NOTAT. Deskavtale Aftenposten. Landsstyret Dato: Saksnummer: Fra: Elin Floberghagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Deskavtale Aftenposten. Landsstyret Dato: 04.06.2008 Saksnummer: 08-239 Fra: Elin Floberghagen"

Transkript

1 NOTAT Til: Landsstyret Dato: Saksnummer: Fra: Elin Floberghagen Deskavtale Aftenposten Landsstyret behandlet i april en sak som handler om godkjenning av permanent avtale for organisering av arbeidet på deskene i Aftenposten. LS uttrykte misnøye særlig med krav til organisasjonsplikt og manglende kompetanseplan, og ba deretter redaksjonsklubben i Aftenposten forhandle frem en avtale, der disse elementene var ivaretatt. LS gjorde på bakgrunn av dette følgende vedtak 3.april 08: 1. Landsstyret er positive til at Aftenpostens Redaksjonsklubb (AR) jobber for en permanent avtale. For landsstyret er det i disse forhandlingene spesielt viktig at prinsippene om organisasjonsfrihet ivaretas og at AR jobber for en kompetanseplan som gjør redigererne kvalifisert til å søke om fagbrev som mediegrafiker eller får annen formell kompetanse. 2. NJ tar kontakt med Fylkesopplæringsnemnda for å få kartlagt hvilke kriterier de legger til grunn i sin vurdering av realkompetansen til redigerere som søker fagbrev som mediegrafiker. I etterkant av dette har det vært nye forhandlingsrunder mellom de tre partene i Aftenposten (Aftenposten, AR og AGK). Parallelt med dette har NJs leder og advokat August Ringvold hatt møte med ledelsen i Fellesforbundet, der vi har drøftet temaene organisjonsplikt og kompetansekrav generelt, samt Aftenposten-avtalen spesielt. Vi har også bedt om møte med fylkesopplæringsnemnda, men har i skrivende stund ikke fått tilbakemelding om endelig møtedato. Resultatet av disse rundene er den avtalen som nå ligger til godkjenning. Her viser jeg særlig til tekstene som omhandler organisasjonstilknytning og kompetanse, i punktene 2, 3 og 4. Kravet om organisasjonsplikt er helt ute av avtalen, og erstattet med følgende formulering: Avtalen har til hensikt å regulere og derigjennom bidra til rasjonell og hensiktsmessig arbeidsdeling mellom journalister og typografer på deskene, legge grunnlaget for at dagens overenskomst- og organisasjonstilhørighet for berørte arbeidsgrupper ikke endres, samt å forsterke og utvikle samarbeidet mellom de respektive klubber. Jeg mener dette åpenbart er en bedre formulering enn den forrige, som koblet arbeidsoppgaver mot medlemskap i fagforening. Videre er det beskrevet følgende prosess dersom en faglært grafiker eller en journalist slutter: Ved eventuelle utskiftninger skal desktypografene erstattes med grafisk faglært personell slik at dagens overenskomsttilknytning fortsetter, og tilsvarende for journalistene.

2 I tillegg er det utarbeidet kompetanseplaner som ligger som vedlegg nederst i dokumentet. Til dette er det også verdt å merke seg at AR, AGK og Aftenposten er enige om i fellesskap forfatte et brev til de ulike fylkesopplæringsnemndene, der de understreker og dokumenter at redigererne som utfører grafisk arbeid skal få dette godskrevet som relevant praksis til fagbrev som mediegrafiker. Med dette som nå ligger i bordet mener jeg avtalen i Aftenposten bør godkjennes av NJ. Den har åpenbart på sentrale punkt blitt bedre enn avtalen for pilotprosjektet, som LS behandlet i forrige runde. Organisasjonsplikten er fjernet og kompetanseplanene utbedret. Offentlige utdannningskrav Utdanningskravene som leder opp til fagbrev som typograf settes av offentlige myndigheter. Videre er det fylkesopplæringsnemnder i de ulike fylker som forvalter regelverket. NJ bør arbeide videre med offentlige godkjennings- og utdanningsinstanser, som fylkesopplæringsnemndas krav til praksiskandidater i mediegrafikk. Før NJ kan ha kvalifiserte meninger om det utdanningsløpet som kreves har vi behov for økt kompetanse på området. I dag er det mange deskprosesser i gang i mediebedriftene. Noen har landet avtaler allerede og noen er på vei inn i prosesser. Noen avtaler er kun lokale, andre fordrer sentral godkjenning. En analyse av kompetansekrav og praksis bør trolig gjøres gjennom et frikjøp, for eksempel i løpet av høsten 08. Samtidig må vi forholde oss til gjeldende lovgivning og praksis, og behandle lokale avtaler som kommer til godkjenning i NJ utfra nå-situasjonen. NJ-vedtak og deskprosesser I gjeldende NJ-program, vedtatt på landsmøtet i 2007 står det: - Journalister skal fritt kunne bruke det verktøy som er hensiktsmessig for den journalistiske virksomheten og fra tiltaksplanen 1999: - Landsstyret pålegges å arbeide aktivt for å sikre sine medlemmer fri adgang til de journalistiske arbeidsverktøyene uten dispensasjon fra noen annen faggruppe. Begge formuleringene er knyttet til filmsatsparagrafen og at journalister ble totalt ekskludert fra grafisk arbeid på desk. Dagens situasjon er i stedet at mediebedriftene og klubber forsøker å finne praktiske måter å sikre bedre arbeidsflyt på desken. Dette må skje på dispensasjon fra filmsatsparagrafen, all den tid Fellesforbundet ikke gjennom forhandlinger gir opp denne. Samtidig er det slik at i de prosessene som er i gang nå, gir Fellesforbundet slik dispensasjon og lar dermed journalistene få tilgang på verktøyet. Deskjournalistene får med dette mulighet til å selv å bygge sidene både innholdsmessig og presentasjonsmessig til en helhet. Det er en utvikling NJ tydelig bør støtte. Valget NJ etter mitt syn står overfor, er hvorvidt vi ønsker bedre arbeidsflyt, eller om vi ønsker å stå på prinsippet om at enten får vi full tilgang (uten dispensasjon) eller så forblir deskene et område der journalistene har totalforbud mot å bevege seg inn på grafisk sine N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 2

3 enemerker. Det siste mener jeg vil være svært uheldig for de mange klubbene som jobber med å få til fornuftig produksjon på avisdeskene. Forslag til vedtak: NJ godkjenner avtalen, under forutsetning av tilsvarende vedtak i Fellesforbundet og i Mediebedriftenes Landsforening. Lokal avtale mellom Aftenposten AS, Aftenpostens Grafiske Klubb (AGK) og Aftenpostens Redaksjonsklubb (AR), vedrørende utvikling av ny arbeidsorganisering og kompetansehevende tiltak på deskene. 1) Omfang og organisasjonsforhold Avtalen omhandler endret arbeidsflyt og vurdering av nye opplæringstiltak i skjæringspunktet mellom redigering og ombrekking på deskene i Aftenposten. Avtalen endrer ikke betjeningsreglene i grafisk overenskomst 24 og 26, eller Arbeidsrettens dom av , og forutsetter at Fellesforbundet innvilger dispensasjon for medarbeidere uten grafisk fagopplæring som skal delta i arbeidet omfattet av denne avtalen. Avtalen er en lokal avtale mellom ovenstående parter som ikke kan påberopes av andre lokale eller sentrale parter/ organisasjoner i noen annen sammenheng. 2) Hensikt og målsetting Avtalen har til hensikt å regulere og derigjennom bidra til rasjonell og hensiktsmessig arbeidsdeling mellom journalister og typografer på deskene, samtidig som man legger grunnlaget for at dagens overenskomst- og organisasjonstilhørighet for berørte arbeidsgrupper ikke endres, samarbeidet mellom de respektive klubber forsterkes og utvikles. 3) Arbeidsdeling Det er enighet mellom partene om en arbeidsorganisasjon med fleksibilitet mellom faggruppene der grafiske medarbeidere i hovedsak skal være beskjeftiget med grafiske arbeidsoppgaver og være omfattet av Overenskomsten for aviser og avistrykkerier tildeles redaksjonelle oppgaver, og der redaksjonelle medarbeidere som i hovedsak skal være beskjeftiget med redaksjonelle arbeidsoppgaver og være omfattet av Journalistavtalen tildeles grafiske arbeidsoppgaver (jf. hovedsakelighetsprinsippet). N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 3

4 Avtalen legger til rette for et balansert antall journalister og typografer skal arbeide på desken basert på prinsippene i denne avtalen. De som arbeider på deskene, men som ikke kommer inn under denne avtales virkeområde, skal fortsatt ha meningsfylt arbeide innenfor det fagområdet vedkommende arbeider til daglig. Det utarbeides en organisasjons- og bemanningsplan. Ved eventuelle utskiftninger skal desktypografene erstattes med grafisk faglært personell slik at dagens overenskomsttilknytning fortsetter, og tilsvarende for journalistenei. h. t. journalistavtalen, basert på hovedsakelighetsprinsippet nevnt i denne avtale. Alle som innbefattes av denne avtale gis samme opplæring som i vedlagte opplæringsavtale. 4) Opplæring og kompetanseutvikling Det er utarbeidet detaljerte opplæringsplaner for typografer og journalister som omfattes av denne avtalen. Opplæringsplanene vil også omfatte redaksjonelt arbeid i nye, digitale publiseringskanaler. Disse opplæringsplanene ligger som vedlegg til denne avtale. Begge yrkesgrupper skal gis de samme utviklingsmuligheter på desken. Journalister som deltar i prosjektet får dette godskrevet som relevant praksis med henblikk på svenneprøve som mediegrafiker. Grafikere som deltar i prosjektet, kan tilbys studium inntil 30 studiepoeng (halvårsstudium på høyskolenivå). Bedriften skal finansiere opplæringen. Det nedsettes et felles utvalg mellom partene som skal være ansvarlig for innhold og oppfølging av opplæringen for de som omfattes av avtalen. 5) Vilkår og konflikthåndtering Innføring av denne avtale skal ikke føre til oppsigelser eller nedjustering av lønns- og arbeidsvilkår for AGKs eller ARs medlemmer. Ved eventuell arbeidskonflikt der klubbene og NJ eller FF er part, skal arbeidet organiseres som før denne avtale ble undertegnet. 6) Rekruttering/evaluering/oppfølging Ved hvert årsskifte tar partene opp til vurdering følgende forhold: a) konsekvenser for arbeidsmiljø og arbeidsbelastning for involverte b) harmonisering av lønns- og arbeidsvilkår med sikte på fortsatt likeverdighet c) behovet for rekruttering av mediegrafikerlærlinger og tilsvarende fra journalistutdanningen d) at det til enhver tid foreligger en opplæringsplan for grafikerne og journalistene (på deskene) i Aftenposten N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 4

5 7) Oppsigelse og endring Denne avtalen betinger godkjennelse av de sentrale tariffpartene, og trer i kraft etter nærmere avtale når slik godkjenning foreligger. Avtalen varer fram til og videre ett år av gangen med mindre den sies opp av en av de lokale eller sentrale parter med minst 2 to måneders foregående varsel. Før oppsigelse kan skje skal det være gjennomført forhandlinger, jf. HAVT og evaluering etter avtalens pkt 6 skal være gjennomført innen oppsigelsesfristens utløp. Ved oppsigelse av denne avtale skal det på deskene arbeides som før pilotprosjektet ble igangsatt, i. h.t. gjeldende teknikkavtaler mellom AGK og bedriften. Vedlegg Evaluering av pilotprosjektet med kompetanseplan Evaluering av pilotprosjektet i Aftenposten Aftenposten har i perioden 3. september 14. desember 2007 gjennomført et pilotprosjekt der et antall typografer og redigerere etter opplæring får gå inn på hverandres arbeidsområder. Dette er en oppsummering og evaluering av prosjektet så langt. En endelig vurdering kan først gjøres når deltagerne har arbeidet med sine nye og utvidede oppgaver over en viss tid. Nedenfor følger en beskrivelse av prosjektets innhold, vurderinger fra Aftenposten AS, Aftenpostens Grafiske Klubb (AGK) og Aftenpostens redaksjonsklubb (AR). Vedlagt følger også en Questback-undersøkelse som deltagerne har besvart, og kopi av avtalen mellom ovennevnte tre parter som danner grunnlag for prosjektet. Oslo 18. desember 2007 N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 5

6 Terje Johansen Hilde Haugsgjerd Gunnar Kagge Klubbleder, AGK Adm. Redaktør, Klubbleder, AR Aftenposten AS Oppsummering Bakgrunn. Prosjektet kom i stand etter først uformelle samtaler og siden forhandlinger som førte frem til en trepartsavtale mellom Aftenpostens Grafiske Klubb (AGK), Aftenpostens Redaksjonsklubb (AR) og Aftenposten AS. Det ble også nedsatt en styringsgruppe der bedriften har en representant og de to klubbene hver sin. Dispensasjon. Avtalen innebærer en dispensasjon fra den såkalte filmsatsparagrafen og er tidsbegrenset frem til utgangen av Den innebærer ikke endringer i grafisk overenskomst 24 og 26, eller Arbeidsrettens dom av 16. februar Avtalen er basert på et hovedsaklighetsprinsipp: Deltagerne skal når de er tilbake i vanlig arbeid fortsatt være enten hovedsakelig typograf eller hovedsakelig redigerer, men samtidig ha mulighet til å utføre arbeidsoppgaver som tradisjonelt er blitt utført av den andre yrkesgruppen. Hovedsakelighetsprinsippet legger også grunnlag for at dagens organisasjonstilhørighet fortsetter. Intern utlysning. Muligheten til å delta i prosjektet ble lyst ut på bedriftens intranett 23. juni, med søknadsfrist 13. juli. Det meldte seg 21 søkere, hvorav én trakk seg på grunn av private gjøremål. Syv av søkerne var medlemmer i AGK, 14 i AR. Det ble etter intervjuer med søkerne valgt ut tre kvinner og tre menn. Typografene er Morten Auberg, Sølvi Sjøli og Øivind Lindemark. Journalistene er Astrid Hamre, Kari Einertsen og Morten Sjølli. Alle seks ble i prosjektperioden tatt ut av sitt vanlige arbeid på heltid og erstattet med vikarer. Prosjektperioden varte fra 3. september til og med 14. desember, med pause på grunn av høstferie i uke 40. Opplegget besto dels av teoretisk undervisning, dels av N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 6

7 praksisperioder på desken. Både undervisning og praksis har vært basert på at deltagerne arbeider i par, 1 typograf og 1 redigerer, for å kunne dra gjensidig nytte av hverandres faglige kompetanse. Det har underveis vært holdt flere møter med deltagerne for å oppsummere erfaringer. Bedriftsfysioterapeuten informerte på første dag av prosjektet om hva deltagerne kan og bør gjøre for å forebygge belastningsskader. Kostnader/finansiering. Prosjektet har hatt en samlet kostnad på omkring 1,3 millioner kroner. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har bidratt med kroner i direktestøtte og kroner i støtte fra sitt opplærings- og utviklingsfondet. Det er også søkt om støtte i opplærings- og utviklingsfondene i Fellesforbundet og Norsk journalistlag. Omtale/ informasjon. Prosjektet er blitt omtalt i bladet Journalisten, i Grafiske meddelelser og i Aftenposten. Representanter for Bergens Tidende, Adresseavisen, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen har vært på besøk for å se på innhold og organisering av prosjektet. Prosjektleder har holdt foredrag om det på den årlige Storbykonferansen for typografer og redigerere, som i år ble holdt i Bergen, og i tillegg besvart telefonhenvendelser fra Agderposten og Nationen. Representanter for klubbene har orientert om prosjektet i sine respektive hovedorganisasjoner. Undervisning. Nedenfor følger en oversikt over undervisning og andre aktiviteter for alle deltagerne samlet og for typografer og redigerere hver for seg. Undervisningen har dels vært basert på Aftenpostens egne krefter, dels på Institutt for journalistikk og enkelte andre. Felles undervisning: Innledning, formål og praktisk informasjon, gjennomgåelse av avtalen og fysioterapi.1 dag. Om lesere og språk som fungerer. 2 dager. (Fagmedarbeider Asgeir Olden, IJ) Sjangerlære i journalistikk. 1 dag. (Fagmedarbeider Erika Jahr, IJ) Dramaturgi i film og i journalistikk. 1 dag. (Filmarbeider Peter Bøe, utgavesjef Kjetil Hanssen og journalist Atle Syvertsen, Aftenposten) Fellesseminar med deskredaksjonen i Aftenposten. 1 dag. N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 7

8 Forberedelse/diskusjon/praktisk rigging før felles praksis. 1 dag. Effektivt nyhetsspråk. 1. dag (Asgeir Olden, IJ) Språk gjengangerfeil, kommafeil og annet snadder. 1 dag. (Forfatter Helene Uri og redigerer Eiolf Solvang, Aftenposten). Multimedieverksted arbeid mot både papir og nett. 1 dag. (Kompetanseleder Arild Kveldstad, Aftenposten) Jus og etikk i journalistikk. 1 dag. (Redaktør Morten Abel, Aftenposten) Når bør den etiske alarmen gå på desken? 2 timer. (Generalsekretær Per Edgar Kokkvold, Norsk presseforbund) Skrivekurs. 3 dager. (Journalist Mikkel Hvid) Kilder på Internett. 2 dager. (Fagmedarbeider Ståle de Lange Kofoed, IJ) Aftenpostens billedpolicy og billedredigering på desken. 1 dag. (Pressefotograf Olav Urdahl, Aftenposten) Kurs i PhotoShop. 2 dager. (Laborant Stephen Petrie, Aftenposten) Undervisning for typografer: Journalistikk på Aftenposten-desken. 3 dager. (Utgavesjef Kjetil Hanssen, Aftenposten) Innføring i redigering. 5 dager. (Asgeir Olden, IJ) Redigering i tabloid. 2 dager. (Desksjef Asbjørn Bakke, A-magasinet) Tansa og CCI Edit ½ dag. (Avdelingsleder Jens-Erik Syversen og journalist Atle Syvertsen, Aftenposten) Finne og bestille bilder, billedflyt på desken. ½ dag. (Avdelingsleder Olav Hasselknippe, Aftenposten) Oppsummering av praksis og tekstgymnastikk. 1 dag (Asgeir Olden, IJ) Undervisning for journalister: N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 8

9 Innføring i typografi. 3 dager. (Journalist/typograf Trygve Berg, Aftenposten) Opplæring i ombrekking på CCI LayoutChamp. 10 dager. (Typograf Tone Jørstad, Aftenposten) Oppsummering av praksis/problemløsing. 1 dag. (Tone Jørstad, Aftenposten) Litteratur som er brukt i undervisningen og/eller delt ut: Øyvind Rannem: Bokstav, bilde, budskap. (Universitetsforlaget, Oslo) Mogens Meilby: Journalistikkens grundtrin. Fra ide til færdig artikel. (Forlaget Ajour, København) Christine Calvert: Skriv for nettet kort og godt. (Universitetsforlaget, Oslo) Finn-Erik Vinje: Skriveregler (Aschehoug, Oslo) Göran Lundberg: Den gåtfulla läsprosessen. Artikkel i tidsskriftet Aviserat nr. 4, Norsk Presseforbund: Presseetikk med Vær Varsom-plakaten Pressens faglige utvalg (PFU): Kopier av sakspapirene i diverse saker behandlet av PFU. N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 9

10 N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 1 0

Pilotprosjektet i Aftenposten bakgrunn, innhold og resultater.

Pilotprosjektet i Aftenposten bakgrunn, innhold og resultater. Sak 15: Desk-organisering Aftenposten Saksfremlegg Fra: Klubbleder Gunnar Kagge, Aftenposten Til: Landsstyret Pilotprosjektet i Aftenposten bakgrunn, innhold og resultater. Bakgrunn Det siste året har

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. og 11. juni 2008

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. og 11. juni 2008 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. og 11. juni 2008 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 10. juni 2008 kl. 10.00 til 11. juni 2008 kl 15.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 101 Opning av landsstyremøtet

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. og 3. april 2008

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. og 3. april 2008 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. og 3. april 2008 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 2. april kl. 16.15 til 18 og 3.april kl. 09 til 15.40 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 84 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2009

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2009 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10.- 11. februar 2009 Dagsorden Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 10.2.09 kl. 1100 til 11.2.08 kl 1600 Sak 1 Landsstyresak 157 Åpning ved Kjetil Haanes Sak

Detaljer

Sak: Oppfølging av tiltaksplanen

Sak: Oppfølging av tiltaksplanen NOTAT Til: Landsstyret Dato: 27.05.2009 Saksnummer: 09-290 Fra Elin Floberghagen/Thomas Spence Sak: Oppfølging av tiltaksplanen 2009-2011 Journalistisk kvalitet og journalistenes arbeidsvilkår er de to

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøtet ble avviklet på Clarion Hotell Oslo Airport 23. april 2007 kl. 13.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 265 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Til stede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mars 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 10. juni 2010 kl 08.30 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Hilde Tretterud deltok under

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 13-06-2006 kl. 10:00 til 14:30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 173 Åpning Sak 2 Landsstyresak 174 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

Mediebedriftenes Landsforening

Mediebedriftenes Landsforening Medielønn Mediebedriftenes Landsforening i samarbeid med NJ NORSK JOURNALISTLAG Veiledning for utfylling av lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere 03.01.2014 bruk-1a.doc MEDIELØNN Veiledning for

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25. og 26. september 2008

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25. og 26. september 2008 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 25. og 26. september 2008 Landsstyremøtet ble avviklet på hotell Neptun i Bergen 25. september 2008 kl. 11.10 til 26. september 2008 kl 15:00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. november 2013 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Katrine Strøm, Finn Våga (forlot møtet 13.30) og Stein Sneve. Sekretariatet: Jahn-Arne

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag september 2012 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 18.-19.september 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 18.-19.september kl. 1000 til 1500. Sak 1 Landsstyresak 109 Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. november 2008 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Pål Hansen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet. Anne Hilde

Detaljer

Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA

Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA 1. Parter og partsforhold Parter i denne avtale er medieselskaper i Polaris Media ASA, som fremgår av vedlegg 1 i

Detaljer

NOTAT. NJs ansettelsespolitikk - noen hovedlinjer. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 08-303

NOTAT. NJs ansettelsespolitikk - noen hovedlinjer. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 08-303 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 08-303 NJs ansettelsespolitikk - noen hovedlinjer Dette notatet tar sikte på å etablere noen grunnleggende prinsipper for den framtidige

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING i samarbeid med NJ NORSK JOURNALISTLAG Veiledning for utfylling av lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere 08.01.2016 bruk-1 Mediebedriftene Veiledning for utfylling

Detaljer

Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015

Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015 Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015 Ved inngangen til en ny landsmøteperiode må NR-styret gjennomføre noen personvalg til diverse styrer og utvalg. I dette

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg AU-seminar 15.-17. oktober 2008 i Berlin Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg, Pål Hansen, Åsne Haugli. Jørn Wad deltok til lunsj

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 13. desember 2012 kl. 10.00 til 16.00 og 14. desember 2012 kl. 10.30 til 11.30. Dagsorden Sak 1

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1730 den 16. september og fra kl. 9.00 til 12.30 den 17.september. Dagsorden

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

NOTAT. Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet

NOTAT. Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet NOTAT Til: Fra: Landsstyret Arbeidsutvalget Dato: 18.01.2017 Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet Arbeidsutvalget har behandlet alle forslagene som kom inn fra organisasjonen

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag [møtedato]

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag [møtedato] Landsstyremøte i Norsk Journalistlag [møtedato] Landsstyremøtet ble avviklet på Garnberget, Hvaler 09.06.09 kl. 13:00 til 11.06.09 kl. 14:00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 3 Åpning av landsstyret ved Elin

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1700 den 11. juni og fra kl. 9.00 til 14.30 den 12. juni. Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 23.-25. november 2010 Obrestad fyr Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Jørn Wad. Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: 13. mars 2008 kl. 10.00-16.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Forfall: Pål Hansen Deltok på hele møtet: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. desember 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. november 2013 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Katrine Strøm, Finn Våga (forlot møtet 13.30) og Stein Sneve. Sekretariatet: Jahn-Arne

Detaljer

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsening 31.12.21 redaksjonelle medarbeidere DIGITALE MEDIER Digitale medier. MBL og NJ er enige om at det er 99 personer omfattet av overenskomsten i tariffrevisjonen

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

Sak: NJ og Journalisten

Sak: NJ og Journalisten NOTAT Til: Landsstyret Dato: Oslo, 27. august 2004 Saksnummer: 03-443 1. Bakgrunn Sak: NJ og Journalisten Journalistens redaktør Trygve Aas Olsen har bedt NJ drøfte eierrollen vis-a-vis Journalisten. Han

Detaljer

vedrørende tariffrevisjonen 2006 Overenskomst for aviser, ukepressen, digitale medier og etermedier.

vedrørende tariffrevisjonen 2006 Overenskomst for aviser, ukepressen, digitale medier og etermedier. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-0056 mellom NORSK JOURNALISTLAG på den ene side og MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2006 Overenskomst for aviser, ukepressen,

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. oktober 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet.

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.10.2008 Landsstyremøtet ble avviklet på Hurdalsjøen Hotel 28.10.2008 kl. 0900 til 15. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 132 Opning ved Kjetil Haanes Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

NJs programmer. til NJs landsmøte 2001. Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs utdanningspolitiske manifest

NJs programmer. til NJs landsmøte 2001. Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs utdanningspolitiske manifest NJs programmer til NJs landsmøte 2001 Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs utdanningspolitiske manifest 22.03.01 1 Landsstyrets forslag til NJs utdanningspolitiske manifest Vedtatt av NJs landsmøte 1997,

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016 Landsstyremøte ble gjennomført i NJs møterom Kantarellen i Torggata 5, 3. februar kl. 10.00-17.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 51 Åpning og godkjenning

Detaljer

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013.

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 1. april 2014 AJ Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. De fleste kasser

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des. 08

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag des. 08 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 9.- 10. des. 08 Dagsorden Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 9.12.08 kl. 1000 til 10.12.08 kl. 1500 Sak 1 Landsstyresak 143 Åpning ved Elin Floberghagen Sak

Detaljer

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsening 31.1.13 redaksjonelle medarbeidere ETERMEDIER Om statistikken: MBLs sstatistikk er laget med grunnlag i opplysninger som er sendt inn av MBLs medlemmer. Alle

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15.-16.02.2011 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15.02. 10:00 til 16.02. 13:30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 154 Åpning av landsstyremøtet ved Elin Floberghagen

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK. Mediebedriftenes Landsforening for redaksjonelle medarbeidere. Ukepresse

LØNNSSTATISTIKK. Mediebedriftenes Landsforening for redaksjonelle medarbeidere. Ukepresse LØNNSSTATISTIKK Mediebedriftenes Landsforening 31.12.2010 for redaksjonelle medarbeidere Ukepresse Innhold Ansiennitetsstatistikk pr. 31.12.2010: NJ-medlemmer omfattet av Journalistavtalen for ukepresse(ov

Detaljer

Smått er godt - kanskje

Smått er godt - kanskje Smått er godt - kanskje Småredaksjonsutvalgets innstilling 29. januar 2007 09.03.2007 Side 1 Innledning Småredaksjonsutvalget ble nedsatt etter klare innspill på lokallagslederkonferansen våren 2006. ene

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

HANDLINGSPLAN NORSK JOURNALISTLAG MÅLSETNING AKTIVITET KANAL NÅR

HANDLINGSPLAN NORSK JOURNALISTLAG MÅLSETNING AKTIVITET KANAL NÅR Egne ansatte Øke stolthet og sørge for at alle ansatte bidrar kommunikasjonsmessig for å styrke NJs posisjon. Kick-off, møter Intranett Debattinnlegg/synlighet Intern informasjon Dialog Info-skriv Mai

Detaljer

Avtale. om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer

Avtale. om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Innholdsfortegnelse I. Innledning...3 II. Parter...4 III. Formålet...4 IV. Styrerepresentasjon...4 V. Valg av de ansattes styremedlemmer...5

Detaljer

Tiltaksplanen

Tiltaksplanen Tiltaksplanen 2007-2009 1. Journalistisk kvalitet NJ skal fremme journalistisk kvalitet på alle plattformer. NJ vil aktivt jobbe mot at døgnkontinuerlig produksjon og flermedial publisering svekker redaksjonenes

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag februar 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15.-16. februar 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15.-16. februar kl. 1000 til 1400 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg AU-seminar på Preikestolen fjellstue 7.-9. oktober 2009 Tilstede: Sekretariat: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Hege Iren Frantzen deltok på hele møtet.

Detaljer

V Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf Norsk Journalistlag - Bruk av veiledende satser for frilansjournalister

V Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf Norsk Journalistlag - Bruk av veiledende satser for frilansjournalister V2000-38 04.04.2000 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1 - Norsk Journalistlag - Bruk av veiledende satser for frilansjournalister Sammendrag: Norsk Journalistlag gis dispensasjon for å

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 23. februar 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM Ny Hovedavtale for arbeidstakere i staten

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM Ny Hovedavtale for arbeidstakere i staten Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-01 Ny Hovedavtale for arbeidstakere i staten Dato: 29.01.2009 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt.

Detaljer

NOTAT. Pressestipend - sammenslåing og forenkling. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 17.03.2006 Saksnummer: 06-134

NOTAT. Pressestipend - sammenslåing og forenkling. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 17.03.2006 Saksnummer: 06-134 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 17.03.2006 Saksnummer: 06-134 Pressestipend - sammenslåing og forenkling NJ og NR har en tid samarbeidet for å slå sammen og forenkle arbeidet knyttet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.03.2017 Ref. nr.: 16/42758 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 85/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 3 28. april kl. 12:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær Norsk Redaktørforening Styremøte 2012-12-04 Oslo NEØ Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær I styremøtet i Palma i september gjorde styret følgende vedtak i sak 2012-41 Ansettelse av ny

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 7. april 2010 kl 10.00 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Hege Iren Frantzen. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6.12 kl 10.00-17.30 og 7.12.2006 kl. 9.30 til 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 225 Åpning av landsstyret

Detaljer

Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2016/17. Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2016/17 Lærer: Ståle Tangset

Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2016/17. Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2016/17 Lærer: Ståle Tangset Årsplan i valgfaget medier og informasjon 2016/17 Lærer: Ståle Tangset Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom

Detaljer

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye?

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? NOTAT Til: Landsstyret Dato: 09.10.2012 Saksnummer: 12-533 Rekruttering strategi 2012 Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? Antallet medlemmer i NJ økte jevn og trutt frem til 2009. Man så opplevde

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 8. november kl. 10.00 til 17.00 og 9. november kl. 10.00 til kl. 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17.2.2010 kl. 10.00 til 18.2.2010 kl 14.15. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 71 Åpning av landsstyremøtet

Detaljer

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg.

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg. Enighetsprotokoll År 2016, den 24. august er det forhandlet om revisjon av Overenskomsten for bakere og Konditorer mellom SAMFO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Til stede: Fra

Detaljer

NOTAT. Dato: 31.05.2012 Saksnummer: 12-338 Elin Floberghagen og Håkon Okkenhaug

NOTAT. Dato: 31.05.2012 Saksnummer: 12-338 Elin Floberghagen og Håkon Okkenhaug NOTAT Til: Landsstyret Dato: 31.05.2012 Saksnummer: 12-338 Fra: Elin Floberghagen og Håkon Okkenhaug Stup-ledelse og administrasjon Mona Askerød sluttet som daglig leder i Stup 1. juni. MBL og NJ som eiere

Detaljer

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening 31.12.213 for redaksjonelle medarbeidere UKEPRESSE Om statistikken: MBLs sstatistikk er laget med grunnlag i opplysninger som er sendt inn av MBLs medlemmer.

Detaljer

NOTAT. Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09:

NOTAT. Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09: NOTAT Til: Landsmøtet 07 Dato: 13.03.2007 Saksnummer: 05-247 Mellomlederutvalgets rapport Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09: Endringsforslag til NJs program:

Detaljer

NOTAT. Her er det nødvendig å lage en plan for hvordan vi følger opp disse tiltakene.

NOTAT. Her er det nødvendig å lage en plan for hvordan vi følger opp disse tiltakene. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Finn Våga og Hege Iren Frantzen Dato: 29.01.2014 Saksnummer: 13-660 Arbeid for fotografer - oppfølgingsplan Landsstyret i NJ vedtok at NJ skal: 1. Arbeide for at Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Oversendte forslag fra landsmøtet

Oversendte forslag fra landsmøtet NOTAT Til: Landsstyret Dato: 28.05.2009 Saksnummer: 09-290 Fra: Elin Floberghagen Oversendte forslag fra landsmøtet - med innstilling fra AU Etter- og videreutdanning 1. Fra NJ i Schibsted Moderniser Institutt

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2009 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Sekretariat: Hilde Tretterud deltok på hele møtet. Jahn-Arne

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15-05-2006 kl. 1000 til 1300. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 148 Åpning Sak 2 Landsstyresak 149 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte

Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Henrik Munthe, advokat, Næringslivets Hovedorganisasjon I de aller fleste mediebedriftene er det inngått en eller

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Sak 2013-69: Høringssaker NR-styret gjorde i sitt møte 3. november 2013 følgende vedtak: «Sekretariatet får fullmakt til å avgi høringsuttalelse om rapportering

Detaljer

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening 31.12.2013 for redaksjonelle medarbeidere AVISOVERENSKOMSTEN Om statistikken: MBLs sstatistikk er laget med grunnlag i opplysninger som er sendt inn av MBLs

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Møtet ble avholdt i NJs lokaler 5. september 2006. Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik og Terje Eidsvåg Sekretariat: Jahn-Arne Olsen

Detaljer

KLEPPESTØ BARNEHAGE. Prosjekt for utvikling av Norges første Relasjonsbarnehage

KLEPPESTØ BARNEHAGE. Prosjekt for utvikling av Norges første Relasjonsbarnehage KLEPPESTØ BARNEHAGE Prosjekt for utvikling av Norges første Relasjonsbarnehage Kleppestø barnehage i samarbeid med Jan Spurkeland fra Relasjonsledelse AS Prosjektperiode: 2010 2012 2 Innledning Jan Spurkeland

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Tariffkrav NJ-MBL-2012

Tariffkrav NJ-MBL-2012 Tariffkrav NJ-MBL-2012 Tekstkrav fra Norsk Journalistlag 3. MAI 2012 Tekst krav MBL-NJ 2012 3.5.2012 1 1. Tekstkrav - vikarbyrå [Forklaring: Tekst i 1, nr 4, 2B og 2C med svart farge er identisk med resultatet

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

NOTAT. Tiltaksplanen punkt 1 og 2 - program for LM tirsdag 28. april

NOTAT. Tiltaksplanen punkt 1 og 2 - program for LM tirsdag 28. april NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 22.04.2009 Saksnummer: 09-280 Tiltaksplanen punkt 1 og 2 - program for LM tirsdag 28. april Landsmøtets første dag konsentrer seg om tiltaksplanens punkt

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Dette har IJ gjort SWOT-analyse Brukerundersøkelser. Strategiarbeid IJ. SWOT 2006: Dette er IJs svakheter: SWOT 2006: Dette er IJs styrke:

Dette har IJ gjort SWOT-analyse Brukerundersøkelser. Strategiarbeid IJ. SWOT 2006: Dette er IJs svakheter: SWOT 2006: Dette er IJs styrke: Strategiarbeid IJ IJ-styret jobber med ny strategi for instituttet Avsluttes desember 06 LS/LR-innspill september/november Brukerundersøkelser/dybdeintervju + swotanalyse Dette har IJ gjort SWOT-analyse

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag juni 2017

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag juni 2017 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 7.-8. juni 2017 Landsstyremøte ble avviklet på Holmsbu Bad & Fjordhotell, 7. juni klokken 13.30-18.30 og 8. juni kl. 09.00-16.00 Sak 1 Landsstyresak 09 Åpning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. september 2009 kl. 9 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Forslag til Økonomiske retningslinjer

Forslag til Økonomiske retningslinjer Landsmøtet 2007 Forslag til Økonomiske retningslinjer 2007-2009 a) Økonomiske rammer og hovedmål b) Fordeling av vederlagsmidlene a) Økonomiske rammer og hovedmål for NJ 2007-2009 FORVENTNINGER OG RAMMER

Detaljer

Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET. Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02.

Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET. Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02. Høring i MEDIESTØTTE- UTVALGET Ved styreleder Marit Aschehoug og administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen. 04.02.10 CONTENT IS KING! Bill Gates 1996 VESENTLIG avgjørende, betydelig, egentlig,

Detaljer