største av regionene i utstrekning, men minst i andel befolkning. Til sammen har fylket 41,8% av flateinnhold i Akershus, men kun 16% av befolkningen. Befolkningsutvikling Prognosen for befolkningsutvikling viser en årlig vekst på ca 2,4% på Øvre omerike i planperioden Befolkningstilveksten er den klart sterkeste i fylket, med en forventet økning i folketall som ligger 1% over gjennomsnittet for Akershus årlig frem til 2012, for så å avta noe. egionen er samtidig den mest spredtbygde regionen, med lange reiseavstander. Pr er befolkningstettheten på Øvre omerike 43 innbyggere pr. km 2. Øvre omerike Under 13 år år år år år år og over Sum valgte aldre Tabell 10: Forventet befolkningstilvekst i antall personer etter alder

10 10 SEKTOPLAN vedlegg ØVE OMEIKE VEKST VEKST Aldersgrupper Prosent iregionen Prosent i fylket Avvik Prosent i regionen Prosent i fylket Avvik Under 13 år 3,2 3,1 0,1 0,8 1,4-0, år 3,0 1,4 1,6 1,1 0,4 0, år 7,1 3,5 3,6 2,2 0,8 1, år 2,4 1,2 1,2 0,2 0,4-0, år 5,9 4,9 1,1 1,9 1,4 0,5 67 år og over 6,9 7,7-0,8 5,4 5,1 0,3 Sum valgte aldre 4,5 3,5 1,0 1,6 1,5 0,1 Tabell 11: Årlig forventet befolkningstilvekst etter alder Øvre omerike Øvre omerike kan framover i perioden vente seg den største befolkningsveksten i fylket på ca 1,9% pr år. Befolkningsøkningen er forventet å avta noe fra og med Anleggssituasjonen Anleggstype Antall anlegg i regionen Anleggsdekning i regionen Antall anlegg i fylket Anleggsdekning i fylket Fotballanlegg ,6 Flerbruksflater (Idrettshaller) 13 1,5 76 1,4 Svømmehaller 12 1,4 68 1,3 Tabell 12: Anleggsdekning på Øvre omerike, pr innbyggere Øvre omerike har gjennomgående god anleggsdekning i forhold til fylkesgjennomsnitt for de anleggstyper som er vurdert. Likevel må en være oppmerksom på at dette kan skyldes en veldig god dekning i noen kommuner, og dårlig i andre. Et eksempel kan være Nannestad som har en høy dekning på flerbrukshaller, mens Ullensaker har lav dekning. Dette vises nærmere i vedlegg 3 «Anleggsdekning i kommunene». Generelt er det rimelig å anta at noe av forklaringen på de høye dekningstallene for Øvre omerike finnes i bosettingsmønsteret. Erfaring viser at anleggsdekning gjerne er omvendt proporsjonal med befolkningstetthet, og årsaken til dette er sannsynligvis et ønske om tilgjengelighet og rimelig nærhet til anleggene. Den store befolkningsøkningen har som ventet utløst behov for en del nye anlegg, særlig i konsentrerte utbyggingsområder.

11 11 VEDLEGG 2: Begrepsavklaringer og definisjoner I det følgende gis en liten oversikt over ulike begreper og deres definisjon / betydning i Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus. Definisjonene er i stor grad hentet fra ulike stortingsmeldinger og andre offentlige publikasjoner. EGENOGANISET AKTIVITET: Fysisk aktivitet utenom organiserte lag og foreninger. FOLKEHELSE: Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon. FILUFTSLIV: Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. FILUFTSLIVSANLEGG: Anlegg i friluft som er berettiget spillemidler. Omfatter f.eks. dagsturhytter, turveier, turløyper, turstier, og aktivitetsområder / sanitæranlegg tilknyttet badeplasser. FYSISK AKTIVITET: All kroppslig bevegelse produsert av skjellettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning av energiforbruket utover hvilenivå. IDETT: Aktivitet i form av konkurranse eller trening i den organiserte idretten NASJONALANLEGG: Anlegg for internasjonale idrettsarrangementer. Det eneste nasjonalanlegget i Akershus er Årungen rostadion. NÆMILJØANLEGG: Anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til boog/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Skiller mellom ordinære nærmiljøanlegg og mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. ODINÆE ANLEGG: Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. EHABILITEING AV ANLEGG: Istandsetting av anlegget som skal gi vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. SPILLEMIDLE: Overskudd fra spillevirksomhetene i Norsk tipping som fordeles med 45,5% til idrettsformål, 36,5% til kulturformål og 18% til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. UNIVESELL UTFOMING: Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

12 12 SEKTOPLAN vedlegg VEDLEGG 3: Anleggsdekning i kommunene Anleggsdekning fotballbaner, idrettshaller, svømmehaller og ishaller pr innbygger i kommunene FOTBALLBANE IDETTSHALLE Kommune Antall baner Innbyggere pr bane Antall spilleflater Innbyggere pr. spilleflate Bærum Asker Vest Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Hurdal Nannestad Øvre omerike Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Follo Enebakk Aurskog - Høland Fet Lørenskog Nittedal ælingen Skedsmo Sørum Nedre omerike Akershus *Fet skrift indikerer at kommunen har anleggsdekning bedre enn fylkesgjennomsnittet. For fotballbaner regnes antall spilleflater (grus, gress og kunstgress) med 11er størrelse. For spilleflater i idrettshaller regnes ordinære spilleflater på 20x40 meter. For svømmehaller regnes antall basseng med en lengde på 12,5 meter i en gruppe, mens basseng med størrelse 16,6 meter og større regnes i en annen gruppe. Antall anlegg er hentet fra kkd-idrettsanlegg.no og etter kontakt med samtlige kommuner. Antall innbyggere er tall fra ssb pr

13 13 SVØMMEHALLE ISHALLE Antall svømmehaller 12,5 m Innbyggere pr. hall Antall svømmehaller 16.6 m og større Innbyggere pr. hall Antall ishaller Innbyggere pr. hall

14 14 SEKTOPLAN vedlegg Anleggsdekning fotballbaner, idrettshaller, svømmehaller og ishaller pr innbygger i kommunene For målgruppen 6 19 år FOTBALLBANE IDETTSHALLE Kommune Antall baner Innbyggere pr bane Antall spilleflater Innbyggere pr spilleflate Bærum Asker Vest Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Hurdal Nannestad Øvre omerike Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Follo Enebakk Aurskog - Høland Fet Lørenskog Nittedal ælingen Skedsmo Sørum Nedre omerike Akershus *Fet skrift indikerer at kommunen har anleggsdekning bedre enn fylkesgjennomsnittet. For fotballbaner regnes antall spilleflater (grus, gress og kunstgress) med 11er størrelse. For spilleflater i idrettshaller regnes ordinære spilleflater på 20x40 meter. For svømmehaller regnes antall basseng med en lengde på 12,5 meter i en gruppe, mens basseng med størrelse 16,6 meter og større regnes i en annen gruppe. Antall anlegg er hentet fra kkd-idrettsanlegg.no og etter kontakt med samtlige kommuner. Antall innbyggere er tall fra ssb pr

15 15

16 16 SEKTOPLAN vedlegg VEDLEGG 4: Medlemstall og aktivitetsstall i idrettslag organisert i NIF/AIK Tall fra idrettsregistreringen via NIF/AIK Idrettsråd / Kommune Antall lag Medlemskap Aktivitetstall Antall lag Medlemskap Vestby Idrettsråd Ski Idrettsråd Ås Idrettsråd Frogn Idrettsråd Nesodden Idrettsråd Oppegård Idrettsråd Bærum Idrettsråd Asker Idrettsråd Aurskog/Høland Idrettsråd Sørum Idrettsråd Fet Idrettsråd ælingen Idrettsråd Enebakk Idrettsråd Lørenskog Idrettsråd Skedsmo Idrettsråd Nittedal Idrettsråd Gjerdrum Idrettsråd Ullensaker Idrettsråd Nes Idrettsråd Eidsvoll Idrettsråd Nannestad Idrettsråd Hurdal Idrettsråd Sum

17 ENDING (%) Aktivitetstall Antall lag Medlemskap Aktivitetstall Medlemskap Aktivitetstall % 90% % 9% % 11% % 3% % -15% % 12% % 25% % 6% % -11% % 1% % -15% % -23% % -12% % -6% % -13% % 45% % 21% % 26% % -10% % 11% % 13% % -9% % 8%

18 18 SEKTOPLAN vedlegg VEDLEGG 5: Medlemmer friluftlivsorganisasjoner Medlemskap i friluftsorganisasjoner i Akershus Navn på organisasjon Antall medlemmer i 2010 i Akershus Natur og Ungdom Akershus 701 NJFF Akershus Norges Klatreforbund 1028 Bærumsmarkas Venner 580 DNT Oslo og Omegn H Akershus 621 Naturvernforbundet 2816 SABIMAs medlemsorganisasjoner 1384 Norges Speiderforbund 2487 KFUK/KFUM speiderne 1019 Skiforeningen Syklistenes Landsforening, 1751 Sørmarkas Venner Østmarkas Venner 3664 Norges Padleforbund 7447 Frognmarkas Venner 1000 SUM medlemmer 86391

19 19 VEDLEGG 6: Kart FOTBALLBANE GESSBANE - GESSBANE FOTBALLBANE - GESSBANE ØVE OMEIKE 118 Bjerke gressbane 119 Borgen gressbane 120 Bøn gressbane 121 Dal gressbane 122 Eidsvoll stadion 123 Fenstad stadion - øst 124 Finstadbanen 125 Funnefoss gressbane 126 Gjerdrum stadion 127 Haga stadion 128 Holter stadion 129 Hurdal stadion 130 Hurdal verk folkehøyskole 131 Hvam stadion 132 Jessheim idrettsplass 133 Jessheim stadion 134 Kløfta stadion 135 Myhrer stadion 136 Nannestad stadion 137 Nygårdsletta 138 Olaløkka 139 omerike folkehøyskole 140 Skogbygda idrettsplass 141 Skogen idrettsplass 142 Stensby gressbane 143 Vestsiden stadion 144 Årnes stadion Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august 2010 NEDE OMEIKE 89 Aursmoen idrettsanlegg 90 Bjørkelunden 91 Blaker Skanse fotballbane 92 Bruvollen gressbane 93 Dalen idrettsanlegg 94 Elvetangen idrettsanlegg 95 Enebakk stadion 96 Finstabru idrettsanlegg 97 Frogner gressbane 98 Frogner Melvoldjordet gressbane 99 Hammerfeltet 100 Høland idrettsanlegg 101 Leirsund stadion 102 Lillestrøm idrettspark 103 Lørenfallet gressbane 104 Mjær stadion 105 Momoen idrettsanlegg 106 Nittebergtangen 107 Nittedal sentret idrettsanlegg 108 Setskog fotballbane 109 Slettmoen idrettsanlegg 110 Sportssentret Bjørkelangen 111 Strømmen stadion 112 Sundet ballplass 113 Søndre Høland idrettsanlegg 114 Sørumsand matchbane 115 Vignes treningsbane 116 Åkrene stadion 117 Åråsen stadion VESTOMÅDET 74 Arnestad stadion 75 Bekkestuabanen 76 Belsetbanen 77 Dikemark gressbane 78 Eiksmarka ballplass 79 Emma-hjort banen 80 Føyka- Asker stadion 81 Holmen gressbane 82 Hosle gressbane 83 Høvik skolebane 84 Jarmyra gressbane 85 Jutulbanen 86 Kalvøya gressbaner 87 Naddestad gressbane 88 Veritasbanen FOLLO 52 Berger idrettspark 53 Bjørnebekk idrettsplass 54 Brandstad stadion 55 Brevik idrettsplass 56 Dalbanen 57 Garderbanen 58 Jaer 59 Kroer idrettsanlegg 60 Kråkstad gressbane 61 Labo stadion 62 Langhus matchbane 63 Nordby idrettsplass 64 Oppegårdbanen 65 Seiersten idrettspark 66 Ski stadion gressbane 67 Sofiemyr idrettspark 68 Storebrand stadion 69 Vestby stadion 70 Vestenga 71 Østre Greverud gresssletta 72 Ås Stadion treningsfelt 73 Ås videregående skole

20 20 SEKTOPLAN vedlegg FOTBALLBANE KUNSTGESSBANE - GESSBANE FLEBUKSHALLE FOTBALLBANE - KUNSTGESSBANE ØVE OMEIKE 44 Bakkedalen kunstgressbane 45 Eidsvoll stadion 46 Eidsvollhallen kunstgressbane 47 Funnefoss stadion 48 Gjerdrum kunstgress 49 Idrettsparken Jessheim 50 Nannestad Idrettspark 51 Årnes stadion NEDE OMEIKE 28 Aursmoen stadion 29 Fjellhamar idrettsplass 30 Frogner idrettspark 31 Kurlandsparken kunstgress 32 Li Idrettsanlegg 33 Lillestrøm idrettspark 34 Marikollen idrettspark 35 Nittedal sentralidrettsanlegg 36 olvsrud kunstgress 37 Sanbekken kunstgressbane 38 Skedsmo stadion 39 Skjetten kunstgress 40 Sten - Tærud kunstgressbane 41 Strømmen stadion 42 Sørumsand kunstgressbane 43 Torshov stadion VESTOMÅDET 10 Borgen Nærmiljøsenter 11 Fossum kunstgressbane 12 Føyka kunstgressbane 13 Gjellum idrettsanlegg 14 Gommerud kunstgress 15 Haslumbanen kunstgress 16 Holmen idrettspark 17 Hundsund grendesenter 18 Jarmyra kunstgressbane 19 Jutul banen kunstgress 20 Kadettangen idrettsplass 21 Lommedalen kunstgress Nadderud kunstgress 23 Nesøya idrettsanlegg 24 isenga kunstgressbane 25 ud kunstgressbane 26 Storøya grendesenter 27 Vollen - Arnestad stadion FOLLO 1 Berger idrettspark 2 Grevlingen idrettsanlegg 3 Langhus Stadion 4 Nordby idrettsplass 5 Pepperstad kunstgressbane 6 Ski idrettspark 7 Sofiemyr Idrettspark 8 Østre Greverud Idrettspark 9 Ås stadion Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august Kilometer Målestokk 1: Kartet 4 er 6 fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Kilometer Falkflaug Misund, august 2010 Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august 2010

21 21 FLEBUKSHALLE FLEBUKSHALLE ØVE OMEIKE 52 Borgenhallen 53 Eidsvollhallen 54 Gjerdrumshallen 55 HIF-hallen 56 Jessheimhallen 57 Kløftahallen 58 Nannestadhallen 59 Neshallen 60 Neskollen Idrettshall 61 åholthallen NEDE OMEIKE 33 Aursmoen idrettshall 34 BB-hallen 35 Bingsfosshallen Bjørkelangen sportshall 37 Fethallen 38 Fjellhamarhallen 39 Frogner idrettshall 40 Hakadal idrettshall 41 Hølandshallen 42 Kjenn idrettshall 43 Lihallen 44 Lørenskoghallen 45 Marikollen flerbrukshall 46 Mjærhallen 47 Sandbekkhallen 48 Skedsmohallen 49 Skjettenhallen 50 Skårerhallen 51 Tærudhallen VESTOMÅDET Askerhallen idrettshall Combihallen 19 Gamle ykkinnhallen 20 Gjønnes flerbrukshall 21 Haslumhallen Heggedalshallen Helsethallen 24 Holmenhallen 25 Hoslehallen 26 Hundsund Grendesenter 27 Kolsåshallen 28 Leikvollhallen 29 Lommedalshallen 30 Nadderudhallen 31 ykkinnhallen 32 Vollen idrettshall FOLLO 1 Bakkeløkka flerbrukshall 2 Dyrløkkeåsen idrettshall 3 Frogn vidergående skole 4 GG-hallen idrettshall 5 Greverudhallen FLEBUKSHALLE Grevlingen skole og kultursenter 7 Kråkstadhallen 8 Langhushallen 9 Nesoddenhallen 10 Nordby idrettshall 11 Siggerudhallen 12 Ski Idrettspark -Alliansehallen 13 Skihallen 14 Sofiemyrhallen 15 Vestbyhallen 16 Åshallen Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Kilometer Falkflaug Misund, august 2010 Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august 2010

22 22 SEKTOPLAN vedlegg FLEBUKSHALLE SVØMMEHALLE ØVE OMEIKE 53 Algarheim skole 54 Allergot ungdomsskole 55 Eidsvollhallen 56 Gjerdrum ungdomsskole 57 Hurdalssjøen hotell 58 Kjerkekretsen skole 59 Nannestad ungdomsskole 60 Nordby ungdomsskole 61 åholt ungdomsskole 62 Strømmen skole 63 Vesong ungdomsskole 64 Vormsund ungdomsskole SVØMMEHALLE 57 NEDE OMEIKE 23 Asak skole Aursmoen ungdomsskole 25 Bingfoss ungdomsskole 26 Bjørkelangen skole Bråte skole Dalen skole Enebakk ungdomsskole Fjuk skole 31 Glitreklinikken 32 Kjenn folkebad Kurland skole Libos Lihallen svømmehall Løken skole Marikollen ungdomsskole Melvold skole Nebbursvollen konk.basseng Nittedal samfunnshus otnesbadet Sagdalen 16skole Sandbekkhallen Skjetten skole Skårerhallen 46 Solbakken svømmehall Sten-Tærud skole 4 48 Vesterskaun skole Vigernes 24 skole Volla skole Østersund skole Åsenhagen skole VESTOMÅDET Berger svømmehall Bleikli behandlingshjem Emma Hjorts hjem 1 17 Haug skole Hundsund Grendesenter Landøya svømmehall Nadderudhallen svømmehall 7 21 amstad skole isenga svømmehall FOLLO 1 Alværn svømmehall 2 Dagbo skole 15 3 Grevlingen skole og kultursenter 4 Høyås bo- og rehabiliteringssenter 5 Kråkstad skole 6 Myklerud skole 7 Nordbytun svømmehall 8 Seiersten svømmehall 6 9 Ski skole 10 Sofiemyrhallen 11 Sunnaas sykehus HFØ 12 Vevelstad u.skole (Langhus bad) 13 Ås ungdomsskole Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august Kilometer Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Målestokk 1:320 Ingrid Falkflaug 000 Misund, august 2010 Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august 2010

23

24 Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo / Tlf Faks / E-post: Besøksadresse Schweigaards gate 4, Galleriet, Oslo

1 Vedlegg 1: Regionale beskrivelser

1 Vedlegg 1: Regionale beskrivelser Vedlegg Denne delen av dokumentet omfatter kun vedlegg til Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2010 2013. Vedleggene til denne planen består av Regionale beskrivelser som er

Detaljer

Fylke Kommune Skole Prøvekode Gjennomsnitt % M-nivå 1 % M-nivå 2 % M-nivå 3 % M-nivå 4 % M-nivå 5 Akershus Asker Arnestad skole NPENG05 2,2 14,3 50,8

Fylke Kommune Skole Prøvekode Gjennomsnitt % M-nivå 1 % M-nivå 2 % M-nivå 3 % M-nivå 4 % M-nivå 5 Akershus Asker Arnestad skole NPENG05 2,2 14,3 50,8 Fylke Kommune Skole Prøvekode Gjennomsnitt % M-nivå 1 % M-nivå 2 % M-nivå 3 % M-nivå 4 % M-nivå 5 Akershus Asker Arnestad skole NPENG05 2,2 14,3 50,8 34,9 0,0 0,0 Akershus Asker Arnestad skole NPLES05

Detaljer

Spillemidler Akershus 2012.

Spillemidler Akershus 2012. Spillemidler Akershus 2012. Nedenfor en oversikt over ordinære anlegg år 2012 som har fått tildelt spillemidler. Asker Risenga Svømmehall Asker kommune 8 700 000 4 000 000 Asker Vollen - Arnestad stadion-kunstgress

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

Antall leger. Snitt pr liste

Antall leger. Snitt pr liste 8 1 Årnes Legesenter As Nes 3 1 200 96,0 70,0 78,0 57,5 70,5 12 2 Humana Sandvika As - Humana Helse A Bærum 7 1 600 96,0 47,5 100,0 70,0 69,6 15 3 Fastlegehuset Skedsmo 2 1 650 96,0 54,0 88,0 67,5 69,1

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

/ Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for kultur, frivillighet og

/ Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for kultur, frivillighet og Saksfremlegg Dato: Arkivref: 06.05.2013 2013/7379-1 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for kultur, frivillighet og 05.06.2012 folkehelse Fordeling av spillemidlenes overskudd for 2012 anlegg for idrett,

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Uke Dag Kl Produksjon Spillested Kommune Deltaker Trinn/klasser Antall Sum Merknad skole

Uke Dag Kl Produksjon Spillested Kommune Deltaker Trinn/klasser Antall Sum Merknad skole 2 Ma 09.01.2017 09:15 09:55 NO. 4 Vormsund ungdomsskole Nes Vormsund ungdomsskole 8-10 147 147 Elevene fordeles på to 2 Ma 09.01.2017 10:15 10:55 NO. 4 Vormsund ungdomsskole Nes Vormsund ungdomsskole 8-10

Detaljer

Merknad utøver. Uke Dag Kl Produksjon Spillested Kommune Deltaker Trinn/klasser Antall Sum Merknad skole

Merknad utøver. Uke Dag Kl Produksjon Spillested Kommune Deltaker Trinn/klasser Antall Sum Merknad skole Kontaktperson : Emilie Christensen emilie.s.christensen@gmail.com 977 82181 2 Ma 09.01.2017 09:15 09:55 NO. 4 Vormsund ungdomsskole Nes Vormsund ungdomsskole 8-10 147 147 Elevene fordeles på to 2 Ma 09.01.2017

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Dato Spillestart Spillested Korpsnavn Besetning Korpstype Divisjon :00 Lørenskog Kultursenter - Triaden Strømmen og Skjetten skolekorps

Dato Spillestart Spillested Korpsnavn Besetning Korpstype Divisjon :00 Lørenskog Kultursenter - Triaden Strømmen og Skjetten skolekorps 20.03.2009 18:00 Lørenskog Kultursenter - Triaden Strømmen og Skjetten skolekorps janitsjar skolekorps div1 20.03.2009 18:25 Lørenskog Kultursenter - Triaden Skedsmo Skolekorps janitsjar skolekorps div1

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2017 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

11 mill kr. 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Ombygging. 47 mill kr. Hakadal ungdomsskole Idrettshall. 49 mill kr. 120 mill kr

11 mill kr. 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Ombygging. 47 mill kr. Hakadal ungdomsskole Idrettshall. 49 mill kr. 120 mill kr 6.1 Oversikt over referanseprosjekter PROSJEKTLEDELSE BYGGHERRE PROSJEKT PROSJEKT KOSTNAD MERKNADER Nittedal kommune Rotnes skole 11 mill kr Kirkeby Skole 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Hakadal ungdomsskole

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med andre kvartal 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo 1 Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo For Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Av Oddvar Lindholm 22. februar 2014 2 Innledning og forutsetninger. Fylkesmannen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2014 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Kommune Fotballanlegg Svømmehall Idrettshaller Innbyggere Kunstgress 11'er

Kommune Fotballanlegg Svømmehall Idrettshaller Innbyggere Kunstgress 11'er Vedlegg 8 til Handlingsprogrammet 2017-2020 Idretts- og kulturarenaer - En oversikt over antall arenaer og brukstid for disse. Oversikt over antall fotballanlegg, idrettshaller og svømmeanlegg Under vises

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2014 for Trondheimsregionen

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 217-227 INNHOLD 1 Anleggsdekning... 2 2 Kart... 3 3 Idrettsanleggsregisteret... 3 1 1 Anleggsdekning Fotball r 11'er 14

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Innledning Befolkningen i Akershus og Oslo utgjorde per 01.01 i 2010 1 123 400 personer, eller om lag 23 prosent av Norges totale befolkning.

Detaljer

/46-1. Saksnr Utvalg Møtedato 26/17 Hovedutvalg for kultur, frivillighet og

/46-1. Saksnr Utvalg Møtedato 26/17 Hovedutvalg for kultur, frivillighet og Saksframlegg Dato: Arkivref: 02.01.2017 2017/46-1 Saksnr Utvalg Møtedato 26/17 Hovedutvalg for kultur, frivillighet og 30.05.2017 folkehelse Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Knut Vareide Telemarksforsking 5,0 54 000 0,03 1,2 Årlig vekst Endring andel 4,0 Folketall 49 000 44 000 0,03 0,02 Andel av Norge 1,0 3,0 39 000 0,02 08 0,8 2,0 34 000

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Formål med planen... 3 1.3 Klargjøring av begreper... 3 2 Planprosessen... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Medvirkning... 5 3 Føringer...

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 18 141 188 OA 0200 AKERSHUS 17 18 19 20 4 925

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2018-2021 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 13 381 117 OA 0200 AKERSHUS 18 19 20 21 6 700

Detaljer

Døli skole Ullensaker Døli skole Avlyst av Akershus Teater pga sykdom

Døli skole Ullensaker Døli skole Avlyst av Akershus Teater pga sykdom 36 Ma 05.09.2016 12:10 12:50 Hurdal skole og kultursenter Hurdal Hurdal skole og kultursenter 1-4 139 139 36 Ti 06.09.2016 11:40 12:20 Preståsen skole Nannestad Preståsen skole 1-2 94 94 / Gymsal 36 Ti

Detaljer

Næringsanalyse Follo. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Follo. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Follo Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Follorådet. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som

Detaljer

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kommunereformen Arbeidsverksted fremtidsbilder 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Utredningsplikten brev fra Sanner 28.10.2015 Alle kommuner skal ta

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 03.06.2014 Møtested: Fylkesbiblioteket i Akershus, Fetveien 1, 2007 Kjeller Møtedato: 03.06.2014 Tid: 15:00 17:25 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.06.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssal Øst Møtedato: 02.06.2015 Tid: 15:00 18:20 Faste medlemmer

Detaljer

Samfunnsutvikling i Oslo/Akershus. Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking

Samfunnsutvikling i Oslo/Akershus. Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Samfunnsutvikling i Oslo/Akershus Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1 Introduksjon 2 Ekspertutvalget og samfunnsutvikling Regjeringens ekspertutvalg viser til følgende samfunnsmessige hensyn og

Detaljer

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE. Behov og kapasitet ved sesongslutt BÆRUM OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE. Behov og kapasitet ved sesongslutt BÆRUM OSLO FOTBALLKRETS c 2013 ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE Behov og kapasitet ved sesongslutt BÆRUM OSLO FOTBALLKRETS Bakgrunn Denne rapporten er utarbeidet for å kartlegge anleggssituasjonen i kampsesongen

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Kommunereformen i hovedstadsregionen

Kommunereformen i hovedstadsregionen Kommunereformen i hovedstadsregionen Fylkesgruppemøte, 28.oktober 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kolossal befolkningsvekst om 15 år Forventet vekst på 30 prosent

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Forord Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune står overfor store utfordringer i den regionale utviklingen. Kommunene

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Næringsanalyse for Øvre Romerike

Næringsanalyse for Øvre Romerike Næringsanalyse for Øvre Romerike Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 21/2008 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Utvikling. Rapporten er laget

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 23.04.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 23.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 23.04.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: 23.04.2013 Tid: 15:00 16:45 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2010 OSLO FOTBALLKRETS Bakgrunn Denne rapporten er utarbeidet for å kartlegge anleggssituasjonen innen Bærum kommune

Detaljer

terminal Til terminal navn DRAMMEN 119 OSLO 1000 OSLO DRAMMEN 123 OSLO 1000 OSLO DRAMMEN 118 OSLO 1000 OSLO

terminal Til terminal navn DRAMMEN 119 OSLO 1000 OSLO DRAMMEN 123 OSLO 1000 OSLO DRAMMEN 118 OSLO 1000 OSLO Tabellen viser framføringstid ved innlevering av gods på aktuell dag. Transporttidene er veiledende og forutsetter at det ikke er transporttekniske eller tollmessige hindre. Transporttidene viser antall

Detaljer

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere.

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Praktisk informasjon Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Fredag 29. februar, Lørenskog Kultursenter, Triaden, 1. divisjon

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2011 OSLO FOTBALLKRETS Bakgrunn Denne rapporten er utarbeidet for å kartlegge anleggssituasjonen i kampsesongen innen

Detaljer

2014 56,0 % 1.918 278 2015 64,0 % 2.192 552

2014 56,0 % 1.918 278 2015 64,0 % 2.192 552 Spillemidler idrett. Prosent Tildelt År Idrett i mill 2013 47,9 % 1.640 Økning fra 2013 2014 56,0 % 1.918 278 2015 64,0 % 2.192 552 Spillinntekter Vår bidragsyter. Norsk-tipping 1. halvår 2013 1. halvår

Detaljer

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Son-konferansen 19. november 2015 Kommunereformen Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla NIVI Analyse ved Geir Vinsand Kommuner med rundt 20.000 og færre innbyggere Folkerike kommuner med mikroareal vokser

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk 3,00 2,50 Eksterntrafikk Til/fra Øvre Romerike Til/fra Nedre Romerike

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt

Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt Overordnede utfordringer for Telemark Befolkning Folketallet i Telemark var 173 037 per 1. januar 2017. Telemark er blant

Detaljer

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2010

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2010 Landbruksavdelingen Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2010 Forsidefoto: Snorre Synnestvedt Regnskapsoversikt skogfond Kommune Innestående skogfond per 1.1.2010 Innbetalt skogfond Skogfond skoger under

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.06.2013 Møtested: Fetsund lenser, Lundveien 3, Fetsund Møtedato: 04.06.2013 Tid: 15:20 17:25 Faste medlemmer som

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2015

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2015 Landbruksavdelingen Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2015 Forsidefoto: Andreas Bostad Thaule Regnskapsoversikt skogfond Kommune Innestående skogfond per 1.1.2015 Innbetalt skogfond Innbetalt skogfond

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Muligheter i ny arbeidsregion Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Medlemmene i NHO Oslo og Akershus Et mangfoldig næringsliv i hovedstadsregionen NHO Oslo og Akershus har over

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 11.10.2016 Møtested: NaKuHel - Semsveien 168, Asker Møtedato: 11.10.2016 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Næringsanalyse Akershus

Næringsanalyse Akershus Næringsanalyse Akershus Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 20/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den niende rapporten i en serie årlige

Detaljer

Akershus Fylkeskommune. Hvor kom boligbyggingen i Akershus ? Utgave: B Dato:

Akershus Fylkeskommune. Hvor kom boligbyggingen i Akershus ? Utgave: B Dato: Akershus Fylkeskommune Hvor kom boligbyggingen i Akershus 2000-2010? Utgave: B Dato: 2010-12-21 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Akershus Fylkeskommune Rapportnavn: Hvor kom boligbyggingen i Akershus

Detaljer