JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10"

Transkript

1 JULI 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16

2 Delphi Fondene Investeringsområde Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge Delphi Vekst Delphi Emerging Global Europa Norden Norge Norge Emerging Markets Selskapsstørrelse Store Medium Små 5060 aksjer 3040 aksjer aksjer aksjer 2030 aksjer 3545 aksjer Stil* Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding *Stil = Blanding. Her, miks av verdi og vekstselskaper. Delphi Kombinasjon Investeringsområde: Norden Min 30 % aksjer Stil: Fleksibel allokering mellom nordiske aksjer og norske renteinstrumenter Maks 70 % aksjer eller renter Min 30 % renter Internasjonale utmerkelser Ordliste, risikotall Standardavvik fond/referanseindeks: Viser oss hvor mye faktisk avviker fra gjennomsnitten. Antar vi en normalfordelt forventes det at to tredjedeler av en blir i intervallet: snitt pluss minus ett standardavvik. Information ratio: Måles som brøk mellom differanse og aktiv risiko (relativ volatilitet); gir en vurdering av et fonds resultater i forhold til referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god aktiv. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv, eller så har det fått sin mer gjennom en høy aktiv risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere enn indeks. Relativ volatilitet: Uttrykk for hvordan en i et fond har samvariert eller avveket fra en til fondets referanseindeks over en periode. Høy relativ volatilitet innebærer at fondets i liten grad kan forklares av referanseindeksens utvikling. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Beta: Mål på variasjon i fond i forhold til referanseindeks. Gir proporsjonal endring av fondet gitt indeksens. Eksempelvis vil Beta på 1,2 gi 20 prosent mer endring i fondet enn tilsvarende forandringer i indeks. Korrelasjon: Beskriver graden av samvariasjon mellom fond og referanseindeks. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, er disse helt uavhengige av hverandre. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Disclaimer: S&P Capital IQ: An S&P Capital IQ fund grading represents an opinion only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. Currency exchange rates may affect the value of investments. Copyright 2012 by McGrawHill international (UK) Limited (S&P), a subsidiary of The McGrawHill Companies, Inc. All rights reserved. Citywire EuroStars Rating: Fund Manager is rated by Citywire for his 3 year risk adjusted performance for the period 31/08/ /08/2012. Every fund manager registered in three or more countries is eligible for the EuroStars Rating. Source & Copyright: CITYWIRE. Ratings and awards mentioned above can change at any time and do not constitute a buy recommendation. Historical performance is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance may become negative due to losses and it may vary considerably within periods. Unit holder s realized gain or loss will therefore depend on the actual timing of subscription and redemption.

3 En kinesisk lærepenge De fleste børser verden over korrigerte tilbake i juni, i stor grad drevet av utfordringer i det kinesiske interbankmarkedet. Mot slutten av måneden bedret imidlertid forholdene seg igjen. Det var i hovedsak to forhold som bidro til den negative utviklingen i juni; først spekulasjoner rundt den forventede reduksjonen av stimuleringstiltak i USA, deretter mangel på likviditet i det kinesiske interbankmarkedet. Sistnevnte slo hardt på de asiatiske børsene, som på det meste var ned rundt syv prosent i juni (målt ved MSCI Asia Pacific Index i USD). Etter en sluttspurt i markedene de siste dagene av måneden, endte de asiatiske børsene likevel «kun» ned 2,9 prosent. Den amerikanske børsen klarte seg noe bedre med en nedgang på 1,3 prosent (målt ved S&P 500 i lokal valuta). Europaregionen ble hardt rammet av det dårlige børsklimaet, og MSCI Europe Index endte ned 5,1 prosent målt i EUR. Hva nå USA? At den amerikanske sentralbanken før eller senere vil avslutte sine obligasjonskjøp (QE), kommer neppe som en stor overraskelse. Likevel skaper usikkerhet knyttet til hvordan økonomien vil utvikle seg i etterkant av stimuleringsprogrammet volatilitet i markedene. Investorene har slitt med å bestemme seg hvorvidt bra statistikk fra den amerikanske økonomien er gode nyheter eller ikke. Nå ser vi imidlertid tendenser til at situasjonen sees på med mer pragmatiske øyne. Det er isolert sett gode nyheter. Svingningsutfallet blir mindre, og investorene blir gradvis mer fortrolig med at en sterkere økonomi samtidig betyr en mindre stimulansedrevet økonomi. Bankuro i Kina Det uregulerte bankmarkedet i Kina er stort, og den kinesiske sentralbanken ser ut til å ville stikke hull på denne boblen. Dette har først og fremst gitt seg utslag i kraftig stigende markedsrenter og refinansieringsproblemer for mange selskaper og deler av banksektoren. Sentralbanken har hittil vært tilbakeholden med å tilføre ny likviditet for å få rentene ned igjen. Vi tror kinesiske myndigheter vil gi bankene en lærepenge, men at det er usannsynlig at de vil la det gå så langt at det skaper en ny nedtur i verdensøkonomien på linje med finanskrisen i USA og gjeldskrisen i Europa. Man skal også huske at kinesiske myndigheters styring og mulighet til raskt å ta kontroll over banksektoren er mye bedre enn i USA og Europa. Veien videre Ved inngangen til andre halvår må vi erkjenne at tempoet i verdensøkonomien ikke er helt der vi skulle ønske ennå. De negative konsekvensene av massive stimuli, samt høy og til dels økende gjeldsbelastning i mange store økonomier, kan skape utfordringer på sikt. På den annen side fremstår børsene som fornuftig priset, global vekst og ubalanser bedres stadig, og investorene finner få attraktive investeringsalternativer utover aksjer. Korrelasjonene mellom aktivaklasser har falt gradvis de siste månedene, noe som er positivt for aktive forvaltere. Samtidig er næringslivet i sum i god forfatning, med sterke balanser og høyere marginer enn man kunne forvente etter siste års reise. I Delphi forventer vi at aksjer vil gi bedre enn alternativene fremover, men smult farvann blir det neppe. «Nothing can be done except little by little» Charles Baudelaire, fransk poet Ta kontakt Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon Du kan også sende en epost til Med vennlig hilsen Delphi Fondene

4 Delphi Global kommentar Juni endte med en nedgang på 0,1 prosent for Delphi Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 1,2 prosent. Det ble en volatil avslutning på første halvår, preget av signaler om avslutning på finanspolitiske stimuli fra USA og et «stresset» banksystem i Kina. Signalene om at QEprogram i USA går mot slutten bidro til stigende obligasjonsrenter, fallende råvarepriser (med gull i spissen) og frykt i aksjemarkedet. Det ekstreme makrofokuset som oppstod på de globale børsene i kjølevannet av dette bidro til en relativt sett svak måned for Delphi Global. Denne typen situasjoner gir raskt en favorisering av de indekstunge selskapene, slik tilfellet også vi i perioder i 2008 og Regionmessig oppførte børsene seg «slik de pleier» når stor makrofrykt oppstår brått, nemlig ved at USA klarte seg best, mens børsene i fremvoksende økonomier og til dels råvarebaserte økonomier falt mest. Den norske kronen svekket seg også betydelig i juni måned, noe som gjorde sitt til at en i norske kroner ble betydelig bedre enn børsfallet skulle tilsi, da Delphi Global ikke er valutasikret. Også bransjemessig var det «som normalt» i slike perioder, hvor sykliske selskaper var svakest, mens de mer defensive selskapene klarte seg bedre. Også finans hadde en svak måned. Vi tok inn fire nye porteføljeselskaper forrige måned. Alle fire er amerikanske selskaper, men opererer innenfor ulike bransjer. De fire var softwareselskapet Adobe Systems, offshoreutstyrsleverandøren National Oilwell (som er en gammel kjenning i porteføljen), bildelleverandøren Delphi Automotive, samt helseselskapet Aetna Inc. Ut gikk noen mindre poster gjennom salg av kjemiselskapet Akzo Nobel, bryggeriet Carlsberg, samt de to storbankene Bank of China og HSBC. USA har dermed igjen tatt en klar ledelse i porteføljen, med drøye 50 prosent. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 32,70 13,14 24,29 11,45 10,09 15,33 Fond 9,15 5,90 11,84 8,43 2,07 0,66 +/ Indeks Årlig Fond Indeks , ,9 32, ,5 13, ,2 24, ,5 11, ,0 10, ,0 15,3 14,7 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. I år 18,8 12,5 6,3 0 6,3 12,5 18,8 25,0 31,3 Nøkkeldata Startdato 23 mai 2006 Stig Tønder ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 4.068,75 NOK NAV/Kurs (28 jun 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI World NR USD Forvaltningshonorar 04%** Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 8,55 11,88 15,03 Standardavvik Indeks 6,58 8,98 12,76 Information Ratio 0,30 0,00 0,24 Beta 0,72 1,21 1,13 Tracking Error 5,99 7,28 7,81 (28 jun 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 15,33 5,66 15,33 22,62 9,10 3,36 5,80 +/Idx 0,66 2,14 2,65 8,43 1,00 2,31 2,37 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

5 Delphi Global Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Cash & Cash Equivalents 3,59 Home Depot, Inc. 2,66 Bank of America Corporation 2,61 Adidas AG 2,58 Wells Fargo & Co 2,40 JPMorgan Chase & Co 2,38 Starbucks Corporation 2,31 Valeant Pharmaceuticals... 2,26 Bayer AG 2,25 Google, Inc. Class A 2,25 Totalt antall aksjer 54 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 25,28 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index USA 43,72 53,64 Sveits 10,49 4,10 Tyskland 10,36 3,53 Frankrike 7,89 3,64 Storbritannia 7,68 9,11 Sverige 6,18 1,28 Irland 3,73 0,49 Nederland 3,37 1,35 Canada 2,34 4,23 Finland 2,23 0,32 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 3,32 9,74 Materialer 7,20 5,60 Industri 10,37 11,04 Forbruksvarer 27,14 11,96 Konsumvarer 5,98 10,62 Helse 18,26 11,34 Finans 20,52 20,79 Informasjonsteknologi 7,21 11,70 Telekom 3,79 Forsyningsselskaper 3,41 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Stig Tønder Forvaltet fondet siden 23 mai 2006 Investeringsprofil Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et globalt investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 5060 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI World NTR. Årlig forvaltningshonorar: Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 prosentpoeng. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent pr år. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

6 Delphi Europe kommentar Juni endte med en nedgang på 1,2 prosent for Delphi Europe. Fondets referanseindeks endte i samme periode ned 1,3 prosent. Forrige måned ble ingen fest for europeiske investorer. Urolighetene i Tyrkia og Brasil var unnskyldningen investorer trengte for å ta gevinst etter mange måneder med sammenhengende oppgang. Den amerikanske nyhetsstrømmen ga heller ingen hjelp. Vi fikk blant annet beskjed fra sentralbanken om at den massive pengetrykkingen planlegges å avvikles mot slutten av året, noe markedene tolket som en umiddelbar tilstramning. I tillegg dukket det opp problemer ved Kinas statsgjeldauksjon, noe som lokket enda flere selgere på banen. I mangel på konkrete selskapsspesifikke nyheter, fikk de makrobaserte nyhetene råde grunnen. Vi står nå foran rapporteringssesongen for andre kvartal, og så langt har vi ikke sett noen betydelige resultatvarsler. Dette gir en tidlig indikasjon på at aktivitetsnivået gjennom kvartalet har holdt seg positivt og stabilt. Dette er bra for aksjer i et litt lenger perspektiv. I løpet av juni vektet vi oss aktivt ned i en rekke posisjoner som hadde gått mye og som begynte å vise svakhetstegn. Videre solgte vi oss blant annet ut av Nestlé, som har vært i porteføljen over flere år. Aksjen har gått mye i år og begynner å bli dyrt priset, og er således sårbar for korreksjoner ned. Vi reduserte også noe av vår eksponering mot farmasisektoren. Dette er av kortsiktig natur, og vi opprettholder vårt positive syn på sektoren. Av nye posisjoner kan vi nevne ProSiebenSat1 Media. Dette er et tysk mediahus med en solid posisjon i det tyske FTA (reklamefinansiert) TVmarkedet. Det tyske TVmarkedet er ikke like utsatt for konkurranse som de engelskspråklige TVstasjonene. Samtidig har selskapet vært proaktive med å bygge opp en webtilværelse som støtter opp under TVtjenestene, og de greier derfor å tiltrekke seg en overproporsjonal andel av reklameinntektene i det tyske markedet. Vi ser for oss at omsetningsveksten selskapet har vist de siste årene vil fortsette, samtidig som lønnsomheten også vil bedres betydelig. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 30,39 29,76 23,90 16,91 6,72 11,09 Fond 0,52 17,70 19,38 8,23 4,37 3,03 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 40, ,0 3, ,1 25,5 22, , ,0 1, ,7 30,4 30, , ,1 23, ,5 16, ,7 11,1 6, ,1 I år 8,1 35,0 26,3 17,5 8,8 0 8,8 17,5 26,3 Nøkkeldata Startdato 8 mar 1999 Espen K. Furnes ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 937,95 NOK NAV/Kurs (28 jun 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI Europe NR USD Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 6,37 13,61 16,87 Standardavvik Indeks 4,45 11,17 15,76 Information Ratio 0,69 0,27 0,35 Beta 0,75 1,08 1,02 Tracking Error 4,61 6,09 7,65 (28 jun 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 11,09 3,50 11,09 22,27 5,16 3,60 8,97 4,35 +/Idx 3,03 1,17 4,90 7,81 1,85 2,09 2,84 2,67 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

7 Delphi Europe Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. KBC Group SA/NV 4,24 Pandora AS 4,08 ITV PLC 3,90 Amadeus IT Holding SA 3,89 Sacyr Vallehermoso 3,84 Carrefour 3,74 Adidas AG 3,69 Credit Suisse Group 3,68 Next PLC 3,65 Barclays PLC 3,59 Totalt antall aksjer 31 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 38,28 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index Storbritannia 25,07 33,68 Tyskland 16,55 13,46 Spania 14,63 4,41 Sveits 11,62 14,43 Frankrike 10,89 13,88 Danmark 7,12 1,74 Sverige 6,40 4,79 Belgia 4,33 1,78 Nederland 3,38 4,58 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 9,75 Materialer 8,96 7,92 Industri 14,08 11,33 Forbruksvarer 19,07 9,54 Konsumvarer 11,92 14,79 Helse 12,70 13,26 Finans 21,40 20,72 Informasjonsteknologi 9,06 3,16 Telekom 2,81 5,53 Forsyningsselskaper 4,02 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Espen K. Furnes Forvaltet fondet siden 8 mar 1999 Investeringsprofil Delphi Europe har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et europeisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI Europe NTR. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

8 Delphi Nordic kommentar Juni endte med en nedgang på 1,4 prosent for Delphi Nordic. Fondets referanseindeks endte i samme periode ned 2,6 prosent. Aksjemarkedet svingte en hel del gjennom juni måned. De mest nærliggende årsakene til dette var økte kinesiske kredittrenter og forventninger om at den amerikanske sentralbanken snart vil lette noe på gasspedalen, og dermed trappe ned på obligasjonskjøpene. Etter at de syv foregående månedene sluttet i pluss, var det ikke uventet at markedet kom noe ned. På slutten av måneden så vi at en del kjøpere kom på banen, slik at tapet for perioden som helhet ble relativt lite. På sektornivå tjente vi denne måneden på å være undervektet industrisektoren, som plages av fallende råvarepriser. Også vår overvekt mot konsumrelaterte aksjer ga et positivt bidrag. På enkeltaksjenivå var det relativt få store bevegelser gjennom måneden. Genmab falt noe tilbake etter meget sterk utvikling i mai, mens en rekke mindre aksjer bidro positivt gjennom måneden, deriblant; Opera, Bakkafrost, Storebrand, Huhtamäki og Bionor Pharma. Vi gjorde flere endringer gjennom måneden. Vi vektet oss noe ned i Norwegian Air Shuttle, mens vi vektet oss opp i fisk gjennom Bakkafrost og Marine Harvest. En fallende norsk krone er negativt for Norwegian, som har kostnader i dollar, og positivt for lakseoppdretterne som har salgsinntekter i euro og delvis dollar. På lengre sikt er vi fortsatt entusiastiske i forhold til Norwegians potensiale. Vi tok også inn danske Matas, og svenske Autoliv i porteføljen, mens Meda ble solgt etter et kort opphold. Matas ble børsnotert i slutten av juni, og er klar markedsleder i Danmark innenfor helse og skjønnhetsprodukter, en defensiv og stabil bransje. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks K /13 Avkastning 44,96 49,46 34,18 29,02 18,89 19,51 Fond 5,44 22,63 5,78 13,12 3,51 7,53 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 48,7 44, ,5 18, , ,2 29,6 31, , ,4 39,5 45, , ,8 34,2 28, , ,9 18,9 15, ,5 12,0 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. I år 45,0 33,8 22,5 11,3 0 11,3 22,5 33,8 Nøkkeldata Startdato 18 mar 1991 Øyvind Fjell ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 799,67 NOK NAV/Kurs (28 jun 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks VINX Benchmark Cap Net Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 11,27 18,47 23,42 Standardavvik Indeks 8,70 14,79 20,81 Information Ratio 0,18 0,21 0,02 Beta 0,74 1,12 1,03 Tracking Error 8,62 8,35 9,63 (28 jun 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 19,51 8,40 19,51 30,64 8,95 3,64 13,90 12,08 +/Idx 7,53 7,95 7,53 7,26 0,99 1,21 3,55 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

9 Delphi Nordic Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Pandora AS 7,13 Genmab A/S 5,32 Sampo Oyj 5,15 Nordea Bank AB 5,04 Algeta ASA 4,61 Dolphin Group ASA 4,20 Marine Harvest ASA 4,10 Swedbank AB 4,05 Novo Nordisk A/S 3,99 Norwegian Air Shuttle ASA 3,92 Totalt antall aksjer 39 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 47,51 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 34,69 Danmark 27,71 Sverige 26,08 Finland 10,13 Luxemburg 1,17 Kypros 0,23 Sektorfordeling % Aksjer Energi 13,38 Materialer 4,41 Industri 5,65 Forbruksvarer 14,88 Konsumvarer 11,72 Helse 19,77 Finans 24,58 Informasjonsteknologi 5,61 Telekom Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Nordic har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et nordisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Cap Net. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

10 Delphi Norge kommentar Juni endte med en nedgang på 3,1 prosent for Delphi Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode ned 4,4 prosent. Den sterkeste sektoren var nok en gang oppdrettssektoren, en sektor Delphi Norge har god eksponering i. Lakseprisen har steget ytterligere, og flere meglerhus har sett seg nødt til å heve estimatene. I tillegg hadde fondet en del mindre selskaper som gjorde det godt. Spesielt god utviklingen opplevde Bionor Pharma, et lite biotekselskap som har vært i porteføljen i drøyt ett år. Selskapet utforsker flere veier til å finne en fungerende kur for HIV gjennom vaksinasjon, og selskapets teknologi blir lagt stadig mer merke til innenfor fagfeltet. Selskapet er i en tidligfase, og blant porteføljens helt klart mest risikofylte aksjer men samtidig med en betydelig oppside. I månedene rundt årsskiftet kan vi forvente resultater fra flere av deres pågående studier. En annen vinner denne måneden var Opera Software, en aksje vi har økt vår andel i de siste månedene, og som har hatt en svært god utvikling hittil i år. Oppgangen denne måneden var drevet av en avtale med Telenor for Skyfire, selskapets nyeste oppkjøp. Skyfire er ledende innenfor dataoptimering for video på mobil, et område som blir stadig mer aktuelt, drevet av økt bruk av video på mobil og press på operatørenes nettverk. Også denne måneden var det selskaper innenfor oljeservicesegmentet som falt mest på Oslo Børs, og det er også innen denne sektoren vi finner de største taperne i fondet. Vi har gjennom store deler av halvåret lettet oss i denne sektoren, noe vi også fortsatte med i juni ved å selge oss helt ut av TGS, samt redusere kraftig i PGS. Undervannsinstallatøren Subsea 7 var en av aksjene innenfor dette segmentet som lenge sto godt i mot, men selskapet falt kraftig på et resultatvarsel mot slutten av måneden. Resultatvarselet var knyttet til et prosjekt i Brasil, der store operasjonelle problemer vil nær halvere årets inntjening. Vi har tidligere solgt oss kraftig ned i selskapet på bakgrunn av uklar visibilitet rundt marginene i selskapets prosjekter. Grunnet selskapets størrelse på Oslo Børs, slo resultatvarselet positivt ut for fondet i forholdt til referanseindeksen. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks 0.0K /13 Avkastning 53,92 80,27 23,56 20,87 15,83 9,07 Fond 3,50 10,15 1,29 2,12 4,82 2,75 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 3 jun 1994 Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 845,16 NOK NAV/Kurs (28 jun 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 10,60 18,80 25,92 Standardavvik Indeks 7,33 18,67 27,43 Information Ratio 0,78 0,79 0,29 Beta 1,04 0,99 0,92 Tracking Error 5,91 5,22 6,36 Årlig Fond Indeks 68, ,1 44,1 38, , ,8 33,0 23, ,7 10, ,9 57, ,3 70, ,6 22, ,9 18, ,8 20, ,1 6,3 I år 75,0 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 0 12,5 25,0 37,5 50,0 (28 jun 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 9,07 4,45 9,07 18,15 9,84 1,89 16,31 12,92 +/Idx 2,75 4,40 2,75 0,05 3,40 1,53 3,29 4,27 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

11 Delphi Norge Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. DNB ASA. 7,80 Marine Harvest ASA 6,71 Seadrill Ltd 6,16 Opera Software ASA 5,17 Cash & Cash Equivalents 4,98 Norwegian Air Shuttle ASA 4,93 Bakkafrost P/F 4,73 Algeta ASA 4,65 Statoil ASA 4,30 Dolphin Group ASA 3,94 Totalt antall aksjer 33 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 53,38 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 97,00 USA 3,00 Sektorfordeling % Aksjer Energi 31,85 Materialer 4,86 Industri 5,23 Forbruksvarer 3,26 Konsumvarer 22,72 Helse 6,92 Finans 17,59 Informasjonsteknologi 7,58 Telekom Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Norge har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper i det norske aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 2535 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

12 Delphi Vekst kommentar Juni endte med en nedgang på 0,3 prosent for Delphi Vekst. Fondets referanseindeks endte i samme periode ned 4,4 prosent. Juni ble en sterk måned for Delphi Vekst, etter at tre av de fire største posisjonene i porteføljen utviklet seg positivt på en ellers svak børs. En av disse var Opera Software, som vi før inngangen til måneden tok opp blant de fire største posisjonene i fondet. Oppgangen i juni var drevet av en avtale med Telenor for deres nyeste oppkjøp, Skyfire. Skyfire er ledende innenfor dataoptimering for video på mobil, et område som blir stadig mer aktuelt, drevet av økt bruk av video på mobil og press på operatørenes nettverk. Algeta var sammen med Bakkafrost de to andre toppvektede aksjene i porteføljen som gjorde det sterkt. Algeta rir videre på en stadig bredere annerkjennelse av verdien av deres kreftmedisin Xofigo. Vi så også at Bakkafrost, sammen med resten av sektoren, fikk en sterk måned etter at lakseprisene steg ytterligere. De sterke prisene har også ført til ytterligere estimatoppjusteringer blant analytikerstanden. Blant de mindre selskapene i porteføljen steg Bionor Pharma mye, blant annet etter en kapitalmarkedsdag som ble tolket svært positiv. Bionor Pharma er et lite biotekselskap på Oslo Børs, som har vært med i porteføljen i overkant av ett år. Selskapet utforsker flere veier til å finne en fungerende kur for HIV gjennom vaksinasjon, og deres teknologi blir lagt stadig mer merke til innenfor fagfeltet. Selskapet er i en tidligfase, og blant porteføljens helt klart mest risikofylte aksjer dog med en betydelig oppside. I månedene rundt årsskiftet kan vi forvente resultater fra flere av deres pågående studier. Vi gjorde ellers få endringer i fondet gjennom måneden. Den viktigste var at vi tok ned fondets eksponering i REC, men aksjen er fortsatt med i porteføljen. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks 0.0K /13 Avkastning 51,47 63,19 20,47 22,18 6,72 13,41 Fond 5,95 6,93 1,81 3,43 13,93 7,08 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 56,0 54, ,9 38, ,4 39, ,0 23, ,6 10, ,5 57, ,2 70, ,5 22, ,2 18, , ,6 13,4 I år 6,3 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 0 12,5 25,0 37,5 50,0 Nøkkeldata Startdato 20 okt 1997 Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 75,70 NOK NAV/Kurs (28 jun 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX Forvaltningshonorar 14%** Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 12,06 18,69 24,71 Standardavvik Indeks 7,33 18,67 27,43 Information Ratio 1,00 1,25 0,19 Beta 1,04 0,94 0,85 Tracking Error 9,11 7,80 9,33 (28 jun 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 13,41 5,35 13,41 19,65 5,10 1,38 12,88 7,35 +/Idx 7,08 5,29 7,08 1,45 8,13 1,74 0,13 2,17 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av **Forvaltningshonoraret utgjør p.a. 1,0 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent honorar av en som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent p.a. finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

13 Delphi Vekst Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Opera Software ASA 7,76 Algeta ASA 7,45 Nordic Cap Partners Asa 7,26 Bakkafrost P/F 6,73 Cash & Cash Equivalents 4,68 Marine Harvest ASA 4,68 Renewable Energy Corporation ASA 4,57 Seadrill Ltd 4,53 Schibsted ASA 4,23 Gjensidige Forsikring ASA 4,21 Totalt antall aksjer 22 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 56,10 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 88,52 Sveits 4,26 Danmark 4,01 Sverige 3,21 Sektorfordeling % Aksjer Energi 18,45 Materialer Industri 4,77 Forbruksvarer 9,14 Konsumvarer 21,75 Helse 12,64 Finans 13,01 Informasjonsteknologi 17,74 Telekom 2,50 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 okt 2009 Investeringsprofil Delphi Vekst har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper i det norske aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 2030 selskaper, med fokus på mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet kan investere inntil 20 prosent av porteføljen i utenlandske aksjer. Fondet har UCITS status. Forvaltningshonoraret utgjør p.a. 1,0 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent honorar av en som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent p.a. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av **Forvaltningshonoraret utgjør p.a. 1,0 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent honorar av en som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent p.a. finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

14 Delphi Kombinasjon kommentar Juni endte med en nedgang på 1,1 prosent for Delphi Kombinasjon. Fondets referanseindeks (50 prosent nordisk aksjeindeks og 50 prosent obligasjonsindeksen ST4X) endte i samme periode ned 1,6 prosent. Fondet investerer i nordiske aksjer og norske rentepapirer. I løpet av juni økte vi aksjeeksponeringen noe, slik at den ved utgangen av måneden lå på 46 prosent. Gjennom måneden så vi noe mer volatilitet enn tidligere i år. Med unntak av Kinas finanssektor, som er et viktig risikoelement å holde øye med, føler vi at de andre problemene som kom til overflaten gjennom måneden er av en mer overkommelig art, og vi tror derfor at det fortsatt er rett å vekte opp i aksjer selektivt og kontrollert. For aksjeporteføljen var månedens lite bemerkelsesverdig. Vår undervekt i industri og overvekt i defensivt konsum var klare positive bidragsytere, mens den norske kronens svekkelse bidro negativt med 0,7 prosent på aksjeporteføljens utvikling. Over tid er valutakursutvikling normalt sett et nullsumspill for oss. På enkeltaksjenivå var det få store bevegelser for porteføljen som helhet, men energiaksjene svingte som vanlig en hel del. Polarcus bidro mest negativt, mens Prospector Offshore Drilling bidro mest positivt gjennom måneden. Gjennom måneden vektet vi oss noe opp i fisk, slik at vi nå er klart overvektet sektoren. En kombinasjon av høye laksepriser, relativt sett god visibilitet og lav prising, gjør at vi ser begrenset nedside og betydelig oppside for vår eksponering her. Videre kjøpte vi oss inn i Matas, en dansk konsumaksje med eksponering mot helse og skjønnhetsprodukter. Vi gjorde ingen endringer i rentedelen av fondet. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 25,05 30,26 11,41 7,16 5,85 7,34 Fond 1,39 14,92 4,80 2,05 3,00 1,21 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 26,6 28, ,5 13, , ,1 19,5 15, , ,5 25,0 23, , ,3 11, ,2 7,2 5, , ,8 7,3 6,1 I år 25,0 18,8 12,5 6,3 0 6,3 12,5 18,8 25,0 Nøkkeldata Startdato 20 okt 1997 Øyvind Fjell og Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 462,21 NOK NAV/Kurs (28 jun 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks 50% VINX Benchmark Cap TR NOK, 50% OSE Statsobligasjonsind 3.00 Forvaltningshonorar 1,50% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 4,13 7,19 10,44 Standardavvik Indeks 4,59 6,92 10,03 Information Ratio 0,24 0,50 0,01 Beta 0,57 0,95 0,95 Tracking Error 2,90 2,77 4,54 (28 jun 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 7,34 2,80 7,34 13,53 5,63 3,49 9,45 6,55 +/Idx 1,21 1,95 1,21 1,72 1,13 0,58 2,48 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

15 Delphi Kombinasjon Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Statkraft FRN ,78 Sparebank 1 Sr Bk... 4,53 Fjellinjen As, Oslo... 4,36 Agder Energi As 2.67% ,35 Marine Harvest ASA 4,17 Pandora AS 4,16 StoltNielsen FRN ,79 Entra Eiendom As ,73 Norwegian Air Shuttle ASA 3,48 Fred Olsen Engy FRN ,42 Totalt antall aksjer 26 Totalt antall obligasjoner 15 % av investeringer i fondets 10 største 40,77 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 43,83 Danmark 30,87 Sverige 20,26 Luxemburg 2,94 Finland 2,10 Sektorfordeling % Aksjer Energi 12,65 Materialer 5,40 Industri 7,76 Forbruksvarer 12,02 Konsumvarer 22,31 Helse 11,51 Finans 22,46 Informasjonsteknologi 3,54 Telekom 2,34 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell og Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 jan 2013 Investeringsprofil Delphi Kombinasjon er et kombinasjonsfond hvor forvalter aktivt flytter midler mellom nordiske aksjer og norske rentepapirer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Både aksje og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent, og det er forvalters oppgave å plassere midlene der hvor han mener utsiktene er best. Fondet har UCITS status. Fondets aksjedel forvaltes av Øyvind Fjell, mens fondets rentedel forvaltes av Håkon H. Sætre. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Januar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per desember 2012 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

Årsrapport 2005 - Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i 2005 2

Årsrapport 2005 - Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i 2005 2 Innhold Markedsutviklingen i 2005 2 Aksjeforvaltningen i Carnegie 5 Carnegie Aksje Norge 6 Carnegie Aksje Norden 7 Carnegie Aksje Europa 8 Carnegie WorldWide 9 Carnegie Østeuropa 10 Carnegie WorldWide

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond c Årsrapport 2010 - Verdipapirfond Våre nye internettsider: www.carnegieam.no Informasjon om våre fond www.carnegieam.no/fond VPS Investortjenester www.carnegieam.no/vps-investortjenester Aktuelt (morgen-

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Innkalling til andelseiermøte i Carnegie Kapitalforvaltning AS Andelseiere i Carnegies verdipapirfond inviteres til andelseiermøte i våre lokaler

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst Månedsrapport September 2014 Svakere global vekst Verdens aksjemarkeder tok seg en pust i bakken i slutten av september måned. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 0,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

Kjære fondskunde! Års- og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste.

Kjære fondskunde! Års- og realisasjonsoppgave er sent ut fra VPS pr. post eller ligger tilgjengelig på VPS investortjeneste. ÅRSRAPPORT 2012 ÁÂÃÄÅÆÇÄÄÈÅÁ P.O. Box 1441 Vika Phone: +47 23 23 80 00 www.swedbank.no ÉÇÇÈÉÈÅÆÇÄÆ N-011 Oslo, Norway Fax: + 47 23 23 80 01 Org.no: NO 994 832107 Kjære fondskunde! 2012 ble et meget bra

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer