Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 27. april Årsmelding og regnskap for 2008, revidert handlingsplan og budsjett for 2009 ble godkjent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 27. april 2009. Årsmelding og regnskap for 2008, revidert handlingsplan og budsjett for 2009 ble godkjent."

Transkript

1 Årsberetning 2009 SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) har oppnådd en rekke gledelige resultater i løpet av året, både politisk, mediemessig og administrativt. Den viktigste politiske begivenheten var at Naturmangfoldloven omsider ble vedtatt og trådte i kraft. Med den har vi fått et svært viktig verktøy for å vinne fram i de sakene vi jobber for. Allerede få dager etter at loven trådte i kraft, erklærte miljøvernminister Solheim at den skulle tas i bruk for å beskytte levestedene til den utrydningstruete orkideen myrflangre. Loven ble også benyttet på en offensiv måte for å beskytte leveområdet til klippeblåvingen i Tvedestrand. Antall medieoppslag om sakene våre har vært sterkt økende, med SABIMA som premissleverandør i mange av dem. I 2009 ble "SABIMA" nevnt 82 ganger i artikler som ligger i atekst-databasen, mot 40 i 2008 og 28 i Vi fikk noen oppslag i forbindelse med utdelingen av Finsefondets stipend for 2009 til SABIMA. Videre var det bred mediedekning (aviser, tv og radio) av Biomangfolddagen på Tøyen 19. mai, der det var god og aktiv deltakelse fra mange av foreningene som er tilknyttet SABIMA. Størst oppmerksomhet fikk Solheims utdeling av biomangfoldprisen til Jan-Erik Carlsson, for Carlssons grundige arbeid med konflikten om utbygging på en klippeblåvingelokalitet i Halden. Det har også vært medieoppslag om der medlemmene i foreninger tilknyttet SABIMA har sørget for at nettstedet fikk inn nær 3 millioner kartfestede observasjoner innen årets utgang. Etter et kriminelt forsøk på å utrydde hele bestanden av myrflangre med gift fra et konfliktfylt område i Lier, ble det blant annet innslag i TV2-nyhetene og NRKs Norge idag. I forbindelse med opptak til et fransk TV-program om klippeblåvinge-konflikten i Tvedestrand ble Rune Aanderaa intervjuet av flere norske medier. Vi har hatt en rekke kronikker og leserinnlegg i avisene, blant annet en dobbeltside i Klassekampen om klimaendringenes virkninger på biomangfold. Julekortet ("Bakvendtvisa") fra The SABIMAS fikk stor oppmerksomhet i det politiske miljøet, og det vanket mye ros for bruken av humor og satire i miljøkampen. SABIMA har lagt stor vekt på utadrettet virksomhet og benytter blant annet fire iøynefallende plakater ("roll-ups") i slike sammenhenger. Vi arrangerte et vellykket todagers seminar om kommunikasjon for foreningene i oktober, og deltok aktivt på arrangementer og kurs en rekke steder i landet. Rune Aanderaa holdt foredrag på DNs Liv Laga-konferanse for kommunene og på BIO-konferansen. Vi deltok også på nasjonalparkåpninger (Hvaler og Lomsdal-Visten) og på Nordisk Ministerråds konferanse om biomangfold. Som premissleverandør, pådriver og kritiker deltar SABIMA i mange utvalg, råd og politiske prosesser. Det faglige, aktive og geografisk vidstrakte kontaktnettet, er avgjørende for SABIMAs kunnskap og legitimitet. SABIMA har økt innsatsen for å få til et godt samarbeid mellom sekretariat og medlemsforeninger, og for å øke aktiviteten i medlemsforeningene. SABIMA deltar i ressursgruppa til Den naturlige skolesekken, og tre av foreningene fikk økonomisk støtte derfra til utvikling av skolerelaterte prosjekter. Vi har ansvaret for sekretariatet for Levende Skog, og deltar aktivt i forhandlingene med skogbrukets organisasjoner om skogsertifisering i Norge, både basert på Levende Skog Standard og Forest Stewardship Council (FSC). I løpet av året har sekretariatet fått adskillig bedre kontorlokaler (i samme bygning) og ansatt en administrativ medarbeider i halv stilling. Dette frigjør mye kapasitet til faglig og politisk arbeid. Den økonomiske situasjonen er også svært god ved inngangen til

2 Organisasjon Virksomhetens art SABIMAs virksomhet omfatter påvirkningsarbeid, informasjonsformidling, kartlegging samt faglige anbefalinger innenfor miljøpolitikk og naturforvaltning. Arbeidet for å styrke og koordinere medlemsforeningenes drift og aktiviteter er også et viktig element. Medlemsforeningene SABIMA har bestått av de samme ti organisasjonene i 2009 som ved utgangen av "Kulturøkologene" har skiftet navn til "Nordisk kulturlandskapforbund-norge" Norges sopp- og nyttevekstforbund Norsk Biologforening (BIO) Norsk Botanisk Forening (NBF) Norsk entomologisk forening (NEF) Norsk Limnologisk Forening (NLF) Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Norsk Zoologisk Forening (NZF) Norske Havforskeres forening Seksjon for Toksikologi ved NSFT Nordisk kulturlandskapforbund-norge (NKF-Norge) Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 27. april Årsmelding og regnskap for 2008, revidert handlingsplan og budsjett for 2009 ble godkjent. Rådsleder Kjetil Bjørklund trakk seg som leder. Ny leder (ett år) ble Ingunn Lid, og ny nestleder Frode N. Bye. Nytt fast medlem i AU ble Rune Solvang (NOF), mens Jens Ådne Rekkedal Haga (BIO) ble gjenvalgt som varamedlem. Hanne Sickel fortsatte som AU-medlem og May Berthelsen som varamedlem. I valgkomiteen fortsatte Irene Lindblad og Kristin Thorsrud Teien, mens Kjetil Bjørklund erstattet Frode N. Bye. Årsmøtet gjenvalgte Tone Gulbrandsen som revisor for Rådet Det ble avholdt ett rådsmøte 3. desember. Møtet ble avholdt pr. e-post, da et fysisk møte måtte avlyses på grunn av stort forfall. Årsmøtereferat fra 2009 og budsjett for 2010 ble godkjent. Følgende personer har representert foreningene i rådet: Leder: Ingunn B. Lid Nestleder: Frode N. Bye Norges sopp- og nyttevekstforbund: Terje Spolén Nilsen Norsk Botanisk Forening: May Berthelsen Norsk entomologisk forening: Øivind Gammelmo Norsk Limnologforening Toril Giske Norsk Ornitologisk Forening: Rune Solvang Norsk Zoologisk Forening: Erik Brenna Norske Havforskeres Forening: Brage Rygg Nordisk kulturlandskapforbund-norge Hanne Sickel Seksjon for Toksikologi ved NSFT: Jon Birger Aarnes Norsk Biologforening: Jens Ådne Rekkedal Haga 2

3 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget (AU) hadde fem møter i 2009: 26. januar, 14. april (e-postmøte), 12. mai, 1. september og 10. november. AU har bestått av følgende representanter: Leder Kjetil Bjørklund (fram til årsmøtet), Ingunn B. Lid (leder etter årsmøtet), Frode N. Bye (etter årsmøte) Hanne Sickel, Rune Solvang (etter årsmøtet). Jens Ådne Rekkedal Haga (vara), May Berthelsen (vara), Toril Giske (fram til årsmøte). Valgkomité Operativ i 2009: Frode N. Bye, Irene Lindblad, Kristin T. Teien. Sekretariatet Den daglige virksomheten har vært ledet fra SABIMAs sekretariat i Kristian Augusts gate 7A i Oslo sentrum, der organisasjonen siden starten har leid lokaler av WWF-Norge. I løpet av sommeren flyttet vi til et større og mer hensiktsmessig lokale i første etasje. Sekretariatet har bestått av daglig leder Rune Aanderaa, ass. daglig leder Christian Steel og seniorrådgiver Erik Steineger. I løpet av året ble det styrket med administrasjonsmedarbeider Hanne Engebret. SABIMA har også hatt arbeidsgiveransvaret for Even W. Hanssen og Hallvard Holtung som jobber som koordinatorer for kartleggingsaktivitetene i medlemsforeningene NBF, NSNF, NZF og NEF. SABIMA fortsatte å ha sekretariatsfunksjonen for Levende Skog-prosessen i Marit H. Lie har vært ansatt i 20 % stilling som sekretær og forbereder saker for møter i Rådet. Arbeidsmiljøet i SABIMA er godt, og hos SABIMAs ansatte har det ikke vært sykefravær av betydning. Det har heller ikke vært arbeidsulykker i organisasjonen. Yrkesskadeforsikring er tegnet i Vesta og dekker de ansatte i SABIMA-sekretariatet, prosjektansatte samt lønnede stillinger i de medlemsforeningene som ikke har egne ordninger. Det er tegnet obligatorisk tjenestepensjon i Storebrand for alle ansatte. SABIMA driver en type virksomhet som i liten grad forurenser det ytre miljø. Kildesortering av avfall og sparepærer er innført i sekretariatet. De ansatte er dessuten bevisst på strømforbruk, bruken av flyreiser og valg av kollektivtransport. Likestilling SABIMA har fem menn og to kvinner som fast ansatte. I AU og Rådet er kjønnsfordelingen god. I de fleste SABIMA-foreningene er kvinner og menn nokså likelig fordelt både i medlemskap og i styrende organer. AU vurderer totalt sett situasjonen slik at forholdet til likestilling er god. Etter SABIMAs oppfatning gjøres det ikke direkte eller indirekte forskjell mellom kjønnene ved ansettelse eller i forbindelse med arbeidsforholdet til den enkelte ansatte. AU og sekretariatet vil fortsette å fokusere på betydningen av likestilling mellom kjønnene og påse at det ikke forekommer direkte eller indirekte forskjellsbehandling i virksomheten. Økonomi SABIMAs omsetning i 2009 var 3,64 millioner, mot 3,07 millioner i Prosjekttilskuddenes relative andel av SABIMAs inntekter er stor: 72 % i 2009 og 66 % i Driftsstøttens andel er følgelig mindre, men fortsatt betydningsfull: 26 % i 2009 og 29 % i Hvis vi ser kun på driften av sekretariatet i 2009, utgjør driftstilskuddet 44 % og prosjekttilskudd gjennom overhead og timeavregning 54 %, mot 54/45 i

4 Budsjettet for 2009 var satt opp for å ha i overkant av i overskudd for å arbeidet mot Årsmøtets vedtatt mål om økt egenkapital, og driftsresultatet på kr er da omtrent som forventet. En viktig faktor er at vi generelt har fokus og kontroll på både kostnader og inntekter. At en del prosjektmidler overføres til 2010 er et bevisst valg, og vi kunne i stedet valgt å ta noe mer til inntekt i 2009 om nødvendig. SABIMA har ved utgangen av 2009 i enda større grad enn tidligere år betydelige beløp innestående som prosjektmidler (regnskapets note 5). Fortsatt er mye knyttet til "kartleggingskoordinatorene", noe som gir trygghet for at dette arbeidet kan videreføres en stund hvis finansieringssituasjonen skulle bli vanskelig. Vi har også mottatt forskudd på tilskudd til arbeid med fremmede arter i I tillegg har vi ved inngangen til 2010 også betydelige midler på andre arbeidsområder innenfor SABIMAs kjernedrift, og finansieringen av SABIMAs arbeid i 2010 er allerede langt på vei sikret. Likviditeten har vært god i hele 2009, og så ved årsskiftet også betryggende ut for det overskuelige av Som balanseoversikten viser er nesten hele SABIMAs kapital likvide midler (bankinnskudd) og lett inndrivbare fordringer, og vår handlefrihet er derved ikke hemmet av midler bundet opp i inventar, fast eiendom med videre. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2009 er satt opp på denne bakgrunn. AU kjenner ellers ikke til noe forhold av viktighet for å bedømme organisasjonens stilling og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter vårt syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet. Foreningsarbeid Faglig samarbeid SABIMA har i beretningsåret hatt et nært samarbeid med medlemsforeningene, selv om intensiteten varierer noe fra forening til forening. En slik kontakt er essensiell for SABIMAs virksomhet og måloppnåelse, ikke minst gjennom solide faglige bidrag til det politiske arbeidet. Kontakten har også positive virkninger i foreningenes eget arbeid. Størst effekt har dette hatt i foreningene der det har lyktes oss å skaffe midler til en koordinatorstilling: Norsk entomologisk forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund. SABIMA inngikk i februar en samarbeidsavtale med den polske organisasjonen Pracownia na Rzecz Wszystkichistot om prosjektet "Partnership in protection of relict species of Puszcza Białowieska as a tool of Bird and Habitat Directive implementation." I september inngikk vi en samarbeidsavtale med den tsjekkiske naturvernorganisasjonen Salamandr om prosjektet "Natural Carpathian Heritage Conservation in The Beskydy". SABIMA har videreført samarbeidet med NOF om å gjennomføre et NORAD-støttet prosjekt med Zambisk Ornitologisk Forening (ZOS) om lokalsamfunnsbasert biomangfoldforvaltning i Zambia. De fleste foreningene bistår sekretariatet i betydelig grad i utformingen av høringer og innspill i de politiske prosessene SABIMA forsøker å påvirke. Svært mye av dette arbeidet hadde vært umulig uten den aktive deltakelsen fra foreningene. Arrangementer Det er viktig for SABIMA å ha sammenkomster med faglige og politiske temaer. I mars ble det avholdt seminar på Kongsberg med 40 deltagere. Tema var floravokteri, fremmede arter og bruk av 4

5 Artsobservasjoner. Blant innlederne var Margareta Edqvist, Åsmund Tysse, Trygve Sundt og Kristina Bjureke. FNs biomangfolddag ble avholdt for niende år på rad i SABIMAs regi. Den ble markert i samarbeid med Naturhistorisk Museum 19. mai i Botanisk Hage på Tøyen i Oslo. Hovedtema var bekjempelse av fremmede arter i norsk natur. Samtidig ble den internasjonale plantebevaringsdagen markert. På fellesarrangementet var det omvisninger, utstillinger, demonstrasjoner og stands. Representanter for Botanisk hage, Bioforsk, Direktoratet for naturforvaltning, Miljøverndepartementet, Norges sopp- og nyttevekstforening, Norsk Biologforening (BIO), Norsk Botanisk Forening, Norsk entomologisk forening, Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Zoologisk Forening og SABIMA-sekretariatet bidro til å gjøre arrangementet vellykket. Miljøvernministeren og direktøren for Naturhistorisk Museum åpnet arrangementet, før statsråden delte ut biomangfoldprisen 2009 til Jan-Erik Carlsson for hans utrettelige arbeid for klippeblåvingen i utbyggingskonflikten i Halden. I oktober arrangerte vi et todagers seminar om kommunikasjon på Leangkollen i Asker med ca 30 deltakere. Representanter for mange av foreningene i SABIMA deltok. Blant innlederne var Jostein Gaarder, Stig Haug og Kathrine Kielland. Kartleggingskoordinator for zoologi har arrangert tre turer og samlinger til hhv Jomfruland i Kragerø, Brønnøya i Bærum og Nabbetorpdammen ved Fredrikstad (til sammen 35 deltagere) og holdt foredrag på Norsk feltherpetologisk forums treff på Finnøy, Rogaland (17 deltagere). Han bidro også på større arrangement som biomangfolddagen, Naturhistorisk museums insektsøndag, og NZFs flaggermusnatt (ca 900 deltagere fordelt på 14 arrangement). Kartleggingskoordinator for botanikk og mykologi har foruten SABIMAs seminarer og fellesturer, arrangert fagkurs soppkartlegging i Lyngdal, Vest-Agder med 22 deltagere og har bidratt ved fire kartleggingssamlinger i Nesset, Hvaler og Tysfjord med totalt 75 deltagere. Har videre holdt sju foredrag/minikurs i medlemsforeningene med totalt 88 deltagere, samt foredrag på Vintersopptreff med 160 deltagere. Større politiske og faglige saker i 2009 Naturmangfoldloven Den nye "Lov om forvaltning av naturens mangfold" trådte i kraft 1. juli. Loven vil kunne bli et viktig virkemiddel for å bremse tapet av biologisk mangfold. SABIMA har gitt innspill til forskrifter for "Prioriterte arter" og "Utvalgte naturtyper", i samarbeid med Norsk Botanisk Forening, Norges soppog nyttevekstforbund, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening. Loven er allerede tatt i bruk i flere konfliktsaker der SABIMA var involvert. Etter at noen forsøkte å utrydde bestanden av myrflangre på Haugerudmyra i Lier, der det lenge har vært en utbyggingskonflikt, var miljøvernministeren raskt ute og erklærte at leveområdet til orkideen skulle beskyttes med hjemmel i loven. I oktober stanset Miljøverndepartementet en reguleringsplan i Tvedestrand kommune, med "vekt på funn av den fredede og sterkt truede sommerfuglarten klippeblåvinge i tilknytning til planområdet, og at området har elementer som kan være avgjørende for klippeblåvingens krav til økologisk funksjonsområde." 5

6 Skog SABIMA fortsatte i 2009 å nedlegge et betydelig arbeid i skogsertifisering og annet påvirkningsarbeid knyttet til skogbruk. Vi har nær kontakt med og innflytelse på skognæringen gjennom vår deltakelse i Rådet for Levende Skog, men får også kritikk for å legitimere skogbrukets virksomhet. SABIMA erkjenner disse motstridende hensynene, og frustreres over manglende fremdrift. Samtidig mener vi å ha fått gjennomslag for viktige justeringer i Levende Skog Standard. SABIMA har i 2009 deltatt i ca. 15 formelle møter i regi av Rådet for Levende Skog, og omtrent like mange i forbindelse med FSCprosessen. Også i 2009 har SABIMA fortsatt sitt arbeid for å endre tilskuddsordningene for bygging av skogsbilveier og drift i bratt terreng. Kartlegging og overvåkning av biomangfold SABIMA har i samarbeid med medlemsforeningene koordinert og motivert til kartlegging av biologisk mangfold over hele Norge. Dette har resultert i mange rødlistefunn og funn av nye arter for landet. Fremmede arter har også hatt fokus. SABIMA har hatt ansvar for brukerstøtte i registreringssystemet Artsobservasjoner. Det ble også arbeidet med å igangsette validering av observasjoner, der det praktiske arbeidet blir utført gjennom medlemsforeningene NOF, NSNF, NBF, NEF og NZF. SABIMA har sammen med NBF også hatt ansvar for viktige deler av oppfølgingsarbeidet med nasjonal handlingsplan for rød skogfrue. Fremmede arter SABIMA deltar aktivt i Fylkesmannen i Oslo og Akershus' arbeidsgruppe for å utarbeide en handlingsplan for fremmede arter. Gjennom året har vi holdt en rekke foredrag der fremmede arter har vært et viktig tema, blant annet ett i samarbeid med Østensjøvannets venner. Vi hadde også en rekke medieoppslag om temaet i løpet av sommeren. EUs rammedirektiv for vann Etter at SABIMA trakk seg fra den nasjonale referansegruppa i 2007, har vi konsentrert oss om noen få prinsipielt viktige aspekter ved gjennomføringen av vanndirektivet i Norge. Vi samarbeidet tett med Energi- og miljøkomiteen på Stortinget om behandlingen av forskriften som gjør direktivet formelt gjeldende i Norge. I forskriften ble det blant annet slått fast at direktivet vil få betydning for revisjon av vilkårene for vannkraftkonsesjoner. SABIMA har også løftet fram betydningen av ressurser til arbeidet og offentlig medvirkning, og fikk i den anledning utarbeidet en utredning fra Sweco. Oslo 13. april 2010 Ingunn B. Lid Frode N. Bye Rune Johannes Aanderaa Leder Nestleder Daglig leder Hanne Sickel NKF-Norge Terje Spolen Nilsen NSNF Jens Ådne Rekkedal Haga BIO May Berthelsen NBF Øyvind Gammelmo NEF Toril Giske NLF Rune Solvang NOF Erik Brenna, NZF Stein Fredriksen NHF Jon Birger Aarnes Toksikologene 6

Årsberetning 2003 SLUTTKOMMENTAR... 7

Årsberetning 2003 SLUTTKOMMENTAR... 7 Årsberetning 2003 Året 2003 har vært stabilt for SABIMA, med god kontakt mot Storting, regjering, forvaltning og media. SABIMA har bygget seg opp til å bli en viktig premissleverandør, pådriver og kritiker

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Naturmangfold og folkehelse

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Naturmangfold og folkehelse STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Naturmangfold og folkehelse 2010 ble året hvor naturmangfold og folkehelse ble satt på dagsordenen. Naturen er en forutsetning for utøvelse av friluftsliv, og kampen om arealene

Detaljer

Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2012

Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2012 Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2012 Generelt om forbundet Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som organiserer i alt 30 medlemsforeninger. Valdres sopp- og nyttevekstforening

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Oslofjorden 2012 1 Leder Året 2012 var et meget aktivt år i Oslofjorden Friluftsråd (OF). Mange prosjekter ble sluttført. 2012 var også det første året OF ikke var medlem

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg)

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Årsmelding 2013 Innhold Forord... 3 1) Organisasjon... 4 Landsmøtet 2013... 4 Styrking av Naturvernforbundet i regionene... 4 Aktive lokallag og fylkeslag... 5 Organisasjonsbygging

Detaljer

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 2.1 OPPSUMMERING AV VIRKSOMHETEN I ACTIS I 2010

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 2.1 OPPSUMMERING AV VIRKSOMHETEN I ACTIS I 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 2.1 OPPSUMMERING AV VIRKSOMHETEN I ACTIS I 2010 3 VIRKSOMHETEN 3.1 POLITISK VIRKSOMHET 3.1.1 Kontakten med det politiske miljøet 3.1.2 Offentlige høringer 3.1.3 Politiske

Detaljer

Årsmelding 2009 HivNorge

Årsmelding 2009 HivNorge Årsmelding 2009 HivNorge Innhold: 3 hva skjer nå minister? Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt tillit og anledning til å styre i fire nye år. Men vi har savnet en helseminister

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

I 2008 ble det klart at Vefsna skulle vernes. Dette var en av Norges Naturvernforbunds største seiere i året som gikk. (Foto: Vern Vefsna)

I 2008 ble det klart at Vefsna skulle vernes. Dette var en av Norges Naturvernforbunds største seiere i året som gikk. (Foto: Vern Vefsna) Årsrapport 2008 I 2008 ble det klart at Vefsna skulle vernes. Dette var en av Norges Naturvernforbunds største seiere i året som gikk. (Foto: Vern Vefsna) Leder Lars Haltbrekken Årsrapport 2008 Innhold:

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 fortidsminneforeningens årsmelding kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 Årets høydepunkt for Fortidsminneforeningen ble markeringen av at arbeidene på Urnes stavkirke var fullført. Riksantikvarens

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGEN The Society for the Preservation of Norwegian Ancient Monuments

FORTIDSMINNEFORENINGEN The Society for the Preservation of Norwegian Ancient Monuments FORTIDSMINNEFORENINGEN The Society for the Preservation of Norwegian Ancient Monuments HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2010 Årets høydepunkt for Fortidsminneforeningen ble markeringen av at arbeidene på Urnes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap...

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn.... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... side 10 2 STYRETS BERETNING 3 Verdens Barn er en medlemsorganisasjon

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 2012-1 - Årsberetning 2012 STYRETS VURDERING AV ARBEIDSÅRET 2012 Det har vært høy aktivitet i NOA også i 2012-2013.

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Årstalen 2013 4. Hovedstyret 6

Årstalen 2013 4. Hovedstyret 6 2 0 årsrapport 1 3 Innhold Årstalen 2013 4 Hovedstyret 6 Hovedstyrets beretning 2013 8 Hovedpunkter i året som er gått 8 Utdrag fra vår medlemsservice 9 Advokaters rammevilkår 11 Vårt arbeid for å styrke

Detaljer

1 Innledning, organisasjon og ressurser.. s.2. 2 Mål s.3 2.1 Formålsparagraf 2.2 Grunnverdier 2.3 Visjon 2.4 Mål

1 Innledning, organisasjon og ressurser.. s.2. 2 Mål s.3 2.1 Formålsparagraf 2.2 Grunnverdier 2.3 Visjon 2.4 Mål Årsrapport 2005 1 Innledning, organisasjon og ressurser.. s.2 2 Mål s.3 2.1 Formålsparagraf 2.2 Grunnverdier 2.3 Visjon 2.4 Mål 3 Prioriterte hovedaktiviteter 2005.. s.4 3.1 Reform som mannspolitisk samfunnsaktør

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2010 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 44. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 48

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2010 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 44. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 48 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2011 26 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 30 7. Innkomne forslag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer