ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015"

Transkript

1 ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015

2 Til medlemmene i Grønmo golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB Tid: onsdag 4. mars 2015 kl. 18:00-21:00 Sted: Brannfjell skole, Ekebergveien 111 Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest søndag 15. februar. Sakene kan sendes til eller per post til Grønmo golfklubb, postboks 57 Mortensrud, 1215 Oslo. Fullstendig sakliste med alle sakspapirer gjøres tilgjengelig på senest en uke før årsmøtet og varsles med e-post og nyhet. Det vil bli avholdt et kort medlemsmøte kl. 18:00 før årsmøtet starter. Til behandling foreligger: 1. Godkjennelse av de stemmeberettigede; 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden; 3. Valg av dirigent, referent og to personer til å medundertegne protokollen; 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger; 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer; 6. Behandle klubbens regnskap i revidert stand; 7. Behandle innkomne forslag og saker; 8. Fastsettelse av medlemskontingent; 9. Vedta klubbens budsjett for 2015; 10. Behandle klubbens organisasjon; 11. Valg av revisor for 2015; 12. Valg av: a. styrets leder b. styremedlem/sekretær c. styremedlem/økonomi d. ett varamedlem e. kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer f. valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

3 Valgbarhet NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget.: II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 5 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i klubben skal det velges personer fra begge kjønn. (2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En arbeidstaker i en klubb har ikke stemmerett på klubbens ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben. (3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. (4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag/klubber som deltar i samme konkurranse. (5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i klubben. (7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til klubbens årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet. 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker (1) En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i klubben plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. (2) En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.

4 (4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med klubben. (5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til klubbens styre. (6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben (1) En person som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av klubben er ikke valgbar til verv innen klubben eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomisk interesse i driften av klubben. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører. (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. Velkommen til årsmøte! Oslo, 4. februar 2015 Med vennlig hilsen (sign) Styret i Grønmo golfklubb

5 Til aksjonærene i Grønmo golfbane AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I GRØNMO GOLFBANE AS Tid: onsdag 4. mars 2015 kl. 18:00-21:00 Sted: Brannfjell skole, Ekebergveien 111 Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må sendes styret senest søndag 15. februar. Sakene kan sendes til eller per post til Grønmo golfklubb, postboks 57 Mortensrud, 1215 Oslo. Fullstendig sakliste med alle sakspapirer gjøres tilgjengelig på senest en uke før generalforsamlingen og varsles med e-post og nyhet. Til behandling foreligger: 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å medundertegne protokollen 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning 4. Godtgjørelse til styrets medlemmer 5. Valg av styre 6. Innkomne saker Oslo, 4. februar 2015 Med vennlig hilsen (sign) Styret i Grønmo golfbane AS

6 SAKSLISTE ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB Til behandling foreligger: 1. Godkjenne de stemmeberettigede Styrets forslag til vedtak: Det er X stemmeberettigede til stede og årsmøtet er vedtaksført. 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden Styrets forslag til vedtak: Innkalling til, samt sakslisten og forretningsorden for årsmøte 2014 i Grønmo golfklubb godkjennes. 3. Valg av dirigent, referent og to personer til å medundertegne protokollen 4. Behandle klubbens årsmeldinger Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne Grønmo golfklubbs årsmelding. 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet at styrets medlemmer skal fritas for betaling av kontingent som godtgjørelse for Behandle klubbens regnskap i revidert stand Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne Grønmo golfklubbs årsregnskap, herunder overføring av overskuddet stort NOK til annen egenkapital. 7. Behandle innkomne forslag 7.1. Forslag fra styret i Grønmo golfklubb om endring av 15 i Grønmos lov Forslag fra styret i Grønmo golfklubb om familierabatt Forslag fra styret i Grønmo golfklubb om ny virksomhetsplan 7.4. Forslag fra Kristian Forslund om exit ordning med 2 års oppsigelsesfrist Forslag fra Kristian Forslund om sesongkort på instruksjon Forslag fra Kristian Forslund om ny medlemskapskategori Forslag fra Kristian Forslund om ny medlemskapskategori Forslag fra Lars Haldin om rabatter i proshop for aksjonærer Forslag fra Lars Haldin om at aksjonærer kan kjøpe ballkort med ubegrenset baller på drivingrangen Forslag fra Lars Haldin om mulighet for å selge aksje nr. 2 uten ekstra kostnad etter 1. september Det har i tillegg kommet inn forslag fra Harald Grande og Per Gunnar Gulliksen som omhandler kandidater til styret i henhold til punkt 12.

7 8. Fastsettelse av medlemskontingent Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å vedta det fremlagte forslaget til medlemskontingent for Vedta klubbens budsjett for 2014 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å vedta det fremlagte budsjettet for Behandle klubbens organisasjon Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å vedta den fremlagte organisasjonsplanen for Grønmo golfklubb. 11. Valg av revisor Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å velge Revisjonsselskapet Jøntvedt AS som revisor. 12. Valg av: a) styrets leder b) styremedlem c) varamedlem d) kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer e) valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

8 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN TIL ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB Til å lede årsmøtet velges 1 dirigent. Til å føre ting protokollene velges 1 sekretær. Til å undertegne protokollene velges 2 representanter. Som tellekorps velges 3 personer. 2. Representantene forlanger ordet ved håndsopprekning. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag, beregnes taletiden til 3 minutter 1. gang og 2 minutter 2. gang og 1 minutt 3. gang for hver enkelt sak. For øvrig kan dirigenten, når han/hun finner det påkrevet, stille forslag om ytterligere begrensning av taletiden og strek satt for inntegnede talere. Representanter som forlanger ordet til FORRETNINGSORDEN har 1. min. taletid. 3. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med medlemmets navn. Forslag kan ikke framsettes/trekkes etter at strek er satt. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 4. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som loven fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Avstemningene kan skje skriftlig. 5. I årsmøteprotokollene innføres forslagene og vedtakene, med avgitte stemmer for og mot og hvem som har hatt ordet i den enkelte sak. 6. Protokollene gjennomgås og underskrives av de som er valgt til å underskrive etter årsmøtets avslutning.

9 Årsmelding Grønmo golfklubb Virksomhet og lokalisering Grønmo golfklubb (GGK) ble etablert i 1995, og er et idrettslag beliggende i Oslo tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Klubbens hjemmebane er Grønmo golfbane som ligger sydøst i Oslo. Klubbens virksomhet består i å organisere klubbens medlemmer og sportslige aktiviteter, samt å drifte Grønmo golfbane for Grønmo golfbane AS. Medlemmer og aktivitet GGK hadde en økning i antall medlemmer fra 2013 til 2014 på 167 Antall medlemmer pr var Det ble i 2014 bestilt starttider og av disse ble bekreftet, i 2013 var tallene og Greenfeespillere bestilte (4 000 bekreftede) starttider, 4082 av disse ble bestilt av golfbox-medlemmer i andre klubber. Starttider bestilt av medlemmer i 2014 var ( bekreftede). Grønmo golfbane åpnet rekordtidlig mandag 7. april og det ble arrangert dugnadsturnering 6. april. Gode værforhold sammen med godt vedlikeholdsarbeid gjorde at banekvaliteten var særdeles bragjennom hele sesongen. Også i 2014 økte medlemstallet i GGK og styret er meget godt fornøyd med dette. Etter en analyse av medlemsmassen og starttider, samt tilbakemelding fra mange medlemmer, besluttet styret at det inntil videre ikke skal være mulig å tegne medlemskapene Grønmo basis og Grønmo aktiv for voksne. Det betyr at det kun vil være mulig å tegne Grønmo pluss med aksje for voksne medlemmer. Styret håper at dette skal frigjøre tid på banen for klubbens medlemmer og andelen av medlemmer med spillerett, noe som gir klubben faste inntekter. Etter forslag fra styret ble det på årsmøtet i 2014 vedtatt en organisasjonsendring hvor GGK overtok driften av instruksjonsvirksomhet, driving range og proshop. Som et ledd i dette ble det ansatt golfproer, hvor daværende headpro Henning Lindberg var en av dem. Styret har hatt gode erfaringer med organisasjonsendringen og ser at det har ført til et økt aktivitetsnivå for medlemmene. Etter endt sesong besluttet GGK at den midlertidige arbeidsavtalen med Henning Lindberg ikke skulle forlenges. Turneringene i 2014 var preget av en ny og uerfaren turneringskomité, men styret er sikre på at nødvendige tiltak og forbedringer blir gjort i 2015 slik at GGK sine medlemmer får et godt og variert turneringsprogram tilpasset alle nivåer. Arbeidet med å ivareta og tilrettelegge for nye medlemmer og golfspillere vil fortsette med økt fokus i Økonomi Klubben har etter styrets mening levert et godt resultat. Året endte med et overskudd på NOK sammenlignet med overskuddet for 2013 på NOK Klubbens egenkapital er på NOK , tilsvarende 38 %. Klubbens likviditetsbeholdning er sunket med NOK til NOK Styret anser likviditeten til å være tilfredsstillende.

10 Det har ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som er av betydning ved bedømmelsen av regnskapet, og forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. For øvrig informasjon relatert til klubbens økonomi, vises til klubbens regnskap. Organisasjon, personale, arbeidsmiljø og miljø Klubbens organisasjon besto ved årets begynnelse av seks fast ansatte, daglig leder, klubbesekretær, head-greenkeeper, greenkeeper, headpro og sportsjef. Arbeidsavtalen med Henning Lindberg opphører 31. mars 2015, og deretter vil det være fem fast ansatte i GGK. Styret anser arbeidsmiljøet i Grønmo golfklubb som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Klubben har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn. Sykefraværet utgjorde 3,4 % i Det har ikke vært ulykker eller skader av betydning i virksomheten. Klubbens drift forurenser etter styrets syn ikke det ytre miljø. Deler av golfbanen ligger imidlertid på et gammelt avfallsdeponi som kan gi miljøgifter. Renovasjonsetaten (REN) har etablert et oppsamlingssystem for den metangass som utvikles i fyllingen. Gassen føres til et forbrenningsanlegg som produserer fjernvarme. REN har drift og vedlikeholdsansvaret for gassutvinningsanlegget. Styrets arbeid I 2014 hadde styret 11 ordinære styremøter og noen arbeidsmøter. Styrets perspektiv for 2015 og videre drift Styret mener det er særdeles viktig å fortsette arbeidet for å sikre en trygg økonomi i GGK. Målet er derfor hvert år å sikre et årlig overskudd i driften slik at vi har reserver tilgjengelig når behovene kommer. Det er også viktig for styret å arbeide aktivt for å beholde de medlemmene vi har, og ikke minst legge til rette for at de nye medlemmene i klubben får et godt sportslig og sosialt tilbud slik at de raskt etablerer seg som golfspillere og føler tilhørighet i GGK. Frivillige Styret vil benytte anledningen til å rette en stor takk til de frivillige for den innsatsen de legger ned på Grønmo. Oslo, Styret i Grønmo golfklubb Per Gunnar Gulliksen Styreleder Per Tronaas Nestleder Rolf Arentz Hansen Styremedlem, økonomi

11 Christian H. Johansen Styremedlem Thomas Gunnarsson Styremedlem Mai Britt Finkelsen Styremedlem Pia Øiulfstad Daglig leder

12 ÅRSMELDING 2014 Damekomiteen har i 2014 bestått av følgende medlemmer: Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Hege Johnsbråten Hege Gravvold Lise Kristiansen Hanne Bjerk Larsen Betty Thorvaldsen Det er blitt holdt 2 komité møter hvor vi planla sesongens aktiviteter og fortløpende møter gjennom sommer sesongen. Første spilledag for damene var 23. april og vi har hatt 18 turneringer på onsdager i løpet av sesongen. Vi har hatt ulike turneringsformer hvor vi har hatt noen handicap tellende og noen kun for det sosiale. Vi har delt turneringene inn i to og tre klasser, A,B og C. Hvor A spiller slag, og B og C klassen spiller stableford. Etter siste turnering før sommeren ble det middag for de som hadde anledning. Det har vært gjennomsnittlig 21,5 deltagere pr. gang. Og vi har fått med mange nye damer og det er vi fornøyd med. Det har vært 52 damer innom i løpet av sesongen. Startkontingent har i år vært kr. 50,- som tidligere år. Vi har i år også spilt Eclectic og startkontingent har her vært kr. 50,- Vi har også hatt Åretsdame samlet gjennom hele sesongen, hvor de 5 beste gangene teller. Pengene fra hver turnering går i hovedsak tilbake til premier hver gang. Antall premier varierer etter hvor mange vi har vært med. Men stort sett 1,2 ev 3 plass i hver klasse, og i tillegg trekkes en premie på kr. 50,-. Vi har også vært med på Connecting Ladies i år. Alle har en turnering på sin bane. Her er det premiering hver gang og sosial hygge. Vi har gjort det bra i flere turneringer men mangler fremdeles noen damer for å fylle kvoten vår. Men vi er på vei. Vi ble også i år invitert til Oppegård GK, hvor flere nærliggende klubber var invitert. Dette var kun en vennskaps turnering. Vi hadde også en slik turnering hos oss den 4. juni hvor 5 hyggelige damer fra Oppegård kom på besøk. Damegruppa har hatt 2 medlemmer var på valg i år, Hege Gravvold og Hege Johnsbråten. Hege Gravvold trekker seg og inn ble Hanne Nygaard valgt. Hege Johnsbråten fortsetter men trekker seg som leder og overlater ansvaret til Hanne Bjerk Larsen Årsmøte ble holdt samme dag som siste turnering 24 september. Vi var 22 damer, som etter turnering spiste middag på klubbhuset. Vi delte ut premier i Eclectic, Åretsdame.

13 Høsttur ble i år også lagt til Sorknes i Rena. Vi var 18 glade damer som dro på tur september. Vi hadde det kjempe hyggelig. Dette er nå blitt en årlig happening. En flott bane og hyggelig hotell. Vi hadde som fast Lutefiskaften på Lofoten Fiskerestaurant 26. november. Dette har blitt veldig populært som en avslutning på golf året. I år var vi 22 damer. For Damegruppas komité Hege Johnsbråten

14 ÅRSMELDING 2014 Herregruppen Styret i herregruppen har bestått av følgende medlemmer Harald Grande Bror Andresen Gunnar Orenæs Per Gunnar Gulliksen Leder Medlem Medlem Medlem Herregruppen har hatt flere turneringer, hvorav årets herre er størst. Den går over 9 tirsdager, samt et sluttspill på 3 tirsdager med doble poeng. Denne turneringen starter ved baneåpning og tar pause i juli og august, for så å avsluttes i september. Juli har vi en mindre turnering på 4 tirsdager, deltagere. I august har vi Eclectic over 4 tirsdager. I 2014 gjorde vi om betalingen, kr 500,- så er man med på alt. I perioder, spesielt på våren, hadde vi kapasitetsproblemer. På de beste dagene var vi over 60 startende. Vi løste dette med tidligere start. Årets årsoppgjør mot Oppegård ble en noe tung affære for Grønmo, vi måtte dessverre se Oppegård ta med seg pokalen. Men i år var de best. Sesongen ble avsluttet med middag og premieutdeling i klubbhuset. For Herregruppen Harald Grande

15 ÅRSMELDING Seniorgruppen 2014 Vi er alle enige om at golfsesongen 2014 er gått over i historie som den mest vellykkede på alle måter. Og spesielt bør været nevnes. Det ble totalt arrangert 22 turneringer. Ingen ble avlyst på grunn av dårlig vær, en ble kuttet ned til 9 hull grunnet regn. Antall deltakere varierte mellom 19 og 36. Det ble arrangert to felles turer, en til Vestfold golfklubbs bane og en til Kongsberg. Begge turene var meget vellykket, fint vær og flotte baner. Årets vinner av eclectic over 5 runder ble Erling Johanssen. Tilslutt: Et ønske fra eldre kvinnelige golfere. Ett ekstra utslag på hull nr. 6. Årsmøte ble holt på Grønmo etter sesongslutt. Etter 6 år som leder, kasserer/sekretær ønsket Erling Johanssen og Harald Kleven avløsning. Det ble valgt nytt styre. Leder: Per Brandt Hansen valgt for 2 år. Sekretær og it ansvarlig : Bjørg Eide valgt for 2 år. Kasserer: Harry Eide valgt for 2 år. Styremedlem: Anne Vraalstad valgt for to 2 år. Erling Johanssen

16 SAK 4 ÅRSMELDING FRA KONTROLLKOMITÉEN I GRØNMO GOLFKLUBB Årsmelding fra kontrollkomitéen i Grønmo golfklubb vil bli gjort tilgjengelig 26. februar grunnet forsinket årsregnskap. Forsinkelsen skyldes endring av regnskapsfører sent i regnskapsåret.

17 Årsoppgjørsrapport Grønmo Golfklubb 2014 Grønmo Golfklubb Org.nr

18 Resultatregnskap Grønmo Golfklubb Note Salgsinntekter 9, Inntektsført medlemsbidrag maskinhall Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad 4, Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad 4, Sum driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Sum netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overført annen egenkapital Sum disponert Grønmo Golfklubb Org.nr

19 Balanse Grønmo Golfklubb Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskinhall 3, Nett og stolper drivingrange Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 3, Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd,kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Grønmo Golfklubb Org.nr

20 Balanse Grønmo Golfklubb Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 9, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Styret for Grønmo Golfklubb Per Gunnar Gulliksen Styrets leder Per Einar Tronaas Nestleder Pia Charlotte Francesca Ellinor Øiulfstad Daglig leder Rolf Arentz-Hansen Styremedlem Leif Thomas Kenneth Gunnarsson Styremedlem Mai Britt Finkelsen Styremedlem Christian Herchenrøder Johansen Styremedlem Grønmo Golfklubb Org.nr

21 Grønmo Golfklubb Org.nr: Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges idrettsforbund"). Klubbens hjemmebane er Grønmo golfbane som ligger sydøst i Oslo. Grønmo golfklubb er regnskapspliktig i henhold til Norges idrettsforbunds lov. Ifølge denne loven skal regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven følges. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Inntekter og kostnader Inntekter og kostnader bokføres etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter bokføres i den perioden de er inntjent og at kostnader bokføres i den perioden de er påløpt. Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler avskrives over driftsmiddelets levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for dekning av tap. Skatt Grønmo golfklubb er et idrettslag og driver ikke skattepliktig virksomhet. Klubben er i ferd med å avklare eventuell skattepliktig for drift av proshopen og eventuell skatt for driften i 2014 vil innarbeides i Note 2 - Kundefordringer Kundefordringenes netto pålydende utgjør kr pr mot kr pr , etter en avsetning for tap på krav på kr Avsetningen er uendret fra Det er netto innkommet kr 0 på tidligere avskrevne fordringer i 2014.

22 Grønmo Golfklubb Org.nr: Noter til årsregnskapet 2014 Note 3 - Langsiktig gjeld Posten vedrører langsiktig gjeld til Nordea i forbindelse med delfinansiering av ny maskinhall. Lånet løper til Det er i 2014 betalt kr i avdrag. Maskinhallen har balanseført verdi kr Som sikkerhet for lånet er stillet pant i driftstilbehør med kr og Grønmo golfbane AS har stillet selvskyldnerkausjon med kr Se forøvrig note 8. I tillegg er det tatt opp lån i Nordea på kr i forbindelse med anskaffelse av varebil. Lånet løper til Det er i 2014 betalt kr i avdrag. Varebilen har balanseført verdi kr Som sikkerhet for lånet er stillet salgspant i varebilen med kr Note 4 - Ytelser til daglig leder og revisor Det er i 2014 utbetalt kr i lønn og andre ytelser til daglig leder mot kr året før. Det er ikke kostnadsført eller utbetalt bonus til daglig leder verken i 2013 eller Kostnadsført godtgjørelse til revisor er kr , hvorav ca kr gjelder rådgivning og eksterne bekreftelser. Note 5 - Personalkostnader Det har i gjennomsnitt vært utført 8 årsverk i 2014 mot 5 året før Personalkostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjon (OTP) Andre personalkostnader inkl. refundert sykelønn Totalt Note 6 - Kortsiktig gjeld Påløpne feriepenger Periodisert sponsorinntekt Forskuddsbetalt kontingent Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld

23 Grønmo Golfklubb Org.nr: Noter til årsregnskapet 2014 Note 7 - Bundne midler I posten bankinnskudd inngår skattetrekkskonto med kr Skyldig skattetrekk utgjorde kr ved årsskiftet. Note 8 - Anleggsmidler og langsiktig gjeld tilknyttet disse Idrettslaget tok i bruk ny maskinhall i Medlemmer i klubben som er aksjonærer i Grønmo golfbane AS har bistått med finansieringen av maskinhallen med kr hver, til sammen kr I tillegg er det mottatt tippemidler med kr , til sammen kr Dette beløpet er ført opp i balansen som utsatt inntekt under øvrig langsiktig gjeld. Gjeldsposten vil bli redusert samme takt som avskrivningsplanen tilsier og det er således inntektsført kr i Se også note 3 - Langsiktig gjeld. Maskinhall Drivingrange Varebill Anskaffelseskost Tilgang i år Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Avskrivningstid 30 år år 5 år Note 9 - Team Grønmo og junioravdelingen. Inntekter fra bingo, mottatt hodestøtte fra Oslo Kommune vedr. medlemmer under 25 år og lokale aktivitetsmidler er henført til junioravdelingen med kr Anleggsstøtte, driftsbidrag og momskompensasjon er henført til avdeling klubb.

24 Grønmo Golfklubb Org.nr: Noter til årsregnskapet 2014 Avdelingsfordelt resultatregnskap og balanse Team Grønmo Resultat Inntekt Grasrot 0 0 Trenings- og turneringsstøtte utøvere Renteinntekter [oppdateres] 179 Netto resultat [oppdateres] Balanse Bankinnskudd [oppdateres] Egenkapital [oppdateres] Junioravdelingen Resultat Bingoinntekt [oppdateres] Offentlig støtte [oppdateres] Treningsavgift og egenandeler [oppdateres] Renteinntekter [oppdateres] Sum inntekter [oppdateres] Treningskostnader [oppdateres] Reise- og turneringsstøtte [oppdateres] Andre kostnader [oppdateres] Tap på fordringer 0 Sum kostnader Netto resultat [oppdateres] Balanse Bankinnskudd [oppdateres] Egenkapital [oppdateres]

25 Grønmo Golfklubb Org.nr: Noter til årsregnskapet 2014 Note 10 Egenkapital Egenkapital totalt Golfklubben Junioravdeling Team Grønmo [oppdateres] [oppdateres] Årets resultat [oppdateres] [oppdateres] [oppdateres] Note 11 Spesifikasjon av driftsinntekter Medlemskontingent Greenfee og inntekter drivingrange Offentlige tilskudd og bidrag Sponsorinntekter Salg av handelsvarer Kurs og instruksjon Andre inntekter Sum annen kortsiktig gjeld Momskompensasjon (kostnadsred.)

26 SAK 7.1 ENDRING AV LOV FOR GRØNMO GOLFKLUBB FORSLAG FRA STYRET I GRØNMO GOLFKLUBB OM ENDRING AV 15 Forslag til vedtak: I henhold til styrets forslag vedtok årsmøtet å endre 15 i loven til å lyde: 15 Årsmøtets oppgaver (1) Årsmøtet skal: 1. Godkjenne de stemmeberettigede; 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden; 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen; 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger; 5. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer; 6. Behandle klubbens regnskap i revidert stand; 7. Behandle forslag og saker; 8. Fastsette medlemskontingent; 9. Vedta klubbens budsjett; 10. Behandle klubbens organisasjonsplan; 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap; 12. Foreta følgende valg av: a) leder og nestleder for 2 år (leder og nestleder står på valg hvert sitt år); b) minimum 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år (2 og 1 medlem, 1 og 1 varamedlem står på valg hvert år). I tillegg skal det velges sekretær og kasserer for 2 år; c) øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. punkt 9.; d) kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer; e) representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett; f) valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

27 SAK 7.2 FAMILIERABATT FORSLAG FRA STYRET I GRØNMO GOLFKLUBB OM FAMILIERABATT Bakgrunn: Styret i Grønmo golfklubb ønsker å stimulere til at flere familier spiller golf sammen, med særlig fokus på å tilrettelegge for at flere barn og unge begynner med golf. Forslag til vedtak: Årsmøtet i Grønmo golfklubb gir styret fullmakt til å innføre følgende familierabatt: Familierabatt gis til barn opptil 21 år som tilhører husstand hvor 2 voksne er Grønmo pluss medlemmer. Med familierabatt betaler opptil 2 barn tilsammen kr. 800 for Grønmo aktiv jr. medlemskap eller kr. 200 for Grønmo basis jr. medlemskap. Familierabatt gis i tillegg til barn opptil 21 år som tilhører husstand hvor 1 eller flere voksne har kjøpt Grønmo gull tilleggspakke. Med familierabatt betaler hvert barn kr. 400 for Grønmo aktiv jr. medlemskap eller kr. 100 for Grønmo basis jr. medlemskap.

28 VIRKSOMHETSPLAN GRØNMO GOLFKLUBB

29 Innledning Virksomhetsplanen skal behandles på årsmøtet 2015 og være et styringsverktøy for Grønmo golfklubb de neste 4 årene. Det er tatt utgangspunkt i virksomhetsplanen til Norges Golfforbund (NGF) som ble vedtatt på Golftinget i Det henvises også flere steder til sportslig plan som ble vedtatt på samme tid. Virksomhetsplanen til NGF finnes her: Sportslig plan finnes her: Arbeidet med å utvikle Grønmo golfklubb omfatter mange enkeltelementer og detaljer, men i dette dokumentet omhandles det som betraktes som det viktigste for å nå målet for perioden. En viss prioritering og konsentrasjon av arbeidsinnsatsen er viktig for å oppnå resultater. I det daglige arbeidet inngår også en mengde pålagte driftsoppgaver som over tid er med på å utvikle vår klubb i ønsket retning. Heller ikke disse er tatt med i denne planen. Visjon «En attraktiv golfklubb som tiltrekker seg medlemmer» Verdigrunnlag «Offensiv ærlig inkluderende» Virksomhetsidé Grønmo golfklubb skal drives av engasjerte medlemmer og ansatte etter sunne økonomiske prinsipper. Vi skal være klubben med det store hjertet og tilby golf for alle. Klubben skal tilrettelegge for et sosialt miljø hvor alle medlemmer føler seg velkommen og ivaretatt. Grønmo sitt anlegg og aktivitet skal være tilpasset alle nivåer og være et naturlig valg for mennesker som ønsker en helsefremmende, morsom og livslang sport og fritidsaktivitet. Hovedmål Grønmo golfklubb sitt hovedmål «Flere golfspillere som mestrer sin golf i en sunn klubb.»

30 Innsatsområder I arbeidet med denne virksomhetsplanen har vi valgt å fokusere på følgende innsatsområder: 1. Sport og aktivitet 2. Bane og anlegg 3. Økonomi, forretnings- og organisasjonsutvikling Sport og aktivitet Primæraktiviteten i den sportslige virksomheten til Grønmo golfklubb er å rekruttere, ivareta og utvikle golfspillere. Det handler om å gjøre golfen så interessant at de som står utenfor tar kontakt for å bli med. Deretter må vi ivareta dem så godt at de ønsker å bli og etter hvert ta aktivt del i både driften av og tilbudene i klubben. Per i dag opplever golf Norge en jevn og god tilstrømning av nye interesserte, problemet ligger i at det slutter flere og dermed blir det en netto nedgang i medlemsantall på landsbasis. Undersøkelser og statistikk viser at de aller fleste som slutter med golf ikke har nådd et ferdighetsnivå som tilsvarer hcp 26. Et godt sosialt miljø og mestring er avgjørende for å trives og bli værende i golfen. For ytterligere informasjon om stegene rekruttere, ivareta og utvikle vises det til NGF sin virksomhetsplan for samt sportslig plan. I henhold til NGF sine planverktøy er innsatsområdet sport og aktivitet inndelt i de tre fasene rekruttere, ivareta og utvikle. Rekruttere Å rekruttere innebærer å spre nysgjerrighet og interesse for golf gjennom en introduksjon til idretten, fra man velger å melde seg på kurset «Veien til golf» og helt frem til at man faktisk er en del av Grønmo golfklubb. Dette bør være en prosess hvor man føler seg godt tatt imot og i trygge omgivelser opplever å få en grunnleggende inngang til golfen og golfklubben slik at man har et klart ønske om å være en del av dette videre. Her er miljø, trygghet og mestring svært sentralt, og en god overlevering til neste fase (ivaretakelse) er avgjørende. Virkemidler Grønmo skal Delmål Grønmo skal ha 1250 medlemmer med full spillerett innen planperioden er over. Klubben skal i hele planperioden ha en netto økning i medlemsmassen. Barn og unge under 19 år skal utgjøre 10 % av den totale medlemsmassen. Grønmo skal i planperioden få 10 flere medlemmer med nedsatt funksjonsevne. avholde VtG kurs for tilsvarende minimum 5 % av klubbens medlemsmasse og personer med funksjonsnedsettelse skal gis mulighet for å delta;

31 gjøre klubben mer synlig og være en aktiv aktør i lokalmiljøet; etablere samarbeid med nærliggende skoler med tanke på rekruttering av barn og unge; etablere samarbeid med flere organisasjoner med tanke på rekruttering av personer med funksjonsnedsettelse og personer til Golf Grønn Glede. Ivareta Ivaretakelse av nye medlemmer, uansett alder, så lenge at de både har kommet inn i det sosiale miljøet og kan ta grep om egen utvikling, er den aller viktigste og den mest krevende oppgaven for Grønmo golfklubb. De aller fleste golfspillere i Norge befinner seg i en situasjon der de føler usikkerhet i forhold til sosialt miljø og/eller mestring. Disse må få et tilbud tilpasset deres behov (sosialt, aldersmessig og nivåmessig) slik at de kommer over denne usikkerheten og blir varige golfere. Dette krever systematisk arbeid hvert år, og her må både ledere og etablerte spillere være sin rolle bevisst. Delmål Grønmo skal legge til rette for at medlemmene skal kunne mestre sin golf. Virkemidler Grønmo skal ha en ansatt trener/sportssjef; utdanne frivillige trenerressurser og sikre at disse blir brukt; gjennomføre organiserte treninger for medlemmer basert på sportslig plan og med spesifikt fokus på spillere med hcp fra 54 til 26; sørge for at det er minimum 10 faddere som ivaretar nye medlemmer som har fullført VtG; ha en ungdomsrepresentant i styret og en juniorkomité som planlegger og gjennomfører spesielle aktiviteter for målgruppen; Utvikle Delmål 35 % av medlemsmassen under 19 år skal være i aktiv trening. Virkemidler Grønmo skal ha tilbud om trening og ulike turneringer for juniorer basert på sportslig plan; støtte opp om og bidra til å utvikle alle aktiviteter som skjer i vårt RKS;

32 Generelle virkemidler Grønmo skal øke lojaliteten blant medlemmer og oppmuntre dem til å opptre som gode ambassadører; ha et turneringstilbud tilpasset alle nivåer og grupper; tilby vintertrening til medlemmer og på sikt kunne tilby det i egne lokaler; ha et reiseprogram utenom sesong tilpasset alle grupper av medlemmer; tilby aktiviteter og en sosial møteplass for medlemmer året rundt. Bane og anlegg Medlemmene i Grønmo golfklubb ønsker seg en bane og et anlegg med god kvalitet og utfordringer tilpasset alle nivåer av golfspillere. God kvalitet på bane og anlegg tiltrekker seg også gjester som kan være potensielle nye medlemmer. Opplevd kvalitet på banen blant medlemmer og gjester er ett måleparameter, men sier nødvendigvis ikke noe om kvaliteten på banen i forhold til forutsetningene som ligger til grunn. Trekanten nedenfor har tre hjørner. I det ene hjørnet står agronomi. Det er et uttrykk som vi knytter til sunne vekstmedier og friske gressplanter. Greenkeepere vet hva som skal til for å holde kontroll på gjødsling, vanning, filt og sykdommer, men ikke alle golfere forstå hvor viktig det er å dresse eller gjøre andre tiltak for at gresset skal overleve. Presentasjon er et uttrykk som ikke alle golfklubber bruker, men alle golfere er opptatt av dette. Det betyr at banen er riktig satt opp med tanke på hull- og teeplassering, avstandsmerker. Men det betyr også at bunkere er raket, at det er ryddig og rent, at klippelinjer er tydelige og at busker ikke har fått vokse foran tee. Utfordringen oppstår når budsjettet reduseres. Medlemmene kan forvente at dette ikke får konsekvenser for banen, men det må det ellers blir det ikke et triangel. Det er viktig å ha denne modellen i bakhodet når vi skal evaluere kvaliteten på bane og anlegg. Les mer om hva professor Agnar Kvalbein skriver her.

33 Delmål Grønmo skal være et komplett 9-hulls anlegg med gode treningsfasiliteter for alle golfere. Anlegget skal ha god kvalitet og være den foretrukne 9-hullsbanen i området. Treningsfasilitetene skal være så gode at de også tiltrekker ikke-medlemmer på jevnlig basis. Virkemidler Grønmo skal opprettholde vedlikeholdsnivå i henhold til planverktøy; opprette en banekomité; utvide kapasiteten på drivingrange samt bygge et svingstudio; planlegge utbygging av korthullsbane; utvide nærspillsområde; tilpasse alle treningsområder til å oppfylle kravene for treningsanlegg beskrevet i sportslig plan; sikre kontinuitet i driften av kafé; tilby en proshop med godt utvalg og god service; fortsette arbeidet med planlegging av nytt klubbhus; samarbeide med Bækkelaget Sportsklubb eller andre slik at banen kan være et helårs flerbruksanlegg. Økonomi, organisasjon og forretningsutvikling Økonomi En av hjørnesteinene i driften av Grønmo golfklubb er en sunn økonomi. Dette sikrer at vi kan opprettholde ønsket aktivitetsnivå og kvalitet på bane og anlegg. Delmål Grønmo golfklubb skal drives etter gode økonomiske prinsipper. Klubben skal bygge opp en bankbeholdning (eksklusive skattetrekkskonto) per det enkelte år som dekker løpende utbetalinger frem til neste kontingentinngang, pluss en kapitalreserve på kr Virkemidler Grønmo golfklubb skal: identifisere og iverksette tiltak som gir økte inntekter; fokusere på effektiv drift og gjøre besparelser der det er mulig; ta lærdom av beste praksis ved andre steder/klubber. Organisasjon En god organisasjonsstruktur er også viktig for at Grønmo golfklubb skal nå sitt hovedmål.

34 Delmål Organisasjon som er tilpasset Grønmo golfklubbs drift og ambisjoner. Virkemidler Grønmo golfklubb skal kartlegge kompetansen i medlemsmassen og øke frivilligheten; sikre god kontinuitet i tillitsverv; sørge for god kommunikasjon i alle kanaler; ha en markeds- og servicerettet administrasjon ha tett samarbeid og god koordinasjon mellom styret, administrasjon og gruppene. Forretningsutvikling Delmål Grønmo golfklubb skal tilknytte seg flere samarbeidspartnere. Grønmo golfklubb skal: etablere arbeidsgruppe «forretningsutvikling»; synliggjøre Grønmos produkt og klubbens verdier; skape en samlingsplass hvor deltakerne utvider sitt nettverk og fremmer aktiviteter som gir helsefordeler for sine ansatte; bygge opp en database over gjester; bruke CRM verktøy aktivt i markedsføring.

35 Statistikk per Kjønn Kvinner Menn Aldersfordeling 0-5 år 6-12 år år år 26- år Type medlemskap Basis Basis jr. Aktiv Aktiv jr. Pluss (aksjonær)

36 Fordeling HCP , , Uten hcp Fordeling HCP menn , , Uten hcp Fordeling HCP kvinner , , Uten hcp

37 Begrepsforklaringer Visjon En visjon er et banebrytende mentalt bilde av en ønsket fremtid. Den skal beskrive vår virksomhet i fremtiden, som om vi er der. Verdigrunnlag Verdier kommer fra det greske ordet valèr, som oversatt til norsk blir «å ha betydning for». Verdiene skal virke som organisasjonens rettesnor, de skal hjelpe oss å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre og klargjøre vår identitet. Hovedmål Hovedmål er det vi ønsker at virksomheten skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. Det er et overordnet mål som strekker seg inn i fremtiden, og noe dristig og krevende som kan være synlig som en ledestjerne for alle. Virksomhetside Virksomhetsideen kan defineres som «en ide som gir fortrinn for å nå mål» og er grunnlaget for vår eksistens. Den beskriver hva Grønmo golfklubb i all hovedsak skal arbeide med og for hvem. Delmål Delmål er som navnet tilsier et steg på veien til å nå hovedmålet. Delmålene endrer seg i takt med organisasjonen og i takt med organisasjonens utvikling. Delmål bør så langt det er mulig være SMARTE mål. Det vil si spesifikke, målbare, ambisiøse, realistiske, tidsbestemte og evaluerbare. Virkemidler Med virkemidler menes de midler det være seg praktiske verktøy, organisering, rutiner, menneskers innsats eller materiale som brukes for å oppnå mål. RKS RKS betyr regionalt kompetansesenter og Grønmo golfklubb tilhører Østlandet Øst. Les mer her

38 SAK 7.4 EXIT ORDNING FORSLAG FRA KRISTIAN FORSLUND OM EXIT ORDNING Fri exit-ordning for medlemmer som hvert medlem i to år eller mer. SAK 7.5 SESONGKORT INSTRUKSJON FORSLAG FRA KRISTIAN FORSLUND OM MULIGHET FOR Å KJØPE SESONGKORT PÅ INSTRUKSJON Sesongkort ta så mange protimer du vil. SAK 7.6 GRØNMO TOTAL FORSLAG FRA KRISTIAN FORSLUND OM NY MEDLEMSKAPSKATEGORI Grønmo total skal i tillegg til Grønmo pluss inneholde: Restaurantkort til verdi kr 1000,- er inkludert i årsavgiften Inviterer du gjester til en golfrunde, betaler opptil tre(3) av disse kun kr 250,- pr. runde i gjestegreenfee (gjelder hver gang du har med gjester) 15% rabatt i shopen - 10% på køller Fri bruk av rangeballer Fri bruk av golftralle 10% rabatt i restauranten Fri kaffe, te og kakao Fri bruk av møterom (også for arbeidsgiver) Fritt uttak av pegger 50% rabatt på turneringsavgift Fri lån av klubbhus /restaurant til arrangementer / selskaper Mulighet til 14 dagers forhåndsbooking av tee time Sesongkort "ta så mange protimer du vil". Også innomhus i Vintersesongen. April-April (Forslag pris: ,-) SAK 7.7 GRØNMO TOTAL FAMILIE FORSLAG FRA KRISTIAN FORSLUND OM NY MEDLEMSKAPSKATEGORI Grønmo total familie skal i tillegg til Grønmo pluss og Grønmo total inneholde: Fri spilerett for 2 voksne + 3 barn < 19 år Sesongkort "ta så mange protimer dere vil". Også innomhus i Vintersesongen. April-April (Forslag pris: ,-)

39 Forslag 1 For å øke etterspørselen etter aksjen i markedet ønsker jeg å fremme følgende forslag til årsmøtet. La aksjeeier handle i proshopen til nettopriser. Dette vil øke etterspørselen på våre aksjer og så lenge vi drifter pro-shopen selv vil det heller ikke være noen problemer med å tilby dette til medlemmene. Vi står også fritt i å sette de priser vi ønsker selv. Forslaget skal være gyldig inntil det at årsmøtet opphever det Det bør ikke være noe hinder i å gjennomføre dette i forhold til en eventuell argumentasjon om likebehandling av medlemmer da aksjeeierne i dag allerede er forskjellsbehandlede ved at de tvinges til å være medlemmer. Mvh Medlem 1193 Lars Halldin Oslo 12 februar 2015

40 Forslag 2 For å øke etterspørselen etter aksjen i markedet ønsker jeg å fremme følgende forslag til årsmøtet. La aksjeeiere kjøpe personlig ballkort med ubegrenset antall baller til kr 1500,- Ballkortet må kjøpes før banen åpner og skall være er strengt personlig. Forslaget skal være gyldig inntil det at årsmøtet opphever det Det bør ikke være noe hinder i å gjennomføre dette i forhold til en eventuell argumentasjon om likebehandling av medlemmer da aksjeeierne i dag allerede er forskjellsbehandlede ved at de tvinges til å være medlemmer. Mvh Medlem 1193 Lars Halldin Oslo 12 februar 2015

41 Forslag 3 For å øke etterspørselen etter aksjen i markedet ønsker jeg å fremme følgende forslag til årsmøtet: La det være mulig å splitte en aksje uten ekstrakost, etter 1 september i sesongen. Ny årsavgift betales som vanlig påfølgende år for begge aksjene. Forslaget skal være gyldig inntil det at årsmøtet opphever det Mvh Medlem 1193 Lars Halldin Oslo 12 februar 2015

42 STYRETS INNSTILLING TIL SAK Sak 7.4 Exit ordning Styret er imot forslaget. For å sikre en forutsigbarhet i økonomien til Grønmo golfklubb må en exit ordning som foreslått her utredes nøye. På årsmøtet avholdt 26. februar 2013 ble det innført en ordning om tilbakelevering av aksjer og styret er av den oppfatning at ordningen foreløpig er tilfredsstillende, men vurderer hele tiden ulike alternativer for å bøte på aksjeproblematikken. Sak 7.5 Sesongkort instruksjon Styret ønsker å sende saken videre til daglig leder og sportssjef/headpro. Dette er ikke en sak som må behandles på årsmøtet til Grønmo golfklubb. Sak 7.6 og 7.7 Nye medlemskapskategorier Styret er imot forslaget. Styret har i sak 7.2 foreslått en familierabatt. Det er også utarbeidet en Grønmo gull pakke som inneholder mange av de samme fordelene som foreslått av Kristian Forslund, denne pakken kan aksjonærmedlemmer kjøpe i tillegg til sitt Grønmo pluss medlemskap. Styret anser det som mer hensiktsmessig og fleksibelt med tilleggspakke enn å opprette nye medlemskapskategorier. Sak 7.8 Rabatter i proshop for aksjonærer Styret er imot forslaget. Inntekter fra salg i proshopen er helt nødvendig for å dekke inn lønn til ansatte som betjener varesalg og booking. Med en ordning som her foreslått er proshopen mest sannsynlig gå med et stort underskudd som må dekkes inn og vil ha innvirkning på resten av driften i Grønmo golfklubb. Styret og administrasjonen ser på mulighetene for spesielle aksjonærtilbud etc. Sak 7.9 Mulighet for å kjøpe ballkort med ubegrenset antall baller på driving rangen Styret er imot forslaget. En ordning med ballkort med ubegrenset antall baller kan lett misbrukes. Styret og administrasjonen ser på muligheter for aksjonærtilbud på ballkort. Sak Mulighet for å selge aksje nr. 2 uten ekstra kostnad etter 1. september Styret ønsker å sende saken videre til behandling i styret. En lignende ordning blir praktisert mot slutten av sesongen i dag. Styret anser det som mest hensiktsmessig og fleksibelt at ordningen ikke blir årsmøtevedtatt, men at styret beholder muligheten til å vurdere en slik ordning fra sesong til sesong.

43

44 SAK 8 FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT FORSLAG FRA STYRET I GRØNMO GOLFKLUBB OM MEDLEMSKONTINGENT Grønmo pluss 1 aksje NOK (full spillerett) Grønmo pluss 2 aksjer med 1 aktivert spillerett NOK (full spillerett) Grønmo aktiv NOK Grønmo aktiv junior 6-21 år NOK Grønmo basis NOK 900 Grønmo basis junior 6-21 år NOK 450

45 Sak 9 - Budsjett Budsjett 2015 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Endring fra 2014 Budsjett 2015 Inntekter Medlemskontingent Medlemskontingent - pluss (aksjonærer) (9 553) Medlemskontingent - aktiv (greenfee) Medlemskontingent - basis (test) (32 102) Medlemskontingent - knøtter Sum medlemskontingent (17 305) Andre inntekter Greenfee ( ) Salg drivingrange ( ) Instruksjon, kurs, trening Salgsinntekter proshop ( ) Sponsorinntekter Bingo (19 022) Offentlige tilskudd (hodestøtte, LAM etc.) ( ) Andre inntekter Sum andre inntekter ( ) Fond for trivsel på Grønmo (29 000) MVA kompensasjon (66 966) Inntektsført medlemsbidrag maskinhall Sum inntekter ( ) Driftskostander Personal Banedrift ( ) Prosjekter Fond for trivsel på Grønmo (29 000) Kontor og lokale ( ) Reiser, kurs og møter (41 168) Medlemsutgifter (avgift NGF, arrangementer) ( ) Regnskap, revisjon, fakturering og adm Markedsføring Kostnader instruksjon, proshop og drivingrange ( ) Andre driftskostnader (88 805) Tap på krav (1,5 % av kontingent) Avskrivning Sum driftskostnader ( ) Driftsresultat Finansposter, netto Årsresultat

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 4. MARS 2015

GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 4. MARS 2015 GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 4. MARS 2015 SAKSLISTE GENERALFORSAMLING GRØNMO GOLFBANE AS 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å medundertegne protokollen 2. Godkjennelse av innkalling,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB. Tid: tirsdag 8. mars 2016 kl. 18:00-21:00. Sted: Bjørnholt skole, Slimeveien 15-17, 1275 Oslo

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB. Tid: tirsdag 8. mars 2016 kl. 18:00-21:00. Sted: Bjørnholt skole, Slimeveien 15-17, 1275 Oslo Til medlemmene i Grønmo golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB Tid: tirsdag 8. mars 2016 kl. 18:00-21:00 Sted: Bjørnholt skole, Slimeveien 15-17, 1275 Oslo Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden

Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden 2012-2015 Virksomhetsplan Aagk 1 2012-2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Status... 4 Medlemsutvikling... 4 Visjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsidé...

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Formålet er å bringe Lover for Idrettslaget Lyn Ski samsvar med de seneste endringer i NIFs lovnorm for Idrettslag.

Formålet er å bringe Lover for Idrettslaget Lyn Ski samsvar med de seneste endringer i NIFs lovnorm for Idrettslag. FORSLAG OM ENDRING I LOVER FOR IDRETTSLAGET LYN SKI 1. INNLEDNING Som følge av endringer i NIFs lovnorm for Idrettslag, vedtatt av NIF, Idrettsstyret, 22. oktober 2015, foreslår Styret i Lyn Ski å gjøre

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer