Samlet saksframstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlet saksframstilling"

Transkript

1 Samlet saksframstilling Arkivsak: 10/ Arknr.: PLA L12 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 37/ REGULERINGSPLAN FOR VARDÅSVEIEN 8-1. GANGS BEHANDLING Forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar Ski kommunes plan- og byggesaksutvalg å legge forslag til reguleringsplan for Vardåsveien 8 ut til offentlig ettersyn. Det skal gjennomføres arkeologiske registeringer i løpet av ettersynsperioden, og planen vil ikke bli sluttbehandlet før forholdet til kulturminner er endelig avklart med kulturminnemyndighetene. Ingress/hovedbudskap: Ambulansetjenesten i Ski sammen med Oslo Universitetssykehus jobber for tiden med planer for re-etablering av ambulansetjenesten i Vardåsveien 8. Ski kommune som grunneier har utarbeidet forslag til reguleringsplan for eiendommen. Planforslaget går ut på å legge til rette for ambulansetjenesten, samt et nytt boligareal i nordenden av eiendommen. Rådmannen går inn for at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Saksopplysninger: Bakgrunn og prosess Ski kommune er grunneier av Vardåsveien 8 (gnr. 134, bnr. 4). På denne bakgrunn har sykehuset- og ambulansetjenesten gått i dialog med Ski kommune, for å initiere en prosess med sikte på re-etablering og nybygging ut fra et oppdatert behov. Reguleringsplanen skal da legge eiendommen til rette for bygging etter ambulansetjenestens behov, ut fra den plan- og beslutningsprosessen Oslo universitetssykehus har vært igjennom. Samtidig skal det være en reguleringsplan som legger føringer for innpassing av fremtidige bygninger til strøkets karakter - slik at fremtidige bygninger ikke blir noe fremmedelement. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort den Det er kommet inn innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus Fylkeskommune, Statens vegvesen, Follo Ren, LA-21-forumet i Ski, Steinar Berg (nabo) og Svein Arne Sølvberg (nabo). Dagens situasjon og planstatus Området er i dag regulert til frittliggende småhusbebyggelse (reguleringsplan for Vardåsen, av ). Eksisterende bygning har tidligere vært benyttet som telegrafstasjon og prestebolig, jamfør Sefrak-registeret, senere ombygget og tatt i bruk som ordinær enfamiliebolig, og i senere tid tatt i bruk som ambulansestasjon. Eiendommen er på totalt m 2.

2 Side 2 av 5 Den Sefrak-registrerte bygningen er omtalt i planbeskrivelsen, her gjengitt (fra Sefrakregisteret):. Bolighus, Solvang Prestebolig. Registrert i 1987 (husløpenr. 5). Ifølge GAB-registeret er bygget etablert/oppført i Opprinnelig funksjon: Ski s første telegrafstasjon holdt til i huset, drevet av frk. Colbjørnsen som eide huset. Sigrid Undseth bodde her i 2-3 år i 1920-årene. Nåværende Funksjon: Prestebolig, bolig for residerende kapellan. Kommunen kjøpte huset som. Det gamle bygget er i seg selv ganske godt bevart, blant annet med kjeller/grunnmur i granittstein, men er bygget om i to hovedomganger senere. Huset ble altså opprinnelig oppført som telegrafstasjon i 1899, og bygget om- og tatt i bruk som prestebolig i 1950/1951. Det ble oppført utvendig trepanel i I 1996/97 ble huset igjen ombygget, og tatt i bruk til ambulansetjenesten. Da ble også det nordre garasjebygget ført opp. Balkongen på sørsiden av det opprinnelige bygget ble ført opp i Planforslagets innhold Planforslaget omfatter selve eiendommen, foreslått regulert til frittliggende småhusbebyggelse og tjenesteyting. Det er antydet behov for plass på ambulansetomta til en bygning på 394 m 2, utendørs parkering og uteoppholdsareal og et totalt tomteareal på inntil 2,5 daa. Den foreslåtte ambulansetomta er ca. 2,1 daa, hvilket med en tomteutnyttelse på 24 % medfører en total tomteutnyttelse på ca. 500 m 2. Det planlegges en ordinær bygning med saltak, og fasade i tegl/murstein. Ski kommune har som målsetting å oppnå passivhus-standard på alle nye offentlige bygg, og denne målsettingen er det naturlig å legge opp til også i dette planforslaget. Administrasjonen viser for øvrig til planbeskrivelsen og til reguleringsbestemmelsene. Innkomne innspill etter varsel om oppstart av planarbeidene, forkortet gjengitt: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert Viser til kommunens rolle som plan- og miljømyndighet, og ansvart for å ivareta disse hensyn i videre plansaksbehandling. Minner om kravet til risiko- og sårbarhetsanalyse i tilknytning til planen. Mangel på en slik analyse kan gi grunnlag for innsigelse. Kommentar til innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Tas til etterretning. Det er utarbeidet sjekkliste for risiko- og sårbarhetsforhoold vedlagt planen. Akershus fylkeskommune, brev datert De topografiske forhold tilsier at planområdet har potensiale for fornminner uten synlig markering. Planområdet ligger i et område med mange gravfunn fra jernalderen. Det vurderes derfor som svært sannsynlig at det vil være spor etter bosetning eller graver i planområdet. Fylkesmannen krever arkeologisk registrering av planområdet i henhold til kulturminneloven 9. All erfaring tilsier at avklaring av forholdet til fornminner bør gjøres tidligst mulig i planprosessen. Hvis registreringen først gjennomføres ved offentlig ettersyn, kan dette medføre behov for forlenget høringsfrist. Kommunen er ansvarlig for at forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart før planen vedtas.

3 Side 3 av 5 Nyere tids kulturminner: Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Innenfor planområdet ligger Solvang prestebolig, som er SEFRAK-registrert. Bygningen skal være oppført i 1899, har vært Ski's første telegraf, og Sigrid Undset bodde her i 2-3 år i 1920-årene. Eiendommen har også vært prestebolig for Ski kommune. Det framkommer i SEFRAK-registreringen at huset er sterkt ombygget. Bygningens verneverdi bør vurderes i lokal sammenheng. Det finnes muligens en del historie knyttet til bygningen lokalt. Ved en eventuell rivesak bør bygningen dokumenteres, og historien knyttet til bygningen bør samles inn og legges ved dokumentasjonen. Eventuelle bevarte eldre interiører bør fotograferes. Andre regionale interesser: Fylkesrådmannen viser til prinsippet om universell utforming som er nedfelt i formålsparagrafen i ny plan- og bygningslov. Kommunen bes påse at tilgjengelighet for alle sikres i den grad det er mulig både inne og ute. Kommentar til innspill fra Akershus fylkeskommune: Arkeologiske registreringer foretas så snart som mulig, etter initiativ fra ambulansetjenesten/ski kommune. Det betyr også at planen først kan godkjennes endelig, etter at Akershus Fylkeskommune har levert endelig uttalelse til offentlig ettersyn. Befaring kan foretas snarest. Energi 1, brev datert Energi 1 har lavspent luftanlegg i området. Dersom dette ønskes omlagt til annen trase eller erstattet med jordkabel, kan dette gjøres etter avtale. Bestiller må dekke alle kostnader i forbindelse med omlegging. Alle nye, elektriske forsyningsanlegg skal bygges iht. Energil sine spesifikasjoner. Energi 1 bestemmer plassering/sted for utbyggers tilknytningspunkt. For strømforsyning av ny bebyggelse i området, må det etableres nytt strømforsyningsnett. Kostnader for nødvendig kapasitetsøkning må dekkes av den som utløser tiltaket. Kommentar til innspill fra Energi 1: Tas til etterretning. Follo Ren brev datert Påpeker viktigheten av så tidlig som mulig å legge til rette for effektiv renovasjon der det blant annet tas hensyn til sikkerheten for myke trafikanter. Det er viktig at det avsettes og markeres på plantegningen et areal som er stort nok til å dekke fremtidige løsninger for oppsamlingsutstyret og samtidig være forberedt på ytterligere økning av avfallsmengdene. Detaljreguleringsplan skal vise plassering av oppsamlingsutstyr for avfall. Det anbefales fellesløsninger for dette området. Kommentar til innspill fra Follo Ren: Innspill fra Follo Ren går i hovedsak på tidligst mulig hensyn til miljømessig gode, trafikksikre løsninger for renovasjon og utforming av vegsystemet slik at hensynene til renvoasjonen blir ivaretatt. Dette må tas til etterretning for området som helhet. Det vi ikke være aktuelt å sette av areal til felles renovasjon på denne eiendommen. LA 21 - Forumet i Ski, brev datert Understreker den kulturhistoriske verdien av den gamle bygningen. Det er viktig at man tar hensyn til kulturhistorien, slik at den blir bragt videre i prosjektet. Det kan være noe som minner om at Sigrid Undset bodde der. Foreslår at det foretas en registrering av hus og hage samt beplantningen og noe av utsikten. Historielaget, kulturetaten, biblioteket og fylkeskommmunen foreslås som samarbeidspartnere i det videre arbeidet. Synliggjøring av minnene om Sigrid Undsets tid vil bli et pre for prosjektet og for kommunen.

4 Side 4 av 5 Kommentar til innspill fra LA 21 Forumet: Reguleringsarbeidet kan kun legge begrensede føringer hva gjelder oppfølgingen i registreringsarbeidet, men det er foreslått nedfelt i reguleringsbestemmelsene at det skal foretas registreringer av den Sefrak-registrerte bygingen, og i samarbeid med Fylkeskommunen og andre aktører. Det må være meget positivt at det skaffes til veie ressurser for en synliggjøring av stedets/bygningens kulturhistoriske verdi ved en ny oppbygging av eiendommen. Dersom det er mulig å beholde og integrere hele- eller deler av det gamle bygget i det nye, er også det svært positivt. Steinar berg (nabo), brev datert Et nytt bygg uten boligpreg vil bryte med omgivelsene og virke forringende på boligområdet, også trafikkmessig. En erstatning av dagens anlegg synes ikke å samsvare med en påstått trang offentlig økonomi, og heller ikke med miljømessig tenking. En ny ambulansestasjon burde enten integreres i sykehuset, utenfor boigområdet eller ved det nedagte steinbruddet ved hovedveien, og Vardåsveien tilbekaføres til bolig eller annen samsvarende bruk. Kommentar til innspill fra Steinar Berg: det tas i denne sammenhengen ikke stilling til alternative plasseringer, da den valgte er ambulansetjenestens prioritet. Hva gjelder omrdets preg må det helt klart være reguleringsplanens oppgave å ivareta de estetiske hensynene det kreves for å ivareta strøkskarakteren. Innspillet anses dermed kun å være delvis ivaretatt i planforslaget. Svein Arne Sølvberg, brev datert På grunn av mye trafikk rundt Vardåsveien 2 bør det sees på mulighten til å legge felles utkjøring for Vardåsveien 4,6 og 8. Trafikken går tett innpå gårdsplassen. Hvis ikke det er mulig, ønskes utkjørselen lagt mer mot nordøst. Krysset i Vardåsveien /Langhusveien bør bygges med en rundkjøring, da det har vært mange nestenulykker der. Det er blant annet lite plass til snøopplag utenfor frisiktsonen. Kommentar til innspill fra Svein Arne Sølvberg: Det er vesentlig for ambulansetjenesten å ha egen utkjørsel, så planforslaget må ta utgangspunkt i dette. Det er imidlertid samtidig lagt inn en forskyving av dagens avkjørsel lenger mot nordøst- i tråd med innspillet. Denne avkjørselen ligger helt klart veldig nær huset i Vardåsevien 2 i dag, og planforslaget legger opp til en forbedring av denne situasjonen. Innspillet ansees defor å være delvis ivaretatt. Vurdering: Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av ambulansetjenestens behov, Ski kommunes vurderinger som planmyndighet og av innspill som er innkommet etter varsling om oppstart av reguleringsarbeidene. Det er under kommentarer til innspillene ovenfor her, vurdert som meget positivt at det skaffes til veie ressurser for en synliggjøring av stedets/bygningens kulturhistoriske verdi ved en ny oppbygging av eiendommen. Derfor er også muligheten for bevaring av hele-/deler av det gamle bygget nevnt i reguleringsbestemmelsene, selv om dette bare er en deklaratorisk bestemmelse. Den verneverdige bygningen er som nevnt ombygget i flere omganger. Det har antakelig en bevart kjerne, det fremgår blant annet at det har vært tømmervegger i huset, og at det har en granittsteinskjeller/grunnmur. Det er trukket frem at Sigrid Undset har bodd her og at det har gjhort seg synlig i brever etc. Dette gir ikke nødvendigvis verdi til bygget i seg selv, men er selvfølgelig en historisk interesse knyttet til stedet. Som helhetsvurdering ser ikke administrasjonen at vernehensynene på denne eiendommen er så tungtveiende at det er grunnlag for å gå imot riving, men det må være et krav at mest mulig av det opprinnelige bygget bevares mest mulig, dersom det kan integreres i det nye byggeprosjektet.

5 Side 5 av 5 Administrasjonen viser for øvrig til det materialet som er vedlagt i saken. Økonomiske konsekvenser: Antatt ingen Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Antatt ingen, da området- og eiendommen allerede er lagt ut til bebyggelse. Planforslaget medfører en fortetting av eksisterende byggeområde. Konklusjon: Rådmannen går inn for at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, samt at det innledes et samarbeide med verneinteressene og myndighetene for å fremarbeide en god dokumentasjon av bevaringsverdig materiale på eiendommen vardåsveien 8. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Wily Mundal Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Forslag til reguleringsplan for vardåsebveien 8 datert med reguleringsbestemelser, planbeskrivelse og risiko- og sårbarhetsskjema Vedlegg som ligger i saksmappen: Innkomne innspill etter varsel om oppstart av planarbeider Plan og byggesaksutvalgets behandling : Odd Jørgen Steen(A) reiste spørsmål om inhabilitet. Utvalget fant Odd Jørgens Steen habil i saken. Enstemmig vedtak: Forslag til vedtak tiltres. Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar Ski kommunes plan- og byggesaksutvalg å legge forslag til reguleringsplan for Vardåsveien 8 ut til offentlig ettersyn. Det skal gjennomføres arkeologiske registeringer i løpet av ettersynsperioden, og planen vil ikke bli sluttbehandlet før forholdet til kulturminner er endelig avklart med kulturminnemyndighetene.

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 09/2473-16 Arknr.: GNR 141/91 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 14/10 20.04.2010 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 07/1655-40 Arknr.: PLA 200901 Saksbehandler: Marit Killingrød Bjørke BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 34/11 27.09.2011 Plan og byggesaksutvalget 16/12

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kristiansund kommune. Møteinnkalling

Kristiansund kommune. Møteinnkalling Kristiansund kommune Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 29.01.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200605090 : O: : L12-57 : Ingvild Kjosavik : Marco Zanussi Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - 1. gangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer