NOTAT. Deskavtale Aftenposten. Landsstyret Dato: Saksnummer: Fra: Elin Floberghagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Deskavtale Aftenposten. Landsstyret Dato: 04.06.2008 Saksnummer: 08-239 Fra: Elin Floberghagen"

Transkript

1 NOTAT Til: Landsstyret Dato: Saksnummer: Fra: Elin Floberghagen Deskavtale Aftenposten Landsstyret behandlet i april en sak som handler om godkjenning av permanent avtale for organisering av arbeidet på deskene i Aftenposten. LS uttrykte misnøye særlig med krav til organisasjonsplikt og manglende kompetanseplan, og ba deretter redaksjonsklubben i Aftenposten forhandle frem en avtale, der disse elementene var ivaretatt. LS gjorde på bakgrunn av dette følgende vedtak 3.april 08: 1. Landsstyret er positive til at Aftenpostens Redaksjonsklubb (AR) jobber for en permanent avtale. For landsstyret er det i disse forhandlingene spesielt viktig at prinsippene om organisasjonsfrihet ivaretas og at AR jobber for en kompetanseplan som gjør redigererne kvalifisert til å søke om fagbrev som mediegrafiker eller får annen formell kompetanse. 2. NJ tar kontakt med Fylkesopplæringsnemnda for å få kartlagt hvilke kriterier de legger til grunn i sin vurdering av realkompetansen til redigerere som søker fagbrev som mediegrafiker. I etterkant av dette har det vært nye forhandlingsrunder mellom de tre partene i Aftenposten (Aftenposten, AR og AGK). Parallelt med dette har NJs leder og advokat August Ringvold hatt møte med ledelsen i Fellesforbundet, der vi har drøftet temaene organisjonsplikt og kompetansekrav generelt, samt Aftenposten-avtalen spesielt. Vi har også bedt om møte med fylkesopplæringsnemnda, men har i skrivende stund ikke fått tilbakemelding om endelig møtedato. Resultatet av disse rundene er den avtalen som nå ligger til godkjenning. Her viser jeg særlig til tekstene som omhandler organisasjonstilknytning og kompetanse, i punktene 2, 3 og 4. Kravet om organisasjonsplikt er helt ute av avtalen, og erstattet med følgende formulering: Avtalen har til hensikt å regulere og derigjennom bidra til rasjonell og hensiktsmessig arbeidsdeling mellom journalister og typografer på deskene, legge grunnlaget for at dagens overenskomst- og organisasjonstilhørighet for berørte arbeidsgrupper ikke endres, samt å forsterke og utvikle samarbeidet mellom de respektive klubber. Jeg mener dette åpenbart er en bedre formulering enn den forrige, som koblet arbeidsoppgaver mot medlemskap i fagforening. Videre er det beskrevet følgende prosess dersom en faglært grafiker eller en journalist slutter: Ved eventuelle utskiftninger skal desktypografene erstattes med grafisk faglært personell slik at dagens overenskomsttilknytning fortsetter, og tilsvarende for journalistene.

2 I tillegg er det utarbeidet kompetanseplaner som ligger som vedlegg nederst i dokumentet. Til dette er det også verdt å merke seg at AR, AGK og Aftenposten er enige om i fellesskap forfatte et brev til de ulike fylkesopplæringsnemndene, der de understreker og dokumenter at redigererne som utfører grafisk arbeid skal få dette godskrevet som relevant praksis til fagbrev som mediegrafiker. Med dette som nå ligger i bordet mener jeg avtalen i Aftenposten bør godkjennes av NJ. Den har åpenbart på sentrale punkt blitt bedre enn avtalen for pilotprosjektet, som LS behandlet i forrige runde. Organisasjonsplikten er fjernet og kompetanseplanene utbedret. Offentlige utdannningskrav Utdanningskravene som leder opp til fagbrev som typograf settes av offentlige myndigheter. Videre er det fylkesopplæringsnemnder i de ulike fylker som forvalter regelverket. NJ bør arbeide videre med offentlige godkjennings- og utdanningsinstanser, som fylkesopplæringsnemndas krav til praksiskandidater i mediegrafikk. Før NJ kan ha kvalifiserte meninger om det utdanningsløpet som kreves har vi behov for økt kompetanse på området. I dag er det mange deskprosesser i gang i mediebedriftene. Noen har landet avtaler allerede og noen er på vei inn i prosesser. Noen avtaler er kun lokale, andre fordrer sentral godkjenning. En analyse av kompetansekrav og praksis bør trolig gjøres gjennom et frikjøp, for eksempel i løpet av høsten 08. Samtidig må vi forholde oss til gjeldende lovgivning og praksis, og behandle lokale avtaler som kommer til godkjenning i NJ utfra nå-situasjonen. NJ-vedtak og deskprosesser I gjeldende NJ-program, vedtatt på landsmøtet i 2007 står det: - Journalister skal fritt kunne bruke det verktøy som er hensiktsmessig for den journalistiske virksomheten og fra tiltaksplanen 1999: - Landsstyret pålegges å arbeide aktivt for å sikre sine medlemmer fri adgang til de journalistiske arbeidsverktøyene uten dispensasjon fra noen annen faggruppe. Begge formuleringene er knyttet til filmsatsparagrafen og at journalister ble totalt ekskludert fra grafisk arbeid på desk. Dagens situasjon er i stedet at mediebedriftene og klubber forsøker å finne praktiske måter å sikre bedre arbeidsflyt på desken. Dette må skje på dispensasjon fra filmsatsparagrafen, all den tid Fellesforbundet ikke gjennom forhandlinger gir opp denne. Samtidig er det slik at i de prosessene som er i gang nå, gir Fellesforbundet slik dispensasjon og lar dermed journalistene få tilgang på verktøyet. Deskjournalistene får med dette mulighet til å selv å bygge sidene både innholdsmessig og presentasjonsmessig til en helhet. Det er en utvikling NJ tydelig bør støtte. Valget NJ etter mitt syn står overfor, er hvorvidt vi ønsker bedre arbeidsflyt, eller om vi ønsker å stå på prinsippet om at enten får vi full tilgang (uten dispensasjon) eller så forblir deskene et område der journalistene har totalforbud mot å bevege seg inn på grafisk sine N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 2

3 enemerker. Det siste mener jeg vil være svært uheldig for de mange klubbene som jobber med å få til fornuftig produksjon på avisdeskene. Forslag til vedtak: NJ godkjenner avtalen, under forutsetning av tilsvarende vedtak i Fellesforbundet og i Mediebedriftenes Landsforening. Lokal avtale mellom Aftenposten AS, Aftenpostens Grafiske Klubb (AGK) og Aftenpostens Redaksjonsklubb (AR), vedrørende utvikling av ny arbeidsorganisering og kompetansehevende tiltak på deskene. 1) Omfang og organisasjonsforhold Avtalen omhandler endret arbeidsflyt og vurdering av nye opplæringstiltak i skjæringspunktet mellom redigering og ombrekking på deskene i Aftenposten. Avtalen endrer ikke betjeningsreglene i grafisk overenskomst 24 og 26, eller Arbeidsrettens dom av , og forutsetter at Fellesforbundet innvilger dispensasjon for medarbeidere uten grafisk fagopplæring som skal delta i arbeidet omfattet av denne avtalen. Avtalen er en lokal avtale mellom ovenstående parter som ikke kan påberopes av andre lokale eller sentrale parter/ organisasjoner i noen annen sammenheng. 2) Hensikt og målsetting Avtalen har til hensikt å regulere og derigjennom bidra til rasjonell og hensiktsmessig arbeidsdeling mellom journalister og typografer på deskene, samtidig som man legger grunnlaget for at dagens overenskomst- og organisasjonstilhørighet for berørte arbeidsgrupper ikke endres, samarbeidet mellom de respektive klubber forsterkes og utvikles. 3) Arbeidsdeling Det er enighet mellom partene om en arbeidsorganisasjon med fleksibilitet mellom faggruppene der grafiske medarbeidere i hovedsak skal være beskjeftiget med grafiske arbeidsoppgaver og være omfattet av Overenskomsten for aviser og avistrykkerier tildeles redaksjonelle oppgaver, og der redaksjonelle medarbeidere som i hovedsak skal være beskjeftiget med redaksjonelle arbeidsoppgaver og være omfattet av Journalistavtalen tildeles grafiske arbeidsoppgaver (jf. hovedsakelighetsprinsippet). N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 3

4 Avtalen legger til rette for et balansert antall journalister og typografer skal arbeide på desken basert på prinsippene i denne avtalen. De som arbeider på deskene, men som ikke kommer inn under denne avtales virkeområde, skal fortsatt ha meningsfylt arbeide innenfor det fagområdet vedkommende arbeider til daglig. Det utarbeides en organisasjons- og bemanningsplan. Ved eventuelle utskiftninger skal desktypografene erstattes med grafisk faglært personell slik at dagens overenskomsttilknytning fortsetter, og tilsvarende for journalistenei. h. t. journalistavtalen, basert på hovedsakelighetsprinsippet nevnt i denne avtale. Alle som innbefattes av denne avtale gis samme opplæring som i vedlagte opplæringsavtale. 4) Opplæring og kompetanseutvikling Det er utarbeidet detaljerte opplæringsplaner for typografer og journalister som omfattes av denne avtalen. Opplæringsplanene vil også omfatte redaksjonelt arbeid i nye, digitale publiseringskanaler. Disse opplæringsplanene ligger som vedlegg til denne avtale. Begge yrkesgrupper skal gis de samme utviklingsmuligheter på desken. Journalister som deltar i prosjektet får dette godskrevet som relevant praksis med henblikk på svenneprøve som mediegrafiker. Grafikere som deltar i prosjektet, kan tilbys studium inntil 30 studiepoeng (halvårsstudium på høyskolenivå). Bedriften skal finansiere opplæringen. Det nedsettes et felles utvalg mellom partene som skal være ansvarlig for innhold og oppfølging av opplæringen for de som omfattes av avtalen. 5) Vilkår og konflikthåndtering Innføring av denne avtale skal ikke føre til oppsigelser eller nedjustering av lønns- og arbeidsvilkår for AGKs eller ARs medlemmer. Ved eventuell arbeidskonflikt der klubbene og NJ eller FF er part, skal arbeidet organiseres som før denne avtale ble undertegnet. 6) Rekruttering/evaluering/oppfølging Ved hvert årsskifte tar partene opp til vurdering følgende forhold: a) konsekvenser for arbeidsmiljø og arbeidsbelastning for involverte b) harmonisering av lønns- og arbeidsvilkår med sikte på fortsatt likeverdighet c) behovet for rekruttering av mediegrafikerlærlinger og tilsvarende fra journalistutdanningen d) at det til enhver tid foreligger en opplæringsplan for grafikerne og journalistene (på deskene) i Aftenposten N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 4

5 7) Oppsigelse og endring Denne avtalen betinger godkjennelse av de sentrale tariffpartene, og trer i kraft etter nærmere avtale når slik godkjenning foreligger. Avtalen varer fram til og videre ett år av gangen med mindre den sies opp av en av de lokale eller sentrale parter med minst 2 to måneders foregående varsel. Før oppsigelse kan skje skal det være gjennomført forhandlinger, jf. HAVT og evaluering etter avtalens pkt 6 skal være gjennomført innen oppsigelsesfristens utløp. Ved oppsigelse av denne avtale skal det på deskene arbeides som før pilotprosjektet ble igangsatt, i. h.t. gjeldende teknikkavtaler mellom AGK og bedriften. Vedlegg Evaluering av pilotprosjektet med kompetanseplan Evaluering av pilotprosjektet i Aftenposten Aftenposten har i perioden 3. september 14. desember 2007 gjennomført et pilotprosjekt der et antall typografer og redigerere etter opplæring får gå inn på hverandres arbeidsområder. Dette er en oppsummering og evaluering av prosjektet så langt. En endelig vurdering kan først gjøres når deltagerne har arbeidet med sine nye og utvidede oppgaver over en viss tid. Nedenfor følger en beskrivelse av prosjektets innhold, vurderinger fra Aftenposten AS, Aftenpostens Grafiske Klubb (AGK) og Aftenpostens redaksjonsklubb (AR). Vedlagt følger også en Questback-undersøkelse som deltagerne har besvart, og kopi av avtalen mellom ovennevnte tre parter som danner grunnlag for prosjektet. Oslo 18. desember 2007 N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 5

6 Terje Johansen Hilde Haugsgjerd Gunnar Kagge Klubbleder, AGK Adm. Redaktør, Klubbleder, AR Aftenposten AS Oppsummering Bakgrunn. Prosjektet kom i stand etter først uformelle samtaler og siden forhandlinger som førte frem til en trepartsavtale mellom Aftenpostens Grafiske Klubb (AGK), Aftenpostens Redaksjonsklubb (AR) og Aftenposten AS. Det ble også nedsatt en styringsgruppe der bedriften har en representant og de to klubbene hver sin. Dispensasjon. Avtalen innebærer en dispensasjon fra den såkalte filmsatsparagrafen og er tidsbegrenset frem til utgangen av Den innebærer ikke endringer i grafisk overenskomst 24 og 26, eller Arbeidsrettens dom av 16. februar Avtalen er basert på et hovedsaklighetsprinsipp: Deltagerne skal når de er tilbake i vanlig arbeid fortsatt være enten hovedsakelig typograf eller hovedsakelig redigerer, men samtidig ha mulighet til å utføre arbeidsoppgaver som tradisjonelt er blitt utført av den andre yrkesgruppen. Hovedsakelighetsprinsippet legger også grunnlag for at dagens organisasjonstilhørighet fortsetter. Intern utlysning. Muligheten til å delta i prosjektet ble lyst ut på bedriftens intranett 23. juni, med søknadsfrist 13. juli. Det meldte seg 21 søkere, hvorav én trakk seg på grunn av private gjøremål. Syv av søkerne var medlemmer i AGK, 14 i AR. Det ble etter intervjuer med søkerne valgt ut tre kvinner og tre menn. Typografene er Morten Auberg, Sølvi Sjøli og Øivind Lindemark. Journalistene er Astrid Hamre, Kari Einertsen og Morten Sjølli. Alle seks ble i prosjektperioden tatt ut av sitt vanlige arbeid på heltid og erstattet med vikarer. Prosjektperioden varte fra 3. september til og med 14. desember, med pause på grunn av høstferie i uke 40. Opplegget besto dels av teoretisk undervisning, dels av N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 6

7 praksisperioder på desken. Både undervisning og praksis har vært basert på at deltagerne arbeider i par, 1 typograf og 1 redigerer, for å kunne dra gjensidig nytte av hverandres faglige kompetanse. Det har underveis vært holdt flere møter med deltagerne for å oppsummere erfaringer. Bedriftsfysioterapeuten informerte på første dag av prosjektet om hva deltagerne kan og bør gjøre for å forebygge belastningsskader. Kostnader/finansiering. Prosjektet har hatt en samlet kostnad på omkring 1,3 millioner kroner. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har bidratt med kroner i direktestøtte og kroner i støtte fra sitt opplærings- og utviklingsfondet. Det er også søkt om støtte i opplærings- og utviklingsfondene i Fellesforbundet og Norsk journalistlag. Omtale/ informasjon. Prosjektet er blitt omtalt i bladet Journalisten, i Grafiske meddelelser og i Aftenposten. Representanter for Bergens Tidende, Adresseavisen, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen har vært på besøk for å se på innhold og organisering av prosjektet. Prosjektleder har holdt foredrag om det på den årlige Storbykonferansen for typografer og redigerere, som i år ble holdt i Bergen, og i tillegg besvart telefonhenvendelser fra Agderposten og Nationen. Representanter for klubbene har orientert om prosjektet i sine respektive hovedorganisasjoner. Undervisning. Nedenfor følger en oversikt over undervisning og andre aktiviteter for alle deltagerne samlet og for typografer og redigerere hver for seg. Undervisningen har dels vært basert på Aftenpostens egne krefter, dels på Institutt for journalistikk og enkelte andre. Felles undervisning: Innledning, formål og praktisk informasjon, gjennomgåelse av avtalen og fysioterapi.1 dag. Om lesere og språk som fungerer. 2 dager. (Fagmedarbeider Asgeir Olden, IJ) Sjangerlære i journalistikk. 1 dag. (Fagmedarbeider Erika Jahr, IJ) Dramaturgi i film og i journalistikk. 1 dag. (Filmarbeider Peter Bøe, utgavesjef Kjetil Hanssen og journalist Atle Syvertsen, Aftenposten) Fellesseminar med deskredaksjonen i Aftenposten. 1 dag. N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 7

8 Forberedelse/diskusjon/praktisk rigging før felles praksis. 1 dag. Effektivt nyhetsspråk. 1. dag (Asgeir Olden, IJ) Språk gjengangerfeil, kommafeil og annet snadder. 1 dag. (Forfatter Helene Uri og redigerer Eiolf Solvang, Aftenposten). Multimedieverksted arbeid mot både papir og nett. 1 dag. (Kompetanseleder Arild Kveldstad, Aftenposten) Jus og etikk i journalistikk. 1 dag. (Redaktør Morten Abel, Aftenposten) Når bør den etiske alarmen gå på desken? 2 timer. (Generalsekretær Per Edgar Kokkvold, Norsk presseforbund) Skrivekurs. 3 dager. (Journalist Mikkel Hvid) Kilder på Internett. 2 dager. (Fagmedarbeider Ståle de Lange Kofoed, IJ) Aftenpostens billedpolicy og billedredigering på desken. 1 dag. (Pressefotograf Olav Urdahl, Aftenposten) Kurs i PhotoShop. 2 dager. (Laborant Stephen Petrie, Aftenposten) Undervisning for typografer: Journalistikk på Aftenposten-desken. 3 dager. (Utgavesjef Kjetil Hanssen, Aftenposten) Innføring i redigering. 5 dager. (Asgeir Olden, IJ) Redigering i tabloid. 2 dager. (Desksjef Asbjørn Bakke, A-magasinet) Tansa og CCI Edit ½ dag. (Avdelingsleder Jens-Erik Syversen og journalist Atle Syvertsen, Aftenposten) Finne og bestille bilder, billedflyt på desken. ½ dag. (Avdelingsleder Olav Hasselknippe, Aftenposten) Oppsummering av praksis og tekstgymnastikk. 1 dag (Asgeir Olden, IJ) Undervisning for journalister: N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 8

9 Innføring i typografi. 3 dager. (Journalist/typograf Trygve Berg, Aftenposten) Opplæring i ombrekking på CCI LayoutChamp. 10 dager. (Typograf Tone Jørstad, Aftenposten) Oppsummering av praksis/problemløsing. 1 dag. (Tone Jørstad, Aftenposten) Litteratur som er brukt i undervisningen og/eller delt ut: Øyvind Rannem: Bokstav, bilde, budskap. (Universitetsforlaget, Oslo) Mogens Meilby: Journalistikkens grundtrin. Fra ide til færdig artikel. (Forlaget Ajour, København) Christine Calvert: Skriv for nettet kort og godt. (Universitetsforlaget, Oslo) Finn-Erik Vinje: Skriveregler (Aschehoug, Oslo) Göran Lundberg: Den gåtfulla läsprosessen. Artikkel i tidsskriftet Aviserat nr. 4, Norsk Presseforbund: Presseetikk med Vær Varsom-plakaten Pressens faglige utvalg (PFU): Kopier av sakspapirene i diverse saker behandlet av PFU. N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 9

10 N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 1 0

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av: RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS 2011 1 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!!

Detaljer

Delrapport fra Studentutvalget

Delrapport fra Studentutvalget Delrapport fra Studentutvalget 2 NJs Studentutvalg delrapport april 2006 Rapport studentprosjekt del 1 Studentutvalget legger her fram første delrapport fra sitt arbeid. Denne første delen inneholder litt

Detaljer

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side Avtale nr 276 Utløp 30.06.2010 2 Innhold

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Rapport fra studentutvalgets arbeid

Rapport fra studentutvalgets arbeid a) Rapport fra studentutvalgets arbeid 1 Innhold Kap 1. Oppsummering og samlede forslag s. 2 Kap 2. Utvalget, bakgrunn og mandat s. 5 2.1 Historie og bakgrunn 2.2 Utvalgets arbeid 2.3 Om forskning og stipend

Detaljer

Kompetanseutvalgets rapport

Kompetanseutvalgets rapport NOTAT Til: Fra: Landsstyret Kompetanseutvalget Dato: 03.04.2013 Saksnummer: 12-785 Kompetanseutvalgets rapport Landsstyret nedsatte i oktober 2012 et utvalg som fikk følgende mandat: Kompetanseutvalget

Detaljer

NOTAT. Dato: 31.05.2012 Saksnummer: 12-338 Elin Floberghagen og Håkon Okkenhaug

NOTAT. Dato: 31.05.2012 Saksnummer: 12-338 Elin Floberghagen og Håkon Okkenhaug NOTAT Til: Landsstyret Dato: 31.05.2012 Saksnummer: 12-338 Fra: Elin Floberghagen og Håkon Okkenhaug Stup-ledelse og administrasjon Mona Askerød sluttet som daglig leder i Stup 1. juni. MBL og NJ som eiere

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Evaluering av TOPP. Fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren. Geir Møller

Evaluering av TOPP. Fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren. Geir Møller Evaluering av TOPP Fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren Geir Møller TF-rapport nr. 295 2012 TF-rapport Tittel: Evaluering av TOPP. Fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren TF-rapprt nr: 295 Forfatter(e):

Detaljer

Journalistavtalen MBL avis 2012-2014

Journalistavtalen MBL avis 2012-2014 Journalistavtalen MBL avis 2012-2014 Kapittel 1 Overenskomstens omfang 1 - Journalister - medarbeidere 1. Alle ansatte redaksjonelle medarbeidere (herunder journalister, pressefotografer, redaksjonelle

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

3. Midlertidig og fast ansatte skal likebehandles når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

3. Midlertidig og fast ansatte skal likebehandles når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Journalistavtale MBL etermedier 2012-2014 Kapittel 1 Overenskomstens omfang 1 - Journalister - medarbeidere 1. Alle ansatte redaksjonelle medarbeidere (herunder journalister, fotografer, redigerere og

Detaljer

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

Journalistavtale digitale medier MBL 2012-2014

Journalistavtale digitale medier MBL 2012-2014 Journalistavtale digitale medier MBL 2012-2014 Kapittel 1 Overenskomstens omfang 1 - Journalister - medarbeidere 1. Denne overenskomst omfatter alle ansatte som utfører redaksjonelt arbeid i bedriften.

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

Velkommen til Norsk Redaktørforening. spørsmål og svar om ditt medlemskap

Velkommen til Norsk Redaktørforening. spørsmål og svar om ditt medlemskap Velkommen til Norsk Redaktørforening 10 spørsmål og svar om ditt medlemskap 2 1. Hva er Norsk Redaktørforening? Norsk Redaktørforening (NR) er en landsomfattende organisasjon for ansvarlige redaktører

Detaljer

Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning

Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning ISBN 978-82-7724-117-3 Vox 2008 Grafisk design: Månelyst as Trykk: Møklegaard trykkeri Opplag: 500 Innhold Forord 4 1 Innledning 4

Detaljer

Fagbrev på jobb. Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14

Fagbrev på jobb. Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Fagbrev på jobb Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Fagbrev på jobb Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Lars Helljesen, Vigdis Lahaug, Randi Storli, Margrethe Marstrøm Svensrud

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Hovedavtale mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2012 2015. finansforbundet.no finarb.no

Hovedavtale mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2012 2015. finansforbundet.no finarb.no 2012 2015 Hovedavtale mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2012 2015 finansforbundet.no finarb.no Hovedavtale INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer