Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid"

Transkript

1 Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2012

2 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 1. mai 2013, kl Møteleiar: Karl Vie Sakliste Sak 1: Opning av møtet ved leiar Sak 2. Registrering av utsendingar Sak 3: Val av to utsendingar til å underteikne møteboka Sak 4: Godkjenning av innkallinga Sak 5. Årsmelding 2012 Sak 6: Rekneskapen 2012 Sak 7: Medlemskontingent. Sjå side 22 i årsmeldinga. Sak 8: Orienteringssak. Arbeidet med vedtekter. Sak 9: Val. Val spesifisert etter vedtektene Æresmedlemmar Utnemnd Namn: år: 1980 Audun Sydnes, 5458 Arnavik 1990 Arve Rolstad, Bolenga, 2400 Lillehammer Kåre Myklebust, Engesetvn., 6150 Ørsta 2000 Judith Hegrenes, Angedalen, 6800 Førde 2002 Tor Nestaas, Ansgar Sørlies vei 26, 0576 Oslo. Med heidersteikn Tor Finstad, Postb. 66, 2850 Lena. Med heidersteikn 2010 Odd Drageset, 6793 Innvik. Med heidersteikn 2

3 Årsmøtet er eit ope møte der medlemane vert oppfordra til å delta, kvart einskild Fylkes- og Distriktslag vel utsendingar til årsmøtet. Alle Fylkes- og Distriktslag har rett på minst ein utsending til årsmøtet. Deretter ein ny for kvar påbyrja 50 medlemer. Oversikt over tal medlemmer og tal utsendingar: Tal utsendingar Østfold Oslo og Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sunnfjord og Sogn Nordfjord Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum grunnlag utsendingar Ikkje tilknytta lokallag SUM Alle kostnader med reise og opphald må dekkast av den einskilde utsending/årsmøtedeltakar. 3

4 Tillitsvalde i Norges Fjordhestlag Ordstyrar: Karl Vie Styret Styreleiar: Janne Seilen på val 2013 Nestleiar: Gunnar Bruland på val 2013 Styremedlem: Knut R. Thunheim på val 2013 Styremedlem: Anne-Karin Løken Styremedlem: Anni Fladby 1. varamedlem: Petter Inge Bergheim på val varamedlem: June C. Horntvedt på val 2013 Avlsutval: Leiar: Jonas Vevle Utvalsmedlem: Even Myklebust Utvalsmedlem: Elin Furrevik på val 2013 Runa Smedsmo frå 08/2012 Varamedlem: Runa Smedsmo på val 2013 Aktivitetsutval: Leiar: Madsi Vinjevoll. Utvalsmedlem: Lucinda Reksten Utvalsmedlem: Unni Sørtømme på val 2013 Varamedlem: Tina Holte Rød på val 2013 Ettersynsnemnd: Knut Rasmus Hjelle og Arve Espe på val 2013 Valnemnd: Leiar: Medlem. Medlem: Varamedlem: Leif Arne Lirhus Marit S. Kristiansen Tone K. Smørdal Per Harald Myklebust Medlem i representantskapen Norsk Hestesenter: Janne Seilen og Gunnar Bruland. Representant i styret ved Norsk Fjordhestsenter AS: Janne Seilen, vara Gunnar Bruland Valnemnda si innstilling til årsmøtet 2013 Leiar: Janne Seilen (attval) Styremedlem: Knut R. Thunheim (attval) Styremedlem: Vidar Heggheim (ny etter Gunnar Bruland) 1. vara til styret: Petter Inge Bergheim (attval) 2. vara til styret: June Cecilie Horntvedt (attval) Medlem avlsutval: Katrine Haugaard (ny etter Runa Smedsmo) Vara til avlsutval: Sigmund Nesvik (ny) Medlem aktivitetsutval: Tina Holte Rød (ny etter Unni Sørtømme) Vara til aktivitetsutval: Miriam Hoddevik (ny etter Tina Holte Rød) Ordstyrar: Bjørn Vollstad (ny etter Karl Vie) Ettersynsnemd: Knut Rasmus Hjelle (attval) Ettersynsnemd: Arve Espe (attval) Valnemda har hatt tre telefonmøter i tillegg til kontakt via e-post. Innstillinga er samrøystes. Myrkdalen Leif Arne Lirhus (leiar), Marit S. Kristiansen og Tone Kristin Smørdal 4

5 Årsmøtet Norges fjordhestlags årsmøte 2012 vart halde på Nordfjordeid 2. mai i samband med hingsteutstillinga. Det møtte 28 utsendingar frå 14 fylkes- og distriktslag, i tillegg møtte 5 frå styret. Ordstyrar Karl Vie sette møtet og gav ordet til leiar Kristian Bakken som ynskte utsendingar og gjester velkomne til årsmøtet. Årsmøtet minnast først dei som er gått bort sidan forrige årsmøte, Edvin Thorson og Daniel Aronius. Etter å ha registrert utsendingane vart Anne Margrethe Krogh og Vidar Bjørnstad valde til å skrive under møteboka. Årsmeldinga 2011 vart lagt fram post for post. Einskilde kommentarar vart oppklara og svara på. Årsmeldinga vart samrøystes godkjend. Rekneskapen 2011 vart lagt fram med eit underskot på kr ,-, med orientering om einskildpostar. Det var ingen merknader til rekneskapen. Knut Rasmus Hjelle la fram revisjonsmeldinga. Rekneskapen vart samrøystes godkjend. Styret hadde ikkje framlegg om å endre medlemskontingenten, kontingenten blir uendra for Årsmøtet vedtok at styret skulle setje ned eit utval som skal utarbeide eit fullstendig lov-/vedtektsframlegg med normalvedtekter for landslag, fylkes-, distriktslag og lokallag. Dette skal sendast ut til handsaming i fylkes-, distriktsog lokallaga. Når det gjeld valet, viser ein til oversikt over tillitsvalde annan stad i årsmeldinga. Kristian Bakken gjekk av som leiar og takka for støtta gjennom 3 år. Han ynskte den nye leiaren Janne Seilen lykke til. Janne takka for tilliten og kom inn på dei utfordringane som ligg føre. Blomster og takk til Kristian Bakken, Berit Bergset som også gjekk ut av styret og til Anne Karin Løken som gjekk av som redaktør av Fjordhesten. Til slutt ein takk til alle frammøtte for eit godt og engasjerande møte og til Karl Vie for god møteleiing. Styret sitt arbeid Styret har i 2012 hatt 6 styremøte, derav 1 telefonmøte. Det har vore handsama 69 saker. Rekneskapen for 2012 viser eit underskot på kr ,-. Å skaffe midlar til å dekke generell kostnadsauke blir ei enda større utfordring for styret i komande år. Dette må bli prioritert saman med aktiv marknadsføring. Bedekkingstala har vist ein liten auke, og arbeidet med å auke framgangen vil halde fram i åra som kjem. Eit av tiltaka som vart vidareført var å gje avlsmidlar til eigarar av unge hopper som hadde stilt på skue, og også blitt bedekka. Dei to største sakene dette året var arbeidet med avlsplanen og Handlingsplanen. Arbeidet med revisjon av avlsplanen vart forsert i løpet av , og den vart godkjent i april Av andre saker som styret/utvala har drøfta og vore involverte i, kan nemnast samarbeidsavtale mellom dei norske hestesentera, rankinglister for fjordhest, regionsamlingar, NM-statuttar og retningslinjer for NM-arrangementa, få inn støtte-annonsar til bladet, starta opp arbeidet med fornya nettside for fjordhest.no, delteke i arbeidet med fornying av hingsteutstillinga på Nordfjordeid, oppretta ein sportskoordinator i samband med konkurransar i utlandet, samt at ein har fått laga marknadsføringsfilm om fjordhesten filmen «Fjordkraft», som har selt godt og gitt inntekter til landslaget. Prosjektet Fokus Unghest har stabil mengde med kurs, nye lag kjem til. Her blir det også arbeidd med nye kurs for eldre unghestar. Marknadsføringsutvalet gjekk inn som ressursgruppe i samband med utarbeiding av Handlingsplanen. Hovudtema på haustmøtet var «Framtidas fjordhest». Programmet var samansett av mange ulike bolkar der ein skisserte korleis fjordhesten handterer utfordringane framover og korleis situasjonen til fjordhesten vil vere i framtida. Evalueringane frå deltakarane på Haustmøtet fortalde at medlemmene våre var svært nøgde med helga, med programmet og gjennomføringa av haustmøtet. Mange fortalde at dei reiste heim med fornya optimisme og engasjement som dei ville nytte heime i eigne lag og miljø. Avtala med Agria Dyreforsikring vart avslutta i desmber NFL vil framleis arbeide for eit godt samarbeid med dei utanlandske organisasjonane. Forprosjektet der ein arbeidde med å finne ut om ein kan få til eit internasjonalt register for fjordhest har gått inn som ledd i Handlingsplanen. Håpet er at dette kan vidareførast når ein får eit grunnlag å starte på. Takk! Styret vil til slutt takke alle samarbeidspartnarar; Norsk Hestesenter, Fjord Horse International, AS Norsk Fjordhestsenter, Landslaga for Dølehest og Nordlands/Lyngshest for godt samarbeid i Felleskap og samarbeid er det beste for å løyse dei utfordringane ein vil møte i framtida. Styret takkar også alle sponsorar som har hatt annonse i Fjordhesten. Likeeins vil vi takke Ingvild N. Sveen og Åse Ravndal for det verdifulle arbeidet dei utfører for laget. Også takk til Knut R. Thunheim og Cassandre Bach-Gansmo som gjekk av som leiarar i avls- og aktivitets-utvala i Ikkje minst takkar vi også alle bidragsytarar og medlemar for stort engasjement innan avl, bruk og organisasjonsarbeid. 5

6 Årsrekneskap Norges Fjordhestlag Balanse pr EIENDELER Fast eigdom, bygninger Maskiner og inventar, andre anl.midler Sum anleggsmidler Varebeoldning Kundefordringer, andre krav Aksjer og verdipapirer Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EIGENKAPITAL Eigenkapital Langsiktig gjeld Drifts-/kassakreditt Leverandørgjeld Offentlig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Resultatrekneskap INNTEKTER Salgsinntekter Leigeinntekter Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Vareforbruk, fremmedytelser Lønn, personalkostnader Avskrivinger Leie, kostn. Lokaler Vedlikehold, småinvesteringer Andre kostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Ekstraordinære poster ÅRSRESULTAT Nordfjordeid den 1. mars 2013 Janne Seilen Knut R. Thunheim Anne Karin Løken Anni Fladby 6 Gunnar Bruland Leif Rand org. sekretær

7 Kommentar til rekneskapen Resultat Årsresultatet 2012 er på kr ,87. Underskot i 2011 på kr ,30 Auke i sal av effektar og andre inntektsbringande tiltak, samt kutt i kostnader har hjelpt på å redusere underskotet. Endring av tilsetjingstilhøve for sekretær medførte ein bokføringsmessig korreksjon. Varelager Varelager er sett til kr ,-. Det er verdsett til ca. 75 % av innkjøpsverdi. Aksjar og verdipapir Norges Fjordhestlag kjøpte i A-aksjer frå Eid kommune og 3 A-aksjer frå Sogn og Fjordane fylkeskommune slik at fordelinga no er 8 A-aksjer på NFL, 6 A-aksjer på Eid og 6 A-aksjer på fylkeskommunen. Vidare overtok NFL vederlagsfritt B- aksjer slik at fordelinga der no er NFL 268, Eid 266 og Sogn og Fjordane fylke 266 aksjer. Aksjane er balanseført 2006 til pålydande verdi, kr. 5000,- pr.aksje, sum kr ,-. Medlemskontingent På årsmøtet 2005 vart det vedteke å innføre juniormedlemskap som ei fast ordning frå og med Aldersgrensa vart i 2007 heva til 24 år. Årsmøtet 2010 vedtok også å heve satsen for hovedmedlem og utanlandsk medlem til kr. 500,- med verknad frå Honorar / godtgjersle til styret Styret vedtok i 2007 å yte kr. 2000,- i arbeidsgodtgjersle og kr. 1000,- i telefongodtgjersle til leiar. Vidare vart satsen for køyregodtgjersle sett til kr. 3,- pr. km. Løn For året 2012 er det utbetalt løn til organisasjonssekretær i 60% stilling på kr ,85 inkludert sosiale kostnader. Her ligg inne korrigering frå 2011 ettersom sekretær no er direkte lønna av Norges Fjordhestlag. Leige, kostnader lokale Etter den nye avtalen med AS Norsk Fjordhestsenter betaler Norges Fjordhestlag kr ,- for leige av kontorlokale og maskiner. Laget betaler sjølv dei faktiske kostnader for porto og telefon. Haustmøtet Haustmøtet er kostnadsført med kr ,-. Deltaker avgift utgjer kr ,- Fjordhestbladet Fjordhestbladet er kostnadsført med kr ,50. Her er ligg også inne godtgjersle til redaktøren. Avlsmidlar Norges Fjordhestlag er gjennom bestilling frå Landbruksdepartementet gjort ansvarlege for fjordhesten sin del av «Handlingsplanen for dei nasjonale hesterasene», som medfører ein del økonomiske forpliktelsar. Generelt fører dette til endring i måten avlsmidlane blir kanaliserte på, blant anna er ein stor del av avlsmidlane fellesmidlar til nasjonale raser. Midlane til Fokus Unghest er haldne utanfor rekneskapen (direkteoverført frå NHS til FU). Semin er ikkje tildelt avlsmidlar i Ut over dette har NFL fordelt direktetildelte avlsmidlar slik i 2012: Tilskot unghopper, premiert og bedekka: kr 8400,-. Tilskot treårshingst: kr 22000,-. Avlsarbeid/avlsplan: kr 24600,-. Arbeid Handlingsplanen for nasjonale raser: kr 15000,-. Anna (rasefremjande marknadsføring, avlsretta program Haustmøtet): kr 30000,-. Merknad: Fellesmidlane nemnt ovanfor blir forvalta gjennom NHS, og kjem difor ikkje fram i rekneskapen til Norges Fjordhestlag. REVISJONSMELDING Rekneskapen til Norges Fjordhestlag 2012

8 Haustmøtet oktober Morgondagens fjordhest Hovudtema for møtet var framtidsretta, noko som harmonerer med styret og utvala sitt arbeid siste året vi tenkjer framover! Tema for helga vart difor «Morgondagens fjordhest»! Årets Haustmøte vart halde på Randsvangen Hotell på Jevnaker. Fredagskvelden var avsett til Norsk Hestesenter. Direktør Vegard Thune fortalde om NHS oppgåver framover, der både dei norske rasane, dei nasjonale hestesentra, kvalitetssikring og hesteregister stod høgt på prioriteringslista. Elin Furrevik, frå NHS avlsavdeling, gjekk deretter litt nærare inn på dei oppgåvene NHS har i høve dei norske rasane, med utgangspunkt i handlingsplanen, der det mellom anna inngår produktutvikling, merkevarebygging/marknadsføring og signaturaktivitet. Avlsutvalet Jonas Vevle, leiar av avlsutvalet, la fram bedekkingstala for Pr viste dei 32 hingstar brukt på 219 hopper. Ikkje alle hadde rapportert inn, slik at totalt tal bedekkingar kan kanskje vera bortimot 230. Morgendagens Fjordhest Kva veg går vi, og kva vil vi? Bolken var delt inn i fleire område: Fokus utdanning Anni D. Fladby, styremedlem i Norges Fjordhestlag. Nytt sportssystem for fjordhesten Madsi Vinjevoll, leiar av aktivitetsutvalet, og medlem Lucinda B. Reksten. Internasjonalt arbeid i framtida Nils Ivar Dolvik, FHI. Bruksprøver tilpassa avlsframgang Jonas Vevle, avlsutvalet. Interaktiv Fjordhest/nye web-løysingar webmaster Ingvild N. Sveen. Morgendagens hingsteutstilling Anne-Karin Løken Morgendagens Fjordhestlag Ørsta og Volda Fjordhestlag v/lisbeth Mo Myklebust. Marknadsføring Aina Huseby, marknadsføringsutvalet. Etter gjennomgang av alle del-prosjekta vart det opna for kommentarar og spørsmål. Det kom mange positive og kreative innspel til korleis ein kan jobbe vidare for morgondagens fjordhest. Status vedtekter Knur R. Thunheim orienterte kort om status med revidering av vedtekter, spesielt på lokal- og fylkeslagnivå. Open post NM Fjordhest 2013 blir på Nordfjordeid juli. Erhard Martin og Lucinda Reksten orienterte kort om planane så langt. Arrangementet blir i området rundt Norsk Fjordhestsenter. Hingstekatalogen Ingvild Sveen melder at denne er langt frå optimal når det gjeld oppdateringar. Oppmoding til hingsteeigarane om å melde inn endringar, samstundes som det er behov for at ein person rundt og etter hingsteutstillinga kan kontakte hingsteeigarane og få lagt ut kontaktinfo for hingstane i komande sesong. Fjordkraft-premiere! Laurdag var det premiere på den flotte filmen Fjordkraft, som vart laga under NM på Voss. Filmen vart veldig godt motteken, og har gitt ein del pengar inn i lagskassa etter godt sal og stor etterspurnad. Aktivitetsutvalet Søndag opna med ein rapport frå aktivitetsutvalet. Dei ynskjer å halde fram arbeidet med å få til rankinglister. Frya-samlingane blir også vidareført, og det blir vurdert å få til region-meisterskap. Bein og beinkvalitet Nils Ivar Dolvik hadde ein kort sekvens rundt problemet med catching. Undersøking av lynne Hanne Fjerdingby Olsen orienterte om undersøkinga som er sett i gang med tanke på lynnet hos dei nasjonale rasane. I spørjeundersøkinga, som vart lagt ut på nettet, vart eigarar/ brukarar oppmoda om å beskrive eiga oppfatning av individet. Deltakarane melde at dei syntes det var eit flott og inspirerande Haustmøte, og dei ga styret og utvala oppbacking og motivasjon til å halde fram arbeidet. Dei engasjerte og positive deltakarane melde også at dei fekk med seg inspirasjon og arbeidslyst heim til sine lag. Meir utførleg referat i Fjordhesten nr

9 Drift av laget Samandrag Norges Fjordhestlag har hatt lønna sekretær i 60 % stilling i Sekretær er no ansatt av Norges Fjordhestlag mot tidlegare AS Norsk Fjordhestsenter. Laget leiger kontorlokale ved AS Norsk Fjordhestsenter. Samlokaliseringa av kontor er positivt for begge partar og fungerer veldig godt. E-postadressa blir stadig meir nytta i forskjellige samanhengar og lettar det daglege arbeidet vesentleg. Medlemsregister Dette fungerer no veldig bra. Bruken av KID ved utsending av fakturaer har forenkla registreringa av kontingenten betydeleg, og vi har unngått å få det vi har kalla ukjente betalarar. Vi har framleis litt problem med returpost. Hugs å melde adresseendring, slik at vi unngår dette. Medlemsbladet Fjordhesten Fjordhesten kom også i 2012 ut med 4 nummer, og med opplag som tidlegare, Full-farge frå nr. 1/ Frå og med nr. 2/ 2012 overtok Åse Ravndal som redaktør etter Anne-Karin Løken. Samarbeidet med Bondevennen blir vidareført i 2013 etter avtale utfrå same vilkår som tidlegare. Eit samarbeid som fungerer veldig godt. Vi vil igjen oppfordre medlemmene til å engasjere seg og sende stoff til medlemsbladet. Og igjen - hugs å melde adresseendring! Organisasjonen Norges Fjordhestlag er ein landsdekkande organisasjon der medlemmene er organisert i lokallag. Lokallaga i eit fylke skal samansluttast til eit fylkeslag. I tillegg er det organisert to distriktslag, Nordfjord og Sunnfjord. Det er 16 fylkeslag, 2 distriktlag og 40 lokallag. 9

10 Hingsteutstillinga 2012 I 2012 blei 26 fjordhingstar synte på Nordfjordeid, på Nord- Norsk Hestesenter møtte ingen. Til saman fekk 18 hingstar kåring/ premiering på Eid i I eldste klasse fekk fem hingstar halde fram avlskarriera og fremst i rekkja stod den vakre og velprega Mykletind-sonen Ronnjo, som fekk smykke seg med den kvite sløyfa. Nummer to i kvalitet blei Frederik Skovå-sonen Heros, han fekk jamne karakterar og rød sløyfe. Dei tre andre hingstane i denne klassa; Elvar, Gråggi og Lia Rappen, fekk blå sløyfe og fornya tredjepremiegrad. I mellomklassa (4-5 år) enda ein opp med heile tre ulike rangeringar denne gongen, flotte Fjelltor, som gjennomførde dei utvida bruksprøvene i fjor, fekk si heilt eiga kvalitetsoppstilling der han både blei nummer ein og fekk den finaste sløyfa, den kvite. Av dei fem testhingstane som møtte i mars vart to tekne ut, fjorårsspissen Prins Eikås gjekk ut pga. patella-catching, medan toaren Greven vart send heim att halt. Såleis berre tre testhingstar tilbake på avslutninga av dei utvida bruksprøvane. Krogs Baldersonen Balder Mann vart, som einaste testhingst, ståande inst i ringen med rød sløyfe. Dei andre to, Sør Samiro og Myras Viking fekk tredje premie. Greven, som altså vart send heim halt, vart seinare friskmeldt og fekk dispensasjon for å verke i avlen gjeldande år. Han må møte til utvida bruksprøver Den siste klassen i klassen i mellomklassa var klasse 2b, der møtte fireåringen Kornvin Freidig etter Frederik Skovå. Han passerte ikkje nålauga i fjor, men vart oppfordra til å møte i 2012, noko han gjorde. Han hadde utvikla seg positivt i løpet av året og denne gongen blei han løna med både kåringssløyfe og kvalitetsstempel. Han møter og til utvida bruksprøve i 2013, saman med Greven pluss dei eitt år yngre kåra hingstane frå årets klasse 3. Denne gongen famna treårsklassa berre 16 møtande hingstar og av desse blei halvparten funne gode nok til gul sløyfe og kåring. Først av dei tre som blei sette i kvalitet kom den svært vakre Heros-sonen Ninjar, fylgd av Fattnes Jonas-sonen Fløgstad Odin og Ronnjo-sonen Smedsmos Major. Dei fem andre kåra var Myromsliens Askeladden, Søljo, Kamillas Tord, Rudsmo Robin og Augustus Solberg. Når det gjeld hingstelinjer på treåringane var linja frå Valebu dominerande i 2012, av åtte kåra treåringar var seks stykke ætlingar av Valebu gjennom Rei Halsnæs. Dei to siste hingstane ætta frå Baronen (Rudsmo Robin e. Elvar) og Torbjørn (Augustus Solberg e. Myklemann). Sal av kåra hingstar var det lite av, tre treårshingstar vart selde privat, Fløgstad Odin for til Danmark, medan Augustus Solberg og Smedsmos Major vart selde innanlands. Ingen fjordhestlag kjøpte lagshingst i Oppdrettarar av spissane er Jonas Vevle (Ronnjo, spiss klasse 1), Knut Rasmus og Per Ole Hjelle (Fjelltor, spiss klasse 2, fem år), Anita Åsbakk Myromslien (Balder Mann, spiss klasse 2 fire år), Olav Botnevik (Kornvin Freidig, spiss klasse 2b) og Jan Even Myklebust (Ninjar, spiss klasse 3). Best av alle dei staselege fjordhingstane på heile Eidutstillinga blei treåringen Ninjar, som heilt til slutt stakk av med heiderstittelen Dagens hest. Meir utfyllande referat og fyldigare premielister kan finnast i Fjordhesten 2/12. Åse Ravndal

11 Premieliste - Nordfjordeid, mai 2012 KLASSE 1: Hingstar 6 år og eldre 1. premie Ronnjo N , lys br. bl. e. Mykletind u. Daysy ue. Keisar Eigar: Janne Seilen, Hedmark Oppdrett: Jonas Vevle, Lonevåg Mål: ,9 Stor, høgstilt, langlagt hingst med meget godt hingstepreg. Bredt ansatt hals med god nakke. God bog, rund manke. Godt muskelsatt kryss, lend og rygg. Gode lår. Velstilte bein med flate framknær og noe fylte haser. Poeng: 9-9-( )8-(9-9)9=9. Lynne 9. Helse premie, 1. kvalitet. 2. premie Heros N , br. bl. e. Frederik Skovå u. Rostriga ue. Nyvolls Trigger Eigar: Unni Sørtømme, Børsa Oppdrett: Odd Helgesen, Hjelmeland Mål: ,5-7,7 Harmonisk, langlagt av god type. Noe grov hals. Gode skuldre, kort manke. Svært god overlinje og bakpart. Tåvid frambeinsføring og trang baksbeinsføring. Brede piper. Veivinnende, ledig meget godt skritt. Ledig trav. Poeng: 8-8-(7-8,5-8-7)-8-(9-8,5)9=8. Lynne 9. Helse premie, 2. kvalitet. 3. premie Elvar N , ulsbl. e. Rånnar u. Elveblakka ue. Aarnesblakken Eigar: H. D. Fladby-Per Fladby, Gjerdrum Oppdrett: Anni Dreyer Fladby, Gjerdrum Mål: Lavstilt hingst av bra type. Noe tungt hode. Kort hals, god manke. Lang lend, hellende kryss. Føre bein og bra bevegelser. Poeng: 7-7-( )7,5-(7,5-7)7=7. Lynne 9. Helse 7,5. 3. premie. Gråggi N , grå, e. Brage u. Gråtussa ue. Lykkegråen Eigar: Onkels gård v/hege og Geir Anton Nybråten, Gjøvik Oppdrett: Kristian Sagflaten, Heidal Mål: ,9 Djup, kortbygd hingst med pent hode. Kort, bredt ansatt hals. Steil bog. Rund manke. Sterk lend. Velformet, godt muskelsatt kryss. Føre bein, men understilt og moderat tåvid frambeinsstilling. Korte, men ledige bevegelser i skritt og trav. Poeng: 7,5-7-( )7-(7-7)7= 7. Lynne 9. Helse premie. Lia Rappen N , lys br. bl. e. Rånnson u. Bakkesnerta ue. Knallfin Eigar: Kai Stein og Gro Marie Aakre, Ål Oppdrett: Kai Henning Stein, Ål Mål: Stor, Høgstilt, oppsynt hingst. Lang, velformet hals. God manke. God rygglinje med godt muskelsatt bakpart. Føre bein med gode høver. Tåvid frambeinsstilling med fransk høyre frambein. Overbein innv. b. f. b. Skøytende og flettende frambeinsføring. Ledig skritt. Noe kort trav, på framparten. Poeng: 8-9-(6, )7-(8-7)7,5= 7,5. Lynne 8. Helse premie. KLASSE 2 a: Hingstar fire og fem år 1. premie (utv. br. pr. gjennomført i fjor, difor rangert utanom 4 åringane) Fjelltor N , lys br. bl. e. Torsetblakken u. Fjellmøy ue. Dragmann Eigarar: Even Myklebust og Knut Rasmus Hjelle, Ørsta Oppdrett: Knut Rasmus Hjelle, Nordfjordeid Mål: ,5-7,8 Høgstilt, langlagt hingst med meget godt fjordhestpreg. Vakkert hode. Velansatt og velformet hals. Godt slutta kropp. God overlinje. Noe grunne og smale underlår. Veivinnende, godt skritt med god ryggaktivitet. Poeng: 9-9-(8-8-7,5-8)8-(9-9)9=9. Lynne 9,5. Helse premie, 1. kvalitet. 2. premie (utv. br. pr. gjennomført i år) Balder Mann , lys br. bl. e. Krogs Balder u. Nessaja Solberg ue. Fløgstad Bruse Eigar: Anita Åsbakk Myromslien, Kvam, utstillar: Herman Åge Lindberg Oppdrett: Anita Åsbakk Myromslen, Kvam Mål: ,3 Oppsynt hingst med godt preg. Vakkert, uttrykksfullt hode. Velformet hals. Rund manke. Steil bog. Godt muskelsatt rygg og kryss. Smale underlår. Middels føre bein. Trange høver. Ledige, gode bevegelser. Poeng: 8-8-( ,5)7,5-(8-8)8 =8. Lynne 9. Helse 8. Utv. bruksprøve nr. 1 av 3, 349 p. =8,1 v. k. 2. premie, 1. kvalitet. 3. premie Sør Samiro , rød bl. e. Eikåsen Gullfaks u. Grålina ue. Aser Eigar: Unni Sørtømme, Børsa Oppdrettar: Bernt Johnny Stensås, Soknedal Mål: ,5-7,3 Middels stor, harmonisk hingst av bra type. Muskelsterk kropp. Føre bein med meget gode høver. Uttåa høyre f. b. Ledig, aktivt skritt med flettende bakbeinsføring. Noe bundet i overlinjen i trav. 7,5-8-( ,5)7-(8-7)7,5=7,5. Lynne 8. Helse 8. Utv. bruksprøve nr. 3 av 3, 332 p.=7,7 v. k. 3. premie Myras Viking , lys. br. bl. e. Rossmann u. Vestrejenta ue. Rådar Eigar: Ingrid Aarnes, Vikebukt Oppdrett: Ingrid Aarnes, Vikebukt Mål: ,5-7,9 Stor, maskulin hingst. Pent hode. Kort hals, steil bog. Meget god rygg og bakpart. Føre, velstilte bein med gode høver. Veivinnende skritt, på forparten i trav. 8-7-( ,5)8-(8-7)7,5=7,5. Lynne 9,5. Helse 9. Utv. bruksprøve nr. 2 av tre, 338 p.=7,9 v. k. 3. premie. 11

12 KLASSE 2 b: Kåra Kornvin Freidig , lys. br. bl. e. Frederik Skovå u. Kornvin Tora ue. Torleiv Eigar: Kjersti Anette og Gudmund Botnevik, Os Oppdrett: Olav Botnevik, Os Mål: ,2 Høgstilt, langlagt hingst av meget god type. Lang, velforma hals. Kort manke, noe steil bog. Meget god overlinje. Middels føre, bra bein. Gode høver. Ledige bevegelser, men skøytende frambeinsføring. Taktfast, velbalansert galopp. 9-8-(7-7,5-9-8)7,5-(8-8-8)8=8. Lynne 9. Helse 8,5. Kj.pr. 42,5 p.=8,5 bruk. Kåra, 1. kvalitet. KLASSE 3: Hingstar 3 år Kåra: Ninjar , lys br. bl. e. Heros u. Løkling Ninrosa ue. Bjørktind Eigar: Svein Erik Hafstad og Elisabeth Røst, Førde Oppdrett: Jan Even Myklebust, Ørsta Mål: ,3 Oppsynt, vakker hingst av meget god type. Pent hode. Velformet hals. God overlinje. Godt kryss. Velstilte bein. Energisk, bra skritt og godt, ledig trav. Poeng: 9-9-(8-8-7,5-9)8- (7,5-8,5-8)8=8,5. Lynne 8. Helse 9. Kj. pr 38,5 p.=7,7 bruk. Kåra, 1. kvalitet. dagens hest. Fløgstad Odin , lys br. bl. e. Fattnes Jonas u. Fløgstad Lenda ue. Eldar Eigar: Even Myklebust, Ørsta Oppdrett: Jakob Knutsen, Sauda Mål: ,5-7,5 Oppsynt, vakker hingst av meget god type. Pent hode. Lang, velformet hals. God overlinje og godt kryss. Velstilte bein med litt lite markerte ledd. Aktive bevegelser. Ønsker mer bogfrihet. 9-9,5-(7,5-7,5-7,5-8)7,5-(7,5-8-8)8=8. Lynne 9. Helse 9. Kj.pr 35 p.=7 bruk. Kåra, 2. kvalitet. Smedsmos Major , br. bl. e. Ronnjo u. Smedsmos Maja ue. Pera Gut Eigar: Ronny Ove Smedsmo, Vågå Oppdrett: Johannes Smedsmo, Vågå Mål: Maskulin, sterkbygd hingst av god type. Pent hode. Velansatt hals. God overlinje og godt kryss. Meget godt muskelsatt. Tåvid venstre frambein og venstre bakbein. Meget gode bevegelser. Poeng: 8-9-( )7-(9-9-9)9=8. Lynne 9. Helse 7,5. Kj.pr 45,5 p.=9,1 bruk. Kåra, 3. kvalitet. Myromsliens Askeladden , br. bl. e. Ask u. Nessaja Solberg ue. Fløgstad Bruse Eigar: Anita Åsbakk Myromslien, Kvam, utstillar: Herman Åge Lindberg Oppdrett: Anita Åsbakk Myromslien, Kvam, Mål: ,5 Stor, sterkbygd hingst av bra type. Middels lang, velformet hals. God manke og overlinje. Sterkt kryss. Tåvid høyre frambein, ellers gode bein med godt markerte ledd. Noe kort, men bra skritt. Ledig, godt trav. 7,5-8,5-( )8-(7-8-6)7,5=7,5. Lynne 9. Helse 8. Kj.pr 39,5 p. =7,9 bruk. Kåra 12

13 Søljo , lys br. bl. e. Ask u. Engja Sølja ue. Fløgstad Lenar Eigar: Runa Smedsmo, Lom Oppdrett: Terje Jørgensen, Bybrua Mål: ,5-7,8 Langlagt, oppsynt hingst av god type. Pent hode. Velansatt og velformet hals. Rund manke. God overlinje og sterkt, godt kryss. Noe umarkerte ledd. Moderat sabelbeint. Ledige, gode bevegelser i skritt og trav. Poeng: 8-9-(7-7,5-9-8)7-(8-8-6,5)8=8. Lynne 9. Helse 9. Kj.pr 40 p. =8 bruk. Kåra Rudsmo Robin , ulsbl. e. Elvar u. Rudsmo Tina ue. Lukas Eigar: Knut Skubberud, Båstad Oppdrett: Reidar Skubberud, Hærland Mål: ,5-8 Oppsynt, langlagt hingst av bra type. Bredt ansatt hals. Noe muskelfattig rygg. Godt kryss. Bra bein, men korrigert på høyre frambein. Bra skritt. Ledig trav. Romslig, velbalansert galopp. Poeng: 7,5-8-(7-7,5-7,5-7,5)7,5-(7-8-8)7,5=7,5. Lynne 9. Helse 9. Kj.pr 45 p. =9 bruk. Kåra Kamillas Tord , lys br. bl. e. Heros u. Kamilla ue. Stas Råden Eigar: Kåre H. Myklebust og Jesper M. Skår, Ørsta Oppdrett: Kamilla og Krist Myklebust, Ørsta Mål: ,5 Middels stor, langlagt hingst av god type. Pent hode. Velformet hals. Flatt kryss. Moderat tåvid høyre bakbein, ellers gode bein med noe umarkerte haser. Noe kort frambeinsføring, ellers bra bevegelser. Poeng: 8,5-8-(7,5-7-7,5-7,5)7,5-(7,5-7,5-7)7,5=8. Lynne 8. helse 9. Kj.pr 41,5 p.=8,3 bruk. Kåra Augustus Solberg , lys br, bl. e. Myklemann u. Oktavia Solberg ue. Fløgstad Bruse Eigar: Elisabeth Røst og Svein Erik Hafstad, Førde Oppdrett: Anbjørg Solberg, Lonevåg Mål: ,8 Mektig, lågstilt hingst av bra type. Pent hode. Noe grov og bredt ansatt hals, ellers sterkbygd, god kropp. Velstilte, føre bein med godt markerte ledd. Ledige, gode bevegelser. Poeng: 7-7,5-( ,5)9-(9-8-6)8,5=7,5. Lynne 9. Helse 8,5. Kj. pr 43,5 p.=8,7 bruk. Kåra Utvida bruksprøver Bruksområde Balder Mann Myras Viking Sør Samiro Riding A 8,5 7 8,5 T Køyring A T 8,5 7 7,5 Arbeids- A køyring T 8 7 8,5 Laushopping A 6 7,5 9 T 6,5 7,5 8 Køyring i T 8 8,5 7,5 trafikk Ridbarheit T 9 8,5 7,5 Åtferd på stall T ,5 Heilskapsvurdering A 8 7,5 7,5 T Lynne A T 9 9,5 8 Total sum Vekta 8,1 7,9 7,7 karakter 2. pr. I 3. pr. 3. pr. A = Avslutningsdagen T = Testperiode 13

14 Bruken av hingstane 2012 Hingst Tal hopper Alder %vis bidrag Augustus Solberg 5 3 2,19 % Balder Mann ,46 % Brage ,44 % Eikåsen Gullfaks ,51 % Elvar 2 9 0,88 % Fjelltor ,33 % Fløgstad Odin ,14 % Frederik Skovå ,88 % Gaardens Tico ,44 % Herman ,32 % Heros 5 7 2,19 % Hildmann ,44 % Kamillas Tord 6 3 2,63 % Kneist ,44 % Kornvin Freidig ,82 % Kuling 1 6 0,44 % Leirdals Odin ,70 % Lia Rappen 1 6 0,44 % Lunner Per 5 9 2,19 % Merinas Emil ,14 % Myklemann ,32 % Myras Viking 3 4 1,32 % Myromsliens Askeladden 3 3 1,32 % Ninjar ,65 % Nytuns Heiden 1 5 0,44 % Reimar ,32 % Ronnjo 3 8 1,32 % Rudsmo Robin ,70 % Rudsmo Råssar ,95 % Skraaruds Gråtass 7 9 3,07 % Smedsmo Sivert 5 7 2,19 % Smedsmos Major 3 3 1,32 % Solli Gråen 2 9 0,88 % Søljo 7 3 3,07 % Sør Samiro 5 4 2,19 % Turbo Romeo 6 5 2,63 % Veslefrikk Roman 3 5 1,32 % Sum hopper ,00 % Sum hingstar 37 Fordeling av hopper mellom hingstane Antall hopper per hingst i ulik alder Samanlikning av aldersfordeling dei tre siste åra Snitt 6,16 hopper per hingst 27 møtande hingstar på Nordfjordeid vart 18 premierte eller kåra. Dette er 66%. Det vart delt ut to 1.premiar: Ronnjo i klasse 1a og Fjelltor i klasse 2a Det vart delt ut to 2.premiar, til Heros i klasse 1a og Balder Mann i klasse 2a. Det vart delt fem 3.premiar. Det vart kåra fem hingstar i klasse 2b og 3.Av desse sto Ninjar spiss i klasse 3, og Kornvin Freidig spiss i klasse 2b. 14

15 Viste fjordhestar på utstilling og skue Unghestskue I 2012 vart det synt 157 unghestar i alderen 1 til 3 år på unghestskue på 19 ulike unghestsjå eller kombinertutstillingar i 15 fylke. 132 av desse fekk sløyfe (89%). Antalet synte unghestar går framleis nedover, i 2011 vart det synt 184 unghestar, 2010 vart det synt 215 unghestar. Hoppe- og vallakutstillingar Det møtte i alt 95 hopper og vallakar på 15 utstillingar i løpet av 2012; av desse vart 89 premierte (94%). Det har soleis vore ein auke sidan 2011, då det vart stilt 75 hopper og vallakar, etter ein nedgong frå 100 stilte hopper i I 2012 vart det synt og premiert 6 vallakar i klasse 8 og 9 mot 1 vallak i klasse 9, i var det første året med klassar for vallakar på utstilling. 1. premierte hopper Det vart delt ut 9 første premiar. Hoppene som fekk første premie var: Sannheims Blakka i klasse 5 på utstillinga i Bergen Askongen i klasse 4 på utstillinga på Starum Svingens Lykke i klasse 6 under utstillinga på Stav Vereide Terna i klasse 4/avkomsbedømming, Høylands Luna, Sollikaisa og Smedsmo Mai Lilja i klasse 6, under utstillinga i Stryn Husvegeline i klasse 4 og Kaldheims Silje i klasse 6 under utstillinga på Øksnevad Fjordhopper og vallakar møtt og premiert i 2012 HOPPER VALLAKER Utstillingsstad Kl. 4 kl.5 kl.6 kl. 7 kl. 8 kl.9 i Alt m p m p m p m p m p m p m p Benterud* 0 0 Bergen* Jarlsberg * Lofoten* Lyngdal* Momarken * Mosjøen* Namdal* 0 0 Seljord * Sogndal* Starum* Stav Stryn Tana* Tresfjord* Øksnevad* Ørlandet * Sum Fjordhopper og vallaker møtt og premiert dei siste åra År Tal på Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 I alt utstillingar Møtt/premier Møtt/premier Møtt/premier Møtt/premier Møtt/premier /35 16/16 50/45 36/36 138/ /16 15/15 42/35 33/33 106/ /27 20/20 59/55 31/31 137/ /28 16/16 40/33 32/31 117/ /21 6/6 41/35 31/31 101/ /28 14/13 35/32 29/29 106/ /25 28/25 30/30 24/22 107/ /26 23/20 31/30 20/19 100/ /10 20/17 30/28 15/15 75/70* /16 21/17 24/23 28/27 95/89* *Vallaker er teke med 15

16 Avlsutvalet 2012 Leiar: Jonas Vevle Medlem: Even Myklebust Medlem fram til : Elin Furrevik Varamedlem: Runa Smedsmo (medlem frå ) Avlsutvalet har hatt to fysiske møte, eit under NM på Voss og eit under Haustmøtet på Hadeland. Utvalet har i tillegg hatt to møte saman med styret. Elles er arbeidet basert på kontakt via telefon og e-post. Saker som har vore handsama i 2012 : Avlsmidlar 2013 Avlsutvalet har diskutert ulike avlstiltak, det er semje om at ein må satse meir på nye effektive avlstiltak i åra som kjem. Stimulering av premierte og viste 3-årshopper og bruk av 3-årshingstar i avlen er sett på som viktige tiltak og vert vidareført. Samstundes ser ein på muligheiter for å utvida dette tiltaket til også å gjelde 4-årshopper. Unghestfinale for fjordhest Avlsutvalet har gjennom året arbeidd for å innføre unghestfinale for fjordhest, i første omgong vil dette gjelde åringar og toåringar både hingstar og hopper. Målet er å premiere den beste unghesten innan kvar klasse. I 2013 er det planlagt gjennomført ei prøvefinale på Voss 9. juni. Alle som har unghingstar med sløyfe eller unghoppe som er sett i kvalitet ved eit av årets unghestskuer er hjarteleg velkomne til å delta i unghestfinalen. Kåringsnemnd 2013 Avlsutvalet har diskutert samansetting av kåringsnemnd for 2013 og lagt fram forslag for styret. Grunngjeving er eit ynskje om kontinuitet samstundes som det er viktig å gje opplæring til nye og yngre dommarar. Verd å merke seg er at dei som har gått ut av kåringsnemnda dei siste åra går av grunna alder, i år gjaldt dette Arne Presthus. Det er behov for rekruttering av nye, gode dommarar som etterkvart kan bli verdifulle medlemmar i kåringsnemnda i framtida. Etter behandling i styret vart følgjande samansetting foreslått for Norsk Hestesenter: Nils Ivar Dolvik, Arne Eide, Live Enerhaugen, Dagfinn Gjøstein, Kari Anne Indrebø, Reidar Eiliv Time, Kristen Vines og Ronny Ove Smedsmo. Testpersonell til utvida bruksprøve 2013 Verd å merke seg er det at alle tre medlemmane i avlsutvalet er aktive avlarar av fjordhest og har alle eigne hingstar som skal inn til utvida bruksprøve. Denne saka er derfor drøfta i utvalet med dette som utgangspunkt, og det vart derfor framlagt eit forslag til styret for vidare diskusjon der. Grunngjeving for forslaget er kontinuitet og brei erfaring innan riding og køyring. Etter behandling i styret (Gunnar Bruland var ikkje tilstades under drøftinga av denne saka) vart følgjande samansetting foreslått for Norsk Hestesenter: Dagmund Førde, Gunnar Bruland, Silvia Førde og Øivind Ødemotland. I tillegg til sakene som er beskrive over har avlsutvalet delteke i arbeidet med handlingsplanen for dei nasjonale hesterasane. Ei eiga gruppe har arbeidd med evaluering av utvida bruksprøve for hingstar (Jonas Vevle, Kari Anne Indrebø og Therese Selle) og lagt fram dei foreløpige tankane om dette på Haustmøtet. Deltakarane på Haustmøtet fekk deretter ta del i diskusjon rundt temaet, og det kom inn fleire verdifulle innspel som vert tatt med i det vidare arbeidet. Avlsfremjande midlar til bruk av 3-årshingst Norges Fjordhestlag ynskjer å styrkje bruken av 3-årshingst, for ved det å auke variasjonen av genar og korte ned generasjonsintervallet. Det vil vere gunstig for avlsframgangen og redusere innavlsfaren. Norges Fjordhestlag har søkt Norsk Hestesenter om avlsfremjande midlar til dette. Med atterhald om tildeling vert lag tilslutta Norges Fjordhestlag og semin ved Norsk Fjordhestsenter AS oppmoda om å søkje støtte til bruk av 3-års hingst. Søknad vert vurdert ut frå ei geografisk plassering, for desentralisert fjordhestavl, breidde avlsmessig og bruk. Grunngjeven søknad vert å sende Norges Fjordhestlag innan kvart år. Ved manglande innmelding til Norges Fjordhestlag og Norsk Hestsenter med frist kvart år vedkomande bedekning, sal, o.l., kan avlsfremmande midlar reduserast eller haldast attende. Avlsfremjande midlar til 3- og 4-års hopper Følgjande retningslinjer vart vedtekne for tilskot til 3- og 4 års hopper: Etter søknad vert det gjeve tilskot til bedekning av 3-og 4-års premierte hopper, der eigar er medlem av Norges Fjordhestlag. Beløp blir fastsett ut frå tilgjengelege midlar det aktuelle året. Søknad vert å sende Norges Fjordhestlag innan 1. oktober. 16

17 Fokus Unghest I 2012 har Fokus Unghest mottatt og behandlet mange søknader. Som tidligere har vi opplevd noen problemer knyttet til søknadsfrister og vedlegg. Det viktigste i forhold til rapportering i etterkant av kurs er at vi ikke lenger krever evalueringskjemaer tilbakesendt. Infoen vi tidligere har samlet fra disse skjemaen er nokså lik, mellom både moduler og deltakere. En ny nettside er nå på trappene. Den gamle er vanskelig å administrere, samtidig som den i vår teknoloiske hverdag begynner å bli utdatert. Det meste av informasjonen fra den gamle nettsiden skal være mulig å finne frem til på den nye siden. Du finner oss på Her finner du informasjon både om kursmoduler, særnorske raser og fagrelaterte artikler om hestehold. Som nevnt på Haustmøtet 2012 jobber vi stadig med å videreutvikle Fokus Unghest. I den forbindelse ønsker jeg å nevne at det i 2013 blir innført noen nye moduler. Vi ser behovet for både profilering og sikkerhet. De nye modulene blir presentert på nettsiden innen kort tid. Det er også mulig å gjennomføre samme modul flere ganger i løpet av et år, hvis en ser behov for det i området. Organsiseringen av Fokus Unghest endrer seg også noe. En større del av det administrative arbeidet er nå satt bort til sekretæren i Norges Fjordhestlag. Vi velger dette fordi rutinene er såpass faste nå at vi anser det for å være mindre arbeidskrevende og mer effektivt. For 2012 er det kommet inn 62 søknader. Ca 40 av kursene har vi motatt rapportering på, men fremdeles er det noen som er litt trege med å rapportere slik at midlene ikke er utbetalt. Totalt har vi fått inn rundt 40 rapporter kr er tildet og at kr er utbetalt. Som vanlig er det Fjordhest og Dølahest som henter ut de fleste midlene, men Nordlandshest/Lyngshest og en del samarbeidslag søker også om midler. Vi ser at det stort sett er de samme lagene som søker, men at det og ser ut til å være et større samarbeid om hvilke moduler det søkes om når og hvor. Totalt kom 21 søknader dirkete fra lag som regnes som Fjordhestlag. Jeg benytter muligheten til å oppfordre om muligheten for å søke om midler til å gjennomføre såkalte «unghestkonkurranser.» Du finner mer informasjon på nett. Har du spørsmål finner du min kontaktinfo på nettsiden vår. Anni Dreyer Fladby 17

18 Aktivitetsutvalget Medlemmer: Madsi Vinjevoll (leiar), Lucinda B. Reksten og Unni Sørtømme har vore eit aktivt år der aktivitetsutvalget har jobba innanfor fleire ulike områder. I år var det Tyskland som arrangerte Europeisk Meisterskap for fjordhest. Meisterskapet fann stad august i Krumke i Tyskland. Norge var så heldige å ha heile åtte ekvipasjer til start og dei gjorde alle ein strålande innsats, noko som resulterte i sølv til spranglaget og bronse til dressurlaget. Konkurransereglementet til NRYF skulle reviderast i begynnelsen av 2013, og med det også statuttane til Fjordhest-NM. Her gjorde vi ei grundig og gjennomtenkt revidering, og enda opp med å få godkjent endringer som passer bedre til det generelle konkurransereglementet. Vi jobba vidare med regionssamlingane for fjordhest i heile landet. Målet med desse samlingane er i første omgang for fjordhestekvipasjar det å kome saman til felles og god trening mot konkurranse. Samlingane skal innehalde høg kompetanse både når det gjeld teoretisk og praktisk undervisning, etter kvart som desse samlingane vert innarbeidd kan dette vere steget mot regionmeisterskap for fjordhest. Hausten 2012 starta vi og planlegging av rankinglister for fjordhest. Målet er at alle fjordhestar i heile landet skal kunne rankast mot kvarandre i konkurranse, sjølv om dei startar stevner i ulike regionar. I tillegg til dette har vi i aktivitetsutvalet brukt mykje tid på å jobbe mot arrangørane av store internasjonale stevner som Kingsland Oslo horse show og AEG. Vi ynskjer at fjordhesten med tida skal vere ein sjølvsagd deltakar på desse store arrangementa. I den forbindelse har vi og brukt litt tid på å søkje sponsormidlar frå større bedrifter. Fjordårets Norgesmeisterskap på Bømoen på Voss var eit vellukka og godt gjennomført arrangement Voss. For at vi skal vere sikra godt gjennomførte Norgesmeisterskap kvart år, har vi starta arbeidet med å lage retningslinjer for framtidige arrangørar, som skal ha si hensikt å vere rettleiande. I tillegg til godt gjennomførte Norgesmeisterskap, ynskjer vi ei betre oppfølging av norske ekvipasjer som reiser for å konkurrere under nordisk meisterskap for fjordhest og EM. Vi har derfor utnevnt Silje Ruud som sportskoordinator for utanlandske stevner. Madsi Vinjevoll, Leiar Marknadsføringsutvalget I 2012 arbeidde marknadsføringsutvalet primært med å få tak i midlar. Bladet Fjordhesten treng annonsørar, og me trong sponsorar for å få produsert Fjordkraft under NM Me kom i mål med sistnemnde, annonsørar er eit pågåande prosjekt. Elin Furrevik gjekk ut av utvalet då ho tok til i stillinga på NHS og inn fekk me Aina Huseby sommaren Planen for arbeidet framover er å skaffa større sponsorar/investorar. Me har nokre namn me arbeider med, men er sjølvsagt interesserte i tips til aktuelle bedrifter dersom nokon har det. Kom også gjerne med forslag til ulike fond der me kan søka om midlar. For marknadsføringsutvalet Jenny Wright Johnsen 18

19 Norges Fjordhestlags nettsider Antallet daglige besøkende på fjordhest.no har holdt seg noenlunde stabilt på ca 40 besøkende om dagen i Årsaken til dette ligger nok i at færre besøker nettsiden etter at facebook-siden kom opp, siden nyhetene på fjordhest. no også kommer på facebook. En faktor er nok også at fjordhest.no oppdateres sjelden. I 2012 har det vært flest besøkende innom i juni, deretter juli og så i mai. Disse tre månedene er de mest aktive for fjordhestmiljøet, med hingsteutstillingen i mai og NM i løpet av sommermånedene. Desember er fortsatt den måneden færrest besøker fjordhest.no. Folk flest surfer på NFL sine nettsider mellom klokken seks og ti om kvelden, med en topp rundt kl. ni. NFL på facebook NFLs facebookside blir flittig brukt til å klikke seg videre til artiklene på nettsiden. Administratorene til denne siden er de av styremedlemmene som er på facebook i tillegg til webmaster og sekretæren. Når fjordhest.no oppdateres vil det som oftest postes en melding om dette på NFL sin facebookside. Facebooksiden hadde ved årsskiftet over 1000 liker. Det er en økning på 300 i løpet av Fjordhestforumet Forumet hadde ved årsskiftet ca 1800 medlemmer som har skrevet over innlegg siden starten i mars Forumet er et hyggelig sted å være, og det viser seg å være en fin måte å holde seg oppdatert på hva som skjer i Fjordhest-Norge. Det må nevnes at facebook har tatt over mye av aktiviteten på forumet, og det skrives ikke så mye som det gjorde tidligere. Men det er sannsynligvis en naturlig utvikling i et informasjonsbasert samfunn. Forumet har ca 400 besøkende daglig. Som administrator på forumet fungerer Lucinda Bjørnset Reksten i tillegg til undertegnede. Moderatorgruppa består av Vilde Eggen, Anna Kristine Ramlet, Inger Grønntun, Lisbeth Strandum og Kristin Hermansen. Er det noe du lurer på, ta kontakt på Ingvild N. Sveen

20 NM for fjordhest 2012 Voss fjordhestlag, Voss køyre- og rideklubb og Osterøy fjordhestlag var saman om å arrangera årets NM for fjordhest på Voss. Sjølve stemnearenaen var på Bømoen, eit tidlegare militært område som låg vakkert til rett oppfor Voss. Innsatsen var fantastisk flott både på arrangør- og deltakarsida, einaste som svikta bittelitt i år var vergudane, særleg dei første dagane av stemnet. Men, slikt kan ein som kjent ikkje gjera noko med og folk tok regn og væte med godt humør og arrangørane la dessutan ned utruleg med arbeid for å leggja til rette på beste vis for både to- og firbeinte gjester då banane regna seg tunge og blaute som berre nøkken - det vart slådda, harva og fylt på med masse til alle døgerets tider i det ausande regnveret. Årets NM var rekordstort i tal startande, 120 ryttarar og 113 hestar stilde til start. Klubbar og lag med flest startande var Osterøy Fjordhestlag (16), Oslo og Akershus Fjordhestlag (12) og Voss køyre- og rideklubb (11). NM vinnar senior 2012 vart den same som i 2008, nemleg Liv Jorunn Nyhagen frå Volda med sin hingst Pokemann, denne ekvipasjen har og vunne greinmeisterskapen i dressur fleire gonger tidlegare. Juniorvinnaren var derimot ny og lokal, Andreas Gjerstad frå Osterøy tok gull på den lånte vallaken Borgegutten. Oslo og Akershus Fjordhestlag sitt Lag 3 tok gullet i lagkonkurransen; Ida Lillethun Wahl og Heia Danska, Stine Anette Heier og Balder Berger, Synne Thorp Halvorsen og Østlies Kvitnos. Oppdrettarar av NM-vinnarhestane er Leif Beite, Skodje - Pokemann (gull i senior NM), Marianne Granli, Ørje Borgegutten (gull i junior NM). Oppdrettarar av hestane på gull-laget er Gunnar Lindtveit Moen, Vegårdshei - Hei Danska, Karin Glosli, Eidsberg - Balder Berger, Ben Hjelmervik, Braskereidfoss Østlies Kvitnos. Hingsten med flest avkom til start var Frederik Skovå (11), hoppa med flest avkom var Daysy (4). Medaljevinnarane går fram av oversikten nedanfor, fullstendig resultatliste kan finnast på no og ein meir detaljert reportasje frå norgesmeisterskapen 2012 kan lesast i Fjordhesten nr. 3/ Åse Ravndal Medaljevinnarar Senior NM LA:3 dressurriding, MB maratonkøyring, 80 cm sprang, 7 startande. Gull: Liv Jorun Nyhagen og Pokemann, Volda rideklubb. Sølv: Sigrid Elise Skorve Larsen og Hermanto, Oslo og Akershus Fjordhestlag. Bronse: Ida-Elin R. Sunde og Kuling, Molde Hestesportsklubb. Junior NM LB:2 dressurriding, MB presisjonskøyring, 80 cm sprang, 10 startande. Gull: Andreas Gjerstad og Borgegutten, Osterøy rideklubb. Sølv: Oda B. Natland og Monikus, Førde køyre og rideklubb. Bronse: Synne Torp Halvorsen og Østlies Kvitnos, Oslo og Akershus Fjordhestlag. Lag NM LA:3 dressurriding, MB maratonkøyring, 80 cm sprang, 7 startande lag. Gull: Oslo og Akerhus Fjordhestlag, Lag 3: Ida Lillethun Wahl og Hei Danska, Stine Anette Heier og Balder Berger, Synne Torp Halvorsen og Østlies Kvitnos. Sølv: Oslo og Akerhus Fjordhestlag, Lag 2: Nina Rief og Perakrossen, Sigrid Skorve Larsen og Hermanto, Cathrine Molvig Paulsen og Fredrik Hedevang. Bronse: Oslo og Akerhus Fjordhestlag, Lag 1: Cassandre Bach-Gansmo og Flemming, Idunn H. Espeli og Gorm Joblakken, Silje Renate Ruud og Løkkas Brage. Greinmeistrar Dressur: Liv Jorun Nyhagen og Pokemann, Volda Rideklubb. 26 startande. Køyring: Stine Anette Heier og Balder Berger, Oslo og Akershus fjordhestlag. 8 startande. Sprang: Marit Beyer Holm og Øytind, Molde Hestesportsklubb. 6 startande. Vinnarar BUF- klassane (Beste Unge Fjordhest) 4 år: Leirdals Birk Nina Bekkevold, Stange Rideklubb. 6 startande. 5 år: Torsheims Kira Åshild Standenes, Stange Rideklubb. 9 startande. 6 år: Flemming Cassandre Bach Gansmo, Oslo og Akershus Fjordhestlag. 7 startande. 20

21 21

22 Fjord Horse International (FHI) FHI er en internasjonal organisasjon med medlemmer fra de nasjonale fjordhest-organisasjonene i Belgia, Nederland, Norge, Sveits, Sverige, Tyskland, Frankrike og Skottland, samt noen gjenværende private medlemmer. Generalforsamlingen 2012 ble avholdt på Nordfjordeid 2. mai i forbindelse med hingsteutstillingen. Medlemmer av styret etter GA 2012: Nils Ivar Dolvik, Norge, President, Berit Bergset, Norge, Maureen Van Leuwen, Nederland, Michelle Delaurier, Belgia og Jochen Noesinger, Tyskland. Styret fremmet på generalforsamlingen 2011 forslag om nye statutter som skulle erstatte tidligere konstitusjon og vedtekter som har vært uendret i mange år og trengte en fornyelse. De nye statuttene ble diskutert og vedtatt, men i referatet var det ikke enighet om hvor organisasjonene skulle ha sin adresse. De nye statuttene og at adressen fortsatt skulle ligge i Norge ble derfor endelig vedtatt i Det har blitt avholdt to styremøter fra forrige generalforsamling og fram til i dag. Det første ble avholdt i Osterburg, Tyskland 4. august 2012, i forbindelse med europamesterskapet for Fjordhest som ble avholdt der. I tillegg ble det avholdt styremøte per telefon 28. februar Ellers har styret hatt jevnlig kontakt på epost. Styrets arbeidsoppgaver i 2012: FHI var representert i forprosjektgruppen for internasjonal registrering av fjordhest. Styret har arbeidet videre med saken og vil prøve å skaffe norsk finansiering for å få laget et slikt register. Dette er et prosjekt som kan kreve en god del arbeid og som derfor trenger finansiering. Videre er styret enig om å prøve å få satt dette ut i livet. Styret arrangerer en internasjonal konferanse for fjordhestdommere i forbindelse med utstillingen på Nordfjordeid i Web-sidene til FHI er fornyet, blant annet med presentasjonssider for hvert medlemsland, og en kalender som viser aktiviteter i de ulike medlemslandene. FHI har også egen gruppe på Facebook. Medlemmer 2012: I forkant av fjorårets generalforsamling trakk Danmark, Canada og USA ut av organisasjonen. I 2012 har Frankrike og Skottland meldt seg inn. På generalforsamlingen 2012 ble vedtektene endret, slik at privatpersoner kan bli støttemedlemmer i FHI. Dette koster 300 NOK pr år. FjHI ønsker å holde kontakt med medlemmene via hjemmesiden Skrevet av Nils Ivar Dolvik 22

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2013 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 30. april

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2014 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 29. april

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2008 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 6. mai 2009

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2001 Foto: Johan Brun. NORGES FJORDHESTLAG Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 1. mai kl. 13.00 2002 Sakliste Sak 1. Sak 2. Sak

Detaljer

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: ( betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008.

Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008. Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008. 1 Innhald: Helsing frå Leiaren... 2 Program Årsmøte... 9 Tillitsvalde... 10 Adresseliste Lokallagsleiarar... 12 Medlemstal... 13 Rovvilt... 14 Rekneskap

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Årsmøte 2013 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2013 3. Rekneskap

Detaljer

Mannen med krakken (Harald Grytten) Organisasjonsnytt. Årsmøte 2006 s 6-9. Dokka Biovarme s 10-11. Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13

Mannen med krakken (Harald Grytten) Organisasjonsnytt. Årsmøte 2006 s 6-9. Dokka Biovarme s 10-11. Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Årsmøte 2006 s 6-9 Dokka Biovarme s 10-11 Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13 Sitkagran som konstruksjonsvirke s 14 Kystskogbruket s 15 Medlemsblad

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Innhald Framsidebilete: Prosjektgruppa for TrivselsBygda i 2009.

Innhald Framsidebilete: Prosjektgruppa for TrivselsBygda i 2009. Innhald Frå leiaren - Bygdekvinnelaget en moderne møteplass... 3 Kapittel I Historikk og fakta... 4 Kort historikk og fakta... 4 Formålsparagrafen... 4 Kapittel II Organisasjonen NBK, representantar og

Detaljer

SEMINSTASJON FOR FJORDHEST PÅ NORDFJORDEID

SEMINSTASJON FOR FJORDHEST PÅ NORDFJORDEID RAPPORT FRÅ EIT FORPROSJEKT SEMINSTASJON FOR FJORDHEST PÅ NORDFJORDEID Prosjektgruppe Magne Hus, leiar Tore Kvam Jørgen Langeland Jostein Vonheim Hans Kolbein Dahle, sekretær / koordinator Norges Fjordhestlag

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit 1 Innhald: Sakliste og program til årsmøte 2013 3 HSG si heimeside 4 Styret 6 Årsmøtet 2012 6 Lokallag 13 Beitesesongen 2012 13 Årsmelding for Geit i vekst 2012 16 Info rovvilt 19 Arbeid i fylkeslaget

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 1 Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 Vi medvirkar til å halde Noreg levande og grønt...fordi vi bryr oss og fordi vi kan. I meir enn 100 år har vi vore ein av landbruket sine viktigaste samarbeidspartnar.

Detaljer

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap 2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap Trygg og effektiv øremerking siden 1936 Husdyr er levende verdier de er næring, vekst og liv for bonden, samfunnet og forbrukerne. I over 75 år har OS

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2009 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAP TA DET RETTE VALGET! 2% etableringsrabatt i 2 år Webrabatt ved handel på www.fkra.no lett som bare det! Ta del i fordelene med Min side på www.fkra.no Kvantumsrabatt for kraftfôr

Detaljer

God jul! Moderne trebruk. Organisasjonsnytt. Bioenergikonferanse. Sag s 8. Årsmøte 2007 s 9-15. Moderne trebruk: Fra prosjekt til produksjon s 16-17

God jul! Moderne trebruk. Organisasjonsnytt. Bioenergikonferanse. Sag s 8. Årsmøte 2007 s 9-15. Moderne trebruk: Fra prosjekt til produksjon s 16-17 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Bioenergikonferanse s 6-7 Medlemsbedriften Wangen Sag s 8 God jul! Årsmøte 2007 s 9-15 Moderne trebruk: Fra prosjekt til produksjon s 16-17

Detaljer

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Returadresse: NIFYEA v/ Christian Harholt Holen 6460 EIDSVÅG i R. World peace through understanding IFYENYTT Nummer 1 2004 Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Presentasjon av styret --

Detaljer

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 2 Årsmelding 2014 Innhold 2014 - blå vind over landet 5 Medlemmar og lokallag

Detaljer

Ny bestillingsløsning på www.osid.no

Ny bestillingsløsning på www.osid.no 2 Årsmelding og rekneskap 2011 Ny bestillingsløsning på www.osid.no Enkelt trygt effektivt å bestille øremerker og andre produkter hos oss. OS ID as 2550 Os i Ø. Kundeservice: 62 49 77 00 www.osid.no Årsmelding

Detaljer