Dagsprotokoll. Onsdag 27. november EL & IT Forbundets 1. ordinære landsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsprotokoll. Onsdag 27. november 2002. EL & IT Forbundets 1. ordinære landsmøte"

Transkript

1 Dagsprotokoll Onsdag 27. november 2002 EL & IT Forbundets 1. ordinære landsmøte Møtet startet opp onsdag , kl med Terje Aaberg som dirigent, og sangen De unge slekter. Dirigenten redegjorde for framdriften og ga deretter ordet til innleder Jan Andersen-Gott, direktør KS Bedrift Sak 8 SITUASJONEN I VÅRE BRANSJER Innledning ved: Jan Andersen-Gott, direktør KS Bedrift Arvid Fennefoss, 1. amanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Jan Olav Andersen, leder tariffavdelingen EL & IT Forbundet Følgende hadde ordet: 11 Per G. Salomonsen, 149 Tor Moen Dirigenten ga ordet til Hans O. Felix som takket innlederen og overakte blomster. Følgende hadde ordet, fortsetter: 80 Eddie Chr. Fjeldheim Vedtatt Dirigenten foreslo å sette ned taletiden til 5 minutter første gang og 2 minutter andre gang. Følgende hadde ordet, fortsetter: 196 Svein Arild Dale, 117 Johny Guldager, Strek satt. Dirigenten foreslo strek satt Følgende hadde ordet, fortsetter: 189 Jan Henrik Larsen, 287 Tor Sundby, 15 Trond Berg-Hansen, 25 Jan Torstensen, 35 Kyrre Gundersen Dirigenten ga ordet til Hans O. Felix som overrakte blomster som takk til innlederen. 1

2 Vedtatt Videre opplyste dirigenten at forslagene 5-58 og 5-46 ble i går sendt til feil redaksjonskomite. Han ba om landsmøtes tilslutning til å sende disse forslagene til Redaksjonskomiteen for organisasjon og vedtekter. Følgende permisjonssøknader ble behandlet: 123 Nils Roar Brenna Innvilga Pause kl Vedtatt Møtet startet opp igjen kl Dirigenten foreslo å sette ned taletiden til 5 minutter første gang og 2 minutter andre gang. Dirigenten ga ordet til Tore Guldbrandsen. Sak 7 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM Innledning ved Tore Guldbrandsen Følgende hadde ordet: 11 Per Gunnar Salomonsen Følgende hadde ordet, fortsetter: Dirigenten foreslo strek satt under taler 76 Trond Bråtens innlegg. Vedtatt 76 Trond Bråten Dirigenten fastslo at strek er satt og refererte talelisten. Han ga videre ordet til Tore Guldbrandsen som opplyste om en feil Videre opplyste dirigenten at de fleste av forslagene vil oversendes redaksjonskomiteen. Han ba om salens tilslutning til å ikke referere forslagene, kun referere hvem som har innlevert forslagene. Vedtatt. Til forretningsorden: Tore Gulbrandsen 2

3 Følgende hadde ordet, fortsetter: 146 Jonny Jensen, 147 Anette Eriksen, 226 Geir Tore Mjønes (frafalt), 80 Eddie Chr. Fjeldheim, 82 Sissel Hallem, 149 Tor Moen, 156 Terje Lien-Aasland, 19 Terje Skog, Vedtatt Dirigenten anmodet Landsmøte om å forskyve lunsjen en halv time. Dirigenten foreslo videre å sette ned taletiden til 3 minutter første gang og 1 minutter andre gang. Vedtatt mot en stemme. Følgende hadde ordet, fortsetter: 148 Anders Langerød, 74 Frank Hansen, 64 Svein Åge Samuelsen, 105 Anne-Grethe Arnesen, 21 Reidunn Wahl, 89 Hans-Petter Hverven, 65 Arne Næverdal, 172 Leif-Egil Thorsen, 108 Stefan Fiko, 230 Geir Håkon Reitan, 179 Morten Ravn Hagen, 52 Erlend Moldøen, 165 Steinar Rasmussen, 189 Jan Henrik Larsen (frafalt), 25 Jan Torstensen (frafalt), 83 Per Arne Salo Tore Gulbrandsen fikk ordet til oppsummering. Dirigenten opplyste om følgende: gjelder forslag 9, Alle forslag oversendes Redaksjonskomiteen for handlingsprogram med unntak av: 81, 88, 89, 93 som oversendes Redaksjonskomiteen for uttalelser, og forslag 91 som oversendelse Redaksjonskomite for økonomi og bevilgninger. Følgende forslag ble fremmet: 165 Steinar Rasmussen forslag nr. 9 Forslag 132 fra distrikt Agder "Alles rett til lønn" legges inn i handlingsprogrammet. Forslag nr: 132 Fra: Distrikt Agder Alles rett til lønn EL & IT Forbundet må jobbe for at alle voksne skal ha en minstelønn å leve av. Både for de som har tradisjonelt arbeid og de som ikke har. Det skal være mulig å knytte en arbeids-/tjenesteplikt til utbetaling av lønn som tilpasses den enkeltes forutsetninger og muligheter. Begrunnelse: Alle voksne skal ha en lønn og leve av. Ved å innføre en minstelønn til alle voksne i samfunnet vil en være med på å avskaffe uverdige forhold for de som i dag lever under fattigdomsgrensen, avskaffe det offentlig byråkratiet knyttet til sosial stønad og gi alle muligheten til å motta lønn. En arbeids-/tjenesteplikt for lønnsmottaker kan utformes av det offentlige, men den enkeltes forutsetninger uansett faglig dyktighet, utdanning, helse, alder, nasjonalitet må tilpasses slik at alle gis mulighet. Der hvor dette ikke er praktisk mulig skal det uansett utbetales en minstelønn. 3

4 76 Trond Bråten forslag nr. 81 Det overlates til redaksjonskomiteen å utarbeide en uttalelse til våre medlemmer som går på: * Lojalitet til andre arbeidstagere som vi benytter oss av både i arbeid og fritid * Prøve så godt vi kan være med på å bidra til andres lønns-og arbeidsvilkår Oversendt red. uttalelser 147 Anette Eriksen forslag nr. 82 Vi MÅ få inn ett avsnitt i handlingsplanen som omfatter ungdomsarbeid! Avsnittet må inneholde hovedpunktene for å bedre ungdoms- og rekrutterings-arbeide. Hovedpunktene bør hentes fra eksisterende handlingsplan for EL & ITs ungdomsarbeid. 80 Eddie Chr. Fjeldheim forslag nr. 83 Tillegg til Handlingsprogram avsnittet Installasjonsbransjen under punkt Hovedmål: Gjeninnføre stedlig tilsyn/offentlig kontroll av el.anlegg Styrke innstalatør kravene 82 Sissel Hallem forslag nr. 84, 85, 86, 87 Forslag 84: Til underkapittel "lønns og arbeidsvilkår" Endring i kulepunkt 5: Forsvare og forbedre normalarbeidsdagen ved at normalarbeidstiden blir innført i alle forbundets tariffavtaler. Innføring av tariffbestemt 5-dagers uke. Forslag 85: Til underkapittel "Lønns- og arbeidsvilkår" (tilegg til kulepunkter) Tillegg til kulepunkt 1: Forbundets hovedmål er bransjevise landsdekkende tariffavtaler Tillegg til kulepunkt 2: 4

5 For å oppnå dette vil forbundet arbeide for at tariffavtalene harmoniseres. Dette krever strategiske diskusjoner og grep, prioritert i 2003 slik at vi er klare foran oppgjørene. Forslag 86 Til underkapitil "Utdanning- tillitsvalgtopplæring" Nye kulepunkter: Tillitsvalgtopplæringen må styrkes ved diskusjoner om politikk og økonomi, med hensikt å øke innsikten og forståelsen av hvordan og hvorfor markedsliberalismen forverrer vilkårene for oss alle. Det må gjennom kurs og møter være sterkere fokus på visjoner og ideologi og diskusjoner om alternativer til dagens samfunn. Forslag 87 Til underkapittel "Innledning" (nytt andre avsnitt) Privatisering, outsourcing og konkurranseutsetting betyr angrep på velferdsstaten, demokratiet og mulighetene for samfunnsmessig styring. Dette er kapitalens fremstøt for en større andel av fortjenesten, og har også som hensikt å forringe lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte. EL & IT Forbundet vil slåss mot dette på prinsipielt grunnlag, og søke samarbeid med andre LO-forbund om dette. I dag er det fagbevegelsen som representerer den potensiell kraften som trengs i kampen mot et stadig hardere samfunn. "Viktige deler av..." står som før 11 Per Gunnar Salomonsen forslag nr. 88 Tilleggstekst tariffuttalelse avsnitt 6 Arbeidstakers helse, arbeidsmiljø, stiilingsvern og lignende må fortsatt sikres og utvikles ved lov og tariffbestemmelser (nytt) Tillegg til avsnitt 9 Forutsetningen for dette arbeid er: - ingen tariffbestemte sosiale vilkår svekkes - ingen utvidelse av normalarbeidsdagen for noen - ingen svekkelse av forhandlingsretten Et viktig mål for forbundet er å få tariffbestemte pensjonsordninger Oversendt red. uttalelser 19 Terje Skog forslag nr. 89 Se vedlegg, som er tillegg og endringer til administrasjonens forslag. 5

6 Utgangspunktet er administrasjonens forslag. Forslag til endringer er skrevet i kursiv. Tariffpolitisk uttalelse. EL & IT Forbundets Landsmøte Økende markedsliberalisme, nedbygging av velferdsstaten og stadig hardere press på opparbeidede rettigheter og vilkår for arbeidsfolk i Norge, er en av de største politiske utfordringene for fagbevegelsen i dag. Hvilket samfunn vi skal leve i, og hvilke verdier som skal prege det, er en ideologisk kamp hvor LO skal gå i bresjen. EL & IT Forbundet vil ikke akseptere at de rike blir rikere og de fattige blir flere. Kampen for en rettferdig fordeling av samfunnsgodene har alltid vært fagbevegelsens fanesak. Kampen mot arbeidsløshet og for full sysselsetting er en del av den samme kampen. Regjering og Stortingsflertallet fører i dag en politikk som er i ferd med å skape en ny bølge av arbeidsløshet. En finanspolitikk som kun fokuserer på inflasjon og ikke sysselsetting truer tusenvis av arbeidsplasser. Mangelen på en næringspolitikk som sikrer norsk industri er ikke bare en trussel mot arbeidsplasser, men også mot bosettingen i distrikta og mot hele velferdsamfunnet. EL & IT Forbundet vil bl.a. arbeide for at Norges Banks rentepolitikk igjen kommer under politisk styring. I en situasjon med økende arbeidsløshet velger regjeringen å angripe de arbeidsløse fremfor å styrke kampen mot ledigheten. De foreslåtte endringene i dagpengeordningen rammer de som allerede har det vanskelig. Samtidig foreslår regjeringen at endringer i permitteringsreglene vil føre til masseoppsigelser i flere av forbundets bransjer. En bølge av omstillinger og modernisering både i offentlig og privat sektor skaper et hardere og mer brutalt arbeidsliv. Ved privatisering, outsourscing og konkurranseutsetting blir de ansattes lønns og arbeidsvilkår satt under kraftig press. Forslag om liberalisering av lovverket, for eksempel overtidsreglene i AML bidrar til denne utviklingen. Virksomheter i offentlig sektor får frie tøyler for å redusere kostnader og bedriftsledere benytter anledningen til å gjennomføre nedbemanninger uten hensyn til ansatte og tillitsvalgtes rettigheter. Kampen mot denne utviklingen må føres på flere fronter. Forsvaret av de kollektive avtalene og det kollektive forhandlingssystemet er en del av denne kampen. Arbeidslivet i Norge er regulert gjennom et samspill mellom lovverk og kollektive avtaler. Denne arbeidsmarkedsreguleringen er viktig å forsvare. Arbeidstakeres helse, arbeidsmiljø, stillingsvern og lignende må fortsatt sikres og utvikles ved lov, samtidig som forsøk på å begrense den frie forhandlingsretten gjennom lovregulering må bekjempes. For fagbevegelsen er det viktig og riktig å ha en overordna tariffpolitikk som bringer oss nærmere våre målsettinger om solidaritet og rettferdig fordeling, men innholdet i en slik politikk må stadig utvikles. Forbundets overordnede mål for kommende fireårs periode er:? Reallønnsøkning for medlemmene.? Styrke de kollektive avtaleforholdene og gå vekk fra individuelle tillegg og individuelle lønnsforhandlinger. 6

7 ? Styrking av normalarbeidsdagen, som defineres mellom og i ukas 5 første virkedager. Arbeide for å få inn bestemmelser om dette i de overenskomster hvor dette helt eller delvis mangler.? Tariffesting av pensjonsytelser.? Oppsigelsesvernet i Arbeidsmiljøloven må bli en del av avtaleverket.? Tariffeste full lønn under sykdom hvor dette mangler.? Dagens bestemmelser i Arbeidsmiljøloven om begrensning av overtid skal inn i tariffavtalene? I arbeidet med nye arbeidstidsreformer er 6-timersdag/30 timers uke med full lønnskompensasjon målet. Et første skritt på veien er en reduksjon til 35 timers uke. Reduksjonen i arbeidstid må lovfestes. I takt med at liberaliseringen har fjernet mange av de tradisjonelle styringsmekanismene i norsk økonomi, har kontrollen over lønnsdannelsen fått økt betydning for makthaverne. Solidaritetsalternativet, som skulle føre til at alle løftet i flokk, ble underminert av frislipp av kapitalinntekter, lederlønninger og fallskjermer, samtidig som vanlige lønnsmottakere ble presset til moderasjon. Forsøkene på å videreføre denne politikken, slik blant annet Holden-utvalget gjør i NOU 2000:21. En strategi for sysselsetting og verdiskapning, må derfor avvises. Fagbevegelsens tariffpolitisk strategi må ivareta både hensynet til rettferdig fordeling og en rimelig andel av verdiskapninga. Fagbevegelsen må også kreve at politikerne sørger for å sikre og videreutvikle velferdsstaten gjennom hardere beskatning av kapitalinntekter, styrking av kommuneøkonomien og en endret rentepolitikk. EL & IT Forbundet representerer flere bransjer som i økende grad konkurrerer om de samme arbeidsoppdrag og bedrifter i samme bransje med ulik arbeidsgivertilknytting. Harmonisering av både Hovedavtaler og de enkelte overenskomsters lønns og arbeidsvilkår er en prioritert oppgave for å hindre at arbeidstakerenes vilkår blir en del av konkurransen mellom virksomhetene. Det er også en prioritert oppgave for forbundet å utarbeide bransjeoverenskomster der det ikke finnes, for eksempel IT-bransjen, for på den måten å utvikle det kollektivet samholdet. For å oppnå dette er det viktig at forbundet eier avtalene som medlemmene er omfattet av. Fortsatt er det store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Kampen for likelønn er en del av kampen for en mer rettferdig fordeling. Også kampen for å heve de lavest lønnede er en del av kampen for likelønn. Lavlønnsyrker er i stor grad kvinnedominerte yrker. EL & IT Forbundet vil arbeide for at inntektspolitikken får en innretning som retter opp disse skjevhetene. Kampen mot brutalisering av arbeidslivet, for rettferdig fordeling og full sysselsetting er grunnlaget for EL & IT Forbundets tariffpolitikk. Oversendt red. uttalelser 7

8 64 Svein Åge Samuelsen forslag nr. 90 Nytt kulepunkt Utvikle en landsomfattende tariffavtale for IKT sektoren 74 Frank Hansen forslag nr. 91 Det bevilges kr til Arbeiderpartiet og kr til Sosialistisk Venstreparti. Videre bevilges det kr til ungdomsarbeidet i EL & IT Forbundet Oversendt red. økonomi/bevilgning 89 Hans-Petter Hverven forslag nr. 92 Nytt avsnitt under punkt "lønns og arbeidsvilkår#. - Forbundet vil at Folketrygden fortsatt skal være en av grunnpillarene i det norske samfunnet. Det vil derfor være en prioritert oppgave å forsvare denne modellen, slik at alle kan sikres et akseptabelt livsgrunnlag og utkomme som er med på å gi økt trygghet i pensjonstilværelsen. Nye "kulepunkter" til samme punkt: Forbundet går imot pensjonskommisjonens innstilling og vil arbeide for å forsvare dagens AFP-ordning. Forbundet vil arbeide for at eksisterende pensjonsordninger og vilkår for våre medlemmer videreutvikles og forbedres. Målet er bransjevise og tariffert tilleggspensjoner som gir en minimumsutbetaling på 66 %. 21 Reidunn Wahl forslag nr. 93 Endringsforslag uttalelse: Opphev Cuba-blokaden Stryk avsn. "Når Collin Powell... til og med... som fredsmekler og brobygger". Sett inn: Cubas vekt på velferd og sosial likhet er et eksempel USA setter mye inn på å bli kvitt. Stryk order "derfor" i setning som starter: EL & IT forbudnet krever... Stryk setning: Den kalde krigen er over og tidligere østblokkland blir medlem av NATO. Oversendt red. uttalelser 172 Leif-Egil Thorsen forslag nr. 94 Endringsforslag til punktet om installasjonsbransjen i Handlingsprogrammet 8

9 Installasjonsbransjen Forbundet skal være en aktiv medspiller i utviklingen som skjer og kommer til å skje i installasjonsbransjen. Vi vil påvirke myndigheter og bedrifter til å arbeide for en utvikling som våre medlemmer er tjent med. Vi vil ha en bransje som gjør at flere velger å arbeide i bransjen fram mot sin pensjonsalder. EVU blir et viktig tema i den kommende perioden og hvor opparbeidelse av fond til støtte for livsopphold vil gis høy prioritet. EL & IT Forbundet skal ha høy fokus på harmonisering av tariffavtaler og hovedavtaler. Harmoniseringen skal også gjelde mellom konkurrerende arbeidsplasser forbundene i mellom, for eksempel i offshoresektoren mellom El & IT Forbundet og NOPEF. Forbundet vil fortsette sitt arbeid for å bedre rotasjonsordningene for pendlere som ikke har nattkvarter i eget hjem. Vi skal samarbeide aktivt med andre organisasjoner, både i inn- og utland, for å følge med i utviklingen Hovedmål: En bransje med kun seriøse aktører Fagarbeidere med høy faglig kompetanse Bedre de tillitsvalgtes muligheter for påvirkning av bedriftenes utvikling. Drøfte bredt i organisasjonen den utviklingen som til enhver tid skjer i bransjen Gode arbeidsvilkår for våre medlemmer Hindre at bruk av utenlandsk arbeidskraft medfører sosial dumping Offentlige byggherrer skal ha et særlig ansvar for forsvarlig gjennomføring i forhold til byggetider, faste ansettelser og HMS-arbeid EVU med fokus på opparbeidelse av fond for støtte til livsopphold Arbeide for bedre rotasjonsordninger for pendlere som ikke har nattkvarter i eget hjem. Første forbereding må komme gjennom innføring av rotasjon/30 timers uke. Harmonisering av tariff- og hovedavtaler. 65 Arne Næverdal forslag nr. 95 Utdanning Tillitsvalgtopplæring Tillegg etter hovedmålenes kulepunkt: For å oppnå dette må tillitsvalgtsopplæringa videreføres, utvikles og styrkes 156 Terje Lien-Aasland forslag nr. 96 s. 3, siste setning...(fou) må opp på minimum tre prosent av BNP. Forskning innenfor IKT og en bærekraftig industriell utvikling herunder utnyttelse av gassressursene må vektlegges spesielt.. s 4. 1.setning: EL & IT Forbundet skal ha en helhetlig og framtidsrettet industri- og næringspolitikk. 9

10 S 4 Energibransjen 5 avsnuitt. 1. setning...oppretteholde offentllig eierskap i kraftforsyningen, og at det norske eierskapet innen nettvirksomheten ikke svekkes. 50 Rolf Bersås forslag nr. 97 og 98 Forslag nr. 97: Under lønns- og arbeidsvilår 1. Endre kulepunkt: Forsvar normalarbeidsdagen til kjempe for å beholde normalarbeidsdagen 2. Under arbeidsmiljø Nytt kulepunkt Kjempe for at dagens arbeidsmiljølov ikke svekkes men forsterkes Forslag nr. 98: Under Energibransjen. Nytt kulepunkt under hovedmål EL & IT Forbundet skal aktivt arbeide mot etablering og utskilling av entreprenørselskapet i energrbransjen. 52 Erlend Moldøen forslag nr. 99 og 100 Forslag nr. 99: Endre kulepunkt 5. Bytte ta med få. Forslag nr. 100: Nytt kulepunkt under likestilling EL & IT Forbundet må jobbe for like rettigheter i barnefordelingssaker 146 Jonny Jensen forslag nr. 101 Med det som mål å få opp reallønnsveksten og samtidig få renta og inflasjon ned - vil jeg foreslå at EL og IT forbundet arbeider for et nytt: Solidaritetsalternativ tilpassa vår tid med sterke føringer retta mot lederlønninger og fallskjermsavtaler 10

11 108 Stefan Fiko forslag nr. 102 og 103 Forslag nr. 102: Installasjonsbransjen * Sikre at sertifisering og offentlig godkjkente fagbrev skal ligge til grunn for å kunne arbeide med elektriske anlegg. * Sikre at forskriftene ivaretar at kun offentlige godkjente fagarbeidere kan jobbe med elektriske anlegg * Sikre at våre medlemmer skal ha den beste lønnsutvikling innen bygg og anleggsbransjen. Forslag nr. 103: Ortografisk endring: Innledning Handlingsprogram Endring i fjerde avsnitt fjerde linje - ordet FÅ strykes 109 Roy Tore Oppegaard forslag nr. 104 Næringspolitikk Punkt - Hovedmål: Nytt kulepunkt: Bygging av miljøvenlige gasskraftverk Han gjorde også oppmerksom på at det var omfordelt et ark med rettelse til side 8 i Dagsprotokoll tirsdag 26. november Til forretningsorden 133 Thore Hagen Pause kl Møtet startet opp etter lunsj kl med Åge Blummenfelt som dirigent. Landsmøte sang Ellinors vise. Dirigenten la frem innstilling til tellekorps som er følgende : 287 Tor Sunby, 130 Torstein Lokrheim, 176 Jon H. Kallevik, 252 May Britt Thune, 100 Vigdis Sveen Vedtatt Deretter ga dirigenten ordet til valgkomiteens leder. 11

12 Sak 10 VALG Innledning ved valgkomiteens leder Dag Langer Andersen.. Til forretningsorden: 133 Thore Hagen Deretter ga dirigenten ordet til Tove Rosø som la frem mindretallets innstilling og den subsidiære mindretallsinnstiling. Til forretningsorden: 105 Anne-Grethe Arnesen, 1 Hans O. Felix Følgende hadde ordet: 1 Hans O. Felix, 96 Øyvind Hem, Vedtatt Dirigenten foreslår at det settes strek under Øyvind Wallentinsens innlegg. Følgende hadde ordet, fortsetter: 16 Øyvind Wallentinsen Vedtatt Dirigenten refererte talelista og foreslo 2 minutter taletid første gang og 1 minutt andre gang. Til forretningsorden: 13 Svein Davidsen Følgende hadde ordet, fortsetter: 53 Atle Teigland, 19 Terje Skog, 52 Erlend Moldøen, 93 Dag Fredriksen, 156 Terje Lien-Aasland, 21 Reidunn Wahl, 70 Morten Kristiansen, 80 Eddie Chr. Fjeldheim, 248 Roger Nordland, 34 Helge Enger (frafalt), 49 Geir Ove Bernhoff, 48 Kai Christoffersen, 108 Stefan Fiko, 60 Jarle Eide, 253 Ulf Iversen, 15 Trond Berg-Hansen, 50 Rolf Bersås, 288 Brit Østby Fredriksen, 149 Tor Moen, 170 Kjell A. Andersen, Dirigenten foreslo 1 minutts taletid før neste taler. Vedtatt mot 7 stemmer Til forretningsorden: 59 Ove Toska, 105 Anne-Grethe Arnesen, 104 Irene Syr Følgende hadde ordet, fortsetter: 103 Jan Andersson, 35 Kyrre Gundersen, 20 Otto Jonny Derås, 105 Anne-Grethe Arnesen, 261 Laurits Finjord, 28 Monica Derbakk (frafalt), 21 Francesco Rasmijn, 57 Astri Skare, 252 Mai Britt Thune,143 Bjørn Sagvolden, 17 Trond Andersen (frafalt) 214 Tore Haugland, 83 Per-Arne Salo, 23 John Walderhaug, 215 Kjell Magne Sandø 12

13 Pause kl Vedtatt (frafalt), 251 Ronald Steen (frafalt), 179 Morten Ravn Hagen, 178 Andreas Jensen (frafalt), 108 Stefan Fiko 2. gang, 271 Svein Dragnes, 65 Arne Næverdal, 24 Øystein Smestad, 19 Terje Skog 2. gang (frafalt), 8 Dag L. Andersen (frafalt), 47 Frank Ommundsen, 1 Hans Felix 2. gang (frafalt), 72 Hans Mikalsen, 52 Erlend Moldøen (frafalt), 47 Frank Ommundsen, 93 Dag Fredriksen (frafalt) Møtet satt igjen kl Dirigenten redegjorde for situasjonen og avstemmingsmåte. Det gis anledning til å komme med benkeforslag under gjennomgang. Han viste til vedtatt forretningsorden på landsmøtets første dag om skriftlig avstemming. Dirigenten anmodet salen om det er mulig å kun ta avstemmingen skriftlig der det er to kandidater. Grunnet problemet i dataregistrering ble det kontrollert antall permisjoner mot antall stemmeberettigede. Dirigenten spurte landsmøtet om navneopprop var nødvendig. Det var det etter landsmøtets oppfatning ikke nødvendig. Salen aksepterte at det er 269 stemmeberettige tilstede. 13

14 Valgkomiteens flertallsinnstilling Verv Navn Bransje Distrikt Leder Hans Felix IRI Nestleder Tore Guldbrandsen TD Hovedkasserer Terje O. Olsson PD Leder Tariff Jan Olav Andersen IRI Leder Utvikling Tove Johansen TD 1.Representant Ove Toska IRI Hordaland/ Sogn og Fjordane 2.Representant Jarle Eide PD Møre og Romsdal 3.Representant Hilde Nyutstumoen TD Hedemark/ Oppland 4.Representant Jonny Pettersen IRI Vestfold/ Telemark 5.Representant Alf Egil Solvang PD Rogaland 6.Representant Trond Berg Hansen TD Oslo/ Akershus 7.Representant Terje Aaberg IRI Trøndelag 8.Representant Svein Davidsen PD Hordaland/ Sogn og Fjordane 9.Representant Monica Derbakk TD Oslo/ Akershus 10.Representant Terje Skog IRI Oslo/ Akershus 11.Representant Rolf Magne Nyheim PD Vestfold/ Telemark 12.Representant Hjørdis Henriksen TD Nordland 13.Representant Bjørn Fornes PD Trøndelag 14.Representant Frank Hansen TD Finnmark 1.vararepr. Ivan Evensen IRI Agder 2.vararepr. Jan Torsteinsen PD Oslo/ Akershus 3.vararepr. Tore Haugland TD Hordaland/ Sogn og Fjordane 4.vararepr. Geir Bredde IRI Oslo/ Akershus 5.vararepr Odd Skarvhellen PD Buskerud 6.vararepr. Reidun Wahl TD Oslo/ Akershus 7.vararepr. Kai Christoffersen IRI Rogaland 8.vararepr. Ina Hess PD Hordaland/ Sogn og Fjordane 9.vararepr. Svein Åge Samuelsen TD Trøndelag 10.vararepr. Anette Eriksen IRI Vestfold/ Telemark 11.vararepr. Frøydis Løvhaug PD Østfold 12.vararepr. Helge Enger TD Møre og Romsdal 13.vararepr. Odd Helge Reppe IRI Nordland 14.vararepr. Roy Tore Oppegård IRI Østfold 14

15 Valgkomiteens mindretallsinnstilling Verv Navn Bransje Distrikt Leder Hans Felix IRI Nestleder Alf Egil Solvang PD Hovedkasserer Terje O. Olsson PD Leder Tariff Per Gunnar Salomonsen TD Leder Utvikling Tove Johansen TD 1.Representant Ove Toska IRI Hordaland/ Sogn og Fjordane 2.Representant Jarle Eide PD Møre og Romsdal 3.Representant Hilde Nyutstumoen TD Møre og Romsdal 4.Representant Odd Helge Reppe IRI Nordland 5.Representant Øivind Wallentinsen IRI Rogaland 6.Representant Trond Berg Hansen TD Oslo/ Akershus 7.Representant Terje Aaberg IRI Trøndelag 8.Representant Svein Davidsen PD Hordaland/ Sogn og Fjordane 9.Representant Monica Derbakk TD Oslo/ Akershus 10.Representant Terje Skog IRI Oslo/ Akershus 11.Representant Rolf Magne Nyheim PD Vestfold/ Telemark 12.Representant Hjørdis Henriksen TD Nordland 13.Representant Bjørn Fornes PD Trøndelag 14.Representant Svein Åge Samuelsen TD Trøndelag 1.vararepr. Ivan Evensen IRI Agder 2.vararepr Kåre Nilsen PD Nordland 3.vararepr Sissel Hallem TD Oslo/ Akershus 4.vararepr. Jonny Pettersen IRI Vestfold/ Telemark 5.vararepr Arne Einungsbrekke PD Vestfold/ Telemark 6.vararepr. Tore Haugland TD Hordaland/ Sogn og Fjordane 7.vararepr. Geir Bredde IRI Oslo/ Akershus 8.vararepr. Odd Skarvhellen PD Buskerud 9.vararepr. Helge Enger TD Hedemark/ Oppland 10.vararepr. Kai Christoffersen IRI Rogaland 11.vararepr. Frøydis Løvhaug PD Østfold 12.vararepr. Frank Hansen TD Finnmark 13.vararepr. Anette Eriksen IRI Vestfold/ Telemark 14.vararepr Ronald Steen TD Nordland 15

16 Valgkomiteens subsidiære mindretallsinnstilling Verv Navn Bransje Distrikt Leder Hans Felix IRI Nestleder Alf Egil Solvang PD Hovedkasserer Terje O. Olsson PD Leder Tariff Per Gunnar Salomonsen TD Leder Utvikling Tove Johansen TD 1.Representant Øivind Wallentinsen IRI Rogaland 2.Representant Jarle Eide PD Møre og Romsdal 3.Representant Hilde Nyutstumoen TD Hedemark/ Oppland 4.Representant Odd Helge Reppe IRI Nordland 5.Representant Odd Skarvehellen PD Buskerud 6.Representant Trond Berg Hansen TD Oslo/ Akershus 7.Representant Terje Aaberg IRI Trøndelag 8.Representant Svein Davidsen PD Hordaland/ Sogn og Fjordane 9.Representant Monica Derbakk TD Oslo/ Akershus 10.Representant Terje Skog IRI Oslo/ Akershus 11.Representant Rolf Magne Nyheim PD Vestfold/ Telemark 12.Representant Hjørdis Henriksen TD Nordland 13.Representant Bjørn Fornes PD Trøndelag 14.Representant Per Gunnar Salomonsen TD Vestfold/ Telemark 1.vararepr. Ivan Evensen IRI Agder 2.vararepr Kåre Nilsen PD Nordland 3.vararepr Svein Åge Samuelsen TD Trøndelag 4.vararepr. Jonny Pettersen IRI Vestfold/ Telemark 5.vararepr Arne Einungsbrekke PD Vestfold/ Telemark 6.vararepr. Sissel Hallem TD Oslo/ Akershus 7.vararepr. Ove Toska IRI Hordaland/ Sogn og Fjordane 8.vararepr. Ina Hess PD Hordaland/ Sogn og Fjordane 9.vararepr. Tore Haugland TD Hordaland/ Sogn og Fjordane 10.vararepr. Geir Bredde IRI Oslo/ Akershus 11.vararepr. Roy Tore Oppegård PD Østfold 12.vararepr. Helge Enger TD Hedemark/ Oppland 13.vararepr. Kai Christoffersen IRI Rogaland 14.vararepr Frank Hansen TD Finnmark 16

17 Enstemmig innstilling forbundets kontrollkomité Verv Navn Bransje Leder Tore Sundby IRI Medlem Britt Østby Fredriksen TD Medlem Åge Andersen PD Vararepr. Steinar Karlsen TD Vararepr. Rolf Solberg Thorsen PD Vararepr. Rolf Sanness PD 17

18 Valgkomiteens flertallsinnstilling mot mindretallets innstilling: Følgende forslag ble fremmet: 93 Dag Fredriksen forslag nr Eddie Chr. Fjeldheim forslag nr Ulf Iversen forslag nr Laurits Finjord forslag nr Terje Skog forslag Bjørn Arne Sagvolden forslag nr Dag Fredriksen forslag nr. 111 Verv Navn Bransje Leder Hans Felix IRI VALGT med akklamasjon Nestleder Tore Guldbrandsen TD VALGT med 185 stemmer Mindretallsinnst. Alf E. Solvang PD fikk 84 stemmer Til forretningsorden: 11 Per G. Salomonsen han trakk sitt kandidatur Hovedkasserer Terje O. Olsson PD VALGT med akklamasjon Leder Tariff Jan Olav Andersen IRI VALGT med akklamasjon Leder Utvikling Tove Johansen TD VALGT med akklamasjon Til forretningsorden: 16 Øyvind Wallentinsen trekker sitt kandidatur 6 Alf E. Solvang - trekker sitt kandidatur 179 Morten R. Hagen foreslo 48 Kai Christoffersen som erstatning for Øivind Wallentinsen i valgkomiteens innstilling. 48 Kai Christoffersen trakk sitt kandidatur. 18

19 Valgkomiteens flertalls innstilling mot mindretallets subsidiære innstilling: 1.Representant Ove Toska Enstemming valgt 2.Representant Jarle Eide Enstemming valgt 3.Representant Hilde Nyutstumoen Enstemming valgt 4.Representant Johnny Pettersen valgt med 149 st. Odd Helge Reppe fikk 119 st (forslag nr. 107 er likelydende med mindretallsinnstillingen) Til forretningsorden: 70 Morten Kristiansen, 47 Frank Ommundsen, 251 Ronald Steen 5.Representant Odd Skarvhellen valgt med 145 st (forslag nr. 110) Kåre Nilsen fikk st. 121 (forslag 112) 3 blanke st 6.Representant Trond Berg Hansen Enstemming valgt 7.Representant Terje Aaberg Enstemming valgt 8.Representant Svein Davidsen Enstemming valgt 9.Representant Monica Derbakk valgt med 136 st Sissel Hallem fikk 111 st (Forslag 105 og 109 er likelydende) 10.Representant Terje Skog 11.Representant Rolf Magne Nyheim 12.Representant Hjørdis Henriksen 13.Representant Bjørn Fornes Enstemming valgt Enstemming valgt Enstemming valgt Enstemming valgt 14.Representant Frank Hansen fikk 131 stemmer Per G. Salomonsen valt med 136 st (Forslag 108 og 111 er likelydende med mindretallsinnstillingen) 1.vararepr. Ivan Evensen 1. runde 95 st 2 runde 144 st valgt med 144 st Geir Bredde 1. runde 83 st (Forslag 106 er likelydende med mindretallsinnstillingen) Odd Helge Reppe 1. runde 88 st 2 runde fikk 144 st (Forslag 114) Dirigenten foreslo åpen stemming videre på listen. Vedtatt 2.vararepr. Jan Torsteinsen valgt med klart flertall Kåre Nilsen 3.vararepr. Tore Haugland valgt med klart flertall Svein Åge Samuelsen fikk 15 st 19

20 4.vararepr. Geir Bredde enstemmig valgt 5.vararepr Arne Einungbrekke 1. runde 109 st 2. runde 106 st Steinar Rasmussen 1. runde 29 st (forslag nr. 115) Kåre Nilsen 1. runde 113 st 2. runde 156 st valgt med 156 st (forslag nr. 116) Til forretningsorden: Reidunn Wahl trakk sitt kandidatur 6.vararepr. Sissel Hallem enstemmig valgt 7.vararepr. Kai Christoffersen enstemmig valgt 8.vararepr. Ina Hess enstemmig valgt 9.vararepr. Svein Åge Samuelsen enstemmig valgt 10.vararepr. Anette Eriksen enstemmig valgt Til forretningsorden: Stefan Fiko 11.vararepr. Frøydis Løvhaug valgt med klart flertall Roy Tore Oppegård 12.vararepr. Helge Enger enstemmig valgt 13.vararepr. Odd Helge Reppe enstemmig valgt 14.vararepr. Roy Tore Oppegård valgt med 126 st Frank Hansen fikk 116 st Enstemmig innstilling forbundets kontrollkomité Verv Leder Medlem Medlem Vararepr. Vararepr. Vararepr. Navn Tore Sundby Britt Østby Fredriksen Åge Andersen Steinar Karlsen Rolf Solberg Thorsen Rolf Sanness Innstillingen enstemmig vedtatt 20

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

Uttalelser og diverse forslag

Uttalelser og diverse forslag LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 05-463 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Dagsreferat 14. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 14. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 5 Dagsreferat 14. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Landsmøtet lørdag Møtet satt kl. 0.9.00. Dirigent Brede Edvardsen ønsket velkommen, takket for i går, og spurte

Detaljer

Innledning... 3 Installasjonsbransjen... 4. Hovedmål:... 14. Energibransjen... 4. Hovedmål:... 6. IKT-bransjen... 6. Hovedmål:...

Innledning... 3 Installasjonsbransjen... 4. Hovedmål:... 14. Energibransjen... 4. Hovedmål:... 6. IKT-bransjen... 6. Hovedmål:... 2 Innhold Innledning... 3 Installasjonsbransjen... 4... 4 Energibransjen... 4... 6 IKT-bransjen... 6... 7 Lønns- og arbeidsvilkår... 7... 8 Sosial dumping... 8... 9 Ungdom... 9... 9 Rekruttering... 10...

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet.

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet. FORSLAGS- OG VEDTAKSPROTOKOLL NJs LANDSMØTE SANDEFJORD, 6.- 8. MAI 2003 Tirsdag 6. mai Sak 1: Åpning Landsmøtet ble åpnet ved NJs leder Olav Njaastad. Sak 2: Konstituering Sak 2a: Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen.

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2005 Årgang 10 Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. I dette nummeret: Heismontørene møtte Dagfinn Høybråten ALLU Konferanse

Detaljer

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2008 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITI:KK:........... 11 Tariffrevisjonen... 11 Avstemningsresultater......... 24 Tariffnemnda...... 25 Arbeidstidsordninger... 26

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 3 Dagsreferat 12. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Under landsmøtet blir det laget dagsreferater av forhandlingene, og disse blir levert delegatene påfølgende morgen

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummeret: LO Fylkeskonferanse Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening HMS konferanse den 28. og 29.

Samleskinnen. I dette nummeret: LO Fylkeskonferanse Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening HMS konferanse den 28. og 29. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2005 Årgang 10 I dette nummeret: LO Fylkeskonferanse Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening HMS konferanse den 28. og 29. november

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold 1. Arbeid til alle s. 3 2. Likestilling mellom kvinner og

Detaljer

Forsvar og styrk FKE!

Forsvar og styrk FKE! Uttalelse 1 2007 Gode fagarbeidere LTK i Kristiansand mener det er store hull i det nye kunnskapsløftet. Denne bransjen har i lang tid kjempet for anerkjennelse og vern av elektrofagene. Styrken har vært

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Ettermiddagsmøtet Landsmøte ble satt igjen etter lunsj klokken 16:30. Dirigent:

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for. Nærings- og samfunnspolitikk - 1 -

Innstilling fra redaksjonskomiteen for. Nærings- og samfunnspolitikk - 1 - - 1 - Innstilling fra redaksjonskomiteen for Nærings- og samfunnspolitikk Redaksjonskomiteen for Nærings- og samfunnspolitikk har bestått av følgende: 403 Hans-Christian Gabrielsen Forb.ledelsen Avd. 426/Buskerud

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2013 Årgang 18 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011. ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening

Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011. ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011 ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening Rogaland Elektromontørforening sine forslag til kandidater og forslag til Landstariffkonferansen

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2004 Årgang 9 I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Protokoll. NTL Sentralforvaltningen. Representantskapsmøte. 19.-20. mars 2014

Protokoll. NTL Sentralforvaltningen. Representantskapsmøte. 19.-20. mars 2014 Protokoll NTL Sentralforvaltningen Representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sørmarka kurs- og konferansesenter 1 Sak 1 Åpning og konstituering Leder Bjørn Halvorsen åpnet møtet. Innkalling Bjørn Halvorsen

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Politisk regnskap #organisertarbeidsliv Politisk beretning for landsmøteperioden 2011-2015 NOTATER: Dirigent, landsmøte Forbundets årsmeldinger er i henhold til

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Faglige og politiske mål 2004 2008 HANDEL OG KONTOR I NORGE

Faglige og politiske mål 2004 2008 HANDEL OG KONTOR I NORGE Faglige og politiske mål 2004 2008 HANDEL OG KONTOR I NORGE Innhold Utfordringer...3 Visjon...4 Organisasjonsidé...4 En sikker og god lønnsutvikling...5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner og

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer