SIKKERHETS DATAB LAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETS DATAB LAD"

Transkript

1 SIKKERHETS DATAB LAD AVSNITT 1: Identifika sjon av stoffet/bl andingen og av selskapet/ foret aket 1.1. Produktide ntifi kator Handelsnav n eller benevnelse på blandingen Registreri ngsnu mmer Synonymer Sett nummer 141, 141E, 141E20 Utgivelses dato Versjonsnu mmer 01 Revisjonsd ato Overgår date 17April Relevant, identifise rt bruk av stoffet eller blandingen, og bruk som er frarådet Identifise rte bruksområd er Til kvalitativ registrering av gruppe Astreptokokkantigen fra halsprøver eller bekreftelse av antatte gruppe Astreptokokkolonier som er fremdyrket fra en kultur. Bruksområd er som frarådes 1.3. Leverandør ens detaljer på sikkerhets dataa rket Brukes i samsvar med leverandørens anbefalinger. Corporate Headquarte rs Sekisui Diagnostic s, LLC 4 Hartwell Place, Lexington, MA 02421, USA idiag nosti cs.co m Telefon: Distributø r Sekisui Diagnostic s (UK) Limited 50 Gibson Drive, Kings Hill, West Malling Kent ME19 4AF UK idiag nosti cs.co m Telefon: 44 (0) Kontaktper son uidia gnost ics.c om 1.4 Nødtelefon Americas Europa, Middle East & Africa Asia Pacific Tilgangsko de AVSNITT 2: Fareidenti fikas jon 2.1. Klassifise ring av stoffet/bl andin gen Blandingen er vurdert og/eller testet for sine fysiske, helsemessige og miljømessige farer, og følgende klassifisering gjelder. Klassifise ring ifølge Direktiv 67/548/EEC og 1999/45/EC, med endringer Klassifise ring T;R25 Den fullstendige teksten i alle Rsetningene er vist i avsnitt 16. Klassifise ring ifølge EUforskri ft nr. 1272/2008, med endringer Helsefarer Akutt toksisitet, oralt Kategori 4 H302 Skadelig ved svelging. Oppsummeri ng av farer Fysiske farer Ikke klassifise rt for fysiske farer. Helsefarer Toksisk ved svelging. Miljøfarer Ikke klassifise rt for miljøfarer. Spesifikke farer Kan irritere øynene og huden. Hovedsympt omer Svelging kan virke irriterende og forårsake utilpasshet Etikettele mente r Etikett ifølge EUforskri ft nr. 1272/2008, med endringer Inneholder : Natriumnit rit Versjonsnu mmer: 01 Revisjonsd ato: Utgivelses dato: 17April / 8

2 Farepiktog ramme r Signalord Fareerklær ing(e r) Anbefalt forholdsre gel Forebyggin g Svar Lagring kassering Tilleggsin formasjon om etiketter Advarsel H302 Skadelig ved svelging. P264 Vask grundig etter håndtering. P270 Spising, drikking eller røyking må unngås under bruk av dette produktet Andre farer Stoffet eller blandingen er ikke et PBT eller vpvbstoff eller blanding. AVSNITT 3: Sammensetn ing/o pplys ninger om bestanddel er 3.2. Blandinger Generell informasjo n Kjemikalie navn % CASnr. / ECnr. REACHregi strer ingsn r. Indeksnr. Merknader Natriumnit rit Klassifise ring: DSD: O;R8, T;R25, N;R CLP: Ox. Sol. 3;H272, Acute Tox. 3;H301, Aquatic Acute 1;H400 DSD: Direktiv 67/548/EEC. CLP: Forskrift nr. 1272/2008. Kommentare r til sammensetn ingen Den fullstendige teksten i alle R og Ssetningene er vist i avsnitt 16. Alle konsentrasjoner er angitt i vektprosent, unntatt hvis det er en bestanddel i en gassblanding. Gasskonsentrasjoner er oppgitt i volumprosent. AVSNITT 4: Førstehjel pstil tak Generell informasjo n 4.1. Beskrivels e av førstehjel pstil tak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging 4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede 4.3. Indikasjon av enhver øyeblikkel ig medisinsk hjelp og spesialbeh andling som er nødvendig AVSNITT 5: Brannslokk ingst iltak Flytt personen ut i frisk luft. Ring til lege hvis symptomene forverres eller vedvarer. Ved hudkontakt, skyll med store mengder vann mens du fjerner kontaminerte klær. Kontakt lege hvis irritasjonen utvikler seg og vedvarer. Skyll øynene med ferskvann i minst 15 minutter mens du holder øyelokkene åpne i tilfelle kontakt. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søk medisinsk hjelp hvis irritasjonen vedvarer. Kontakt Giftinformasjonssentralen umiddelbart hvis produktet svelges. Svelging kan virke irriterende og forårsake utilpasshet. Still til rådighet generelle, støttende tiltak og behandle symptomatisk. Generelle brannfarer 5.1. Brannslokn ingsm edier Egnede slokkingsm idler Uegnete brannslokk ingsm edier 5.2. Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen Dette produktet er ikke brennbart. Slukkes med vannspray, karbondioksid, tørrkjemikalie eller egnet materiale for omsluttende branner. Ingen kjente. Natriumnitritt er et oksideringsmiddel. Det er ikke antennelig i seg selv, men kan gjøre antennelige stoffer mer antennelige hvis det absorberes og tørkes Versjonsnu mmer: 01 Revisjonsd ato: Utgivelses dato: 17April / 8

3 5.3. Informasjo n for brannslokn ingsp erson ell Spesielt verneutsty r for brannmenn Særlige brannslokk ingst iltak AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personforh oldsr egler, verneutsty r og nødprosedy rer For ikkenødpe rsone ll For nødpersone ll 6.2. Forholdsre gler for sikring av miljøet 6.3. Metoder og materiell for avgrensing og opprenskin g Bruk bærbart åndedrettsvern og heldekkende verneutstyr ved brann. Bruk standard brannslukkingsrutiner og vurder faremomentene ved andre involverte stoffer. Hold unødvendig personell borte. Ikke berør skadde beholdere eller kjemikalieutslipp uten egnede verneklær. Bruk personlig verneutstyr som anbefalt i avsnitt 8 i HMSdatabladet. Unngå utslipp i avløp, kloakkledninger eller vannløp. Sug opp utslipp med vermikulitt eller annet nøytralt materiale. Avfallsdeponering i samsvar med alle gjeldende føderale, statlige, lokale og provinsielle miljøforskrifter, pr. avsnitt Referanse til andre avsnitt Hvis du ønsker mer informasjon om personlig vern, kan du se avsnitt 8. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13. AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsre gler for sikker håndtering : 7.2. Forhold for sikker oppbevarin g, inkludert eventuelle uforlikeli ge stoffer Unngå kontakt med huden og øynene. Vask grundig etter håndtering. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Skal behandles og åpnes med forsiktighet. Følg yrkeshygienisk praksis. Oppbevares mellom 15 C og 30 C. Oppbevares i lukket beholder, borte fra inkompatible materialer Spesifikk sluttbruk Til kvalitativ registrering av gruppe Astreptokokkantigen fra halsprøver eller bekreftelse av antatte gruppe Astreptokokkolonier som er fremdyrket fra en kultur. AVSNITT 8: Eksponerin gskon troll / personlig verneutsty r 8.1. Kontrollpa ramet re Yrkesmessi ge eksponerin gsgre nser Det er ikke angitt eksponerin gsgrenser for bestanddel en(e). Biologiske grenseverd ier Det er ikke angitt eksponerin gsgrenser for bestanddel en(e). Anbefalte overvåknin gspro sedyr er Følg standard fremgangsmåte for overvåkning. Avledet nivå uten virkning (Derived noeffect level (DNEL)) Komponente r Type Vei Verdi Natriumnit rit (CAS ) Arbeidere Innånding 2 mg/m3 Akutt eksponerin g, systeminnv irkni nger Innånding 2 mg/m3 Langvarig eksponerin g system innvirknin ger Konsentras joner som ikke forventes å gi virkning (PNECer) Komponente r Type Vei Verdi Natriumnit rit (CAS ) Jord Ikke aktuelt 0,0007 mg/kg Kloakkrens eanle gg Ikke aktuelt 21 mg/l Sediment (ferskvann) Ikke aktuelt 0,0195 mg/kg Sediment (havvann) Ikke aktuelt 0,0223 mg/kg Vann (ferskvann) Ikke aktuelt 0,0054 mg/l Vann (havvann) Ikke aktuelt 0,0062 mg/l Vann (periodisk e utslipp) Ikke aktuelt 0,0054 mg/l Utsettelse sretn ingsl injer 8.2. Forebyggen de tiltak Egnede konstruksj onsme ssige kontrollti ltak Individuel le vernetilta k, som personlig verneutsty r Generell informasjo n Øye/ansik tsver n Hudbeskytt else Følg standard fremgangsmåte for overvåkning. Form Form Fasiliteter som lagrer eller bruker dette materialet skal være utstyrt med øyevask og sikkerhetsdusj. Personlig verneutstyr bør velges i følge CENstandard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Bruk godkjente vernebriller. Håndvern Ha på passende kjemikaliebestandige hansker Versjonsnu mmer: 01 Revisjonsd ato: Utgivelses dato: 17April / 8

4 Annet Bruk laboratoriefrakk eller annet vernetøy. Ta av forurensede klær uniddelbart. Åndedretts vern Temperatur farer Hygienetil tak Miljømessi g forebyggen de tiltak AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper Under normale forhold, er respirator normalt sett ikke påbudt. Bruk egnete, termiske verneklær når det er nødvendig. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Informer ledelsen eller overordnede ved alle utslipp i miljøet Informasjo n om grunnlegge nde fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Odør Fysisk tilstand Form Farge Odørterske l Klar, rosa væske. Væske. Væske. Klar rosa. Luktfri. ph Smeltepunk t/fry sepun kt Startkokep unkt og kokeområde Flammepunk t Fordampnin gsrat e 9 ca. Brennbarhe t (faststoff, gass) Øvre/nedre brennbarhe ts eller eksplosjon sgren ser Brennbarhe tsgrense nedre (%) Brennbarhe tsgrense øvre (%) Damptrykk Damptetthe t Relativ tetthet Løselighet (er) Fordelings koeff isi ent (noktanol /vann ) Selvantenn ingst emper atur Nedbrytnin gstem perat ur Viskositet 1,08 ca. oppløselig Eksplosjon segen skape r Oksidering segen skape r 9.2. Andre opplysning er Ingen relevant tilleggsin formasjon er tilgjengel ig. Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivite t Reaktivite t Blanding av strep A reagenser 1 og 2 danner salpetersyre, som kan brytes ned umiddelbart til toksisk, nitrøs gass, et biprodukt med kortvarig reaksjon Kjemisk stabilitet Materialet er stabilt under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Farlig polymerisering forekommer ikke Forhold som må unngås Løsningen oksideres i luft. Unngå høye temperaturer Uforlikeli ge materialer Aminer. Reduksjonsmidler Farlige nedbrytnin gspro dukte r Avsnitt 11: Toksikolog iske opplysning er Generell informasjo n Opplysning er om sannsynlig e eksponerin gsvei er Svelging Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Yrkesmessig eksponering for stoffet eller blandingen kan ha negativ innvirkning. Skadelig ved svelging Versjonsnu mmer: 01 Revisjonsd ato: Utgivelses dato: 17April / 8

5 Innånding Hudkontakt Øyekontakt Symptomer Dampene kan irritere svelg og luftveier og forårsake hoste. Kan forårsake hudirritasjon. Kan irritere øyne. Svelging kan virke irriterende og forårsake utilpasshet Informasjo n om toksikolog iske effekter Akutt toksisitet Skadelig ved svelging. Eksponering for natriumnitritt kan resultere i blodtrykksfall, hodepine, vertigo, hjertebank, synsforstyrrelser, methemoglobinemi, dyspné og nedsatt åndedrettsfunksjon. Komponente r Natriumnit rit (CAS ) Akutt Innånding LC50 Oralt LD50 Etsing/irr itasjon på huden Alvorlig øyeskade/ irrit asjon Sensibilis ering av luftveiene Hudsensibi liser ing Mutagenisi tet på kimceller Karsinogen itet Toksisitet for reproduksj onssy steme t Toksisitet for bestemte målorganer etter én enkelt eksponerin g Toksisitet for bestemte målorganer etter gjentatt eksponerin g Fare for aspirering Opplysning er om blanding versus stoff Arter Rotte Rotte Kan forårsake hudirritasjon. Kan irritere øyne. Ingen data tilgjengelig. Testresult ater 5,5 mg/l, 4 Timer 158 mg/kg Andre opplysning er Ingen andre spesifikt akutte eller kroniske helseeffekter anført. Avsnitt 12: Økologiske opplysning er Toksisitet Produktet er ikke klassifisert som skadelig for miljøet. Dette betyr imidlertid ikke at store eller hyppige utslipp ikke kan ha skadelig eller farlig innvirkning på miljøet. Komponente r Arter Testresult ater Natriumnit rit (CAS ) Akvatisk Fisk LC50 Regnbueørr et og Donaldson ørret (Oncorhync hus mykiss) 0,15 0,25 mg/l, 96 timer Krepsdyr EC50 Indonesisk e reker (Metapenae us ensis) 16,14 26,61 mg/l, 48 timer Persistens og nedbrytbar het Potensial for biologisk akkumuleri ng Fordelings koef f isient noktanol/ vann (log Kow) Der finnes ingen data om produktets nedbrytbarhet. Biokonsent rasj o nsf aktor (BCF) Mobilitet i jord Produktet er oppløselig i vann. Generell mobilitet Resultater av PBT og vpvbvurde ringe r Produktet er oppløselig i vann. Stoffet eller blandingen er ikke et PBT eller vpvbstoff eller blanding Andre uheldige effekter Produktet er ikke klassifisert som skadelig for miljøet. Dette betyr imidlertid ikke at store eller hyppige utslipp ikke kan ha skadelig eller farlig innvirkning på miljøet Versjonsnu mmer: 01 Revisjonsd ato: Utgivelses dato: 17April / 8

6 Avsnitt 13: Instrukser om deponering Avfallsbeh andli ngsme toder Restavfall Forurenset emballasje Avfallskod e, EU Deponering smeto der/i nform asjon Avsnitt 14: Transporto pplys ninge r Avhendes i samsvar med alle gjeldende forskrifter. Tomme beholdere eller fôringer kan inneholde produktrester. Dette stoffet og beholderen må avhendes på sikker måte (se: avhendingsanvisninger). Tomme beholdere bør fraktes til et godkjent avfallshåndteringsanlegg for gjenvinning eller kasting. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse. Avhendes i samsvar med alle gjeldende forskrifter. ADR Korrekt transportn avn, Natriumnit ritt Miljøfarer Tunnelrest riksj onsko de E Spesielle forholdsre Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering. RID Korrekt transportn avn, Natriumnit ritt Miljøfarer Spesielle forholdsre Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering. ADN Korrekt transportn avn, Natriumnit ritt Miljøfarer Spesielle forholdsre Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering. IATA Korrekt transportn avn, Natriumnit rit Miljøfarer ERGkode 5P Spesielle forholdsre Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering. IMDG Korrekt transportn avn, Natriumnit ritt Versjonsnu mmer: 01 Revisjonsd ato: Utgivelses dato: 17April / 8

7 14.5. Miljøfarer Havforuren sende stof EmS Spesielle forholdsre Transport i bulk, i samsvar med vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBCkoden Avsnitt 15: Regelverks messige opplysning er FA, SQ Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering. Dette stoffet/bl andingen er ikke egnet for transport i større mengder Sikkerhets, helse og miljøforsk rifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen EUforskri fter Forskrift (EU) nr. 1005/2009, om stoffer som bryter ned ozonlaget, vedlegg I Forskrift (EU) nr. 1005/2009, om stoffer som bryter ned ozonlaget, vedlegg II Forskrift (EU) nr. 850/2004, om persistent, organisk forurensni ng, vedlegg I med endringer Forskrift (EU) nr. 689/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalie r, vedlegg I, del 1 med endringer Forskrift (EU) nr. 689/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalie r, vedlegg I, del 2 med endringer Forskrift (EU) nr. 689/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalie r, vedlegg I, del 3 med endringer Forskrift (EU) nr. 689/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalie r, vedlegg V med endringer Forskrift (EU) nr. 166/2006 vedlegg II: Register over utslipp og transport av forurensen de stoffer Forskrift (EU) nr. 1907/2006, REACH, artikkel 59(1) Kandidatli ste som for tiden er utgitt av ECHA. Autorisasj oner Forskrift (EU) nr. 1907/2006 REACH anneks XIV, Stoffer som krever godkjennin g, med endringer Bruk og restriksjo ner Forskrift (EU) nr. 1907/2006, REACH anneks XVII: Stoffer med restriksjo ner på markedsfør ing og bruk, med endringer Direktiv 2004/37/EØ F: om vern av arbeidstak ere mot farer ved å være utsatt for kreftfremk allende eller mutagene stoffer på arbeidspla ssen Ikke regulert. Direktiv 92/85/EØF: om iverksetti ng av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidspla ssen for gravide arbeidstak ere og arbeidstak ere som nylig har født, eller som ammer Ikke regulert. Andre EUforskri fter Direktiv 96/82/EU (Seveso II) om kontroll av farene ved alvorlige ulykker som omfatter farlige stoffer Ikke regulert. Direktiv 98/24/EF, Vern av arbeidstak ernes helse og sikkerhet mot risiko i forbindels e med kjemisk agens på arbeidspla ssen. Natriumnit rit (CAS ) Direktiv 94/33/EF om vern av unge personer på arbeidspla ssen Andre forskrifte r Natriumnit rit (CAS ) Nasjonale forskrifte r Vurdering av kjemisk sikkerhet Produktet er klassifisert og merket i henhold til EFforskrifter eller respektive nasjonale lover. Dette sikkerhetsdatabladet overholder kravene i EUforskrift nr. 1907/2006. Produktet er klassifisert i følge gjeldende lovgivning. Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering Versjonsnu mmer: 01 Revisjonsd ato: Utgivelses dato: 17April / 8

8 AVSNITT 16: Andre opplysning er Liste over forkortels er Referanser Informasjo n om evaluering smetoden som førte til klassifise ringen av blandingen Fullstendi g tekst i alle erklæringe r eller R og Hsetninge r er angitt under avsnitt 2 til 15 Opplærings infor masjo n Ansvarsfra skriv else DNEL: Derived NoEffect Level (Avledet nivå for ingen virkning). PNEC: Predicted NoEffect Concentration (Forventet konsentrasjon uten virkning). PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk. vpvb: Svært persistent og svært bioakkumulerende. Klassiseringen m.h.t. helse og miljøfare er utledet med en kombinasjon av beregningsmetoder og testdata, hvis tilgjengelig. R8 Brannfarli g ved kontakt med brennbare stoffer. R25 Toksisk ved svelging. R50 Meget giftig for vannlevend e organismer. H272 Kan forsterke brann; oksiderende. H301 Toksisk ved svelging. H400 Svært toksisk for vannlevende organismer. Følg opplæringsanvisningene når du håndterer dette materialet. Informasjonen ovenfor er gitt i god tro. Den antas å være nøyaktig og representerer den beste informasjonen som på det nåværende tidspunkt er tilgjengelig for oss. VI GIR IMIDLERTID INGEN GARANTI NÅR DET GJELDER SALGBARHET, EGNETHET FOR SPESIELLE FORMÅL ELLER AV ANNEN TYPE, UTTRYKT ELLER DERFORSTÅTT NÅR DET GJELDER PRODUKTER SOM BESKRIVES ELLER DATA ELLER INFORMASJON SOM ER OPPGITT OG VI TAR IKKE PÅ OSS RETTSLIG ANSVAR SOM FØLGE AV BRUKEN AV DISSE PRODUKTENE, DATAENE ELLER INFORMASJONEN. Brukerne bør foreta sine egne undersøkelser for å fastslå om opplysningene er egnet for deres bestemte formål og brukerne påtar seg all risiko som måtte oppstå fra deres bruk av stoffet. Brukeren er ansvarlig for å overholde alle lover og forskrifter som gjelder kjøp, bruk, oppbevaring og deponering av stoffet og må være kjent med og følge generelt aksepterte prosedyrer for sikker håndtering. Sekisui Diagnostics skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for eventuelle krav, tap eller skader fra noen individer, eller for tapt profitt eller noen spesielle, indirekte, utilsiktede, konsekvensielle eller eksemplariske skader hvordan enn de måtte oppstå, selv om Sekisui Diagnostics har blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike skader Versjonsnu mmer: 01 Revisjonsd ato: Utgivelses dato: 17April / 8

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Side 1 av 13 Produktet er ikke klassifisert som farlig og inneholder ingen substans klassifisert som farlig. Derfor er det ingen plikt til å opprette et sikkerhetsdatablad etter REACH artikkel 31 Dette

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010 1. Identifisering HITAlert -sett 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HITAlert -sett Produktnummer: IQP-396 EDMA-kode:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-28 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2012-12-07 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD for Ca(OH) 2

SIKKERHETSDATABLAD for Ca(OH) 2 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikasjon Stoffnavn: Synonymer: Kalsiumdihydroksid lesket kalk, bygningskalk, kalkvann, kjemisk kalk, kalsiumhydroksid, hydratkalk Merk

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-02-06 Erstatter blad utstedt 2012-06-25 SEKSJON

Detaljer