Vedlegg ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKERSHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKERSHUS 2010 2013"

Transkript

1 Vedlegg ANLEGG FO IDETT, FILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKESHUS

2

3 3 Vedlegg Dette dokumentet tar for seg vedlegg til Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Vedleggene til denne planen består av egionale beskrivelser som er en beskrivelse av forventet befolkning og anleggsstatistikk for de ulike regionene. Videre finnes det statistikk for anleggsdekning og medlemstall for idretts- og friluftslivsorganisasjoner, før det vises oversiktskart over fylkets 11-er kunstgressbaner, 11-er gressbaner, svømmehaller og idrettshaller. INNHOLD VEDLEGG 1: egionale beskrivelser Vestregionen Follo Nedre omerike Øvre omerike 9 VEDLEGG 2: Begrepsavklaringer og definisjoner 11 VEDLEGG 3: Anleggsdekning i kommunene 12 VEDLEGG 4: Medlemstall og aktivitetsstall i idrettslag organisert i NIF/AIK 16 VEDLEGG 5: Medlemmer friluftlivsorganisasjoner 18 VEDLEGG 6: Kart Fotballbaner gress Fotballbaner kunstgress Flerbrukshaller Svømmehaller 22

4 4 SEKTOPLAN vedlegg VEDLEGG 1: egionale beskrivelser I dette vedlegget omtales forventet befolkningsutvikling og anleggsdekning for de større anleggstypene som er beskrevet nedenfor innen de enkelte regionene Vest, Follo, Nedre omerike og Øvre omerike. I følge Telemarksforskning «Næringsanalyse for Akershus 2009» er Akershus nummer tre av 19 fylker når det gjelder befolkningsvekst de tre siste årene. Fylket har den høyeste innflyttingen innenlands, og det tredje høyeste fødselsoverskuddet. Akershus har også forholdsvis høy innvandring, og er her på sjetteplass av fylkene. Akershus har den fjerde høyeste veksten i antall arbeidsplasser av samtlige fylker. Veksten i offentlige arbeidsplasser er høyest av alle fylkene, mens veksten i antall arbeidsplasser i privat næringsliv er femte høyest. Næringslivet i Akershus har den beste lønnsomheten av alle fylkene. Akershus har den sjette høyeste nyetableringsaktiviteten. Bedriftenes vekst i omsetning og verdiskaping er lav, faktisk tredje lavest blant fylkene. Næringslivsindeksen som måler den samlede næringsutviklingen i fylkene, viser at Akershus kommer på sjetteplass. Øvre og Nedre omerike er de mest attraktive regionene i landet, og trekker til seg innflyttere fra alle grupper. Follo er også attraktiv, men har stor utflytting av unge voksne. Vestregionen har ikke innflytting fra andre regioner tross god vekst i arbeidsplasser. Den samme undersøkelsen viser videre at Akershus er et av seks fylker som ikke har hatt nedgang i befolkningen i noen år siden 1951, og i 2008 økte den totale befolkningen i fylket med 9058 personer, noe som tilsvarer 1,75%. Fra år 2000 har Akershus, tett fulgt av Oslo, hatt den høyeste befolkningsveksten av samtlige fylker i Norge med en vekst på 14,6%. På lang sikt har Follo og Vestregionen hatt den største befolkningsveksten, her kommer omeriksregionene noe etter. De siste årene har derimot omerikskommunene, og spesielt Øvre omerike, hatt den største befolkningsveksten. Siden 1960 er det kommunene Oppegård, ælingen, Asker og Lørenskog som har hatt den største veksten, med en dobling av innbyggertall fra Hurdal, Aurskog-Høland og Nes er kommunene med svakest vekst totalt i denne perioden. For de tre sistnevnte har imidlertid veksten tatt seg merkbart opp det siste tiåret, mens Hurdal har opplevd en liten nedgang. I perioden har Ullensaker hatt den klart høyeste prosentvise befolkningsøkningen. Også de andre Øvre omerikekommunene, med unntak av Hurdal, har hatt en stor vekst i perioden. Det antas at Gardermoenutbyggingen er en sterk medvirkende årsak til dette. Sørum, Vestby, Ås, Enebakk og Skedsmo er andre kommuner som utmerker seg med en sterk befolkningsøkning de siste årene. Befolkningen totalt i Akershus øker jevnlig. Tabellen nedenfor viser utviklingen over den siste planperioden Akershus totalt Økning fra 2005 til 2010 i antall og prosent Under 13 år , år , år , år , år ,0 67 år og over ,9 Sum valgte aldre ,6 Befolkningsutvikling i Akershus Som tabellen nedenfor viser er det for perioden 2010 til 2020 ventet en ytterligere økning av Akershusbefolkningen. 02 Akershus Under 13 år år år år år år og over Sum valgte aldre Forventet befolkningsøkning i perioden

5 5 Anleggsdekning Med begrepet anleggsdekning i regionen menes i dette dokumentet antall større anlegg pr innbyggere. Anleggstypene er begrenset til fotballbaner 11-er, idrettshaller og svømmehaller. Disse tre anleggstypene er vurdert spesielt, siden dette er anlegg som har svært stor betydning for den organiserte idrettsaktiviteten, og for befolkningen generelt. Det er også disse anleggene som i størst grad er aktuelle i forhold til sektorplanen. Dekningstallet vil fortelle noe om hvordan de respektive regioner er utbygd, og kan være med på å gi indikasjoner på hvor ressursene bør settes inn. Anleggsinformasjon er hentet fra kkd-idrettsanlegg.no og etter kontakt med de ulike kommunene. Tall for befolkning er hentet fra SSB og Akershus fylkeskommunes egne tall for befolkningsberegninger. Alle tall vedrørende befolkning er beregnet ut fra Fotballanlegg Med fotballanlegg menes her alle baner med mål på 90 x 60 m og større, med banedekke av grus, gress eller kunstgress. Idrettshaller Her er beregningene basert på antall innendørs aktivitetsflater på størrelse med en håndballbane (40x20m) i flerbrukshaller. Svømmehaller Denne kategorien omfatter svømmebasseng 12, 5 meter eller mer. 1.1 Vestregionen Denne regionen består av kommunene Asker og Bærum, med til sammen innbyggere pr Samlet areal er 292,9 km 2. Vestområdet er en liten region i areal, men tett befolket. Til sammen utgjør de to kommunene kun 6% av Akershus fylkes flateinnhold, men hele 31% av fylkets befolkning. Befolkningsutvikling Vestområdet er den klart tettest befolkede region i fylket. 1. januar 2010 var befolkningstettheten 566 innbyggere pr. km 2, sammenlignet med et fylkesgjennomsnitt på 109 innbyggere pr. km 2. I tabell 1 vises den forventede befolkningsveksten framover i antall personer etter alder. I tabell 2 er det vist en oversikt over forventet prosentvis endring i befolkningstallene for vestområdet. Her er prognosetallene splittet etter aldersgrupper, og sammenlignet med tilsvarende forventning for fylket som helhet. Vest Under 13 år år år år år år og over Sum valgte aldre Tabell 1: Forventet befolkningstilvekst i antall personer etter alder i Vestregionen

6 6 SEKTOPLAN vedlegg ASKE OG BÆUM VEKST VEKST Aldersgrupper Prosent i region Prosent i fylket Avvik Prosent i region Prosent i Fylket Avvik Under 13 år 3,5 3,1 0,4 1,8 1,4 0, år -0,1 1,4-1,5 0,7 0,4 0, år 0,3 3,5-3,2-0,6 0,8-1, år -1,1 1,2-2,3 0,2 0,4-0, år 5,2 4,9 0,3 1,4 1,4-0,1 67 år og over 5,7 7,7-2,0 4,2 5,1-0,9 Sum valgte aldre 2,5 3,5-1,0 1,3 1,5-0,2 Tabell 2: Årlig forventet befolkningstilvekst etter alder, i prosent Tallene i tabellen viser at vestområdet forventes å ha en liten nedgang i første del av planperioden, spesielt for alderen år. For den siste delen av perioden vil befolkningsveksten ligge omtrent på fylkesgjennomsnittet. Det vil for perioden være en årlig befolkningsvekst på ca 1,3%. Anleggssituasjon Anleggstype Antall anlegg i regionen Anleggsdekning i regionen Antall anlegg i fylket Anleggsdekning i fylket Fotballanlegg 57 3, ,6 Flerbruksflater (idrettshall) 21 1,2 76 1,4 Svømmehaller 11 0,7 68 1,3 Tabell 3: Anleggsdekning i vestområdet, pr innbyggere Tallene i tabellen viser en markert underdekning av disse typene idrettsanlegg. Spesielt fotballanlegg ligger på et lavere nivå enn fylkesgjennomsnittet. Vestkommunene har gjennom forrige planperiode fått et løft på antall spilleflater med kunstgress og har derfor økt kapasiteten noe. Det planlegges også ytterligere fem kunstgressanlegg i regionen for kommende periode. Som vist tidligere, er vestområdet den regionen som har klart størst befolkningstetthet. Det er en generell tendens at anleggsdekningen vil variere omvendt proporsjonalt med befolkningstettheten i et område. Dette er med på å forklare enkelte av forskjellene på anleggsdekningen i de ulike regionene. 1.2 Follo Denne regionen består av kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. egionen hadde innbyggere pr Samlet areal er 586,7 km 2. Folloregionen er den tredje største regionen i fylket. Til sammen har de syv kommunene 12% av Akershus fylkets flate innhold, og 21,5% av fylkets befolkning. Befolkningsutvikling Folloregionen har en lavere befolkningstetthet enn Vest, men markant høyere enn de to omeriksregionene. Pr hadde regionen 197 innbyggere pr. km 2, mot 109 innbyggere pr. km 2 for fylket som helhet. I tabell 4 vises den forventede befolkningsveksten framover i antall personer etter alder. I tabell 5 er det vist en oversikt over forventet prosentvis endring i befolkningstallene for Folloregionen. Her er prognosetallene splittet etter aldersgrupper, og sammenlignet med tilsvarende forventning for fylket som helhet.

7 7 Follo Under 13 år år år år år år og over Sum valgt alder Tabell 4: Forventet befolkningstilvekst i antall personer etter alder FOLLO VEKST VEKST Aldersgruppe egion Fylket Avvik egion Fylket Avvik Under 13 år 3,1 3,1 0,0 1,0 1,4-0, år -1,4 1,4-2,8 0,4 0,4 0, år 3,9 3,5 0,4 0,6 0,8-0, år 2,3 1,2 1,1 0,6 0,4 0, år 4,5 4,9-0,4 1,1 1,4-0,3 67 år og over 9,4 7,7 1,7 5,5 5,1 0,4 Sum valgte aldre 3,8 3,5 0,3 1,4 1,5-0,1 Tabell 5: Årlig forventet befolkningstilvekst etter alder, i prosent I forhold til fylket som helhet er Folloregionen omtrent på gjennomsnittet, og regionen kan vente en befolkningsvekst på ca 1,7% pr år i perioden. Anleggssituasjonen Anleggstype Antall anlegg i regionen Anleggsdekning i regionen Antall anlegg i fylket Anleggsdekning i fylket Fotballanlegg 51 4, ,6 Flerbruksflater (idrettshall) 19 1,6 76 1,4 Svømmehaller 13 1,1 68 1,3 Tabell 6: Anleggsdekning i Folloregionen, pr innbyggere Tallene i tabellen viser at Folloregionen ligger rundt fylkesgjennomsnittet for alle anleggstypene. Dette viser at regionen har en noe bedre anleggsdekning enn ved revidering av forrige plan.

8 8 SEKTOPLAN vedlegg 1.3 Nedre omerike egion Nedre omerike består av kommunene Aurskog- Høland, Fet, Lørenskog, Enebakk, Nittedal, ælingen, Skedsmo og Sørum. Nedre omerike hadde pr innbyggere. Samlet areal er 1982,5 km 2. Nedre omerike er en av de to store regionene i areal, til sammen har de åtte kommunene 40,3% av Akershus fylkes areal, og 31% av fylkets befolkning. Befolkningsutvikling Nedre omerike er sammen med Øvre omerike den regionen med lavest befolkingstetthet. Pr var det en befolkningstetthet på 84 innbyggere pr. km 2, mot fylkets gjennomsnitt på 109 innbyggere pr. km 2. Nedre omerike er preget av svært store ulikheter mellom kommunene når det gjelder areal, befolkningstetthet og reiseavstand. Aurskog-Høland kommune har i overkant av 50% av regionens areal, men bare 10% av befolkningen. Lørenskog og Skedsmo kommune har imidlertid en befolkningstetthet nesten på høyde med Vestområdet. I motsetning til forrige planperiode regnes Enebakk kommune som en del av Nedre omerike. Dette kan være med å skape enkelte forskjeller i tabeller i forhold til sektorplanen for I tabell 7 vises den forventede befolkningsveksten framover i antall personer etter alder. I tabell 8 er det vist en oversikt over årlig forventet prosentvis endring i befolkningstallene for regionen. Her er prognosetallene splittet etter aldersgrupper, og sammenlignet med tilsvarende forventning for fylket som helhet. Nedre omerike Under 13 år år år år år år og over Sum valgte aldre Tabell 7: Forventet befolkningstilvekst i antall personer etter alder NEDE OMEIKE VEKST VEKST Aldersgruppe egion Fylket Avvik egion Fylket Avvik Under 13 år 2,7 3,1-0,4 1,6 1,4 0, år 4,3 1,4 2,9-0,2 0,4-0, år 4,5 3,5 1,0 1,5 0,8 0, år 1,9 1,2 0,7 0,6 0,4 0, år 4,3 4,9-0,5 1,5 1,4 0,0 67 år og over 9,2 7,7 1,5 5,6 5,1 0,5 Sum valgte aldre 3,9 3,5 0,3 1,6 1,5 0,2 Tabell 8: Årlig forventet befolkningstilvekst etter alder, prosent I henhold til tabellen forentes det små avvik i forhold til fylkets totale gjennomsnitt.nedre omerike kan vente en befolkningsvekst i underkant av 1,7% pr år i perioden framover. egionen er sammen med Follo den regionen som ligger nærmest fylkesgjennomsnittet i forhold til befolkningstilveksten.

9 9 Anleggssituasjonen Anleggstype Antall anlegg i regionen Anleggsdekning i regionen Antall anlegg i fylket Anleggsdekning i fylket Fotballanlegg 78 4, ,6 Idrettshaller 23 1,4 76 1,4 Svømmehaller 32 1,9 68 1,3 Tabell 9: Anleggdekning på Nedre omerike, pr innbyggere Som det fremgår av tabellen ligger anleggsdekningen i regionen omtrent likt med anleggsdekningen i fylket. I forhold til forrige planperiode er imidlertid anleggsdekningen gått noe ned. Det er imidlertid grunn til å understreke at den tidligere omtalte ulikheten i kommunestruktur innen regionen medfører store variasjoner fra kommune til kommune når det gjelder dekningsgraden av idrettsanlegg. De forholdsvis store avstandene vanskeliggjør imidlertid utnytting av ledig kapasitet. Det er også en forholdsvis stor kommunevis forskjell på dekningsgraden. Dette kommer fram under vedlegg 3 «Anleggsdekning i kommunene» Øvre omerike egionen består av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. egionen hadde pr innbyggere. Samlet areal er 2054,4 km 2. Øvre omerike er den største av regionene i utstrekning, men minst i andel befolkning. Til sammen har fylket 41,8% av flateinnhold i Akershus, men kun 16% av befolkningen. Befolkningsutvikling Prognosen for befolkningsutvikling viser en årlig vekst på ca 2,4% på Øvre omerike i planperioden Befolkningstilveksten er den klart sterkeste i fylket, med en forventet økning i folketall som ligger 1% over gjennomsnittet for Akershus årlig frem til 2012, for så å avta noe. egionen er samtidig den mest spredtbygde regionen, med lange reiseavstander. Pr er befolkningstettheten på Øvre omerike 43 innbyggere pr. km 2. Øvre omerike Under 13 år år år år år år og over Sum valgte aldre Tabell 10: Forventet befolkningstilvekst i antall personer etter alder

10 10 SEKTOPLAN vedlegg ØVE OMEIKE VEKST VEKST Aldersgrupper Prosent iregionen Prosent i fylket Avvik Prosent i regionen Prosent i fylket Avvik Under 13 år 3,2 3,1 0,1 0,8 1,4-0, år 3,0 1,4 1,6 1,1 0,4 0, år 7,1 3,5 3,6 2,2 0,8 1, år 2,4 1,2 1,2 0,2 0,4-0, år 5,9 4,9 1,1 1,9 1,4 0,5 67 år og over 6,9 7,7-0,8 5,4 5,1 0,3 Sum valgte aldre 4,5 3,5 1,0 1,6 1,5 0,1 Tabell 11: Årlig forventet befolkningstilvekst etter alder Øvre omerike Øvre omerike kan framover i perioden vente seg den største befolkningsveksten i fylket på ca 1,9% pr år. Befolkningsøkningen er forventet å avta noe fra og med Anleggssituasjonen Anleggstype Antall anlegg i regionen Anleggsdekning i regionen Antall anlegg i fylket Anleggsdekning i fylket Fotballanlegg ,6 Flerbruksflater (Idrettshaller) 13 1,5 76 1,4 Svømmehaller 12 1,4 68 1,3 Tabell 12: Anleggsdekning på Øvre omerike, pr innbyggere Øvre omerike har gjennomgående god anleggsdekning i forhold til fylkesgjennomsnitt for de anleggstyper som er vurdert. Likevel må en være oppmerksom på at dette kan skyldes en veldig god dekning i noen kommuner, og dårlig i andre. Et eksempel kan være Nannestad som har en høy dekning på flerbrukshaller, mens Ullensaker har lav dekning. Dette vises nærmere i vedlegg 3 «Anleggsdekning i kommunene». Generelt er det rimelig å anta at noe av forklaringen på de høye dekningstallene for Øvre omerike finnes i bosettingsmønsteret. Erfaring viser at anleggsdekning gjerne er omvendt proporsjonal med befolkningstetthet, og årsaken til dette er sannsynligvis et ønske om tilgjengelighet og rimelig nærhet til anleggene. Den store befolkningsøkningen har som ventet utløst behov for en del nye anlegg, særlig i konsentrerte utbyggingsområder.

11 11 VEDLEGG 2: Begrepsavklaringer og definisjoner I det følgende gis en liten oversikt over ulike begreper og deres definisjon / betydning i Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus. Definisjonene er i stor grad hentet fra ulike stortingsmeldinger og andre offentlige publikasjoner. EGENOGANISET AKTIVITET: Fysisk aktivitet utenom organiserte lag og foreninger. FOLKEHELSE: Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon. FILUFTSLIV: Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. FILUFTSLIVSANLEGG: Anlegg i friluft som er berettiget spillemidler. Omfatter f.eks. dagsturhytter, turveier, turløyper, turstier, og aktivitetsområder / sanitæranlegg tilknyttet badeplasser. FYSISK AKTIVITET: All kroppslig bevegelse produsert av skjellettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning av energiforbruket utover hvilenivå. IDETT: Aktivitet i form av konkurranse eller trening i den organiserte idretten NASJONALANLEGG: Anlegg for internasjonale idrettsarrangementer. Det eneste nasjonalanlegget i Akershus er Årungen rostadion. NÆMILJØANLEGG: Anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til boog/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Skiller mellom ordinære nærmiljøanlegg og mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. ODINÆE ANLEGG: Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. EHABILITEING AV ANLEGG: Istandsetting av anlegget som skal gi vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. SPILLEMIDLE: Overskudd fra spillevirksomhetene i Norsk tipping som fordeles med 45,5% til idrettsformål, 36,5% til kulturformål og 18% til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. UNIVESELL UTFOMING: Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

12 12 SEKTOPLAN vedlegg VEDLEGG 3: Anleggsdekning i kommunene Anleggsdekning fotballbaner, idrettshaller, svømmehaller og ishaller pr innbygger i kommunene FOTBALLBANE IDETTSHALLE Kommune Antall baner Innbyggere pr bane Antall spilleflater Innbyggere pr. spilleflate Bærum Asker Vest Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Hurdal Nannestad Øvre omerike Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Follo Enebakk Aurskog - Høland Fet Lørenskog Nittedal ælingen Skedsmo Sørum Nedre omerike Akershus *Fet skrift indikerer at kommunen har anleggsdekning bedre enn fylkesgjennomsnittet. For fotballbaner regnes antall spilleflater (grus, gress og kunstgress) med 11er størrelse. For spilleflater i idrettshaller regnes ordinære spilleflater på 20x40 meter. For svømmehaller regnes antall basseng med en lengde på 12,5 meter i en gruppe, mens basseng med størrelse 16,6 meter og større regnes i en annen gruppe. Antall anlegg er hentet fra kkd-idrettsanlegg.no og etter kontakt med samtlige kommuner. Antall innbyggere er tall fra ssb pr

13 13 SVØMMEHALLE ISHALLE Antall svømmehaller 12,5 m Innbyggere pr. hall Antall svømmehaller 16.6 m og større Innbyggere pr. hall Antall ishaller Innbyggere pr. hall

14 14 SEKTOPLAN vedlegg Anleggsdekning fotballbaner, idrettshaller, svømmehaller og ishaller pr innbygger i kommunene For målgruppen 6 19 år FOTBALLBANE IDETTSHALLE Kommune Antall baner Innbyggere pr bane Antall spilleflater Innbyggere pr spilleflate Bærum Asker Vest Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Hurdal Nannestad Øvre omerike Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Follo Enebakk Aurskog - Høland Fet Lørenskog Nittedal ælingen Skedsmo Sørum Nedre omerike Akershus *Fet skrift indikerer at kommunen har anleggsdekning bedre enn fylkesgjennomsnittet. For fotballbaner regnes antall spilleflater (grus, gress og kunstgress) med 11er størrelse. For spilleflater i idrettshaller regnes ordinære spilleflater på 20x40 meter. For svømmehaller regnes antall basseng med en lengde på 12,5 meter i en gruppe, mens basseng med størrelse 16,6 meter og større regnes i en annen gruppe. Antall anlegg er hentet fra kkd-idrettsanlegg.no og etter kontakt med samtlige kommuner. Antall innbyggere er tall fra ssb pr

15 15

16 16 SEKTOPLAN vedlegg VEDLEGG 4: Medlemstall og aktivitetsstall i idrettslag organisert i NIF/AIK Tall fra idrettsregistreringen via NIF/AIK Idrettsråd / Kommune Antall lag Medlemskap Aktivitetstall Antall lag Medlemskap Vestby Idrettsråd Ski Idrettsråd Ås Idrettsråd Frogn Idrettsråd Nesodden Idrettsråd Oppegård Idrettsråd Bærum Idrettsråd Asker Idrettsråd Aurskog/Høland Idrettsråd Sørum Idrettsråd Fet Idrettsråd ælingen Idrettsråd Enebakk Idrettsråd Lørenskog Idrettsråd Skedsmo Idrettsråd Nittedal Idrettsråd Gjerdrum Idrettsråd Ullensaker Idrettsråd Nes Idrettsråd Eidsvoll Idrettsråd Nannestad Idrettsråd Hurdal Idrettsråd Sum

17 ENDING (%) Aktivitetstall Antall lag Medlemskap Aktivitetstall Medlemskap Aktivitetstall % 90% % 9% % 11% % 3% % -15% % 12% % 25% % 6% % -11% % 1% % -15% % -23% % -12% % -6% % -13% % 45% % 21% % 26% % -10% % 11% % 13% % -9% % 8%

18 18 SEKTOPLAN vedlegg VEDLEGG 5: Medlemmer friluftlivsorganisasjoner Medlemskap i friluftsorganisasjoner i Akershus Navn på organisasjon Antall medlemmer i 2010 i Akershus Natur og Ungdom Akershus 701 NJFF Akershus Norges Klatreforbund 1028 Bærumsmarkas Venner 580 DNT Oslo og Omegn H Akershus 621 Naturvernforbundet 2816 SABIMAs medlemsorganisasjoner 1384 Norges Speiderforbund 2487 KFUK/KFUM speiderne 1019 Skiforeningen Syklistenes Landsforening, 1751 Sørmarkas Venner Østmarkas Venner 3664 Norges Padleforbund 7447 Frognmarkas Venner 1000 SUM medlemmer 86391

19 19 VEDLEGG 6: Kart FOTBALLBANE GESSBANE - GESSBANE FOTBALLBANE - GESSBANE ØVE OMEIKE 118 Bjerke gressbane 119 Borgen gressbane 120 Bøn gressbane 121 Dal gressbane 122 Eidsvoll stadion 123 Fenstad stadion - øst 124 Finstadbanen 125 Funnefoss gressbane 126 Gjerdrum stadion 127 Haga stadion 128 Holter stadion 129 Hurdal stadion 130 Hurdal verk folkehøyskole 131 Hvam stadion 132 Jessheim idrettsplass 133 Jessheim stadion 134 Kløfta stadion 135 Myhrer stadion 136 Nannestad stadion 137 Nygårdsletta 138 Olaløkka 139 omerike folkehøyskole 140 Skogbygda idrettsplass 141 Skogen idrettsplass 142 Stensby gressbane 143 Vestsiden stadion 144 Årnes stadion Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august 2010 NEDE OMEIKE 89 Aursmoen idrettsanlegg 90 Bjørkelunden 91 Blaker Skanse fotballbane 92 Bruvollen gressbane 93 Dalen idrettsanlegg 94 Elvetangen idrettsanlegg 95 Enebakk stadion 96 Finstabru idrettsanlegg 97 Frogner gressbane 98 Frogner Melvoldjordet gressbane 99 Hammerfeltet 100 Høland idrettsanlegg 101 Leirsund stadion 102 Lillestrøm idrettspark 103 Lørenfallet gressbane 104 Mjær stadion 105 Momoen idrettsanlegg 106 Nittebergtangen 107 Nittedal sentret idrettsanlegg 108 Setskog fotballbane 109 Slettmoen idrettsanlegg 110 Sportssentret Bjørkelangen 111 Strømmen stadion 112 Sundet ballplass 113 Søndre Høland idrettsanlegg 114 Sørumsand matchbane 115 Vignes treningsbane 116 Åkrene stadion 117 Åråsen stadion VESTOMÅDET 74 Arnestad stadion 75 Bekkestuabanen 76 Belsetbanen 77 Dikemark gressbane 78 Eiksmarka ballplass 79 Emma-hjort banen 80 Føyka- Asker stadion 81 Holmen gressbane 82 Hosle gressbane 83 Høvik skolebane 84 Jarmyra gressbane 85 Jutulbanen 86 Kalvøya gressbaner 87 Naddestad gressbane 88 Veritasbanen FOLLO 52 Berger idrettspark 53 Bjørnebekk idrettsplass 54 Brandstad stadion 55 Brevik idrettsplass 56 Dalbanen 57 Garderbanen 58 Jaer 59 Kroer idrettsanlegg 60 Kråkstad gressbane 61 Labo stadion 62 Langhus matchbane 63 Nordby idrettsplass 64 Oppegårdbanen 65 Seiersten idrettspark 66 Ski stadion gressbane 67 Sofiemyr idrettspark 68 Storebrand stadion 69 Vestby stadion 70 Vestenga 71 Østre Greverud gresssletta 72 Ås Stadion treningsfelt 73 Ås videregående skole

20 20 SEKTOPLAN vedlegg FOTBALLBANE KUNSTGESSBANE - GESSBANE FLEBUKSHALLE FOTBALLBANE - KUNSTGESSBANE ØVE OMEIKE 44 Bakkedalen kunstgressbane 45 Eidsvoll stadion 46 Eidsvollhallen kunstgressbane 47 Funnefoss stadion 48 Gjerdrum kunstgress 49 Idrettsparken Jessheim 50 Nannestad Idrettspark 51 Årnes stadion NEDE OMEIKE 28 Aursmoen stadion 29 Fjellhamar idrettsplass 30 Frogner idrettspark 31 Kurlandsparken kunstgress 32 Li Idrettsanlegg 33 Lillestrøm idrettspark 34 Marikollen idrettspark 35 Nittedal sentralidrettsanlegg 36 olvsrud kunstgress 37 Sanbekken kunstgressbane 38 Skedsmo stadion 39 Skjetten kunstgress 40 Sten - Tærud kunstgressbane 41 Strømmen stadion 42 Sørumsand kunstgressbane 43 Torshov stadion VESTOMÅDET 10 Borgen Nærmiljøsenter 11 Fossum kunstgressbane 12 Føyka kunstgressbane 13 Gjellum idrettsanlegg 14 Gommerud kunstgress 15 Haslumbanen kunstgress 16 Holmen idrettspark 17 Hundsund grendesenter 18 Jarmyra kunstgressbane 19 Jutul banen kunstgress 20 Kadettangen idrettsplass 21 Lommedalen kunstgress Nadderud kunstgress 23 Nesøya idrettsanlegg 24 isenga kunstgressbane 25 ud kunstgressbane 26 Storøya grendesenter 27 Vollen - Arnestad stadion FOLLO 1 Berger idrettspark 2 Grevlingen idrettsanlegg 3 Langhus Stadion 4 Nordby idrettsplass 5 Pepperstad kunstgressbane 6 Ski idrettspark 7 Sofiemyr Idrettspark 8 Østre Greverud Idrettspark 9 Ås stadion Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august Kilometer Målestokk 1: Kartet 4 er 6 fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Kilometer Falkflaug Misund, august 2010 Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august 2010

21 21 FLEBUKSHALLE FLEBUKSHALLE ØVE OMEIKE 52 Borgenhallen 53 Eidsvollhallen 54 Gjerdrumshallen 55 HIF-hallen 56 Jessheimhallen 57 Kløftahallen 58 Nannestadhallen 59 Neshallen 60 Neskollen Idrettshall 61 åholthallen NEDE OMEIKE 33 Aursmoen idrettshall 34 BB-hallen 35 Bingsfosshallen Bjørkelangen sportshall 37 Fethallen 38 Fjellhamarhallen 39 Frogner idrettshall 40 Hakadal idrettshall 41 Hølandshallen 42 Kjenn idrettshall 43 Lihallen 44 Lørenskoghallen 45 Marikollen flerbrukshall 46 Mjærhallen 47 Sandbekkhallen 48 Skedsmohallen 49 Skjettenhallen 50 Skårerhallen 51 Tærudhallen VESTOMÅDET Askerhallen idrettshall Combihallen 19 Gamle ykkinnhallen 20 Gjønnes flerbrukshall 21 Haslumhallen Heggedalshallen Helsethallen 24 Holmenhallen 25 Hoslehallen 26 Hundsund Grendesenter 27 Kolsåshallen 28 Leikvollhallen 29 Lommedalshallen 30 Nadderudhallen 31 ykkinnhallen 32 Vollen idrettshall FOLLO 1 Bakkeløkka flerbrukshall 2 Dyrløkkeåsen idrettshall 3 Frogn vidergående skole 4 GG-hallen idrettshall 5 Greverudhallen FLEBUKSHALLE Grevlingen skole og kultursenter 7 Kråkstadhallen 8 Langhushallen 9 Nesoddenhallen 10 Nordby idrettshall 11 Siggerudhallen 12 Ski Idrettspark -Alliansehallen 13 Skihallen 14 Sofiemyrhallen 15 Vestbyhallen 16 Åshallen Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Kilometer Falkflaug Misund, august 2010 Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august 2010

22 22 SEKTOPLAN vedlegg FLEBUKSHALLE SVØMMEHALLE ØVE OMEIKE 53 Algarheim skole 54 Allergot ungdomsskole 55 Eidsvollhallen 56 Gjerdrum ungdomsskole 57 Hurdalssjøen hotell 58 Kjerkekretsen skole 59 Nannestad ungdomsskole 60 Nordby ungdomsskole 61 åholt ungdomsskole 62 Strømmen skole 63 Vesong ungdomsskole 64 Vormsund ungdomsskole SVØMMEHALLE 57 NEDE OMEIKE 23 Asak skole Aursmoen ungdomsskole 25 Bingfoss ungdomsskole 26 Bjørkelangen skole Bråte skole Dalen skole Enebakk ungdomsskole Fjuk skole 31 Glitreklinikken 32 Kjenn folkebad Kurland skole Libos Lihallen svømmehall Løken skole Marikollen ungdomsskole Melvold skole Nebbursvollen konk.basseng Nittedal samfunnshus otnesbadet Sagdalen 16skole Sandbekkhallen Skjetten skole Skårerhallen 46 Solbakken svømmehall Sten-Tærud skole 4 48 Vesterskaun skole Vigernes 24 skole Volla skole Østersund skole Åsenhagen skole VESTOMÅDET Berger svømmehall Bleikli behandlingshjem Emma Hjorts hjem 1 17 Haug skole Hundsund Grendesenter Landøya svømmehall Nadderudhallen svømmehall 7 21 amstad skole isenga svømmehall FOLLO 1 Alværn svømmehall 2 Dagbo skole 15 3 Grevlingen skole og kultursenter 4 Høyås bo- og rehabiliteringssenter 5 Kråkstad skole 6 Myklerud skole 7 Nordbytun svømmehall 8 Seiersten svømmehall 6 9 Ski skole 10 Sofiemyrhallen 11 Sunnaas sykehus HFØ 12 Vevelstad u.skole (Langhus bad) 13 Ås ungdomsskole Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august Kilometer Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Målestokk 1:320 Ingrid Falkflaug 000 Misund, august 2010 Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august 2010

23

24 Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo / Tlf Faks / E-post: Besøksadresse Schweigaards gate 4, Galleriet, Oslo

Fylke Kommune Skole Prøvekode Gjennomsnitt % M-nivå 1 % M-nivå 2 % M-nivå 3 % M-nivå 4 % M-nivå 5 Akershus Asker Arnestad skole NPENG05 2,2 14,3 50,8

Fylke Kommune Skole Prøvekode Gjennomsnitt % M-nivå 1 % M-nivå 2 % M-nivå 3 % M-nivå 4 % M-nivå 5 Akershus Asker Arnestad skole NPENG05 2,2 14,3 50,8 Fylke Kommune Skole Prøvekode Gjennomsnitt % M-nivå 1 % M-nivå 2 % M-nivå 3 % M-nivå 4 % M-nivå 5 Akershus Asker Arnestad skole NPENG05 2,2 14,3 50,8 34,9 0,0 0,0 Akershus Asker Arnestad skole NPLES05

Detaljer

Spillemidler Akershus 2012.

Spillemidler Akershus 2012. Spillemidler Akershus 2012. Nedenfor en oversikt over ordinære anlegg år 2012 som har fått tildelt spillemidler. Asker Risenga Svømmehall Asker kommune 8 700 000 4 000 000 Asker Vollen - Arnestad stadion-kunstgress

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

11 mill kr. 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Ombygging. 47 mill kr. Hakadal ungdomsskole Idrettshall. 49 mill kr. 120 mill kr

11 mill kr. 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Ombygging. 47 mill kr. Hakadal ungdomsskole Idrettshall. 49 mill kr. 120 mill kr 6.1 Oversikt over referanseprosjekter PROSJEKTLEDELSE BYGGHERRE PROSJEKT PROSJEKT KOSTNAD MERKNADER Nittedal kommune Rotnes skole 11 mill kr Kirkeby Skole 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Hakadal ungdomsskole

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Innledning Befolkningen i Akershus og Oslo utgjorde per 01.01 i 2010 1 123 400 personer, eller om lag 23 prosent av Norges totale befolkning.

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Forord Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune står overfor store utfordringer i den regionale utviklingen. Kommunene

Detaljer

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Knut Vareide Telemarksforsking 5,0 54 000 0,03 1,2 Årlig vekst Endring andel 4,0 Folketall 49 000 44 000 0,03 0,02 Andel av Norge 1,0 3,0 39 000 0,02 08 0,8 2,0 34 000

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Formål med planen... 3 1.3 Klargjøring av begreper... 3 2 Planprosessen... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Medvirkning... 5 3 Føringer...

Detaljer

Næringsanalyse Follo. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Follo. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Follo Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Follorådet. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som

Detaljer

Samfunnsutvikling i Oslo/Akershus. Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking

Samfunnsutvikling i Oslo/Akershus. Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Samfunnsutvikling i Oslo/Akershus Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1 Introduksjon 2 Ekspertutvalget og samfunnsutvikling Regjeringens ekspertutvalg viser til følgende samfunnsmessige hensyn og

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 23.04.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 23.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 23.04.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: 23.04.2013 Tid: 15:00 16:45 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk 3,00 2,50 Eksterntrafikk Til/fra Øvre Romerike Til/fra Nedre Romerike

Detaljer

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere.

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Praktisk informasjon Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Fredag 29. februar, Lørenskog Kultursenter, Triaden, 1. divisjon

Detaljer

Næringsanalyse for Øvre Romerike

Næringsanalyse for Øvre Romerike Næringsanalyse for Øvre Romerike Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 21/2008 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Utvikling. Rapporten er laget

Detaljer

2014 56,0 % 1.918 278 2015 64,0 % 2.192 552

2014 56,0 % 1.918 278 2015 64,0 % 2.192 552 Spillemidler idrett. Prosent Tildelt År Idrett i mill 2013 47,9 % 1.640 Økning fra 2013 2014 56,0 % 1.918 278 2015 64,0 % 2.192 552 Spillinntekter Vår bidragsyter. Norsk-tipping 1. halvår 2013 1. halvår

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Næringsanalyse Akershus

Næringsanalyse Akershus Næringsanalyse Akershus Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 20/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den niende rapporten i en serie årlige

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2015-2027

Innspill til kommuneplan 2015-2027 Ås, 10.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Spillemidler til friluftsformål

Spillemidler til friluftsformål Avd.dir. Ole Fredriksen Fredrikstad 1 Spillemidler til idrettsformål 2 Hovedfordeling 2012 Post 1 Idrettsanlegg 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 697 535 000 1.2 Anleggspolitisk program 50 000 000 1.3 Anlegg

Detaljer

Norsk idrettsindeks. Noen resultater fra storbyene

Norsk idrettsindeks. Noen resultater fra storbyene Norsk idrettsindeks Noen resultater fra storbyene 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om idrettsaktiviteten i kommunene Ønske om å samle relevant idrettsstatistikk på kommunenivå Ønske om til en hver tid å sitte

Detaljer

Fossumstafetten 2011 Startliste 20.03.2011 10:00:00

Fossumstafetten 2011 Startliste 20.03.2011 10:00:00 Menn senior 1 Gjerdrum IL lag 1 2 Jardar, IL lag 1 10:00:00 Side:1 Menn Jr 3 Fossum IF lag 1 4 Bærums Verk IF lag 1 5 Bærums Verk IF lag 2 6 Jardar, IL lag 1 7 Asker Skiklubb lag 1 8 Gjerdrum IL lag 1

Detaljer

Norsk idrettsindeks. Idrettsstatistikk for kommuner

Norsk idrettsindeks. Idrettsstatistikk for kommuner Norsk idrettsindeks Idrettsstatistikk for kommuner 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om idrettsaktiviteten i kommunene Ønske om å si noe om anleggsituasjonen i kommunene Ønske om å vite hvilke kommuner som

Detaljer

Dagens kommune- og fylkesinndeling i Oslo og Akershus grensevandring med tolkning av reformbehov

Dagens kommune- og fylkesinndeling i Oslo og Akershus grensevandring med tolkning av reformbehov Dagens kommune- og fylkesinndeling i Oslo og Akershus grensevandring med tolkning av reformbehov Fylkesmannens kontaktmøte 2014 Son 2.september Av Geir Vinsand Tema De nasjonale bekymringer Grensevandring

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Befolkningsvekst rundt Oslo

Befolkningsvekst rundt Oslo Befolkningsvekst rundt Oslo Over halvparten av landets befolkningsvekst det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra Oslo. Regionen har både innvandringsoverskudd, nettoinnflytting fra resten av landet

Detaljer

SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler

SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler SØKEINFORMASJON Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler Informasjon til alle som ønsker å leie lokaler for idrettslig aktivitet, trening, arrangementer,

Detaljer

Næringsanalyse for Akershus

Næringsanalyse for Akershus Næringsanalyse for Akershus A Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den syvende

Detaljer

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus Kartleggingsrapport Kommunereform i Akershus September 2015 Status for arbeidet med kommunereformen i Akershus Kommunene i Akershus har svart på en enkel spørreundersøkelse om status for arbeidet med kommunereformen.

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018. Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018. Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018 Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus Situasjonen inn i 2015 Stor aktivitet - både offentlig og privat Presset byggherrekapasitet Etterslepet reduseres

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1103 ASFALTERINGSARBEID

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1103 ASFALTERINGSARBEID ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1103 ASFALTERINGSARBEID OPPLYSNING OM VEIANLEGGENE OG DEN RESPEKTIVE KOMMUNE: Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum Side 1 av 9 Aurskog-Høland

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Lørenskog

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Lørenskog Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Lørenskog KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 13/2012 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Lørenskog.

Detaljer

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Akershus Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen

Detaljer

Akershus. Knut Vareide. Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet. 23. Januar 2013 Lørenskog

Akershus. Knut Vareide. Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet. 23. Januar 2013 Lørenskog Akershus Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet 23. Januar 2013 Lørenskog Knut Vareide Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har utviklet et sett

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I ASKER KOMMUNE. Behov og kapasitet ved sesongslutt ASKER OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I ASKER KOMMUNE. Behov og kapasitet ved sesongslutt ASKER OSLO FOTBALLKRETS c 2013 ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLER I ASKER KOMMUNE Behov og kapasitet ved sesongslutt ASKER OSLO FOTBALLKRETS Bakgrunn Denne rapporten er utarbeidet for å kartlegge anleggssituasjonen i kampsesongen

Detaljer

Vedlegg 2: Faktagrunnlag

Vedlegg 2: Faktagrunnlag Vedlegg 2: Faktagrunnlag Demografi Nesodden kommune hadde 17 89 innbyggere per 1.1.12 1. Nesodden er en vekstkommune selv om den gjennomsnittlige årlige befolkningsveksten siden 199 har vært relativt moderat

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak:

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak: Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: Dato: Ingrid Drivenes S15/1606 C21 23.01.2015 L4318/15 Saksfremlegg Askermodellen; retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2008 Innhold: FORORD 3 SAMMENDRAG 4 BEFOLKNING 5 NYETABLERINGER 10 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen

SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen 2015 Spillemidler til idrettsanlegg En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen 2015 Forord

Detaljer

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGS- FRAMSKRIVNING I AKERSHUS 2004-2025. Asplan Viak H2004-046. våren 2005

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGS- FRAMSKRIVNING I AKERSHUS 2004-2025. Asplan Viak H2004-046. våren 2005 650 000 625 000 600 000 575 000 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 2004 2009 2014 2019 2024 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGS- FRAMSKRIVNING I AKERSHUS 2004-2025 Asplan Viak H2004-046 våren 2005

Detaljer

Kampidrettenes anleggsplan

Kampidrettenes anleggsplan Kampidrettenes anleggsplan Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KORT OM DE FEM KAMPIDRETTSFORBUNDENE... 4 3. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 4 4. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE...

Detaljer

Norsk idrettsindeks. Idrettsstatistikk for kommuner

Norsk idrettsindeks. Idrettsstatistikk for kommuner Norsk idrettsindeks Idrettsstatistikk for kommuner 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om idrettsaktiviteten i kommunene Ønske om å samle relevant idrettsstatistikk på kommunenivå Ønske om til en hver tid å sitte

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned (1) Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Norsk idrettsindeks. Resultater fra Notodden

Norsk idrettsindeks. Resultater fra Notodden Norsk idrettsindeks Resultater fra Notodden 1 Hva er Norsk idrettsindeks? En årlig oversikt over: idrettsaktiviteten i kommunene anleggssituasjonen i kommunene andre relevante oversikter på kommunenivå

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030 Sammendrag Befolkningen i Troms øker til nesten 175. i 23 Det vil bo vel 174.5 innbyggere i Troms i 23. Dette er en økning fra 158.65 innbyggere i 211. Økningen kommer på bakgrunn av innvandring fra utlandet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Oslo og Omland friluftsråd er i stor grad fornøyd med forslaget til planprogram. Vi har gått grundig gjennom

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Soneliste Oslo Postnummer Sted Sone

Soneliste Oslo Postnummer Sted Sone Soneliste Oslo Postnummer Sted Sone 0010 OSLO 1 0015 OSLO 1 0018 OSLO 1 0026 OSLO 1 0037 OSLO 1 0045 OSLO 1 0048 OSLO 1 0050 OSLO 1 0055 OSLO 1 0060 OSLO 1 0080 OSLO 1 0139 OSLO 1 0150 OSLO 1 0151 OSLO

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Høringsdokument. Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus 2010 2013

Høringsdokument. Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus 2010 2013 Høringsdokument Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus 2010 2013 Høringsfrist 8. november 2010 1 1 Innledning... 4 1.1 Spillemidler til anlegg i Akershus... 4 1.2 Kommunal

Detaljer

NOTAT. Fortetning langs Kolsåsbanen i Bærum. Aksjon for drift av Kolsåsbanen 31.05.2010

NOTAT. Fortetning langs Kolsåsbanen i Bærum. Aksjon for drift av Kolsåsbanen 31.05.2010 NOTAT Aksjon for drift av Kolsåsbanen 31.05.2010 For videre informasjon om Kolsåsbanen, se hjemmeside www.kolsasbanen.no Aksjon for drift av Kolsåsbanen 31.05.2010 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Sektorplan OM ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKERSHUS 2010 2013

Sektorplan OM ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKERSHUS 2010 2013 Sektorplan OM ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKERSHUS 2010 2013 2 SEKTORPLAN IDRETT Sektorplanen er lagt ut på fylkeskommunens nettside www.akershus.no Design Fete typer Foto forside

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1102 PERSONTRANSPORTTJENESTER OPPLYSNING OM DEN RESPEKTIVE KOMMUNE: Aurskog-Høland, Enebakk, Fet,

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1102 PERSONTRANSPORTTJENESTER OPPLYSNING OM DEN RESPEKTIVE KOMMUNE: Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1102 PERSONTRANSPORTTJENESTER OPPLYSNING OM DEN RESPEKTIVE KOMMUNE: Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum (forbehold om endringer fra beskrevne

Detaljer

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Felles formannskapsmøte Øvre Romerike 25.april 2013 Bård Vestøl Birkedal og Bjørn Oscar Unander Analyse og Strategi AS Agenda

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Innst. S. nr. 314. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:8 (2008 2009)

Innst. S. nr. 314. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:8 (2008 2009) Innst. S. nr. 314 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:8 (2008 2009) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2008-2018, SKI KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2008-2018, SKI KOMMUNE 1 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2008-2018, SKI KOMMUNE 2 Utgiver: Ski kommune Kulturavdelingen Postboks 3010 1402 SKI Opplag: 200 Trykk: Ski kommune, hustrykkeriet Jan Baker:

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Pl. Arrangør Fylke Årlig besøk Antall deltagere Deltagere vs årlig besøk 1 Skjetten svømmehall Akershus 2000 309 15.45% 2 Askøyhallen Hordaland 10000

Pl. Arrangør Fylke Årlig besøk Antall deltagere Deltagere vs årlig besøk 1 Skjetten svømmehall Akershus 2000 309 15.45% 2 Askøyhallen Hordaland 10000 1 Skjetten svømmehall Akershus 2000 309 15.45% 2 Askøyhallen Hordaland 10000 911 9.11% 3 Stange svømmehall Hedmark 2000 151 7.55% 4 Moldebadet Møre og Romsdal 2000 137 6.85% 5 Sørlihallen Nord- Trøndelag

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Vei, Natur og Idrett 2014

Vei, Natur og Idrett 2014 Vei, Natur og Idrett 2014 10 ansatte 5 ansatte 4 ansatte 7 ansatte + 2 deltid VNI historikk og idrett spesielt 120 100 80 60 40 Budsjett Regnskap Budsj-idr Regnsk-idr 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse Plansekretariatet for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune postboks 1200 sentrum 0107 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer