ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015"

Transkript

1 ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015

2 Til medlemmene i Grønmo golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB Tid: onsdag 4. mars 2015 kl. 18:00-21:00 Sted: Brannfjell skole, Ekebergveien 111 Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest søndag 15. februar. Sakene kan sendes til eller per post til Grønmo golfklubb, postboks 57 Mortensrud, 1215 Oslo. Fullstendig sakliste med alle sakspapirer gjøres tilgjengelig på senest en uke før årsmøtet og varsles med e-post og nyhet. Det vil bli avholdt et kort medlemsmøte kl. 18:00 før årsmøtet starter. Til behandling foreligger: 1. Godkjennelse av de stemmeberettigede; 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden; 3. Valg av dirigent, referent og to personer til å medundertegne protokollen; 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger; 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer; 6. Behandle klubbens regnskap i revidert stand; 7. Behandle innkomne forslag og saker; 8. Fastsettelse av medlemskontingent; 9. Vedta klubbens budsjett for 2015; 10. Behandle klubbens organisasjon; 11. Valg av revisor for 2015; 12. Valg av: a. styrets leder b. styremedlem/sekretær c. styremedlem/økonomi d. ett varamedlem e. kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer f. valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

3 Valgbarhet NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget.: II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 5 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i klubben skal det velges personer fra begge kjønn. (2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En arbeidstaker i en klubb har ikke stemmerett på klubbens ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben. (3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. (4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag/klubber som deltar i samme konkurranse. (5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i klubben. (7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til klubbens årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet. 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker (1) En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i klubben plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. (2) En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.

4 (4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med klubben. (5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til klubbens styre. (6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben (1) En person som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av klubben er ikke valgbar til verv innen klubben eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomisk interesse i driften av klubben. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører. (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. Velkommen til årsmøte! Oslo, 4. februar 2015 Med vennlig hilsen (sign) Styret i Grønmo golfklubb

5 Til aksjonærene i Grønmo golfbane AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I GRØNMO GOLFBANE AS Tid: onsdag 4. mars 2015 kl. 18:00-21:00 Sted: Brannfjell skole, Ekebergveien 111 Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må sendes styret senest søndag 15. februar. Sakene kan sendes til eller per post til Grønmo golfklubb, postboks 57 Mortensrud, 1215 Oslo. Fullstendig sakliste med alle sakspapirer gjøres tilgjengelig på senest en uke før generalforsamlingen og varsles med e-post og nyhet. Til behandling foreligger: 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å medundertegne protokollen 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning 4. Godtgjørelse til styrets medlemmer 5. Valg av styre 6. Innkomne saker Oslo, 4. februar 2015 Med vennlig hilsen (sign) Styret i Grønmo golfbane AS

6 SAKSLISTE ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB Til behandling foreligger: 1. Godkjenne de stemmeberettigede Styrets forslag til vedtak: Det er X stemmeberettigede til stede og årsmøtet er vedtaksført. 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden Styrets forslag til vedtak: Innkalling til, samt sakslisten og forretningsorden for årsmøte 2014 i Grønmo golfklubb godkjennes. 3. Valg av dirigent, referent og to personer til å medundertegne protokollen 4. Behandle klubbens årsmeldinger Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne Grønmo golfklubbs årsmelding. 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet at styrets medlemmer skal fritas for betaling av kontingent som godtgjørelse for Behandle klubbens regnskap i revidert stand Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne Grønmo golfklubbs årsregnskap, herunder overføring av overskuddet stort NOK til annen egenkapital. 7. Behandle innkomne forslag 7.1. Forslag fra styret i Grønmo golfklubb om endring av 15 i Grønmos lov Forslag fra styret i Grønmo golfklubb om familierabatt Forslag fra styret i Grønmo golfklubb om ny virksomhetsplan 7.4. Forslag fra Kristian Forslund om exit ordning med 2 års oppsigelsesfrist Forslag fra Kristian Forslund om sesongkort på instruksjon Forslag fra Kristian Forslund om ny medlemskapskategori Forslag fra Kristian Forslund om ny medlemskapskategori Forslag fra Lars Haldin om rabatter i proshop for aksjonærer Forslag fra Lars Haldin om at aksjonærer kan kjøpe ballkort med ubegrenset baller på drivingrangen Forslag fra Lars Haldin om mulighet for å selge aksje nr. 2 uten ekstra kostnad etter 1. september Det har i tillegg kommet inn forslag fra Harald Grande og Per Gunnar Gulliksen som omhandler kandidater til styret i henhold til punkt 12.

7 8. Fastsettelse av medlemskontingent Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å vedta det fremlagte forslaget til medlemskontingent for Vedta klubbens budsjett for 2014 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å vedta det fremlagte budsjettet for Behandle klubbens organisasjon Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å vedta den fremlagte organisasjonsplanen for Grønmo golfklubb. 11. Valg av revisor Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å velge Revisjonsselskapet Jøntvedt AS som revisor. 12. Valg av: a) styrets leder b) styremedlem c) varamedlem d) kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer e) valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

8 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN TIL ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB Til å lede årsmøtet velges 1 dirigent. Til å føre ting protokollene velges 1 sekretær. Til å undertegne protokollene velges 2 representanter. Som tellekorps velges 3 personer. 2. Representantene forlanger ordet ved håndsopprekning. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag, beregnes taletiden til 3 minutter 1. gang og 2 minutter 2. gang og 1 minutt 3. gang for hver enkelt sak. For øvrig kan dirigenten, når han/hun finner det påkrevet, stille forslag om ytterligere begrensning av taletiden og strek satt for inntegnede talere. Representanter som forlanger ordet til FORRETNINGSORDEN har 1. min. taletid. 3. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med medlemmets navn. Forslag kan ikke framsettes/trekkes etter at strek er satt. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 4. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som loven fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Avstemningene kan skje skriftlig. 5. I årsmøteprotokollene innføres forslagene og vedtakene, med avgitte stemmer for og mot og hvem som har hatt ordet i den enkelte sak. 6. Protokollene gjennomgås og underskrives av de som er valgt til å underskrive etter årsmøtets avslutning.

9 Årsmelding Grønmo golfklubb Virksomhet og lokalisering Grønmo golfklubb (GGK) ble etablert i 1995, og er et idrettslag beliggende i Oslo tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Klubbens hjemmebane er Grønmo golfbane som ligger sydøst i Oslo. Klubbens virksomhet består i å organisere klubbens medlemmer og sportslige aktiviteter, samt å drifte Grønmo golfbane for Grønmo golfbane AS. Medlemmer og aktivitet GGK hadde en økning i antall medlemmer fra 2013 til 2014 på 167 Antall medlemmer pr var Det ble i 2014 bestilt starttider og av disse ble bekreftet, i 2013 var tallene og Greenfeespillere bestilte (4 000 bekreftede) starttider, 4082 av disse ble bestilt av golfbox-medlemmer i andre klubber. Starttider bestilt av medlemmer i 2014 var ( bekreftede). Grønmo golfbane åpnet rekordtidlig mandag 7. april og det ble arrangert dugnadsturnering 6. april. Gode værforhold sammen med godt vedlikeholdsarbeid gjorde at banekvaliteten var særdeles bragjennom hele sesongen. Også i 2014 økte medlemstallet i GGK og styret er meget godt fornøyd med dette. Etter en analyse av medlemsmassen og starttider, samt tilbakemelding fra mange medlemmer, besluttet styret at det inntil videre ikke skal være mulig å tegne medlemskapene Grønmo basis og Grønmo aktiv for voksne. Det betyr at det kun vil være mulig å tegne Grønmo pluss med aksje for voksne medlemmer. Styret håper at dette skal frigjøre tid på banen for klubbens medlemmer og andelen av medlemmer med spillerett, noe som gir klubben faste inntekter. Etter forslag fra styret ble det på årsmøtet i 2014 vedtatt en organisasjonsendring hvor GGK overtok driften av instruksjonsvirksomhet, driving range og proshop. Som et ledd i dette ble det ansatt golfproer, hvor daværende headpro Henning Lindberg var en av dem. Styret har hatt gode erfaringer med organisasjonsendringen og ser at det har ført til et økt aktivitetsnivå for medlemmene. Etter endt sesong besluttet GGK at den midlertidige arbeidsavtalen med Henning Lindberg ikke skulle forlenges. Turneringene i 2014 var preget av en ny og uerfaren turneringskomité, men styret er sikre på at nødvendige tiltak og forbedringer blir gjort i 2015 slik at GGK sine medlemmer får et godt og variert turneringsprogram tilpasset alle nivåer. Arbeidet med å ivareta og tilrettelegge for nye medlemmer og golfspillere vil fortsette med økt fokus i Økonomi Klubben har etter styrets mening levert et godt resultat. Året endte med et overskudd på NOK sammenlignet med overskuddet for 2013 på NOK Klubbens egenkapital er på NOK , tilsvarende 38 %. Klubbens likviditetsbeholdning er sunket med NOK til NOK Styret anser likviditeten til å være tilfredsstillende.

10 Det har ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som er av betydning ved bedømmelsen av regnskapet, og forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. For øvrig informasjon relatert til klubbens økonomi, vises til klubbens regnskap. Organisasjon, personale, arbeidsmiljø og miljø Klubbens organisasjon besto ved årets begynnelse av seks fast ansatte, daglig leder, klubbesekretær, head-greenkeeper, greenkeeper, headpro og sportsjef. Arbeidsavtalen med Henning Lindberg opphører 31. mars 2015, og deretter vil det være fem fast ansatte i GGK. Styret anser arbeidsmiljøet i Grønmo golfklubb som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Klubben har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn. Sykefraværet utgjorde 3,4 % i Det har ikke vært ulykker eller skader av betydning i virksomheten. Klubbens drift forurenser etter styrets syn ikke det ytre miljø. Deler av golfbanen ligger imidlertid på et gammelt avfallsdeponi som kan gi miljøgifter. Renovasjonsetaten (REN) har etablert et oppsamlingssystem for den metangass som utvikles i fyllingen. Gassen føres til et forbrenningsanlegg som produserer fjernvarme. REN har drift og vedlikeholdsansvaret for gassutvinningsanlegget. Styrets arbeid I 2014 hadde styret 11 ordinære styremøter og noen arbeidsmøter. Styrets perspektiv for 2015 og videre drift Styret mener det er særdeles viktig å fortsette arbeidet for å sikre en trygg økonomi i GGK. Målet er derfor hvert år å sikre et årlig overskudd i driften slik at vi har reserver tilgjengelig når behovene kommer. Det er også viktig for styret å arbeide aktivt for å beholde de medlemmene vi har, og ikke minst legge til rette for at de nye medlemmene i klubben får et godt sportslig og sosialt tilbud slik at de raskt etablerer seg som golfspillere og føler tilhørighet i GGK. Frivillige Styret vil benytte anledningen til å rette en stor takk til de frivillige for den innsatsen de legger ned på Grønmo. Oslo, Styret i Grønmo golfklubb Per Gunnar Gulliksen Styreleder Per Tronaas Nestleder Rolf Arentz Hansen Styremedlem, økonomi

11 Christian H. Johansen Styremedlem Thomas Gunnarsson Styremedlem Mai Britt Finkelsen Styremedlem Pia Øiulfstad Daglig leder

12 ÅRSMELDING 2014 Damekomiteen har i 2014 bestått av følgende medlemmer: Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Hege Johnsbråten Hege Gravvold Lise Kristiansen Hanne Bjerk Larsen Betty Thorvaldsen Det er blitt holdt 2 komité møter hvor vi planla sesongens aktiviteter og fortløpende møter gjennom sommer sesongen. Første spilledag for damene var 23. april og vi har hatt 18 turneringer på onsdager i løpet av sesongen. Vi har hatt ulike turneringsformer hvor vi har hatt noen handicap tellende og noen kun for det sosiale. Vi har delt turneringene inn i to og tre klasser, A,B og C. Hvor A spiller slag, og B og C klassen spiller stableford. Etter siste turnering før sommeren ble det middag for de som hadde anledning. Det har vært gjennomsnittlig 21,5 deltagere pr. gang. Og vi har fått med mange nye damer og det er vi fornøyd med. Det har vært 52 damer innom i løpet av sesongen. Startkontingent har i år vært kr. 50,- som tidligere år. Vi har i år også spilt Eclectic og startkontingent har her vært kr. 50,- Vi har også hatt Åretsdame samlet gjennom hele sesongen, hvor de 5 beste gangene teller. Pengene fra hver turnering går i hovedsak tilbake til premier hver gang. Antall premier varierer etter hvor mange vi har vært med. Men stort sett 1,2 ev 3 plass i hver klasse, og i tillegg trekkes en premie på kr. 50,-. Vi har også vært med på Connecting Ladies i år. Alle har en turnering på sin bane. Her er det premiering hver gang og sosial hygge. Vi har gjort det bra i flere turneringer men mangler fremdeles noen damer for å fylle kvoten vår. Men vi er på vei. Vi ble også i år invitert til Oppegård GK, hvor flere nærliggende klubber var invitert. Dette var kun en vennskaps turnering. Vi hadde også en slik turnering hos oss den 4. juni hvor 5 hyggelige damer fra Oppegård kom på besøk. Damegruppa har hatt 2 medlemmer var på valg i år, Hege Gravvold og Hege Johnsbråten. Hege Gravvold trekker seg og inn ble Hanne Nygaard valgt. Hege Johnsbråten fortsetter men trekker seg som leder og overlater ansvaret til Hanne Bjerk Larsen Årsmøte ble holdt samme dag som siste turnering 24 september. Vi var 22 damer, som etter turnering spiste middag på klubbhuset. Vi delte ut premier i Eclectic, Åretsdame.

13 Høsttur ble i år også lagt til Sorknes i Rena. Vi var 18 glade damer som dro på tur september. Vi hadde det kjempe hyggelig. Dette er nå blitt en årlig happening. En flott bane og hyggelig hotell. Vi hadde som fast Lutefiskaften på Lofoten Fiskerestaurant 26. november. Dette har blitt veldig populært som en avslutning på golf året. I år var vi 22 damer. For Damegruppas komité Hege Johnsbråten

14 ÅRSMELDING 2014 Herregruppen Styret i herregruppen har bestått av følgende medlemmer Harald Grande Bror Andresen Gunnar Orenæs Per Gunnar Gulliksen Leder Medlem Medlem Medlem Herregruppen har hatt flere turneringer, hvorav årets herre er størst. Den går over 9 tirsdager, samt et sluttspill på 3 tirsdager med doble poeng. Denne turneringen starter ved baneåpning og tar pause i juli og august, for så å avsluttes i september. Juli har vi en mindre turnering på 4 tirsdager, deltagere. I august har vi Eclectic over 4 tirsdager. I 2014 gjorde vi om betalingen, kr 500,- så er man med på alt. I perioder, spesielt på våren, hadde vi kapasitetsproblemer. På de beste dagene var vi over 60 startende. Vi løste dette med tidligere start. Årets årsoppgjør mot Oppegård ble en noe tung affære for Grønmo, vi måtte dessverre se Oppegård ta med seg pokalen. Men i år var de best. Sesongen ble avsluttet med middag og premieutdeling i klubbhuset. For Herregruppen Harald Grande

15 ÅRSMELDING Seniorgruppen 2014 Vi er alle enige om at golfsesongen 2014 er gått over i historie som den mest vellykkede på alle måter. Og spesielt bør været nevnes. Det ble totalt arrangert 22 turneringer. Ingen ble avlyst på grunn av dårlig vær, en ble kuttet ned til 9 hull grunnet regn. Antall deltakere varierte mellom 19 og 36. Det ble arrangert to felles turer, en til Vestfold golfklubbs bane og en til Kongsberg. Begge turene var meget vellykket, fint vær og flotte baner. Årets vinner av eclectic over 5 runder ble Erling Johanssen. Tilslutt: Et ønske fra eldre kvinnelige golfere. Ett ekstra utslag på hull nr. 6. Årsmøte ble holt på Grønmo etter sesongslutt. Etter 6 år som leder, kasserer/sekretær ønsket Erling Johanssen og Harald Kleven avløsning. Det ble valgt nytt styre. Leder: Per Brandt Hansen valgt for 2 år. Sekretær og it ansvarlig : Bjørg Eide valgt for 2 år. Kasserer: Harry Eide valgt for 2 år. Styremedlem: Anne Vraalstad valgt for to 2 år. Erling Johanssen

16 SAK 4 ÅRSMELDING FRA KONTROLLKOMITÉEN I GRØNMO GOLFKLUBB Årsmelding fra kontrollkomitéen i Grønmo golfklubb vil bli gjort tilgjengelig 26. februar grunnet forsinket årsregnskap. Forsinkelsen skyldes endring av regnskapsfører sent i regnskapsåret.

17 Årsoppgjørsrapport Grønmo Golfklubb 2014 Grønmo Golfklubb Org.nr

18 Resultatregnskap Grønmo Golfklubb Note Salgsinntekter 9, Inntektsført medlemsbidrag maskinhall Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad 4, Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad 4, Sum driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Sum netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overført annen egenkapital Sum disponert Grønmo Golfklubb Org.nr

19 Balanse Grønmo Golfklubb Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskinhall 3, Nett og stolper drivingrange Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 3, Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd,kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Grønmo Golfklubb Org.nr

20 Balanse Grønmo Golfklubb Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 9, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Styret for Grønmo Golfklubb Per Gunnar Gulliksen Styrets leder Per Einar Tronaas Nestleder Pia Charlotte Francesca Ellinor Øiulfstad Daglig leder Rolf Arentz-Hansen Styremedlem Leif Thomas Kenneth Gunnarsson Styremedlem Mai Britt Finkelsen Styremedlem Christian Herchenrøder Johansen Styremedlem Grønmo Golfklubb Org.nr

21 Grønmo Golfklubb Org.nr: Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges idrettsforbund"). Klubbens hjemmebane er Grønmo golfbane som ligger sydøst i Oslo. Grønmo golfklubb er regnskapspliktig i henhold til Norges idrettsforbunds lov. Ifølge denne loven skal regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven følges. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Inntekter og kostnader Inntekter og kostnader bokføres etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter bokføres i den perioden de er inntjent og at kostnader bokføres i den perioden de er påløpt. Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler avskrives over driftsmiddelets levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for dekning av tap. Skatt Grønmo golfklubb er et idrettslag og driver ikke skattepliktig virksomhet. Klubben er i ferd med å avklare eventuell skattepliktig for drift av proshopen og eventuell skatt for driften i 2014 vil innarbeides i Note 2 - Kundefordringer Kundefordringenes netto pålydende utgjør kr pr mot kr pr , etter en avsetning for tap på krav på kr Avsetningen er uendret fra Det er netto innkommet kr 0 på tidligere avskrevne fordringer i 2014.

22 Grønmo Golfklubb Org.nr: Noter til årsregnskapet 2014 Note 3 - Langsiktig gjeld Posten vedrører langsiktig gjeld til Nordea i forbindelse med delfinansiering av ny maskinhall. Lånet løper til Det er i 2014 betalt kr i avdrag. Maskinhallen har balanseført verdi kr Som sikkerhet for lånet er stillet pant i driftstilbehør med kr og Grønmo golfbane AS har stillet selvskyldnerkausjon med kr Se forøvrig note 8. I tillegg er det tatt opp lån i Nordea på kr i forbindelse med anskaffelse av varebil. Lånet løper til Det er i 2014 betalt kr i avdrag. Varebilen har balanseført verdi kr Som sikkerhet for lånet er stillet salgspant i varebilen med kr Note 4 - Ytelser til daglig leder og revisor Det er i 2014 utbetalt kr i lønn og andre ytelser til daglig leder mot kr året før. Det er ikke kostnadsført eller utbetalt bonus til daglig leder verken i 2013 eller Kostnadsført godtgjørelse til revisor er kr , hvorav ca kr gjelder rådgivning og eksterne bekreftelser. Note 5 - Personalkostnader Det har i gjennomsnitt vært utført 8 årsverk i 2014 mot 5 året før Personalkostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjon (OTP) Andre personalkostnader inkl. refundert sykelønn Totalt Note 6 - Kortsiktig gjeld Påløpne feriepenger Periodisert sponsorinntekt Forskuddsbetalt kontingent Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld

23 Grønmo Golfklubb Org.nr: Noter til årsregnskapet 2014 Note 7 - Bundne midler I posten bankinnskudd inngår skattetrekkskonto med kr Skyldig skattetrekk utgjorde kr ved årsskiftet. Note 8 - Anleggsmidler og langsiktig gjeld tilknyttet disse Idrettslaget tok i bruk ny maskinhall i Medlemmer i klubben som er aksjonærer i Grønmo golfbane AS har bistått med finansieringen av maskinhallen med kr hver, til sammen kr I tillegg er det mottatt tippemidler med kr , til sammen kr Dette beløpet er ført opp i balansen som utsatt inntekt under øvrig langsiktig gjeld. Gjeldsposten vil bli redusert samme takt som avskrivningsplanen tilsier og det er således inntektsført kr i Se også note 3 - Langsiktig gjeld. Maskinhall Drivingrange Varebill Anskaffelseskost Tilgang i år Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Avskrivningstid 30 år år 5 år Note 9 - Team Grønmo og junioravdelingen. Inntekter fra bingo, mottatt hodestøtte fra Oslo Kommune vedr. medlemmer under 25 år og lokale aktivitetsmidler er henført til junioravdelingen med kr Anleggsstøtte, driftsbidrag og momskompensasjon er henført til avdeling klubb.

24 Grønmo Golfklubb Org.nr: Noter til årsregnskapet 2014 Avdelingsfordelt resultatregnskap og balanse Team Grønmo Resultat Inntekt Grasrot 0 0 Trenings- og turneringsstøtte utøvere Renteinntekter [oppdateres] 179 Netto resultat [oppdateres] Balanse Bankinnskudd [oppdateres] Egenkapital [oppdateres] Junioravdelingen Resultat Bingoinntekt [oppdateres] Offentlig støtte [oppdateres] Treningsavgift og egenandeler [oppdateres] Renteinntekter [oppdateres] Sum inntekter [oppdateres] Treningskostnader [oppdateres] Reise- og turneringsstøtte [oppdateres] Andre kostnader [oppdateres] Tap på fordringer 0 Sum kostnader Netto resultat [oppdateres] Balanse Bankinnskudd [oppdateres] Egenkapital [oppdateres]

25 Grønmo Golfklubb Org.nr: Noter til årsregnskapet 2014 Note 10 Egenkapital Egenkapital totalt Golfklubben Junioravdeling Team Grønmo [oppdateres] [oppdateres] Årets resultat [oppdateres] [oppdateres] [oppdateres] Note 11 Spesifikasjon av driftsinntekter Medlemskontingent Greenfee og inntekter drivingrange Offentlige tilskudd og bidrag Sponsorinntekter Salg av handelsvarer Kurs og instruksjon Andre inntekter Sum annen kortsiktig gjeld Momskompensasjon (kostnadsred.)

26 SAK 7.1 ENDRING AV LOV FOR GRØNMO GOLFKLUBB FORSLAG FRA STYRET I GRØNMO GOLFKLUBB OM ENDRING AV 15 Forslag til vedtak: I henhold til styrets forslag vedtok årsmøtet å endre 15 i loven til å lyde: 15 Årsmøtets oppgaver (1) Årsmøtet skal: 1. Godkjenne de stemmeberettigede; 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden; 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen; 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger; 5. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer; 6. Behandle klubbens regnskap i revidert stand; 7. Behandle forslag og saker; 8. Fastsette medlemskontingent; 9. Vedta klubbens budsjett; 10. Behandle klubbens organisasjonsplan; 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap; 12. Foreta følgende valg av: a) leder og nestleder for 2 år (leder og nestleder står på valg hvert sitt år); b) minimum 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år (2 og 1 medlem, 1 og 1 varamedlem står på valg hvert år). I tillegg skal det velges sekretær og kasserer for 2 år; c) øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. punkt 9.; d) kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer; e) representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett; f) valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

27 SAK 7.2 FAMILIERABATT FORSLAG FRA STYRET I GRØNMO GOLFKLUBB OM FAMILIERABATT Bakgrunn: Styret i Grønmo golfklubb ønsker å stimulere til at flere familier spiller golf sammen, med særlig fokus på å tilrettelegge for at flere barn og unge begynner med golf. Forslag til vedtak: Årsmøtet i Grønmo golfklubb gir styret fullmakt til å innføre følgende familierabatt: Familierabatt gis til barn opptil 21 år som tilhører husstand hvor 2 voksne er Grønmo pluss medlemmer. Med familierabatt betaler opptil 2 barn tilsammen kr. 800 for Grønmo aktiv jr. medlemskap eller kr. 200 for Grønmo basis jr. medlemskap. Familierabatt gis i tillegg til barn opptil 21 år som tilhører husstand hvor 1 eller flere voksne har kjøpt Grønmo gull tilleggspakke. Med familierabatt betaler hvert barn kr. 400 for Grønmo aktiv jr. medlemskap eller kr. 100 for Grønmo basis jr. medlemskap.

28 VIRKSOMHETSPLAN GRØNMO GOLFKLUBB

29 Innledning Virksomhetsplanen skal behandles på årsmøtet 2015 og være et styringsverktøy for Grønmo golfklubb de neste 4 årene. Det er tatt utgangspunkt i virksomhetsplanen til Norges Golfforbund (NGF) som ble vedtatt på Golftinget i Det henvises også flere steder til sportslig plan som ble vedtatt på samme tid. Virksomhetsplanen til NGF finnes her: Sportslig plan finnes her: Arbeidet med å utvikle Grønmo golfklubb omfatter mange enkeltelementer og detaljer, men i dette dokumentet omhandles det som betraktes som det viktigste for å nå målet for perioden. En viss prioritering og konsentrasjon av arbeidsinnsatsen er viktig for å oppnå resultater. I det daglige arbeidet inngår også en mengde pålagte driftsoppgaver som over tid er med på å utvikle vår klubb i ønsket retning. Heller ikke disse er tatt med i denne planen. Visjon «En attraktiv golfklubb som tiltrekker seg medlemmer» Verdigrunnlag «Offensiv ærlig inkluderende» Virksomhetsidé Grønmo golfklubb skal drives av engasjerte medlemmer og ansatte etter sunne økonomiske prinsipper. Vi skal være klubben med det store hjertet og tilby golf for alle. Klubben skal tilrettelegge for et sosialt miljø hvor alle medlemmer føler seg velkommen og ivaretatt. Grønmo sitt anlegg og aktivitet skal være tilpasset alle nivåer og være et naturlig valg for mennesker som ønsker en helsefremmende, morsom og livslang sport og fritidsaktivitet. Hovedmål Grønmo golfklubb sitt hovedmål «Flere golfspillere som mestrer sin golf i en sunn klubb.»

30 Innsatsområder I arbeidet med denne virksomhetsplanen har vi valgt å fokusere på følgende innsatsområder: 1. Sport og aktivitet 2. Bane og anlegg 3. Økonomi, forretnings- og organisasjonsutvikling Sport og aktivitet Primæraktiviteten i den sportslige virksomheten til Grønmo golfklubb er å rekruttere, ivareta og utvikle golfspillere. Det handler om å gjøre golfen så interessant at de som står utenfor tar kontakt for å bli med. Deretter må vi ivareta dem så godt at de ønsker å bli og etter hvert ta aktivt del i både driften av og tilbudene i klubben. Per i dag opplever golf Norge en jevn og god tilstrømning av nye interesserte, problemet ligger i at det slutter flere og dermed blir det en netto nedgang i medlemsantall på landsbasis. Undersøkelser og statistikk viser at de aller fleste som slutter med golf ikke har nådd et ferdighetsnivå som tilsvarer hcp 26. Et godt sosialt miljø og mestring er avgjørende for å trives og bli værende i golfen. For ytterligere informasjon om stegene rekruttere, ivareta og utvikle vises det til NGF sin virksomhetsplan for samt sportslig plan. I henhold til NGF sine planverktøy er innsatsområdet sport og aktivitet inndelt i de tre fasene rekruttere, ivareta og utvikle. Rekruttere Å rekruttere innebærer å spre nysgjerrighet og interesse for golf gjennom en introduksjon til idretten, fra man velger å melde seg på kurset «Veien til golf» og helt frem til at man faktisk er en del av Grønmo golfklubb. Dette bør være en prosess hvor man føler seg godt tatt imot og i trygge omgivelser opplever å få en grunnleggende inngang til golfen og golfklubben slik at man har et klart ønske om å være en del av dette videre. Her er miljø, trygghet og mestring svært sentralt, og en god overlevering til neste fase (ivaretakelse) er avgjørende. Virkemidler Grønmo skal Delmål Grønmo skal ha 1250 medlemmer med full spillerett innen planperioden er over. Klubben skal i hele planperioden ha en netto økning i medlemsmassen. Barn og unge under 19 år skal utgjøre 10 % av den totale medlemsmassen. Grønmo skal i planperioden få 10 flere medlemmer med nedsatt funksjonsevne. avholde VtG kurs for tilsvarende minimum 5 % av klubbens medlemsmasse og personer med funksjonsnedsettelse skal gis mulighet for å delta;

31 gjøre klubben mer synlig og være en aktiv aktør i lokalmiljøet; etablere samarbeid med nærliggende skoler med tanke på rekruttering av barn og unge; etablere samarbeid med flere organisasjoner med tanke på rekruttering av personer med funksjonsnedsettelse og personer til Golf Grønn Glede. Ivareta Ivaretakelse av nye medlemmer, uansett alder, så lenge at de både har kommet inn i det sosiale miljøet og kan ta grep om egen utvikling, er den aller viktigste og den mest krevende oppgaven for Grønmo golfklubb. De aller fleste golfspillere i Norge befinner seg i en situasjon der de føler usikkerhet i forhold til sosialt miljø og/eller mestring. Disse må få et tilbud tilpasset deres behov (sosialt, aldersmessig og nivåmessig) slik at de kommer over denne usikkerheten og blir varige golfere. Dette krever systematisk arbeid hvert år, og her må både ledere og etablerte spillere være sin rolle bevisst. Delmål Grønmo skal legge til rette for at medlemmene skal kunne mestre sin golf. Virkemidler Grønmo skal ha en ansatt trener/sportssjef; utdanne frivillige trenerressurser og sikre at disse blir brukt; gjennomføre organiserte treninger for medlemmer basert på sportslig plan og med spesifikt fokus på spillere med hcp fra 54 til 26; sørge for at det er minimum 10 faddere som ivaretar nye medlemmer som har fullført VtG; ha en ungdomsrepresentant i styret og en juniorkomité som planlegger og gjennomfører spesielle aktiviteter for målgruppen; Utvikle Delmål 35 % av medlemsmassen under 19 år skal være i aktiv trening. Virkemidler Grønmo skal ha tilbud om trening og ulike turneringer for juniorer basert på sportslig plan; støtte opp om og bidra til å utvikle alle aktiviteter som skjer i vårt RKS;

32 Generelle virkemidler Grønmo skal øke lojaliteten blant medlemmer og oppmuntre dem til å opptre som gode ambassadører; ha et turneringstilbud tilpasset alle nivåer og grupper; tilby vintertrening til medlemmer og på sikt kunne tilby det i egne lokaler; ha et reiseprogram utenom sesong tilpasset alle grupper av medlemmer; tilby aktiviteter og en sosial møteplass for medlemmer året rundt. Bane og anlegg Medlemmene i Grønmo golfklubb ønsker seg en bane og et anlegg med god kvalitet og utfordringer tilpasset alle nivåer av golfspillere. God kvalitet på bane og anlegg tiltrekker seg også gjester som kan være potensielle nye medlemmer. Opplevd kvalitet på banen blant medlemmer og gjester er ett måleparameter, men sier nødvendigvis ikke noe om kvaliteten på banen i forhold til forutsetningene som ligger til grunn. Trekanten nedenfor har tre hjørner. I det ene hjørnet står agronomi. Det er et uttrykk som vi knytter til sunne vekstmedier og friske gressplanter. Greenkeepere vet hva som skal til for å holde kontroll på gjødsling, vanning, filt og sykdommer, men ikke alle golfere forstå hvor viktig det er å dresse eller gjøre andre tiltak for at gresset skal overleve. Presentasjon er et uttrykk som ikke alle golfklubber bruker, men alle golfere er opptatt av dette. Det betyr at banen er riktig satt opp med tanke på hull- og teeplassering, avstandsmerker. Men det betyr også at bunkere er raket, at det er ryddig og rent, at klippelinjer er tydelige og at busker ikke har fått vokse foran tee. Utfordringen oppstår når budsjettet reduseres. Medlemmene kan forvente at dette ikke får konsekvenser for banen, men det må det ellers blir det ikke et triangel. Det er viktig å ha denne modellen i bakhodet når vi skal evaluere kvaliteten på bane og anlegg. Les mer om hva professor Agnar Kvalbein skriver her.

33 Delmål Grønmo skal være et komplett 9-hulls anlegg med gode treningsfasiliteter for alle golfere. Anlegget skal ha god kvalitet og være den foretrukne 9-hullsbanen i området. Treningsfasilitetene skal være så gode at de også tiltrekker ikke-medlemmer på jevnlig basis. Virkemidler Grønmo skal opprettholde vedlikeholdsnivå i henhold til planverktøy; opprette en banekomité; utvide kapasiteten på drivingrange samt bygge et svingstudio; planlegge utbygging av korthullsbane; utvide nærspillsområde; tilpasse alle treningsområder til å oppfylle kravene for treningsanlegg beskrevet i sportslig plan; sikre kontinuitet i driften av kafé; tilby en proshop med godt utvalg og god service; fortsette arbeidet med planlegging av nytt klubbhus; samarbeide med Bækkelaget Sportsklubb eller andre slik at banen kan være et helårs flerbruksanlegg. Økonomi, organisasjon og forretningsutvikling Økonomi En av hjørnesteinene i driften av Grønmo golfklubb er en sunn økonomi. Dette sikrer at vi kan opprettholde ønsket aktivitetsnivå og kvalitet på bane og anlegg. Delmål Grønmo golfklubb skal drives etter gode økonomiske prinsipper. Klubben skal bygge opp en bankbeholdning (eksklusive skattetrekkskonto) per det enkelte år som dekker løpende utbetalinger frem til neste kontingentinngang, pluss en kapitalreserve på kr Virkemidler Grønmo golfklubb skal: identifisere og iverksette tiltak som gir økte inntekter; fokusere på effektiv drift og gjøre besparelser der det er mulig; ta lærdom av beste praksis ved andre steder/klubber. Organisasjon En god organisasjonsstruktur er også viktig for at Grønmo golfklubb skal nå sitt hovedmål.

34 Delmål Organisasjon som er tilpasset Grønmo golfklubbs drift og ambisjoner. Virkemidler Grønmo golfklubb skal kartlegge kompetansen i medlemsmassen og øke frivilligheten; sikre god kontinuitet i tillitsverv; sørge for god kommunikasjon i alle kanaler; ha en markeds- og servicerettet administrasjon ha tett samarbeid og god koordinasjon mellom styret, administrasjon og gruppene. Forretningsutvikling Delmål Grønmo golfklubb skal tilknytte seg flere samarbeidspartnere. Grønmo golfklubb skal: etablere arbeidsgruppe «forretningsutvikling»; synliggjøre Grønmos produkt og klubbens verdier; skape en samlingsplass hvor deltakerne utvider sitt nettverk og fremmer aktiviteter som gir helsefordeler for sine ansatte; bygge opp en database over gjester; bruke CRM verktøy aktivt i markedsføring.

35 Statistikk per Kjønn Kvinner Menn Aldersfordeling 0-5 år 6-12 år år år 26- år Type medlemskap Basis Basis jr. Aktiv Aktiv jr. Pluss (aksjonær)

36 Fordeling HCP , , Uten hcp Fordeling HCP menn , , Uten hcp Fordeling HCP kvinner , , Uten hcp

37 Begrepsforklaringer Visjon En visjon er et banebrytende mentalt bilde av en ønsket fremtid. Den skal beskrive vår virksomhet i fremtiden, som om vi er der. Verdigrunnlag Verdier kommer fra det greske ordet valèr, som oversatt til norsk blir «å ha betydning for». Verdiene skal virke som organisasjonens rettesnor, de skal hjelpe oss å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre og klargjøre vår identitet. Hovedmål Hovedmål er det vi ønsker at virksomheten skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. Det er et overordnet mål som strekker seg inn i fremtiden, og noe dristig og krevende som kan være synlig som en ledestjerne for alle. Virksomhetside Virksomhetsideen kan defineres som «en ide som gir fortrinn for å nå mål» og er grunnlaget for vår eksistens. Den beskriver hva Grønmo golfklubb i all hovedsak skal arbeide med og for hvem. Delmål Delmål er som navnet tilsier et steg på veien til å nå hovedmålet. Delmålene endrer seg i takt med organisasjonen og i takt med organisasjonens utvikling. Delmål bør så langt det er mulig være SMARTE mål. Det vil si spesifikke, målbare, ambisiøse, realistiske, tidsbestemte og evaluerbare. Virkemidler Med virkemidler menes de midler det være seg praktiske verktøy, organisering, rutiner, menneskers innsats eller materiale som brukes for å oppnå mål. RKS RKS betyr regionalt kompetansesenter og Grønmo golfklubb tilhører Østlandet Øst. Les mer her

38 SAK 7.4 EXIT ORDNING FORSLAG FRA KRISTIAN FORSLUND OM EXIT ORDNING Fri exit-ordning for medlemmer som hvert medlem i to år eller mer. SAK 7.5 SESONGKORT INSTRUKSJON FORSLAG FRA KRISTIAN FORSLUND OM MULIGHET FOR Å KJØPE SESONGKORT PÅ INSTRUKSJON Sesongkort ta så mange protimer du vil. SAK 7.6 GRØNMO TOTAL FORSLAG FRA KRISTIAN FORSLUND OM NY MEDLEMSKAPSKATEGORI Grønmo total skal i tillegg til Grønmo pluss inneholde: Restaurantkort til verdi kr 1000,- er inkludert i årsavgiften Inviterer du gjester til en golfrunde, betaler opptil tre(3) av disse kun kr 250,- pr. runde i gjestegreenfee (gjelder hver gang du har med gjester) 15% rabatt i shopen - 10% på køller Fri bruk av rangeballer Fri bruk av golftralle 10% rabatt i restauranten Fri kaffe, te og kakao Fri bruk av møterom (også for arbeidsgiver) Fritt uttak av pegger 50% rabatt på turneringsavgift Fri lån av klubbhus /restaurant til arrangementer / selskaper Mulighet til 14 dagers forhåndsbooking av tee time Sesongkort "ta så mange protimer du vil". Også innomhus i Vintersesongen. April-April (Forslag pris: ,-) SAK 7.7 GRØNMO TOTAL FAMILIE FORSLAG FRA KRISTIAN FORSLUND OM NY MEDLEMSKAPSKATEGORI Grønmo total familie skal i tillegg til Grønmo pluss og Grønmo total inneholde: Fri spilerett for 2 voksne + 3 barn < 19 år Sesongkort "ta så mange protimer dere vil". Også innomhus i Vintersesongen. April-April (Forslag pris: ,-)

39 Forslag 1 For å øke etterspørselen etter aksjen i markedet ønsker jeg å fremme følgende forslag til årsmøtet. La aksjeeier handle i proshopen til nettopriser. Dette vil øke etterspørselen på våre aksjer og så lenge vi drifter pro-shopen selv vil det heller ikke være noen problemer med å tilby dette til medlemmene. Vi står også fritt i å sette de priser vi ønsker selv. Forslaget skal være gyldig inntil det at årsmøtet opphever det Det bør ikke være noe hinder i å gjennomføre dette i forhold til en eventuell argumentasjon om likebehandling av medlemmer da aksjeeierne i dag allerede er forskjellsbehandlede ved at de tvinges til å være medlemmer. Mvh Medlem 1193 Lars Halldin Oslo 12 februar 2015

40 Forslag 2 For å øke etterspørselen etter aksjen i markedet ønsker jeg å fremme følgende forslag til årsmøtet. La aksjeeiere kjøpe personlig ballkort med ubegrenset antall baller til kr 1500,- Ballkortet må kjøpes før banen åpner og skall være er strengt personlig. Forslaget skal være gyldig inntil det at årsmøtet opphever det Det bør ikke være noe hinder i å gjennomføre dette i forhold til en eventuell argumentasjon om likebehandling av medlemmer da aksjeeierne i dag allerede er forskjellsbehandlede ved at de tvinges til å være medlemmer. Mvh Medlem 1193 Lars Halldin Oslo 12 februar 2015

41 Forslag 3 For å øke etterspørselen etter aksjen i markedet ønsker jeg å fremme følgende forslag til årsmøtet: La det være mulig å splitte en aksje uten ekstrakost, etter 1 september i sesongen. Ny årsavgift betales som vanlig påfølgende år for begge aksjene. Forslaget skal være gyldig inntil det at årsmøtet opphever det Mvh Medlem 1193 Lars Halldin Oslo 12 februar 2015

42 STYRETS INNSTILLING TIL SAK Sak 7.4 Exit ordning Styret er imot forslaget. For å sikre en forutsigbarhet i økonomien til Grønmo golfklubb må en exit ordning som foreslått her utredes nøye. På årsmøtet avholdt 26. februar 2013 ble det innført en ordning om tilbakelevering av aksjer og styret er av den oppfatning at ordningen foreløpig er tilfredsstillende, men vurderer hele tiden ulike alternativer for å bøte på aksjeproblematikken. Sak 7.5 Sesongkort instruksjon Styret ønsker å sende saken videre til daglig leder og sportssjef/headpro. Dette er ikke en sak som må behandles på årsmøtet til Grønmo golfklubb. Sak 7.6 og 7.7 Nye medlemskapskategorier Styret er imot forslaget. Styret har i sak 7.2 foreslått en familierabatt. Det er også utarbeidet en Grønmo gull pakke som inneholder mange av de samme fordelene som foreslått av Kristian Forslund, denne pakken kan aksjonærmedlemmer kjøpe i tillegg til sitt Grønmo pluss medlemskap. Styret anser det som mer hensiktsmessig og fleksibelt med tilleggspakke enn å opprette nye medlemskapskategorier. Sak 7.8 Rabatter i proshop for aksjonærer Styret er imot forslaget. Inntekter fra salg i proshopen er helt nødvendig for å dekke inn lønn til ansatte som betjener varesalg og booking. Med en ordning som her foreslått er proshopen mest sannsynlig gå med et stort underskudd som må dekkes inn og vil ha innvirkning på resten av driften i Grønmo golfklubb. Styret og administrasjonen ser på mulighetene for spesielle aksjonærtilbud etc. Sak 7.9 Mulighet for å kjøpe ballkort med ubegrenset antall baller på driving rangen Styret er imot forslaget. En ordning med ballkort med ubegrenset antall baller kan lett misbrukes. Styret og administrasjonen ser på muligheter for aksjonærtilbud på ballkort. Sak Mulighet for å selge aksje nr. 2 uten ekstra kostnad etter 1. september Styret ønsker å sende saken videre til behandling i styret. En lignende ordning blir praktisert mot slutten av sesongen i dag. Styret anser det som mest hensiktsmessig og fleksibelt at ordningen ikke blir årsmøtevedtatt, men at styret beholder muligheten til å vurdere en slik ordning fra sesong til sesong.

43

44 SAK 8 FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT FORSLAG FRA STYRET I GRØNMO GOLFKLUBB OM MEDLEMSKONTINGENT Grønmo pluss 1 aksje NOK (full spillerett) Grønmo pluss 2 aksjer med 1 aktivert spillerett NOK (full spillerett) Grønmo aktiv NOK Grønmo aktiv junior 6-21 år NOK Grønmo basis NOK 900 Grønmo basis junior 6-21 år NOK 450

45 Sak 9 - Budsjett Budsjett 2015 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Endring fra 2014 Budsjett 2015 Inntekter Medlemskontingent Medlemskontingent - pluss (aksjonærer) (9 553) Medlemskontingent - aktiv (greenfee) Medlemskontingent - basis (test) (32 102) Medlemskontingent - knøtter Sum medlemskontingent (17 305) Andre inntekter Greenfee ( ) Salg drivingrange ( ) Instruksjon, kurs, trening Salgsinntekter proshop ( ) Sponsorinntekter Bingo (19 022) Offentlige tilskudd (hodestøtte, LAM etc.) ( ) Andre inntekter Sum andre inntekter ( ) Fond for trivsel på Grønmo (29 000) MVA kompensasjon (66 966) Inntektsført medlemsbidrag maskinhall Sum inntekter ( ) Driftskostander Personal Banedrift ( ) Prosjekter Fond for trivsel på Grønmo (29 000) Kontor og lokale ( ) Reiser, kurs og møter (41 168) Medlemsutgifter (avgift NGF, arrangementer) ( ) Regnskap, revisjon, fakturering og adm Markedsføring Kostnader instruksjon, proshop og drivingrange ( ) Andre driftskostnader (88 805) Tap på krav (1,5 % av kontingent) Avskrivning Sum driftskostnader ( ) Driftsresultat Finansposter, netto Årsresultat

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE DAGSORDEN Åpning 0 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 1 Årsberetning fra styret og komitéene 2 Revisert regnskap 01.01.2001 31.12.2001

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2013. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb

Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2013. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2013 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Torsdag 14.2.2013 Kl 19:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015

Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015 Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015 Agenda Årsmøtet 2014 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3. Velge møteleder, sekretær, samt 2 til å underskrive

Detaljer

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse SAKSLISTE Vedlegg A Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse Strategier og tiltak for året: Videreutvikle felles WEB portal for EFK www.efk.no tatt

Detaljer

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak ÅRSMØTE 2010 Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering årsmøtet Side 3 valg av dirigent, to referenter,

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Generelt om lovnormen for golfklubber: Ufravikelig lovnorm Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Furuset Ishockey Idrettsforening av13 mars 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 12mai 2014 FIIF er benyttet som forkortelse

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Generelt om lovnormen for golfklubber: Ufravikelig lovnorm Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Generelt om lovnormen for golfklubber: Ufravikelig lovnorm Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettsstyret.)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettsstyret.) 12.01.2012 Generelt om lovnormen for golfklubber: Ufravikelig lovnorm Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes

Detaljer

Årsberetning Årsregnskap 2012

Årsberetning Årsregnskap 2012 Årsberetning Årsregnskap 2012-1 - Arendal 05.02.13 Det innkalles herved til Årsmøte i Arendal Cykleclub: Sted: Sør Amfi/Arendal Idrettspark møterom 204 Rundvann+205 Airball Tid: Tirsdag 26. februar Kl.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer