Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 27. april Årsmelding og regnskap for 2008, revidert handlingsplan og budsjett for 2009 ble godkjent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 27. april 2009. Årsmelding og regnskap for 2008, revidert handlingsplan og budsjett for 2009 ble godkjent."

Transkript

1 Årsberetning 2009 SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) har oppnådd en rekke gledelige resultater i løpet av året, både politisk, mediemessig og administrativt. Den viktigste politiske begivenheten var at Naturmangfoldloven omsider ble vedtatt og trådte i kraft. Med den har vi fått et svært viktig verktøy for å vinne fram i de sakene vi jobber for. Allerede få dager etter at loven trådte i kraft, erklærte miljøvernminister Solheim at den skulle tas i bruk for å beskytte levestedene til den utrydningstruete orkideen myrflangre. Loven ble også benyttet på en offensiv måte for å beskytte leveområdet til klippeblåvingen i Tvedestrand. Antall medieoppslag om sakene våre har vært sterkt økende, med SABIMA som premissleverandør i mange av dem. I 2009 ble "SABIMA" nevnt 82 ganger i artikler som ligger i atekst-databasen, mot 40 i 2008 og 28 i Vi fikk noen oppslag i forbindelse med utdelingen av Finsefondets stipend for 2009 til SABIMA. Videre var det bred mediedekning (aviser, tv og radio) av Biomangfolddagen på Tøyen 19. mai, der det var god og aktiv deltakelse fra mange av foreningene som er tilknyttet SABIMA. Størst oppmerksomhet fikk Solheims utdeling av biomangfoldprisen til Jan-Erik Carlsson, for Carlssons grundige arbeid med konflikten om utbygging på en klippeblåvingelokalitet i Halden. Det har også vært medieoppslag om der medlemmene i foreninger tilknyttet SABIMA har sørget for at nettstedet fikk inn nær 3 millioner kartfestede observasjoner innen årets utgang. Etter et kriminelt forsøk på å utrydde hele bestanden av myrflangre med gift fra et konfliktfylt område i Lier, ble det blant annet innslag i TV2-nyhetene og NRKs Norge idag. I forbindelse med opptak til et fransk TV-program om klippeblåvinge-konflikten i Tvedestrand ble Rune Aanderaa intervjuet av flere norske medier. Vi har hatt en rekke kronikker og leserinnlegg i avisene, blant annet en dobbeltside i Klassekampen om klimaendringenes virkninger på biomangfold. Julekortet ("Bakvendtvisa") fra The SABIMAS fikk stor oppmerksomhet i det politiske miljøet, og det vanket mye ros for bruken av humor og satire i miljøkampen. SABIMA har lagt stor vekt på utadrettet virksomhet og benytter blant annet fire iøynefallende plakater ("roll-ups") i slike sammenhenger. Vi arrangerte et vellykket todagers seminar om kommunikasjon for foreningene i oktober, og deltok aktivt på arrangementer og kurs en rekke steder i landet. Rune Aanderaa holdt foredrag på DNs Liv Laga-konferanse for kommunene og på BIO-konferansen. Vi deltok også på nasjonalparkåpninger (Hvaler og Lomsdal-Visten) og på Nordisk Ministerråds konferanse om biomangfold. Som premissleverandør, pådriver og kritiker deltar SABIMA i mange utvalg, råd og politiske prosesser. Det faglige, aktive og geografisk vidstrakte kontaktnettet, er avgjørende for SABIMAs kunnskap og legitimitet. SABIMA har økt innsatsen for å få til et godt samarbeid mellom sekretariat og medlemsforeninger, og for å øke aktiviteten i medlemsforeningene. SABIMA deltar i ressursgruppa til Den naturlige skolesekken, og tre av foreningene fikk økonomisk støtte derfra til utvikling av skolerelaterte prosjekter. Vi har ansvaret for sekretariatet for Levende Skog, og deltar aktivt i forhandlingene med skogbrukets organisasjoner om skogsertifisering i Norge, både basert på Levende Skog Standard og Forest Stewardship Council (FSC). I løpet av året har sekretariatet fått adskillig bedre kontorlokaler (i samme bygning) og ansatt en administrativ medarbeider i halv stilling. Dette frigjør mye kapasitet til faglig og politisk arbeid. Den økonomiske situasjonen er også svært god ved inngangen til

2 Organisasjon Virksomhetens art SABIMAs virksomhet omfatter påvirkningsarbeid, informasjonsformidling, kartlegging samt faglige anbefalinger innenfor miljøpolitikk og naturforvaltning. Arbeidet for å styrke og koordinere medlemsforeningenes drift og aktiviteter er også et viktig element. Medlemsforeningene SABIMA har bestått av de samme ti organisasjonene i 2009 som ved utgangen av "Kulturøkologene" har skiftet navn til "Nordisk kulturlandskapforbund-norge" Norges sopp- og nyttevekstforbund Norsk Biologforening (BIO) Norsk Botanisk Forening (NBF) Norsk entomologisk forening (NEF) Norsk Limnologisk Forening (NLF) Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Norsk Zoologisk Forening (NZF) Norske Havforskeres forening Seksjon for Toksikologi ved NSFT Nordisk kulturlandskapforbund-norge (NKF-Norge) Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 27. april Årsmelding og regnskap for 2008, revidert handlingsplan og budsjett for 2009 ble godkjent. Rådsleder Kjetil Bjørklund trakk seg som leder. Ny leder (ett år) ble Ingunn Lid, og ny nestleder Frode N. Bye. Nytt fast medlem i AU ble Rune Solvang (NOF), mens Jens Ådne Rekkedal Haga (BIO) ble gjenvalgt som varamedlem. Hanne Sickel fortsatte som AU-medlem og May Berthelsen som varamedlem. I valgkomiteen fortsatte Irene Lindblad og Kristin Thorsrud Teien, mens Kjetil Bjørklund erstattet Frode N. Bye. Årsmøtet gjenvalgte Tone Gulbrandsen som revisor for Rådet Det ble avholdt ett rådsmøte 3. desember. Møtet ble avholdt pr. e-post, da et fysisk møte måtte avlyses på grunn av stort forfall. Årsmøtereferat fra 2009 og budsjett for 2010 ble godkjent. Følgende personer har representert foreningene i rådet: Leder: Ingunn B. Lid Nestleder: Frode N. Bye Norges sopp- og nyttevekstforbund: Terje Spolén Nilsen Norsk Botanisk Forening: May Berthelsen Norsk entomologisk forening: Øivind Gammelmo Norsk Limnologforening Toril Giske Norsk Ornitologisk Forening: Rune Solvang Norsk Zoologisk Forening: Erik Brenna Norske Havforskeres Forening: Brage Rygg Nordisk kulturlandskapforbund-norge Hanne Sickel Seksjon for Toksikologi ved NSFT: Jon Birger Aarnes Norsk Biologforening: Jens Ådne Rekkedal Haga 2

3 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget (AU) hadde fem møter i 2009: 26. januar, 14. april (e-postmøte), 12. mai, 1. september og 10. november. AU har bestått av følgende representanter: Leder Kjetil Bjørklund (fram til årsmøtet), Ingunn B. Lid (leder etter årsmøtet), Frode N. Bye (etter årsmøte) Hanne Sickel, Rune Solvang (etter årsmøtet). Jens Ådne Rekkedal Haga (vara), May Berthelsen (vara), Toril Giske (fram til årsmøte). Valgkomité Operativ i 2009: Frode N. Bye, Irene Lindblad, Kristin T. Teien. Sekretariatet Den daglige virksomheten har vært ledet fra SABIMAs sekretariat i Kristian Augusts gate 7A i Oslo sentrum, der organisasjonen siden starten har leid lokaler av WWF-Norge. I løpet av sommeren flyttet vi til et større og mer hensiktsmessig lokale i første etasje. Sekretariatet har bestått av daglig leder Rune Aanderaa, ass. daglig leder Christian Steel og seniorrådgiver Erik Steineger. I løpet av året ble det styrket med administrasjonsmedarbeider Hanne Engebret. SABIMA har også hatt arbeidsgiveransvaret for Even W. Hanssen og Hallvard Holtung som jobber som koordinatorer for kartleggingsaktivitetene i medlemsforeningene NBF, NSNF, NZF og NEF. SABIMA fortsatte å ha sekretariatsfunksjonen for Levende Skog-prosessen i Marit H. Lie har vært ansatt i 20 % stilling som sekretær og forbereder saker for møter i Rådet. Arbeidsmiljøet i SABIMA er godt, og hos SABIMAs ansatte har det ikke vært sykefravær av betydning. Det har heller ikke vært arbeidsulykker i organisasjonen. Yrkesskadeforsikring er tegnet i Vesta og dekker de ansatte i SABIMA-sekretariatet, prosjektansatte samt lønnede stillinger i de medlemsforeningene som ikke har egne ordninger. Det er tegnet obligatorisk tjenestepensjon i Storebrand for alle ansatte. SABIMA driver en type virksomhet som i liten grad forurenser det ytre miljø. Kildesortering av avfall og sparepærer er innført i sekretariatet. De ansatte er dessuten bevisst på strømforbruk, bruken av flyreiser og valg av kollektivtransport. Likestilling SABIMA har fem menn og to kvinner som fast ansatte. I AU og Rådet er kjønnsfordelingen god. I de fleste SABIMA-foreningene er kvinner og menn nokså likelig fordelt både i medlemskap og i styrende organer. AU vurderer totalt sett situasjonen slik at forholdet til likestilling er god. Etter SABIMAs oppfatning gjøres det ikke direkte eller indirekte forskjell mellom kjønnene ved ansettelse eller i forbindelse med arbeidsforholdet til den enkelte ansatte. AU og sekretariatet vil fortsette å fokusere på betydningen av likestilling mellom kjønnene og påse at det ikke forekommer direkte eller indirekte forskjellsbehandling i virksomheten. Økonomi SABIMAs omsetning i 2009 var 3,64 millioner, mot 3,07 millioner i Prosjekttilskuddenes relative andel av SABIMAs inntekter er stor: 72 % i 2009 og 66 % i Driftsstøttens andel er følgelig mindre, men fortsatt betydningsfull: 26 % i 2009 og 29 % i Hvis vi ser kun på driften av sekretariatet i 2009, utgjør driftstilskuddet 44 % og prosjekttilskudd gjennom overhead og timeavregning 54 %, mot 54/45 i

4 Budsjettet for 2009 var satt opp for å ha i overkant av i overskudd for å arbeidet mot Årsmøtets vedtatt mål om økt egenkapital, og driftsresultatet på kr er da omtrent som forventet. En viktig faktor er at vi generelt har fokus og kontroll på både kostnader og inntekter. At en del prosjektmidler overføres til 2010 er et bevisst valg, og vi kunne i stedet valgt å ta noe mer til inntekt i 2009 om nødvendig. SABIMA har ved utgangen av 2009 i enda større grad enn tidligere år betydelige beløp innestående som prosjektmidler (regnskapets note 5). Fortsatt er mye knyttet til "kartleggingskoordinatorene", noe som gir trygghet for at dette arbeidet kan videreføres en stund hvis finansieringssituasjonen skulle bli vanskelig. Vi har også mottatt forskudd på tilskudd til arbeid med fremmede arter i I tillegg har vi ved inngangen til 2010 også betydelige midler på andre arbeidsområder innenfor SABIMAs kjernedrift, og finansieringen av SABIMAs arbeid i 2010 er allerede langt på vei sikret. Likviditeten har vært god i hele 2009, og så ved årsskiftet også betryggende ut for det overskuelige av Som balanseoversikten viser er nesten hele SABIMAs kapital likvide midler (bankinnskudd) og lett inndrivbare fordringer, og vår handlefrihet er derved ikke hemmet av midler bundet opp i inventar, fast eiendom med videre. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2009 er satt opp på denne bakgrunn. AU kjenner ellers ikke til noe forhold av viktighet for å bedømme organisasjonens stilling og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter vårt syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet. Foreningsarbeid Faglig samarbeid SABIMA har i beretningsåret hatt et nært samarbeid med medlemsforeningene, selv om intensiteten varierer noe fra forening til forening. En slik kontakt er essensiell for SABIMAs virksomhet og måloppnåelse, ikke minst gjennom solide faglige bidrag til det politiske arbeidet. Kontakten har også positive virkninger i foreningenes eget arbeid. Størst effekt har dette hatt i foreningene der det har lyktes oss å skaffe midler til en koordinatorstilling: Norsk entomologisk forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund. SABIMA inngikk i februar en samarbeidsavtale med den polske organisasjonen Pracownia na Rzecz Wszystkichistot om prosjektet "Partnership in protection of relict species of Puszcza Białowieska as a tool of Bird and Habitat Directive implementation." I september inngikk vi en samarbeidsavtale med den tsjekkiske naturvernorganisasjonen Salamandr om prosjektet "Natural Carpathian Heritage Conservation in The Beskydy". SABIMA har videreført samarbeidet med NOF om å gjennomføre et NORAD-støttet prosjekt med Zambisk Ornitologisk Forening (ZOS) om lokalsamfunnsbasert biomangfoldforvaltning i Zambia. De fleste foreningene bistår sekretariatet i betydelig grad i utformingen av høringer og innspill i de politiske prosessene SABIMA forsøker å påvirke. Svært mye av dette arbeidet hadde vært umulig uten den aktive deltakelsen fra foreningene. Arrangementer Det er viktig for SABIMA å ha sammenkomster med faglige og politiske temaer. I mars ble det avholdt seminar på Kongsberg med 40 deltagere. Tema var floravokteri, fremmede arter og bruk av 4

5 Artsobservasjoner. Blant innlederne var Margareta Edqvist, Åsmund Tysse, Trygve Sundt og Kristina Bjureke. FNs biomangfolddag ble avholdt for niende år på rad i SABIMAs regi. Den ble markert i samarbeid med Naturhistorisk Museum 19. mai i Botanisk Hage på Tøyen i Oslo. Hovedtema var bekjempelse av fremmede arter i norsk natur. Samtidig ble den internasjonale plantebevaringsdagen markert. På fellesarrangementet var det omvisninger, utstillinger, demonstrasjoner og stands. Representanter for Botanisk hage, Bioforsk, Direktoratet for naturforvaltning, Miljøverndepartementet, Norges sopp- og nyttevekstforening, Norsk Biologforening (BIO), Norsk Botanisk Forening, Norsk entomologisk forening, Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Zoologisk Forening og SABIMA-sekretariatet bidro til å gjøre arrangementet vellykket. Miljøvernministeren og direktøren for Naturhistorisk Museum åpnet arrangementet, før statsråden delte ut biomangfoldprisen 2009 til Jan-Erik Carlsson for hans utrettelige arbeid for klippeblåvingen i utbyggingskonflikten i Halden. I oktober arrangerte vi et todagers seminar om kommunikasjon på Leangkollen i Asker med ca 30 deltakere. Representanter for mange av foreningene i SABIMA deltok. Blant innlederne var Jostein Gaarder, Stig Haug og Kathrine Kielland. Kartleggingskoordinator for zoologi har arrangert tre turer og samlinger til hhv Jomfruland i Kragerø, Brønnøya i Bærum og Nabbetorpdammen ved Fredrikstad (til sammen 35 deltagere) og holdt foredrag på Norsk feltherpetologisk forums treff på Finnøy, Rogaland (17 deltagere). Han bidro også på større arrangement som biomangfolddagen, Naturhistorisk museums insektsøndag, og NZFs flaggermusnatt (ca 900 deltagere fordelt på 14 arrangement). Kartleggingskoordinator for botanikk og mykologi har foruten SABIMAs seminarer og fellesturer, arrangert fagkurs soppkartlegging i Lyngdal, Vest-Agder med 22 deltagere og har bidratt ved fire kartleggingssamlinger i Nesset, Hvaler og Tysfjord med totalt 75 deltagere. Har videre holdt sju foredrag/minikurs i medlemsforeningene med totalt 88 deltagere, samt foredrag på Vintersopptreff med 160 deltagere. Større politiske og faglige saker i 2009 Naturmangfoldloven Den nye "Lov om forvaltning av naturens mangfold" trådte i kraft 1. juli. Loven vil kunne bli et viktig virkemiddel for å bremse tapet av biologisk mangfold. SABIMA har gitt innspill til forskrifter for "Prioriterte arter" og "Utvalgte naturtyper", i samarbeid med Norsk Botanisk Forening, Norges soppog nyttevekstforbund, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening. Loven er allerede tatt i bruk i flere konfliktsaker der SABIMA var involvert. Etter at noen forsøkte å utrydde bestanden av myrflangre på Haugerudmyra i Lier, der det lenge har vært en utbyggingskonflikt, var miljøvernministeren raskt ute og erklærte at leveområdet til orkideen skulle beskyttes med hjemmel i loven. I oktober stanset Miljøverndepartementet en reguleringsplan i Tvedestrand kommune, med "vekt på funn av den fredede og sterkt truede sommerfuglarten klippeblåvinge i tilknytning til planområdet, og at området har elementer som kan være avgjørende for klippeblåvingens krav til økologisk funksjonsområde." 5

6 Skog SABIMA fortsatte i 2009 å nedlegge et betydelig arbeid i skogsertifisering og annet påvirkningsarbeid knyttet til skogbruk. Vi har nær kontakt med og innflytelse på skognæringen gjennom vår deltakelse i Rådet for Levende Skog, men får også kritikk for å legitimere skogbrukets virksomhet. SABIMA erkjenner disse motstridende hensynene, og frustreres over manglende fremdrift. Samtidig mener vi å ha fått gjennomslag for viktige justeringer i Levende Skog Standard. SABIMA har i 2009 deltatt i ca. 15 formelle møter i regi av Rådet for Levende Skog, og omtrent like mange i forbindelse med FSCprosessen. Også i 2009 har SABIMA fortsatt sitt arbeid for å endre tilskuddsordningene for bygging av skogsbilveier og drift i bratt terreng. Kartlegging og overvåkning av biomangfold SABIMA har i samarbeid med medlemsforeningene koordinert og motivert til kartlegging av biologisk mangfold over hele Norge. Dette har resultert i mange rødlistefunn og funn av nye arter for landet. Fremmede arter har også hatt fokus. SABIMA har hatt ansvar for brukerstøtte i registreringssystemet Artsobservasjoner. Det ble også arbeidet med å igangsette validering av observasjoner, der det praktiske arbeidet blir utført gjennom medlemsforeningene NOF, NSNF, NBF, NEF og NZF. SABIMA har sammen med NBF også hatt ansvar for viktige deler av oppfølgingsarbeidet med nasjonal handlingsplan for rød skogfrue. Fremmede arter SABIMA deltar aktivt i Fylkesmannen i Oslo og Akershus' arbeidsgruppe for å utarbeide en handlingsplan for fremmede arter. Gjennom året har vi holdt en rekke foredrag der fremmede arter har vært et viktig tema, blant annet ett i samarbeid med Østensjøvannets venner. Vi hadde også en rekke medieoppslag om temaet i løpet av sommeren. EUs rammedirektiv for vann Etter at SABIMA trakk seg fra den nasjonale referansegruppa i 2007, har vi konsentrert oss om noen få prinsipielt viktige aspekter ved gjennomføringen av vanndirektivet i Norge. Vi samarbeidet tett med Energi- og miljøkomiteen på Stortinget om behandlingen av forskriften som gjør direktivet formelt gjeldende i Norge. I forskriften ble det blant annet slått fast at direktivet vil få betydning for revisjon av vilkårene for vannkraftkonsesjoner. SABIMA har også løftet fram betydningen av ressurser til arbeidet og offentlig medvirkning, og fikk i den anledning utarbeidet en utredning fra Sweco. Oslo 13. april 2010 Ingunn B. Lid Frode N. Bye Rune Johannes Aanderaa Leder Nestleder Daglig leder Hanne Sickel NKF-Norge Terje Spolen Nilsen NSNF Jens Ådne Rekkedal Haga BIO May Berthelsen NBF Øyvind Gammelmo NEF Toril Giske NLF Rune Solvang NOF Erik Brenna, NZF Stein Fredriksen NHF Jon Birger Aarnes Toksikologene 6

Årsberetning 2008. Organisasjon

Årsberetning 2008. Organisasjon Årsberetning 2008 Naturmangfoldloven har vært viktigste tema i 2008. De fleste andre saker og arbeidsfelt, som fremmede arter, trua arter og arealforvaltning, har vært brukt for å belyse behovet for en

Detaljer

Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget (AU) har hatt tre møter i 2007: 1. februar, 19. september og 14. november.

Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget (AU) har hatt tre møter i 2007: 1. februar, 19. september og 14. november. Årsberetning 2007 Året har vært innholdsrikt og aktivt for SABIMA. Medieoppslag og politisk arbeid rundt klippeblåvingen i Halden har bidratt til å sette biomangfold på dagsorden, både i media og i politiske

Detaljer

Årsberetning 2006. AU-medlem Kristin Thorsrud Teien hadde også frasagt seg gjenvalg. Ingunn Lid, Norsk Biologforening ble valgt.

Årsberetning 2006. AU-medlem Kristin Thorsrud Teien hadde også frasagt seg gjenvalg. Ingunn Lid, Norsk Biologforening ble valgt. Årsberetning 2006 Året har vært innholdsrikt og aktivt for SABIMA. De to prosjektkoordinatorene som ble ansatt i 2004, har bidratt til økt aktivitet i sine respektive foreninger og større kontaktflate

Detaljer

Årsberetning Organisasjon

Årsberetning Organisasjon Årsberetning 2010 2010 var utpekt av FN som naturmangfoldår, en ryggdekning som ga et ekstra fokus på arbeidet til SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold). Av andre store begivenheter som både

Detaljer

Årsberetning 2003 SLUTTKOMMENTAR... 7

Årsberetning 2003 SLUTTKOMMENTAR... 7 Årsberetning 2003 Året 2003 har vært stabilt for SABIMA, med god kontakt mot Storting, regjering, forvaltning og media. SABIMA har bygget seg opp til å bli en viktig premissleverandør, pådriver og kritiker

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014

Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014 Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer Samarbeidsrådet

Detaljer

Urbant biomangfold - Oslo en biologisk hot spot?

Urbant biomangfold - Oslo en biologisk hot spot? Urbant biomangfold - Oslo en biologisk hot spot? Kristoffer Bøhn SABIMA Årsmøte Lillomarkas venner 16. mars 2016 SABIMA Samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Fyller 20 år i 2016. 12 ansatte i sekretariatet

Detaljer

Naturmangfoldloven historien og hovedinnholdet Kurs i Oslo 3. desember 2013 Christian Steel. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Naturmangfoldloven historien og hovedinnholdet Kurs i Oslo 3. desember 2013 Christian Steel. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Naturmangfoldloven historien og hovedinnholdet Kurs i Oslo 3. desember 2013 Christian Steel Klikk for å redigere undertittelstil i malen Osl o Sandvik a Aske r Kart (mod.): Google Masseutryddelser Tusen

Detaljer

Naturvern anno 2012 ny lov - nye verktøy - ny giv

Naturvern anno 2012 ny lov - nye verktøy - ny giv Naturvern anno 2012 ny lov - nye verktøy - ny giv Helgeseminar Bergen 24-25. mars Naturmangfoldloven et brukerkurs Kunnskap som stopper gravemaskiner Diskusjon om aktiv bruk av loven i aktuelle, lokale

Detaljer

Lilløyplassen Naturhus, Fornebu

Lilløyplassen Naturhus, Fornebu Lilløyplassen Naturhus, Fornebu Oppsummering for året 2003 Prosjekt Lilløyplassen Oppsummering for året 2003 Denne rapporten (se også rapport for 2002 i Toppdykker n nr. 2/2003 ss. 66-67) oppsummerer arbeidet

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Konferansier: Anne Breistein, assisterende generalsekretær Sabima

Konferansier: Anne Breistein, assisterende generalsekretær Sabima BIO-konferansen 2016: Sabima 20 år NATURLIGE LØSNINGER PROGRAM Arrangør: Sabima og Norsk Biologforening (BIO) I samarbeid med Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Med støtte fra Klima-

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Innledning Denne strategien

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Naturmangfoldloven sett fra de frivillige organisasjonene og SABIMA sin side. Rune Aanderaa

Naturmangfoldloven sett fra de frivillige organisasjonene og SABIMA sin side. Rune Aanderaa Naturmangfoldloven sett fra de frivillige organisasjonene og SABIMA sin side. Rune Aanderaa De fem store driverne Forurensning Avtagende? Klimaendringer Tilleggsbelastning Overbeskatning Få, men svært

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006. Sameiet Gardinbrygga STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2006 Eierforhold Sameiet Gardinbrygga er eid av 20 seksjonseiere og består av alt fellesareal som tilhører eierseksjonssameiet Gnr 401, Bnr 120

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Hvordan spre engasjement? Lobby og mobilisering

Hvordan spre engasjement? Lobby og mobilisering Hvordan spre engasjement? Lobby og mobilisering Fornebu 3. november 2013 Christian Steel SABIMA-sekretariatet Christian Steel Generalsekretær Skogforvaltning Anne Breistein Assisterende generalsekretær

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 12. desember 2015 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.15 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2014 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Naturmangfoldloven i praksis, skjøtsel og fremmede arter

Naturmangfoldloven i praksis, skjøtsel og fremmede arter Naturmangfoldloven i praksis, skjøtsel og fremmede arter Eventuell undertittel Honorata Kaja Gajda Fylkesmannens miljøvernavdeling Navn og tittel på foreleser Tid og sted for foredraget Hva er praksisen?

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og Miljøagentene i Tønsbergdistriktet. holder årsmøte. på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og Miljøagentene i Tønsbergdistriktet. holder årsmøte. på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek NATURVERNFORBUNDET I TØNSBERGDISTRIKTET Postboks 73, 3101 Tønsberg http://naturvernforbundet.no/vestfold/tonsbergdistriktet/ Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og Miljøagentene i Tønsbergdistriktet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Felt hjortevilt i Norge. Hjort Elg Villrein Rådyr

Felt hjortevilt i Norge. Hjort Elg Villrein Rådyr Nasjonale mål for hjorteviltet - hvordan kan de nås? Erik Lund 4. november 2010 Felt hjortevilt i Norge 70000 Hjort Elg Villrein Rådyr 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Detaljer

Årsmelding 2012 for Forum for Natur og Friluftsliv -Nord Trøndelag

Årsmelding 2012 for Forum for Natur og Friluftsliv -Nord Trøndelag Årsmelding 2012 for Forum for Natur og Friluftsliv -Nord Trøndelag 1. Innledning 1.1 Forum for natur og friluftsliv (FNF) FNF er et samarbeids- og nettverk mellom natur- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå.

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Erfaringer med fremmede arter. i Oslo og Akershus. Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 v/tore Bjørkøyli.

Erfaringer med fremmede arter. i Oslo og Akershus. Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 v/tore Bjørkøyli. Erfaringer med fremmede arter i Oslo og Akershus Foto: Bård Bredesen Foto: Fetsund Lenser Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 v/tore Bjørkøyli. Kort fortalt om fylkene 2 fylker 1,6 prosent av landets

Detaljer

Prosjekt. Lilløyplassen Arena Fornebu

Prosjekt. Lilløyplassen Arena Fornebu Lilløyplassen Arena Fornebu Lilløyplassen Arena Fornebu Lilløyplassen naturhus Historikk Lilløyplassen naturhus 2013 Politikk og regulering Historikk Kommunedelplan 2 for Fornebu: Området skal gi et aktivt

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog (sms) U:\WORD\A07053.doc 2007-06-04 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog Møtedato: 6. februar 2007 Møtested: FRIFO Til stede: Harald Tronvik Christian Pedersen Fravær: Erling Bergsaker

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Hva er naturmangfold?

Hva er naturmangfold? Hvorfor fikk vi ei svarteliste? Betydning for forvaltningen Kristin Thorsrud Teien, MD NLA og FAGUS, Klif 11.10.12 Hva er naturmangfold? Biologisk mangfold: Arter, naturtyper og økosystemer Landskapsmessig

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Rolvsøy 31. januar 2016 Til våre medlemsorganisasjoner Innkalling til årsmøte Med dette innkalles representanter fra medlemsorganisasjonene i fylket til årsmøte i Studieforbundet natur og miljø Østfold

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Til kommunestyret i Siljan kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en

Detaljer

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel VEDTEKTER for STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE Vedtatt av styret I 8.05.2015 e Olsen VIS 4J -r* tck He e Anita Wessel Vedtekterfor stflelsen Kolsåstrollet barnehage 2015.05. 18 Side 1 av 6 KAPITTEL I:

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog (sms) U:\WORD\A07033.doc 2007-05-07 Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog Møtedato: 12. januar 2007 Møtested: FRIFO Til stede: Svein Erik Stryken, Fellesforbundet Harald Tronvik, FRIFO Morten Dåsnes,

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD FOR ÅR 2008

SØKNAD OM TILSKUDD FOR ÅR 2008 ABM-utvikling Postboks 8045 Dep. 0030 Oslo Oslo, 20. 01. 07 SØKNAD OM TILSKUDD FOR ÅR 2008 Norges museumsforbund er interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling, og ble opprettet

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2015 FOR NORSK LEGEVAKTFORUM. Saken er behandlet i: Sak nr: Dato: 24 / Styret for Norsk legevaktforum

STYRETS ÅRSBERETNING 2015 FOR NORSK LEGEVAKTFORUM. Saken er behandlet i: Sak nr: Dato: 24 / Styret for Norsk legevaktforum STYRETS ÅRSBERETNING 2015 FOR NORSK LEGEVAKTFORUM Saken er behandlet i: Sak nr: Dato: Styret for Norsk legevaktforum 24 / 16 6.9.2016 Årsmøtet 4 / 16 8.9.2016 Forslag til vedtak: Styrets årsberetning 2015

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2014 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 / 2007

ÅRSBERETNING 2006 / 2007 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2006 / 2007 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder Nor-Cargo AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer Tess Bergen AS Marianne

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA. Årsmøte 2015

Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA. Årsmøte 2015 Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA Årsmøte 2015 Tid: 27.06.2015 ca kl 14:30 (Umiddelbart etter årsmøtet i Solbergstrand vel) Sted: Båthuset, Børrebråten Innhold: 1. Innkalling til årsmøte... 2 2. Styrets

Detaljer

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet F.v.: Thomas L. Jørgensen, Toril Hofshagen, Thomes Trømborg, Lone Skjønhaug, Helle Marie Buind,

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 04/12 Styremøte avholdt 24. november 2012, kl. 10.00-16.00 Rica Hotell, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Fra NLF: Fra Ungdomsutvalg: Asle Sudbø (leder) Haagen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Naturmangfoldloven gjennom brillene til en frivillig organisasjon. Rune Aanderaa SABIMA

Naturmangfoldloven gjennom brillene til en frivillig organisasjon. Rune Aanderaa SABIMA Naturmangfoldloven gjennom brillene til en frivillig organisasjon Rune Aanderaa SABIMA Lovens formål 1: Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer