Dagsprotokoll. Onsdag 27. november EL & IT Forbundets 1. ordinære landsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsprotokoll. Onsdag 27. november 2002. EL & IT Forbundets 1. ordinære landsmøte"

Transkript

1 Dagsprotokoll Onsdag 27. november 2002 EL & IT Forbundets 1. ordinære landsmøte Møtet startet opp onsdag , kl med Terje Aaberg som dirigent, og sangen De unge slekter. Dirigenten redegjorde for framdriften og ga deretter ordet til innleder Jan Andersen-Gott, direktør KS Bedrift Sak 8 SITUASJONEN I VÅRE BRANSJER Innledning ved: Jan Andersen-Gott, direktør KS Bedrift Arvid Fennefoss, 1. amanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Jan Olav Andersen, leder tariffavdelingen EL & IT Forbundet Følgende hadde ordet: 11 Per G. Salomonsen, 149 Tor Moen Dirigenten ga ordet til Hans O. Felix som takket innlederen og overakte blomster. Følgende hadde ordet, fortsetter: 80 Eddie Chr. Fjeldheim Vedtatt Dirigenten foreslo å sette ned taletiden til 5 minutter første gang og 2 minutter andre gang. Følgende hadde ordet, fortsetter: 196 Svein Arild Dale, 117 Johny Guldager, Strek satt. Dirigenten foreslo strek satt Følgende hadde ordet, fortsetter: 189 Jan Henrik Larsen, 287 Tor Sundby, 15 Trond Berg-Hansen, 25 Jan Torstensen, 35 Kyrre Gundersen Dirigenten ga ordet til Hans O. Felix som overrakte blomster som takk til innlederen. 1

2 Vedtatt Videre opplyste dirigenten at forslagene 5-58 og 5-46 ble i går sendt til feil redaksjonskomite. Han ba om landsmøtes tilslutning til å sende disse forslagene til Redaksjonskomiteen for organisasjon og vedtekter. Følgende permisjonssøknader ble behandlet: 123 Nils Roar Brenna Innvilga Pause kl Vedtatt Møtet startet opp igjen kl Dirigenten foreslo å sette ned taletiden til 5 minutter første gang og 2 minutter andre gang. Dirigenten ga ordet til Tore Guldbrandsen. Sak 7 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM Innledning ved Tore Guldbrandsen Følgende hadde ordet: 11 Per Gunnar Salomonsen Følgende hadde ordet, fortsetter: Dirigenten foreslo strek satt under taler 76 Trond Bråtens innlegg. Vedtatt 76 Trond Bråten Dirigenten fastslo at strek er satt og refererte talelisten. Han ga videre ordet til Tore Guldbrandsen som opplyste om en feil Videre opplyste dirigenten at de fleste av forslagene vil oversendes redaksjonskomiteen. Han ba om salens tilslutning til å ikke referere forslagene, kun referere hvem som har innlevert forslagene. Vedtatt. Til forretningsorden: Tore Gulbrandsen 2

3 Følgende hadde ordet, fortsetter: 146 Jonny Jensen, 147 Anette Eriksen, 226 Geir Tore Mjønes (frafalt), 80 Eddie Chr. Fjeldheim, 82 Sissel Hallem, 149 Tor Moen, 156 Terje Lien-Aasland, 19 Terje Skog, Vedtatt Dirigenten anmodet Landsmøte om å forskyve lunsjen en halv time. Dirigenten foreslo videre å sette ned taletiden til 3 minutter første gang og 1 minutter andre gang. Vedtatt mot en stemme. Følgende hadde ordet, fortsetter: 148 Anders Langerød, 74 Frank Hansen, 64 Svein Åge Samuelsen, 105 Anne-Grethe Arnesen, 21 Reidunn Wahl, 89 Hans-Petter Hverven, 65 Arne Næverdal, 172 Leif-Egil Thorsen, 108 Stefan Fiko, 230 Geir Håkon Reitan, 179 Morten Ravn Hagen, 52 Erlend Moldøen, 165 Steinar Rasmussen, 189 Jan Henrik Larsen (frafalt), 25 Jan Torstensen (frafalt), 83 Per Arne Salo Tore Gulbrandsen fikk ordet til oppsummering. Dirigenten opplyste om følgende: gjelder forslag 9, Alle forslag oversendes Redaksjonskomiteen for handlingsprogram med unntak av: 81, 88, 89, 93 som oversendes Redaksjonskomiteen for uttalelser, og forslag 91 som oversendelse Redaksjonskomite for økonomi og bevilgninger. Følgende forslag ble fremmet: 165 Steinar Rasmussen forslag nr. 9 Forslag 132 fra distrikt Agder "Alles rett til lønn" legges inn i handlingsprogrammet. Forslag nr: 132 Fra: Distrikt Agder Alles rett til lønn EL & IT Forbundet må jobbe for at alle voksne skal ha en minstelønn å leve av. Både for de som har tradisjonelt arbeid og de som ikke har. Det skal være mulig å knytte en arbeids-/tjenesteplikt til utbetaling av lønn som tilpasses den enkeltes forutsetninger og muligheter. Begrunnelse: Alle voksne skal ha en lønn og leve av. Ved å innføre en minstelønn til alle voksne i samfunnet vil en være med på å avskaffe uverdige forhold for de som i dag lever under fattigdomsgrensen, avskaffe det offentlig byråkratiet knyttet til sosial stønad og gi alle muligheten til å motta lønn. En arbeids-/tjenesteplikt for lønnsmottaker kan utformes av det offentlige, men den enkeltes forutsetninger uansett faglig dyktighet, utdanning, helse, alder, nasjonalitet må tilpasses slik at alle gis mulighet. Der hvor dette ikke er praktisk mulig skal det uansett utbetales en minstelønn. 3

4 76 Trond Bråten forslag nr. 81 Det overlates til redaksjonskomiteen å utarbeide en uttalelse til våre medlemmer som går på: * Lojalitet til andre arbeidstagere som vi benytter oss av både i arbeid og fritid * Prøve så godt vi kan være med på å bidra til andres lønns-og arbeidsvilkår Oversendt red. uttalelser 147 Anette Eriksen forslag nr. 82 Vi MÅ få inn ett avsnitt i handlingsplanen som omfatter ungdomsarbeid! Avsnittet må inneholde hovedpunktene for å bedre ungdoms- og rekrutterings-arbeide. Hovedpunktene bør hentes fra eksisterende handlingsplan for EL & ITs ungdomsarbeid. 80 Eddie Chr. Fjeldheim forslag nr. 83 Tillegg til Handlingsprogram avsnittet Installasjonsbransjen under punkt Hovedmål: Gjeninnføre stedlig tilsyn/offentlig kontroll av el.anlegg Styrke innstalatør kravene 82 Sissel Hallem forslag nr. 84, 85, 86, 87 Forslag 84: Til underkapittel "lønns og arbeidsvilkår" Endring i kulepunkt 5: Forsvare og forbedre normalarbeidsdagen ved at normalarbeidstiden blir innført i alle forbundets tariffavtaler. Innføring av tariffbestemt 5-dagers uke. Forslag 85: Til underkapittel "Lønns- og arbeidsvilkår" (tilegg til kulepunkter) Tillegg til kulepunkt 1: Forbundets hovedmål er bransjevise landsdekkende tariffavtaler Tillegg til kulepunkt 2: 4

5 For å oppnå dette vil forbundet arbeide for at tariffavtalene harmoniseres. Dette krever strategiske diskusjoner og grep, prioritert i 2003 slik at vi er klare foran oppgjørene. Forslag 86 Til underkapitil "Utdanning- tillitsvalgtopplæring" Nye kulepunkter: Tillitsvalgtopplæringen må styrkes ved diskusjoner om politikk og økonomi, med hensikt å øke innsikten og forståelsen av hvordan og hvorfor markedsliberalismen forverrer vilkårene for oss alle. Det må gjennom kurs og møter være sterkere fokus på visjoner og ideologi og diskusjoner om alternativer til dagens samfunn. Forslag 87 Til underkapittel "Innledning" (nytt andre avsnitt) Privatisering, outsourcing og konkurranseutsetting betyr angrep på velferdsstaten, demokratiet og mulighetene for samfunnsmessig styring. Dette er kapitalens fremstøt for en større andel av fortjenesten, og har også som hensikt å forringe lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte. EL & IT Forbundet vil slåss mot dette på prinsipielt grunnlag, og søke samarbeid med andre LO-forbund om dette. I dag er det fagbevegelsen som representerer den potensiell kraften som trengs i kampen mot et stadig hardere samfunn. "Viktige deler av..." står som før 11 Per Gunnar Salomonsen forslag nr. 88 Tilleggstekst tariffuttalelse avsnitt 6 Arbeidstakers helse, arbeidsmiljø, stiilingsvern og lignende må fortsatt sikres og utvikles ved lov og tariffbestemmelser (nytt) Tillegg til avsnitt 9 Forutsetningen for dette arbeid er: - ingen tariffbestemte sosiale vilkår svekkes - ingen utvidelse av normalarbeidsdagen for noen - ingen svekkelse av forhandlingsretten Et viktig mål for forbundet er å få tariffbestemte pensjonsordninger Oversendt red. uttalelser 19 Terje Skog forslag nr. 89 Se vedlegg, som er tillegg og endringer til administrasjonens forslag. 5

6 Utgangspunktet er administrasjonens forslag. Forslag til endringer er skrevet i kursiv. Tariffpolitisk uttalelse. EL & IT Forbundets Landsmøte Økende markedsliberalisme, nedbygging av velferdsstaten og stadig hardere press på opparbeidede rettigheter og vilkår for arbeidsfolk i Norge, er en av de største politiske utfordringene for fagbevegelsen i dag. Hvilket samfunn vi skal leve i, og hvilke verdier som skal prege det, er en ideologisk kamp hvor LO skal gå i bresjen. EL & IT Forbundet vil ikke akseptere at de rike blir rikere og de fattige blir flere. Kampen for en rettferdig fordeling av samfunnsgodene har alltid vært fagbevegelsens fanesak. Kampen mot arbeidsløshet og for full sysselsetting er en del av den samme kampen. Regjering og Stortingsflertallet fører i dag en politikk som er i ferd med å skape en ny bølge av arbeidsløshet. En finanspolitikk som kun fokuserer på inflasjon og ikke sysselsetting truer tusenvis av arbeidsplasser. Mangelen på en næringspolitikk som sikrer norsk industri er ikke bare en trussel mot arbeidsplasser, men også mot bosettingen i distrikta og mot hele velferdsamfunnet. EL & IT Forbundet vil bl.a. arbeide for at Norges Banks rentepolitikk igjen kommer under politisk styring. I en situasjon med økende arbeidsløshet velger regjeringen å angripe de arbeidsløse fremfor å styrke kampen mot ledigheten. De foreslåtte endringene i dagpengeordningen rammer de som allerede har det vanskelig. Samtidig foreslår regjeringen at endringer i permitteringsreglene vil føre til masseoppsigelser i flere av forbundets bransjer. En bølge av omstillinger og modernisering både i offentlig og privat sektor skaper et hardere og mer brutalt arbeidsliv. Ved privatisering, outsourscing og konkurranseutsetting blir de ansattes lønns og arbeidsvilkår satt under kraftig press. Forslag om liberalisering av lovverket, for eksempel overtidsreglene i AML bidrar til denne utviklingen. Virksomheter i offentlig sektor får frie tøyler for å redusere kostnader og bedriftsledere benytter anledningen til å gjennomføre nedbemanninger uten hensyn til ansatte og tillitsvalgtes rettigheter. Kampen mot denne utviklingen må føres på flere fronter. Forsvaret av de kollektive avtalene og det kollektive forhandlingssystemet er en del av denne kampen. Arbeidslivet i Norge er regulert gjennom et samspill mellom lovverk og kollektive avtaler. Denne arbeidsmarkedsreguleringen er viktig å forsvare. Arbeidstakeres helse, arbeidsmiljø, stillingsvern og lignende må fortsatt sikres og utvikles ved lov, samtidig som forsøk på å begrense den frie forhandlingsretten gjennom lovregulering må bekjempes. For fagbevegelsen er det viktig og riktig å ha en overordna tariffpolitikk som bringer oss nærmere våre målsettinger om solidaritet og rettferdig fordeling, men innholdet i en slik politikk må stadig utvikles. Forbundets overordnede mål for kommende fireårs periode er:? Reallønnsøkning for medlemmene.? Styrke de kollektive avtaleforholdene og gå vekk fra individuelle tillegg og individuelle lønnsforhandlinger. 6

7 ? Styrking av normalarbeidsdagen, som defineres mellom og i ukas 5 første virkedager. Arbeide for å få inn bestemmelser om dette i de overenskomster hvor dette helt eller delvis mangler.? Tariffesting av pensjonsytelser.? Oppsigelsesvernet i Arbeidsmiljøloven må bli en del av avtaleverket.? Tariffeste full lønn under sykdom hvor dette mangler.? Dagens bestemmelser i Arbeidsmiljøloven om begrensning av overtid skal inn i tariffavtalene? I arbeidet med nye arbeidstidsreformer er 6-timersdag/30 timers uke med full lønnskompensasjon målet. Et første skritt på veien er en reduksjon til 35 timers uke. Reduksjonen i arbeidstid må lovfestes. I takt med at liberaliseringen har fjernet mange av de tradisjonelle styringsmekanismene i norsk økonomi, har kontrollen over lønnsdannelsen fått økt betydning for makthaverne. Solidaritetsalternativet, som skulle føre til at alle løftet i flokk, ble underminert av frislipp av kapitalinntekter, lederlønninger og fallskjermer, samtidig som vanlige lønnsmottakere ble presset til moderasjon. Forsøkene på å videreføre denne politikken, slik blant annet Holden-utvalget gjør i NOU 2000:21. En strategi for sysselsetting og verdiskapning, må derfor avvises. Fagbevegelsens tariffpolitisk strategi må ivareta både hensynet til rettferdig fordeling og en rimelig andel av verdiskapninga. Fagbevegelsen må også kreve at politikerne sørger for å sikre og videreutvikle velferdsstaten gjennom hardere beskatning av kapitalinntekter, styrking av kommuneøkonomien og en endret rentepolitikk. EL & IT Forbundet representerer flere bransjer som i økende grad konkurrerer om de samme arbeidsoppdrag og bedrifter i samme bransje med ulik arbeidsgivertilknytting. Harmonisering av både Hovedavtaler og de enkelte overenskomsters lønns og arbeidsvilkår er en prioritert oppgave for å hindre at arbeidstakerenes vilkår blir en del av konkurransen mellom virksomhetene. Det er også en prioritert oppgave for forbundet å utarbeide bransjeoverenskomster der det ikke finnes, for eksempel IT-bransjen, for på den måten å utvikle det kollektivet samholdet. For å oppnå dette er det viktig at forbundet eier avtalene som medlemmene er omfattet av. Fortsatt er det store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Kampen for likelønn er en del av kampen for en mer rettferdig fordeling. Også kampen for å heve de lavest lønnede er en del av kampen for likelønn. Lavlønnsyrker er i stor grad kvinnedominerte yrker. EL & IT Forbundet vil arbeide for at inntektspolitikken får en innretning som retter opp disse skjevhetene. Kampen mot brutalisering av arbeidslivet, for rettferdig fordeling og full sysselsetting er grunnlaget for EL & IT Forbundets tariffpolitikk. Oversendt red. uttalelser 7

8 64 Svein Åge Samuelsen forslag nr. 90 Nytt kulepunkt Utvikle en landsomfattende tariffavtale for IKT sektoren 74 Frank Hansen forslag nr. 91 Det bevilges kr til Arbeiderpartiet og kr til Sosialistisk Venstreparti. Videre bevilges det kr til ungdomsarbeidet i EL & IT Forbundet Oversendt red. økonomi/bevilgning 89 Hans-Petter Hverven forslag nr. 92 Nytt avsnitt under punkt "lønns og arbeidsvilkår#. - Forbundet vil at Folketrygden fortsatt skal være en av grunnpillarene i det norske samfunnet. Det vil derfor være en prioritert oppgave å forsvare denne modellen, slik at alle kan sikres et akseptabelt livsgrunnlag og utkomme som er med på å gi økt trygghet i pensjonstilværelsen. Nye "kulepunkter" til samme punkt: Forbundet går imot pensjonskommisjonens innstilling og vil arbeide for å forsvare dagens AFP-ordning. Forbundet vil arbeide for at eksisterende pensjonsordninger og vilkår for våre medlemmer videreutvikles og forbedres. Målet er bransjevise og tariffert tilleggspensjoner som gir en minimumsutbetaling på 66 %. 21 Reidunn Wahl forslag nr. 93 Endringsforslag uttalelse: Opphev Cuba-blokaden Stryk avsn. "Når Collin Powell... til og med... som fredsmekler og brobygger". Sett inn: Cubas vekt på velferd og sosial likhet er et eksempel USA setter mye inn på å bli kvitt. Stryk order "derfor" i setning som starter: EL & IT forbudnet krever... Stryk setning: Den kalde krigen er over og tidligere østblokkland blir medlem av NATO. Oversendt red. uttalelser 172 Leif-Egil Thorsen forslag nr. 94 Endringsforslag til punktet om installasjonsbransjen i Handlingsprogrammet 8

9 Installasjonsbransjen Forbundet skal være en aktiv medspiller i utviklingen som skjer og kommer til å skje i installasjonsbransjen. Vi vil påvirke myndigheter og bedrifter til å arbeide for en utvikling som våre medlemmer er tjent med. Vi vil ha en bransje som gjør at flere velger å arbeide i bransjen fram mot sin pensjonsalder. EVU blir et viktig tema i den kommende perioden og hvor opparbeidelse av fond til støtte for livsopphold vil gis høy prioritet. EL & IT Forbundet skal ha høy fokus på harmonisering av tariffavtaler og hovedavtaler. Harmoniseringen skal også gjelde mellom konkurrerende arbeidsplasser forbundene i mellom, for eksempel i offshoresektoren mellom El & IT Forbundet og NOPEF. Forbundet vil fortsette sitt arbeid for å bedre rotasjonsordningene for pendlere som ikke har nattkvarter i eget hjem. Vi skal samarbeide aktivt med andre organisasjoner, både i inn- og utland, for å følge med i utviklingen Hovedmål: En bransje med kun seriøse aktører Fagarbeidere med høy faglig kompetanse Bedre de tillitsvalgtes muligheter for påvirkning av bedriftenes utvikling. Drøfte bredt i organisasjonen den utviklingen som til enhver tid skjer i bransjen Gode arbeidsvilkår for våre medlemmer Hindre at bruk av utenlandsk arbeidskraft medfører sosial dumping Offentlige byggherrer skal ha et særlig ansvar for forsvarlig gjennomføring i forhold til byggetider, faste ansettelser og HMS-arbeid EVU med fokus på opparbeidelse av fond for støtte til livsopphold Arbeide for bedre rotasjonsordninger for pendlere som ikke har nattkvarter i eget hjem. Første forbereding må komme gjennom innføring av rotasjon/30 timers uke. Harmonisering av tariff- og hovedavtaler. 65 Arne Næverdal forslag nr. 95 Utdanning Tillitsvalgtopplæring Tillegg etter hovedmålenes kulepunkt: For å oppnå dette må tillitsvalgtsopplæringa videreføres, utvikles og styrkes 156 Terje Lien-Aasland forslag nr. 96 s. 3, siste setning...(fou) må opp på minimum tre prosent av BNP. Forskning innenfor IKT og en bærekraftig industriell utvikling herunder utnyttelse av gassressursene må vektlegges spesielt.. s 4. 1.setning: EL & IT Forbundet skal ha en helhetlig og framtidsrettet industri- og næringspolitikk. 9

10 S 4 Energibransjen 5 avsnuitt. 1. setning...oppretteholde offentllig eierskap i kraftforsyningen, og at det norske eierskapet innen nettvirksomheten ikke svekkes. 50 Rolf Bersås forslag nr. 97 og 98 Forslag nr. 97: Under lønns- og arbeidsvilår 1. Endre kulepunkt: Forsvar normalarbeidsdagen til kjempe for å beholde normalarbeidsdagen 2. Under arbeidsmiljø Nytt kulepunkt Kjempe for at dagens arbeidsmiljølov ikke svekkes men forsterkes Forslag nr. 98: Under Energibransjen. Nytt kulepunkt under hovedmål EL & IT Forbundet skal aktivt arbeide mot etablering og utskilling av entreprenørselskapet i energrbransjen. 52 Erlend Moldøen forslag nr. 99 og 100 Forslag nr. 99: Endre kulepunkt 5. Bytte ta med få. Forslag nr. 100: Nytt kulepunkt under likestilling EL & IT Forbundet må jobbe for like rettigheter i barnefordelingssaker 146 Jonny Jensen forslag nr. 101 Med det som mål å få opp reallønnsveksten og samtidig få renta og inflasjon ned - vil jeg foreslå at EL og IT forbundet arbeider for et nytt: Solidaritetsalternativ tilpassa vår tid med sterke føringer retta mot lederlønninger og fallskjermsavtaler 10

11 108 Stefan Fiko forslag nr. 102 og 103 Forslag nr. 102: Installasjonsbransjen * Sikre at sertifisering og offentlig godkjkente fagbrev skal ligge til grunn for å kunne arbeide med elektriske anlegg. * Sikre at forskriftene ivaretar at kun offentlige godkjente fagarbeidere kan jobbe med elektriske anlegg * Sikre at våre medlemmer skal ha den beste lønnsutvikling innen bygg og anleggsbransjen. Forslag nr. 103: Ortografisk endring: Innledning Handlingsprogram Endring i fjerde avsnitt fjerde linje - ordet FÅ strykes 109 Roy Tore Oppegaard forslag nr. 104 Næringspolitikk Punkt - Hovedmål: Nytt kulepunkt: Bygging av miljøvenlige gasskraftverk Han gjorde også oppmerksom på at det var omfordelt et ark med rettelse til side 8 i Dagsprotokoll tirsdag 26. november Til forretningsorden 133 Thore Hagen Pause kl Møtet startet opp etter lunsj kl med Åge Blummenfelt som dirigent. Landsmøte sang Ellinors vise. Dirigenten la frem innstilling til tellekorps som er følgende : 287 Tor Sunby, 130 Torstein Lokrheim, 176 Jon H. Kallevik, 252 May Britt Thune, 100 Vigdis Sveen Vedtatt Deretter ga dirigenten ordet til valgkomiteens leder. 11

12 Sak 10 VALG Innledning ved valgkomiteens leder Dag Langer Andersen.. Til forretningsorden: 133 Thore Hagen Deretter ga dirigenten ordet til Tove Rosø som la frem mindretallets innstilling og den subsidiære mindretallsinnstiling. Til forretningsorden: 105 Anne-Grethe Arnesen, 1 Hans O. Felix Følgende hadde ordet: 1 Hans O. Felix, 96 Øyvind Hem, Vedtatt Dirigenten foreslår at det settes strek under Øyvind Wallentinsens innlegg. Følgende hadde ordet, fortsetter: 16 Øyvind Wallentinsen Vedtatt Dirigenten refererte talelista og foreslo 2 minutter taletid første gang og 1 minutt andre gang. Til forretningsorden: 13 Svein Davidsen Følgende hadde ordet, fortsetter: 53 Atle Teigland, 19 Terje Skog, 52 Erlend Moldøen, 93 Dag Fredriksen, 156 Terje Lien-Aasland, 21 Reidunn Wahl, 70 Morten Kristiansen, 80 Eddie Chr. Fjeldheim, 248 Roger Nordland, 34 Helge Enger (frafalt), 49 Geir Ove Bernhoff, 48 Kai Christoffersen, 108 Stefan Fiko, 60 Jarle Eide, 253 Ulf Iversen, 15 Trond Berg-Hansen, 50 Rolf Bersås, 288 Brit Østby Fredriksen, 149 Tor Moen, 170 Kjell A. Andersen, Dirigenten foreslo 1 minutts taletid før neste taler. Vedtatt mot 7 stemmer Til forretningsorden: 59 Ove Toska, 105 Anne-Grethe Arnesen, 104 Irene Syr Følgende hadde ordet, fortsetter: 103 Jan Andersson, 35 Kyrre Gundersen, 20 Otto Jonny Derås, 105 Anne-Grethe Arnesen, 261 Laurits Finjord, 28 Monica Derbakk (frafalt), 21 Francesco Rasmijn, 57 Astri Skare, 252 Mai Britt Thune,143 Bjørn Sagvolden, 17 Trond Andersen (frafalt) 214 Tore Haugland, 83 Per-Arne Salo, 23 John Walderhaug, 215 Kjell Magne Sandø 12

13 Pause kl Vedtatt (frafalt), 251 Ronald Steen (frafalt), 179 Morten Ravn Hagen, 178 Andreas Jensen (frafalt), 108 Stefan Fiko 2. gang, 271 Svein Dragnes, 65 Arne Næverdal, 24 Øystein Smestad, 19 Terje Skog 2. gang (frafalt), 8 Dag L. Andersen (frafalt), 47 Frank Ommundsen, 1 Hans Felix 2. gang (frafalt), 72 Hans Mikalsen, 52 Erlend Moldøen (frafalt), 47 Frank Ommundsen, 93 Dag Fredriksen (frafalt) Møtet satt igjen kl Dirigenten redegjorde for situasjonen og avstemmingsmåte. Det gis anledning til å komme med benkeforslag under gjennomgang. Han viste til vedtatt forretningsorden på landsmøtets første dag om skriftlig avstemming. Dirigenten anmodet salen om det er mulig å kun ta avstemmingen skriftlig der det er to kandidater. Grunnet problemet i dataregistrering ble det kontrollert antall permisjoner mot antall stemmeberettigede. Dirigenten spurte landsmøtet om navneopprop var nødvendig. Det var det etter landsmøtets oppfatning ikke nødvendig. Salen aksepterte at det er 269 stemmeberettige tilstede. 13

14 Valgkomiteens flertallsinnstilling Verv Navn Bransje Distrikt Leder Hans Felix IRI Nestleder Tore Guldbrandsen TD Hovedkasserer Terje O. Olsson PD Leder Tariff Jan Olav Andersen IRI Leder Utvikling Tove Johansen TD 1.Representant Ove Toska IRI Hordaland/ Sogn og Fjordane 2.Representant Jarle Eide PD Møre og Romsdal 3.Representant Hilde Nyutstumoen TD Hedemark/ Oppland 4.Representant Jonny Pettersen IRI Vestfold/ Telemark 5.Representant Alf Egil Solvang PD Rogaland 6.Representant Trond Berg Hansen TD Oslo/ Akershus 7.Representant Terje Aaberg IRI Trøndelag 8.Representant Svein Davidsen PD Hordaland/ Sogn og Fjordane 9.Representant Monica Derbakk TD Oslo/ Akershus 10.Representant Terje Skog IRI Oslo/ Akershus 11.Representant Rolf Magne Nyheim PD Vestfold/ Telemark 12.Representant Hjørdis Henriksen TD Nordland 13.Representant Bjørn Fornes PD Trøndelag 14.Representant Frank Hansen TD Finnmark 1.vararepr. Ivan Evensen IRI Agder 2.vararepr. Jan Torsteinsen PD Oslo/ Akershus 3.vararepr. Tore Haugland TD Hordaland/ Sogn og Fjordane 4.vararepr. Geir Bredde IRI Oslo/ Akershus 5.vararepr Odd Skarvhellen PD Buskerud 6.vararepr. Reidun Wahl TD Oslo/ Akershus 7.vararepr. Kai Christoffersen IRI Rogaland 8.vararepr. Ina Hess PD Hordaland/ Sogn og Fjordane 9.vararepr. Svein Åge Samuelsen TD Trøndelag 10.vararepr. Anette Eriksen IRI Vestfold/ Telemark 11.vararepr. Frøydis Løvhaug PD Østfold 12.vararepr. Helge Enger TD Møre og Romsdal 13.vararepr. Odd Helge Reppe IRI Nordland 14.vararepr. Roy Tore Oppegård IRI Østfold 14

15 Valgkomiteens mindretallsinnstilling Verv Navn Bransje Distrikt Leder Hans Felix IRI Nestleder Alf Egil Solvang PD Hovedkasserer Terje O. Olsson PD Leder Tariff Per Gunnar Salomonsen TD Leder Utvikling Tove Johansen TD 1.Representant Ove Toska IRI Hordaland/ Sogn og Fjordane 2.Representant Jarle Eide PD Møre og Romsdal 3.Representant Hilde Nyutstumoen TD Møre og Romsdal 4.Representant Odd Helge Reppe IRI Nordland 5.Representant Øivind Wallentinsen IRI Rogaland 6.Representant Trond Berg Hansen TD Oslo/ Akershus 7.Representant Terje Aaberg IRI Trøndelag 8.Representant Svein Davidsen PD Hordaland/ Sogn og Fjordane 9.Representant Monica Derbakk TD Oslo/ Akershus 10.Representant Terje Skog IRI Oslo/ Akershus 11.Representant Rolf Magne Nyheim PD Vestfold/ Telemark 12.Representant Hjørdis Henriksen TD Nordland 13.Representant Bjørn Fornes PD Trøndelag 14.Representant Svein Åge Samuelsen TD Trøndelag 1.vararepr. Ivan Evensen IRI Agder 2.vararepr Kåre Nilsen PD Nordland 3.vararepr Sissel Hallem TD Oslo/ Akershus 4.vararepr. Jonny Pettersen IRI Vestfold/ Telemark 5.vararepr Arne Einungsbrekke PD Vestfold/ Telemark 6.vararepr. Tore Haugland TD Hordaland/ Sogn og Fjordane 7.vararepr. Geir Bredde IRI Oslo/ Akershus 8.vararepr. Odd Skarvhellen PD Buskerud 9.vararepr. Helge Enger TD Hedemark/ Oppland 10.vararepr. Kai Christoffersen IRI Rogaland 11.vararepr. Frøydis Løvhaug PD Østfold 12.vararepr. Frank Hansen TD Finnmark 13.vararepr. Anette Eriksen IRI Vestfold/ Telemark 14.vararepr Ronald Steen TD Nordland 15

16 Valgkomiteens subsidiære mindretallsinnstilling Verv Navn Bransje Distrikt Leder Hans Felix IRI Nestleder Alf Egil Solvang PD Hovedkasserer Terje O. Olsson PD Leder Tariff Per Gunnar Salomonsen TD Leder Utvikling Tove Johansen TD 1.Representant Øivind Wallentinsen IRI Rogaland 2.Representant Jarle Eide PD Møre og Romsdal 3.Representant Hilde Nyutstumoen TD Hedemark/ Oppland 4.Representant Odd Helge Reppe IRI Nordland 5.Representant Odd Skarvehellen PD Buskerud 6.Representant Trond Berg Hansen TD Oslo/ Akershus 7.Representant Terje Aaberg IRI Trøndelag 8.Representant Svein Davidsen PD Hordaland/ Sogn og Fjordane 9.Representant Monica Derbakk TD Oslo/ Akershus 10.Representant Terje Skog IRI Oslo/ Akershus 11.Representant Rolf Magne Nyheim PD Vestfold/ Telemark 12.Representant Hjørdis Henriksen TD Nordland 13.Representant Bjørn Fornes PD Trøndelag 14.Representant Per Gunnar Salomonsen TD Vestfold/ Telemark 1.vararepr. Ivan Evensen IRI Agder 2.vararepr Kåre Nilsen PD Nordland 3.vararepr Svein Åge Samuelsen TD Trøndelag 4.vararepr. Jonny Pettersen IRI Vestfold/ Telemark 5.vararepr Arne Einungsbrekke PD Vestfold/ Telemark 6.vararepr. Sissel Hallem TD Oslo/ Akershus 7.vararepr. Ove Toska IRI Hordaland/ Sogn og Fjordane 8.vararepr. Ina Hess PD Hordaland/ Sogn og Fjordane 9.vararepr. Tore Haugland TD Hordaland/ Sogn og Fjordane 10.vararepr. Geir Bredde IRI Oslo/ Akershus 11.vararepr. Roy Tore Oppegård PD Østfold 12.vararepr. Helge Enger TD Hedemark/ Oppland 13.vararepr. Kai Christoffersen IRI Rogaland 14.vararepr Frank Hansen TD Finnmark 16

17 Enstemmig innstilling forbundets kontrollkomité Verv Navn Bransje Leder Tore Sundby IRI Medlem Britt Østby Fredriksen TD Medlem Åge Andersen PD Vararepr. Steinar Karlsen TD Vararepr. Rolf Solberg Thorsen PD Vararepr. Rolf Sanness PD 17

18 Valgkomiteens flertallsinnstilling mot mindretallets innstilling: Følgende forslag ble fremmet: 93 Dag Fredriksen forslag nr Eddie Chr. Fjeldheim forslag nr Ulf Iversen forslag nr Laurits Finjord forslag nr Terje Skog forslag Bjørn Arne Sagvolden forslag nr Dag Fredriksen forslag nr. 111 Verv Navn Bransje Leder Hans Felix IRI VALGT med akklamasjon Nestleder Tore Guldbrandsen TD VALGT med 185 stemmer Mindretallsinnst. Alf E. Solvang PD fikk 84 stemmer Til forretningsorden: 11 Per G. Salomonsen han trakk sitt kandidatur Hovedkasserer Terje O. Olsson PD VALGT med akklamasjon Leder Tariff Jan Olav Andersen IRI VALGT med akklamasjon Leder Utvikling Tove Johansen TD VALGT med akklamasjon Til forretningsorden: 16 Øyvind Wallentinsen trekker sitt kandidatur 6 Alf E. Solvang - trekker sitt kandidatur 179 Morten R. Hagen foreslo 48 Kai Christoffersen som erstatning for Øivind Wallentinsen i valgkomiteens innstilling. 48 Kai Christoffersen trakk sitt kandidatur. 18

19 Valgkomiteens flertalls innstilling mot mindretallets subsidiære innstilling: 1.Representant Ove Toska Enstemming valgt 2.Representant Jarle Eide Enstemming valgt 3.Representant Hilde Nyutstumoen Enstemming valgt 4.Representant Johnny Pettersen valgt med 149 st. Odd Helge Reppe fikk 119 st (forslag nr. 107 er likelydende med mindretallsinnstillingen) Til forretningsorden: 70 Morten Kristiansen, 47 Frank Ommundsen, 251 Ronald Steen 5.Representant Odd Skarvhellen valgt med 145 st (forslag nr. 110) Kåre Nilsen fikk st. 121 (forslag 112) 3 blanke st 6.Representant Trond Berg Hansen Enstemming valgt 7.Representant Terje Aaberg Enstemming valgt 8.Representant Svein Davidsen Enstemming valgt 9.Representant Monica Derbakk valgt med 136 st Sissel Hallem fikk 111 st (Forslag 105 og 109 er likelydende) 10.Representant Terje Skog 11.Representant Rolf Magne Nyheim 12.Representant Hjørdis Henriksen 13.Representant Bjørn Fornes Enstemming valgt Enstemming valgt Enstemming valgt Enstemming valgt 14.Representant Frank Hansen fikk 131 stemmer Per G. Salomonsen valt med 136 st (Forslag 108 og 111 er likelydende med mindretallsinnstillingen) 1.vararepr. Ivan Evensen 1. runde 95 st 2 runde 144 st valgt med 144 st Geir Bredde 1. runde 83 st (Forslag 106 er likelydende med mindretallsinnstillingen) Odd Helge Reppe 1. runde 88 st 2 runde fikk 144 st (Forslag 114) Dirigenten foreslo åpen stemming videre på listen. Vedtatt 2.vararepr. Jan Torsteinsen valgt med klart flertall Kåre Nilsen 3.vararepr. Tore Haugland valgt med klart flertall Svein Åge Samuelsen fikk 15 st 19

20 4.vararepr. Geir Bredde enstemmig valgt 5.vararepr Arne Einungbrekke 1. runde 109 st 2. runde 106 st Steinar Rasmussen 1. runde 29 st (forslag nr. 115) Kåre Nilsen 1. runde 113 st 2. runde 156 st valgt med 156 st (forslag nr. 116) Til forretningsorden: Reidunn Wahl trakk sitt kandidatur 6.vararepr. Sissel Hallem enstemmig valgt 7.vararepr. Kai Christoffersen enstemmig valgt 8.vararepr. Ina Hess enstemmig valgt 9.vararepr. Svein Åge Samuelsen enstemmig valgt 10.vararepr. Anette Eriksen enstemmig valgt Til forretningsorden: Stefan Fiko 11.vararepr. Frøydis Løvhaug valgt med klart flertall Roy Tore Oppegård 12.vararepr. Helge Enger enstemmig valgt 13.vararepr. Odd Helge Reppe enstemmig valgt 14.vararepr. Roy Tore Oppegård valgt med 126 st Frank Hansen fikk 116 st Enstemmig innstilling forbundets kontrollkomité Verv Leder Medlem Medlem Vararepr. Vararepr. Vararepr. Navn Tore Sundby Britt Østby Fredriksen Åge Andersen Steinar Karlsen Rolf Solberg Thorsen Rolf Sanness Innstillingen enstemmig vedtatt 20

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Dagsorden punkt 2. Konstituering

Dagsorden punkt 2. Konstituering Dagsorden punkt 2 Konstituering Fagforbundets 2. ordinære landsmøte 23. 27. november 2009 Dagsordens punkt 2.2 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1 Godkjennelse av fullmaktene 2.2 Godkjennelse av

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Delegater. Forbundsledelsen 1 Hans Olav Felix 2 Tore Steinar Gulbrandsen 3 Terje Olav Olsson 4 Tove Johansen 5 Jan Olav Andersen

Delegater. Forbundsledelsen 1 Hans Olav Felix 2 Tore Steinar Gulbrandsen 3 Terje Olav Olsson 4 Tove Johansen 5 Jan Olav Andersen Delegater Forbundsledelsen 1 Hans Olav Felix 2 Tore Steinar Gulbrandsen 3 Terje Olav Olsson 4 Tove Johansen 5 Jan Olav Andersen Forbundsstyret 6 Ove Gunnar Toska 7 Jarle Arnar Eide 8 Hilde Nyutstumoen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Dagsprotokoll. Tirsdag 26. november 2002. EL & IT Forbundets 1. ordinære landsmøte

Dagsprotokoll. Tirsdag 26. november 2002. EL & IT Forbundets 1. ordinære landsmøte Dagsprotokoll Tirsdag 26. november 2002 EL & IT Forbundets 1. ordinære landsmøte Møtet startet opp tirsdag 26.11.02, kl. 09 00 med Åge Blummenfelt som dirigent, og sangen Din tanke er fri. Dirigenten gjorde

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Foreningen for Muskelsyke. Protokoll Landsmøtet. 05. og 06. juni 2009

Foreningen for Muskelsyke. Protokoll Landsmøtet. 05. og 06. juni 2009 Foreningen for Muskelsyke Protokoll Landsmøtet 05. og 06. juni 2009 Protokoll Landsmøte juni 2009 Side 1 av 7 Sak 1-2009 Åpning Ved leder Laila Bakke-Larsen Sak 2-2009 Konstituering Ved leder Laila Bakke-Larsen

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND Norges Skiforbund Norwegian Ski Federation NO-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75 J Ullevål Stadion T: (+47) 21 02 90 00 F: (+47) 21 02 94 01 Org.nr. 821 596 572 Skistyret Skikretsene Skiforeningen

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017.

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. ALT LANDSMØTE 2017 Til DELEGATENE, KONTROLLKOMITE, VALGKOMITE Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. På vegne av Forbundsstyret sender jeg ut den fastsatte

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGKIE SAMETINGET. MØTEBOK 3/93 SIDE: 1

SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGKIE SAMETINGET. MØTEBOK 3/93 SIDE: 1 . MØTEBOK 3/93 SIDE: 1 Tid 6. oktober 1993 kl. 17:45-18:00 7. oktober 1993 kl. 10:00-13 :00 Sted : Kulturhuset, Karasjok Representanter: 1. Olav M. Dikkanen 21. Geir Tommy Pedersen 2. Magnhild Mathisen

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2003-2007. Landsstyrets innstillinger til landsmøte 25. 28. november 2002

HANDLINGSPROGRAM 2003-2007. Landsstyrets innstillinger til landsmøte 25. 28. november 2002 HANDLINGSPROGRAM 2003-2007 Landsstyrets innstillinger til landsmøte 25. 28. november 2002 September 2002 1 INNLEDNING LOs handlingsprogram gjelder også for vårt forbund, og må således anses som grunnlaget

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Dagsorden pkt 6a): Innkomne saker

Dagsorden pkt 6a): Innkomne saker Hefte 2 Dagsorden pkt 1: Åpning Dagsorden pkt 2: Godkjenninger Dagsorden pkt 3: Konstituering Dagsorden pkt 5a): Forslag til Fagforbundets prinsippog handlingsprogram Dagsorden pkt 6a): Innkomne saker

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene.

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene. Forslag nr. 35: Avd. 72 Rakkestad foreslår: At NNN jobber inn mot videregående skoler for å få rekruttert lærlinger til NNN sine bedrifter. Og gir klubbene beskjed om hvilke lærlinger som er aktuelle for

Detaljer

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn Grunnlovsforslag 18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal Dokument 12:18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2016

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2016 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2016 År 2016, den 5. og 6. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge (LO),

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Landsmøteprotokoll 2015

Landsmøteprotokoll 2015 Landsmøteprotokoll 2015 Røyken 5.-8. mars 2015 Noereh Saemien noerehåårganisasjuvne Til stede: Marion A. Ravna, Ane M. Ugelvik, Helga A. Ravna, Ánná Káisá Partapuoli, Ida R. Hætta Ophaug, Ylva A. Hætta

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11.

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. 2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. Plass Lag Poeng Navn Klubb Lagsammensetning 1 7 231 SandefjordBK/JORUNNN Sandefjord BK Feness - Raanes - Syvertsen -

Detaljer

Forslag oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter

Forslag oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter Innhold Forbundets Vedtekter... 2 6 Forbundet organer, administrasjon og oppbygging... 2 7 Landsmøte... 3 8 Landsmøtets myndighetsområde... 3 12 Forbundsstyret...

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

KFOs prinsipprogram. Kontakt KFO. Prinsipprogram Vedtatt av KFOs representantskap juni 2005

KFOs prinsipprogram. Kontakt KFO. Prinsipprogram Vedtatt av KFOs representantskap juni 2005 Kontakt KFO KFO resurssenter Brugata 19, Postboks 9202, 0134 Oslo Tlf: 21 01 36 00. Faks: 21 01 36 50 E-post: kfo-post@kfo.no Internett: www.kfo.no Region 1 Nordland, Troms og Finnmark KFOs servicesenter

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Medbestemmelse og samarbeid i arbeidslivet. NTL konferansen 2014 Randi Stensaker LO Stat

Medbestemmelse og samarbeid i arbeidslivet. NTL konferansen 2014 Randi Stensaker LO Stat Medbestemmelse og samarbeid i arbeidslivet NTL konferansen 2014 Randi Stensaker LO Stat Disposisjon Den norske modellen Historisk tilbakeblikk Aktivt og passivt inntektspolitisk samarbeid Former for medbestemmelse

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene Tariffoppgjøret i staten 2016 Til medlemmene Årets tarifforhandlinger mellom LO Stat og staten ble avsluttet etter tvungen mekling 26.mai 2016. Det har vært krevende forhandlinger og en krevende mekling.

Detaljer

Økonomisjef Jan Morten Høglo orienterte om tomtepris.

Økonomisjef Jan Morten Høglo orienterte om tomtepris. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Daåpma, Kommunehuset Dato: 13.01.2016 Tidspunkt: Fra 17:00 til 19:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine Altin Arne

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker Interpellantens spørsmål til ordføreren blir dermed som følger: Vil ordføreren ta initiativ til en sak der bystyre får forelagt mulighetene for streaming av komitemøtene og formannskapsmøtene, samt kostnader

Detaljer

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 HENRIK HALSVIK (1) 1030 Bane 1 HENRIK HALSVIK (1) VIDAR TØNNESSEN 0930 Bane 1 ODD LEIF NAUSTDAL ODD LEIF NAUSTDAL 1130 Bane 1 KENNETH BRÅTENG CHRISTIAN HANSTAD

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU)

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Postboks 516 4004 Stavanger Stavanger 08.07.04 HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Kvinnegruppa Ottar har gått gjennom NOU 2004:5 utfra en vurdering av kvinners situasjon i forhold

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche,, Beate Olsen,,, Elisabeth Bakke Rørslett,

Detaljer

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua.

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl. 18.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.06.2013 Fra: 18:00 Til: 19:20 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 10.05.2015 Stevne nr: 1506010 1. Spesialpistol 1 Morten Nordrumshaugen 8 8 10 10 10 10 10 8 (16) 74 2 Trond Bergsveen Lena SS 8 8 10 10 10 10 9 9

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Innstilling fra Valgkomitéen til årsmøte for 2015. Valgkomitéen ble valgt på årsmøte 27.02.2014. Valgkomitéens medlemmer: Unni Andersen, Jo Aunøien, Jarle Jøsok og Karstein Karlsaune. I følge vedtekter

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Resultatliste klasse. Morttjernsberget. Grue JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Morttjernsberget. Grue JFF. Klasse. -nr. 24.5.214-24.5.214 1 24.5.214 15:26 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Wilhelm Sønsterud A 6 Grue-Finnskog 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kjell

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

Tariffinfo Norsk Industri/IKT-overenskomsten

Tariffinfo Norsk Industri/IKT-overenskomsten Tariffinfo Norsk Industri/IKT-overenskomsten Info nr.:5.2010 22.september 2010 Enighet om ny IKT-avtale Resultatet fra forhandlingene medfører at NHO med tilhørende landsforeninger overtar etter Norsk

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst Energiavtalene Temadag 23. august 2017 Trygve Nøst Hvorfor har vi to energiavtaler? Har sin bakgrunn i tariffoppgjøret i 2006 - Forhandlingsløsning med alle unntatt EL og IT - Meklingsløsning med EL og

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer