Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland og lokallaget i Salten lørdag 15. mars 2014 kl 13:00-18:30 på Skagen hotell Bodø.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland og lokallaget i Salten lørdag 15. mars 2014 kl 13:00-18:30 på Skagen hotell Bodø."

Transkript

1 Avdeling Nordland/Lokallaget i Salten Dato: Lokallag, tillitsvalgte og medlemmer av Nordland inviteres til Årsmøte i Nordland og lokallaget i Salten lørdag 15. mars 2014 kl 13:00-18:30 på Skagen hotell Bodø. Lokallaget i Salten avvikler sitt årsmøte kl Tema: Byutvikling. Innledning v/ Dag Neiden Fylkeslaget I Nordland Salten avvikler sitt årsmøte Tema: Nordområdesatsinga. Innledning v/ Geir Jørgensen og Solvang Søndag 16. mars : Organisasjonsutvikling Hovedvekt på arbeidsprogram og Hundreårsjubileet Mer info. Saksliste for årsmøte i Nordland. 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen 4. Årsmelding fra styret. 5. Regnskap 6. Budsjett og arbeidsprogram 7. Innkomne saker (vedtekter etc.) 8. Valg av leder, 4 styremedlemmer og tre varamedlemmer i rekkefølge 9. Valg av tre medlemmer til valgkomiteen, en velges som leder 10. Valg av revisor 11. Eventuelle årsmøteuttale Deltakelse på årsmøtet i Nordland - økonomi Fylkeslaget dekker utgiftene til reise og opphold for 2 deltakere fra hvert lokallag. Ta kontakt med lokallaget ditt og be om å bli utsending, se oversikt side 2. Vi tilbyr i tillegg reisetilskudd til enkeltmedlemmer og overnatting for de som deltar på organisasjonsseminaret. Ta kontakt med undertegnede på tlf eller epost: for påmelding innen 10. mars. For styret Solvang Leder Nordland 1

2 Årsmelding (2013) Nordland Avdeling NORDLAND ÅRSMELDING 2013 (75. driftsår) NATURVERNFORBUNDET I Nordland Årsmøtet 2013 delegerte til styre å utarbeide en årsplan, samt innspill til Naturvernforbundets arbeidsprogrammet på grunnlag av debatten og organisasjonsseminaret i tilknytning til årsmøtet. De sakene årsmøte 2013 valgte å ha hovedfokus på i 2013 er referert innledningsvis for hvert hovedkapittel. Arbeidsplan 2012: Mål - Generelt 1. Naturvernforbundet vil synliggjøre at natur ikke bare har stor verdi i seg selv, og den er til stor glede og livsutfoldelse. Det er også økonomisk lønnsomt og samfunnsmessig fornuftig å ta vare på landskapsverdier og naturmangfoldet. 2. Kjernevirksomheten vil fortsatt være å tale naturens sak og bidra til at forvaltningen ivaratar de nasjonale mål i samsvar med lover og retningslinjer. Suksesskriteriene er lokal mobilisering og deltakelse i den politiske debatten lokalt. 3. For å makte dette trenger vi organisasjonsledd som engasjerer våre aktive og rekrutterer nye medlemmer i alle kommuner. 4. Delta i de landsmøtevedtatte kampanjer: Styrke kompetanse og engasjementet i organisasjonen, delta i motstanden mot økt oljeutvinning, arbeidet for en ny energipolitikk, kampanje for en levende kyst. Organisasjon Mål for de organisasjonspolitiske saker 1. Gjennomfører 4 styremøter. I tillegg kan det berammes korte møter per telefon, innimellom de faste møtene. Saker behandles fortløpende på e-post. 2. Øke i medlemstallet med Bidra aktivt i NNV sin Norområdesatsing 4. Arbeide for offentlig støtte for den samfunnsnytte Naturvernforbundet gjør lokalt og regionalt for landskapsverdier og naturmangfoldet. 5. Oppretting av lokallag i Ytre-Helgeland. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Skagen hotell, den

3 Styret Funksjon Navn Valgt På valg Tlf Leder Solvang, Rana Nestleder, AU Terje Cruickshank Styremedlem AU Espen Dahl, Rana Styremedlem Brita Grøneng, Styremedlem Dag Neiden, Bodø / Styremedlem Baard Mikalsen, Narvik / Varamedlem Kjell Nicolaisen, Sømna Varamedlem Kjell Iver Johansen; Brønnøy Varamedlem Finn-Erik Sommerseth, Narvik, / Revisor Eirik Vevelstad, Bodø Landsstyret Solvang, Rana Vara landsstyret Brita Grøneng, Regionstyret for Solvang, leder Nord Norge Nordområdekoordinator Geir Jørgensen Valgkomite Leder Kjell Iver Johansen Medlemmer Finn-Erik Sommerseth og Kaja Langvik Hansen Det har ikke vært mulig å samle til fysiske styremøter. Saker behandles fortløpende på e-post. AU har møttes 3 ganger. Leder har hatt separate møter med Espen og en rekke møter med nestleder Terje. Medlemmer: Fylkeslaget hadde pr medlemmer, som er en økning på x medlemmer i forhold til Lokallagets vervemål for 2012 var Nyvervet Utgått Nettovekst Prosent Nordland

4 Økonomi: Leder har i mange sammenhenger tatt opp spørsmålet om offentlig støtte for den samfunnsnytte Naturvernforbundet gjør lokalt og regionalt for natur og biologisk mangfold. Har hatt egne samtaler med næringsråd Arve Knutsen i Fylkeskommunen om saken. Regnskap 2013 og budsjett 2014 for Nordland Inntekter Budsjett 13 Budsjett 14 Kommunale midler Medlemskontingent Andre inntekter, refusjon FNF Prosjekt, VOFO, Styringsgr.FNF Momskompensasjon Renter Sum Utgifter Budsjett Styret Kontor Befaringer Årsmøte/org.seminar Seminarer Landsmøte Prosjek: VennskapOljeNordSør TilskuddNORD, gruveseminar Gebyr, nettbank 9 Sum Resultat Saldo på bank Laget har til gode (fordringer) Laget skylder (gjeld) Sum egenkapital og gjeld Mo i Rana, 25. Februar 2014 Bodø, Solvang leder/regnskapsfører Eirik Vevelstad Revisor 4

5 Lokallagene Naturvernforbundet oversikt over lag i Nordland Lag Leder Omfatter medlemmer i følgende kommuner Nordland Solvang, Alle kommuner Salten Vefsn Lofoten Vesterålen Narvik Sør-Helgeland Rana Mangler lag i Ytre Helgeland Dag Neiden, Bodø / Anne-Elise Remmen (kontakt) (leder er flyttet) Bjarne Hals, Baard Mikalsen Tlf / Brita Grøneng, Camilla Dærga Bjugn, Bodø, Fauske, Steigen, Hamarøy, Gildeskål, Beiarn, Meløy, Saltdal, Sørfold Vefsn, Hattfjelldal, Grane Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy, Røst Hadesl, Sortland, Bø, Øksnes Andøy, Lødingen Narvik, Ballangen, Tysfjord, Evenes, Tjeldsund Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna, Rødøy Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna Nordområdekoordinator Geir Jørgensen tiltrådte Det har vært til stor inspirasjon og nytte for kontakt med lagene og oppfølging av saker. Arealsaksarbeid kraftutbygging, gruvedrift og oppdrett har vært. Fylkeslaget har ikke klart å prioritere oppfølging av lokallagene slik at årsmøter er avviklet i Rana, Lofoten, Sør-Helgeland og Indre Helgeland (Vefsn) i Oppretting av lokallag i Ytre-Helgeland har heller ikke blitt prioriteert. Milljøpolitisk arbeid Mål for de politiske saker 1. Sørge for innspill og uttalelser og aktiv bidragsyter gjennom FNF 2. Bruk av nettsiden NNV Nordland og sosiale media 3. Utarbeide en nordområdeplan for NNV i samarbeid med Finmark og Troms. 4. Arbeidet med koordinering og forankring av Natursekken (DNS) i de systemer vi har for kvalitetsutvikling i skolen i Nordland. 5. Lede en folkeaksjon for en ny og helhetlig energipolitikk Vi trenger: Forsyningssikkerhet og forutsigbare priser på miljøvennlig energi til beste for folk og og næring. En energipolitikk som ikke ytterligere forringer norsk natur. Vi krever: En Nasjonal Energiplan, NEP, som har tillit hos vanlige folk og i tillegg ivaretar helhet og sammenheng i energipolitikken. 5

6 6. Folkehelse og friluftsliv a. En autentisk, rik og mangfoldig natur er viktig for naturopplevelsen og motivasjonen. Det blir viktig å beholde nærområdene slik at det blir lett å nå disse uten å måtte kjøre bil eller snøskuter. b. Naturvernforbundet vil fremme folkehelsen gjennom ei samfunnsplanlegging som tilrettelegger for mosjon gjennom de daglige gjøremål som å gå/sykle til jobb, skole, nærbutikk og fritidsaktiviteter. De mest aktuelle politiske sakene Arealsaker Det har vært et enormt press på kraftutbygging i Nordland, vindkraft, stor og små vannkraftverk, vilkårsrevisjoner og planarbeid for vannforvaltning. Naturvernforbundet spiller en aktiv rolle i arbeidet med disse saker i FNF. Vi deltar i møter og befaringer, gir innspill til høringene. Leder er også med i faggruppene for forvaltningsplanen for Vefsna, som er sendt på høring i Fylkesleder har møtt i fylkestinget og hatt møter med næringskomiteen og komiteen for kultur, miljø og folkehelse når har vært til behandling. Saker om gruvedrift, oppdrett, forurensning og kommunale areal- og reguleringssaker arbeider fylkeslaget i hovedsak med selv. Her har vi god støtte fra nordområdekoordinator Geir Jørgensen. Oljeindustrien Regjeringa Stoltenberg åpnet minst like sårbare områder i Barentshavet, ved Jan Mayen og Barentshavet SørØst, gjemt bak støyen fra Lofoten, Vesterålen og Senja. Det var derfor en stor seier da Venstre og Krf fikkregjeringa Solberg til å frede LOVESE, Jan Mayen og ved Iskanten for 4 nye år. Det er allment kjent og akseptert at verden må bruke mindre fossil energi dersom vi skal ha håp om å nå 2-gradersmålet for klima, og berge natur og miljø for våre etterkommere. Den naturlige konsekvens av en slik erkjennelse er å redusere vår egen olje- og gassaktivitet, og bruke frigjort kapital og menneskelige ressurser til investering i fremtidsrettet virksomhet, alternative energikilder og tiltak for energisparing. Fylkelaget er sterkt engasjert i oljesaken og deltar aktivt i Folkeaksjonen mot oljeutvinning LOVESE. Solvang har engasjert seg i å få oljesaken i Lofoten og Barentshavet på den internasjonale dagsordenen gjennom Friends of the Earth. Han har vært initiativtaker til vennskapsprosjekt med fiskeribefolkningen i Nigerdeltaet, verdens største oljekatastrofe. Fornybarsatsinga og energiindustrien Nordland har reist en kunnskapsbasert debatt i Naturvernforbundet om fornybarsatsinga, balansen mellom biologisk mangfold og klima med tanke på en ny og helhetlig energipolitikk. Solvang har vært med i utredningsgruppa for saken på Landsmøtet 2013 der en ny nasjonal energipolitikk ble vedtatt. 6

7 Nordområdesatsinga i Naturvernforbundet Landstyret sa da regionsatsinga i Nord-Norge ble vedtatt høsten 2011: Det utarbeides en nordområdeplan. Solvang har vært leder for Regionstyret. Orientering om regionsatsningen i Nord-Norge ble lagt fram for landsstyret landsmøteperioden Denne orienteringen er også et utkast til Naturvernforbundets Nordområdeplan. Folkehelse Naturvernforbundet har vært pådriver for å fremme folkehelsen gjennom ei samfunnsplanlegging som tilrettelegger for mosjon gjennom de daglige gjøremål som å gå/sykle til jobb, skole, nærbutikk og fritidsaktiviteter. har deltatt i plangruppa for Aktiv transport i Regional transportplan. Motorferdsel Folkehelseprofilene som er offentliggjort for kommunene viser bekymrede tall om fedme og overvekt fra kommuner med sterkt fokus på det motoriserte ferdsel i utmark. Nordland arbeider stille natur og for å klargjøre konsekvensene for folkehelsa og det fysisk aktive friluftslivet ved å åpne opp for fornøyelseskjøring med skuter i utmarka. Mineralindustrien Naturvernforbundet har uttalt seg om utvidelse av driften i Rana Gruber og også levert klage på konsesjonen fra Klif. Vi har også hatt fokus på gjenåpning av Sulitjelma gruber og Nasa gruber gjennom uttalelser. Arrangementer/seminarer vi har arrangert/deltatt på Se vedlagt Aktivitetsplan. Mediaoppslagene/leserbrevene lokallaget har hatt Ligger på heimesiden: Debatt om saker i fjesboka, åpen for alle: https://www.facebook.com/groups/ / Brev og høringsutalelser lokallaget har sendt Legges ut på heimesiden til Forum for Natur og friluftsliv: Mo i Rana, Solvang Leder 7

8 Aktivitetskalender 2013 Måned/uke Aktivitet / tidsfrister Nordland Hvem har deltatt Januar Uke 4 Februar Uke AUFNF møte 25. Møte og workshop referansegruppe, sektoranalyse fornybar energi i Nord-Norge, Bodø og 1. Regionstyret NN, Oslo Landsstyret, Oslo Uke Oljemøte i Lofoten, Helene Børsting Mars Uke 9 Uke 11 Uke 12 April Uke AUFNF-møte + Temasamling, Bodø 2. Fellesmøte FNF Årsmøtet fylkeslaget, Bodø 7. Utvalg: Ny nasjonal energipolitikk, Oslo Samling for tillitsvalgte og fylkessekretærer, Oslo FNF Samling, Granavollen Petrosamarbeid Nigeria 22. Sentral styringsgruppe FNF, Oslo, Brita, Arne Reidar, Helene, Geir, Terje, Dag Se årsmelding, Geir, Helene, Per Arne. Aud, Helene og 8. Folkemøte 10 småkraftverk i Hemnes 11. Møte faggruppe kultur og miljø i Vefsnaplanen 13 Årsmøte Troms 14. Regionstyret NordNorge, Tromsø Uke Vassdragseminar 2013, Oslo Uke 17 Uke 18 Mai Uke Styre FNF Møte Salten Friluftsråd, Gildeskål Møte Marin verneplan, Tysfjord 29. Møte referansegruppe natur og friluftsliv, Regional plan for Vefsna. og Jan Gunnar 3. Møte NFK om fordeling av spillemidler Hardangerfjordseminaret Regionstyret NordNorge, Oslo Landsstyret, Oslo og Rolv Sigurdsen Uke Intervju Riksrevisjonen om Nasjonalparkforvaltningen og Uke Sentral styringsgruppe FNF, Oslo Uke Folkemøte vindkraftverk på Helligvær Møte VÅL og befaring Ånstablåheia vindkraftverk, Sortland Uke Nettverksmøte SVV, Sykkelby Nordland, Bodø 30. Nettverksmøte småkraftverk i Hemnes, Geir og Juni Uke StyreFNF, Bolna Uke Befaring Vassenden kraftverk i Leirfjord 18. Befaring Kvitvatnvassdraget i Rana Befaring småkraftverk i Hamarøy 19. Rådsmøte Nordland Nasjonalparksenter-Innvielse Galeri AddeZetterquist Robert Uke Befaring 5 småkraftverk i Hemnes kommune,, Frode 8

9 Juli Uke Børgefjell- og vassdragseminar, Namsskogan, Geir, Kjell-Iver og Uke Kveldsåpen, Bodø Oljedebatt og fest i Steigen Terje, og flere Aase, m/flere August Uke Folkefest mot oljeboring, Kabelvåg, Geir m. fl Uke Markering oppstart av Lakhu nasjonalpark, Inndyr Markering Børgefjell nasjonalpark 50 år Helene, Geir Uke Folkemøte Sjonfjellet vindkraftverk i Nesna og Rana 29. Landsstyre, Trondheim Landsmøte, Trondeim September Uke Befaring Mørkbekken kraftverk i Hemnes Befaring flere småkraftverk i Hemnes Uke StyremøteFNF Uke Møte i faggruppe kultur og miljø, Regional plan for Vefsna Oktober Uke 40 Uke Befaring småkraftverk i Rana 1. Folkehelsemøte Indre Helgeland, Mosjøen Befaring flere småkraftverk i Lødingen og Tjeldsund 4. Infomøte Statens vegvesen FV 17 Sandessjøen - Brønnøysund, Brønnøysund 9. Befaring Langvasselva i Rødøy LM Folkeaksjonen mot oljeboring, Sortland. Dag, Terje, Arne Reidar, Dag,, Geir og og Robert Uke FNF-samling, Granavollen Uke Regionstyret NordNorge, Stavanger Landsstyret, Stavanger Friluftslivssamling på Værnes November Uke Gruveseminar, Kautokeino Nasjonalparkkonferanse, Trondheim KVU Statens vegvesen FV 17 Brønnøysund 6. Folkemøte om flere småkraftverk i Sulitjelma 7. Møte Faglig rådgivende utvalg, Midtre Nordland nasjonalparkstyre Uke Prosjektmøte DNS. Natursekken, Fauske Uke Adventseminar i Tromsø Desember Uke Møte Faglig rådgivende utvalg, Midtre Nordland nasjonalparkstyre Uke Skuterplan - oppstartmøte i Hemnes Uke 52 JUL, Terje, Geir m/ flere, Geir m/ flere og 9

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Sak nr. 02/11 Referatsaker Vedtak - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser Nohr-Con AS

Detaljer

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag 17-18.mars 2011 Start: Klokken 12.00 i Sandnessjøen Avreise frå Sandnessjøen til Bjørn kl.14.10 Slutt: ca. klokken 11.00 til lunsj Ferje fra Bjørn kl. 12.25 MØTESTED:

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg)

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Årsmelding 2013 Innhold Forord... 3 1) Organisasjon... 4 Landsmøtet 2013... 4 Styrking av Naturvernforbundet i regionene... 4 Aktive lokallag og fylkeslag... 5 Organisasjonsbygging

Detaljer

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Sekretariatet Institutt for historiske studier, NTNU 7491 Trondheim E-post: sekretariat@landslaget.org Internett: www.landslaget.org Tlf. 73 59 63 95 Fax 73 59 64 41 Bankgiro

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

-VELKOMMEN TIL ANDØYA!

-VELKOMMEN TIL ANDØYA! MEDLEMSBREV FOR NORDLAND NEI TIL EU - JANUAR 2009 NORDPUNKT -VELKOMMEN TIL ANDØYA! Langt nord: Panoramautsikt over Andøya, lengst nord i Nordland. Årsmøte på Andøya Fylkesårsmøtet i Nordland Nei til EU

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN 25.- 26. JUNI 2009 1 INNHOLD Tidsplan

Detaljer

Årsmøtesak 1/2015 Styrets beretning for 2013 og 2014

Årsmøtesak 1/2015 Styrets beretning for 2013 og 2014 Årsmøtesak 1/2015 Styrets beretning for 2013 og 2014 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet 2015 godkjenner styrets beretning for 2013 og 2014. Det gjøres oppmerksom på at aktivitet i 2015 fram til årsmøtet

Detaljer

Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2014

Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2014 Nordland Bonde- og Småbrukarlag Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse Hilsen fra lederen Styret, regnskapsfører og fylkessekretær Utvalg og representanter Lokallagene i Nordland Bonde- og Småbrukarlag Regnskap

Detaljer

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle NIVI-rapport 2011:7 Utarbeidet på oppdrag Nordland fylkeskommune Jørund K Nilsen og Magne Langset November 2011 Innhold: SAMMENDRAG...

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00. Side 1 av 32

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00. Side 1 av 32 Hattfjelldal kommune Side 1 av 32 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Anne Grete T. Konradsen (representant)

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Naturmangfold og folkehelse

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Naturmangfold og folkehelse STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Naturmangfold og folkehelse 2010 ble året hvor naturmangfold og folkehelse ble satt på dagsordenen. Naturen er en forutsetning for utøvelse av friluftsliv, og kampen om arealene

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 NATURVERNFORBUNDET I NARVIK

ÅRSMELDING 2012 NATURVERNFORBUNDET I NARVIK ÅRSMELDING 2012 NATURVERNFORBUNDET I NARVIK Dette er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2012: 1. Motorferdsel i utmark 2. Utbygging av småkraft, Klubbvikvassdraget i Narvik kommune 3.

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer

ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer ÅRSMELDING 2006 Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer Fylkesleder: Randi Sollie Denstad, Rissa 1. nestleder. Odd Jarle Svanem, Hemne 2. nestleder: Ester Hasle, Trondheim Studieleder:

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Administrering av matrikkelarbeid

Administrering av matrikkelarbeid En studie av Nordnorske kommuner Kjell-Rune Standal Kjell-Rune Standal: Administrating cadastral work. A study of municipalities in northern Norway. KART OG PLAN, Vol. 73, pp. 288 296, POB 5003, NO-1432

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Årsmelding. Helgeland SKOGSELSKAPET HELGELAND. Foto: Olav Pettersen.

Årsmelding. Helgeland SKOGSELSKAPET HELGELAND. Foto: Olav Pettersen. Årsmelding 2014 Foto: Olav Pettersen. Helgeland Skogselskap 41 SKOGSELSKAPET HELGELAND INNHOLD Velkommen til årsmøte 2015....2 Valgkomiteens innstilling...3 Bjarne Haug minneord...4-5 Formann har ordet...

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland NIVI Rapport 2010:2 Status for interkommunalt samarbeid i Nordland Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i samarbeid med KS, Lofotrådet og kommunene Notat 2010- FORORD På oppdrag fra en styringsgruppe

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc)

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc) Til Kommunene på Helgeland Dønna 25.09.2013 Søknad om kommunal driftsstøtte for 2014 Bakgrunn a9,3 V Vi viser til vår søknad av 06.10.2009 om kommunal driftsstøtte for 2010-2014. Alle MON kommunene i vårt

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø.

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Tilstede: Berit Woie Berg Arnfinn Ellingsen Terje Cruickshank Arne Ivar Mikalsen May Holm Kerstin Ander-Trønsdal Nicolai

Detaljer