REGULERINGSPLAN BINGEPLASS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN BINGEPLASS"

Transkript

1 JULI 2014 REGULERINGSPLAN BINGEPLASS FAGRAPPORT NATURMANGFOLD

2

3 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF WWW cowi.no JULI 2014 REGULERINGSPLAN BINGEPLASS FAGRAPPORT NATURMANGFOLD OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1 FRAMSIDEFOTO Bekkedal, Foto: Kristin Moldestad, COWI Huldermaur, Foto: Arnstein Staverløkk, NINA UTGIVELSESDATO juni 2014 UTARBEIDET Beate Aase Heidenreich KONTROLLERT Kristin Moldestad GODKJENT Cathrine Fosen

4

5 FAGRAPPORT NATURMILJØ 5 INNHOLD 1 Innledning 7 2 Formål 8 3 Beliggenhet 9 4 Naturmiljø Naturgrunnlaget Kjente arts og naturforekomster Resultater fra feltarbeid Forslag til tiltak for å ivareta naturmiljøet i reguleringsplanen 16 5 Kilder 18

6

7 FAGRAPPORT NATURMILJØ 7 1 Innledning I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Bingeplass på Gomsrud i Kongsberg kommune er det blitt avdekket behov for å undersøke naturmiljøet innenfor planområdet. Området skal reguleres til ulike formål som bolig, barnehage og industri. Store deler av arealet vil bli terrengbehandlet og utbygd. Rapporten beskriver naturmiljøet på Bingeplass. I forbindelse med prosjektet ACUNOR Kartlegging av broddveps i Norge satte Norsk institutt for naturforskning (NINA) ut insekts feller på aktuelle lokaliteter våren En av fellene ble plassert på Laugermoen ved Bingeplass. Ved gjennomgang av fangsten fra denne fellen ble det gjort funn av en ny maur art i Norge. Mauren Lasius citrinus, som fikk det norske navnet Huldremaur. Informasjon om huldermaur i denne rapporten bygger på informasjon fra seniorforsker Frode Ødegaard ved NINA, som har delt av sin kunnskap om arten både muntlig og gjennom skrevne artikler fra NINA. Eventuelle spørsmål til rapporten kan rettes til COWI AS ved Beate Aase Heidenreich på mail, Juli 2014

8 8 FAGRAPPORT NATURMILJØ 2 Formål Formålet med denne rapporten er å redegjøre for naturmiljøet innenfor planområdet generelt men med spesielt fokus på den nye maurarten Huldermaur Lasius Citrinus. Funnet av denne ble gjort etter at planarbeidet i forbindelse med regulering av Bingeplass var godt i gang. Funnet finn mye oppmerksomhet lokalt men også nasjonalt. Denne rapporten belyser hvilke konsekvenser funnet har for planarbeidet og samler kunnskapen om Huldremaur (Lasius citrinus). Slik at myndighetene skal kunne ha et godt beslutningsgrunnlag i forbindelse med foreslått regulering av området.

9 FAGRAPPORT NATURMILJØ 9 3 Beliggenhet Bingeplass ligger langs elva lågen, sør for Kongsberg sentrum i Buskerud fylke. Området består i hovedsak av skog, åker og gårdsdrift. Figur 1 Bingeplass ligger sør for Kongsberg sentrum. Kilde: Gislink.no Figur 2 Foreslått reguleringsplan for Bingeplass. Skravert sone lang Lågen er flomområde. Kilde: COWI AS

10 10 FAGRAPPORT NATURMILJØ 4 Naturmiljø 4.1 Naturgrunnlaget Berggrunnen innenfor planområdet er ikke inndelt på NGU sitt berggrunns kart, men beskrevet som tykt morenedekke og glasifluviale avsetninger. Løsmassene innenfor planområdet er breelvavsetninger. Dette er materiale transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte klare overflateformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti-talls meter (NGU løsmassekart), se figur 1 under. Bingeplass Figur 3. Løsmasseavsetningene innenfor planområdet en del av et større sammenhengende parti med breelvavsetninger i Kongsbergområdet. Kilde: NGU, Nasjonal løsmassedatabase

11 FAGRAPPORT NATURMILJØ Kjente arts og naturforekomster Naturmiljøet og topografien på Bingeplass er tydelig preget av breavsetningene i grunnen. Området er en del av en større grønnstruktur og binder sammen de store skogsområdene Svartåsen i vest og Gamle grendåsen i øst. Skogsområdene er delt opp E134 i vest, Lågen i midten og Gomsrudvegen og jernbanen i øst. Det er få registreringer innenfor planområdet og for det meste trivielle arter, men unntak av det sensasjonelle funnet av den nye maur arten huldermaur, se eget kapittel, og elvemuslig (VU) i lågen. Totalt er det lagt inn 57 stk observasjoner i Artsdatabanken innenfor planområdet, hvorav 12 moser (LC), 41 fugl (LC), 2 pattedyr (rødrev og ekorn) og en sopp (gul trompetsopp). Det foreligger per dags dato ingen registreringer i Miljødirektoratets Naturbase. Det går et elgtråkk ned fra Svartåsen over E134 og ned til Tveitaskogen, det er ikke markert videre tråkk over lågen og til Bingeplass, men noe ferdsel av elg i området er mulig Ny maur art -Huldermaur I forbindelse med prosjektet ACUNOR Kartlegging av broddveps i Norge satte Norsk institutt for naturforskning (NINA) ut insekts feller på aktuelle lokaliteter våren En av fellene ble plassert på Laugermoen ved Bingeplass. Ved gjennomgang av fangsten fra denne fellen ble det gjort funn av en ny maur art i Norge. Mauren Lasius Citrinus, fikk etter navnekonkurranse i NRK P1 Norgesglasset det norske navnet Huldremaur. Mauren som ble faget var en dronningmaur. Dette er svermede maur med vinger på jakt etter nye områder å etablere seg. Funnet ble gjort i mai og det er ikke kjent at maurarter i Norge svermer så tidlig. Funnet ble betegnet som en zoologisk sensasjon, arten har aldri før blitt funnet nord for Tyskland. Selv i nord Europa er arten en sjeldenhet. Huldremauren (Lasius citrinus) er en broddveps som hører til ordenen årevinger i slekten insekter. Huldremaur er ikke vanlig i noe av sitt utbredelsesområdet og det finnes forholdsvis lite kunnskap om arten. Det kjent at den er underjordisk, varmekjær og lever i tilknytning til sandavsetninger. Arten lever skjult og det antas at den går i røtter på døde trær. Huldremaur svermer i mai, dette er 2-3 måneder tidligere enn andre maurarter i Norge. Leveområdet til Huldremauren er sandområder.

12 12 FAGRAPPORT NATURMILJØ 4.5 Resultater fra feltarbeid Naturmiljøet på Bingeplass består i hovedsak av skogsområder, en gammel åker og lysåpningen på Laugermoen der funnet av huldermaur ble gjort i Se figur under som viser grov inndeling av vegetasjonen. Figur 4 Naturen på bingeplass kan deles inn i gammel åker/ eng (grønn), skogsområder (lilla) med enkelte våtere partier, hogstfelt (lyseblå) og skrotmark/ tørreng (orange), samt et viktig bekkedrag og mer sumpaktige områder (grå) Kilde: Naturbase.no Skogsområdene består i hovedsak av barblandingsskog, anslagsvis år gammel og noen områder med tørrer furumoer (blåbærutfoming) på de flate partiene, samt noen våtere partier med blandingsskog. En bratt skråning med skvagras ble funnet sør for bekken. Registrerte arter er bjørk, blokkebær, blåbær, einer, engsyre, etasjemose, furu, geiterams, gran, hengefrytle, hengeaks, hvitdodre, hårsveve, kråkefot, linnea, liten marimjelle, lundrapp, myrrapp, osp, rogn, røsslyng, skavgras skogrørkvein, skogsnelle, skogssvever, smyle, stor marimjelle, sølvbunke, tveskjeggveronika, vierkratt mfl.

13 FAGRAPPORT NATURMILJØ 13 Figur 5 Blandingsskog ved Laugermoen. Figur 6 Bratt skråning med skvagras og skogsnelle. Figur 7 Langs Numedalslågen går skogen helt ned til elvebredden. En etablert tursti slynger seg langs vannkanten.

14 14 FAGRAPPORT NATURMILJØ Laugermoen består i tillegg til skog også av en lysning i skogen som trolig har vært brukt til mellomlagring av tømmer eller annen virksomhet (se figur 4, orange merke). Det er tydelige kjørespor i marken og det er kun små oppkomme av trær. Det er på denne lokaliteten funnet av huldermaur ble gjort. Det er mye åpen sand i området. Naturtypen kan kategoriseres som I2c Vegetasjon på annen skrotemark tørrbakke utforming (Fremstad 1997), drift ser ut til å ha opphørt og gjengroing har startet. Området har blitt benyttet/ benyttes som dumpingplass for hageavfall. Registrerte arter er bakkestjerne, balderbrå, bitterbergknapp, blåklokke, bringebær, burot, engsmelle, engsnelle, forrundbelg, fuglevikke, geiterams, gjetertaske, groblad, harestarr, hestehov, hundekjeks, hundekveke, jonsokkoll, klengemaure, knappsiv, legeveronika, lupin (SE), lyssiv, løvetann, marimjelle, moskuskattost, oksetunge, prestekrage, prikkperikim, reinfann, russekål, ryllik, skvalderkål, smyle, stemorsblomst, stormaure, stornesle, storsivaks, sølvbunke, tepperot, tiriltunge, tuja, vegtistel, vortenattlys (PH), åkersnelle. Figur 8 Lysåpning ved Laugermoen, der funnet av huldermaur ble gjort i Bekkedraget som deler området i to og renner ut i lågen er frodig og artsrikt. Det går en gammel kjerreveg langs deler av bekken. Bekken har gravet seg ned i terrenget og sidene er forholdsvis bratte og kan minne om en ravinedal (VU), registrerte arter er ask (NT), bekkeblom, bjørk, bjørnebær, bjørnemose, blåbær, blåkoll, bringebær, broddtelg, brunrot, einstape, engsoleie, fugletelg, furu, gaukesyre, gran, gråor, gulaks, gulstarr, hegg, hengefrytle, hengeving, hundegras, hundekjeks, hvitveis, klengemaure, krossved, lundrapp, lønn, maiblom, marimjelle, markjordbær, mjødurt, myrrapp, norsk mure, prikkperikum, rogn, skogburkne, skogsfiol, skogstjerne, skogstjerneblom, skogsvever, slåttestarr, skogsivaks, sumphaukskjegg, svartor, tepperot, timotei, trollhegg, vassarve, vendelrot mfl. I møtet med Numedalslågen er vegetasjonen mer sumpaktig. Arter som bekkeblom, myrhatt, flaskestarr, slåttestarr og kvasstarr vokste ved utløpet.

15 FAGRAPPORT NATURMILJØ 15 Figur 9 Møtet mellom liten bekk og Numedalslågen. Bekken flater ut og er meandrerende. Midt i planområdet ligger det en graseng / sterkt kulturpåvirket mark. Vanlig produksjon ser ut til å ha opphørt. Vegetasjonen er ikke artsbestemt men bestod blant annet av diverse gras, starr, tistler, kløver. Enga har potensiale til å kunne utvikle seg til en fin slåtteeng ved riktig skjøtsel. Åkeren ender i et sumpområdet med blant annet kraftigvoksende starrarter. Figur 10 Gras eng med flere blomstrende arter.

16 16 FAGRAPPORT NATURMILJØ 4.6 Forslag til tiltak for å ivareta naturmiljøet i reguleringsplanen Bingeplass er et frodig område med en artsrik vegetasjon. Det er hensiktsmessig ivareta deler av dette inn i reguleringsplanen. Nedenfor er det listet opp forslag til hvordan naturmiljøet kan inkorporeres i reguleringsbestemmelsene. Funnet av huldermaur innenfor planområdet bør markeres også i ferdig utbygget område. Tiltak for huldermaur Kongsbergområdet har antagelig gode livsvilkår for denne arter, se figur 1, som viser områder med breelvavsetninger. Artens krav til livsmiljø er ikke kartlagt, (Ødegaard pers. med.), men Kongsberg er blant de områdene med høyest sommertemperaturer og stabile vintre som sikrer et solid snølag som beskytter mot kulde og dermed er det grunn til å tro at huldermaur kan være etablert flere steder. Hulder maur ble fanget på Laugermoen, men det er ikke kartlagt hvor den har underjordiske tuer. Naturmiljøet arten lever i er antagelig avhengig av en blanding av gamle tærer og sand, samt noe vegetasjon. For å sikre artens eksistensgrunnlag innenfor planområdet anbefales følgende tiltak: Graving i området med blottlagt sand bør ikke starte før etter maurens sverming. Dvs at graving førts bør starte i juli. Det bør settes av områder med åpen sand i planen, skråninger langs veier kan eksempelvis ligge åpne og ikke dekkes til med bark. Området som planlegges regulert til LNF områder, bør ikke planeres ut og plantes til. Topografien bør bevares slik den er. For å ivareta generell folkeopplysning anbefales det at en av gatene blir oppkalt etter Huldermauren. Tiltak for andre jordboende insekter. Kongsberg området har store sandområder som stammer fra siste istid, se figur 1. Dette er områder med stor artsrikdom (Ødegaard pers. med) tiltak for å ivareta slike miljøer er det samme som for huldermauren beskrevet over. Næringsområder / sandtak Dersom noen av områdene regulert til næring skal ta ut sand, bør det lage driftsplaner for sandtak som sikrer forskjellige typer utvikling av vegetasjonen. På den måten kan arter med ulike behov leve i sandtaket samtidig som det tas ut sand. «Summende hager» «Summende hager» er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Det norske hageselskap for å øke oppmerksomheten om temaet og gi tips om hvordan folk kan bidra for å redde humlene. Tiltak for i ivareta livsgrunnlaget for humler og dermed også andre pollinerende insekter er å plante inn blomstrende hageplanter. I reguleringsbestemmelsene for boligområdene og næringsområdene kan dette ivaretas med følgende bestemmelser: Hekker mellom eiendommer skal bestå av frittvoksende og blomstrende arter.

17 FAGRAPPORT NATURMILJØ 17 Vegetasjon på fellesområder og i opparbeidete grøntområder bør bestå av blant blomstrende trær, busker og stauder. Den tidligblomstrende arten selje bør plantes inn i alle områder. For mer informasjon se og Kantvegetasjon i grøfter bør ikke slås før etter avblomstring av rødkløver og vikke, slik at ettårige planter får tid til å frø seg.

18 18 FAGRAPPORT NATURMILJØ 5 Kilder Norges geologiske undersøkelser. Bollingmo. T Norges humler med humleskolen. BRAINS Media, Trondheim, 296 sider. ISBN Ødegaard, F., Sverdrup-Thygeson, A., Hansen, LO Naturen nr 2. Artikkel. Ødegaard, F. Ny maur art funnet ved Kongsberg. Artikkel nina.no Ødegaard, F., egen hjemmeside: Ødegaard, F Faglig grunnlag for handlingsplan for spesielle sandområder, NINA rapport s.

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-2 Ekstrakt BioFokus har foretatt kartlegging av biologiske verdier på eiendommene 33/1 og 33/34 på Røeodden, Sandøy

Detaljer

Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn

Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn Ecofact rapport 274 Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn Fagrapport Naturmangfold Solbjørg Engen Torvik ISSN: 1891-5450 www.ecofact.no ISBN: 978-82-8262-272-1 Ecofact rapport 274 Områdereguleringsplan

Detaljer

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD Beregnet til Grunnlag for områderegulering m/ku for Stykkene i Lillesand Dokument type Rapport fra befaring, naturmiljø. Dato 14.02.2014 OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Områdereguleringsplan Dale

Områdereguleringsplan Dale Ecofact rapport 65 Naturmiljø og grønnstruktur Grunnlag for KU Dale Eiendomsutvikling AS Rune Søyland ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-063-5 Naturmiljø og grønnstruktur Grunnlag for KU Ecofact rapport

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Gardermoen flystasjon Ullensaker, Oslo & Akershus. BM-rapport nr 70-2004

Rapport. Biologisk mangfold Gardermoen flystasjon Ullensaker, Oslo & Akershus. BM-rapport nr 70-2004 Rapport Biologisk mangfold Gardermoen flystasjon Ullensaker, Oslo & Akershus BM-rapport nr 70-2004 Dato: 01.12.2005 Tittel: BM-rapport nr. 70 (2004). Biologisk mangfold på Gardermoen flystasjon, Ullensaker

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1920. Londalen, Espeland, Bergen kommune, Hordaland. Kartlegging og verdivurdering av biologisk mangfold

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1920. Londalen, Espeland, Bergen kommune, Hordaland. Kartlegging og verdivurdering av biologisk mangfold Londalen, Espeland, Bergen kommune, Hordaland R A P P O R Kartlegging og verdivurdering av biologisk mangfold T Rådgivende Biologer AS 1920 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Londalen, Espeland,

Detaljer

Biofokus-rapport 2013-34

Biofokus-rapport 2013-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra fylkesmannen i Hedmark supplert og oppdatert naturtypekartet i kommunen. Totalt 68 naturtypelokaliteter er beskrevet og avgrenset. Disse fordeler seg på 9 lokaliteter

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune

Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Fjeldstad H & Gaarder G. 2006. Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo. Supplerende

Detaljer

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Larsen, B. H. 2011. Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011:53 ISBN 978-82-8138-528-3 Forsidebilde:

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms. BM-rapport nr 5-2012

Rapport. Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms. BM-rapport nr 5-2012 Rapport Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms BM-rapport nr 5-2012 Dato: 01.10.2013 Tittel: BM-rapport nr. 5-2012. Biologisk mangfold på Sørkjosen lufthavn, Nordreisa kommune,

Detaljer

NNI-RAPPORT nr. 60. Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune

NNI-RAPPORT nr. 60. Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune NNI-RAPPORT nr. 60 Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune Kartlegging og verdivurdering av områder viktige for flora og fauna, med hovedvekt på fugl Norsk Natur Informasjon - NNI Bergen, august

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble NOTAT Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Oppdrag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Referanse: Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble Rune Solvang Bjørg Wethal Solvang, R. 2014. Vurdering

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark

Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark Ecofact rapport 1 Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark Ingve Birkeland, Geir Gaarder, Geir Arnesen og Bjarne Oddane www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN:

Detaljer

Nasjonal registrering av

Nasjonal registrering av I, Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag Sluttrapport for Sør-Trøndelag 5/96 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7005 Trondheim Tlf. 73 94 90 11 Telefaks

Detaljer

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Vedlegg V til Vegetasjon, bruk og skjøtsel i verneområdene for barlind og kristtorn i Hordaland Brith Natlandsmyr Lunde og Arnfinn

Detaljer

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 NATURMILJØ VESTLIA Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning for naturmiljø Vestlia - hol kommune SAMMENDRAG Rapporten

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

Biofokus-rapport 2012-1

Biofokus-rapport 2012-1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag av DN kartlagt naturtyper etter DN Håndbok 13- og NiNmetodikk i utvalgte verneområder i Hordaland. Vi har registrert 30 prioriterte naturtypelokaliteter fordelt på 10 naturtyper

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-7. Dato

BioFokus-rapport 2013-7. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Tjernsmyr. Det har blitt avgrenset 5 prioriterte naturtyper i prosjektet hvorav 3 er vurdert som svært viktige

Detaljer

Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS

Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T RAPPORTENS TITTEL: Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss. FORFATTERE: Linn Eilertsen, Bjart

Detaljer

Mørkvedbukta skoleområde

Mørkvedbukta skoleområde Bodø kommune Mørkvedbukta skoleområde Konsekvensutredning av tema biologisk mangfold 2014-09-11 J01 11.09.14 Endelig versjon T. Kornstad T. Isdahl E. Førde B01 12.08.14 Utkast til kommentar hos kunden

Detaljer

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++)

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++) Faun rapport, 028-2013 Oppdragsgiver: Nissedal kommune Biologisk mangfold -rullering av kommuneplan 2013 Anne Nylend -vi jobber med natur Sammendrag Bakgrunn I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Med fokus på kulturminneaspektet og biologisk mangfold Mai 2010 Forord Denne skjøtselsplanen er utarbeidet av Forsvarsbygg Futura Miljø

Detaljer

Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kv kraftledning Risøyhamn Sortland til 132 kv.

Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kv kraftledning Risøyhamn Sortland til 132 kv. 312 Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kv kraftledning Risøyhamn Sortland til 132 kv. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø Karl-Otto Jacobsen Geir Arnesen Trond Vidar Johnsen NINAs publikasjoner

Detaljer

Gravem Bio rådgiving Februar 2004

Gravem Bio rådgiving Februar 2004 1 Byttes ut med framside 2 FORORD Buskerud fylkeskommune har vedtatt å bygge en videregående skole på Sætre i Hurum. Skolen planlegges etablert som et flerbrukshus av samarbeidspartene Buskerud fylkeskommune

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE 2013 TREKLYNGEN HOLDING AS OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE NATURMILJØ KONSKEVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer