Vedlegg ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKERSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKERSHUS 2010 2013"

Transkript

1 Vedlegg ANLEGG FO IDETT, FILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKESHUS

2

3 3 Vedlegg Dette dokumentet tar for seg vedlegg til Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Vedleggene til denne planen består av egionale beskrivelser som er en beskrivelse av forventet befolkning og anleggsstatistikk for de ulike regionene. Videre finnes det statistikk for anleggsdekning og medlemstall for idretts- og friluftslivsorganisasjoner, før det vises oversiktskart over fylkets 11-er kunstgressbaner, 11-er gressbaner, svømmehaller og idrettshaller. INNHOLD VEDLEGG 1: egionale beskrivelser Vestregionen Follo Nedre omerike Øvre omerike 9 VEDLEGG 2: Begrepsavklaringer og definisjoner 11 VEDLEGG 3: Anleggsdekning i kommunene 12 VEDLEGG 4: Medlemstall og aktivitetsstall i idrettslag organisert i NIF/AIK 16 VEDLEGG 5: Medlemmer friluftlivsorganisasjoner 18 VEDLEGG 6: Kart Fotballbaner gress Fotballbaner kunstgress Flerbrukshaller Svømmehaller 22

4 4 SEKTOPLAN vedlegg VEDLEGG 1: egionale beskrivelser I dette vedlegget omtales forventet befolkningsutvikling og anleggsdekning for de større anleggstypene som er beskrevet nedenfor innen de enkelte regionene Vest, Follo, Nedre omerike og Øvre omerike. I følge Telemarksforskning «Næringsanalyse for Akershus 2009» er Akershus nummer tre av 19 fylker når det gjelder befolkningsvekst de tre siste årene. Fylket har den høyeste innflyttingen innenlands, og det tredje høyeste fødselsoverskuddet. Akershus har også forholdsvis høy innvandring, og er her på sjetteplass av fylkene. Akershus har den fjerde høyeste veksten i antall arbeidsplasser av samtlige fylker. Veksten i offentlige arbeidsplasser er høyest av alle fylkene, mens veksten i antall arbeidsplasser i privat næringsliv er femte høyest. Næringslivet i Akershus har den beste lønnsomheten av alle fylkene. Akershus har den sjette høyeste nyetableringsaktiviteten. Bedriftenes vekst i omsetning og verdiskaping er lav, faktisk tredje lavest blant fylkene. Næringslivsindeksen som måler den samlede næringsutviklingen i fylkene, viser at Akershus kommer på sjetteplass. Øvre og Nedre omerike er de mest attraktive regionene i landet, og trekker til seg innflyttere fra alle grupper. Follo er også attraktiv, men har stor utflytting av unge voksne. Vestregionen har ikke innflytting fra andre regioner tross god vekst i arbeidsplasser. Den samme undersøkelsen viser videre at Akershus er et av seks fylker som ikke har hatt nedgang i befolkningen i noen år siden 1951, og i 2008 økte den totale befolkningen i fylket med 9058 personer, noe som tilsvarer 1,75%. Fra år 2000 har Akershus, tett fulgt av Oslo, hatt den høyeste befolkningsveksten av samtlige fylker i Norge med en vekst på 14,6%. På lang sikt har Follo og Vestregionen hatt den største befolkningsveksten, her kommer omeriksregionene noe etter. De siste årene har derimot omerikskommunene, og spesielt Øvre omerike, hatt den største befolkningsveksten. Siden 1960 er det kommunene Oppegård, ælingen, Asker og Lørenskog som har hatt den største veksten, med en dobling av innbyggertall fra Hurdal, Aurskog-Høland og Nes er kommunene med svakest vekst totalt i denne perioden. For de tre sistnevnte har imidlertid veksten tatt seg merkbart opp det siste tiåret, mens Hurdal har opplevd en liten nedgang. I perioden har Ullensaker hatt den klart høyeste prosentvise befolkningsøkningen. Også de andre Øvre omerikekommunene, med unntak av Hurdal, har hatt en stor vekst i perioden. Det antas at Gardermoenutbyggingen er en sterk medvirkende årsak til dette. Sørum, Vestby, Ås, Enebakk og Skedsmo er andre kommuner som utmerker seg med en sterk befolkningsøkning de siste årene. Befolkningen totalt i Akershus øker jevnlig. Tabellen nedenfor viser utviklingen over den siste planperioden Akershus totalt Økning fra 2005 til 2010 i antall og prosent Under 13 år , år , år , år , år ,0 67 år og over ,9 Sum valgte aldre ,6 Befolkningsutvikling i Akershus Som tabellen nedenfor viser er det for perioden 2010 til 2020 ventet en ytterligere økning av Akershusbefolkningen. 02 Akershus Under 13 år år år år år år og over Sum valgte aldre Forventet befolkningsøkning i perioden

5 5 Anleggsdekning Med begrepet anleggsdekning i regionen menes i dette dokumentet antall større anlegg pr innbyggere. Anleggstypene er begrenset til fotballbaner 11-er, idrettshaller og svømmehaller. Disse tre anleggstypene er vurdert spesielt, siden dette er anlegg som har svært stor betydning for den organiserte idrettsaktiviteten, og for befolkningen generelt. Det er også disse anleggene som i størst grad er aktuelle i forhold til sektorplanen. Dekningstallet vil fortelle noe om hvordan de respektive regioner er utbygd, og kan være med på å gi indikasjoner på hvor ressursene bør settes inn. Anleggsinformasjon er hentet fra kkd-idrettsanlegg.no og etter kontakt med de ulike kommunene. Tall for befolkning er hentet fra SSB og Akershus fylkeskommunes egne tall for befolkningsberegninger. Alle tall vedrørende befolkning er beregnet ut fra Fotballanlegg Med fotballanlegg menes her alle baner med mål på 90 x 60 m og større, med banedekke av grus, gress eller kunstgress. Idrettshaller Her er beregningene basert på antall innendørs aktivitetsflater på størrelse med en håndballbane (40x20m) i flerbrukshaller. Svømmehaller Denne kategorien omfatter svømmebasseng 12, 5 meter eller mer. 1.1 Vestregionen Denne regionen består av kommunene Asker og Bærum, med til sammen innbyggere pr Samlet areal er 292,9 km 2. Vestområdet er en liten region i areal, men tett befolket. Til sammen utgjør de to kommunene kun 6% av Akershus fylkes flateinnhold, men hele 31% av fylkets befolkning. Befolkningsutvikling Vestområdet er den klart tettest befolkede region i fylket. 1. januar 2010 var befolkningstettheten 566 innbyggere pr. km 2, sammenlignet med et fylkesgjennomsnitt på 109 innbyggere pr. km 2. I tabell 1 vises den forventede befolkningsveksten framover i antall personer etter alder. I tabell 2 er det vist en oversikt over forventet prosentvis endring i befolkningstallene for vestområdet. Her er prognosetallene splittet etter aldersgrupper, og sammenlignet med tilsvarende forventning for fylket som helhet. Vest Under 13 år år år år år år og over Sum valgte aldre Tabell 1: Forventet befolkningstilvekst i antall personer etter alder i Vestregionen

6 6 SEKTOPLAN vedlegg ASKE OG BÆUM VEKST VEKST Aldersgrupper Prosent i region Prosent i fylket Avvik Prosent i region Prosent i Fylket Avvik Under 13 år 3,5 3,1 0,4 1,8 1,4 0, år -0,1 1,4-1,5 0,7 0,4 0, år 0,3 3,5-3,2-0,6 0,8-1, år -1,1 1,2-2,3 0,2 0,4-0, år 5,2 4,9 0,3 1,4 1,4-0,1 67 år og over 5,7 7,7-2,0 4,2 5,1-0,9 Sum valgte aldre 2,5 3,5-1,0 1,3 1,5-0,2 Tabell 2: Årlig forventet befolkningstilvekst etter alder, i prosent Tallene i tabellen viser at vestområdet forventes å ha en liten nedgang i første del av planperioden, spesielt for alderen år. For den siste delen av perioden vil befolkningsveksten ligge omtrent på fylkesgjennomsnittet. Det vil for perioden være en årlig befolkningsvekst på ca 1,3%. Anleggssituasjon Anleggstype Antall anlegg i regionen Anleggsdekning i regionen Antall anlegg i fylket Anleggsdekning i fylket Fotballanlegg 57 3, ,6 Flerbruksflater (idrettshall) 21 1,2 76 1,4 Svømmehaller 11 0,7 68 1,3 Tabell 3: Anleggsdekning i vestområdet, pr innbyggere Tallene i tabellen viser en markert underdekning av disse typene idrettsanlegg. Spesielt fotballanlegg ligger på et lavere nivå enn fylkesgjennomsnittet. Vestkommunene har gjennom forrige planperiode fått et løft på antall spilleflater med kunstgress og har derfor økt kapasiteten noe. Det planlegges også ytterligere fem kunstgressanlegg i regionen for kommende periode. Som vist tidligere, er vestområdet den regionen som har klart størst befolkningstetthet. Det er en generell tendens at anleggsdekningen vil variere omvendt proporsjonalt med befolkningstettheten i et område. Dette er med på å forklare enkelte av forskjellene på anleggsdekningen i de ulike regionene. 1.2 Follo Denne regionen består av kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. egionen hadde innbyggere pr Samlet areal er 586,7 km 2. Folloregionen er den tredje største regionen i fylket. Til sammen har de syv kommunene 12% av Akershus fylkets flate innhold, og 21,5% av fylkets befolkning. Befolkningsutvikling Folloregionen har en lavere befolkningstetthet enn Vest, men markant høyere enn de to omeriksregionene. Pr hadde regionen 197 innbyggere pr. km 2, mot 109 innbyggere pr. km 2 for fylket som helhet. I tabell 4 vises den forventede befolkningsveksten framover i antall personer etter alder. I tabell 5 er det vist en oversikt over forventet prosentvis endring i befolkningstallene for Folloregionen. Her er prognosetallene splittet etter aldersgrupper, og sammenlignet med tilsvarende forventning for fylket som helhet.

7 7 Follo Under 13 år år år år år år og over Sum valgt alder Tabell 4: Forventet befolkningstilvekst i antall personer etter alder FOLLO VEKST VEKST Aldersgruppe egion Fylket Avvik egion Fylket Avvik Under 13 år 3,1 3,1 0,0 1,0 1,4-0, år -1,4 1,4-2,8 0,4 0,4 0, år 3,9 3,5 0,4 0,6 0,8-0, år 2,3 1,2 1,1 0,6 0,4 0, år 4,5 4,9-0,4 1,1 1,4-0,3 67 år og over 9,4 7,7 1,7 5,5 5,1 0,4 Sum valgte aldre 3,8 3,5 0,3 1,4 1,5-0,1 Tabell 5: Årlig forventet befolkningstilvekst etter alder, i prosent I forhold til fylket som helhet er Folloregionen omtrent på gjennomsnittet, og regionen kan vente en befolkningsvekst på ca 1,7% pr år i perioden. Anleggssituasjonen Anleggstype Antall anlegg i regionen Anleggsdekning i regionen Antall anlegg i fylket Anleggsdekning i fylket Fotballanlegg 51 4, ,6 Flerbruksflater (idrettshall) 19 1,6 76 1,4 Svømmehaller 13 1,1 68 1,3 Tabell 6: Anleggsdekning i Folloregionen, pr innbyggere Tallene i tabellen viser at Folloregionen ligger rundt fylkesgjennomsnittet for alle anleggstypene. Dette viser at regionen har en noe bedre anleggsdekning enn ved revidering av forrige plan.

8 8 SEKTOPLAN vedlegg 1.3 Nedre omerike egion Nedre omerike består av kommunene Aurskog- Høland, Fet, Lørenskog, Enebakk, Nittedal, ælingen, Skedsmo og Sørum. Nedre omerike hadde pr innbyggere. Samlet areal er 1982,5 km 2. Nedre omerike er en av de to store regionene i areal, til sammen har de åtte kommunene 40,3% av Akershus fylkes areal, og 31% av fylkets befolkning. Befolkningsutvikling Nedre omerike er sammen med Øvre omerike den regionen med lavest befolkingstetthet. Pr var det en befolkningstetthet på 84 innbyggere pr. km 2, mot fylkets gjennomsnitt på 109 innbyggere pr. km 2. Nedre omerike er preget av svært store ulikheter mellom kommunene når det gjelder areal, befolkningstetthet og reiseavstand. Aurskog-Høland kommune har i overkant av 50% av regionens areal, men bare 10% av befolkningen. Lørenskog og Skedsmo kommune har imidlertid en befolkningstetthet nesten på høyde med Vestområdet. I motsetning til forrige planperiode regnes Enebakk kommune som en del av Nedre omerike. Dette kan være med å skape enkelte forskjeller i tabeller i forhold til sektorplanen for I tabell 7 vises den forventede befolkningsveksten framover i antall personer etter alder. I tabell 8 er det vist en oversikt over årlig forventet prosentvis endring i befolkningstallene for regionen. Her er prognosetallene splittet etter aldersgrupper, og sammenlignet med tilsvarende forventning for fylket som helhet. Nedre omerike Under 13 år år år år år år og over Sum valgte aldre Tabell 7: Forventet befolkningstilvekst i antall personer etter alder NEDE OMEIKE VEKST VEKST Aldersgruppe egion Fylket Avvik egion Fylket Avvik Under 13 år 2,7 3,1-0,4 1,6 1,4 0, år 4,3 1,4 2,9-0,2 0,4-0, år 4,5 3,5 1,0 1,5 0,8 0, år 1,9 1,2 0,7 0,6 0,4 0, år 4,3 4,9-0,5 1,5 1,4 0,0 67 år og over 9,2 7,7 1,5 5,6 5,1 0,5 Sum valgte aldre 3,9 3,5 0,3 1,6 1,5 0,2 Tabell 8: Årlig forventet befolkningstilvekst etter alder, prosent I henhold til tabellen forentes det små avvik i forhold til fylkets totale gjennomsnitt.nedre omerike kan vente en befolkningsvekst i underkant av 1,7% pr år i perioden framover. egionen er sammen med Follo den regionen som ligger nærmest fylkesgjennomsnittet i forhold til befolkningstilveksten.

9 9 Anleggssituasjonen Anleggstype Antall anlegg i regionen Anleggsdekning i regionen Antall anlegg i fylket Anleggsdekning i fylket Fotballanlegg 78 4, ,6 Idrettshaller 23 1,4 76 1,4 Svømmehaller 32 1,9 68 1,3 Tabell 9: Anleggdekning på Nedre omerike, pr innbyggere Som det fremgår av tabellen ligger anleggsdekningen i regionen omtrent likt med anleggsdekningen i fylket. I forhold til forrige planperiode er imidlertid anleggsdekningen gått noe ned. Det er imidlertid grunn til å understreke at den tidligere omtalte ulikheten i kommunestruktur innen regionen medfører store variasjoner fra kommune til kommune når det gjelder dekningsgraden av idrettsanlegg. De forholdsvis store avstandene vanskeliggjør imidlertid utnytting av ledig kapasitet. Det er også en forholdsvis stor kommunevis forskjell på dekningsgraden. Dette kommer fram under vedlegg 3 «Anleggsdekning i kommunene» Øvre omerike egionen består av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. egionen hadde pr innbyggere. Samlet areal er 2054,4 km 2. Øvre omerike er den største av regionene i utstrekning, men minst i andel befolkning. Til sammen har fylket 41,8% av flateinnhold i Akershus, men kun 16% av befolkningen. Befolkningsutvikling Prognosen for befolkningsutvikling viser en årlig vekst på ca 2,4% på Øvre omerike i planperioden Befolkningstilveksten er den klart sterkeste i fylket, med en forventet økning i folketall som ligger 1% over gjennomsnittet for Akershus årlig frem til 2012, for så å avta noe. egionen er samtidig den mest spredtbygde regionen, med lange reiseavstander. Pr er befolkningstettheten på Øvre omerike 43 innbyggere pr. km 2. Øvre omerike Under 13 år år år år år år og over Sum valgte aldre Tabell 10: Forventet befolkningstilvekst i antall personer etter alder

10 10 SEKTOPLAN vedlegg ØVE OMEIKE VEKST VEKST Aldersgrupper Prosent iregionen Prosent i fylket Avvik Prosent i regionen Prosent i fylket Avvik Under 13 år 3,2 3,1 0,1 0,8 1,4-0, år 3,0 1,4 1,6 1,1 0,4 0, år 7,1 3,5 3,6 2,2 0,8 1, år 2,4 1,2 1,2 0,2 0,4-0, år 5,9 4,9 1,1 1,9 1,4 0,5 67 år og over 6,9 7,7-0,8 5,4 5,1 0,3 Sum valgte aldre 4,5 3,5 1,0 1,6 1,5 0,1 Tabell 11: Årlig forventet befolkningstilvekst etter alder Øvre omerike Øvre omerike kan framover i perioden vente seg den største befolkningsveksten i fylket på ca 1,9% pr år. Befolkningsøkningen er forventet å avta noe fra og med Anleggssituasjonen Anleggstype Antall anlegg i regionen Anleggsdekning i regionen Antall anlegg i fylket Anleggsdekning i fylket Fotballanlegg ,6 Flerbruksflater (Idrettshaller) 13 1,5 76 1,4 Svømmehaller 12 1,4 68 1,3 Tabell 12: Anleggsdekning på Øvre omerike, pr innbyggere Øvre omerike har gjennomgående god anleggsdekning i forhold til fylkesgjennomsnitt for de anleggstyper som er vurdert. Likevel må en være oppmerksom på at dette kan skyldes en veldig god dekning i noen kommuner, og dårlig i andre. Et eksempel kan være Nannestad som har en høy dekning på flerbrukshaller, mens Ullensaker har lav dekning. Dette vises nærmere i vedlegg 3 «Anleggsdekning i kommunene». Generelt er det rimelig å anta at noe av forklaringen på de høye dekningstallene for Øvre omerike finnes i bosettingsmønsteret. Erfaring viser at anleggsdekning gjerne er omvendt proporsjonal med befolkningstetthet, og årsaken til dette er sannsynligvis et ønske om tilgjengelighet og rimelig nærhet til anleggene. Den store befolkningsøkningen har som ventet utløst behov for en del nye anlegg, særlig i konsentrerte utbyggingsområder.

11 11 VEDLEGG 2: Begrepsavklaringer og definisjoner I det følgende gis en liten oversikt over ulike begreper og deres definisjon / betydning i Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus. Definisjonene er i stor grad hentet fra ulike stortingsmeldinger og andre offentlige publikasjoner. EGENOGANISET AKTIVITET: Fysisk aktivitet utenom organiserte lag og foreninger. FOLKEHELSE: Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon. FILUFTSLIV: Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. FILUFTSLIVSANLEGG: Anlegg i friluft som er berettiget spillemidler. Omfatter f.eks. dagsturhytter, turveier, turløyper, turstier, og aktivitetsområder / sanitæranlegg tilknyttet badeplasser. FYSISK AKTIVITET: All kroppslig bevegelse produsert av skjellettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning av energiforbruket utover hvilenivå. IDETT: Aktivitet i form av konkurranse eller trening i den organiserte idretten NASJONALANLEGG: Anlegg for internasjonale idrettsarrangementer. Det eneste nasjonalanlegget i Akershus er Årungen rostadion. NÆMILJØANLEGG: Anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til boog/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Skiller mellom ordinære nærmiljøanlegg og mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. ODINÆE ANLEGG: Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. EHABILITEING AV ANLEGG: Istandsetting av anlegget som skal gi vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. SPILLEMIDLE: Overskudd fra spillevirksomhetene i Norsk tipping som fordeles med 45,5% til idrettsformål, 36,5% til kulturformål og 18% til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. UNIVESELL UTFOMING: Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

12 12 SEKTOPLAN vedlegg VEDLEGG 3: Anleggsdekning i kommunene Anleggsdekning fotballbaner, idrettshaller, svømmehaller og ishaller pr innbygger i kommunene FOTBALLBANE IDETTSHALLE Kommune Antall baner Innbyggere pr bane Antall spilleflater Innbyggere pr. spilleflate Bærum Asker Vest Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Hurdal Nannestad Øvre omerike Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Follo Enebakk Aurskog - Høland Fet Lørenskog Nittedal ælingen Skedsmo Sørum Nedre omerike Akershus *Fet skrift indikerer at kommunen har anleggsdekning bedre enn fylkesgjennomsnittet. For fotballbaner regnes antall spilleflater (grus, gress og kunstgress) med 11er størrelse. For spilleflater i idrettshaller regnes ordinære spilleflater på 20x40 meter. For svømmehaller regnes antall basseng med en lengde på 12,5 meter i en gruppe, mens basseng med størrelse 16,6 meter og større regnes i en annen gruppe. Antall anlegg er hentet fra kkd-idrettsanlegg.no og etter kontakt med samtlige kommuner. Antall innbyggere er tall fra ssb pr

13 13 SVØMMEHALLE ISHALLE Antall svømmehaller 12,5 m Innbyggere pr. hall Antall svømmehaller 16.6 m og større Innbyggere pr. hall Antall ishaller Innbyggere pr. hall

14 14 SEKTOPLAN vedlegg Anleggsdekning fotballbaner, idrettshaller, svømmehaller og ishaller pr innbygger i kommunene For målgruppen 6 19 år FOTBALLBANE IDETTSHALLE Kommune Antall baner Innbyggere pr bane Antall spilleflater Innbyggere pr spilleflate Bærum Asker Vest Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Hurdal Nannestad Øvre omerike Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Follo Enebakk Aurskog - Høland Fet Lørenskog Nittedal ælingen Skedsmo Sørum Nedre omerike Akershus *Fet skrift indikerer at kommunen har anleggsdekning bedre enn fylkesgjennomsnittet. For fotballbaner regnes antall spilleflater (grus, gress og kunstgress) med 11er størrelse. For spilleflater i idrettshaller regnes ordinære spilleflater på 20x40 meter. For svømmehaller regnes antall basseng med en lengde på 12,5 meter i en gruppe, mens basseng med størrelse 16,6 meter og større regnes i en annen gruppe. Antall anlegg er hentet fra kkd-idrettsanlegg.no og etter kontakt med samtlige kommuner. Antall innbyggere er tall fra ssb pr

15 15

16 16 SEKTOPLAN vedlegg VEDLEGG 4: Medlemstall og aktivitetsstall i idrettslag organisert i NIF/AIK Tall fra idrettsregistreringen via NIF/AIK Idrettsråd / Kommune Antall lag Medlemskap Aktivitetstall Antall lag Medlemskap Vestby Idrettsråd Ski Idrettsråd Ås Idrettsråd Frogn Idrettsråd Nesodden Idrettsråd Oppegård Idrettsråd Bærum Idrettsråd Asker Idrettsråd Aurskog/Høland Idrettsråd Sørum Idrettsråd Fet Idrettsråd ælingen Idrettsråd Enebakk Idrettsråd Lørenskog Idrettsråd Skedsmo Idrettsråd Nittedal Idrettsråd Gjerdrum Idrettsråd Ullensaker Idrettsråd Nes Idrettsråd Eidsvoll Idrettsråd Nannestad Idrettsråd Hurdal Idrettsråd Sum

17 ENDING (%) Aktivitetstall Antall lag Medlemskap Aktivitetstall Medlemskap Aktivitetstall % 90% % 9% % 11% % 3% % -15% % 12% % 25% % 6% % -11% % 1% % -15% % -23% % -12% % -6% % -13% % 45% % 21% % 26% % -10% % 11% % 13% % -9% % 8%

18 18 SEKTOPLAN vedlegg VEDLEGG 5: Medlemmer friluftlivsorganisasjoner Medlemskap i friluftsorganisasjoner i Akershus Navn på organisasjon Antall medlemmer i 2010 i Akershus Natur og Ungdom Akershus 701 NJFF Akershus Norges Klatreforbund 1028 Bærumsmarkas Venner 580 DNT Oslo og Omegn H Akershus 621 Naturvernforbundet 2816 SABIMAs medlemsorganisasjoner 1384 Norges Speiderforbund 2487 KFUK/KFUM speiderne 1019 Skiforeningen Syklistenes Landsforening, 1751 Sørmarkas Venner Østmarkas Venner 3664 Norges Padleforbund 7447 Frognmarkas Venner 1000 SUM medlemmer 86391

19 19 VEDLEGG 6: Kart FOTBALLBANE GESSBANE - GESSBANE FOTBALLBANE - GESSBANE ØVE OMEIKE 118 Bjerke gressbane 119 Borgen gressbane 120 Bøn gressbane 121 Dal gressbane 122 Eidsvoll stadion 123 Fenstad stadion - øst 124 Finstadbanen 125 Funnefoss gressbane 126 Gjerdrum stadion 127 Haga stadion 128 Holter stadion 129 Hurdal stadion 130 Hurdal verk folkehøyskole 131 Hvam stadion 132 Jessheim idrettsplass 133 Jessheim stadion 134 Kløfta stadion 135 Myhrer stadion 136 Nannestad stadion 137 Nygårdsletta 138 Olaløkka 139 omerike folkehøyskole 140 Skogbygda idrettsplass 141 Skogen idrettsplass 142 Stensby gressbane 143 Vestsiden stadion 144 Årnes stadion Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august 2010 NEDE OMEIKE 89 Aursmoen idrettsanlegg 90 Bjørkelunden 91 Blaker Skanse fotballbane 92 Bruvollen gressbane 93 Dalen idrettsanlegg 94 Elvetangen idrettsanlegg 95 Enebakk stadion 96 Finstabru idrettsanlegg 97 Frogner gressbane 98 Frogner Melvoldjordet gressbane 99 Hammerfeltet 100 Høland idrettsanlegg 101 Leirsund stadion 102 Lillestrøm idrettspark 103 Lørenfallet gressbane 104 Mjær stadion 105 Momoen idrettsanlegg 106 Nittebergtangen 107 Nittedal sentret idrettsanlegg 108 Setskog fotballbane 109 Slettmoen idrettsanlegg 110 Sportssentret Bjørkelangen 111 Strømmen stadion 112 Sundet ballplass 113 Søndre Høland idrettsanlegg 114 Sørumsand matchbane 115 Vignes treningsbane 116 Åkrene stadion 117 Åråsen stadion VESTOMÅDET 74 Arnestad stadion 75 Bekkestuabanen 76 Belsetbanen 77 Dikemark gressbane 78 Eiksmarka ballplass 79 Emma-hjort banen 80 Føyka- Asker stadion 81 Holmen gressbane 82 Hosle gressbane 83 Høvik skolebane 84 Jarmyra gressbane 85 Jutulbanen 86 Kalvøya gressbaner 87 Naddestad gressbane 88 Veritasbanen FOLLO 52 Berger idrettspark 53 Bjørnebekk idrettsplass 54 Brandstad stadion 55 Brevik idrettsplass 56 Dalbanen 57 Garderbanen 58 Jaer 59 Kroer idrettsanlegg 60 Kråkstad gressbane 61 Labo stadion 62 Langhus matchbane 63 Nordby idrettsplass 64 Oppegårdbanen 65 Seiersten idrettspark 66 Ski stadion gressbane 67 Sofiemyr idrettspark 68 Storebrand stadion 69 Vestby stadion 70 Vestenga 71 Østre Greverud gresssletta 72 Ås Stadion treningsfelt 73 Ås videregående skole

20 20 SEKTOPLAN vedlegg FOTBALLBANE KUNSTGESSBANE - GESSBANE FLEBUKSHALLE FOTBALLBANE - KUNSTGESSBANE ØVE OMEIKE 44 Bakkedalen kunstgressbane 45 Eidsvoll stadion 46 Eidsvollhallen kunstgressbane 47 Funnefoss stadion 48 Gjerdrum kunstgress 49 Idrettsparken Jessheim 50 Nannestad Idrettspark 51 Årnes stadion NEDE OMEIKE 28 Aursmoen stadion 29 Fjellhamar idrettsplass 30 Frogner idrettspark 31 Kurlandsparken kunstgress 32 Li Idrettsanlegg 33 Lillestrøm idrettspark 34 Marikollen idrettspark 35 Nittedal sentralidrettsanlegg 36 olvsrud kunstgress 37 Sanbekken kunstgressbane 38 Skedsmo stadion 39 Skjetten kunstgress 40 Sten - Tærud kunstgressbane 41 Strømmen stadion 42 Sørumsand kunstgressbane 43 Torshov stadion VESTOMÅDET 10 Borgen Nærmiljøsenter 11 Fossum kunstgressbane 12 Føyka kunstgressbane 13 Gjellum idrettsanlegg 14 Gommerud kunstgress 15 Haslumbanen kunstgress 16 Holmen idrettspark 17 Hundsund grendesenter 18 Jarmyra kunstgressbane 19 Jutul banen kunstgress 20 Kadettangen idrettsplass 21 Lommedalen kunstgress Nadderud kunstgress 23 Nesøya idrettsanlegg 24 isenga kunstgressbane 25 ud kunstgressbane 26 Storøya grendesenter 27 Vollen - Arnestad stadion FOLLO 1 Berger idrettspark 2 Grevlingen idrettsanlegg 3 Langhus Stadion 4 Nordby idrettsplass 5 Pepperstad kunstgressbane 6 Ski idrettspark 7 Sofiemyr Idrettspark 8 Østre Greverud Idrettspark 9 Ås stadion Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august Kilometer Målestokk 1: Kartet 4 er 6 fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Kilometer Falkflaug Misund, august 2010 Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august 2010

21 21 FLEBUKSHALLE FLEBUKSHALLE ØVE OMEIKE 52 Borgenhallen 53 Eidsvollhallen 54 Gjerdrumshallen 55 HIF-hallen 56 Jessheimhallen 57 Kløftahallen 58 Nannestadhallen 59 Neshallen 60 Neskollen Idrettshall 61 åholthallen NEDE OMEIKE 33 Aursmoen idrettshall 34 BB-hallen 35 Bingsfosshallen Bjørkelangen sportshall 37 Fethallen 38 Fjellhamarhallen 39 Frogner idrettshall 40 Hakadal idrettshall 41 Hølandshallen 42 Kjenn idrettshall 43 Lihallen 44 Lørenskoghallen 45 Marikollen flerbrukshall 46 Mjærhallen 47 Sandbekkhallen 48 Skedsmohallen 49 Skjettenhallen 50 Skårerhallen 51 Tærudhallen VESTOMÅDET Askerhallen idrettshall Combihallen 19 Gamle ykkinnhallen 20 Gjønnes flerbrukshall 21 Haslumhallen Heggedalshallen Helsethallen 24 Holmenhallen 25 Hoslehallen 26 Hundsund Grendesenter 27 Kolsåshallen 28 Leikvollhallen 29 Lommedalshallen 30 Nadderudhallen 31 ykkinnhallen 32 Vollen idrettshall FOLLO 1 Bakkeløkka flerbrukshall 2 Dyrløkkeåsen idrettshall 3 Frogn vidergående skole 4 GG-hallen idrettshall 5 Greverudhallen FLEBUKSHALLE Grevlingen skole og kultursenter 7 Kråkstadhallen 8 Langhushallen 9 Nesoddenhallen 10 Nordby idrettshall 11 Siggerudhallen 12 Ski Idrettspark -Alliansehallen 13 Skihallen 14 Sofiemyrhallen 15 Vestbyhallen 16 Åshallen Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Kilometer Falkflaug Misund, august 2010 Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august 2010

22 22 SEKTOPLAN vedlegg FLEBUKSHALLE SVØMMEHALLE ØVE OMEIKE 53 Algarheim skole 54 Allergot ungdomsskole 55 Eidsvollhallen 56 Gjerdrum ungdomsskole 57 Hurdalssjøen hotell 58 Kjerkekretsen skole 59 Nannestad ungdomsskole 60 Nordby ungdomsskole 61 åholt ungdomsskole 62 Strømmen skole 63 Vesong ungdomsskole 64 Vormsund ungdomsskole SVØMMEHALLE 57 NEDE OMEIKE 23 Asak skole Aursmoen ungdomsskole 25 Bingfoss ungdomsskole 26 Bjørkelangen skole Bråte skole Dalen skole Enebakk ungdomsskole Fjuk skole 31 Glitreklinikken 32 Kjenn folkebad Kurland skole Libos Lihallen svømmehall Løken skole Marikollen ungdomsskole Melvold skole Nebbursvollen konk.basseng Nittedal samfunnshus otnesbadet Sagdalen 16skole Sandbekkhallen Skjetten skole Skårerhallen 46 Solbakken svømmehall Sten-Tærud skole 4 48 Vesterskaun skole Vigernes 24 skole Volla skole Østersund skole Åsenhagen skole VESTOMÅDET Berger svømmehall Bleikli behandlingshjem Emma Hjorts hjem 1 17 Haug skole Hundsund Grendesenter Landøya svømmehall Nadderudhallen svømmehall 7 21 amstad skole isenga svømmehall FOLLO 1 Alværn svømmehall 2 Dagbo skole 15 3 Grevlingen skole og kultursenter 4 Høyås bo- og rehabiliteringssenter 5 Kråkstad skole 6 Myklerud skole 7 Nordbytun svømmehall 8 Seiersten svømmehall 6 9 Ski skole 10 Sofiemyrhallen 11 Sunnaas sykehus HFØ 12 Vevelstad u.skole (Langhus bad) 13 Ås ungdomsskole Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august Kilometer Kilometer Målestokk 1: Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Målestokk 1:320 Ingrid Falkflaug 000 Misund, august 2010 Kartet er fremstilt av Akershus fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund, august 2010

23

24 Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo / Tlf Faks / E-post: Besøksadresse Schweigaards gate 4, Galleriet, Oslo

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Forord Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune står overfor store utfordringer i den regionale utviklingen. Kommunene

Detaljer

Tilstandsrapport 2003

Tilstandsrapport 2003 Tilstandsrapport 23 Om idrett og fysisk aktivitet i Norge Organisering og økonomi Aktivitet og medlemskap Idrettsanlegg Verdier og holdninger Akilles Oslo 23 INNHOLD 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Mål

Detaljer

Del 2 - Faktagrunnlag

Del 2 - Faktagrunnlag Del 2 - Faktagrunnlag Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 Befolkningsutvikling og flytting... 1 Nåsituasjon befolkningsutvikling... 1 Flytting... 2 Befolkningsframskrivinger... 4 Bolig og boligbygging...

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling i Ullensaker Asplan Viak og Opinion - juli 7 BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? ULLENSAKER

Detaljer

Randaberg kommune. Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010

Randaberg kommune. Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 Randaberg kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Regelmessig fysisk aktivitet gir: Økt arbeidskapasitet Bedret

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2008 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2008 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Idrett for alle i et åpent og inkluderende

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold, flytting og befolkningsutvikling i storbyene 278 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 BEGREPSAVKLARINGER 4 1.3 STORTINGSMELDINGER 4 2. UTVIKLINGSTREKK I RINGSAKER

Detaljer

Notater. Erik H. Nymoen, Lars Østby og Anders Barstad. Flytting og pendling i storbyregionene Utredninger til Storbymeldingen, del 3

Notater. Erik H. Nymoen, Lars Østby og Anders Barstad. Flytting og pendling i storbyregionene Utredninger til Storbymeldingen, del 3 2003/35 Notater 2003 Erik H. Nymoen, Lars Østby og Anders Barstad Notater Flytting og pendling i storbyregionene Utredninger til Storbymeldingen, del 3 Avdeling for personstatistikk/seksjon for demografi

Detaljer

Anleggsplan for. Buskerud Idrettskrets. For perioden 2012-2020

Anleggsplan for. Buskerud Idrettskrets. For perioden 2012-2020 Anleggsplan for Buskerud Idrettskrets For perioden 2012-2020 1 Innhold 1. Bakgrunn for planen.... 3 1.1. Innledning.... 3 1.2. Bakgrunn.... 3 1.3. Hensikten med planen.... 4 1.4. Politisk behandling og

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato:

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato: Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Areal og transportsamarbeid på Øvre

Detaljer

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget FYLKESDELPLAN FOR HANDELSVIRKSOMHET, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Forord Ved kongelig resolusjon av 8. januar 1999 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsatt en rikspolitisk bestemmelse om midlertidig

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Regional analyse Vest-Telemark

Regional analyse Vest-Telemark Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vest-Telemark KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 90/2012 Tittel: Regional analyse Vest-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 90/2012 Forfatter(e): Knut Vareide

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket.

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket. Forord Fylkeskommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å sørge for en løpende fylkesplanlegging. I veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2007) ønsker Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer