Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid"

Transkript

1 Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2012

2 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 1. mai 2013, kl Møteleiar: Karl Vie Sakliste Sak 1: Opning av møtet ved leiar Sak 2. Registrering av utsendingar Sak 3: Val av to utsendingar til å underteikne møteboka Sak 4: Godkjenning av innkallinga Sak 5. Årsmelding 2012 Sak 6: Rekneskapen 2012 Sak 7: Medlemskontingent. Sjå side 22 i årsmeldinga. Sak 8: Orienteringssak. Arbeidet med vedtekter. Sak 9: Val. Val spesifisert etter vedtektene Æresmedlemmar Utnemnd Namn: år: 1980 Audun Sydnes, 5458 Arnavik 1990 Arve Rolstad, Bolenga, 2400 Lillehammer Kåre Myklebust, Engesetvn., 6150 Ørsta 2000 Judith Hegrenes, Angedalen, 6800 Førde 2002 Tor Nestaas, Ansgar Sørlies vei 26, 0576 Oslo. Med heidersteikn Tor Finstad, Postb. 66, 2850 Lena. Med heidersteikn 2010 Odd Drageset, 6793 Innvik. Med heidersteikn 2

3 Årsmøtet er eit ope møte der medlemane vert oppfordra til å delta, kvart einskild Fylkes- og Distriktslag vel utsendingar til årsmøtet. Alle Fylkes- og Distriktslag har rett på minst ein utsending til årsmøtet. Deretter ein ny for kvar påbyrja 50 medlemer. Oversikt over tal medlemmer og tal utsendingar: Tal utsendingar Østfold Oslo og Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sunnfjord og Sogn Nordfjord Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum grunnlag utsendingar Ikkje tilknytta lokallag SUM Alle kostnader med reise og opphald må dekkast av den einskilde utsending/årsmøtedeltakar. 3

4 Tillitsvalde i Norges Fjordhestlag Ordstyrar: Karl Vie Styret Styreleiar: Janne Seilen på val 2013 Nestleiar: Gunnar Bruland på val 2013 Styremedlem: Knut R. Thunheim på val 2013 Styremedlem: Anne-Karin Løken Styremedlem: Anni Fladby 1. varamedlem: Petter Inge Bergheim på val varamedlem: June C. Horntvedt på val 2013 Avlsutval: Leiar: Jonas Vevle Utvalsmedlem: Even Myklebust Utvalsmedlem: Elin Furrevik på val 2013 Runa Smedsmo frå 08/2012 Varamedlem: Runa Smedsmo på val 2013 Aktivitetsutval: Leiar: Madsi Vinjevoll. Utvalsmedlem: Lucinda Reksten Utvalsmedlem: Unni Sørtømme på val 2013 Varamedlem: Tina Holte Rød på val 2013 Ettersynsnemnd: Knut Rasmus Hjelle og Arve Espe på val 2013 Valnemnd: Leiar: Medlem. Medlem: Varamedlem: Leif Arne Lirhus Marit S. Kristiansen Tone K. Smørdal Per Harald Myklebust Medlem i representantskapen Norsk Hestesenter: Janne Seilen og Gunnar Bruland. Representant i styret ved Norsk Fjordhestsenter AS: Janne Seilen, vara Gunnar Bruland Valnemnda si innstilling til årsmøtet 2013 Leiar: Janne Seilen (attval) Styremedlem: Knut R. Thunheim (attval) Styremedlem: Vidar Heggheim (ny etter Gunnar Bruland) 1. vara til styret: Petter Inge Bergheim (attval) 2. vara til styret: June Cecilie Horntvedt (attval) Medlem avlsutval: Katrine Haugaard (ny etter Runa Smedsmo) Vara til avlsutval: Sigmund Nesvik (ny) Medlem aktivitetsutval: Tina Holte Rød (ny etter Unni Sørtømme) Vara til aktivitetsutval: Miriam Hoddevik (ny etter Tina Holte Rød) Ordstyrar: Bjørn Vollstad (ny etter Karl Vie) Ettersynsnemd: Knut Rasmus Hjelle (attval) Ettersynsnemd: Arve Espe (attval) Valnemda har hatt tre telefonmøter i tillegg til kontakt via e-post. Innstillinga er samrøystes. Myrkdalen Leif Arne Lirhus (leiar), Marit S. Kristiansen og Tone Kristin Smørdal 4

5 Årsmøtet Norges fjordhestlags årsmøte 2012 vart halde på Nordfjordeid 2. mai i samband med hingsteutstillinga. Det møtte 28 utsendingar frå 14 fylkes- og distriktslag, i tillegg møtte 5 frå styret. Ordstyrar Karl Vie sette møtet og gav ordet til leiar Kristian Bakken som ynskte utsendingar og gjester velkomne til årsmøtet. Årsmøtet minnast først dei som er gått bort sidan forrige årsmøte, Edvin Thorson og Daniel Aronius. Etter å ha registrert utsendingane vart Anne Margrethe Krogh og Vidar Bjørnstad valde til å skrive under møteboka. Årsmeldinga 2011 vart lagt fram post for post. Einskilde kommentarar vart oppklara og svara på. Årsmeldinga vart samrøystes godkjend. Rekneskapen 2011 vart lagt fram med eit underskot på kr ,-, med orientering om einskildpostar. Det var ingen merknader til rekneskapen. Knut Rasmus Hjelle la fram revisjonsmeldinga. Rekneskapen vart samrøystes godkjend. Styret hadde ikkje framlegg om å endre medlemskontingenten, kontingenten blir uendra for Årsmøtet vedtok at styret skulle setje ned eit utval som skal utarbeide eit fullstendig lov-/vedtektsframlegg med normalvedtekter for landslag, fylkes-, distriktslag og lokallag. Dette skal sendast ut til handsaming i fylkes-, distriktsog lokallaga. Når det gjeld valet, viser ein til oversikt over tillitsvalde annan stad i årsmeldinga. Kristian Bakken gjekk av som leiar og takka for støtta gjennom 3 år. Han ynskte den nye leiaren Janne Seilen lykke til. Janne takka for tilliten og kom inn på dei utfordringane som ligg føre. Blomster og takk til Kristian Bakken, Berit Bergset som også gjekk ut av styret og til Anne Karin Løken som gjekk av som redaktør av Fjordhesten. Til slutt ein takk til alle frammøtte for eit godt og engasjerande møte og til Karl Vie for god møteleiing. Styret sitt arbeid Styret har i 2012 hatt 6 styremøte, derav 1 telefonmøte. Det har vore handsama 69 saker. Rekneskapen for 2012 viser eit underskot på kr ,-. Å skaffe midlar til å dekke generell kostnadsauke blir ei enda større utfordring for styret i komande år. Dette må bli prioritert saman med aktiv marknadsføring. Bedekkingstala har vist ein liten auke, og arbeidet med å auke framgangen vil halde fram i åra som kjem. Eit av tiltaka som vart vidareført var å gje avlsmidlar til eigarar av unge hopper som hadde stilt på skue, og også blitt bedekka. Dei to største sakene dette året var arbeidet med avlsplanen og Handlingsplanen. Arbeidet med revisjon av avlsplanen vart forsert i løpet av , og den vart godkjent i april Av andre saker som styret/utvala har drøfta og vore involverte i, kan nemnast samarbeidsavtale mellom dei norske hestesentera, rankinglister for fjordhest, regionsamlingar, NM-statuttar og retningslinjer for NM-arrangementa, få inn støtte-annonsar til bladet, starta opp arbeidet med fornya nettside for fjordhest.no, delteke i arbeidet med fornying av hingsteutstillinga på Nordfjordeid, oppretta ein sportskoordinator i samband med konkurransar i utlandet, samt at ein har fått laga marknadsføringsfilm om fjordhesten filmen «Fjordkraft», som har selt godt og gitt inntekter til landslaget. Prosjektet Fokus Unghest har stabil mengde med kurs, nye lag kjem til. Her blir det også arbeidd med nye kurs for eldre unghestar. Marknadsføringsutvalet gjekk inn som ressursgruppe i samband med utarbeiding av Handlingsplanen. Hovudtema på haustmøtet var «Framtidas fjordhest». Programmet var samansett av mange ulike bolkar der ein skisserte korleis fjordhesten handterer utfordringane framover og korleis situasjonen til fjordhesten vil vere i framtida. Evalueringane frå deltakarane på Haustmøtet fortalde at medlemmene våre var svært nøgde med helga, med programmet og gjennomføringa av haustmøtet. Mange fortalde at dei reiste heim med fornya optimisme og engasjement som dei ville nytte heime i eigne lag og miljø. Avtala med Agria Dyreforsikring vart avslutta i desmber NFL vil framleis arbeide for eit godt samarbeid med dei utanlandske organisasjonane. Forprosjektet der ein arbeidde med å finne ut om ein kan få til eit internasjonalt register for fjordhest har gått inn som ledd i Handlingsplanen. Håpet er at dette kan vidareførast når ein får eit grunnlag å starte på. Takk! Styret vil til slutt takke alle samarbeidspartnarar; Norsk Hestesenter, Fjord Horse International, AS Norsk Fjordhestsenter, Landslaga for Dølehest og Nordlands/Lyngshest for godt samarbeid i Felleskap og samarbeid er det beste for å løyse dei utfordringane ein vil møte i framtida. Styret takkar også alle sponsorar som har hatt annonse i Fjordhesten. Likeeins vil vi takke Ingvild N. Sveen og Åse Ravndal for det verdifulle arbeidet dei utfører for laget. Også takk til Knut R. Thunheim og Cassandre Bach-Gansmo som gjekk av som leiarar i avls- og aktivitets-utvala i Ikkje minst takkar vi også alle bidragsytarar og medlemar for stort engasjement innan avl, bruk og organisasjonsarbeid. 5

6 Årsrekneskap Norges Fjordhestlag Balanse pr EIENDELER Fast eigdom, bygninger Maskiner og inventar, andre anl.midler Sum anleggsmidler Varebeoldning Kundefordringer, andre krav Aksjer og verdipapirer Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EIGENKAPITAL Eigenkapital Langsiktig gjeld Drifts-/kassakreditt Leverandørgjeld Offentlig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Resultatrekneskap INNTEKTER Salgsinntekter Leigeinntekter Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Vareforbruk, fremmedytelser Lønn, personalkostnader Avskrivinger Leie, kostn. Lokaler Vedlikehold, småinvesteringer Andre kostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Ekstraordinære poster ÅRSRESULTAT Nordfjordeid den 1. mars 2013 Janne Seilen Knut R. Thunheim Anne Karin Løken Anni Fladby 6 Gunnar Bruland Leif Rand org. sekretær

7 Kommentar til rekneskapen Resultat Årsresultatet 2012 er på kr ,87. Underskot i 2011 på kr ,30 Auke i sal av effektar og andre inntektsbringande tiltak, samt kutt i kostnader har hjelpt på å redusere underskotet. Endring av tilsetjingstilhøve for sekretær medførte ein bokføringsmessig korreksjon. Varelager Varelager er sett til kr ,-. Det er verdsett til ca. 75 % av innkjøpsverdi. Aksjar og verdipapir Norges Fjordhestlag kjøpte i A-aksjer frå Eid kommune og 3 A-aksjer frå Sogn og Fjordane fylkeskommune slik at fordelinga no er 8 A-aksjer på NFL, 6 A-aksjer på Eid og 6 A-aksjer på fylkeskommunen. Vidare overtok NFL vederlagsfritt B- aksjer slik at fordelinga der no er NFL 268, Eid 266 og Sogn og Fjordane fylke 266 aksjer. Aksjane er balanseført 2006 til pålydande verdi, kr. 5000,- pr.aksje, sum kr ,-. Medlemskontingent På årsmøtet 2005 vart det vedteke å innføre juniormedlemskap som ei fast ordning frå og med Aldersgrensa vart i 2007 heva til 24 år. Årsmøtet 2010 vedtok også å heve satsen for hovedmedlem og utanlandsk medlem til kr. 500,- med verknad frå Honorar / godtgjersle til styret Styret vedtok i 2007 å yte kr. 2000,- i arbeidsgodtgjersle og kr. 1000,- i telefongodtgjersle til leiar. Vidare vart satsen for køyregodtgjersle sett til kr. 3,- pr. km. Løn For året 2012 er det utbetalt løn til organisasjonssekretær i 60% stilling på kr ,85 inkludert sosiale kostnader. Her ligg inne korrigering frå 2011 ettersom sekretær no er direkte lønna av Norges Fjordhestlag. Leige, kostnader lokale Etter den nye avtalen med AS Norsk Fjordhestsenter betaler Norges Fjordhestlag kr ,- for leige av kontorlokale og maskiner. Laget betaler sjølv dei faktiske kostnader for porto og telefon. Haustmøtet Haustmøtet er kostnadsført med kr ,-. Deltaker avgift utgjer kr ,- Fjordhestbladet Fjordhestbladet er kostnadsført med kr ,50. Her er ligg også inne godtgjersle til redaktøren. Avlsmidlar Norges Fjordhestlag er gjennom bestilling frå Landbruksdepartementet gjort ansvarlege for fjordhesten sin del av «Handlingsplanen for dei nasjonale hesterasene», som medfører ein del økonomiske forpliktelsar. Generelt fører dette til endring i måten avlsmidlane blir kanaliserte på, blant anna er ein stor del av avlsmidlane fellesmidlar til nasjonale raser. Midlane til Fokus Unghest er haldne utanfor rekneskapen (direkteoverført frå NHS til FU). Semin er ikkje tildelt avlsmidlar i Ut over dette har NFL fordelt direktetildelte avlsmidlar slik i 2012: Tilskot unghopper, premiert og bedekka: kr 8400,-. Tilskot treårshingst: kr 22000,-. Avlsarbeid/avlsplan: kr 24600,-. Arbeid Handlingsplanen for nasjonale raser: kr 15000,-. Anna (rasefremjande marknadsføring, avlsretta program Haustmøtet): kr 30000,-. Merknad: Fellesmidlane nemnt ovanfor blir forvalta gjennom NHS, og kjem difor ikkje fram i rekneskapen til Norges Fjordhestlag. REVISJONSMELDING Rekneskapen til Norges Fjordhestlag 2012

8 Haustmøtet oktober Morgondagens fjordhest Hovudtema for møtet var framtidsretta, noko som harmonerer med styret og utvala sitt arbeid siste året vi tenkjer framover! Tema for helga vart difor «Morgondagens fjordhest»! Årets Haustmøte vart halde på Randsvangen Hotell på Jevnaker. Fredagskvelden var avsett til Norsk Hestesenter. Direktør Vegard Thune fortalde om NHS oppgåver framover, der både dei norske rasane, dei nasjonale hestesentra, kvalitetssikring og hesteregister stod høgt på prioriteringslista. Elin Furrevik, frå NHS avlsavdeling, gjekk deretter litt nærare inn på dei oppgåvene NHS har i høve dei norske rasane, med utgangspunkt i handlingsplanen, der det mellom anna inngår produktutvikling, merkevarebygging/marknadsføring og signaturaktivitet. Avlsutvalet Jonas Vevle, leiar av avlsutvalet, la fram bedekkingstala for Pr viste dei 32 hingstar brukt på 219 hopper. Ikkje alle hadde rapportert inn, slik at totalt tal bedekkingar kan kanskje vera bortimot 230. Morgendagens Fjordhest Kva veg går vi, og kva vil vi? Bolken var delt inn i fleire område: Fokus utdanning Anni D. Fladby, styremedlem i Norges Fjordhestlag. Nytt sportssystem for fjordhesten Madsi Vinjevoll, leiar av aktivitetsutvalet, og medlem Lucinda B. Reksten. Internasjonalt arbeid i framtida Nils Ivar Dolvik, FHI. Bruksprøver tilpassa avlsframgang Jonas Vevle, avlsutvalet. Interaktiv Fjordhest/nye web-løysingar webmaster Ingvild N. Sveen. Morgendagens hingsteutstilling Anne-Karin Løken Morgendagens Fjordhestlag Ørsta og Volda Fjordhestlag v/lisbeth Mo Myklebust. Marknadsføring Aina Huseby, marknadsføringsutvalet. Etter gjennomgang av alle del-prosjekta vart det opna for kommentarar og spørsmål. Det kom mange positive og kreative innspel til korleis ein kan jobbe vidare for morgondagens fjordhest. Status vedtekter Knur R. Thunheim orienterte kort om status med revidering av vedtekter, spesielt på lokal- og fylkeslagnivå. Open post NM Fjordhest 2013 blir på Nordfjordeid juli. Erhard Martin og Lucinda Reksten orienterte kort om planane så langt. Arrangementet blir i området rundt Norsk Fjordhestsenter. Hingstekatalogen Ingvild Sveen melder at denne er langt frå optimal når det gjeld oppdateringar. Oppmoding til hingsteeigarane om å melde inn endringar, samstundes som det er behov for at ein person rundt og etter hingsteutstillinga kan kontakte hingsteeigarane og få lagt ut kontaktinfo for hingstane i komande sesong. Fjordkraft-premiere! Laurdag var det premiere på den flotte filmen Fjordkraft, som vart laga under NM på Voss. Filmen vart veldig godt motteken, og har gitt ein del pengar inn i lagskassa etter godt sal og stor etterspurnad. Aktivitetsutvalet Søndag opna med ein rapport frå aktivitetsutvalet. Dei ynskjer å halde fram arbeidet med å få til rankinglister. Frya-samlingane blir også vidareført, og det blir vurdert å få til region-meisterskap. Bein og beinkvalitet Nils Ivar Dolvik hadde ein kort sekvens rundt problemet med catching. Undersøking av lynne Hanne Fjerdingby Olsen orienterte om undersøkinga som er sett i gang med tanke på lynnet hos dei nasjonale rasane. I spørjeundersøkinga, som vart lagt ut på nettet, vart eigarar/ brukarar oppmoda om å beskrive eiga oppfatning av individet. Deltakarane melde at dei syntes det var eit flott og inspirerande Haustmøte, og dei ga styret og utvala oppbacking og motivasjon til å halde fram arbeidet. Dei engasjerte og positive deltakarane melde også at dei fekk med seg inspirasjon og arbeidslyst heim til sine lag. Meir utførleg referat i Fjordhesten nr

9 Drift av laget Samandrag Norges Fjordhestlag har hatt lønna sekretær i 60 % stilling i Sekretær er no ansatt av Norges Fjordhestlag mot tidlegare AS Norsk Fjordhestsenter. Laget leiger kontorlokale ved AS Norsk Fjordhestsenter. Samlokaliseringa av kontor er positivt for begge partar og fungerer veldig godt. E-postadressa blir stadig meir nytta i forskjellige samanhengar og lettar det daglege arbeidet vesentleg. Medlemsregister Dette fungerer no veldig bra. Bruken av KID ved utsending av fakturaer har forenkla registreringa av kontingenten betydeleg, og vi har unngått å få det vi har kalla ukjente betalarar. Vi har framleis litt problem med returpost. Hugs å melde adresseendring, slik at vi unngår dette. Medlemsbladet Fjordhesten Fjordhesten kom også i 2012 ut med 4 nummer, og med opplag som tidlegare, Full-farge frå nr. 1/ Frå og med nr. 2/ 2012 overtok Åse Ravndal som redaktør etter Anne-Karin Løken. Samarbeidet med Bondevennen blir vidareført i 2013 etter avtale utfrå same vilkår som tidlegare. Eit samarbeid som fungerer veldig godt. Vi vil igjen oppfordre medlemmene til å engasjere seg og sende stoff til medlemsbladet. Og igjen - hugs å melde adresseendring! Organisasjonen Norges Fjordhestlag er ein landsdekkande organisasjon der medlemmene er organisert i lokallag. Lokallaga i eit fylke skal samansluttast til eit fylkeslag. I tillegg er det organisert to distriktslag, Nordfjord og Sunnfjord. Det er 16 fylkeslag, 2 distriktlag og 40 lokallag. 9

10 Hingsteutstillinga 2012 I 2012 blei 26 fjordhingstar synte på Nordfjordeid, på Nord- Norsk Hestesenter møtte ingen. Til saman fekk 18 hingstar kåring/ premiering på Eid i I eldste klasse fekk fem hingstar halde fram avlskarriera og fremst i rekkja stod den vakre og velprega Mykletind-sonen Ronnjo, som fekk smykke seg med den kvite sløyfa. Nummer to i kvalitet blei Frederik Skovå-sonen Heros, han fekk jamne karakterar og rød sløyfe. Dei tre andre hingstane i denne klassa; Elvar, Gråggi og Lia Rappen, fekk blå sløyfe og fornya tredjepremiegrad. I mellomklassa (4-5 år) enda ein opp med heile tre ulike rangeringar denne gongen, flotte Fjelltor, som gjennomførde dei utvida bruksprøvene i fjor, fekk si heilt eiga kvalitetsoppstilling der han både blei nummer ein og fekk den finaste sløyfa, den kvite. Av dei fem testhingstane som møtte i mars vart to tekne ut, fjorårsspissen Prins Eikås gjekk ut pga. patella-catching, medan toaren Greven vart send heim att halt. Såleis berre tre testhingstar tilbake på avslutninga av dei utvida bruksprøvane. Krogs Baldersonen Balder Mann vart, som einaste testhingst, ståande inst i ringen med rød sløyfe. Dei andre to, Sør Samiro og Myras Viking fekk tredje premie. Greven, som altså vart send heim halt, vart seinare friskmeldt og fekk dispensasjon for å verke i avlen gjeldande år. Han må møte til utvida bruksprøver Den siste klassen i klassen i mellomklassa var klasse 2b, der møtte fireåringen Kornvin Freidig etter Frederik Skovå. Han passerte ikkje nålauga i fjor, men vart oppfordra til å møte i 2012, noko han gjorde. Han hadde utvikla seg positivt i løpet av året og denne gongen blei han løna med både kåringssløyfe og kvalitetsstempel. Han møter og til utvida bruksprøve i 2013, saman med Greven pluss dei eitt år yngre kåra hingstane frå årets klasse 3. Denne gongen famna treårsklassa berre 16 møtande hingstar og av desse blei halvparten funne gode nok til gul sløyfe og kåring. Først av dei tre som blei sette i kvalitet kom den svært vakre Heros-sonen Ninjar, fylgd av Fattnes Jonas-sonen Fløgstad Odin og Ronnjo-sonen Smedsmos Major. Dei fem andre kåra var Myromsliens Askeladden, Søljo, Kamillas Tord, Rudsmo Robin og Augustus Solberg. Når det gjeld hingstelinjer på treåringane var linja frå Valebu dominerande i 2012, av åtte kåra treåringar var seks stykke ætlingar av Valebu gjennom Rei Halsnæs. Dei to siste hingstane ætta frå Baronen (Rudsmo Robin e. Elvar) og Torbjørn (Augustus Solberg e. Myklemann). Sal av kåra hingstar var det lite av, tre treårshingstar vart selde privat, Fløgstad Odin for til Danmark, medan Augustus Solberg og Smedsmos Major vart selde innanlands. Ingen fjordhestlag kjøpte lagshingst i Oppdrettarar av spissane er Jonas Vevle (Ronnjo, spiss klasse 1), Knut Rasmus og Per Ole Hjelle (Fjelltor, spiss klasse 2, fem år), Anita Åsbakk Myromslien (Balder Mann, spiss klasse 2 fire år), Olav Botnevik (Kornvin Freidig, spiss klasse 2b) og Jan Even Myklebust (Ninjar, spiss klasse 3). Best av alle dei staselege fjordhingstane på heile Eidutstillinga blei treåringen Ninjar, som heilt til slutt stakk av med heiderstittelen Dagens hest. Meir utfyllande referat og fyldigare premielister kan finnast i Fjordhesten 2/12. Åse Ravndal

11 Premieliste - Nordfjordeid, mai 2012 KLASSE 1: Hingstar 6 år og eldre 1. premie Ronnjo N , lys br. bl. e. Mykletind u. Daysy ue. Keisar Eigar: Janne Seilen, Hedmark Oppdrett: Jonas Vevle, Lonevåg Mål: ,9 Stor, høgstilt, langlagt hingst med meget godt hingstepreg. Bredt ansatt hals med god nakke. God bog, rund manke. Godt muskelsatt kryss, lend og rygg. Gode lår. Velstilte bein med flate framknær og noe fylte haser. Poeng: 9-9-( )8-(9-9)9=9. Lynne 9. Helse premie, 1. kvalitet. 2. premie Heros N , br. bl. e. Frederik Skovå u. Rostriga ue. Nyvolls Trigger Eigar: Unni Sørtømme, Børsa Oppdrett: Odd Helgesen, Hjelmeland Mål: ,5-7,7 Harmonisk, langlagt av god type. Noe grov hals. Gode skuldre, kort manke. Svært god overlinje og bakpart. Tåvid frambeinsføring og trang baksbeinsføring. Brede piper. Veivinnende, ledig meget godt skritt. Ledig trav. Poeng: 8-8-(7-8,5-8-7)-8-(9-8,5)9=8. Lynne 9. Helse premie, 2. kvalitet. 3. premie Elvar N , ulsbl. e. Rånnar u. Elveblakka ue. Aarnesblakken Eigar: H. D. Fladby-Per Fladby, Gjerdrum Oppdrett: Anni Dreyer Fladby, Gjerdrum Mål: Lavstilt hingst av bra type. Noe tungt hode. Kort hals, god manke. Lang lend, hellende kryss. Føre bein og bra bevegelser. Poeng: 7-7-( )7,5-(7,5-7)7=7. Lynne 9. Helse 7,5. 3. premie. Gråggi N , grå, e. Brage u. Gråtussa ue. Lykkegråen Eigar: Onkels gård v/hege og Geir Anton Nybråten, Gjøvik Oppdrett: Kristian Sagflaten, Heidal Mål: ,9 Djup, kortbygd hingst med pent hode. Kort, bredt ansatt hals. Steil bog. Rund manke. Sterk lend. Velformet, godt muskelsatt kryss. Føre bein, men understilt og moderat tåvid frambeinsstilling. Korte, men ledige bevegelser i skritt og trav. Poeng: 7,5-7-( )7-(7-7)7= 7. Lynne 9. Helse premie. Lia Rappen N , lys br. bl. e. Rånnson u. Bakkesnerta ue. Knallfin Eigar: Kai Stein og Gro Marie Aakre, Ål Oppdrett: Kai Henning Stein, Ål Mål: Stor, Høgstilt, oppsynt hingst. Lang, velformet hals. God manke. God rygglinje med godt muskelsatt bakpart. Føre bein med gode høver. Tåvid frambeinsstilling med fransk høyre frambein. Overbein innv. b. f. b. Skøytende og flettende frambeinsføring. Ledig skritt. Noe kort trav, på framparten. Poeng: 8-9-(6, )7-(8-7)7,5= 7,5. Lynne 8. Helse premie. KLASSE 2 a: Hingstar fire og fem år 1. premie (utv. br. pr. gjennomført i fjor, difor rangert utanom 4 åringane) Fjelltor N , lys br. bl. e. Torsetblakken u. Fjellmøy ue. Dragmann Eigarar: Even Myklebust og Knut Rasmus Hjelle, Ørsta Oppdrett: Knut Rasmus Hjelle, Nordfjordeid Mål: ,5-7,8 Høgstilt, langlagt hingst med meget godt fjordhestpreg. Vakkert hode. Velansatt og velformet hals. Godt slutta kropp. God overlinje. Noe grunne og smale underlår. Veivinnende, godt skritt med god ryggaktivitet. Poeng: 9-9-(8-8-7,5-8)8-(9-9)9=9. Lynne 9,5. Helse premie, 1. kvalitet. 2. premie (utv. br. pr. gjennomført i år) Balder Mann , lys br. bl. e. Krogs Balder u. Nessaja Solberg ue. Fløgstad Bruse Eigar: Anita Åsbakk Myromslien, Kvam, utstillar: Herman Åge Lindberg Oppdrett: Anita Åsbakk Myromslen, Kvam Mål: ,3 Oppsynt hingst med godt preg. Vakkert, uttrykksfullt hode. Velformet hals. Rund manke. Steil bog. Godt muskelsatt rygg og kryss. Smale underlår. Middels føre bein. Trange høver. Ledige, gode bevegelser. Poeng: 8-8-( ,5)7,5-(8-8)8 =8. Lynne 9. Helse 8. Utv. bruksprøve nr. 1 av 3, 349 p. =8,1 v. k. 2. premie, 1. kvalitet. 3. premie Sør Samiro , rød bl. e. Eikåsen Gullfaks u. Grålina ue. Aser Eigar: Unni Sørtømme, Børsa Oppdrettar: Bernt Johnny Stensås, Soknedal Mål: ,5-7,3 Middels stor, harmonisk hingst av bra type. Muskelsterk kropp. Føre bein med meget gode høver. Uttåa høyre f. b. Ledig, aktivt skritt med flettende bakbeinsføring. Noe bundet i overlinjen i trav. 7,5-8-( ,5)7-(8-7)7,5=7,5. Lynne 8. Helse 8. Utv. bruksprøve nr. 3 av 3, 332 p.=7,7 v. k. 3. premie Myras Viking , lys. br. bl. e. Rossmann u. Vestrejenta ue. Rådar Eigar: Ingrid Aarnes, Vikebukt Oppdrett: Ingrid Aarnes, Vikebukt Mål: ,5-7,9 Stor, maskulin hingst. Pent hode. Kort hals, steil bog. Meget god rygg og bakpart. Føre, velstilte bein med gode høver. Veivinnende skritt, på forparten i trav. 8-7-( ,5)8-(8-7)7,5=7,5. Lynne 9,5. Helse 9. Utv. bruksprøve nr. 2 av tre, 338 p.=7,9 v. k. 3. premie. 11

12 KLASSE 2 b: Kåra Kornvin Freidig , lys. br. bl. e. Frederik Skovå u. Kornvin Tora ue. Torleiv Eigar: Kjersti Anette og Gudmund Botnevik, Os Oppdrett: Olav Botnevik, Os Mål: ,2 Høgstilt, langlagt hingst av meget god type. Lang, velforma hals. Kort manke, noe steil bog. Meget god overlinje. Middels føre, bra bein. Gode høver. Ledige bevegelser, men skøytende frambeinsføring. Taktfast, velbalansert galopp. 9-8-(7-7,5-9-8)7,5-(8-8-8)8=8. Lynne 9. Helse 8,5. Kj.pr. 42,5 p.=8,5 bruk. Kåra, 1. kvalitet. KLASSE 3: Hingstar 3 år Kåra: Ninjar , lys br. bl. e. Heros u. Løkling Ninrosa ue. Bjørktind Eigar: Svein Erik Hafstad og Elisabeth Røst, Førde Oppdrett: Jan Even Myklebust, Ørsta Mål: ,3 Oppsynt, vakker hingst av meget god type. Pent hode. Velformet hals. God overlinje. Godt kryss. Velstilte bein. Energisk, bra skritt og godt, ledig trav. Poeng: 9-9-(8-8-7,5-9)8- (7,5-8,5-8)8=8,5. Lynne 8. Helse 9. Kj. pr 38,5 p.=7,7 bruk. Kåra, 1. kvalitet. dagens hest. Fløgstad Odin , lys br. bl. e. Fattnes Jonas u. Fløgstad Lenda ue. Eldar Eigar: Even Myklebust, Ørsta Oppdrett: Jakob Knutsen, Sauda Mål: ,5-7,5 Oppsynt, vakker hingst av meget god type. Pent hode. Lang, velformet hals. God overlinje og godt kryss. Velstilte bein med litt lite markerte ledd. Aktive bevegelser. Ønsker mer bogfrihet. 9-9,5-(7,5-7,5-7,5-8)7,5-(7,5-8-8)8=8. Lynne 9. Helse 9. Kj.pr 35 p.=7 bruk. Kåra, 2. kvalitet. Smedsmos Major , br. bl. e. Ronnjo u. Smedsmos Maja ue. Pera Gut Eigar: Ronny Ove Smedsmo, Vågå Oppdrett: Johannes Smedsmo, Vågå Mål: Maskulin, sterkbygd hingst av god type. Pent hode. Velansatt hals. God overlinje og godt kryss. Meget godt muskelsatt. Tåvid venstre frambein og venstre bakbein. Meget gode bevegelser. Poeng: 8-9-( )7-(9-9-9)9=8. Lynne 9. Helse 7,5. Kj.pr 45,5 p.=9,1 bruk. Kåra, 3. kvalitet. Myromsliens Askeladden , br. bl. e. Ask u. Nessaja Solberg ue. Fløgstad Bruse Eigar: Anita Åsbakk Myromslien, Kvam, utstillar: Herman Åge Lindberg Oppdrett: Anita Åsbakk Myromslien, Kvam, Mål: ,5 Stor, sterkbygd hingst av bra type. Middels lang, velformet hals. God manke og overlinje. Sterkt kryss. Tåvid høyre frambein, ellers gode bein med godt markerte ledd. Noe kort, men bra skritt. Ledig, godt trav. 7,5-8,5-( )8-(7-8-6)7,5=7,5. Lynne 9. Helse 8. Kj.pr 39,5 p. =7,9 bruk. Kåra 12

13 Søljo , lys br. bl. e. Ask u. Engja Sølja ue. Fløgstad Lenar Eigar: Runa Smedsmo, Lom Oppdrett: Terje Jørgensen, Bybrua Mål: ,5-7,8 Langlagt, oppsynt hingst av god type. Pent hode. Velansatt og velformet hals. Rund manke. God overlinje og sterkt, godt kryss. Noe umarkerte ledd. Moderat sabelbeint. Ledige, gode bevegelser i skritt og trav. Poeng: 8-9-(7-7,5-9-8)7-(8-8-6,5)8=8. Lynne 9. Helse 9. Kj.pr 40 p. =8 bruk. Kåra Rudsmo Robin , ulsbl. e. Elvar u. Rudsmo Tina ue. Lukas Eigar: Knut Skubberud, Båstad Oppdrett: Reidar Skubberud, Hærland Mål: ,5-8 Oppsynt, langlagt hingst av bra type. Bredt ansatt hals. Noe muskelfattig rygg. Godt kryss. Bra bein, men korrigert på høyre frambein. Bra skritt. Ledig trav. Romslig, velbalansert galopp. Poeng: 7,5-8-(7-7,5-7,5-7,5)7,5-(7-8-8)7,5=7,5. Lynne 9. Helse 9. Kj.pr 45 p. =9 bruk. Kåra Kamillas Tord , lys br. bl. e. Heros u. Kamilla ue. Stas Råden Eigar: Kåre H. Myklebust og Jesper M. Skår, Ørsta Oppdrett: Kamilla og Krist Myklebust, Ørsta Mål: ,5 Middels stor, langlagt hingst av god type. Pent hode. Velformet hals. Flatt kryss. Moderat tåvid høyre bakbein, ellers gode bein med noe umarkerte haser. Noe kort frambeinsføring, ellers bra bevegelser. Poeng: 8,5-8-(7,5-7-7,5-7,5)7,5-(7,5-7,5-7)7,5=8. Lynne 8. helse 9. Kj.pr 41,5 p.=8,3 bruk. Kåra Augustus Solberg , lys br, bl. e. Myklemann u. Oktavia Solberg ue. Fløgstad Bruse Eigar: Elisabeth Røst og Svein Erik Hafstad, Førde Oppdrett: Anbjørg Solberg, Lonevåg Mål: ,8 Mektig, lågstilt hingst av bra type. Pent hode. Noe grov og bredt ansatt hals, ellers sterkbygd, god kropp. Velstilte, føre bein med godt markerte ledd. Ledige, gode bevegelser. Poeng: 7-7,5-( ,5)9-(9-8-6)8,5=7,5. Lynne 9. Helse 8,5. Kj. pr 43,5 p.=8,7 bruk. Kåra Utvida bruksprøver Bruksområde Balder Mann Myras Viking Sør Samiro Riding A 8,5 7 8,5 T Køyring A T 8,5 7 7,5 Arbeids- A køyring T 8 7 8,5 Laushopping A 6 7,5 9 T 6,5 7,5 8 Køyring i T 8 8,5 7,5 trafikk Ridbarheit T 9 8,5 7,5 Åtferd på stall T ,5 Heilskapsvurdering A 8 7,5 7,5 T Lynne A T 9 9,5 8 Total sum Vekta 8,1 7,9 7,7 karakter 2. pr. I 3. pr. 3. pr. A = Avslutningsdagen T = Testperiode 13

14 Bruken av hingstane 2012 Hingst Tal hopper Alder %vis bidrag Augustus Solberg 5 3 2,19 % Balder Mann ,46 % Brage ,44 % Eikåsen Gullfaks ,51 % Elvar 2 9 0,88 % Fjelltor ,33 % Fløgstad Odin ,14 % Frederik Skovå ,88 % Gaardens Tico ,44 % Herman ,32 % Heros 5 7 2,19 % Hildmann ,44 % Kamillas Tord 6 3 2,63 % Kneist ,44 % Kornvin Freidig ,82 % Kuling 1 6 0,44 % Leirdals Odin ,70 % Lia Rappen 1 6 0,44 % Lunner Per 5 9 2,19 % Merinas Emil ,14 % Myklemann ,32 % Myras Viking 3 4 1,32 % Myromsliens Askeladden 3 3 1,32 % Ninjar ,65 % Nytuns Heiden 1 5 0,44 % Reimar ,32 % Ronnjo 3 8 1,32 % Rudsmo Robin ,70 % Rudsmo Råssar ,95 % Skraaruds Gråtass 7 9 3,07 % Smedsmo Sivert 5 7 2,19 % Smedsmos Major 3 3 1,32 % Solli Gråen 2 9 0,88 % Søljo 7 3 3,07 % Sør Samiro 5 4 2,19 % Turbo Romeo 6 5 2,63 % Veslefrikk Roman 3 5 1,32 % Sum hopper ,00 % Sum hingstar 37 Fordeling av hopper mellom hingstane Antall hopper per hingst i ulik alder Samanlikning av aldersfordeling dei tre siste åra Snitt 6,16 hopper per hingst 27 møtande hingstar på Nordfjordeid vart 18 premierte eller kåra. Dette er 66%. Det vart delt ut to 1.premiar: Ronnjo i klasse 1a og Fjelltor i klasse 2a Det vart delt ut to 2.premiar, til Heros i klasse 1a og Balder Mann i klasse 2a. Det vart delt fem 3.premiar. Det vart kåra fem hingstar i klasse 2b og 3.Av desse sto Ninjar spiss i klasse 3, og Kornvin Freidig spiss i klasse 2b. 14

15 Viste fjordhestar på utstilling og skue Unghestskue I 2012 vart det synt 157 unghestar i alderen 1 til 3 år på unghestskue på 19 ulike unghestsjå eller kombinertutstillingar i 15 fylke. 132 av desse fekk sløyfe (89%). Antalet synte unghestar går framleis nedover, i 2011 vart det synt 184 unghestar, 2010 vart det synt 215 unghestar. Hoppe- og vallakutstillingar Det møtte i alt 95 hopper og vallakar på 15 utstillingar i løpet av 2012; av desse vart 89 premierte (94%). Det har soleis vore ein auke sidan 2011, då det vart stilt 75 hopper og vallakar, etter ein nedgong frå 100 stilte hopper i I 2012 vart det synt og premiert 6 vallakar i klasse 8 og 9 mot 1 vallak i klasse 9, i var det første året med klassar for vallakar på utstilling. 1. premierte hopper Det vart delt ut 9 første premiar. Hoppene som fekk første premie var: Sannheims Blakka i klasse 5 på utstillinga i Bergen Askongen i klasse 4 på utstillinga på Starum Svingens Lykke i klasse 6 under utstillinga på Stav Vereide Terna i klasse 4/avkomsbedømming, Høylands Luna, Sollikaisa og Smedsmo Mai Lilja i klasse 6, under utstillinga i Stryn Husvegeline i klasse 4 og Kaldheims Silje i klasse 6 under utstillinga på Øksnevad Fjordhopper og vallakar møtt og premiert i 2012 HOPPER VALLAKER Utstillingsstad Kl. 4 kl.5 kl.6 kl. 7 kl. 8 kl.9 i Alt m p m p m p m p m p m p m p Benterud* 0 0 Bergen* Jarlsberg * Lofoten* Lyngdal* Momarken * Mosjøen* Namdal* 0 0 Seljord * Sogndal* Starum* Stav Stryn Tana* Tresfjord* Øksnevad* Ørlandet * Sum Fjordhopper og vallaker møtt og premiert dei siste åra År Tal på Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 I alt utstillingar Møtt/premier Møtt/premier Møtt/premier Møtt/premier Møtt/premier /35 16/16 50/45 36/36 138/ /16 15/15 42/35 33/33 106/ /27 20/20 59/55 31/31 137/ /28 16/16 40/33 32/31 117/ /21 6/6 41/35 31/31 101/ /28 14/13 35/32 29/29 106/ /25 28/25 30/30 24/22 107/ /26 23/20 31/30 20/19 100/ /10 20/17 30/28 15/15 75/70* /16 21/17 24/23 28/27 95/89* *Vallaker er teke med 15

16 Avlsutvalet 2012 Leiar: Jonas Vevle Medlem: Even Myklebust Medlem fram til : Elin Furrevik Varamedlem: Runa Smedsmo (medlem frå ) Avlsutvalet har hatt to fysiske møte, eit under NM på Voss og eit under Haustmøtet på Hadeland. Utvalet har i tillegg hatt to møte saman med styret. Elles er arbeidet basert på kontakt via telefon og e-post. Saker som har vore handsama i 2012 : Avlsmidlar 2013 Avlsutvalet har diskutert ulike avlstiltak, det er semje om at ein må satse meir på nye effektive avlstiltak i åra som kjem. Stimulering av premierte og viste 3-årshopper og bruk av 3-årshingstar i avlen er sett på som viktige tiltak og vert vidareført. Samstundes ser ein på muligheiter for å utvida dette tiltaket til også å gjelde 4-årshopper. Unghestfinale for fjordhest Avlsutvalet har gjennom året arbeidd for å innføre unghestfinale for fjordhest, i første omgong vil dette gjelde åringar og toåringar både hingstar og hopper. Målet er å premiere den beste unghesten innan kvar klasse. I 2013 er det planlagt gjennomført ei prøvefinale på Voss 9. juni. Alle som har unghingstar med sløyfe eller unghoppe som er sett i kvalitet ved eit av årets unghestskuer er hjarteleg velkomne til å delta i unghestfinalen. Kåringsnemnd 2013 Avlsutvalet har diskutert samansetting av kåringsnemnd for 2013 og lagt fram forslag for styret. Grunngjeving er eit ynskje om kontinuitet samstundes som det er viktig å gje opplæring til nye og yngre dommarar. Verd å merke seg er at dei som har gått ut av kåringsnemnda dei siste åra går av grunna alder, i år gjaldt dette Arne Presthus. Det er behov for rekruttering av nye, gode dommarar som etterkvart kan bli verdifulle medlemmar i kåringsnemnda i framtida. Etter behandling i styret vart følgjande samansetting foreslått for Norsk Hestesenter: Nils Ivar Dolvik, Arne Eide, Live Enerhaugen, Dagfinn Gjøstein, Kari Anne Indrebø, Reidar Eiliv Time, Kristen Vines og Ronny Ove Smedsmo. Testpersonell til utvida bruksprøve 2013 Verd å merke seg er det at alle tre medlemmane i avlsutvalet er aktive avlarar av fjordhest og har alle eigne hingstar som skal inn til utvida bruksprøve. Denne saka er derfor drøfta i utvalet med dette som utgangspunkt, og det vart derfor framlagt eit forslag til styret for vidare diskusjon der. Grunngjeving for forslaget er kontinuitet og brei erfaring innan riding og køyring. Etter behandling i styret (Gunnar Bruland var ikkje tilstades under drøftinga av denne saka) vart følgjande samansetting foreslått for Norsk Hestesenter: Dagmund Førde, Gunnar Bruland, Silvia Førde og Øivind Ødemotland. I tillegg til sakene som er beskrive over har avlsutvalet delteke i arbeidet med handlingsplanen for dei nasjonale hesterasane. Ei eiga gruppe har arbeidd med evaluering av utvida bruksprøve for hingstar (Jonas Vevle, Kari Anne Indrebø og Therese Selle) og lagt fram dei foreløpige tankane om dette på Haustmøtet. Deltakarane på Haustmøtet fekk deretter ta del i diskusjon rundt temaet, og det kom inn fleire verdifulle innspel som vert tatt med i det vidare arbeidet. Avlsfremjande midlar til bruk av 3-årshingst Norges Fjordhestlag ynskjer å styrkje bruken av 3-årshingst, for ved det å auke variasjonen av genar og korte ned generasjonsintervallet. Det vil vere gunstig for avlsframgangen og redusere innavlsfaren. Norges Fjordhestlag har søkt Norsk Hestesenter om avlsfremjande midlar til dette. Med atterhald om tildeling vert lag tilslutta Norges Fjordhestlag og semin ved Norsk Fjordhestsenter AS oppmoda om å søkje støtte til bruk av 3-års hingst. Søknad vert vurdert ut frå ei geografisk plassering, for desentralisert fjordhestavl, breidde avlsmessig og bruk. Grunngjeven søknad vert å sende Norges Fjordhestlag innan kvart år. Ved manglande innmelding til Norges Fjordhestlag og Norsk Hestsenter med frist kvart år vedkomande bedekning, sal, o.l., kan avlsfremmande midlar reduserast eller haldast attende. Avlsfremjande midlar til 3- og 4-års hopper Følgjande retningslinjer vart vedtekne for tilskot til 3- og 4 års hopper: Etter søknad vert det gjeve tilskot til bedekning av 3-og 4-års premierte hopper, der eigar er medlem av Norges Fjordhestlag. Beløp blir fastsett ut frå tilgjengelege midlar det aktuelle året. Søknad vert å sende Norges Fjordhestlag innan 1. oktober. 16

17 Fokus Unghest I 2012 har Fokus Unghest mottatt og behandlet mange søknader. Som tidligere har vi opplevd noen problemer knyttet til søknadsfrister og vedlegg. Det viktigste i forhold til rapportering i etterkant av kurs er at vi ikke lenger krever evalueringskjemaer tilbakesendt. Infoen vi tidligere har samlet fra disse skjemaen er nokså lik, mellom både moduler og deltakere. En ny nettside er nå på trappene. Den gamle er vanskelig å administrere, samtidig som den i vår teknoloiske hverdag begynner å bli utdatert. Det meste av informasjonen fra den gamle nettsiden skal være mulig å finne frem til på den nye siden. Du finner oss på Her finner du informasjon både om kursmoduler, særnorske raser og fagrelaterte artikler om hestehold. Som nevnt på Haustmøtet 2012 jobber vi stadig med å videreutvikle Fokus Unghest. I den forbindelse ønsker jeg å nevne at det i 2013 blir innført noen nye moduler. Vi ser behovet for både profilering og sikkerhet. De nye modulene blir presentert på nettsiden innen kort tid. Det er også mulig å gjennomføre samme modul flere ganger i løpet av et år, hvis en ser behov for det i området. Organsiseringen av Fokus Unghest endrer seg også noe. En større del av det administrative arbeidet er nå satt bort til sekretæren i Norges Fjordhestlag. Vi velger dette fordi rutinene er såpass faste nå at vi anser det for å være mindre arbeidskrevende og mer effektivt. For 2012 er det kommet inn 62 søknader. Ca 40 av kursene har vi motatt rapportering på, men fremdeles er det noen som er litt trege med å rapportere slik at midlene ikke er utbetalt. Totalt har vi fått inn rundt 40 rapporter kr er tildet og at kr er utbetalt. Som vanlig er det Fjordhest og Dølahest som henter ut de fleste midlene, men Nordlandshest/Lyngshest og en del samarbeidslag søker også om midler. Vi ser at det stort sett er de samme lagene som søker, men at det og ser ut til å være et større samarbeid om hvilke moduler det søkes om når og hvor. Totalt kom 21 søknader dirkete fra lag som regnes som Fjordhestlag. Jeg benytter muligheten til å oppfordre om muligheten for å søke om midler til å gjennomføre såkalte «unghestkonkurranser.» Du finner mer informasjon på nett. Har du spørsmål finner du min kontaktinfo på nettsiden vår. Anni Dreyer Fladby 17

18 Aktivitetsutvalget Medlemmer: Madsi Vinjevoll (leiar), Lucinda B. Reksten og Unni Sørtømme har vore eit aktivt år der aktivitetsutvalget har jobba innanfor fleire ulike områder. I år var det Tyskland som arrangerte Europeisk Meisterskap for fjordhest. Meisterskapet fann stad august i Krumke i Tyskland. Norge var så heldige å ha heile åtte ekvipasjer til start og dei gjorde alle ein strålande innsats, noko som resulterte i sølv til spranglaget og bronse til dressurlaget. Konkurransereglementet til NRYF skulle reviderast i begynnelsen av 2013, og med det også statuttane til Fjordhest-NM. Her gjorde vi ei grundig og gjennomtenkt revidering, og enda opp med å få godkjent endringer som passer bedre til det generelle konkurransereglementet. Vi jobba vidare med regionssamlingane for fjordhest i heile landet. Målet med desse samlingane er i første omgang for fjordhestekvipasjar det å kome saman til felles og god trening mot konkurranse. Samlingane skal innehalde høg kompetanse både når det gjeld teoretisk og praktisk undervisning, etter kvart som desse samlingane vert innarbeidd kan dette vere steget mot regionmeisterskap for fjordhest. Hausten 2012 starta vi og planlegging av rankinglister for fjordhest. Målet er at alle fjordhestar i heile landet skal kunne rankast mot kvarandre i konkurranse, sjølv om dei startar stevner i ulike regionar. I tillegg til dette har vi i aktivitetsutvalet brukt mykje tid på å jobbe mot arrangørane av store internasjonale stevner som Kingsland Oslo horse show og AEG. Vi ynskjer at fjordhesten med tida skal vere ein sjølvsagd deltakar på desse store arrangementa. I den forbindelse har vi og brukt litt tid på å søkje sponsormidlar frå større bedrifter. Fjordårets Norgesmeisterskap på Bømoen på Voss var eit vellukka og godt gjennomført arrangement Voss. For at vi skal vere sikra godt gjennomførte Norgesmeisterskap kvart år, har vi starta arbeidet med å lage retningslinjer for framtidige arrangørar, som skal ha si hensikt å vere rettleiande. I tillegg til godt gjennomførte Norgesmeisterskap, ynskjer vi ei betre oppfølging av norske ekvipasjer som reiser for å konkurrere under nordisk meisterskap for fjordhest og EM. Vi har derfor utnevnt Silje Ruud som sportskoordinator for utanlandske stevner. Madsi Vinjevoll, Leiar Marknadsføringsutvalget I 2012 arbeidde marknadsføringsutvalet primært med å få tak i midlar. Bladet Fjordhesten treng annonsørar, og me trong sponsorar for å få produsert Fjordkraft under NM Me kom i mål med sistnemnde, annonsørar er eit pågåande prosjekt. Elin Furrevik gjekk ut av utvalet då ho tok til i stillinga på NHS og inn fekk me Aina Huseby sommaren Planen for arbeidet framover er å skaffa større sponsorar/investorar. Me har nokre namn me arbeider med, men er sjølvsagt interesserte i tips til aktuelle bedrifter dersom nokon har det. Kom også gjerne med forslag til ulike fond der me kan søka om midlar. For marknadsføringsutvalet Jenny Wright Johnsen 18

19 Norges Fjordhestlags nettsider Antallet daglige besøkende på fjordhest.no har holdt seg noenlunde stabilt på ca 40 besøkende om dagen i Årsaken til dette ligger nok i at færre besøker nettsiden etter at facebook-siden kom opp, siden nyhetene på fjordhest. no også kommer på facebook. En faktor er nok også at fjordhest.no oppdateres sjelden. I 2012 har det vært flest besøkende innom i juni, deretter juli og så i mai. Disse tre månedene er de mest aktive for fjordhestmiljøet, med hingsteutstillingen i mai og NM i løpet av sommermånedene. Desember er fortsatt den måneden færrest besøker fjordhest.no. Folk flest surfer på NFL sine nettsider mellom klokken seks og ti om kvelden, med en topp rundt kl. ni. NFL på facebook NFLs facebookside blir flittig brukt til å klikke seg videre til artiklene på nettsiden. Administratorene til denne siden er de av styremedlemmene som er på facebook i tillegg til webmaster og sekretæren. Når fjordhest.no oppdateres vil det som oftest postes en melding om dette på NFL sin facebookside. Facebooksiden hadde ved årsskiftet over 1000 liker. Det er en økning på 300 i løpet av Fjordhestforumet Forumet hadde ved årsskiftet ca 1800 medlemmer som har skrevet over innlegg siden starten i mars Forumet er et hyggelig sted å være, og det viser seg å være en fin måte å holde seg oppdatert på hva som skjer i Fjordhest-Norge. Det må nevnes at facebook har tatt over mye av aktiviteten på forumet, og det skrives ikke så mye som det gjorde tidligere. Men det er sannsynligvis en naturlig utvikling i et informasjonsbasert samfunn. Forumet har ca 400 besøkende daglig. Som administrator på forumet fungerer Lucinda Bjørnset Reksten i tillegg til undertegnede. Moderatorgruppa består av Vilde Eggen, Anna Kristine Ramlet, Inger Grønntun, Lisbeth Strandum og Kristin Hermansen. Er det noe du lurer på, ta kontakt på Ingvild N. Sveen

20 NM for fjordhest 2012 Voss fjordhestlag, Voss køyre- og rideklubb og Osterøy fjordhestlag var saman om å arrangera årets NM for fjordhest på Voss. Sjølve stemnearenaen var på Bømoen, eit tidlegare militært område som låg vakkert til rett oppfor Voss. Innsatsen var fantastisk flott både på arrangør- og deltakarsida, einaste som svikta bittelitt i år var vergudane, særleg dei første dagane av stemnet. Men, slikt kan ein som kjent ikkje gjera noko med og folk tok regn og væte med godt humør og arrangørane la dessutan ned utruleg med arbeid for å leggja til rette på beste vis for både to- og firbeinte gjester då banane regna seg tunge og blaute som berre nøkken - det vart slådda, harva og fylt på med masse til alle døgerets tider i det ausande regnveret. Årets NM var rekordstort i tal startande, 120 ryttarar og 113 hestar stilde til start. Klubbar og lag med flest startande var Osterøy Fjordhestlag (16), Oslo og Akershus Fjordhestlag (12) og Voss køyre- og rideklubb (11). NM vinnar senior 2012 vart den same som i 2008, nemleg Liv Jorunn Nyhagen frå Volda med sin hingst Pokemann, denne ekvipasjen har og vunne greinmeisterskapen i dressur fleire gonger tidlegare. Juniorvinnaren var derimot ny og lokal, Andreas Gjerstad frå Osterøy tok gull på den lånte vallaken Borgegutten. Oslo og Akershus Fjordhestlag sitt Lag 3 tok gullet i lagkonkurransen; Ida Lillethun Wahl og Heia Danska, Stine Anette Heier og Balder Berger, Synne Thorp Halvorsen og Østlies Kvitnos. Oppdrettarar av NM-vinnarhestane er Leif Beite, Skodje - Pokemann (gull i senior NM), Marianne Granli, Ørje Borgegutten (gull i junior NM). Oppdrettarar av hestane på gull-laget er Gunnar Lindtveit Moen, Vegårdshei - Hei Danska, Karin Glosli, Eidsberg - Balder Berger, Ben Hjelmervik, Braskereidfoss Østlies Kvitnos. Hingsten med flest avkom til start var Frederik Skovå (11), hoppa med flest avkom var Daysy (4). Medaljevinnarane går fram av oversikten nedanfor, fullstendig resultatliste kan finnast på no og ein meir detaljert reportasje frå norgesmeisterskapen 2012 kan lesast i Fjordhesten nr. 3/ Åse Ravndal Medaljevinnarar Senior NM LA:3 dressurriding, MB maratonkøyring, 80 cm sprang, 7 startande. Gull: Liv Jorun Nyhagen og Pokemann, Volda rideklubb. Sølv: Sigrid Elise Skorve Larsen og Hermanto, Oslo og Akershus Fjordhestlag. Bronse: Ida-Elin R. Sunde og Kuling, Molde Hestesportsklubb. Junior NM LB:2 dressurriding, MB presisjonskøyring, 80 cm sprang, 10 startande. Gull: Andreas Gjerstad og Borgegutten, Osterøy rideklubb. Sølv: Oda B. Natland og Monikus, Førde køyre og rideklubb. Bronse: Synne Torp Halvorsen og Østlies Kvitnos, Oslo og Akershus Fjordhestlag. Lag NM LA:3 dressurriding, MB maratonkøyring, 80 cm sprang, 7 startande lag. Gull: Oslo og Akerhus Fjordhestlag, Lag 3: Ida Lillethun Wahl og Hei Danska, Stine Anette Heier og Balder Berger, Synne Torp Halvorsen og Østlies Kvitnos. Sølv: Oslo og Akerhus Fjordhestlag, Lag 2: Nina Rief og Perakrossen, Sigrid Skorve Larsen og Hermanto, Cathrine Molvig Paulsen og Fredrik Hedevang. Bronse: Oslo og Akerhus Fjordhestlag, Lag 1: Cassandre Bach-Gansmo og Flemming, Idunn H. Espeli og Gorm Joblakken, Silje Renate Ruud og Løkkas Brage. Greinmeistrar Dressur: Liv Jorun Nyhagen og Pokemann, Volda Rideklubb. 26 startande. Køyring: Stine Anette Heier og Balder Berger, Oslo og Akershus fjordhestlag. 8 startande. Sprang: Marit Beyer Holm og Øytind, Molde Hestesportsklubb. 6 startande. Vinnarar BUF- klassane (Beste Unge Fjordhest) 4 år: Leirdals Birk Nina Bekkevold, Stange Rideklubb. 6 startande. 5 år: Torsheims Kira Åshild Standenes, Stange Rideklubb. 9 startande. 6 år: Flemming Cassandre Bach Gansmo, Oslo og Akershus Fjordhestlag. 7 startande. 20

21 21

22 Fjord Horse International (FHI) FHI er en internasjonal organisasjon med medlemmer fra de nasjonale fjordhest-organisasjonene i Belgia, Nederland, Norge, Sveits, Sverige, Tyskland, Frankrike og Skottland, samt noen gjenværende private medlemmer. Generalforsamlingen 2012 ble avholdt på Nordfjordeid 2. mai i forbindelse med hingsteutstillingen. Medlemmer av styret etter GA 2012: Nils Ivar Dolvik, Norge, President, Berit Bergset, Norge, Maureen Van Leuwen, Nederland, Michelle Delaurier, Belgia og Jochen Noesinger, Tyskland. Styret fremmet på generalforsamlingen 2011 forslag om nye statutter som skulle erstatte tidligere konstitusjon og vedtekter som har vært uendret i mange år og trengte en fornyelse. De nye statuttene ble diskutert og vedtatt, men i referatet var det ikke enighet om hvor organisasjonene skulle ha sin adresse. De nye statuttene og at adressen fortsatt skulle ligge i Norge ble derfor endelig vedtatt i Det har blitt avholdt to styremøter fra forrige generalforsamling og fram til i dag. Det første ble avholdt i Osterburg, Tyskland 4. august 2012, i forbindelse med europamesterskapet for Fjordhest som ble avholdt der. I tillegg ble det avholdt styremøte per telefon 28. februar Ellers har styret hatt jevnlig kontakt på epost. Styrets arbeidsoppgaver i 2012: FHI var representert i forprosjektgruppen for internasjonal registrering av fjordhest. Styret har arbeidet videre med saken og vil prøve å skaffe norsk finansiering for å få laget et slikt register. Dette er et prosjekt som kan kreve en god del arbeid og som derfor trenger finansiering. Videre er styret enig om å prøve å få satt dette ut i livet. Styret arrangerer en internasjonal konferanse for fjordhestdommere i forbindelse med utstillingen på Nordfjordeid i Web-sidene til FHI er fornyet, blant annet med presentasjonssider for hvert medlemsland, og en kalender som viser aktiviteter i de ulike medlemslandene. FHI har også egen gruppe på Facebook. Medlemmer 2012: I forkant av fjorårets generalforsamling trakk Danmark, Canada og USA ut av organisasjonen. I 2012 har Frankrike og Skottland meldt seg inn. På generalforsamlingen 2012 ble vedtektene endret, slik at privatpersoner kan bli støttemedlemmer i FHI. Dette koster 300 NOK pr år. FjHI ønsker å holde kontakt med medlemmene via hjemmesiden Skrevet av Nils Ivar Dolvik 22

Njålsmerket April 2014

Njålsmerket April 2014 Njålsmerket April 2014 2 Fotograf bilde side 1: Anne- Lise Reiten, Fotograf føllbilde: Katrine Omvik Første nyhetsbrev Det er med stor glede at vi presenterer vårt første nyhetsbrev. Her vil dere finne

Detaljer

ÅRSMØTE TORSDAG 28. FEBRUAR 2008 på Horstad skule. STYRET I 2007

ÅRSMØTE TORSDAG 28. FEBRUAR 2008 på Horstad skule. STYRET I 2007 BIRKELY MONJA N-96-2716 1. premie og nr 2 i kvalitet i Førde 2007 ÅRSMØTE TORSDAG 28. FEBRUAR 2008 på Horstad skule. SAKLISTE: 1. Val av møteleiar, skrivar og to til å underskrive møteboka 2. Godkjenning

Detaljer

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: 18. oktober 2013, kl. 12.00-16.00 MØTELEIAR: STAD: REFERENT: INNKALLA: Møtt: Kjell Horten Norsk Hestesenter, møterom 2. etg. Elin Furrevik Kjell Horten, Åge

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014

Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014 Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014 Styret har hatt 8 ordinære styremøter i løpet av året, utover dette holdt kontakt via telefon og e-post. Årets styre har bestått av: Leder Kristine Koller

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2011 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 2. mai 2012

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2013 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 30. april

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2010 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 4. mai 2011

Detaljer

HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007

HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007 HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007 Foto Arild Solberg Sykkylven Fjordhestlag 100 år 1907-2007 Sykkylven Fjordhestlag er det eldste fjordhestlaget i drift. Gjennom 100 år med store

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013 Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013 Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering Kaldblods traver klasse 4 1 Haugestad Gulla Langlagt hoppe av god

Detaljer

Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken Trude

Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken Trude MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: 31.februar - 2. februar 2014 MØTELEIAR: STAD: INNKALLA: MØTT: Kjell Horten Hjerkinn Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken Trude

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2014 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 29. april

Detaljer

Norges Fjordhestlag Myroldhaug N-6770 Nordfjordeid

Norges Fjordhestlag Myroldhaug N-6770 Nordfjordeid Fokus unghest Fjordingen, dølahesten og nordlandshest/lyngshest får stadig sterkare konkurranse frå utanlandske rasar. Dei siste åra har vi hatt for låge bedekningstal innan fjordhesten. Dette skuldast

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: MØTELEIAR: STAD: MØTT: FORFALL: 29. juni, kl.20.30 Ole-Johan Dyste Telefonmøte Ole-Johan Dyste, Guro Hagen, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken,

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2009 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 5. mai kl

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 140 180 24

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 140 180 24 DOMMERRAPPORT INDIVIDDATA Utstillingssted:Lefdal Dato: 12.04.2015 Kat.nr. 1 Hestens navn: T.P's Show Stopper Klasse: 1b Rase: Gypsy Cob Reg. nr.: 82603506135M743 Stamboknr: 21 GCH Mikrochipnr: 953000005258452

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 138 148 160 17.5 6.

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 138 148 160 17.5 6. DOMMERRAPPORT INDIVIDDATA Utstillingssted:Stav Dato: 21.04.2013 Kat.nr. 41 Hestens navn: Benson Klasse: 1b Rase: Nordlandshest/Lyngshest Reg. nr.: N-99-3605 Stamboknr: Mikrochipnr: 578050000024494 Kjønn:

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar 3. Val av skrivar 4. Val av to til å underskriva

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2006 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 2. mai

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

7 8,8,7,7,7.5 3.pr. 7 7,7,6.5,7 3.pr

7 8,8,7,7,7.5 3.pr. 7 7,7,6.5,7 3.pr Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering Kaldblods traver klasse 4 1 Bilill Oppsynt hoppe av god type. Edelt hode. 6 8,8.5,7.5,8.8 3.pr Velforma hals. Meget god overlinje.

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2007 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 30.

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2005 Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Norges Fjordhestlag Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 3. mai

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Fjordhesten - allsidig sjarmør -

Fjordhesten - allsidig sjarmør - Fjordhesten - allsidig sjarmør - www.fjordhest.no Fjordhesten er både menneskevenn, arbeidskamerat og sportshest. Godt lynne, styrke og uthald kjenneteiknar rasen, og er med på å gjere fjordhesten til

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2008 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 6. mai 2009

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 5/2015 Dato: 5. 6.12. 2015 Sted: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Caroline Bjørge, Hilde Hoddevik, Knut Mikkelsen, Gry Sissel

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Årsmøte i V.i.L. 4. mars 2015. Klubbhuset på Omenås

Årsmøte i V.i.L. 4. mars 2015. Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Anders Rem, Karianne V. Døving, Inge Sunde, Ellisiv Klubbhuset på Omenås 4. mars 2015 rekneskap vart godkjent og fastsett som rekneskap for 2014. Vedtak: Framlagt rekneskap for

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes 3.vara

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Innkalling til årsmøte for 2014 i Sogn og Fjordane Ryttarkrins 1. Mars kl. 13.00 på Skei Hotell på Skei.

Innkalling til årsmøte for 2014 i Sogn og Fjordane Ryttarkrins 1. Mars kl. 13.00 på Skei Hotell på Skei. ÅRSMELDING SOGN OG FJORDANE RYTTARKRINS 2014 INNHALDSLISTE : INNKALLING LEIAREN HAR ORDET ÅRET 2014 PRESTASJONSPRIS 2014/ KLUBBPRIS RESULTATREKNESKAP 2014 BALANSE TIL REKNESKAP 2014 NOTAR TIL REKNESKAP

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møtedato: 09.06.2015 Møtestad: Møterom i 1. etasje Møtetid: Kl. 09:30 Møteinnkalling Innkalling: Faste medlemar i utvalet Dersom du ikkje

Detaljer

MØTEBOK. Generalforsamling Fjellstyra på Hardangervidda as

MØTEBOK. Generalforsamling Fjellstyra på Hardangervidda as MØTEBOK Generalforsamling Fjellstyra på Hardangervidda as Tidspunkt: Onsdag 15 juni 2016 kl 1800 Stad: Telefonmøte Møtedeltakarar: Vebjørn Håvardsrud (ØNF), Torleif Fresvik (Røldal FS), Knut Sygnestveit

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2012

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2012 Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2012 Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering 1 Øhre Maia 2 M.G. Siri 3 Ylvruna 4 Komnes Snuppa Møtte ikke Kaldblods

Detaljer